close

Enter

Log in using OpenID

benzalkonyum klorür

embedDownload
sayfa1/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
1Madde / hazırlık ve firma adı
· Ürün tanılayıcı
· Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Tekstil Yardımcı Maddesi
· Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
· Üretici / Teslimatı yapan:
Edel Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kartaltepe Mahallesi İkiztepe sokak
No:21 34144.Bakırköy
İstanbul.Türkiye
Tel.: +90212 660 91 98
Fax: +90212 660 91 98
· Acil durum Telefon numarası: +90212 660 91 98
2 Bileşim / Bileşenleri hakkında bilgiler
· Kimyevi tanımlama: Karışımlar
· Tarifi:
Karışımı:
Kuarterner amonyum komponentin
· İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
Katyonik yüzey aktif madde C R34; Xn R21/22; N R50
· Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
%25-50
3 Muhtemel tehlikeler
· Madde veya karışımın sınıflandırması
· Direktif 67/548/EEC veya Direktif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma
C; Aşındırıcı
R34: Yanıklara neden olur.
Xn; Sağlığa zararlıdır
R21/22: Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
N; Çevre için tehlikelidir
R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir.
· İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları:
Sprey edildiğinde oluşabilecek aerosol damlacıkları solunum sistemlerini tahriş edebilir.
Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlanan Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin"
Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur.
· Sınıflandırma sistemi:
Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen
bilgilerle takviye edilmiştir.
· Etiket elemanları (içeriği)
· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
sayfa2/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
· Ürünün sınıflandırılması ve tehlike tanımı:
C Aşındırıcı
N Çevre için tehlikelidir
· Risk uyarıları:
21/22 Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
34 Yanıklara neden olur.
50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.
· Güvenlik uyarıları:
20 Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
23 Buharı/Aerosol 'u teneffüs etmeyiniz
26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
· Diğer tehlikeler
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
4 İlk yardım önlemleri
· İlk Yardım Önlemlerinin Tanımı
· Genel uyarılar:
Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız.
Zehirlenme belirtileri birçok saat sonra bas gösterebilir. Bu nedenle doktor kontrolü bir kazadan en az 48 saat
sonrasına kadar sürdürülmelidir.
Şikâyetlerin devamı durumunda doktora başvurunuz.
· Teneffüs ettikten sonra: Temiz hava alması sağlanmalı, şikâyetler halinde doktora gitmelidir.
· Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız.
· Gözlere temas ettikten sonra:
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz.
· Yuttuktan sonra:
Derhal doktora gidiniz.
Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz.
Kusturmaya çalışmayınız
Kişinin bilinci yerinde değilse ağız yolu ile hiçbir şey vermeyiniz.
· Doktor için uyarılar:
· Hem Akut hem de gecikmeli en önemli belirti ve etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Derhal Tıbbi Yardım gereği ve gereken özel tedavilerin endikasyonu
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5 Yangınla Mücadele Önlemleri
sayfa3/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
· Söndürme ortamı
· Elverişli söndürücü maddeler:
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele
ediniz.
· Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su
· Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler
Bir yangında su maddeler oluşabilir:
Nitrojen oksidi (NOx)
Karbon monoksit (CO)+ Karbon dioksit (CO2)
Hidrojen klorür (HCl)
Bazı yangın şartları altında diğer zehirli maddelerin izlerine de rastlanabilir.
· Yangınla mücadele edenler için tavsiyeler
· Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız.
· Diğer bilgiler
Yangın artıkları ve içinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyu resmi makamların talimatnameleri gereğince
tasfiye edilmelidir.
6 Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri
· Kişisel önlemler, koruyucu donanımlar ve acil durum prosedürleri
Şahısları yaklaştırmayınız ve rüzgârın geldiği yöne bakan tarafta kalınız.
Bölüm 7 ve 8 deki koruma tedbirlerine başvurunuz.
· Çevresel önlemler:
Sulara ya da kanalizasyona karışması halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz.
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
· Toplama ve temizleme önlemleri ve malzemeleri:
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz.
Yeterli havalandırma sağlayınız.
· Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7 Elleçleme ve depolama
· Kullanım:
· Güvenli elleçleme önlemleri Kaplar sızdırmayacak şekilde kapalı tutulmalıdır.
· Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Özel önlemlerin alınması gerekmez.
· Uyumsuzluklar dâhil, güvenli depolama koşulları
· Depolama:
· Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: Poliolefin kaplar kullanınız.
· Bir arada depolama ile ilgili uyarılar: Oksidasyon maddelerinden ayrı muhafaza ediniz.
· Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler:
Dondan koruyunuz.
Kabı sızdırmayacak şekilde kapalı tutunuz.
· Tavsiye edilen depolama ısısı: 5-30 °C
· Raf ömrü: Depolama süresi 12 aydır.
sayfa4/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
· Spesifik son kullanım(lar) Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
8 Maruziyet Kontrolleri/Kişisel Korunma
· Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız.
· Kontrol parametreleri
· Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
Ürün, çalışılan mahal ile ilgili ve kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan maddeleri önemli miktarda ihtiva
etmemektedir.
· Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
· Maruz kalma kontrolü
· Kişisel koruyucu teçhizat:
· Genel koruyucu ve sıhhi önlemler:
Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz.
Kirlenmiş, sıvı bulaşmış giyim eşyalarını derhal çıkartınız.
Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız.
Gazları/Buharları/Gaz içinde sis seklinde dağılmış sıvıları teneffüs etmeyiniz.
Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız.
· Nefes koruyucu önlemler: Nefes koruyucu yalnız gaz içinde sıvı sisi ya da sis oluşması halinde.
· Kısa süreli kullanım için tavsiye olunan filtre aleti: P2
· Elleri koruyucu:
Koruyucu eldivenler
· Eldiven malzemesi
Nitril kauçuk
Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: ≥ 0.4 mm
· Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi
Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir.
· Püskürtmeye karsı koruma olmak üzere aşağıdaki malzemelerden imal edilmiş olan eldivenlerin kullanılması
uygun olur:
Butil kauçuk
Nitril kauçuk
· Gözleri koruyucu:
Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük
· Vücut koruyucu: Koruyucu is giyimi
9 Fiziksel ve kimyasal özellikler
· Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler
· Genel bilgiler
· Görünüş:
Biçim: Sıvı şekilde
Renk: Berrak ,sarımtırak
· Koku: Hafif, karakteristik
sayfa5/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
· pH - değeri 20 °C'de: 6 - 7
· Durum değişikliği
Erime noktası / Erime ısı alanı: ca. 0 °C
Kaynama noktası / Kaynama ısı alanı: ca. 100 °C
· Alev alma noktası: Uygulanamaz.
· Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
· Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
· Buhar basıncı 20 °C'de: 23 hPa
· Yoğunluk 20 °C'de: ca. 1,0 g/cm³
· Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla: Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
· Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlılık ve Tepkime
· Reaktivite
· Kimyasal stabilite (kararlılık)
· Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
· Tehlikeli tepki olasılıkları
Önerilen talimatlara göre saklandığında ve kullanıldığında tehlikeli reaksiyonlar oluşmaz.
· Kaçınılacak durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Uyumsuz malzemeler: Kuvvetli oksidasyon maddeleri ile reaksiyon
· Tehlikeli bozunma ürünleri: Talimata göre kullanıldığında yoktur.
11 Toksikoloji Bilgisi
· Toksikolojik etkileri hakkında bilgiler
· Akut toksisite:
· Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
LD-50 > 500 mg/kg (Rat)
· Asli tahriş edici etkisi:
· ciltte: Ciltte ve sümüksel zarda yakıcı tesiri vardır.
· gözde: Kuvvetli yakıcı tesiri vardır
· Duyarlılık yaratma: Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
· Ek toksikolojik uyarılar:
Yutulması halinde ağız kesiminde ve boğazda aşırı yakıcı tesir ve yemek borusunda ve midede perforasyon tehlikesi
mevcuttur.
Mamul test edilmemiştir. Bu bilgi, mamulün içerdiği her bir komponentin özelliğinden yola çıkılarak derlenmiştir.
Havalandırması iyi olmayan yerlerde sprey edildiğinde aerosol damlacıkları solunum sistemini ciddi şekilde tahriş
edebilir.
12 Ekoloji Bilgisi
· Toksisite
· Su toksisitesi:
LC-50 > 1 mg/l (Vertebrata)
· Kalıcılık ve doğada bozunurluk Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Yöntem: OECD 301 D
· Analiz metodu: Kapalı şişe testi
sayfa6/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
· Biyolojik indirgenme ile kaybolma derecesi: > 60 %
· Sınıflandırma: Kolay parçalanabilir
· Değişik çevre kesimlerinde durumu:
· Biyo-birikme potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
· Ekotoksik etkileri:
· Arıtma tesislerinde durumu:
EC-50 > 10 mg/l (Aktif çamur)
Eliminasyon > 60 % (OECD 301 D)
· Diğer ekolojik uyarılar:
· KOİ-değeri (kimyasal oksijen ihtiyacı - değeri): 1370 mg/g
· BOİ5-değeri (biyolojik oksijen ihtiyacı - değeri): Uygulanamaz
· AOX - uyarısı:
Mamul ortamın AOX değerinde artışa sebep olacak herhangi bir organik bağlanmış halojen içermez.
· Tarifesine göre 2006/11/EC nolu AT nizamnamesinin su ağır madenleri ve bileşimlerini ihtiva eder:
Mamul atık sular için önemli olacak konsantrasyonlarda ağır metal içermez.
· Genel uyarılar:
Sulandırılmamış ya da nötrlenmemiş olarak atık sulara ya da ön sulandırma havuzuna ulaşmamalıdır.
Suda yasayan organizmalar için çok zehirlidir
· PBT ve vPvB değerlendirmesi sonuçları
· PBT: Uygulanamaz.
· vPvB: Uygulanamaz.
· Diğer olumsuz etkileri Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
13 Bertaraf Etme Bilgileri
· Atık arıtma yöntemleri
· Tavsiye:
Ev çöpüyle beraber tasfiye edilmesi yasaktır. Kanalizasyona ulaşmasını önleyiniz.
Özel atık yönetmelikleri dikkate alınmak suretiyle ön islemeden geçtikten sonra bunun için ruhsatı olan bir özel atık
yakma tesisine teslim edilmelidir.
· Temizlenmemiş ambalajlar:
· Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır.
· Tavsiye olunan temizlik maddesi: Su, gerekirse temizlik maddeleri katmak suretiyle.
14 Taşımacılık Bilgisi
· BM - numarası
· ADR, IMDG, IATA
· UN uygun sevkiyat adı
· ADR
· IMDG, IATA
· tasıma tehlike sınıfları
· ADR
UN1760
1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
CORROS IVE LIQUID, N.O. S .
sayfa7/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
· sınıfı
· Tehlike pusulası
· IMDG
8 (C9) Aşındırıcı maddeler
8
· Class
· Label
· IATA
8 Aşındırıcı Maddeler.
8
· Class
· Label
· Ambalaj gurubu
· ADR, IMDG, IATA
· Çevre tehlikeleri:
· Etiketleme özel (ADR):
· Kullanıcı için özel önlemler
· Kemler (tehlike) sayısı:
· EMS - numarası:
· MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme
halde nakliyat
8 Aşındırıcı maddeler.
8
II
Ürün çevreye zararlı maddeler içerir
Sembol (balık ve ağaç)
Uyarı: Aşındırıcı maddeler
80
F-A,S-B
Uygulanamaz.
15 Mevzuat Bilgisi
· Madde veya karışım için belirtilen güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/mevzuatı
· AET direktiflerine göre işaretlendirme:
Ürün AT - yönergelerine/tehlikeli madde yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir.
· Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı:
C Aşındırıcı
N Çevre için tehlikelidir
· Risk uyarıları:
21/22 Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
34 Yanıklara neden olur.
50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.
· Güvenlik uyarıları:
sayfa8/8
Güvenlik Bilgi Formu
Ürün Güvenlik Bilgi Formu hazırlama usul ve esasları Tebliği ve 1907/2006/AT (Madde 31)
Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması
ve Dağıtılması 26/12/2008 (27092 RG)
Revizyon tarihi: 03.12.2014
GBF No:994
Ticari adı:
Revizyon numarası 2
Alkyldimethylbenzylammonium chloride
20 Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin.
23 Buharı/Aerosol 'u teneffüs etmeyiniz
26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
36/37/39 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).
57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.
· Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Bir Kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.
16 Diğer bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdi
bir hukuki ilişki tesis etmezler.
· Önemli terkipleri
R21/22 Cilt ile temasında ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
R34 Yanıklara neden olur.
R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir.
· Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Ürün Güvenlik Bölümü
· Başvurulacak kişi ya da yer:
Yavuz KILIÇ
Tel.: 0090212 660 91 98
· * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
618 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content