close

Enter

Log in using OpenID

111 NUMARALI KERKÜK LİVÂSI MUFASSAL TAHRÎR DEFTERİ

embedDownload
T.C.
BAŞBAKANLIK
DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı
Yayın Nu: 64
Defter-i Hâkânî Dizisi: VIII
111 NUMARALI
KERKÜK LİVÂSI MUFASSAL
TAHRÎR DEFTERİ
(Kanûnî Devri)
<Dizin, Transkripsiyon ve Tıpkıbasım>
ANKARA – 2003
Proje Yöneticisi
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
Proje Sorumluları
Dr. Necati AKTAŞ
Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa KAPLAN
Osmanlı Arşivi Daire Başkanı
Dr. Ahmet Zeki İZGÖER
Yayın İşleri Koordinatörü
Yayına Hazırlayanlar
Ahmet ÖZKILINÇ
Ali COŞKUN
Abdullah SİVRİDAĞ
Numan YEKELER
Murat YÜZBAŞIOĞLU
Baskıya Hazırlama
Murat ŞENER
Salih DUTOĞLU
ISBN 975-19-3532-6
111 NUMARALI
KERKÜK LİVÂSI MUFASSAL
TAHRÎR DEFTERİ
(Kanûnî Devri)
<Dizin, Transkripsiyon ve Tıpkıbasım>
ÖNSÖZ
Müslümanların Irak'ı fethinden hemen sonra, Arabistan'ın Necid bölgesinden Irak'a göçen Arap kabilelerinin
yanında Bağdat, Basra, Dakuk ve Samarra'ya Horasan civarından getirilen Türk askerlerinin yerleştirildiği bilinmektedir.
Emevi Halifesi Muaviye zamanında başlayan bu faaliyet Abbasiler zamanında da artarak devam etmiştir.
Irak, Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in 1055 tarihinde Bağdat'a gelmesinden itibaren kısa süren Moğol istilası
hariç, I. Dünya Savaşı sonuna kadar değişik Türk devletlerinin hakimiyetinde kalmıştır. Bölgenin Türk hakimiyetinden
çıkmasının üzerinden daha bir yüzyıl bile geçmeden, yaklaşık 14 yüzyıldır bu bölgeyi yurt tutmuş olan bir milletin varlığını
hiçe sayma girişimleri, bunun önüne geçme zaruretini ortaya çıkarmıştır. İşte Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bu
gereklilikten hareketle buradaki Türk varlığı hakkında bilimsel bir dayanak oluşturmak ve tarihsel bir kesit sunmak
amacıyla Kerkük-Dakuk bölgesinin Osmanlı Devleti tarafından yapılan mufassal tahririne ait defteri yayınlamış
bulunmaktadır.
Bağdat ve Basra ile birlikte Kerkük bölgesi 1534 yılında başlayan Irakeyn Seferi ile kesin olarak Osmanlı Devleti
topraklarına katılmıştır. Fetihten sonra bölgenin 1560 (Hicrî 968) tarihine kadar 2 defa tahriri yapılmıştır. Bu tarihten
sonra tahrir çalışması yapılmayan bölgedeki değişiklikler son tahrir sonuçlarını içeren defterlere not edilmiştir. Kerkük
bölgesine ait 8 tahrir defterinin 4 tanesi Osmanlı Arşivi'nde 4 tanesi Tapu ve Kadastro Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde
bulunmaktadır. Bu defterlerden başka Bulgaristan Arşivi, Oryantal Arşiv Koleksiyonu’nda bölgeye ait 2 timar defteri
vardır.
Yayın için seçilen defter ise bölge hakkındaki en geniş ve ayrıntılı bilgileri ihtiva eden Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü'ndeki 111 numaralı Mufassal Tahrir Defteri'dir. Bilindiği üzere Mufassal Tahrir Defterleri sancak esas
alınarak hazırlanırdı. Sancakta bulunan yerleşim birimleri, burada yaşayan yetişkin erkek nüfus, vergi rejimine dahil olan
yeraltı ve yerüstü kaynakları, vakıflar ve özel şahısların tasarrufunda bulunan mülkler bu defterlere kaydedilirdi. Vergi
mükellefi ve vergiden muaf olan kişiler isimleri ile yerleşim yerleri, cemaat, aşiret, taife vb. başlıkları altına yazılır, ahali
müslim, gayrimüslim (gebran), Yahudi, Ermeni ve Efrenc olarak din esas alınmak suretiyle sınıflandırılırdı. Çingene ve
Kıpti gibi bazı topluluklar da yaptıkları hizmetler dolayısıyla defterlere etnik kimlikleri belirtilmek suretiyle yazılırdı.
Yayına hazırlanan Kerkük Livası Mufassal Tahrir Defteri'nin en büyük özelliği, diğer tahrir defterlerinden farklı
olarak müslüman ahalinin içerisinde bulunan azınlık konumundaki başka bir etnik topluluğa dahil müslümanların etnik
kimliğini ve bağlı bulunduğu aşireti belirtmesidir. Diğer defterlerde ise varsa kişinin mesleği, vergiden muafiyet sebebi,
azad edilmiş köle olduğu açıklaması ile nadir olarak mensup olduğu aşiret yazılmıştır. Nilkaz ve Gilevan taifelerine
mensup kişiler, eğer cemaatlerinin bulunduğu yerlerin dışında yaşıyorlar ise hangi taifeye mensup oldukları gösterilmiştir.
Bunlardan başka meskun mahallerde oturan seyyidler, meşhur sülale mensupları ile Arap ve Kürt etnik grubundan olanlar
belirtilmiştir. Defterdeki verilere bakıldığında bölgede 7.320 yetişkin erkek nüfusun yaşamakta olduğu ve bunların % 90'ını
doksanını Türklerin oluşturduğu görülecektir. Kerkük sancağında Nilkaz taifesiyle birlikte 8 Türk aşireti bulunmaktadır.
Nilkaz taifesi buraya 1540'lı yıllarda yerleştirilen 1.216 kişilik yetişkin nüfusu olan bölgedeki en büyük taifedir.
Sancak ahalisi 1.500 civarında değişik isim kullanmıştır. Kullanılan isimlerin Türklerin yoğun olarak yaşadıkları diğer
bölgeler ile karşılaştırdığımız zaman Türkçe isimlerin burada daha fazla kullanılmış olduğu ortaya çıkmaktadır.
Kerkük, Dakuk ve Nilkaz nahiyelerinden meydana gelen sancakta 1560'lı yıllarda 72 yerleşim birimi ve 177 mezraa
bulunmaktadır. Bölge insanı genel olarak tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Bölgede bulunan iki tuz madeni
işletilmekte ve neft (petrol) madeni halk tarafından kullanılıp satılmaktadır.
Bu vesile ile defterin fotokopilerinin temininde bize kolaylık sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
yetkililerine, Kerkük ve civarına ait haritalardan yararlanmamıza müsaade eden Harita Genel Komutanlığına ve eseri
yayına hazırlayan Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı personeline teşekkür ederim.
Doç. Dr. Yusuf SARINAY
Devlet Arşivleri Genel Müdürü
V
İ Ç İ N D E K İ L E R
ÖNSÖZ..................................................................................................................................................................................................................... V
İÇİNDEKİLER .....................................................................................................................................................................................................VII
KISALTMALAR....................................................................................................................................................................................................IX
I. GİRİŞ..................................................................................................................................................................................................................... 1
A. COĞRAFÎ KONUM VE TARİHÇE............................................................................................................................................................ 1
B. KERKÜK LİVASI TAHRİR DEFTERLERİ ............................................................................................................................................. 3
C. İDARÎ TAKSİMAT....................................................................................................................................................................................... 5
D. NÜFUS, ETNİK YAPI VE CEMAATLER ................................................................................................................................................. 7
E. EKONOMİK YAPI ..................................................................................................................................................................................... 14
F. YERLEŞİM BİRİMLERİ ........................................................................................................................................................................... 25
G. VAKIFLAR VE MÜLKLER...................................................................................................................................................................... 31
H. DEFTERİN YAYININDA İZLENEN USUL............................................................................................................................................ 33
EK: XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KERKÜK SANCAĞI HARİTASI ............................................................................................ 35
II. DİZİNLER......................................................................................................................................................................................................... 37
A. KİŞİ VE CEMAAT ADLARI DİZİNİ ....................................................................................................................................................... 39
B. YER ADLARI DİZİNİ ................................................................................................................................................................................ 43
C. TERİMLER DİZİNİ ................................................................................................................................................................................... 47
III. 111 NUMARALI KERKÜK LİVASI MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ: TRANSKRİPSİYON............................................................ 51
IV. 111 NUMARALI KERKÜK LİVASI MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ: TIPKIBASIM............................................................................
VII
KISALTMALAR
a.g.e.
: Adı geçen eser
a.g.m.
: Adı geçen makale
a.g.mad.
: Adı geçen madde
bk.
: Bakınız
BOA
: Başbakanlık Osmanlı Arşivi
c.
: Cilt
c. k. (?)
: Caba bennāk (?)
cm.
: Santimetre
ç.
: Çift
DİA
: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi
İA
: İslâm Ansiklopedisi
k.
: Karye
k.
: Bennāk
kl.
: Kal‘a
krş.
: Karşılaştırınız
kz.
: Kazā
l.
: Livā
m.
: Mücerred
MAD
: Maliyeden Müdevver Defterler
mz.
: Mezra‘a
n.
: Nāhiye
nf.
: Nefs
s.
: Sayfa
TD
: Tahrir (Defter-i Hākānī) Defterleri
TK, KKA
: Tapu ve Kadastro, Kuyūd-ı Kadīme Arşivi
TTK
: Türk Tarih Kurumu
v.
: Varak
vb.
: Ve benzeri
vt.
: Vilāyet
zv.
: Zāviye
IX
G İ R İ Ş
A-COĞRAFÎ KONUM VE TARİHÇE
1560'lı yıllarda Kerkük, Dakuk ve Nilkaz
nahiyelerinden meydana gelmiş olan Kerkük sancağı
Kuzey Irak bölgesinde Dicle ve Fırat nehirleri arasında
kalan “Cezire” bölgesinin doğusunda yer almaktadır.
Batıda Dicle nehriyle bölgeyi ayıran Hamrin dağları,
kuzeydoğuda Küçük Zap suyu vadisi, güneydoğuda
Diyale vadisi bulunmaktadır. Bölge 34-36 paraleller ve
44-45 boylamlar arasında, deniz seviyesinden yaklaşık
300 metre yükseklikte bulunmaktadır1.
Tavuk (Dakuk) çayı, Aksu, Hor çayı, Leylan suyu,
Küçük dere, Kazar çayı, Hassa suyu, Mayar dere, Kuru
çay, Edhem suyu ve Küçük Zap suyu bu bölgede bulunan
akarsulardır.
Kerkük bölgesi Babil İmparatorluğu ve daha sonra
Asuri Devleti zamanında kuzeydoğudan gelen dağlı
kavimlerin saldırılarına maruz kalmıştır. Daha sonra
Sasanilerin idaresine geçen bölge “Garmakan” olarak
adlandırılmıştır. Süryani kaynaklarında “Beth Garme”
olarak geçmekte olan Kerkük şehri, Asur Hükümdarı
Sardana tarafından Medyalılara karşı beldeyi korumak için
kale hizmeti görmek üzere kurulmuştur. Sasaniler
zamanında şehir Nasturilerin önemli merkezlerinden biri
olmuş, Beth Garme metropolidi burayı merkez ittihaz
etmiştir2.
Hıristiyanlar şehri, eski Süryani ismi veya Arapça
adı ile “al-Karh” diye zikretmişlerdir. Kerkük ismi ilk defa
Şerefüddin Ali Yezdî'nin Timur Tarihi'nde geçmektedir3.
Günümüzde bu isim “Kirkuk” olarak da söylenmektedir.
Bölge müslümanlar tarafından Hazret-i Ömer
zamanında, İyaz bin Ganem tarafından 642 yılında
fethedilmiştir4. Sonraki yıllarda Hazret-i Osman
zamanından itibaren buraya Necid bölgesinden getirilen
Arap kabileler ve Emeviler ve özellikle de Abbasiler
döneminde önemli sayıda Türk nüfus yerleştirildi.
1055 tarihinde Büyük Selçuklu Hükümdarı Tuğrul
Bey'in Abbasi halifesi tarafından Bağdat'a davetiyle
birlikte Irak'ta hakimiyet ilk defa Türklere geçmiştir. Selçuklu
sultanları Irak'ı tayin ettikleri şahne ve amīdlerle yönettiler5.
XII. asırda Kerkük havalisi merkezleri Erbil olan
Begtiğin hanedanının elinde bulunuyordu. Muzafferuddin
Kök-Böri'nin 1232'de ölümünden sonra, bölge tekrar
Abbasiler'e geçti6. Moğolların 1258'de Bağdat'ı ele geçirip
halifeyi katletmeleriyle Irak'ta Abbasi dönemi sona ermiş
oluyordu.
Moğol istilası sırasında bir kısım Yıvaların
oturdukları Musul Kerkük bölgesinin Karakoyunlu
oymağının kışlak sahası olduğunu biliyoruz. Bunlara ilave
olarak Karakoyunlular, Moğol kudretinin çökmesinden
sonra adı geçen bölgelerde siyasî bir kuvvet olarak ilk defa
görülen Türkmenlerdendir7. Karakoyunlular, XV. yüzyılın
ortalarında Doğu Anadolu'da bazı dağlık kesimler ve
Horasan hariç bütün İran ve Irak'ı içine alan bir devlet
kurdular8. “Akkoyunlu Beyi Kara Yülük Osman ile
mücadele etmekte olan Karakoyunlu Erzincan Valisi Pir
Ömer'e Kara Yusuf tarafından yardıma gönderilen emirler
arasında Emir İlyas-ı Hacılu da vardı. Hafız-ı Ebru bir
yerde bu Emir İlyas'ı 'Döğer' boyuna mensup bir şekilde
gösterir. Bu İlyas-ı Hacılu ile İlyas-ı Döğer'in aynı şahıs ve
Hacılu oymağının 'Döğerler'in bir kolu olması
muhtemeldir. Çünkü, Hacılu kabilesi Kerkük-Erbil
taraflarında yaşamakta olduğu gibi, Döğerler'den bir kolun
da aynı bölgede yurt tutmuş olduklarını biliyoruz9.”
Karakoyunluların ilk hakimiyet alanları da Musul
bölgesiyle Doğu Anadolu'daki Erciş civarıdır. Kuzey
Irak'a Türklerin en yoğun biçimde yerleştikleri dönem
Karakoyunluların bölgeye hakim olduğu dönemdir. Daha
sonra Cihan Şah'ın Uzun Hasan'a yenilmesiyle Akkoyunlu
idaresine giren bölge, 1508 yılında Şah İsmail'in Bağdat'ı
almasıyla birlikte Safeviler'in hakimiyetine geçmiş ve
Kanuni Sultan Süleyman'ın 1534 yılındaki Irakeyn
Seferi'ne kadar onların elinde kalmıştır10.
Yavuz Sultan Selim devrinde, Osmanlı Devleti'nin
siyasetinde kesin bir değişiklik görülmektedir. Osmanlı
Devleti şimdiye kadar esaslı olarak bir Balkan ve Avrupa
kuvveti idi. Yavuz ilk defa ciddi bir şekilde doğuya
yönelerek Asya ve Afrika kıtalarında geniş topraklar ele
geçirmiştir. Devletin siyasetindeki bu değişikliği kısmen
yeni hükümdarın İslâm dünyasının birliği düşüncesi ve
kısmen de o zamanki siyasî durum gerektirmiştir11.
6
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 590.
Faruk Sümer, Kara-Koyunlular, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1992,
s. 15.
8
Sümer, a.g.e., s. VII.
9
Sümer, a.g.e., s. 30.
10
DİA, “Irak”: Irak Türkleri, DİA., c. XIX, s. 99.
11
N. Ahmet Asrar, Kanunî Sultan Süleyman ve İslâm Alemi, İkinci
Baskı, İstanbul Tarihsiz, s. 37.
7
1
J. H. Kramers, “Kerkük”, İA, c. VI, İstanbul 1986, s. 589.
Aynı yer.
3
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 590.
4
Ahmet Gündüz, “Kerkük”, DİA, c. XXV, Ankara 2002, s. 291.
5
İmâdüddin Halîl et-Tâlib, “Irak”: Tarih, DİA., İstanbul 1999, c. XIX,
s. 90.
2
1
Akkoyunlu Devleti'nin yıkılışı ile İran'da Şah İsmail
Ustaclu, Şamlu, Rumlu, Tekeli, Hindli, Bayburdlu,
Karamanlu, Dulkadirlü, Avşar ve Kaçar gibi Türkmen
aşiretlerini etrafında toplayarak Şia mezhebini esas alan
kuvvetli bir devlet kurmaya muvaffak oldu. Şah İsmail ve
taraftarları Anadolu'da Şia propagandası yaparak Osmanlı
devletinin birliğini tehdit etmeye başladılar12.
Ülkede dinî birliğin sağlanması ve doğuda Safevi
tehlikesinin önlenmesi için Yavuz İran üzerine yürüdü.
Çaldıran'da 1514 Ağustosunda Şah İsmail'i ağır bir
mağlubiyete uğrattı. Geçici olarak Safevilerin başkenti
Tebriz'i aldı. Çaldıran zaferi Safevi hanedanına son
vermedi; sadece onları zayıflattı ve Anadolu'yu Kızılbaş
tehlikesinden korudu. Netice olarak Şiilik bugünkü gibi
sırf İran ve civarında kalmaya mahkum edildi13. Ancak bu
olay iki Türk devletini uzun yıllar uğraştıracak ve güç
kayıplarına sebep olacak olayların başlangıcı olmuştur.
Yavuz Sultan Selim'in bölgenin fethi için
görevlendirdiği Bıyıklı Mehmed Paşa Mayıs 1516'da
Mardin Koçhisarı yakınlarında Safevileri yenilgiye uğratıp
Kerkük de dahil Mardin, Musul, Hısn-ı Keyf ve Rakka
gibi yerleri alarak bölgede Osmanlı hakimiyetini sağladı.
Fakat bölge üzerindeki Osmanlı-İran mücadelesi sırasında
sık sık el değiştiren şehir, Kanuni Sultan Süleyman'ın
1534 tarihinde düzenlediği Irakeyn Seferi'nin ardından tam
olarak Osmanlı idaresine girdi14.
1536 yılında tamamlanan Irakeyn Seferi'nden sonra
Osmanlılar ile Safeviler arasında gerçek bir barış meydana
gelmedi. İki taraf statükoya rıza gösterdi. Osmanlı
Devleti'nin en büyük kazancı Bağdat ile Irak'ın büyük bir
kısmını ele geçirmesi olmuştur15.
Bu sefer sırasında Ordu-yı Hümayun Kerkük
sancağında Dakuk'a bağlı Gelin-eyvanı nam-ı diğer Türbe-i
Leyla (6 Şevval 941/9 Nisan 1535), Şeyh Muhsin nam-ı
diğer Arpa-tepesi (7 Şevval 941/10 Nisan 1535), İftiharlu
(8 Şevval 941/11 Nisan 1535), Selukan (10 Şevval 941/13
Nisan 1535), Leylan (13 Şevval 941/16 Nisan 1535), Ser-i
Ab-ı Hassa Kızıl Köşk (18 Şevval 941/21 Nisan 1535),
Ser-i Ab-ı Hassa (çayır) (17 Zilkade 941/19 Mayıs 1535),
Hayati Künbedi (19 Zilkade 941/22 Mayıs 1535), Göktepe ve Altun-köprü menzillerini izleyerek Tebriz'e doğru
yol almıştır. Bu arada Kanuni Kerkük yakınlarında bulunan
Gökyurt/Kızıl Köşk menzilinde 28 gün dinlenmiştir16.
İranlıların sınırdaki bazı kaleleri almaları ve tecavüz
hareketleri üzerine Kanuni ikinci İran seferine Nisan
1548'de çıktı ve 21 Aralık 1549'da İstanbul'a geri döndü.
Safevilerin Adilcevaz ve Ahlat kalelerini almaları,
Erzurum ve Erciş üzerine yürüyerek bölgede zulüm
yapmaları üzerine Kanuni 28 Ağustos 1553'te üçüncü defa
İran üzerine yürüdü17.
Nahçıvan seferi adı verilen bu harekatta iki taraf
arasında önemli bir savaş olmadı. 1 Haziran 1555'te
Amasya Antlaşması yapıldı. Buna göre Safeviler
Osmanlıların Basra, Bağdat, Şehrizor, Van, Bitlis,
Erzurum, Kars ve Atabegler yurdu üzerindeki
hakimiyetini tanıyor18, buna karşılık Şii hacıların Bağdat,
Kerbela ve Necef'te bulunan mukaddes yerlerini ziyaret
etmelerine müsaade ediliyordu19.
Kerkük, Osmanlı hakimiyetine girmesiyle birlikte
doğudan gelecek düşmana karşı önemli bir müdafaa
mevzii haline gelmiş, Dicle kıyılarının ıssızlaşması
sebebiyle Musul ile Bağdat arasındaki eski ticaret ve
askerî yol yeniden önem kazanmıştır. 1623'te Bağdat'la
beraber Kerkük de Safevilerin eline düşmüş ise de Kerkük
Hüsrev Paşa tarafından 1630'da geri alınmıştır. 1638'de
IV. Murat Bağdat'ı almak için çıktığı seferde buradan
geçti.
Bölgede
tekrar
Osmanlı
hakimiyetinin
sağlanmasından sonra 32 sancaktan meydana gelen
Şehrizor eyaleti oluşturuldu. Bu sancaklardan biri de
Kerkük idi. Şehrizor şehri harap olduktan sonra Kerkük
eyalet merkezi oldu20.
IV. Murat'ın bu seferi esnasında 1630'da başlayıp
1638'e kadar Âzerbaycan ve Irak cephelerinde devam eden
savaşların sona ermesini her iki taraf da arzu etmekteydi.
17 Mayıs 1639 (14 Muharrem 1049 )'da Kasrışirin
antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre Irak-ı Arap
denilen Bağdat, Basra ve Şehrizol bölgesi Osmanlılarda
kalmış Revan ise Safevilere bırakılmıştır. Bu antlaşma her
iki devlet açısından da faydalı oldu. Karşılıklı ticaret
gelişti. 1736 yılında Afşar hanedanının kurucusu Nadir
Şah'ın iktidara geçmesine kadar geçerliliğini korudu21.
1732 senesinde Nadir Kuli (sonra Nadir Şah)
Kerkük'ü boş yere muhasara etti. Ertesi sene Kerkük
civarında meydana gelen muharebede Osmanlılar
yenildiler ve Serasker Topal Osman Paşa da bu savaşta
öldü. 1743'te Kerkük tekrar İranlıların eline geçti.
1746'daki barış antlaşmasıyla Osmanlı Devleti'ne iade
edildi. I. Dünya Savaşı sonlarına kadar bölge Osmanlı
idaresinde kaldı22.
17
12
Asrar, a.g.e., s. 38.
13
Asrar, a.g.e., s. 42.
14
Gündüz, a.g.mad., c. XXV, s. 291.
15
Asrar, a.g.e., s. 109.
16
Nasûhü's-Silâhî (Matrakçı), Beyân-ı Menâzil-i Sefer-i Irakeyn-i
Sultân Süleymân Hân, Yayına Hazırlayan: Hüseyin G. Yurdaydın,
“Giriş”, TKK, Ankara 1976 s. 97-99.
2
Nasûhü's-Silâhî (Matrakçı), a.g.e., s. 120-123.
İlhan Şahin-Feridun Emecen, “Amasya Antlaşması”, DİA., c. III,
İstanbul 1991, s. 4.
19
Asrar, a.g.e., s. 130.
20
Kramers, a.g.mad., c. VI, 589-591.
21
Rhoads Murphy, “Kasrışîrin Antlaşması”, DİA., c. XXIV, İstanbul
2001, s. 575.
22
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 590.
18
1918'de Bağdat'tan kuzeye doğru ilerleyen İngiliz
ordusu 7 Mayısta Kerkük'e girdi ise de 24 Mayıs'ta geri
püskürtüldü. Ancak Mondros Mütarekesi'nin hemen
öncesinde Türk ordusunun Altınköprü'ye geri çekilmesi
üzerine İngilizler burayı tekrar işgal ettiler23.
1-TK, KKA 111 Numaralı Kerkük Livası
Mufassal Tahrir Defteri: Sancağa ait tek mufassal defter
budur. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı
Kadime Arşivi'nde bulunan defter, 83 varak ve aralarına
ilave edilen vassalelerden oluşmaktadır.
Misak-ı Millî sınırları içerisinde bulunan ve Musul,
Kerkük ve Süleymaniye sancaklarından meydana gelen
Musul vilayetinin, hangi tarafta kalacağı Lozan
Antlaşmasında bir karara bağlanamadı. 1924'te mesele
Milletler Cemiyeti'nde görüşülmeye başlanmış, Türk
tarafının halk oylaması isteği İngiltere tarafından “bölge
halkının cahil olduğu” gerekçesiyle kabul edilmemiştir. 5
Haziran 1926'da Türkiye, Irak ve İngiltere arasında imzalanan
Ankara antlaşması ile kesin olarak Irak'a dahil edilmiştir24.
Defterde, hangi tarihte tutulduğuna dair bir ibare
yoktur. Defterin başlangıcında yer alan tuğradaki
“Süleyman Şah bin Selim Şah Han el-Muzaffer daima”
ifadesinden Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait olduğunu
anlıyoruz. Değişik kaynaklarda Hicrî 955 (Milâdî 1548)
tarihleri verilmiştir26. Tapu ve Kadastro Kuyud-ı Kadime
Arşivi'nde bulunan 285 numaralı İcmal Defteri'nin
tarihinin fî gurre-i Rebi‘ü'l-Evvel 968 (1560) olarak
kaydedilmesi ve yayınını yaptığımız 111 numaralı
defterde yer alan “hasıl” bölümlerindeki vergi miktarları
ile 285 numaralı İcmal Defteri'ndeki mikdarların aynı
olması sebebiyle bu iki defterin aynı tahrir sonuçlarını
aksettirdiğini söyleyebiliriz.
B-KERKÜK LİVASI TAHRİR DEFTERLERİ
Kerkük ve Dakuk bölgesine ait elimizde 8 defter
bulunmaktadır. Fetihten sonra yapılan ilk tahrir sonuçları
1028 ve 1049 numaralı defterlerde yer almıştır. 17895
numaralı defter herhangi bir tahrir işleminin sonuçlarına
göre hazırlanmış bir defter olmayıp daha önceden Acemler
tarafından tutulmuş defterlerden yararlanarak hazırlanmış
bir defterdir. 111 numaralı defterde “defter-i kadim”
olarak bahsi geçen 386 numaralı ve hicrî 951 tarihli
Bağdat eyaleti vakıf defterinde Kerkük sancağında
bulunan vakıflar da bulunmaktadır. 111 ve 285 numaralı
defterler bölgede ikinci ve son defa yapılan tahrir
sonuçlarını içermektedirler. Yukarıda zikredilen 6 defterin
dışında inceleme imkanı bulamadığımız 4 defter
bulunmaktadır. Bunlar, Kuyud-ı Kadime Arşivinde H. 951
(M. 1544) tarihli ve 209 numaralı Bağdat Vilayeti İcmal
Defteri ile III. Murad zamanında hazırlanan 582 numaralı
Bağdad Vilayeti Evkaf Defteridir. Ayrıca Bulgaristan
Arşivi, Oryantal Arşiv Koleksiyonu’nda 103/2 (H. 995/M.
1586) ve 149/5 (H. 985/M. 1577) numaralarda kayıtlı iki
adet timar defteri vardır.
İki ayrı defterde “Haric ez-defter” ibaresi
geçmektedir25. Bu ifade ile “haric ez-defter” ibaresinin
geçtiği bölümün, önceki tahrir sonuçlarını içeren
defterlerde
bulunmadığı
anlatılmaktadır.
Buradan
hareketle bölgede 3 tahririn yapıldığı sonucu çıkartılabilir.
Elimizde aynı tarihlere tekabül eden üç tahrir defteri grubu
bulunmaktadır. Birinci grup Bağdat'ın fethinden hemen
sonra tutulan 1028 ve 1049 numaralı defterler. İkincisi ise
17895 ve 386 numaralı defterler. Üçüncü grup ise 111 ve
285 numaralı defterler. 17895 numaralı defterin Acem
defterleri esas alınmak suretiyle ve bir tahrir ameliyesi
sonucu meydana getirilmediği yukarıda zikredilmişti. 386
numaralı defter sadece vakıf kayıtlarını içermektedir.
Sonuç olarak elimizdeki defterler, yapılan iki tahririn
sonuçlarını içermektedir.
23
Aynı yer.
Şevket Koçsoy, Irak Türkleri, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1991, s. 6-8.
25
BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 111, v. 81a.
24
Bağdat beylerbeyisine yazılan 26 Receb 967 (22
Nisan 1560) tarihli bir hükümde Kerkük sancağının
yeniden yapılan tahririnin tamamlandığı belirtilmekte ve
sipahi beratlarının yenilenmesi için berat ve yaftaların
güvenilir kişilerle İstanbul'a gönderilmesi istenmektedir27.
Aynı şekilde Erbil Sancağı Beyi Bekir Bey'e gönderilen 2
Cemaziye'l-Evvel 967 (30 Ocak 1560) tarihli bir başka
hükümde Şehrizol sancağı ferman-ı hümayunla tahrir
edilip icmal ve mufassal defterlerinin arz olunduğu
bildirilmiştir28. Burada bahsedilen defterlerden mufassal
olanı BOA, TD 1002 numaralı defter olmalıdır. Şehrizol
sancağına ait bu defter 22 Cemaziye'l-ahır 964 tarihlidir.
Buradan hareketle her iki sancağın yani Şehrizol ve
Kerkük'ün aynı tarihlerde tahririnin yapıldığı sonucuna
ulaşabiliriz. 111 numaralı Kerkük sancağı defterinin
içindeki şerh ve vassalelerden bölgede bundan sonra başka
tahrir yapılmadığı anlaşıldığından bu defterin tarihinin de
964 olması kuvvetle muhtemeldir.
Defterin asıl cildi kestane renkli, deriden, etrafına da
yine deriden koyu eflatun renkli 2 cm. eninde çerçeve
geçirilmiştir. Yan kâğıtları ebruludur. Orijinal cilt boyu
42,5 x 16,5 cm. ebadındadır. Yazı alanı yaklaşık 30-34 x 10
cm.'dir. İç kâğıtları âharlı ve bilhassa cilde ve sayfaların
alt ve üst taraflarına yakın yerlerinde “yıldız, ok ve
kalkan” filigranları mevcuttur. Kâğıtlar sağlam, nadiren de
olsa kurt yenikleri mevcut ve sayfa uçlarında kullanmadan
dolayı kir ve izler vardır. Yazılarda herhangi bir bozulma
bulunmamaktadır. İlk sayfada, v. 35b-36a arasında, v. 47b48a arasında, v. 51b-52a arasında (öncekinin devamı), v.
49b-50a arasında, (ayrıca v. 49b'de bu vassale ile ilgili
“Kerkük Sancağı'nda” diye başlayan bir şerh vardır.), v.
72b-73a arasında da vassaleler bulunmaktadır.
26
Nilüfer Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti, TTK, Ankara 1999, s.
85; Gündüz, a.g.mad., c. XXV, s. 291.
27
3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Tıpkıbasım,
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayını, Ankara 1993, s. 339,
Hüküm no: 992.
28
A.g.e., s. 256, Hüküm no: 741.
3
Defterde Dakuk ve Kerkük nahiyelerine ait iki
kanunname bulunmaktadır. Bunun sebebi bu iki nahiyenin
daha önce iki ayrı liva olmasından kaynaklanmaktadır.
Dakuk nahiyesi kanunnamesi v. 1a ve Kerkük nahiyesi
kanunnamesi v. 25a'da bulunmaktadır.
Sancak genelinde gelir kaynaklarının statülerindeki
değişiklikler “Tevkii” imzasıyla deftere şerh veya
vassalelerle ilave edilmiştir.
Yayınını yaptığımız Kuyud-ı Kadime Arşivi 111
numaralı tahrir defterinden başka, bu livaya ait dört tane
daha icmal defteri bulunmaktadır.
2-BOA, TD 1028 Numaralı Bağdat Vilayeti İcmal
Defteri: Tarihsiz olan bu defter muhtemelen Kanuni'nin
Irakeyn seferinden sonra tutulmuş olup Bağdat'ın
alınmasıyla
bölgedeki
ilk
idarî
düzenlemeleri
aksettirmektedir. 142'ye kadar sayfa numarası verilmiş
olup 51. sayfadan 53. sayfaya geçilerek bir sayfa numarası
atlanmıştır.
Defterin kâğıtlarında “bilekle beraber el, elin
ayasında büyük “AI” harfleri ve 5 yapraklı çiçek” ile yine
aynı ebatta el, öncekinden biraz küçük çiçek, elin ayasında
küçük “b” harfi ve bilekte ortadan çizgisi çekilmemiş
büyük “A” şekilli filigranları bulunmaktadır.
Bayazit Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, No: 1970,
v. 104a-106b'de bulunan 4 Ramazan 943 tarihli bir hüküm
suretinden bu defterin Kadızâde Şeyh Mehmed tarafından
hazırlanarak padişaha arz edildiği anlaşılmaktadır29. Bunun
üzerine Bağdat beylerbeyisi ve kadısına defterin başında
yer alan vergi rejimi ile ilgili uygulamalara uyulması
hakkında bir hüküm yazılmıştır. Genel olarak bu hükümde
1028 numaralı defterde yer alan hususların bir özeti
yapılmış, Hasan Padişah zamanındaki uygulamalar esas
alınarak Kızılbaş zamanında vergi rejimine ilave olarak
getirilen yükümlülüklerin kaldırıldığı ve bunların halka
duyurulması istenmektedir. Hükmün başlangıcında yer
alan “Bundan akdem Vilâyet-i Mahmiyye-i Dâru's-Selâm-ı
Bağdad'ın tafsîl-i ahvâli müceddeden yazılub defter
olunmak emr olunmuş idi. Hâlâ iftihâru'l-emâcid ve'l-ekârim
Kadızâde Şeyh Mehmed Zîde-mecdühû atebe-i aliyye-i
âlem-penâh ve südde-i seniyye-i saâdet-destgâhıma gelüb
emr-i celîlü'l-kadrim mûcebince vilâyet-i mezbûreyi
meşrûhan yazub defter idüb...” ve 1028 numaralı defterin 2.
sayfasında yer alan “Pâdişâh-ı âlem-penâh saâdet-destgah
halledallahü mülkehû ve sultânehû hazretlerinin fermân-ı
cihân-mutâ‘ları muktezâsınca vilâyet-i mahmiyye-i dâru'sselâm-ı Bağdad'ın bu bendeleri mübâşereti ile defter-i
adâlet-rehberi müceddeden yazılub emr-i hümâyûn üzere
tafsîl olundu ki budur” ibarelerinden bu defterin yukarıda
zikredilen hükümden önce hazırlanıp, padişaha sunulduğu
anlaşılmaktadır.
29
4
Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c.
V, İstanbul 1992, s. 154-160.
1028 numaralı Tapu Defteri'nde toplam hasılın önce
tümen30 hesabıyla verilip sonra bunun akçeye çevrilmesi31,
Akkoyunlu Hükümdarı Pir Budak Hasan Padişah'tan
sözedilmesi32, vergi kalemleri ve vakıf uygulamaları
anlatılırken sık sık “Kızılbaş-ı bed-ma'aş”ın yani
Safevilerin uygulamalarından bahsedilmesi bu kanaati
ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca idarî yapının yeni yeni
oluşmaya başladığını gösterir işaretler bu defterin
Bağdat'ın IV. Murat zamanındaki fethinden sonra değil ilk
fethinden hemen sonra tutulduğunun delilidir. “...Toprak
hakkı diyü mahsûlden ba'zı yerlerde yigirmiden bir ve
ba'zı yerlerde otuzdan bir alınırmuş. Sonra mezkûrlar firar
idüb Kızılbaş savk eyleyüp şimdiye kadar mîrî için zabt
iderlermiş33” ve yukarıda zikredilen hükümde geçen
“...sinîn-i maziyyede selâtîn-i adâlet-âyîn devirlerinde
reâyâ ve berâyâya mukarrer olan kavâid ve kavânîn takrîr
ve sonra Kızılbaş-ı evbaş zamânlarında anların dest-i cevr
ve bîdârlarıyla hâdis olan mezâlim ve bid'atları tahrîr
eyleyüb ızz-i huzûr-ı mevfûru'l-hubûr ve müstevcibü'ssürûra arz eyledikde...” şeklindeki ifadeler bu görüşü
desteklemktedir.
Bütün bu anlatılanlardan sonra rahatlıkla bu defterin
IV. Murat dönemine ait olmadığı ve 4 Ramazan 934 (15
Şubat 1536) tarihinden önce tamamlanıp padişaha
sunulduğu söylenebilir.
Defterin
başlangıcında
vilayet
muhasebesi,
vakıflarla ilgili uygulamaların şekli, kanunname özeti
denebilecek açıklamalar ve buğday, arpa, darı, pamuk ve
hurma fiyatları bulunmaktadır. Bağdat merkezi, buraya
bağlı bölükler ve mevziler, taifeler, livalar ve vakıflara ait
icmal bilgiler yer almaktadır. Defterin başında nahiye
olarak Halis, Tarik-i Horasan, Mehrud, Zengi-abad,
Düceyl birimleri daha sonra bölük olarak gösterilmiştir.
Yine defterin başlangıcında nahiye-i Zebid A'rabı defterin
ilerleyen bölümlerinde bulunmamaktadır. Muhtemelen
burada kasdedilen defterde yer alan taifelerdir.
Eksikliği olmamasına rağmen defterin başında yer
alan muhasebe ile livalara ait ilgili yerlerdeki köy sayıları
farklıdır. Kerkük'te başlangıçtaki muhasebede 25 köy var
iken, Kerkük livasına ait bölümde ise 20 köy ve 5 mezraa;
Dakuk livasında ise başlangıçtaki muhasebede 11 köy var
iken, Dakuk livasına ait bölümde 9 köy bulunmaktadır.
Defterin 62-71 ve 99-102. sayfaları arasında Kerkük ve
Dakuk livaları ile daha sonra bunlara bağlanan köyler,
“Mevâzi-i Mahmiyye-i dâru's-selâm-ı Bağdad” başlığıyla
yer almaktadır.
30
“Tümen ki her tümen iki bin akçe-i Osmânî hisâbınca…”, BOA, TD
1028, s. 2.
31
Aynı yer.
32
“... ve Nefs-i Hılle'de olan hurma ağaçlarından resm alınmaz imiş. İş
bu husûsda Pir Budak Hasan Pâdişâh zamânında yazılmış
la‘netnâme vardır.” Aynı defter, s. 11.
33
Aynı defter, s. 7.
3-BOA, TD 1049 Numaralı Tahrir Defteri: Bağdat
vilayeti Tarik-i Horasan ve Mehrud bölükleriyle Şehriban
kasabasının mufassal tahririyle birlikte Bağdat vilayetinde
bulunan savk malikânelerini ve alınan diğer vergi
gruplarını gösteren bu defterin 90-97 ve 100-101. sayfaları
arasında Kerkük ve Dakuk bölükleri yer almaktadır. 116
sayfadan ibaret olan bu defter eksiktir.
Defterde tevkii tarafından düşülen şerhlerde “evâhır-ı
Muharrem, sene 946” ibaresi bulunmaktadır. Defterin
946/1539 tarihinden evvel yapılan tahrir sonuçlarını
içermesi gerekmektedir. 1534 yılında Bağdat'ın fethinden
sonra yapılmış olması gereken tahririn en az bir sene
süreceği düşünülürse, bu defterin 1535-39 yılları arasında
hazırlandığı ortaya çıkmaktadır. Filigranları 1028 numaralı
defterle aynıdır. 1028 numaralı defterde geçen “...ve
mellâklerin esâmîleri mufassal defterde mukayyeddir34”
ifadesinden kasdedilen defter budur.
4-BOA MAD 17895 Numaralı Bağdat Vilayeti
İcmal Defteri: 949 tarihli olan bu defterin varakları
kenarlarından çürümüş ve bazı yazılı alanlar
kaybolmuştur. Defter 60 sayfadan ibarettir. Defterin
Acemler (Safeviler) tarafından hazırlanmış olan
defterlerden yararlanılarak hazırlandığını başlangıcında
yer alan “Defter-i icmâl-i hâshâ-i mîr-i mîrân ve ümerâ ve
züamâ ve erbâb-ı tîmâr der-vilâyet-i Bağdad ber-mûceb-i
defâtir-i A'câm, tahrîren fi 15 Şa'bâni'l-muazzâm sene
949” ibaresinden anlıyoruz35.
Defterde eksik sayfalar vardır. Ayrıca burada
olmaması gereken Bargiri, Van ve Erciş livalarına ait bir
kanunname ve bir tahrir defteri dibacesi de defterin
sonunda yer almaktadır.
Defterde Kerkük livasına ait 5 zeamet ve 120 timar
kayıtlıdır.
Kerkük livası Kerkük, Dakuk ve Mevazi'
nahiyelerinden meydana gelmiştir. Kerkük livasına ait
bölümde bütün varakların sol alt kenarlarındaki yazılı
kısımlar çürüme sebebiyle kaybolmuştur. Bu sebeple
livadaki köy sayısı tam olarak belirlenememiştir.
Okunabilen yerlerde Dakuk nahiyesinde 10, Kerkük
nahiyesinde 23, Mevazi nahiyesinde 7 yerleşim birimi ve
Dakuk nahiyesinde 1, Kerkük nahiyesinde 23 tane mezraa
bulunmaktadır.
5-TK, KKA 285 Numaralı Kerkük Livası İcmal
Defteri: 1 Rebi'ü'l-Evvel 968 tarihli olan defter 19
varaktır. Yazısında bozuk ve silik olan yer yoktur.
Hasıllarının TK, KKA 111 numaralı defterle aynı ve daha
sonraki tarihlere ait muamele kayıtlarının bir kısmının bu
defterde de bulunması sebebiyle bu iki defterin aynı tarihte
yapılmış tahrir sonuçlarını ihtiva ettiğini söyleyebiliriz.
Yukarıda zikrettiğimiz hükümde bahsedilen berat
yenilenmesiyle ilgili işlemlerin defterde “Yaftesi
34
35
Aynı defter, s. 10.
BOA, MAD 17895, s. 6.
gelmedi”, ”Yaftesi gelmedi; haliya gelüb tezkiresi
verildi.”, “Yaftesi gelmedi; sonra gelüb tezkiresi verildi.”,
“Tezkiresi verilmiştir36” gibi ibarelerle ifade edilmiş
olması da defterin 26 Receb 967 tarihli hükümde
tamamlandığından bahsedilen tahrire ait olduğu kanaatini
ortaya çıkarmaktadır.
Defter Dakuk, Kerkük ve Nilkaz nahiyelerine ait
tahrir sonuçlarının icmalini muhtevidir.
Lik, Nilkaz ve Selduz taifelerine ait bilgiler v. 5b-16b
arasındadır. Nilkaz v. 4b'de nahiye, v. 5b'de Kerkük'e tabi
bir taife olarak geçmektedir.
6-BOA TD 386 Numaralı Evkaf Defteri: Bağdat
eyaleti vakıf defteridir. 266 sayfa olan defterin başında
Nehr-i Şerif'in kanunnamesi bulunmaktadır. Defterin hicrî
951 tarihinde tutulduğu içerisindeki bir nottan
anlaşılmaktadır37. Kerkük sancağında 111 numaralı
defterde bulunan 11 adet vakfa ait kayıtlar bu defterde de
yer almaktadır.
C-İDARÎ TAKSİMAT
Irakeyn Seferi sonunda Osmanlı Devleti'nin
hakimiyetine giren bölge, Bağdat eyaleti ve özel statüsüyle
Basra bölgesi olmak üzere iki şekilde örgütlenmiştir.
Basra'nın özel bir durumu vardı. Bu vilayetteki yönetim
birimlerinin bazıları, diğer bölgelerdeki sancakların
durumu gibi idiyse de, bazılarının Osmanlılara bağlılığı
aranan şeyhlere eyalet adı altında (sancağın bir nahiyesi,
bir köyü veya bir kale ile civarı) verildiği olurdu. Onlar
beylerbeyi sıfatıyla bu yerleri yönetirlerdi. Ancak bu gibi
tasarruflar, çöl bedevilerinin saldırıları önünde tampon
bölge oluşturmak gibi bir siyasî amaç taşımaktaydı38.
Fetihten sonra bölge Bağdat eyaletine bağlı Kerkük
ve Dakuk sancakları olmak üzere iki39, daha sonraki
tarihlerde ise tek sancak olarak idarî sistemde yerini
almıştır. Bölgenin Irakeyn Seferi sonunda yapılan ilk
tahririnde Bağdat eyaletinin idarî yapısı aşağıdaki şekilde
teşekkül ettirilmiştir.
1-Nefs-i Bağdat
Zebid nahiyesi
2-Halis bölüğü
3-Tarik-i Horasan bölüğü
4-Şehriban kasabası
5-Mehrud bölüğü
6-Düceyl bölüğü
7-Mendelcin livası
36
TK, KKA 285, v. 7a; 3 Numaralı Mühimme Defteri, s. 339, Hüküm
no: 992.
37
BOA, TD 386, s. 210'de “...defter-i cedîde kayd olundu. Tahrîren fî
evâil-i Muharrem sene 951” şeklinde bir ibare bulunmaktadır.
38
Halil Sahillioğlu, “Osmanlı Döneminde Irak'ın İdari Taksimatı”,
Çeviren: Mustafa Öztürk, Belleten, c. LIV, sayı 211, TTK, Ankara
1991, s. 1234-35.
39
BOA, TD 1028, s. 62, 69.
5
8-Kerkük livası
9-Dakuk livası
10-Zengabad bölüğü
11-Mevazi-i Bağdat
12-Mevazi-i Furatiyye
13-Cevazir livası
14-Hılle livası
15-Rumahiyye livası
a-Balik nahiyesi
b-Kebişe nahiyesi
c-Hasr (?) ve Kebeş (?) ve Ümmü'r-Rebab nahiyesi
BOA MAD 17895 numaralı deftere göre Bağdat
vilayeti idarî birimleri:
1-Bağdat livası
a-Halis nahiyesi
b-(Mehrud nahiyesi)40
c-Tarik-i Horasan nahiyesi
d-Mevazi'-i Furatiyye nahiyesi
e-Düceyl nahiyesi
2-Rumahiyye livası
a-Rumahiyye nahiyesi
b-Semavat nahiyesi
3-Hılle livası
a-Hılle nahiyesi
4-Cevazir livası
5-Kerkük livası
a-Kerkük nahiyesi
b-Dakuk nahiyesi
c-Mevazi' nahiyesi
6-Zengi-abad livası
7-Dertenk livası
8-Cessan livası
Daha önce iki liva olarak teşkilatlanan bölge defterin
tutulduğu tarihte Kerkük, Dakuk ve Mevazi' nahiyelerinden
meydana gelen bir sancak olarak Kerkük livası başlığı
altında yer almıştır.
111 numaralı defterin 1b varağının başında yer alan
“Defter-i Mufassal-ı Liva-i Dakuk ve Kerkük” ibaresi bu
bölgede daha önceden iki ayrı liva olmasından
kaynaklanmıştır. Bu defterin cildinin üzerinde Kerkük
livası mufassal defteri olduğu yazılmıştır. Kerkük bu
tarihte liva merkezidir41. Dakuk ve Kerkük nahiyeleri
başlıklarıyla verilmiştir. Ayrıca Taife-i Nilkaz'a bağlı köy
ve mezraaların bulunması, burasının da nahiye statüsünde
bulunduğunu göstermektedir.
Hicrî 968 tarihinde Dakuk, Kerkük ve Nilkaz
nahiyelerinden meydana gelen Kerkük sancağının hangi
eyalete bağlı olduğu belli değildir42. XVI. yüzyılın ikinci
40
Defterin ilgili sahifesinde çürük ve kopukluk olduğu için
okunamayan nahiye bu olmalıdır. Ancak daha sonra geçen yerleşim
birimlerinde “tâbi‘-i Mehrud” ifadesinin kullanılması ve bu
nahiyenin bir başlığının bulunmaması bu ihtimali kuvvetlendirmektedir.
41
Bk. TK, KKA 111, v. 28a, 31b, 61b, 81a'da “Livâ-i Kerkük” ve yine
28a'da “Livâ-i Dakuk ve Kerkük” olarak geçmektedir.
42
TK, KKA 285, v. 1b.
6
yarısında 954-961 yıllarında bölge Dakuk (Tavuk) ve
Kerkük olarak ve Kerkük livası olarak da 964 tarihlerinde
Ruus Defterlerinden yararlanılarak Musul vilayetine bağlı
olduğu gösterilmiştir43. Ancak Bağdat beylerbeyisine
hitaben yazılan 967 tarihli yukarıda zikredilen hükümde
Kerkük sancağındaki sipahilerin tahrirden sonra tecdid-i
berat işlemlerinin tamamlanmasının istenmesi 967
tarihinde bu sancağın Bağdat eyaletine bağlı olduğunu
göstermektedir.
Şehrizol beylerbeyisine ve Kerkük kadısına 15
Şevval 1026/17 Ekim 1617 tarihli gönderilen bir
hükümden Kerkük kazasının Şehrizol eyaletine bağlı
olduğu anlaşılmaktadır44. 1653 tarihini taşıyan Sofyalı Ali
Çavuş Kanunnamesi'nde Kerkük livası Eyalet-i Musul'a
bağlıdır45. XVIII. yüzyılın ilk yıllarına ait bir kayıttan ise
Şehrizol eyaletine bağlandığı anlaşılmaktadır46.
XVIII. yüzyılın başlarında yıkıma uğrayan
Şehrizol'un yerine eyalet merkezi (paşa sancağı) oldu.
Doğuda Musul, kuzeyde Diyarbakır, batıda Halep ve
güneyde Suriye ile çevrili Zor sancağı ile isim
benzerliğinden dolayı bilhassa yazışmalarda birine ait olan
evrak ve mektuplar yanlışlıkla diğerine gittiğinden 25
Şaban 1310 (14 Mart 1893) tarihinde adı tekrar Kerkük
olarak değiştirildi. Kerkük 1892'de Musul vilayetine
bağlıydı. Nefs-i Kerkük'ün yanı sıra Melha, Tuzhurmatu,
Altınköprü, Keyl ve Şivan olmak üzere beş nahiyesi ve bu
nahiyelere bağlı 352 köyü mevcuttu. Kerkük 1894 yılında
ve daha sonraki dönemlerde Musul vilayetininin bir
sancağı durumundaydı. Erbil, Salahiye, Köysancak,
Revanduz ve Raniye kazaları bu sancağı teşkil
etmekteydi47.
Kerkük 1890'lardan itibaren Musul vilayetine
bağlanmış bu durum bölgenin elden çıkmasına kadar bu
şekilde devam etmiştir. Musul Vilayeti için düzenlenen
Hicrî 1310 tarihli salnâmede Musul vilayetine bağlı olan
Kerkük sancağı, Şehrizor olarak geçmektedir. İdarî
birimleri ise şöyledir48:
1-Merkeze mülhak kazalar
a-Zaho kazası
b-Duhuk kazası
c-Akra kazası
d-Sincar kazası: Telafer nahiyesi
e-İmadiye kazası: Davudiye, Pervari-yi Bâlâ,
Pervari-yi Zir, Nirova ve Rikan nahiyeleri
f-Zibar kazası
2-Şehrizor sancağı
a-Merkeze mülhak nahiyeler: Köprü, Melha,
Şivan, Keyl, Dakuk nahiyeleri
43
Sahillioğlu, a.g.m., c. LIV, sayı 211, s. 1245-46.
82 Numaralı Mühimme Defteri (1026-1027/1617-1618), ÖzetTranskripsiyon-İndeks ve Tıpkıbasım, Osmanlı Arşivi Daire
Başkanlığı Yayını, Ankara 2000, orijinal s. 61, Hüküm no: 120.
45
Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, Hazırlayan: Midhat Sertoğlu,
İstanbul 1992, s. 40.
46
BOA, MAD 22249, s. 267.
47
Gündüz, a.g.mad., c. XXV, s. 292.
48
Hicrî 1310 tarihli Salnāme: Vilâyet-i Musul, Musul 1310, s. 203.
44
b-Ravenduz kazası
c-Salahiye kazası: Karatepe ve Tuzhurmatu
nahiyeleri
d-Erbil kazası: Sultaniye ve Dizeyi nahiyeleri
e-Köysancak kazası
f-Raniye kazası
3-Süleymaniye sancağı
a-Gülanber kazası
b-Baziyan kazası
c-Merge kazası
d-Şarbazar kazası
Hicrî 1312 tarihli Salnâme-i Vilâyet-i Musul'da
Kerkük sancağının idarî birimleri şu şekildedir49:
Livaya bağlı nahiyeler; Altunköprü, Dakuk, Şivan,
Melha ve Keyl'dir.
Livaya mülhak kazalar ve bu kazalara bağlı nahiyeler:
1-Revanduz kazası: Beradost, Deyre-Harir ve Balik
nahiyeleri
2-Erbil kazası; Dizebi nam-ı diğer Kuştepe ve
Sultaniye nahiyeleri.
3-Salahiye kazası; Tuzhurmatı ve Karatepe nahiyeleri
4-Köysancak kazası: Şaklava nahiyesi.
5-Raniye kazası
Irak, tarihinin en erken dönemlerinden itibaren Arap
yarımadasından göç alan bir ülke konumundadır.
İslâmiyet'in ilk yıllarında Necid bölgesinden pek çok
kabile buraya göçmüştür. Fetihlerden sonra da bu göçler
artarak devam etmiştir. İlk yıllarda yeni kurulan şehirlere
yönelen göçlerin zaman içerisinde bölgenin tamamına
yayıldığı görülür. Hazret-i Osman devrinde Ezd, Tay,
Kinde ve Abdulkays; Emeviler döneminde ise Şeyban,
Selul ve Hazrec gibi kabileler Irak'a hicret ettiler. Göçün
hızlanmasında bölgede yaşayan halkın çoğunluğunun
İslâmiyet'i benimsemesi önemli rol oynadı52.
1902'de merkeze (Kerkük) bağlı nahiyeler Nefs-i
Kerkük, Melahiye, Tuzhurmatu, Altınköprü, Keyl ve
Şivan olup Toplam 348 köyü vardı. Nefs-i Kerkük'e bağlı
köy sayısı 133'tü.
Türklerin Irak'ın müslümanların eline geçmesinden
hemen sonra bölgeye yerleştikleri bilinmektedir. Irak'ta ilk
Türk yerleşimi 674 yılında Emevi Halifesi Muaviye
tarafından Horasan'a gönderilen Ubeydullah bin Ziyad'ın
Basra'ya 2.000 Türk getirmesiyle gerçekleşmiştir. Abbasi
Devleti'nin kurulmasıyla Bağdat ve Samarra şehirlerindeki
Türk asıllı askerlerin nüfusu gittikçe artmıştır. Bu arada
Samarra'nın hemen kuzeydoğusunda bilinen ilk Türk
kasabası Dakuk kurulmuş ve burada ilk Türk yerleşmesi
meydana gelmiştir54.
Irak yönetimindeki Kerkük vilayeti 1957'de merkez
ilçe, 5 nahiye ve 520 köyden ibaretti. Kerkük vilayetinin
diğer ilçeleri olan Kifri'nin 318, Cemcemal'in 202 ve
Tuzhurmatu'nun 234 köyü vardır. Böylece Kerkük
vilayetine toplam 4 ilçe, 14 nahiye ve 1274 köy bağlıdır.
1976'dan sonra Irak'taki idarî yapı yeniden
değiştirilmiş, yeni muhafazalar ortaya çıkarılarak Irak'ın
muhafaza sayısı 18 olmuş, bu arada Kerkük muhafazasının
adı da Temin olarak değiştirilmiştir. Bu muhafazanın
merkezinin adı yine Kerkük'tür.
1990'da Kerkük muhafazası merkez Kerkük kazası
ve Havice kazası olmak üzere iki kazadan ibarettir.
Kerkük kazasının Karahasan, Şivan, Tazehurmatu, Dakuk
ve Beci isminde beş nahiyesi mevcuttur. Havice kazasının
ise Abbas ve Riyaz adlı iki nahiyesi vardır. Kerkük şehrinin
nüfusu son yıllarda 400 bini biraz geçiyordu. Merkezi
Kerkük olan muhafazanın nüfusu ise 592.869 idi50.
D-NÜFUS, ETNİK YAPI VE CEMAATLER
a-Nüfus ve Etnik Yapı
Kerkük bölgesinin ilk yerleşik halkı Asurilerdir.
İslamiyetten sonra buraya Türkler ve Araplar yerleşmişlerdir.
Irak Devletinin kuruluşundan sonra Kerkük ve civarına
çevreden gelen göçlerle Kürt nüfusu da burada bir hayli
artmıştır51.
49
A.g.e., s. 158-174.
Gündüz, a.g.mad., c. XXV, s. 292.
51
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 591.
50
Irak'ta Türkmen, Musul Türkleri ya da Kerkük
Türkleri adlarıyla bilinen ve Kuzey Irak'ta Musul yahut elCezire denilen bölgede ve kuzeybatıdan güneydoğuya
doğru uzanan bir şerit üzerinde Musul, Kerkük, Erbil,
Diyala ve Süleymaniye şehirleriyle bunların mücavir
alanlarında yoğunlaşmış bulunan Türkler, 1990 yılı
tahminlerine göre yaklaşık 2.130.000 kişilik nüfuslarıyla
halkın % 12'sini ve Kürtler'den sonra ikinci büyük azınlık
grubunu teşkil ederler. Ayrıca başşehir Bağdat'ta da
Karakol, Azamiye ve Ragıbe Hatun semtlerinde yerleşmiş
yaklaşık 300.000 kişilik bir Türk nüfusu mevcuttur53.
Selçuklular devrinde bölgedeki Oğuz boyları
hakkında pek az bilgimiz vardır. Bu devir kaynaklarında
ancak birkaç Oğuz boyundan bahsedilir55. Kerkük
yöresinde yaşayan Döğer oymağına Selçuklular
zamanında bu bölgede yaşayan kesif Döğer varlığının
kalıntısı nazarı ile bakılabilir56. Yayınını yaptığımız 111
numaralı defterde 45 hane ve 8 mücerred ile yer alan
Döğer nüfusu bulunmaktadır.
Bölge halkı uzun yıllardan beri buraya yerleşmiş
Türk unsurlarından meydana gelmektedir. Defterdeki
eklerden anlaşıldığı kadarıyla da Osmanlı Devleti burada
yaşayanların hayat tarzları ve uygulamalarına birçoğu Şii
mezhebine bağlı olmasına rağmen karışmayıp hemen
hemen aynı bırakmıştır. Safevilerin bölgeyi almalarından
sonra ahalinin bir kısmı burayı terketmiş57, Osmanlıların
52
İmadüddîn Halîl et-Tâlib, a.g.mad., c. XIX, s. 88.
DİA, “Irak”: Irak Türkleri, DİA., c. XIX, s. 99.
54
Şevket Koçsoy, a.g.e., s. 125-126.
55
Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara
1967, s. 220.
56
Sümer, Oğuzlar, s. 251.
57
BOA, TD 386, s. 166'da bu olay “...ve niceleri Kızılbaş zulmünden
Diyarbekir taraflarına perâkende olmuşlar. Beylerbeyiler
53
7
eline geçince değişik sebeplerle 423 köyün 106'sı
boşalmıştır58. Doğusu ve batısı devamlı devlete problem
çıkaran Kürt ve Arap cemaatlerle çevrili olan bölgede en
sorunsuz topluluk yerleşik hayata geçmiş Türklerdir. Bu
konar-göçer gruplar zaman zaman Safeviler tarafına
geçerek veya yağma-çapul gibi hareketlerde bulunarak
bölgedeki asayişi bozuyorlardı. Genelde her iki devlet yani
Safeviler ve Osmanlılar, Irak'ın kuzeyindeki Türkleri hoş
tutarak hep kendileri için burada dayanak noktası
oluşturmaya çalışmışlardır. Aslen Meraga Azerbaycan
Türklerinden olan Irak Türklerinin bir kısmının Şah İsmail
tarafından, bir kısmının da Nadir Şah tarafından Irak'a
yerleştirilmeye çalışılması da bu sebeple olmalıdır59. Yine
aynı şekilde 17985, 111 ve 285 numaralı defterlerde
bulunmasına rağmen daha önceki tarihli 1028 ve 1049
numaralı defterlerde yer almadığı için 1540 yıllarında
buraya iskân edildiği anlaşılan ve bir Türk topluluğu olan
Nilkaz taifesinin bu bölgeye yerleştirilmesi de bu amaca
yöneliktir. Zira az da olsa isimleri arasında Ömer ve
Osman gibi Şia mensuplarının kullanmadıkları isimler
bulunmasına rağmen genel olarak isimlerinin Şia
akidesinde olduklarını gösterdiği bir taifenin bu yıllarda
Sünni akidenin en şiddetli savunucusu görünümündeki
Osmanlı Devleti tarafından Safevilerle sınır olan bir
bölgeye yerleştirilmiş olmaları bunu göstermektedir.
Ancak bu yapılırken, bölgeye hakim dinî inanış olan Şia
mezhebine mensup olmayanların buraya iskânı ile ahali
arasında değişik problemlerin ortaya çıkacağı endişesiyle
yani bir mezhep kavgasının çıkmasından korkulduğu için
böyle bir siyaset takip edilmiş olmalıdır.
Eserini 1822'de yazan Bağdatlı Münşi Muhammed
bin Ahmed'e göre Bağdat'taki son Kölemen Valisi Davud
Paşa zamanında valiye bağlı oymak kuvvetleri arasında
Bayat boyuna mensup 1.000 atlı asker bulunmakta idi.
Tavuk bölgesinde onlardan 2.000 eve yakın bir küme
bulunduğunu, Türkçe ve Arapça konuştuklarını iyi ve
aranılan atlar yetiştirdiklerini yazmaktadır60.
Kerkük şehrinde 1894/95 tarihinde 12.461 İslâm,
229 Keldani ve 381 Musevi olmak üzere 13.081 erkek
nüfus var ise de buna bir misli kadın nüfus ile 3.000'den
aşağı olmayan yabancı ilave olunsa şehrin toplam nüfusu
29.140 kişiye ulaşmaktadır61.
Kerkük'ün I. Dünya Harbi'nden az evvel 20.000
kadar tahmin edilen nüfusunun hakim unsurunu Türkler
teşkil ediyordu. Bu nüfusun bölge Osmanlılar tarafından
fethedilmeden buraya yerleşmiş olması muhtemel ise de,
menşeinin halifeler tarafından daha IX. asırda buraya
konulmuş Türk muhafızları mı, yoksa Selçuklu ve
istimâletnâmeler virüp ekseri gelmiş ve niceleri dahi gelüp pâdişâh-ı
eyyâm-ı
devletde
tavattun
itmek
üzerinedir”
şeklinde
anlatılmaktadır.
58
BOA, TD 1028, s. 2.
59
Nilüfer Bayatlı, XVI. Yüzyılda Musul Eyâleti, TTK, Ankara 1999, s. 146.
60
Sümer, Oğuzlar, s. 230-31.
61
Hicrî 1312 tarihli Salnâme-i Vilâyet-i Musul, Musul 1312, s. 298.
8
Beytiginliler zamanında gelmiş Türk muhacirler mi
olduğu kesin bir şekilde söylenememektedir62.
Tahrir defterlerinin kesin veriler ihtiva etmeleri
sebebiyle bir bölgenin değişik yönleri bakımından tarihsel
bir kesit ve açılım kazandırdıkları göz önüne alınırsa
yayınlamış olduğumuz 111 numaralı bu defterin de
bölgenin etnik yapısı ve Türk nüfusunun bu yapı
içerisindeki yeri ve ağırlığı konusunda bize önemli bilgiler
sağladığı ve bunlar değerlendirildiği takdirde önemli
sonuçlara ulaşılacağı ortadadır.
Tahrir defterlerindeki reaya isimlerinden hareketle
defterin ait olduğu bölgenin müslim mi, gayrimüslim mi
olduğu kolayca anlaşılır. Reayanın dinî durumu açıkça bu
defterlerde belirtilir. Gayrimüslim unsurların hangi etnik
gruba dahil oldukları Yahudi ve Ermeniler dışında
belirtilmeyip “Gebr” veya “Gebran” ifadesiyle Ortodoks
mezhebinden olan bütün etnik unsurlar ifade edilmektedir.
Müslim veya gayrimüslim unsurların hangi etnik
gruba dahil olduklarını anlamak için varsa mensup
bulunduğu aşiret veya cemaatten hareketle bir sonuca
ulaşılabilir. Ancak bu da Osmanlı Devleti'nde bulunan
etnik grupların çok az bir kısmı için geçerlidir. Yine
bölgedeki yer adları, şahıs isimleri kullanılan terminoloji
ve tarihî bilgiler konuyu aydınlatabilir.
Müslüman topluluklarda isimlerden hareketle
yapılacak bu tarz bir çalışmanın bir takım zorlukları
vardır. Çünkü bütün müslümanlar tarafından ortak
kullanılan “Ahmed”, “Mehmed/Muhammed”, “Ali”,
“Hasan”, “Hüseyin” vb. din kaynaklı isimler kesin etnik
grup tespitini zorlaştırır. Ancak buna rağmen etnik özelliği
yansıtan isimler zorluğu nisbeten ortadan kaldırabilir.
Mesela Türkler ortak İslâmî isimlerin yanında Türkçe
isimler almışlardır. Sadece Araplar ve Farslar tarafından
kullanılan “Fahd, Basim, Sohrab, Hürmüz, Süfyan, Beşşar,
Tufeyl, Hanzale, Me'mun, Dara, Şirzad ve Ebu...” ile
başlayan isimleri ise hemen hemen hiç almamışlardır.
Aydoğmuş, Tapduk, Yenibey, Aydın, Gündüz, Korkud,
Gündoğmuş, Beytigin, Sevindik, Güvendik, Kutlubey,
Durmuş, Uğurlu, Durak, Göçeri, Satılmış, Başlamış,
Kayıtmaz, Eslemez, Taşdemir, Oruçkulu, Tanrıveren,
Tanrıvermiş vb. Türkçe isimleri müslüman topluluklardan
sadece Türkler kullanmışlardır. Yine Arapça ve Farsça
isimlere Türkçe ilavelerle ve Türkçe, Arapça ve Farsça
isimlerin birleşmesiyle “Allahverdi, Allahveren, Şahkulu,
İmamkulu, Hüseyinkulu, Hudaverdi, Babakulu, Aydınşah,
Kara Halil” gibi bir nevi Türkçeleşmiş isimleri de sadece
Türkler kullanmışlardır. İşte bütün bunlardan hareketle
burada Kerkük livasında bulunan reayanın etnik menşeini
tespit için defterde geçen Türkçe ve Türkçe ilavelerle yapılan
isimlerden hareketle bazı değerlendirmeler yapılacaktır.
62
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 590.
b-Defterdeki Kişi Adları
Özel adların incelenmesini konu edinen bilim dalına
onomastique denilmektedir. Onomastik biliminin yer
adlarını inceleyen dalına toponymie, şahıs adlarının menşe
ve tekamülünü inceleyen dalına ise antroponymie adı
verilmektedir63. Osmanlı Devleti tarafından hazırlanmış
olan tahrir, avârız, adet-i ağnâm, nüfus ve temettuat
defterleri muhtevaları itibarıyla onomastik açıdan son
derece önemlidirler. Bu defterlerde, defterin ait olduğu
bölgedeki yer adları ve yetişkin erkek nüfus yer
almaktadır. Osmanlı Devleti'nde kişiler Ahmed veled-i
Mehmed veya bazen de Ahmed bin Mehmed şeklinde
babasının adıyla kaydedilmekteydi. Yayınını yaptığımız
111 numaralı defterde Ahmet veled-i Mehmed şeklinin
kullanıldığı ve toplam 7.320 yetişkin erkek nüfusun 1.500
civarında
değişik
isimle
deftere
kaydedildiği
64
görülmektedir . Bunların 6.990'ı müslüman, 180'i
hristiyan (gebran) ve 150'si Yahudi'dir. Hristiyanlar Dakuk
merkezde 18 hane ve 4 mücerred, Kilise köyünde 35 hane,
Kerkük merkezde 53 hane 1 mücerred, Kuriye köyünde 69
hane olarak yaşamaktaydılar. İsimleri arasında kendi din
büyüklerinin, Allah'ın sıfatlarıyla ve “ed-din” ilave
edilerek yapılmış isimlere “Abdulahad, Abdulaziz,
Abdulmesih, Muhyiddin, Şemsüddin, Kamerüddin” gibi
yapılan isimlerin yanında sadece Fars, Arap ve Türklerin
kullandığı Hürmüz, Şem'un, Şemmas, Aslan, Tanrıvirmiş,
Oruç gibi isimlere de rastlanmaktadır. Yahudiler Kerkük
merkezde 107 ve Tercil köyünde 43 haneden oluşan bir
topluluktular. Yetişkin erkek nüfusun Yahudiler % 2,049
ve hıristiyanlar % 2,459'unu toplam olarak ise % 4,508'ini
oluşturmaktaydılar.
Hıristiyanlar Oruç, Aslan, Hızır, Tengrivirmiş gibi
müslümanların kullandıkları isimlerin yanında Kiryakoz,
Yakobşah, Toma, Hanna gibi kendilerine mahsus isimleri
de kullanmışlardır. I. Dünya Harbi'nden önce 350 aile
olarak Kerkük merkezde oturan hıristiyanlar Türkçe
konuşur ve Türkçe'yi Süryani harfleri ile yazarlardı.
Katolik Keldaniler –ki, Kerkük bunların bir başpiskopos
yahut matran'larının merkezidir– ile Nasturilerden
meydana gelen bu toplulukta Nasturiler kendilerini
Selçuklular zamanında buraya göç etmiş sayarlar65.
Bölgedeki Yahudiler sadece kendilerinin kullandıkları
“Şalom, Elya, Levi” gibi isimlerin yanında Göçeri,
Tanrıveren, Hasan, Abdullah, Baba, Yadigâr, Sevindik
gibi müslümanların kullandıkları isimleri almışlardır.
Gayrimüslimlerin Türkçe isimleri kullanmaları bölgede
Türk kültürünün ne kadar köklü ve etkili olduğunun açık
bir göstergesidir.
Kerkük sancağındaki müslüman ahalinin isimlerine
baktığımız zaman genelde Türklerin kullandığı ve Şia
mezhebinin etkisiyle verilen “Şahkulu, Hasankulu, Şahali,
63
Yılmaz Kurt, “Kozan'da Şahıs Adları”, Belleten, c. LVIII, sayı 223,
TTK, Ankara 1994, s. 607.
64
Evcüş köyünde v. 77a, 7. satırın sonunda bir ismin üzerine terkin
kaydı düşülmüştür. Burada bu isim düşülerek nefer sayısı yazılmıştır.
65
Kramers, a.g.mad., c. VI, s. 590.
Haydarkulu” gibi isimler olduğu görülecektir. Bu isimler
aynı tarihlerdeki Diyarbakır, Karaman, Anadolu, Rumeli
ve Arap eyaletlerine ait tahrir defterlerinde bulunan
isimlerle karşılaştırıldığı zaman bu bölgede daha yoğun
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi bölgenin daha
önce Safevilerin elinde ve Şia mezhebinin merkezi
konumunda olan Irak'ta bulunması sebebiyle ahalisinin
büyük çoğunluğunun Şia mezhebine mensup olmasından
kaynaklanmaktadır.
Diğer defterlerin aksine yayınladığımız defterde
kişinin mensup olduğu etnik grup açıkça “Kürt” ve “Arap”
olarak belirtilmiştir. Aşağıda görüleceği üzere bunun
sebebinin bölgede bulunan gayrimüslim unsurların dışında
müslüman topluluğun % 90'ını Türklerin meydana
getirmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. İsimlerinin
hemen hemen tamamı Türk olan kişilerin hepsinin Türk
olduğu belirtilmemiş sadece farklı etnik gruba mensup
olanlar belirtilmiştir.
Türk etnik menşeine mensup olmayan Arap ve Kürt
müslüman ahalinin isimlerine, defterde mensup oldukları
etnik grup ilave edilmiştir. “Hasan-ı Arab, Ahmed-i Arab,
Muhammed-i Arab, Abdurrahman veled-i o Arab, Hafi-i
Arab, Zeynüddin-i Arab, Turhan-ı Arab, Mizan-ı Kürd,
Eyvani-i Kürd, İbrahim veled-i Mehmed-i Kürd, Hubyar
Beğlü-i Kürd, Cemşid-i Kürd, Bayezid veled-i Mehmed-i
Kürd, Derviş-i Kürd, Kubad-ı Kürd, Kürd Hızır” vb.
şekillerde kişinin etnik grubuna işaret edilmiştir. Ayrıca
Kürd Hızır, Kürd Mehmed vb. şeklinde yazılan isimlerin
diğer sancaklara ait Tahrir Defterlerine göre fazla olması
bu isimlerin başına gelen Kürt ifadesinin lakap olarak
değil, kişinin etnik menşeini belirtmek için kullandıklarını
düşündürmektedir. Defterde Arap ve Kürt olanların
özellikle yazılmasının nedeni yukarıda bahsedilen
sebeplerle olmalıdır. Türk ahalinin isimleri yanında bu
türden bir açıklama olmamasının sebebi, Kerkük
sancağında büyük bir çoğunluğa ulaşan bu topluluğa tek
tek “Türk” ibaresi yazılmasının gereksizliğidir. Burada
sadece azınlıkta bulunanlar yazılmıştır. Bunun en güzel
örneği Nilkaz ve Gilevan taifelerinin topluca yazıldığı
yerlerde isimlerin karşısında bu çeşit bir açıklamanın
olmamasıdır.
Buralarda
böyle
bir
açıklamanın
bulunmasının fuzulî olduğu ortadadır.
Aynı şekilde bölgede bulunan Nilkaz taifesine bağlı
kişilerde bu taifenin oturduğu köylerin dışındaki şahıs
adlarında Nilkaz taifesine mensubiyeti belirtilmiştir.
Nilkaz taifesinin oturduğu yerlerde kişinin bu taifeye
mensup olduğunu belirtir şekilde, isminin başında ve
sonunda “Nilkaz” ifadesinin geçmemesi, yukarıda
belirttiğimiz Türk etnik menşeinin çoğunlukta olduğu için
belirtilmediği kanaatini güçlendirmektedir.
Özellikle etnik menşeini önceki isme izafetle
bağlanması ve Abdurrahman veled-i O Arab, İbrahim
veled-i Mehmed-i Kürd ve Bayezid veled-i Mehmed-i
Kürd gibi isimlerin bulunması buradaki Arap ve Kürt
9
kelimelerinin kişiye lakab olarak verilme ihtimalini
ortadan kaldırmaktadır. Tahrir Defterlerinde bu tür bir
uygulamaya pek rastlanılmaz. Çünkü yukarıda zikredildiği
gibi Osmanlı'da millet sistemi müslim, gayrimüslim,
Yahudi ve Ermeni olarak sınıflandırılmıştır. Bunların
dışındaki alt gruplar (bugünkü anlamda milletler)
defterlere yazılmazlardı. Bazen kişinin isminin yanında
mesleği, görevi, hangi cemaate bağlı olduğu ve reaya
olmadan önceki konumu “hayyat, mu'tak, imam, çeltükcü,
akıncı, tuzcu, muhassıl, gulam-ı..., an-Bozulus” vb.
şeklinde geçmektedir.
Bölgede bulunan ve bazen “Taife-i Nilkaz” veya
“Nahiye-i Nilkaz” şeklinde geçen “Nilkaz” ibaresi
defterdeki şahıs isimlerinde tek başına isim olarak geçtiği
gibi kişinin mensup olduğu etnik grubu veya boyu olarak da
şu şekilde belirtilmektedir: Kasım-ı Nilkaz, Pirkulu-i
Nilkaz, Budak veled-i Seydi-i Nilkaz, Yarkulu-i Nilkaz-ı
Berrani, İsrail veled-i Abdullah-ı Nilkaz, Kör Şahkulu-i
Nilkaz, İmamkulu veled-i Veli-i Nilkaz, Allahverdi-i
Nilkaz, Tura-i Nilkaz. Bunlardan başka defterde geçen
Şahkulu-i Bağdadî, Mehmed-i Rumî ve Şah Veli-i Gilevan
isimlerinde de görüleceği gibi bazı isimlerin sonuna
kişinin mensup olduğu bölge veya cemaat yazılmıştır.
Yukarıdaki genel değerlendirmelerden sonra metnin
transkribesi esas alınarak defterde kullanılan isimler
etimolojik ve sayısal olarak bir değerlendirmeye tabi
tutulduğunda karşımıza şu sonuçlar çıkmaktadır.
1-Baba isimleri dikkate alınmadan sadece ilk isimleri
esas alındığında, en fazla (30 ve daha çok) kullanılan 52 isim:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
66
10
İsimler
Hüseyin
Mehmed
Hasan
Ali
İmamkulu
Şahkulu
Şah
Şahvirdi
Ahmed
Baba
Pir
Allahkulu
Veli
Bayram
İbrahim
Mahmud
Haydar
Şeyh66
Hüseyinkulu
Abdullah
Budak
Sayısı
191
189
169
163
136
133
123
101
96
95
85
75
66
65
64
60
59
58
56
52
52
Oranı
2.609
2.581
2.308
2.226
1.857
1.816
1.680
1.379
1.311
1.297
1.161
1.024
0.901
0.887
0.874
0.819
0.806
0.792
0.765
0.710
0.710
Şeyh isminin büyük bir kısmı kendilerinin şeyh olarak adlandırılmasından dolayı verilmiş lakaplar olmalıdır.
Sıra
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
İsimler
Hızır
Murad
Pirkulu
Sultan
Kulu
Allahvirdi
Hankulu
Yusuf
Halil
İsmail
Alikulu
Seyyid67
Piri
Kara
Seydi
Azine
Kasım
Nazar
Nebi
Hacı
Ramazan
Derviş
Abbas
Oruç
İlyas
Maksud
Musa
Cuma
Yar
Üveys
Kubad
Toplam
Sayısı
51
51
48
48
47
47
47
47
44
43
42
42
41
41
39
39
38
38
38
36
36
35
34
34
34
34
33
32
31
31
30
3.319
Oranı
0.696
0.696
0.655
0.655
0.642
0.642
0.642
0.642
0.601
0.587
0.573
0.573
0.560
0.560
0.532
0.532
0.519
0.519
0.519
0.491
0.491
0.478
0.464
0.464
0.464
0.464
0.450
0.437
0.423
0.423
0.409
45.316
Yukarıdaki en fazla kullanılan 52 isme bakıldığı
zaman bölgenin genellikle Anadolu'da ve tamamı
Türklerden meydana gelen herhangi bir bölgeden farksız
olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu bölgedeki tek fark başka
yerlerde Türkler tarafından en fazla kullanılan Mehmed
isminin birinci sıradan ikinci sıraya düşmüş olması ve
Hüseyin, Hasan, Ali, İmamkulu ve Şahkulu gibi isimlerin
ilk sıralarda yer alması bölgedeki mezhep etkisinin ve
bölgenin Safevilerle komşu olması ve zaman zaman
bölgenin Safevi hakimiyetine girmesi sebebiyle, bu iki
kardeş topluluk arasında meydana gelen kültürel
etkileşimin bir tezahürüdür. Ayrıca sözkonusu 52 ismin
arasında müslümanlar tarafından ortak kullanılan isimlerin
dışında sadece Türklerin kullandıkları Bayram, Kulu,
Kara, Allahkulu, Allahviren gibi isimlerin bulunması
bölgenin etnik yapısı hakkında bize bilgi veren bir başka
unsurdur. Aşağıdaki tablolara bakıldığı zaman görüleceği
67
Seyyid isminin büyük bir kısmı bu kişilerin Hazret-i Muhammed'in
soyuyla ilişkilendirilmelerinden dolayı sıfat olarak verilmiştir.
gibi en fazla kullanılan isimlerden 7. sırada bulunan ve
123 kişi tarafından kullanılan “Şah” ismi 133 defa –kulu
ekiyle, 100 defa –virdi ekiyle ve 6 defa –geldi ekiyle
olmak üzere toplam 362 kişi tarafından kullanılmıştır. Bu
bilgi bize bölgede en fazla kullanılan isimlerden olan
“Şah” isminin Türkler tarafından kullanıldığını
göstermekterdir. 145 kişi tarafından kullanılan “İmam”
ismi 136 defa –kulu ekiyle ve 4 defa –virdi ekiyle toplam
bu iki ekle 140 kişi tarafından kullanılmıştır.
2-İsimlere –kulu, –virmiş, –viren, –virdi ve –geldi
ekleri getirilerek yapılan birinci isimler:
a-Birinci isimlere –kulu eklenerek yapılan isimler:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
İsimler
İmamkulu
Şahkulu
Allahkulu
Hüseyinkulu
Pirkulu
Hankulu
Alikulu
Sultankulu
Yarkulu
Yolkulu
Cankulu
Seydikulu
Tengri/Tenrikulu
Üveyskulu
Hüdakulu
Bayramkulu
Ahmedkulu
Babakulu
Gaybkulu
Emirkulu
Kadirkulu
Muhammedkulu
Muhsinkulu
Mehdikulu
Mirkulu
Davudkulu
Hasankulu
Dervişkulu
Hacıkulu
Cemkulu
Dedekulu
Haydarkulu
Kara Pirkulu
Mehmedkulu
Muradkulu
Nazarkulu
Zünnunkulu
Sayısı Oranı
136
1.857
133
1.816
75
1.024
56
0.765
48
0.655
47
0.642
42
0.573
24
0.327
24
0.327
22
0.300
22
0.300
21
0.286
20
0.273
18
0.245
16
0.218
15
0.204
13
0.177
10
0.136
10
0.136
10
0.136
8
0.109
8
0.109
7
0.095
6
0.081
5
0.068
5
0.068
5
0.068
3
0.040
3
0.040
2
0.027
2
0.027
2
0.027
2
0.027
2
0.027
2
0.027
2
0.027
2
0.027
Sıra
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
İsimler
Abbaskulu
Aldıkulu
Aydınkulu
Derviş Hankulu
Didarkulu
Halilkulu
Hayatkulu
Hızırkulu
Hoca Şahkulu
Hoca Hüseyinkulu
İbrahimkulu
İsakulu
İnayetkulu
Kara İmamkulu
Mahmudkulu
Mecdkulu
Mezid İmamkulu
Mirzakulu
Nesimkulu
Oduncu Şahkulu
Pirkulu Güvendik
Pirikulu
Rızakulu
Sadekulu
Meydankulu
Şeyh Allahkulu
Şihabkulu
Ziyakulu
Kuteh İmamkulu
Sadikulu
Hayrkulu
Toplam
Sayısı Oranı
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
1
0.013
859 11.694
b-Birinci isimlere –virmiş, –viren, –virdi eklenerek yapılan
isimler:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
İsimler
Şahvirdi
Allahvirdi
Hüdavirdi
Tengrivirmiş
Allahviren
Tengriviren
Halikvirdi
İmamvirdi
Pirvirdi
Allahvirmiş
Hakvirdi
Şeyh Şahvirdi
Halıkviren
Tengrivirdi
Toplam
Sayısı Oranı
100
1.366
47
0.642
27
0.368
25
0.341
13
0.177
10
0.136
8
0.109
4
0.054
3
0.040
2
0.027
2
0.027
2
0.027
1
0.013
1
0.013
245
3.340
11
c-Birinci isimlere –geldi eklenerek yapılan isimler:
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
İsimler
Devletgeldi
Şahgeldi
Cangeldi
Habergeldi
Yargeldi
Bayramgeldi
Hangeldi
Pirgeldi
Düşgeldi
Hoşgeldi
Toplam
Sayısı Oranı
9
0.122
6
0.081
4
0.054
3
0.040
3
0.040
2
0.027
2
0.027
2
0.027
1
0.013
1
0.013
33
0.444
Defterde bulunan kişi adlarına, birinci isimlere
eklenen ekler açısından bakacak olursak –kulu eki 861
adet geçmekte ve yalnız başına geçen Kul ve Kulu ismi ile
beraber 939 kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu isim
bölgede en çok kullanılan isim olarak ön plana çıkmaktadır.
Birinci isimlere eklenen –virdi, –virmiş, ve –viren
ekleriyle 245, –geldi ekiyle 33 isim kullanılmıştır.
Yukarıda geçen üç grup ekle yapılan isimlerin toplamı
1.217'dir. Bölgedeki 7.320 kişi tarafından kullanılan isim
çeşidi sayısının 1.500 civarında olduğu düşünülürse bu
eklerle yapılan isimlerin ne kadar sık kullanıldığı ortaya
çıkmaktadır. Bundan başka –han ekli 114, –can ekli 72 ve
–şah ekli 59 kişi adı bu sancakta kullanılmaktadır. Kerkük
ve çevresinde XVI. yüzyılın ortalarında en yaygın olarak
kullanılan adlara baktığımızda İslâmî kökenli isimlere
oranla Türkçe isimlerin diğer bölgelere oranla bu bölgede
çok fazla kullanıldığı göze çarpmaktadır.
TK, KKA 150 numaralı mufassal Sis (Kozan) livası
tahrir defterine göre şahıs isimleri üzerinde yapılan bir
çalışmada en çok kullanılan isimler bir tablo halinde
verilmiştir. 1572 tarihinde Sis livasında 5.333 vergi
mükellefi vardır. Bunlardan 902'si gayrimüslim, 4.431'i
Türktür. 3.069 vergi mükellefi 94 cemaat halinde konargöçer hayatı yaşamaktadır. 362'si şehir merkezinde
bulunmaktadır. Defter verilerine göre 4.431 olan Türk
nüfus isimlerin sayımında 4.482 kişi çıkmaktadır.
Gayrimüslim isimler hariç en çok kullanılan 56 Türk
isminin kaç kişi tarafından kullanıldığı ve oranı aşağıdaki
şekilde verilmiştir. Mehmed 289 kez, % 6,4; Ali 276 kez,
% 6,1; Ahmed 193 kez, % 4,3; Hüseyin 153 kez, % 3,4;
Hamza 145 kez, % 3,2; Veli 140 kez, % 3,1; İbrahim 136
kez, % 3; Halil 124 kez, % 2,7; Ümmet 120 kez, % 2,6;
Hasan 119 kez, % 2,6; Mustafa 115 kez, % 2,5; Süleyman
110 kez, % 2,4; Yusuf 80 kez, % 1,7; Musa 61 kez, % 1,3;
Hızır 57 kez, % 1,2; Mahmud 53 kez, % 1,1; Yakub 50
kez, % 1,1; Yunus 47 kez, % 1; İmirza 46 kez, % 1 ve
İsmail 46 kez, % 1 oranında deftere kaydedilmiştir68. Yine
1572 tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterinde en çok
kullanılan isimler sırasıyla Mehmed % 8,67; Ali % 7,12 ve
Ahmed % 4,70 şeklindedir69.
68
69
Kurt, a.g.m., c. LVIII, sayı 223, s. 609-615.
Kurt, a.g.m., c. LVIII, sayı 223, s. 612, 10n.
12
1572 yılında Sis (Kozan) sancağında bulunan Türk
nüfusun % 69.262'si cemaat halinde yaşamaktadır. Burada
kullanılan isimlerin genel olarak Türk toplumu tarafından
kabul gördüğü, bu isimleri kullanma sıklığının başka
bölgelerde de fazla değişmediği söylenebilir. Genel olarak
Anadolu'da Mehmed, Ali, Hasan, Hüseyin ve Ahmed en
çok kullanılan isimlerdir. En fazla kullanılan
Muhammed'in Türkçeleşmiş şekli olan Mehmed'i Ali ismi
takip etmektedir. Daha sonra gelen Hasan, Hüseyin ve
Ahmed'in sıralaması bölgelere göre değişmektedir.
Sevindik 31 kişi, % 0,6; Hakverdi 26 kişi, % 0,58;
Hüdaverdi 22 kişi, % 0,49; Budak 21 kişi, % 0,46; Kulu
21 kişi, % 0,46; Tanrıverdi 20 kişi, % 0,44; Bali 17 kişi, %
0,38; Uğurlu 16 kişi, % 0,37; Durak 15 kişi, % 0,33
oranında en fazla kullanılan Türkçe isimler olarak
görünmektedir. En çok kullanılan 40 isim arasına Türkçe
isimlerden Sübhanverdi 28., Sevindik 31. ve Hakverdi 38.
sırada yer almıştır. Kozan'da Şahverdi adını 4 kişi,
Şahkulu adını 21 kişi kullanmıştır70.
Bu verileri Kerkük sancağında en çok kullanılan
şahıs isimleri ile karşılaştırdığımız zaman Kozan
sancağındaki isimlerin kullanılış yüzdeleri Türkler
arasındaki nefer sayısına göre hesaplanmış olmasına
rağmen Türkçe isim kullanımının çok fazla olduğu hemen
görülecektir. İmamkulu 136, Şahkulu 133, Şahvirdi 101,
Allahkulu 75, Bayram 65, Hüseyinkulu 56, Budak 52,
Pirkulu 48, Kulu 47, Allahvirdi 47, Hankulu 47, Alikulu
42, Kara 41 ve Oruç 34 kişiyle en fazla kullanılan 52 isim
arasına 14 Türkçe isim girmiştir. Yukarıda zikredildiği
gibi sadece Kul, Kulu isimleri ve –kulu ekiyle yapılmış
939 kişi adının bulunması Türkçe isim kullanımının bölge
insanı arasındaki yaygınlığını göstermektedir.
Kerkük sancağında şahıs isimlerinin başına veya
sonuna gerek lakap olarak gerekse isim yerine kullanılan
“Arabşah veled-i Cemal, Hasan veled-i Arabşah, Hasan
veled-i Arab, Kürdi veled-i Hasan, Kürd Hızır, İbrahim
veled-i Mehmed-i Kürd, Abdurrahman veled-i o Arab ve
Kürdlüler veled-i Dede” şekillerinde isimle beraber veya
ismin kendisinde 33 Arap ve 54 Kürt şahıs ismi geçmektedir.
c. Kerkük Sancağındaki Cemaatler
1-Lik taifesi: Değişik kaynaklarda genellikle Lek
olarak yazılan bu cemaat TK, KKA 111 numaralı defterin
49b varağında “lam, ye ve kef” harfleriyle geçmesi
sebebiyle “Lik” şeklinde okunmuştur. Farsça ahmak, ebleh
manasına gelen “lek” ile çağırgan toy denen eti tatlı bir
kuş anlamındaki “lik” kelimeleri arasında bir tercih
yapmak gerekirse cemaatlerin kuş isimlerini kendilerine
ad olarak aldıkları da göz önüne alındığında bu cemaatin
isminin “Lik” olarak okunması daha doğru olacaktır.
Anadolu'nun birçok bölgesinde de bulunan bu cemaat
Türk'tür. Allahverdi, Şahverdi, Kayıtmaz, Kara, Pirkulu,
70
Kurt, a.g.m., c. LVIII, sayı 223, s. 613-615.
İmamkulu, Dönmez, Göçeri, Satılmış, Ocağ, Karaca gibi
Türkçe isimlerin çokluğu dikkati çekmektedir. 28 haneden
müteşekkildir. Üzerlerine hane ve koyun vergisi olarak
1.550 akçe yüklenmiştir.
2-Sulduz taifesi: Moğol ulusunu meydana getiren
asıl
boylardan biri olarak “Suldus” şeklinde
zikredilmektedir. İl-Hanlılar başlıca Celayır ve Suldus
boylarına dayanmışlar; büyük emirler bu boylardan
çıkmışlardır71. Düşgeldi, Sevindik, Bayram, Tanrıvermiş,
Türemiş gibi isimlerle deftere kaydedilmeleri sebebiyle bu
topluluğun Türk etnik grubuna dahil edilmesi
gerekmektedir. 53 hane ve 14 mücerredden müteşekkildir.
Hane ve koyun vergisi olarak 7.855 akçe alınmaktadır.
3-Döğer taifesi: Oğuzlardan Bozoklara bağlı olan
Döğer boyundan bu taife, 45 hane ve 8 mücerredden
müteşekkildir. Bu taife için hane ve koyun vergisi olarak
7.875 akçe kaydedilmiştir.
4-Karaca Bayad taifesi: Oğuzların Bozok koluna
bağlı Bayat boyundandırlar. 23 haneden müteşekkildirler.
Hane ve koyun vergisi olarak 4.550 akçe alınmaktadır.
5-Gilevan taifesi: Uğurlu, Oruç, Bayındır gibi
Türkçe isimler almaları, bu taifenin Türk olduğunu
göstermektedir. Güney Azerbaycan'daki Gilavan isimli
yerleşim biriminden gelmiş olmaları muhtemeldir.
Anadolu'da Gaziantep Nizip'teki Gilavik; Antalya
Elmalı'daki Gilevgi; Diyarbakır Çınar'daki Kilvan ve
Mardin Kızıltepe'deki Kilbin köylerinin bu cemaatle bir
şekilde ilişkileri olabilir. 11 haneden müteşekkildir. Hane,
koyun ve badhava vergisi olarak 3.810 akçe alınmaktadır.
6-Siyah Mansur taifesi: Oğuzlardan Bozoklara
bağlı Bayat boyundandırlar. Çünkü defterde geçen Karaca
Bayat
taifesiyle
hemen
hemen
aynı
isimleri
taşımaktadırlar. Karaca Bayat taifesinin başka bir adı da
olabilir. Kâtibin bu taifeyi mükerrer olarak yazmış olması
da mümkündür. Herhangi bir vergi kaydedilmemesi de bu
sebeple olabilir. Ayrıca 285 numaralı İcmal Defterinde bu
cemaatin bulunmaması da bu ihtimali güçlendirmektedir.
24 haneden müteşekkildirler.
7-Zengene taifesi: Gencine-i Güftar Ferheng-i Ziya,
Farsça Türkçe-Lügat'te “Zengane” maddesi “Zengan
civarından geçen bir çay” olarak da açıklanmıştır. Bu
cemaatin de tıpkı Meraga köyü ahalisi gibi İran
Azerbaycanı'nda bulunan Zegan, Zangana, Zancan
şekillerinde yazılan şehirden gelerek buraya yerleşen Türk
aşiretlerinden biri olması kuvvetle muhtemeldir. Bunun
yanında cemaate mensup kişilerin Eslemez, Kulu,
Kayıtmaz, Bayram, Tanrıvermiş, Uğur, Satılmış, Kılıç gibi
isimler almaları bu ihtimali güçlendirmektedir. Ayrıca
Kethuda Şah Ali veled-i Devletyar cemaatinde yer alan
“Cabi” isimli kişinin Kürt olduğu defterde belirtilmiştir72.
Daha önce de ifade edildiği gibi bu defterin özelliği, bir
71
72
Sümer, Oğuzlar, s. 142, 148.
TK, KKA 111, v. 58b.
topluluk veya yerleşim biriminde azınlıkta bulunan
kişilerin etnik menşeini göstermiş olmasıdır. Defterde
Nilkaz taifesinin meskun olduğu köylerdeki kişilerin
isimleri yazılırken bunların hiçbirinde bu taifeye mensup
oldukları belirtilmemiş, fakat başka yerleşim birimlerinde
bulunan Nilkaz taifesinden kişiler belirtilmiştir. Bir
yerleşim birimi veya cemaat içinde bir kişinin etnik
menşeinin verilmiş olması o kişinin içinde bulunduğu
topluluktan, etnik olarak başka gruplara ait olduğunun en
açık delilidir. Bu taife üç cemaatten meydana gelmiştir.
a-Kalender Bey Cemaati: Bir kethudası vardır. 115
hane ve 7 mücerredden müteşekkildir.
b-Kulu Kethuda veled-i Suhrab Cemaati: Bir
kethudası vardır. 165 hane ve 7 mücerredden müteşekkildir.
c-Kethuda Şah Ali veled-i Devletyar Cemaati:
Reayası içerisinde bir kethuda, bir gulam, bir marangoz,
bir kör, bir haddad vardır. Ayrıca bir Kürt kayıtlıdır. 285
hane ve 15 mücerredden müteşekkildir.
Yukarıda zikredilen Zengene taifesine bağlı bu üç
cemaat Dar-ı Hurma, Köm, Güre-Davud, Mir-İlyas, Tulderaz, Bağçe, Gerdunan, Osman-deresi, Daluk-deresi (?),
Kanber-Ali-deresi (?), Deniz-remkan (?), Sire-dul,
Çekirge-ağacı, Murteza-beyt (?), Summak-deresi, Dere-sur,
Urış (?), İsmail-Lala, Bali-Kethuda, darı, Çam-ı Üveys-Ağa,
Arpa-depe, Bayezid, Abdal-Şahkulu, Jale, Kara-Irak,
Kereva ve Yavulnu-argı (?) isimli mezraaları ziraat edip
buğday, arpa, darı ve pamuk kozası yetiştirmektedir.
Koyun, değirmen, badhava, arus ve hanelerden 106.875
akçe vergi vermekte idiler.
8-Nilkaz taifesi: X. yüzyılın başlarında Orta
Asya'da Yukarı İrtiş bölgesinde yaşayan Kimekler adlı
Türk elinin yedi boyundan biri “Nilhaz” olarak
zikredilmektedir73. Bu taifeden olan ahalinin isimlerindeki
Türkçe adların yoğunluğu da bunu desteklemektedir.
Ayrıca oturdukları köyler ve ektikleri mezraaların
isimlerinin büyük çoğunluğunun (24 köyden 14'ü ve 50
mezraadan 37'si Türkçe) Türkçe olması da bir başka
delildir. Nilhaz taifesi muhtemelen 1540'lı yıllar civarında
buraya yerleşmiştir. Bu sonuca 1028 ve 1049 numaralı
defterlerde bu taifeye yer verilmemesinden ulaşılmaktadır.
Hicrî 949 tarihli defterde yer alan “an-mahsûli kurâ-i
tavâif-i Nilkas hâric ez-defter. Hâsıl ber-vech-i tahmîn
51.017” şeklindeki ibareden Nilkaz taifesinin daha önceki
tahrirde ve defterlerde yer almadığı sonucu çıkmaktadır.
Bu taifenin 1540'lı yıllarda buraya yerleştirildiği
yukarıdaki ibareden anlaşılmaktadır. Bu hem şahıs, hem
de yer adları açısından önemlidir. Taife ya kendilerinin
kurdukları ya da değişik sebeplerle boşalmış olan köylere
yerleşmiş olmalıdırlar. Boşalmış olan köyler eğer varsa bu
1536 tarihinden yani Irakeyn Seferinden önce olmalıdır.
Çünkü ilk yapılan tahrir sonuçlarından meydana gelen iki
defterde bu taifenin yerleştiği köyler ve taifenin kendisi
yoktur.
73
Minorsky ve Gerdizi'den naklen, Sümer, Oğuzlar, s. 31-32.
13
Köylere isim verirken önceden bilinen isimleri
olduğu gibi bıraktıkları Arapça ve Farsça isimlerin de
kullanılmasından anlaşılıyor. Kullandıkları kişi adlarına
bakıldığı zaman bunların bölge genelinde Türklerin
kullandığı isimlerden meydana geldiği görülür. Bu veriler
genel olarak bölgeye gelen Türklerin kişi ve yer adları
konusundaki tutumlarının ne kadar tutuculuktan uzak
olduğunun bir göstergesidir.
Kerkük sancağında yaşayan en büyük taife olan
Nilkaz taifesi Ağcalar, Çuçurd-ı Büzürk, Metfak, Süslü ve
Keritan, Keritan, Mahmud-Nuri, Gök-depe, Çuçurd-ı Küçük,
Tülekdan, Şuhud-komu, Babık, Güllüce, Kazan-otağı,
Kadı-kendi, Gurciler, Kurd-delüği, Kele-baş, Abdal,
Kalender, Ömer-komu, Suri-taş, Geçine ve Kapçıkay
köylerinde oturmaktadırlar.
Kızılca-Kışlak, Hatvan, Yülüki, Toprak, Ulu-Kışlak,
Kadı-kendi, Çubuklu, Bekir-kend, Kızıl-Dere, Eşek-meydanı,
Kahriz, Küçük-Çınar, Ras-peh (?), Divan, Hacı-Kara ve
Kara-bulak, Hocalar, Çınar-telü, Tülek-harabesi, Büğüt,
Boğamış, Kesük-çınar, Gelin-ağacı, Everdi, Bayat-çamı,
Bostangah, Kızıl-dere-çayı, Kehrizcük (?), İmizce, Cangıağacı, Satı-bağı, Türkmen-bağı, Kara-incir, Deve-boynu,
Narluca, Mansur-bulağı, Nasır-masır, Kuş-dere, Kevergedere (?), Yarımca, Taş-bulak, Ağ-Bulak, Çınare, Dinar,
Mürüvvet, Gök, İkizce, Çerm-gav, Asker ve Ağ-Bulak
mezralarında ziraat etmektedirler. Bölgede buğday, arpa,
darı, mercimek ve pamuk yetiştirmekte ve dokumacılık
yapmaktadırlar. Küçük ve büyük baş hayvan beslemekte,
157.376 akçe vergi vermekte idiler. Yetişkin erkek nüfusu
1.121 hane ve 95 mücerred, toplam 1.216 kişidir. Nilkaz
taifesi Kerkük sancağındaki yetişkin erkek nüfusun %
16,612'sini meydana getirmektedir.
Bu taifelerden başka Şeyh Şahkulu veled-i Şeyh
Hacı evladı, Dakuk merkezde 7 hane, 3 mücerred ve Şeyh
Macid-i Kürevî evladı Babilan köyünde 8 hane, 2
mücerred ile birlikte “cemaat” başlığıyla kaydedilmişlerdir.
Ayrıca defterde seyyidler cemaat başlığıyla
verilmiştir. Sancakta Lasun köyünde 3 hane; Ba'ura
köyünde İmam Zeynü'l-Abidin evladı 1 hane, 3 mücerred;
Nure zaviyesinde 6 hane; Baba Zünnun zaviyesinde Sadat-ı
Haçtimal 16 hane, 2 mücerred; Kethuda Uryan ve Hoşnam
ceaatleriyle birlikte 7 hane; Şuhud-komu köyünde 10 hane
olmak üzere toplam 43 hane ve 5 mücerred seyyid
bulunmaktaydı.
Nure zaviyesinin 115 hane ve 6 mücerred reayası ile
79 hane, 12 mücerredden oluşan Kethuda Uryan ve
Kethuda Hoşnam cemaatlerinin hasılları “Hâsıl be-düstûr-ı
Kara Ulus” ibaresiyle verilmiştir. Kulu, Yolkulu, Cankulu,
Yarkulu, Şahkulu, Kuluhan, Hüseyinkulu, Pirkulu ve
Yalınız gibi Türk isimlerinin yanında genellikle ortak
kullanılan isimlerle beraber Mendeni, Yezdin, Hatif,
Semen, Vesen gibi Türklerin hemen hemen hiç
kullanmadıkları isimlerin bulunması ve vergilerini Kara
Ulus'un usulünce vermeleri yukarıda zikredilen toplam
194 hane ve 12 mücerred yetişkin nüfusun değişik etnik
gruplardan meydana geldiğini göstermektedir.
14
Sonuç olarak toplam 7.320 kişiden oluşan Kerkük
livasının 330 neferi gayrimüslim, 6.690 neferi müslimdir.
Gayrimüslim nüfusun 150 neferi Yahudi kalan 180 neferi
ise hristiyandır. Müslim nüfusun ise 6.558 neferi Türk, 54
neferi Kürt74, 33 neferi Arap'tır75. Arab-kendi-i Ulya ve
Arab-kendi-i Süfla köylerinde bulunan 73 hane ve 48
mücerredden oluşan toplam 121 yetişkin erkek ahali
değişik etnik unsurlardan oluşan müslümanlardır. Etnik
kimliği tespit edilemeyen karışık topluluklar Kethuda
Hoşnam 72 hane, 11 mücerred ve Nure zaviyesi altında
kaydedilen 115 hane, 6 mücerred reayadan ibaret olup
toplam 204 neferdir. Aile büyüklerinin ismiyle kaydedilen
nüfus 15 hane ve 5 mücerred olmak üzere 20 kişiden
meydana gelmektedir. Ayrıca taife başlığı altında 1.870
hane ve 146 mücerred olmak üzere 2.016 nefer, seyyid
olarak ise 43 hane ve 5 mücerred olmak üzere toplam 48
nefer kaydedilmiştir.
E-EKONOMİK YAPI
Günümüzde meyve ve sebze çeşitlerinin yanında
patates, pirinç, nohut, buğday, arpa, darı, bakla, fasulye,
pamuk, susam, mercimek ve böğrülce Kerkük'te
yetiştirilmektedir. Bölgede bulunan neft (petrol) eskiden
beri bilinmekte ve çıkarılan ham petrol bölge halkı
tarafından ibtidaî şekilde kullanılmaktaydı. Ayrıca
Kerkük'te beyaz mermer ve tuz da çıkarılmaktadır.
Tahrir defterlerinin yazımında sancak esas
alınmaktaydı. Her sancakta uygulanan vergi rejimi farklı
olabildiği için genellikle defterin başında dibaceden
hemen sonra bu uygulamaları anlatan bir kanunname
bulunur, burada sancağın ekonomisine ait temel bilgiler
verilir ve reaya ile diğer vergi kaynaklarının ne şekilde
vergilendirildiği açıklanırdı. 111 numaralı defterde Dakuk
ve Kerkük nahiyelerine ait iki adet kanunname vardır.
Bunun sebebi, bu iki nahiyenin önceden ayrı ayrı sancak
olmalarıdır. Aşağıda görüleceği üzere her iki nahiyede
farklı vergi rejimi uygulanmaktadır. Bunların yanında
Dakuk nahiyesi, Batmanlu ve Tuz-hurmatı köylerinde
farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bunlar v. 5a ve 16a'da
şerh olarak köylerin kenarına yazılmışlardır.
14 Haziran 1534'te başlayıp 8 Ocak 1536'da sona
eren Irakeyn Seferi sonrası yapılan ilk tahrir sonuçlarını
içeren 1028 numaralı İcmal Defterinde Bağdat'a ait 2.
sayfada yer alan muhasebe bilgilerinden bu vilayette 9
şehir, 17 kale, 12 sancak, 317 mamur köy, 106 harap köy,
2 neft madeni, 61 Ulus taifesi (14 taifesi yoktur), 2
cemmas taifesi, 24.272 müzevvec, 1.747 mücerred
(Bağdat merkezde 3.872'si evli, 1.747'si bekâr olmak
üzere 5.619 yetişkin erkek nüfus) bulunduğunu
öğrenmekteyiz. Vilayetten toplam 174 yük 68.916
74
75
TK, KKA 111, v. 26b, 27a ve 37b'de Yahudi cemaati içerisinde 3
Kürt kaydedilmiştir. Bunlar verilen Kürt nüfus içerisinde
gösterilmiştir. Ayrıca adında “Kürd, Kürdlüler ve Kürdi” ibaresi
kullanılan 10 kişi de bu sayıya ilave edilmiştir.
Bu sayı “Arab veled-i Emirkulu, Feyyaz veled-i Arab, Arabşah
veled-i Aydınşah” şeklinde, içerisinde Arab kelimesi bulunan 27
isim ve “-i Arab” şeklinde geçen 6 ismin toplamıdır.
(17.468.916) akçe vergi toplanmaktadır. Hılle, Rumahiyye,
Mendelcin (Mendeli), Dakuk, Kerkük, Cevazir livaları;
Halis, Tarik-i Horasan, Mehrud, Düceyl, Zengiabad
bölükleri ve Zebid nahiyesi Bağdat vilayetinin idarî
birimlerini meydana getirmekte idiler. Ayrıca Şehriban
kasabası da burada kayıtlıdır.
Bu deftere göre Kerkük ve Dakuk iki ayrı sancak
olarak teşkilatlandırılmıştır. Dakuk livası defterin 5.
sayfasında 50.398 akçelik nakdî ve 183.266 akçelik aynî
geliri ile yer almaktadır. Toplam hasılı 233.664 akçedir.
Her haneden “hane-şümar” diye 8 akçe ve deh-yek (onda
bir); her bir inekten “mevaşi” diye 8 akçe ve her bir dişi
koyundan “mera'i” diye 1 akçe ve mankur alınır. 11 tane
mamur köyü vardır.
Kerkük livası ise defterin 5. sayfasında 106.833
akçelik nakdî ve 218.090 akçelik aynî geliri ile yer
almaktadır. Toplam hasılatı 324.923 akçedir. Her haneden
“hane-şümar” adı altında 5 akçe ve deh-yek diye buçuk
akçe dahi alınırdı. “Mevaşi” diye her inekten 5 akçe ve her
merkepten iki buçuk akçe alınmaktadır. 24 tane mamur
köyü bulunmaktadır76.
Kerkük livası hasılatından bu defterde Gazi Han ve
Kerkük Sancakbeyi (?) İshak Bey'in haslarına hisse
ayrılmıştır ve bu durum ilgili yerlerin kenarlarına şerh
düşülmek suretiyle belirtilmiştir. Şerhlerin bulunmadığı
yerleşim birimleri ve mezraaların geliri timar ve
zeametlere ait olmalıdır. Kerkük sancağı defterin 62-68.
sayfaları arasında Nefs-i Kerkük, 20 köy ve 5 mezraa ile
yer almaktadır.
Dakuk livasındaki iki köyün hasılı zeamet-i
Mahmud Gitmez (?) ve zeamet-i Hüseyin Bey Elim'e (?)
verilmiştir. Nefs-i Dakuk ve diğer köylerin hasılları için
bir şey yazılmamıştır. Defterin 69-71. sayfalarında bulunan
liva, Nefs-i Dakuk ve 9 köyü ile birlikte yer almaktadır.
Defterin başında yer alan bu iki sancağa ait hasıllar bu
bölümlerde farklı kaydedilmiştir. Dakuk livasından
233.674,5 ve Kerkük livasından 311.497 akçe olmak üzere
toplam 545.171,5 akçelik bir vergi geliri elde ediliyordu.
Ayrıca Mevazi-i Mahmiye-i Daru's-selâm-ı Bağdad'da
bulunan ve daha sonra bu iki livanın birleşmesiyle buraya
dahil olan 8 yerleşim biriminin (İftihar, Batmanlu,
Babilan, Bassas, Cedide-i Babilan, Kara-Hacı, Hurmatu-yı
Duz ve Şeyh-kendi) toplam hasılı 241.959 akçedir.
TK, KKA 285'te Padişah haslarına ait 614.306
akçelik gelir kaydedilmiştir. Bunun 440.194 akçesi eski
(atik), 174.112 akçesi yeni (cedid) haslardır77. Kerkük
livasındada Kerkük mirlivasının haslarına ayrılan gelir
408.154 akçe tutarında idi78. Cessan mirlivasına bu livadan
184.470 akçe, Mahmud veled-i Bekir Bey zeameti için
20.000 akçe, Vasıt mirlivası Kayıtmaz Bey haslarına
19.889 ve 5.691 akçelik mahlul gelir kaydedilmiştir79.
76
BOA, TD 1028, s. 4.
TK, KKA 285, v. 4b.
78
Aynı defter, v. 5b.
79
Aynı defter, v. 6b.
77
Bunlardan ayrı olarak 8 zeamet ve 162 timar için 849.033
akçelik gelir ayrılmıştır. Kerkük sancağından elde edilen
toplam gelir miktarı bu deftere göre 2.101.953 akçedir.
a-Fiyatlar ve Ölçüler
İlk tahririn sonuçlarını içeren defterde Bağdat
eyaletinde kullanılan ölçü birimi ve yetiştirilen ürünlere ait
fiatlar verilmiştir80. Buna göre her bir tagar on kiledir.
Buğday, maş (bir çeşit böğrülce) ve kemmunun (kimyon)
kilesi 24 akçedir. Arpa, ağca darı, kızılca darı ve çeltiğin
kilesi 12 akçedir. Buğday, böğrülce ve kimyonun 1 tagarı
240 akçedir. Bunların kadimîsi (eski fiyatı) 80 akçedir.
Arpa, ağca darı, kızılca darı ve çeltiğin tagarı 120 akçe, eski
fiatı 60 akçedir. Penbenin (pamuk) her tagarı 300 akçeye, her
batmanı 3 Osmanî 7 mankurdur. Eski fiyatı 200 akçedir.
Hurmanın her tagarı 240 akçe, eski fiatı 200 akçedir.
Yayınlanan defterde bir tagar 20 veznedir. Hıntanın
(buğday) 1 tagarı 150, şaîrin (arpa) 70, cevzekanın (pamuk
kozası) 450, susamın 150, duhn ve zürretin (ağca ve
kızılca darı) 80 ve baklanın tagarı 150 akçedir. Arpanın
veznesi 3,5, hıntanın 97,5, susamın 7,5, ağca ve kızılca darının
4, pamuk kozasının 22.5 ve baklanın veznesi 7,5 akçedir.
Elimizde üç ayrı zamana ait fiat verileri
bulunmaktadır. Muhtemelen bölgenin fetihten önceki
fiatları “kadimî” olarak adlandırılmış ve fetihten hemen
sonra oluşan fiatlarla beraber 1028 numaralı defterde
verilmiştir. Ayrıca 111 numaralı defterde bulunan ürünler
için çıkarılmış fiatlar vardır. İlk iki tarihte fiatlar buğday,
böğrülce ve kimyonda 80'den 240'a, arpa ve darıda 60'dan
120'ye, penbede (pamuk) 200'den 300'e, hurmada 200'den
240 akçeye yükselmiştir. Daha sonra fiyatlar buğday ve
böğrülce 240 akçeden 150 akçeye, arpa 120 akçeden 70
akçeye, ağca ve kızılca darı 120 akçeden 80 akçeye
düşmüştür. Sadece pamuğun fiatı 300 akçeden 450 akçeye
yükselmiştir. Kimyon ve hurmanın ölçüsü bu defterde
verilmediği için kıyaslama imkânı bulunamamıştır.
Ürünlerin ilk tahrir zamanındaki fiatlarında meydana
gelen artışa muhtemelen 423 köyden 106'sının Irakeyn
Seferi dolayısıyla boşalması ve savaş ortamında mahsulün
azalması sebep olmuş olabilir. Daha sonra pamuk dışında
fiatların tekrar gerilemesi ise bölgenin imar edildiği ve
düzenin kurulmasının bir yansıması olarak düşünülebilir.
b-Sancaktan Alınan Vergiler
Kerkük ve Dakuk nahiyeleri kanunnamelerinde
geçen ve sancağın diğer defterlerinde açıklamaları yapılan
vergilerin aşağıda izahatları verilmiştir. Bu iki nahiyede
yukarıda bahsedildiği gibi vergi uygulamaları bazı
kalemlerde farklı olabilmektedir. Bunlara aşağıda işaret
edilmiştir.
Hane şumar: Dakuk nahiyeside Dakuk merkez ve
Batmanlu köyünde her haneden 8'er akçe, Tuz-hurmatı
köyünde hane şumar her 5 haneden 24 akçe diğer
köylerinden ise 5'er akçe alınırdı. Kerkük nahiyesinde her
80
BOA, TD 1028, s. 13.
15
haneden 5 akçe alınmaktaydı. 1028 numaralı defterde
Dakuk nahiyesinde hane şumar diye her bir haneden 8
akçe ve deh-yek (onda bir), Kerkük nahiyesinde hane
şumar diye her haneden 5'er akçe alınır ve deh-yek diye
buçuk akçe alınırdı81. Zengene taifesinden evli olanlardan
15'er akçe hane şumar alınırdı82.
yetişen susamdan tahin yapmak için kullanılan tennure
değirmenleri bulunmaktadır. Tennure, “tandır” demektir.
Tahin yapmak için önce susam bir müddet suda bekletilir,
fırında kavrulduktan sonra değirmen taşında döğülüp tahin
elde edilmektedir. Bu defterde “asiyab-ı tennureden”
kastedilen bu türden değirmenler olmalıdır.
İspençe: Sancakta bulunan kefere (gayrimüslim) ve
Yahudiden 25'er akçe olarak alınmaktaydı.
Bağ: Dakuk nahiyesinde öşr yani onda bir, Kerkük
nahiyesinde sekizde bir alınırdı.
Ser-tagar: Dakuk nahiyesinde buğday, arpa ve
darıdan ser-tagar diye divaniyyeden başka her 5 tagardan 4
akçe, pamuk ve susamdan divaniyyeden başka 5 tagardan
8 akçe alınır. Dakuk nahiyesi, Matık köyünde ser-tagar her
5 tagardan buğday ve arpadan 6 akçe, pamuk ve susamdan
her tagardan 2 akçe; Tuz-hurmatı köyünde ser-tagar
buğday, arpa ve darıdan her 5 tagardan 6 akçe, pamuk ve
küncidden (susam) her 10 tagardan 18 akçe, Kerkük
nahiyesinde ser-tagar diye vacib-i divandan her bir tagar
buğdaydan 5 akçe ve 1 tagar arpadan 2,5 akçe alınır ve her
tagar pamuk ve susamdan ve başkasından –ki vacib-i
divandır– 10 akçe alınırdı.
Meyve ve Hurma: 1028 numaralı defterde Dakuk
nahiyesinde meyve ve hurmadan öşr alınırdı. Kerkük
nahiyesinde meyve ve hurmadan öşr alınır ve öşürden dahi
öşr alınırdı86. Bağdat vilayetinde 305.253 adet hurma ağacı
vardır. Bağdat merkezde ve canib-i garbîde 7.232 hurma
ağacı vardır. Hille merkezde 21. 653 hurma ağacı vardır.
Eskiden beri Bağdat, Hille ve canib-i garbîdeki
hurmalardan resm alınmaz imiş. Bu hususda Pir Budak
Hasan Padişah zamanında yazılmış lanetnâme vardır87.
Tamga: Taşradan gelen metadan ve gayriden
yirmiden bir alınır. Kerkük Kanunnamesi'nde yer almamıştır.
Her iki nahiyede de aynı uygulama geçerli olmalıdır.
Mevaşi/bukur: Her iki nahiyede bu tarihte resm-i
mevaşi diye her bir inekten 5 ve her düğeden 2,5 akçe
alınırdı. Dişi eşekten 2,5 akçe alınır, öküzden ve tosundan
vergi alınmazdı. Dakuk nahiyesi, Batmanlu köyünde her
dişi eşekten 2,5 akçe, Tuz-hurmatı köyünde mevaşi olarak
her 5 inekten 24 akçe, koşulmayan erkek sığırın her
5'inden 12 akçe, her 5 dişi eşekten 12 akçe alınırdı. İlk
tahrir yani 1028 numaralı defterde ise Dakuk nahiyesinde
her bir inekten mevaşi diye 8 akçe, Kerkük nahiyesinde
her inekten 5 akçe ve her merkebden 2,5 akçe alındığı
yazılıdır83.
Merai: Dakuk nahiyesinde her 2 koyundan 1 akçe,
Dakuk nahiyesi, Batmanlu köyünde her koyundan ve
keçiden buçuk akçe ve Tuz-hurmatı köyünde her bir dişi
koyun ve keçiden yarım akçe, Kerkük nahiyesinde dişi
koyundan bir akçe alınırdı.
Zengene taifesinden her 100 koyundan 3 koyun
alınırdı. Her koyun 40 akçe hesap edilerek resim alınırdı.
Bundan sonra asıl koyun üzerine kuzu dahi sayılıp koyuna
ilhak olunup her 100 koyun ve kuzudan “çoban-beyi” diye
25 akçe alınırdı84. 1028 numaralı defterde Dakuk
nahiyesinde her bir dişi koyundan merai diye 1 akçe ve 1,5
mankur alınmaktaydı85.
Asiyab: Dakuk nahiyesinde değirmenlerden 20
akçe, Tuz-hurmatı köyünde her değirmenden yılda 20
akçe, Kerkük nahiyesinde 40 akçe alınırdı. Bölgede
normal un değirmenlerinin yanında muhtemelen bölgede
Mahsul: Galle olarak da adlandırılan bu vergi
zahireden alınırdı, Kerkük nahiyesinde kışlık ve yazlık
mahsulattan arpa, buğday, pamuk kozası, susam (simsim)
ve gayriden yediden bir alınır. Dakuk nahiyesi
kanunamesinde bu husus yer almamıştır. Dakuk nahiyesi
Batmanlu köyünde şitevîden (kışlık) ve sayfîden (yazlık)
altıdan bir, Tuz-hurmatı köyünde kışlık mahsulden altıdan
bir divanlık alınır ve alınan divanlığın öşrü dahi alınırdı.
1028 numaralı defterde Kerkük nahiyesinde galleden
yediden bir alınır ve onda bir alınırdı88. Ağca ve kızılca
darı, ades (mercimek), böğrülce ve seğerek (keten
tohumu) de yukarıda zikredildiği şekilde olmalıdır.
Piyaz: Soğanın her levhinden (uzunu 8 arşın eni 4
arşın) 1 akçe alınırdı. Kerkük nahiyesinde Kerkük merkez,
Tercil, Tis'în ve Leyla'dan ekilse de ekilmese de her
yerleşim biriminden 60 akçe, diğer köylerden 40'ar akçe
bu adla vergi alınırdı. Sir (sarımsak) da soğan gibi
olmalıdır. Çünkü İftihar köyü hasılında piyaz ve sirden
alınan vergi beraber yazılmıştır89.
Muhaddarat: Yeşillik demektir. Sebzeden mahsul-i
muhaddarat adı altında Dakuk nahiyesinde beş buçukdan
bir alınırdı. Turp, şalgam vesaireden 5 akçeden yarım akçe
alınmaktaydı. Kerkük nahiyesi kanunnamesinde yer almamıştır.
Cüllah: Dakuk nahiyesinde her cüllah cumesinden
(çul tezgâhı) resm-i cume (tezgâh) diye her cumeden 6
akçe, Dakuk nahiyesi, Batmanlu ve Tuz-hurmatı köyünde
cüllah cumesinden 5 akçe, Kerkük nahiyesinde her
cumeden 5 akçe alınırdı. 1028 numaralı deftere göre Kerkük
nahiyesinde her cüllah tezgâhından 5'er akçe alınmaktaydı90.
Derzi: Kerkük nahiyesinde her neferden resm-i
hayyat olarak 5 akçe alınmaktadır. Dakuk nahiyesinde
böyle bir vergi çeşidi bulunmamakta ve kanunnamesinde
de yer almamaktadır.
81
86
82
87
Aynı defter, s. 4.
TK, KKA 111, v. 55b.
83
BOA, TD 1028, s. 4.
84
TK, KKA 111, v. 55b.
85
BOA, TD 1028, s. 4.
16
Aynı defter, s. 4.
Aynı defter, s.11.
88
Aynı defter, s. 4.
89
TK, KKA 111, v. 11a.
90
BOA, TD 1028, s. 4.
Daruga: Dakuk nahiyesi kanunnamesinde yer
almamıştır. Kerkük nahiyesinde Kerkük merkez, Tercil ve
Tis'în köylerinden 3'er tagar buğday, 6'şar tagar arpa ve
nakit 40 akçe alınırdı. Diğer köylerden 2 tagar buğday, 4
tagar arpa ve 40 akçe nakit alınırdı. “...ve her köyden
daruga ve emin olanlar yemlerin ve yemeklerin reâyâdan
aldıkdan sonra biçini eyyâmlarında her gün alik (yem) ve
zekkar diye her biri ikişer vezne mikdar galle alurlar ve
bundan gayri sadr olanlar ve mübâşir olanlar dahi bu
vechile alurlar. Bu cümle her gün dört kile mikdâr olur.
Mâl-ı mîrîye noksân olur91.”
Sad-çehar: Kerkük nahiyesinde bağlardan gayri
bütün hububatdan –ki vacib-i divandır– sad-çehar (% 4)
diye her 100 tagardan 4 tagar alınagelmiştir. Dakuk nahiyesi
kanunnamesinde yer almamıştır. Dakuk nahiyesi, Tuzhurmatı köyünde çehar-mâhe (dört aylık) ve sad-çehar
kaldırılıp yerine asıl hasıldan sad-yek (% 1) alınmaktadır.
Malikâne: Kerkük livasında bulunan savk
malikânelerinin sipahiye timara verilmeyip hassa-i
hümayun kaydolunduğu Dakuk ve Kerkük kanunnamelerinde
yazılıdır. “Bazı karyeler kadîmden Akkoyunlu ve
Karakoyunlu taifesinin mülkü imiş. Toprak hakkı diyü
mahsûlden bazı yerlerde yigirmiden bir ve bazı yerlerde
otuzdan bir alınırmuş. Sonra mezkûrlar firâr idüb Kızılbaş
savk eyleyüb şimdiye kadar mîrî içün zabt iderlermiş92”
ifadesinden bu uygulamanın menşei öğrenilmiş oluyor.
Bazı malikânelerin bütün geliri hass-ı hümayuna
kaydolunmuştur. Bazısının geliri müşterek bazısının geliri
ise tamamen özel şahıslar tarafından tasarruf edilmekteydi.
Malikâne mülk olan yerlerden arz (toprak) ve mâ (su)
hakları karşılığında alınmaktaydı93. Bağdat eyaletinde bazı
bölgelerde mülk sahipleri su arklarını kazarlarsa malikâne
gelirinin hem yer hem de su haklarını yani tamamını
almaktaydılar94. Bölgenin ilk fetih yıllarında Kerkük
bölüğünden bağlardan ve senevî mahsulden yirmiden bir95,
Dakuk bölüğünde senevî mahsulden yüzden üç malikâne
alınmaktaydı96. Yayınlanan defterde Kerkük nahiyesinde
yirmi beşden bir ve yirmiden bir alınmaktadır. Dakuk
nahiyesinde otuzdan bir, kırktan bir ve yüzden üç
alınmaktadır.
Otlak resmi: Kerkük sancağına dışarıdan gelen Ulus
koyunundan 300 koyun yani bir sürüden otlak resmi
olarak 1 koyun alınırdı. Bu vergi yerli reayadan
alınmazdı97. Sancak genelinde verginin toplam tutarı 6.000
akçe idi. Bağdat eyaletinin bazı yerlerinde bu vergi
küdüvv olarak da adlandırılmaktadır98.
Çoban beyi: Bu vergi sadece Zengene taifesinden
alınmaktadır. “Her yüz koyundan üç koyun alınır ve her
bir koyun kırkar akçe hesabı üzere resm alınır. Ba'dehû asl
91
TK, KKA 111, v. 25a
BOA, TD 1028, s. 7.
93
BOA, TD 1049, s.72, 75.
94
Aynı defter, s. 72, 86.
95
Aynı defter, s. 90.
96
Aynı defter, s. 96.
97
TK, KKA 111, v. 28a; TK, KKA 285, v. 5a.
98
BOA, TD 1049, s. 109'da “Küdüvv el-meşhûr be-otlak hakkı” şeklindedir.
92
koyun üzerine kuzu dahi aded olunup her yüz koyundan
ve kuzudan çoban-beyi diye yirmi beş akçe alınır99.”
Çoban-beyinin diğer adı resm-i ağıldır100.
Behayim: Koyun kuzusu, erkek ve dişisine denir.
Bunlardan alınan vergidir.
Öşr-i neft: Ham petrolden alınan vergidir. Dakuk
nahiyesi Tuz-hurmatı köyünden “nakdiyye-i karaca neft” adı
altında 2.000 akçelik bir gelir kaydedilmiştir101. Neft-ab-ı
Barik köyünden çıkartılan ve Lik cemaati tarafından
kullanılan ve satılan neftten (petrol) zeamet ve timar sahibi
sipahiler Miladî 14 Haziran 1748 (Hicrî 17 Cemaziye'lahir 1161) senesinde öşr taleb etmişlerdir. Köy ahalisinin
buna itiraz etmesi üzerine, şimdiye kadar vergi alınmayan
neftten öşr alınması için sâdır olan ferman gereğince tahrir
esnasında deftere yazılmayan öşrün tevkii kalemiyle köy
hasılının altına yazılması buyurulmuştur. Bu vergi, tahrir
yapıldığı zamandan yaklaşık 90 sene sonra köye “öşr-i
neft” olarak yazılmıştır.
Tuz: Dakuk nahiyesi Tuz-hurmatı köyündeki
memlehadan mahsul-i milh (tuz): 4.000, ser-tak-ı memleha
(tuzla): 327 [329], malikâne-i memleha: 329 akçe ve
Kerkük nahiyesinde Hamra dağı yakınlarındaki Nehr-i
Halife memlehasından 5.999 akçe olmak üzere toplam
10.657 akçe vergi alınmakta idi.
Karih/Kiraha: Suyun sevki ve dağıtımıyla ilgilenen
görevli için Dakuk nahiyesinde her yerleşim biriminden
her sene 100'er akçe alınırdı. Bu kalemin toplam hasılı 660
akçedir.
Mahsul-i şatt: Akarsu kenarı demek olan şatt, nehir
kenarlarının su baskınları sonucu ekilip dikilmesinden
sonra ortaya çıkan mahsulden alındığı anlaşılmaktadır102.
Dakuk nehrinin ve Altun-köprü'de bulunan nehir
kenarlarından elde edilen darı ve lubiyac (böğrülce)
mahsulünden 68.470 akçelik bir vergi geliri elde
edilmekteydi.
Hayyak: Dokumacı demektir. Bu verginin
dokumacıların tezgahları için kazdıkları çukur başına
alındığı anlaşılmaktadır. Her cume (çukur) için
dokumacılardan 6 akçe alınmaktadır103. Bu vergi Mardin
ve Sincar sancakları kanunnamelerinde “cüllah çukuru ve
kuyusu” olarak geçmektedir104. Bid'at veya hilaf-ı
kanundur diye bu iki sancakta bu vergi kaldırılmıştır.
Bunların dışında hayyat (terzi) ve kefş-duzlardan
(ayakkabı dikicisi) da vergi alınmaktadır. Ayrıca “Mahsûl-i
ubûr-ı şatt” adı altında nehir geçişlerinden alınan 2.160
akçelik vergi kaydedilmiştir105.
99
TK, KKA 111, v. 55b.
BOA, TD 1049, s. 109'da “Çoban-beyi el-meşhûr be-resm-i ağıl”
şeklinde geçmektedir.
101
TK, KKA 111, v. 17b.
102
BOA, TD 386, s. 181'de “...şatt tuğyân edicek zirâat olunur” ve s.
189'da “Zikr olan şevâtı mahsûlü her yıl olmayup üç dört yılda bir
sular tuğyân eylediği zamânda olur” kaydı mevcuttur.
103
Aynı defter, s. 244.
104
Bk. BOA, TD 998, s. 4, 61.
105
Aynı defter, s. 7'de Evcüş köyünün hasılında “Mahsûl-i ubûr-ı kelek”
şeklinde geçmektedir.
100
17
1-Yerleşim Birimleri ve Mezraalardan Alınan Vergi Miktarları
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
106
Yer Adı
Dakuk şehri106
Matık k.
Batmanlu k.107
Kilise k.
İkiz-tepe k.
Kuştan k.
İftihar k.108
Şeyh-kendi k.109
Lasun k.110
Arab-kendi-i Ulya k.111
Arab-kendi-i Süfla k.
Ali-sarayı k.
Cedide-i Babilan k.112
Tuz-Hurmatı k.113
Babilan k.114
Bassas k.115
Cubgan k.
Cedide k.
Kerkük kasabası116
Çerbeklü k.
Meraga k.
Ramazaniye k.
Beşir k.
Cemaliye k.
Yenice k.117
Hurmatı-yı Tezek k.
Şemsiye k.
Tis'în k.
Üç-kubbe k.
Pulava k.
Hacı-Yüseñ k.
Tercil k.
Karalar k.118
Nahiyesi
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
BOA, TD 1028
62.387,5
3.705
8.886,5
7.734
42.357,5
34.712
20.980
46.060,5
17.688
17.848,5
23.780
8.419
41.282,5
17.002
11.677
3.987,5
7.920,5
56.421
1.502
5.247,5
5.437,5
5.098
4.041
13.782,5
3.057
29.782
6.000
7.919
8.600
11.150
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
180.000
20.000
100.000
8.000
20.000
37.000
30.000
30.000
60.000
12.000
20.000
30.000
14.000
100.000
60.000
60.000
32.000
20.000
66.420
24.000
32.000
32.000
24.000
20.000
12.000
30.000
32.000
50.000
6.000
50.000
14.000
80.000
11.500
114.256
18.909
101.221
11.215
8.748
71.103
41.755
25.322
43.250
21.840
25.919
31.180
19.910
119.745
28.389
48.240
20.356
13.227
89.157
18.245
49.204
19.577
43.620
18.520
8.905
72.575
31.380
71.989
8.949
21.938
11.913
104.090
9.100
TK, KKA 285
114.256
16.680
101.221
11.215
8.738
62.598
40.132
22.028
43.250
18.000
22.447
29.090
17.815
118.036
26.554
44.120
17.876
13.227
82.760
18.335
44.686
19.577
40.502
17.640
8.905
58.515
26.112
64.988
7.999
21.938
11.913
104.090
9.100
BOA, MAD 17895, s. 34'te 180.000 ve s. 35'te hasılı 188.000'dir.
BOA, TD 1028, s. 100'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s. 30'da Kerkük Livasının
Mevazi nahiyesine bağlıdır.
108
BOA, TD 1028, s. 99'da “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s. 36'da Kerkük Livasının
Mevazi nahiyesine bağlıdır.
109
BOA, TD 1028, s. 104'te “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s. 35-36'da Dakuk ve Mevazi
nahiyeleri içinde geçmektedir.
110
BOA, MAD 17895, s. 31'de Kerkük nahiyesine bağlıdır.
111
Aynı defter, s. 34'de Arab-kendi olarak geçmektedir.
112
BOA, TD 1028, s. 101'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir.
113
Hurmatu-yı Duz şeklinde BOA, TD 1028, s. 102'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s.
51'de Mevazi nahiyesine bağlıdır.
114
BOA, TD 1028, s. 100'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s. 51'de Kerkük Livasının
Mevazi nahiyesine bağlıdır.
115
BOA, TD 1028, s. 100'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir. BOA, MAD 17895, s.36'da Kerkük Livasının
Mevazi nahiyesine bağlıdır.
116
BOA, MAD 17895, s. 30'daki nısf badhava geliriyle birliktedir. Ayrıca TK, KKA 111 v. 27b-28a'daki reayanın tasarrufundaki malikâne, nısf
badhava ve resm-i otlak-ı ağnam geliriyle birlikte verilmiştir. TK, KKA 285, v. 4a ve 5b'deki “nısf badhava ve resm-i otlak” ile beraber.
117
Defterde köy olarak kaydedilmesine rağmen reayası yoktur. Bk. TK, KKA 111, v.31b. BOA, MAD 17895, s. 30'da mezraa olarak kaydedilmiştir.
118
BOA, TD 1028, s. 66'da mezraa olarak geçmektedir. BOA, MAD 17895, s. 33'te mezraa olarak kaydedilmiştir.
107
18
Sıra
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Yer Adı
Leylan k.
Yahya-abad k.
Depelü k.
Furkan k.
Bad-abad k.
Yarımca k.119
Gökdan k.
Telkeşkan k.120
Duhala k.121
Kara-Hasan-yaylağı k.
Neft-ab-ı Barik k.122
Helmin k.123
Kuriye k.
Kuşcu k.
Kurd-depe k.124
Depe (?) k.
Ağcalar k.
Çuçurd-ı Büzürk k.
Metfak k.
Süslü k.
Keritan k.
Keritan k.
Mahmud-Nuri k.
Gök-depe k.125
Çuçurd-ı Küçük k.
Tülekdan k.
Şuhud-komu k.
Babık k.
Güllüce k.
Kazan-otağı k.
Kadı-kendi k.
Gurciler k.
Melik-kendi k.
Kurd-deliği k.
Kele-baş k.
Abdal k.126
Kalender k.
Ömer-komu k.
Suri-taş k.
Geçine k.
Kapçıkay k.
Evcüş k. (vakf)
Ba'ura k. (vakf)
Nahiyesi
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
BOA, TD 1028
51.364
14.810
6.474
5.645,5
20.000
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
51.000
20.000
40.000
16.000
5.999
18.000
25.027
11.636
2.189
1.520
5.999
12.000
30.000
35.000
18.000
1.520
32.000
Dakuk
TK, KKA 285
114.520
35.015
50.987
21.751
31.196
10.123
47.830
37.310
8.181
28.535
23.100
63.660
25.353
10.000
114.520
25.580
50.992
16.466
31.196
10.215
47.830
37.310
6.464
28.535
23.100
63.660
25.353
10.000
1.000
3.530
6.634
8.648
3.530
6.634
8.648
937
937
867
5.625
10.000
5.272
2.719
15.796
8.317
6.752
2.412
7.822
1.420
7.120
1.585
1.488
6.255
4.207
4.207
937
1.695
4.735
95.625
10.243
867
5.625
10.000
5.272
2.719
15.796
8.317
6.752
2.412
7.822
1.420
7.120
1.585
1.488
6.155
4.207
4.207
937
1.695
4.735
119
BOA, MAD 17895, s. 31'de mezraa olarak geçmektedir.
BOA, TD 1028, s. 64'te geçen bu köyün hasılı siliktir.
121
BOA, MAD 17895, s. 30'da mezraa olarak geçmektedır.
122
Defterde köy olarak kaydedilmesine rağmen reayası yoktur (Bk. TK, KKA 111, v. 49b).
123
BOA, MAD 17895, s. 30'da mezraa olarak kaydedilmiştir.
124
Aynı defter, s. 32'de mezraa olarak kaydedilmiştir.
125
TK, KKA 285, v. 16a'da Büğüt ve Boğamış mezraalarıyla beraber kaydedilmiştir.
126
Aynı defter, v. 6a'da “Abdalan” şeklindedir.
120
19
Sıra
Yer Adı
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Kızıl-yar mz.
Çekirge-ziyareti mz.
Kara-burun mz.
Güne-yüz mz.
Ağca-meşhed mz.
Saru-çam mz.
Saru-kamış mz.
Mukbil-depe mz.
Ziminti mz.
Şa'ura-deresi mz.
Bayat-deresi mz.
Molu-tuvay mz.
Asfara-havzı mz.
Şüreybe-havzı mz.
Yar-Veli mz.127
Kara-arbat mz.128
Yoldak mz.129
Abdullah-bulağı mz.
Şeyh-Hacı-bulağı mz.
Harare-bulağı mz.
Gelin-eyvanı mz.
Ağca-meşhed mz.
Ramazan mz.
Abbare-i Canibeyn mz.
Matara mz.
Kalkanlu mz.
Peteki mz.
Mergeçur mz.
Kacır-kaya mz.
Kazıklu-bulağı mz.
Mansur mz.
Başlamış-bulağı mz.
Çitli mz.
Potlu-bulak (?) mz.
Arpa-depe mz.
Gökce-bulak mz.
Tatlu-bulak mz.
Abdullah mz.
Esen-hatun mz.130
Tacir-bulağı mz.
Sultan-Ali-bulağı mz.
Saruca-çam mz.131
Gürlece/Gökçe-bulağı mz.
Satı-künbedi mz.
Dulubiyan mz.
127
Nahiyesi
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
BOA, TD 1028
4.166
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
5.000
5.000
16.000
4.000
2.000
TK, KKA 285
1.160
1.160
17.997
17.997
2.137
7.501
1.645
413
171
3.490
7.501
1.645
413
171
6.899
6.899
Hâlî
Hâlî
Hâlî
16.000
4.088
4.088
8.087
8.087
7.749
Hâlî
2.800
7.749
11.558
11.232
836
836
6.907
6.902
3.687
3.687
2.500
2.500
677
677
1.332
6.764
1.323
4.999
1.800
BOA, MAD 17895, s. 32'de Kerkük'e bağlıdır.
BOA, TD 1028, s. 67; TD 1049, s. 95'te Kerkük'e bağlı bir köydür. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 32'de “Merd-abad” şeklinde Kerkük'e bağlıdır.
129
TK, KKA 285, v. 15b'de köy olarak kaydedilmiştir.
130
BOA, MAD 17895, s. 33'te “Hasan-hatun” şeklindedir.
131
Aynı defter, s. 35'te Dakuk nahiyesi içerisinde Kerkük'e bağlı “Saruca” olarak geçen mezraa bu olmalıdır.
128
20
Sıra
Yer Adı
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Başmak mz.
Payin-i Kuru çay mz.
Şeyh-Everdi mz.
Gök-depe mz.
Kara-bulak mz.
Havi (?) mz.
Sahibe-depe mz.
Şah-Veli-bulağı mz.
Çay-yolumu (?) mz.
Sekre (?) mz.
Sovuk-göl mz.
Çulha-bulağı mz.
Ahta-hane mz.
Abbas-gölü mz.
Ali-karaca mz.
Şurceh-kulu mz.
Melha mz.
Gökce-çal mz.
Kızılca-bulak mz.
Gök-depe mz.
Küncidlü mz.132
Papulan mz.
Çürük-arbat mz.
İki-ağaç mz.
Kiyeki-bellut (?) mz.
Kara-çam mz.
Karaca mz.
Mezid-abad mz.
Sergerden-abad/depe mz.
Ali-Şeyh mz.
Selükan mz.133
Hatun-abad mz.
İne-bulağı mz.
Isfahan-köşkü mz.
Hülü-kazılı mz.
Kuru-çay mz.134
Tomar-kamış mz.
Neft-kotan mz.
Yusun mz.
Heft-çeşme mz.
Karga-çay mz.
Tokmaklu mz.
Keşe mz.
Kızıl-yar mz.
Bay-Hasan mz.
Koyulgatı mz.
Gökçe-çal-yeri (?) mz.
Nahiyesi
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
BOA, TD 1028
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
11.000
6.551
20.000
6.561
TK, KKA 285
1.350
1.350
11.652
11.652
579
842
1.188
534
1.243
490
842
1.188
534
1.242
8.099
8.099
8.004
8.004
1.500
1.500
7.749
7.749
20.000
8.489
20.000
8.489
Hasılı Helmin köyüyle
3.198,5
3.198
3.357
3.657
5.220
6.870
100
500
1.000
Hâlî
10.805
4.398
8.096
6.600
6.016
7.749
100
500
1.000
Hali
10.805
4.398
8.096
6.600
6.016
7.749
7.738
6.666
3.774
717
4.048
688
Hâlî
Hâlî
Hâlî
7.738
6.665
3.774
717
4.048
688
3.000
20.000
132
Aynı defter, s. 31'de köy olarak kaydedilmiştir.
Aynı defter, s. 32'de “Sulukan” şeklinde kaydedilmiştir.
134
Aynı defter, s. 32'de Kuruca-çay şeklindedir.
133
21
Sıra
Yer Adı
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
Seyis-hanecuk (?) mz.
Demce-gökçe mz.
İdris mz.
Kolos mz.
Baculan-depe mz.
Gebr-gedüği mz.
Dar-ı Hurma mz.
Köm mz.
Güre-Davud mz.
Mir-İlyas mz.
Tul-deraz mz.
Bağçe mz.
Gerdunan mz.
Osman-deresi mz.
Daluk-deresi (?) mz.
Kanber-Ali-deresi (?) mz.
Deniz-remkan (?) mz.
Sire-dul mz.
Çekirge-ağacı mz.
Murteza-Beyt (?) mz.
Summak-deresi mz.
Dere-sur mz.
Urış (?) mz.
İsmail-Lala mz.
Bali-Kethuda mz.
Daru mz.
Çam-ı Üveys-Ağa mz.
Arpa-depe mz.
Bayezid mz.
Abdal-Şahkulu mz.
Jale mz.
Kara-Irak mz.
Kereva mz.
Yavulnu-argı (?) mz.
Kızılca-Kışlak mz.
Hatban mz.
Yülüki mz.
Toprak mz.
Ulu-Kışlak mz.
Kadı-kendi mz.
Çubuklu mz.
Bekir-kend mz.
Kızıl-Dere mz.
Eşek meydanı mz.
Kahriz mz.135
Küçük-Çınar mz.
Ras-peh (?) mz.
Divan mz.
135
22
Nahiyesi
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
TK, KKA 285, v. 9b'de Kerkük nahiyesine bağlıdır.
BOA, TD 1028
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
TK, KKA 285
1.000
Zengene taifesi
ziraat
etmektedir.
Hasılları
Ağcalar köyüyle
beraber
6.000
6.000
5.999
5.999
5.999
5.999
Sıra
Yer Adı
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
Hacı-Kara mz.136
Kara-Bulak mz.
Hocalar mz.
Çınar-telü mz.
Tülek-harabesi mz.
Büğüt mz.137
Boğamış mz.
Kesük-çınar mz.
Gelin-ağacı mz.
Everdi mz.
Bayat-çamı mz.
Bostangâh mz.
Kızıl-Dere-çayı mz.
Kehrizcük (?) mz.
İmizce mz.
Cangı-ağacı mz.
Satı-bağı mz.
Türkman-bağı mz.
Kara-incir mz.
Deve-boynu mz.
Narluca mz.
Mansur-bulağı mz.
Nasır-masır mz.
Kuş-dere mz.
Keverge-dere (?) mz.
Yarımca mz.
Taş-bulak mz.
Ağ-Bulak mz.
Çınare mz.
Dinar mz.
Mürüvvet mz.
Gök mz.
İkizce mz.
Çerm-gav mz.
Asker mz.
Ağ-Bulak mz.
Dere-ağluca mz.
Kumluca mz.
Ali-abad mz. (vakıf)
Salbartu mz. (vakıf)
Narluca mz.138
İkiz-depe mz.139
Geyik (?) mz.
Halife-Baba-Mezid (?) mz.
Küseği-göran mz.
Nahiyesi
BOA, TD 1028
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Nilkaz
Dakuk
Dakuk
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
20.000
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
6.000
TK, KKA 285
6.000
5.999
Hasılları Göktepe
ile birlikte
5.999
5.999
800
800
800
800
800
800
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.000 vakıf
1.870 vakıf
1.350 vakıf
20.000
1.000
414
136
BOA, TD 1028, s. 102'de “Mevâzi-i Mahmiye-i Dâru's-selâm-ı Bağdad” içinde geçmektedir.
Bu iki mezraa 111 numaralı defterde Gök-depe karyesi ile birlikte yazılmıştır. TK, KKA 285 numaralı defterde v. 16a'da Gök-depe ile
beraber hepsi mezraa olarak kaydedilmiştir.
138
TK, KKA 111, v. 83b'de vakıftır.
139
BOA, MAD 17895, s. 32'de geçen bu mezraanın hasılı, Dakuk'a bağlı aynı isimli köyün hasılıyla aynıdır. Bundan dolayı burasını Dakuk'taki
İkiz-depe'ye dahil etmek doğru olacaktır.
137
23
Sıra
Yer Adı
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
Nehr-i Cedid mz.
Baba-Zünnun mz.140
Haçtimal mz.
Çay mz.
Çay mz.
Keke-argı mz.
Nure mz.141
Abbare-deresi mz.
Tatlu-bulak mz.
Bayatlık (?) mz.
Toplam
Nahiyesi
BOA, TD 1028
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Dakuk
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Dakuk
Dakuk
Kerkük
BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
TK, KKA 285
6.000
21.847
89
3.005
5.999
7.702
4.056
710.402,5
434
1.780.719
2.361.024
2.205.707
2-Cemaatlerden Alınan Vergi Miktarı
Sıra
1
2
3
4
5
6
Cemaat Adı
Döğer taifesi
Gilevan taifesi
Karaca Bayat taifesi
Lik taifesi142
Sulduz taifesi
Zengene taifesi
7
Sadat, Kethuda Uryan ve
Kethuda Hoşnam cemaatleri 143
8
9
Siyah Mansur taifesi144
Nilkas Taifeleri
Toplam
Nahiyesi
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
Kerkük
BOA, TD 1028 BOA, MAD 17895 TK, KKA 111
6.875
3.810
4.550
7.550
7.155
106.875
TK, KKA 285
6.875
3.810
4.155
7.510
7.155
106.875
9.130
9.120
145.945
145.500
Kerkük
51.017145
51.017
3-Vakıf Gelirleri
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
140
Vakfın Adı
Baba Zünnun zaviyesi146
Nure zaviyesi147
Mekke-i Şerife ve İmam İsmail zaviyesi
Hızır Nebi makamı
Şeyh Kavvas zaviyesi
Şeyh Hacı zaviyesi
İmam Muhammed Seydi Battah zaviyesi
Salbartu zaviyesi
İmam Zeynü'l-Abidin mezarı
Şeyh Mekki zaviyesi
Şeyh Macid zaviyesi
Toplam
Nahiyesi
Kerkük
Kerkük
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Dakuk
Kerkük
BOA, TD 386
6.208
5.005
83.914
1.000
978
784
3.374
1.792
10.243
1.000
1.431
115.729
TK, KKA 111
21.847
15.702
95.625
500
978
784
3.374
2.820
10.243
1.800
TK, KKA 285
10.000
8.000
153.673
18.000
TK, KKA 285, v. 6b ve 19a'da Baba Zünnun mezraa/zaviyesi, Haçtimal ve Pir Hayati taifesi mahsulü.
TK, KKA 111, v. 6a'da Pir Hayati taifesi mahsulü ile mezraanın geliri Nure zaviyesi ile Mehmed veled-i Cankulu Bey'in zeameti arasında
paylaştırılmıştır.
142
TK, KKA 285, v. 16b'de bu taifenin hasılı üzerinde oynanmıştır. Kâtip önce 7.550 yazmış, sonra 7.510 olarak düzeltmiştir.
143
Aynı defter, v. 6b'de bu topluluk “Cemaat-ı Seyyid Baba Gaybullah” olarak zeamet gelirleri arasında yazılmıştır.
144
Sadece TK, KKA 111, v. 44b'deki bu taifeye hasıl kaydedilmemiştir. Sebebi ise Karaca Bayat taifesiyle raayasının hemen hemen aynı
kişilerden oluşmasıdır.
145
BOA, MAD 17895, s. 51'de Nilkaz taifelerinin haric ez-defter olan 51.017 akçelik hasılı köyleri tek tek yazılmadan kaydedilmiştir.
146
TK, KKA 285, v. 19a'da Haçtimal mezraasından ve Pir Hayati cemaatinin 21.847 akçe olan hasılından 10.000 akçelik kısmı zaviyeye tahsis
edilmiştir. TK, KKA 111'deki bu hasılın 10.000 akçesi zaviyeye aittir.
147
Buradaki 15.702 akçenin sadece 8.000'i vakfa aittir.
141
24
Yukarıdaki listeler hazırlanırken 111 numaralı defter
esas alınmıştır. Diğer defterlerde bulunmayan birimlerin
karşılığı olan hücreler boş bırakılmıştır. Bunlardan başka
“Mahsûl-i şevatı-i nehr-i Dakuk”a ait 68.470 ve “Nehr-i
Halife” memlehasına ait 5.999 akçelik vergi gelirleri TK,
KKA 111 ve 285 numaralı defterlerde herhangi bir
yerleşim birimi, mezraa, cemaat ve vakıf başlıkları altında
verilmediği için bu gelirlerin yukarıda verilen tablodaki
gelirlere, sancağın toplam hasılını bulmak için ilave
edilmesi lazımdır. Bu defterde bulunmayıp diğer
defterlerde bulunan maddeler buraya ilave edilmiştir.
Köylerle beraber geçen mezraalar tabloya dahil edilmemiştir.
BOA, TD 1049 numaralı Tahrir Defterinde sadece
malikâne hisseleri bulunduğu için yukarıdaki listeye dahil
edilmemiştir. BOA, MAD 17895 numaralı defterin
varaklarında çürümeden dolayı eksiklikler bulunduğu için
bazı vergi birimleri eksik olabilir.
TK, KKA 285 numaralı defterde padişah haslarına
dahil olan malikâne gelirleri için müstakil bir bölüm
ayrılmıştır. Fakat özel şahısların tasarruf ettikleri malikâne
gelirleri bu deftere kaydedilmemiştir. TK, KKA 111, v.
11a'da bulunan İftihar köyünün hasılı 38.510 akçedir.
Malikâne hissesi olan 3.245 akçenin 1.623 akçesi hass-ı
hümayuna, 1.622 akçesi verese-i Şemsüddin'e ayrılmıştır.
285 numaralı İcmal Defterine “verese-i Şemsüddin”in
hissesi dahil edilmemiştir. Burada başka bir örnek vermek
gerekirse 111 numaralı defterin 45a varağında 16.466 akçe
hasılı ve 5.285 akçe malikânesi bulunan Furkan köyü 285
numaralı İcmal Defterinde malikânesi dahil edilmeden
16.466 akçe hasılıyla kaydedilmiştir. Yine Dulubiyan ve
Başmak mezraalarından elde edilen hasıl 4.999 akçedir.
Ayrıca burada 1.765 akçe Divane Veli veresesinin
malikâne hissesi bulunmaktadır. 111 numaralı mufassal
defterde v.19a'da bunların her ikisi de verildiği halde, 285
numaralı icmalde sadece timar geliri verilmiştir. Her iki
defterde aynı olması gereken hasılların bir kısmının farklı
olması bu sebepledir.
F-YERLEŞİM BİRİMLERİ
Bağdat bölgesi fetihten sonra timar sistemine dahil
edilerek tahriri yapılmıştır. BOA, TD 1028 ve 1049
numaralı defterler bu sayımın sonuçlarını ihtiva
etmektedir. Eyalette 9 şehir, 17 kale, 12 liva, 317 mamur
köy, 106 harap köy, 61 Ulus taifesi (14 taifesi yok olmuştur)
ve iki cemmas taifesi bulunmaktadır148. Burada Kerkük ve
Dakuk ayrı ayrı iki sancak olarak teşkilatlanmıştır. Kerkük
livasında 26, Dakuk livasında 10 ve “Mevâzi-i Mahmiye-i
Dâru's-selâm-ı Bağdad” başlığı altında (daha sonra Kerkük
sancağına dahil olacak) 8 tane olmak üzere toplam 44 adet
yerleşim birimi kaydedilmiştir.
Irakeyn Seferi sonrasında yapılan ilk tahrir
sonuçlarının bir kısmını ihtiva eden BOA, TD 1049
148
BOA, TD 1028, s. 2.
numaralı defterde sadece Kerkük ve Dakuk bölüklerinin
savk malikâneleri bulunmaktadır. Kerkük bölüğüne bağlı
18 yerleşim birimi ve 2 mezraa; Dakuk bölüğüne bağlı 6
köy bulunmaktadır. Ayrıca İftihar ve Hurmatu-yı Duz
mevzilerinin malikânesi bulunmaktadır. Eksik olan bu
defterde, toplam 24 yerleşim birimi, 2 mezraa ve 2 mevzi
bulunmaktadır.
Hicrî 949 tarihli tahrir sonuçlarını muhtevi 17895
numaralı İcmal Defterinin varak kenarları okunamayacak
derecede yıprandığı için bu tarihe ait sancak verileri
eksiktir. Bu tarihte daha önce iki sancak olarak
teşkilatlanan bölge tek bir sancak yani Kerkük sancağı
altında toplanmıştır. Kerkük, Dakuk ve Mevâzi olmak
üzere üç nahiyeden ibarettir. Gökdan bir yerde mezraa, bir
yerde karye olarak yazılmıştır. Bunun dışında Kerkük
nahiyesinde 24 yerleşim birimi, 21 mezraa ve 1 yaylak;
Dakuk nahiyesinde 11 yerleşim birimi ve Mevâzi
nahiyesinde 7 köy bulunmaktadır. Bu tarihte sancak
dahilinde toplam 42 yerleşim birimi, 21 mezraa ve 1 yaylak
bulunmaktadır. Ayrıca Nilkaz taifesine ait köyler vardır.
Bunlar tek tek yazılmayıp topluca hasılı verilmiştir149.
Hicrî 968 tarihinde tutulan 285 numaralı defterde
sancak Kerkük, Dakuk ve Nilkaz nahiyelerinden
oluşmaktadır. Dakuk nahiyesinde 18 yerleşim birimi, 29
başlık altında 58 mezraa bulunmaktadır. Kerkük
nahiyesinde 30 yerleşim birimi, 28 başlık altında 37
mezraa kaydedilmiştir. Nilkaz nahiyesinde ise 24 adet köy
ve 7 başlık altında 16 mezraa verilmiştir.
TK, KKA 111 numaralı Tahrir Defterinde sancak
Dakuk, Kerkük ve Nilkaz nahiyeleri altında
teşkilatlanmıştır. Dakuk nahiyesinde 18 yerleşim birimi ve
28 başlık altında 51 mezraa; Kerkük nahiyesinde Abbasgölü ve Ali-Karaca ve Şurceh-kulu mezraasında reaya
kaydedilmiştir. Ayrıca Yenice ve Neft-ab-ı Barik köyleri
meskun olmayıp deftere köy olarak kaydedilmişlerdir. 28
reaya yazılan yerleşim birimi ve 56 başlık altında 71
mezraa; Nilkaz nahiyesinde 24 yerleşim birimi ve 38
başlık altında 55 mezraa kaydedilmiştir. Vakıflar
bölümünde hangi nahiyeye bağlı olduğu belli olmayan
Evcüş ve Ba'ura köyleri bulunmaktadır. Sancakta toplam
olarak 72 meskun mahal ve 177 mezraa görülmektedir.
Aşağıda gösterilen Dakuk, Kerkük ve Nilkaz
nahiyelerine bağlı yerleşim birimleri 111 numaralı deftere
göre hazırlanmıştır. Bu defter diğerlerine göre daha fazla
yer ismini içermektedir.
a-Dakuk Nahiyesi
1-Dakuk şehri: Tauk, Tavuk ve Dakuk şekillerinde
söylenen bu yerleşim biriminde, bu tarihte müslüman
249 [248] hane ve 102 mücerred bulunmaktadır. Ayrıca 3 [4]
149
BOA, MAD 17895, s. 51'de “an-mahsûl-i kurâ-ı tavâif-i Nilhas,
hâric ez-defter, hâsıl: 51.017” ibaresiyle verilmiş köyleri ayrıca
yazılmamıştır.
25
derviş hanesi, 7 hane ve 3 mücerred Şeyh Şah-Kulu veled-i
Şeyh Hacı'nın evladı yazılmıştır. Gayrimüslim vergi
hanesi 18 hane ve 4 mücerredden ibarettir. Dakuk
merkezde toplam 278 [277] hane, 109 mücerred
bulunmaktadır. Bunların içerisinde 1 imam ve hatib, 1
müezzin, 3 bevvab, 2 hallaç, 1 ayakkabıcı (kefş-duz), 5
terzi, 1 çırpıcı (kassar), 3 kör, 1 meşaledar, 1 marangoz
(neccar), 1 kazancı, 2 bıçakcı, 1 derviş ve 1 demirci
(haddad) kaydedilmiştir. Ayrıca şehir merkezinde 2 Arap
ve 3 Kürt vardır. Üzüm, buğday, arpa, pamuk kozası,
susam, bakla, soğan, sebze ve darı yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, bağçe, tamga, bevvabi, bağ, değirmen, kirahe
(su yolculuk), hallaç, ispençe, dokumacı (hayyak), kovan,
kışlak, badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle birlikte
114.256 akçe vergi alınmaktadır. Nefs-i Dakuk hicrî 27
Şaban [10]39 (11 Nisan 1629)'da Vezir-i A'zam Hüsrev
Paşa'ya temlik edilmiştir.
6-Kuştan köyü:100 hane ve 40 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
imam, iki müezzin ve dört kethuda vardır. Buğday, arpa,
pamuk kozası, ağca ve kızılca darı, susam, bakla, üzüm ve
sebze yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı,
boyahane, ayakkabıcı, değirmen, kovan, badhava, arus ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 71.103 akçe vergi
alınmaktadır.
Dakuk Irak'ta Türklerin Bağdat ve Samarra ile
birlikte yerleştikleri yerlerden biridir150. Bu yerleşim
biriminde reaya isimlerinin çoğunluğunu Türkçe isimler
oluşturmaktadır. Burada yaşayan ahali gayrimüslimlerin
dışında Türklerden oluşmaktadır.
8-Şeyh-kendi köyü: 38 hane ve 11 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir kör
vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, darı ve susam
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, badhava, arus,
kovan, ayakkabıcı ve hanelerden malikânesiyle birlikte
25.322 akçe vergi alınmaktadır.
2-Matık köyü: 34[33] hane ve 2 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, soğan,
sarımsak, darı ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, kovan, hallaç, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 16.909 akçe vergi alınmaktadır.
3-Batmanlu köyü: 158[157] hane ve 34
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde iki kethuda, bir ayakkabıcı, bir marangoz ve bir
müezzin vardır. Sebze, soğan, buğday, arpa, darı, pamuk
kozası ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, hayvanlar, dokumacı, kovan, ayakkabıcı,
boya-hane, badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 101.221 akçe vergi alınmaktadır.
4-Kilise köyü: 40 haneden meydana gelen bu köyün
5 hanesi müslüman ve Türk, 35 hanesi gayrimüslimdir.
Gayrimüslim reaya içerisinde bir kethuda vardır. Sebze,
buğday, arpa, susam, üzüm ve pamuk kozası
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
hayvanlar, dokumacı, değirmen, bağ, badhava, arus ve
müslim ve gayrimüslim hanelerden malikânesiyle birlikte
11.215 akçe vergi alınmaktadır.
5-İkiz-depe köyü: 11 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa, pamuk kozası,
soğan, darı ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
badhava ve hanelerden malikânesiyle birlikte 8.748 akçe
vergi alınmaktadır.
150
26
Koçsoy, a.g.e., s. 126.
7-İftihar köyü: 51 hane ve 25 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyün
kethudası vardır. Ayrıca kör olarak kaydedilmiş bir kişi
mevcuttur. Buğday, arpa, pamuk kozası, susam, sebze,
soğan, sarımsak ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, ayakkabıcı, değirmen, kovan, badhava, arus ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 41.755 akçe vergi
alınmaktadır.
9-Lasun köyü: 3 seyyid hanesiyle beraber 74 hane
ve 9 mücerred meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde bir imam, bir müezzin ve bir dokumacı (hayyak)
vardır. Soğan, sebze, bakla, darı, susam, buğday, arpa,
üzüm, pamuk kozası ve böğrülce yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, bağ, değirmen, kovan, badhava, arus
ve hanelerden malikânesiyle birlikte 41.250 akçe vergi
alınmaktadır.
10-Arab-kendi-i Ulya köyü: 34 hane ve 30
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi değişik
etnik unsurlardan meydana gelmiş müslümanlardan
oluşmaktadır. Köyde bir kethuda vardır. Buğday, arpa,
pamuk kozası, susam ve sebze yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, kovan, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 21.840 akçe vergi alınmaktadır.
11-Arab-kendi-i Süfla köyü: 39 hane ve 18
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi çeşitli etnik
unsurlarden
meydana
gelmiş
müslümanlardan
oluşmaktadır. Köyde bir kethuda vardır. Sebze, pamuk
kozası, buğday, arpa, darı ve bakla yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, kovan, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 25.919 akçe vergi alınmaktadır.
12-Ali-sarayı köyü: 82 hane ve 34 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Sebze, buğday,
arpa, pamuk kozası, susam, darı, soğan, üzüm ve bakla
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, badhava, arus, kovan,
dokumacı, hallaç, bağ ve hanelerden malikânesiyle birlikte
31.180 akçe vergi alınmaktadır.
13-Cedide-i Babilan köyü: 54 hane ve 5
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde bir kethuda ve bir kör vardır. Sebze, buğday, arpa,
darı, susam, üzüm ve pamuk kozası yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, boyahane, bağ, badhava, arus ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 19.910 akçe vergi
alınmaktadır.
14-Tuz-hurmatı köyü: 229 hane ve 43
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde üç kethuda, bir tuzcu (mellah), bir imam, bir fırıncı
(habbaz), bir azad edilmiş köle, bir gulam, bir kör, bir
marongoz ve bir katib vardır. Ayrıca bir Arap ve 7 Kürt
kaydedilmiştir. Hurma, meyve, böğrülce, sebze, bakla,
buğday, arpa, pamuk kozası, susam ve ağca ve kızılca darı
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, medbağa
(tabakhane), şayak-ı ibrişim, böğrülce, öküz (çifte
koşulamayan), tuz, tuzla, değirmen, petrol, badhava, arus,
boyahane ve hanelerden malikânesiyle birlikte 119.745
akçe vergi alınmaktadır. Bu köy bazı mezraaların yerlerini
tarif ederken nahiye olarak zikredilmektedir. Burada
nahiye ifadesi idarî birim anlamında değil, çevre
anlamında kullanılmıştır.
15-Babilan köyü: 8 hane 2 mücerredden meydana
gelen ve Şeyh Macid-i Kürevî evladıyla birlikte 119 hane
ve 11 mücerredi olan bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda, iki kör ve iki dellak ve bir hallac vardır. Sebze,
buğday, susam, pamuk kozası, arpa ve darı
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, boyahane,
tabakhane, badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 28.389 akçe vergi alınmaktadır.
16-Bassas köyü: 57 hane ve 10 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Meyve, sebze, buğday, arpa, pamuk
kozası, darı ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, boyahane, tabakhane, değirmen, badhava, arus
ve hanelerden malikânesiyle birlikte 48.240 akçe vergi
alınmaktadır.
17-Çubgan köyü: 32 hane ve 7 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, darı, soğan
ve sebze yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı,
değirmen, badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 20.356 akçe vergi alınmaktadır.
18-Cedide köyü: 16 hane ve 7 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, darı, susam,
böğrülce, üzüm ve sebze yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, bağ, badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 13.227 akçe vergi alınmaktadır.
b-Kerkük Nahiyesi
1-Kerkük kasabası: Kasabanın ismi Kerkük ve
Kirkük şeklinde söylenmektedir. Meşayih-i Hasan-ı
Mekki, Han Ahmed Zaviyesi ve İmam Kasım Zaviyesi
cemaatleriyle beraber 183 hane ve 24 mücerredden
meydana gelen bu kasabanın müslüman ahalisi Türk'tür.
Gayri müslim nüfus 53 hane 1 mücerred, Yahudiler ise
104 haneden ibarettir. Kerkük merkezde toplam 365
yetişkin erkek nüfus bulunmaktadır. Kasabada bir kethuda,
bir kör, bir kassap, bir çoban, bir kuşcu ve bir demirci
vardır. Ayrıca Yahudi cemaati içinde üç Kürt, bir muallim
ve bir hallac vardır. İmam Kasım zaviyesi cemaatinde ise
bir müezzin ve bir kör vardır. Kasabada sebze, soğan,
üzüm, bakla, buğday, arpa, pamuk kozası ve susam
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
dokumacı, terzi, kovan, bağ, medbağa, meyve, boyahane,
nalband, büyük ve küçük baş hayvanlar, ispençe, badhava,
arus, değirmen, kazancı, marangoz, ayakkabıcı, demirci,
bağğali (katırcılık), dışarıdan gelen cemaatlerin
otlaklarından alınan otlak vergileri ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 89.157 akçe vergi alınmaktadır.
2-Çerbeklü köyü: 30 hane ve 3 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Soğan, sebze, buğday, arpa ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, badhava,
arus ve hanelerden malikânesiyle birlikte 18.245 akçe
vergi alınmaktadır.
3-Meraga köyü: Köy halkının rivayetine göre; köy
İran Azerbaycan'ının Meraga şehrinden göç eden bir aşiret
tarafından kurulmuştur151. 57 hane ve 13[16] mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir köle
vardır. Soğan, üzüm, sebze, buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, terzi,
badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle birlikte 49.204
akçe vergi alınmaktadır.
4-Ramazaniye köyü: 33 hane ve 6 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kethuda vardır. Soğan, sebze, buğday, arpa, darı, pamuk
kozası ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı,
bağ, ayakkabıcı, badhava, arus, terzi ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 19.577 akçe vergi alınmaktadır.
151
Bayatlı, a.g.e., s. 92.
27
5-Beşir köyü: 89 [88] hane ve 9 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
müezzin vardır. Ayrıca 1 Kürt kaydedilmiştir. Soğan, sebze,
buğday, arpa, pamuk kozası, susam ve darı yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, hayvanlar,
dokumacı, badhava, arus, kovan, terzi ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 43.620 akçe vergi alınmaktadır.
6-Cemaliye köyü: 52 hane ve 14 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Reyası içinde
bir Kürt vardır. Ayrıca bu köyde 1 küt (kötürüm)
bulunmaktadır. Soğan, sebze, buğday, arpa, darı, pamuk
kozası ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, kovan, ayakkabıcı, badhava ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 18.520 akçe vergi alınmaktadır.
7-Yenice köyü: Köyde reaya kaydedilmemiştir.
Buğday, arpa, sebze ve pamuk kozası yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagardan malikânesiyle
birlikte 8.905 akçe vergi alınmaktadır.
8-Hurmatı-yı Tezek köyü: 104 hane ve 20 [19]
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde 2 kethuda ve 1 müezzin vardır. Soğan, sebze,
üzüm, buğday, arpa, pamuk kozası, susam ve darı
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, ayakkabıcı,
tabakhane, boyahane, bağ, terzi, kovan, badhava,
değirmen ve hanelerden malikânesiyle birlikte 72.575
akçe vergi alınmaktadır.
9-Şemsiye köyü: 56 [55] hane ve 4 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda ve 1 kör vardır. Sebze, buğday, arpa, pamuk
kozası ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, badhava ve hanelerden malikânesiyle birlikte
31.380 akçe vergi alınmaktadır.
10-Tis'in köyü: 93 [92] hane ve 7 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2 kör
vardır. Sebze, soğan, buğday, arpa, pamuk kozası, üzüm
ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, terzi, bağ,
ayakkabıcı, kovan, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 71.989 akçe vergi alınmaktadır.
11-Üç-kubbe köyü: 24 [25] hane ve 3 [2]
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Sebze, soğan, buğday ve arpa yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, terzi ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 8.949 akçe vergi alınmaktadır.
12-Pulava köyü: 71 [69] hane ve 18 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda vardır. Sebze, soğan, buğday, arpa, pamuk kozası,
darı, üzüm ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
terzi, dokumacı, bağ, badhava ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 21.938 akçe vergi alınmaktadır.
28
13-Hacı-Yüseñ (?) köyü: 30 hane ve 1 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2 kör
vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, darı, soğan, üzüm,
sebze, ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, bağ, badhava ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 11.913 akçe vergi alınmaktadır.
14-Tercil köyü: 242 hane ve 11 [12] mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Ayrıca köyde 43
haneden oluşan bir Yahudi cemaati vardır. Toplam 287
hane ve 11 mücerredden meydana gelmektedir. Köyde 3
kethuda, 1 marangoz, 1 çoban ve 2 kör vardır. Reayası
içerisinde iki Arap ve iki Kürt vardır. Soğan, sebze,
buğday, arpa, üzüm, pamuk kozası, darı ve susam
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, kovan, tamga,
boyahane, ispençe, kasaphane, bağ, tabakhane, terzi,
hallaç, badhava, arus, değirmen ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 104.090 akçe vergi alınmaktadır.
15-Karalar köyü: 18 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 imam vardır. Buğday,
arpa ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, badhava ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 9.100 akçe vergi
alınmaktadır.
16-Leylan köyü: 218 hane ve 30 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda ve 8 kör vardır. Sebze, üzüm, buğday, arpa,
pamuk kozası ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
terzi, dokumacı, ayakkabıcı, boyahane, bağ, değirmen ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 114.520 akçe vergi
alınmaktadır.
17-Yahya-abad köyü: 67 hane ve 1 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2
kethuda ve 1 papuci (ayakkabıcı) vardır. Ayrıca reayası
içerisinde 2 Kürt kaydedilmiştir. Sebze, üzüm, buğday,
arpa, pamuk kozası, darı ve soğan yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, ayakkabıcı, bağ, terzi, badhava, arus
ve hanelerden malikânesiyle birlikte 35.015 akçe vergi
alınmaktadır.
18-Depelü köyü: 127 hane ve 18 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2 kör, 1
bakırcı, 1 oduncu ve 1 müezzin vardır. Ayrıca bu köyde 2
Kürt hanesi bulunmaktadır. Sebze, soğan, üzüm, buğday,
arpa, pamuk kozası, ağca ve kızılca darı ve susam
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, kovan, tamga, bağ,
tabakhane, badhava, arus, değirmen, dokumacı, terzi,
hallaç ve hanelerden malikânesiyle birlikte 50.987 akçe
vergi alınmaktadır.
19-Furkan köyü: 60 hane ve 6 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Soğan, sebze,
üzüm, buğday, arpa, pamuk kozası, darı ve susam
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar,
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, bağ, terzi,
hallaç, değirmen, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 21.751 akçe vergi alınmaktadır.
20-Bad-abad köyü: 45 hane ve 5 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Sebze, buğday,
arpa, darı ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, badhava, arus, değirmen, bağçe, kehriz (su
yolu), terzi, hallaç ve hanelerden malikânesiyle birlikte
31.196 akçe vergi alınmaktadır.
21-Yarımca köyü: 26 hane ve 2 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa,
susam ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, badhava
ve hanelerden malikânesiyle birlikte 10.123 akçe vergi
alınmaktadır.
22-Gökdan köyü: 101 hane ve 15 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda vardır. Buğday, arpa, darı, susam ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, badhava, arus ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 47.830 akçe vergi
alınmaktadır.
23-Telkeşkan köyü: 77 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 imam, 1 müezzin ve 1 kör
vardır. Sebze, üzüm, soğan, buğday, arpa, pamuk kozası,
darı ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, tamga,
kovan, dokumacı, hallaç, terzi, bağ, badhava, arus ve
hanelerden malikânesiyle birlikte 37.310 akçe vergi
alınmaktadır.
24-Duhala köyü: 23 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 kör vardır. Soğan, sebze,
buğday, arpa, darı ve pamuk kozası yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 8.181 akçe vergi alınmaktadır.
25-Kara-Hasan-yaylağı
köyü: 34 haneden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa,
pamuk kozası ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
badhava, arus ve hanelerden malikânesiyle birlikte 28.535
akçe vergi alınmaktadır.
26-Neft-ab-ı
Barik
köyü:
Köye
reaya
kaydedilmemiştir. Burada 23 adet bulak vardır. Lik
cemaati ziraat etmektedir. Buğday, arpa, bostan
yetiştirilmektedir. 23.100 akçelik hasılı vardır. Köyde
bulunan neft için öşr-i neft vergisi daha sonraki tarihlerde
konacaktır.
27-Helmin köyü: 100 hane ve 19 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda, 1 imam ve 2 kör vardır. Buğday, arpa, darı,
pamuk kozası ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
badhava, arus, değirmen hanelerden ve Papulan
mezraasından malikânesiyle birlikte 63.660 akçe vergi
alınmaktadır.
28-Kuriye köyü: 1 müslüman Türk hanesiyle
beraber toplam 70 haneden meydana gelen bu köyün 69
hanesi gayrimüslimdir. Gayrimüslim reaya içerisinde 2
kaşe (?) vardır. Soğan, sebze, üzüm, buğday, arpa, keten,
pamuk kozası ve susam yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte ser-tagar, büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, bağ, ispençe, badhava, arus ve hanelerden
malikânesiyle birlikte 25.253 akçe vergi alınmaktadır.
29-Kuşcu köyü: 11 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa, sebze, susam, soğan
ve pamuk kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte otlak, hayvanlar, bağ, badhava, hallaç ve
hanelerden 10.000 akçe vergi alınmaktadır.
Kerkük nahiyesine bağlı defterde 29 köy
kaydedilmiştir. Bunlardan Yenice ve Neft-ab-ı Barik
köyleri meskun olmadıkları halde deftere köy olarak
kaydedilmişlerdir. Ayrıca Mezraa-i Abbas-gölü ve AliKaraca ve Şurceh-kulu mezraasında reaya kaydedilmiştir.
Abbas-gölü, Ali-Karaca ve Şurceh-kulu mezraası:
10 hanesi bulunan bu mezraada buğday ve arpa
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte hayvanlar,
badhava, arus, ser-tagar ve hanelerden malikânesiyle
birlikte 7.924 akçe vergi alınmaktadır.
c-Nilkaz Nahiyesi
Nilkaz nahiyesine bağlı köylerde Nilkaz taifesi
oturmakta ve buradaki mezraaları ziraat etmekte idiler.
1-Ağcalar köyü: 73 hane ve 7 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2
kethuda vardır. Kızılca Kışlak-ı Hatyan, Panuki, Toprak
ve Ulu Kışlak mezraalarını ziraat ederek buğday, arpa,
darı ve pamuk kozası yetiştirmektedirler. Zikredilen
ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, hallaç, badhava, arus ve hanelerden 3.530 akçe
vergi alınmaktadır.
2-Çuçurd-ı Büzürk köyü: Köyün diğer ismi Horbeyan olup Nilkaz taifesi oturmaktadır. 64 hane ve 8
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde bir kethuda vardır. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
dokumacı, badhava, arus, fırın, değirmen ve hanelerden
6.624 akçe vergi alınmaktadır.
3-Metfâk köyü: 56 [58] hane ve 5 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda, 1 sağır (ker) ve 1 kör vardır. Buğday, arpa,
29
pamuk kozası mercimek ve ağca ve kızılca darı
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve
küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava, arus,
değirmen ve hanelerden 8.648 akçe vergi alınmaktadır.
4-Süslü ve Keritan köyü: 25 hane ve 5
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Buğday, arpa, darı ve pamuk kozası yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, badhava, arus, değirmen ve
hanelerden 937 akçe vergi alınmaktadır.
5-Keritan köyü: 12 hane ve 5 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa,
pamuk kozası ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte hayvanlar, dokumacı, badhava, arus,
değirmen ve hanelerden 867 akçe vergi alınmaktadır.
6-Mahmud-Nuri köyü: 59 hane ve 13 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 kör
vardır. Buğday, arpa, darı, pamuk kozası ve mercimek
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve
küçük baş hayvanlar, dokumacı, badhava, arus ve
hanelerden 5.625 akçe vergi alınmaktadır.
7-Gök-depe köyü: Büğüd ve Boğamış mezraasıyla
beraberdir. 65 hane ve 5 mücerredden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 kethuda vardır. Reaya
içinde 1 Kürt kaydedilmiştir. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, badhava, arus ve
hanelerden 10.000 akçe vergi alınmaktadır.
8-Çuçurd-ı Küçük köyü: 65 hane ve 5
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi müslüman
ve geneli Türk'tür. Bu köyde ayrıca 8 adet Kürt
kaydedilmiştir. Köyde 1 kethuda ve 1 kör vardır. Buğday,
arpa, darı ve pamuk kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte dokumacı, büyük ve küçük baş
hayvanlar, badhava, arus ve hanelerden 5.272 akçe vergi
alınmaktadır.
9-Tülekdan köyü: 46 hane ve 3 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda ve 1 kör vardır. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, badhava, arus
ve hanelerden 2.719 akçe vergi alınmaktadır.
10-Şuhud-komu köyü: 122 hane ve 8 [7]
mücerredden meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür.
Köyde 1 kethuda vardır. Bu köyde ayrıca 10 tane seyyid
hanesi bulunmaktadır. Toplam 132 hane ve 7 mücerred
bulunmaktadır. Ağ-Bulak, Çınare, Dinar, Mürüvvet, Gök,
İkizce, Çerm-gav mezraaları bu köy ahalisi tarafından
ekilmektedir. Buğday, arpa, pamuk kozası, ağca ve kızılca
darı ve mercimek yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı,
boyahane, değirmen, badhava, arus ve hanelerden 15.796
akçe vergi alınmaktadır.
30
11-Babık köyü: 68 hane ve 1 mücerredden meydana
gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 kör vardır.
Buğday, arpa, darı, pamuk kozası ve mercimek
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve
küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, değirmen, badhava,
arus ve hanelerden 8.317 akçe vergi alınmaktadır.
12-Güllüce köyü: 59 hane ve 7 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisinin çoğu Türk'tür. Reayası
içinde 5 Kürt kaydedilmiştir. Köyde 2 kethuda vardır.
Asker ve Ağ-Bulak mezraalarını bu köy ahalisi ziraat
etmektedirler. Buğday, arpa, pamuk kozası ve darı
yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve
küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava, arus ve
hanelerden 6.752 akçe vergi alınmaktadır.
13-Kazan-otağı köyü: 34 hane ve 5 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, mercimek ve
darı yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve
küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava, arus,
değirmen ve hanelerden 2.412 akçe vergi alınmaktadır.
14-Kadı-kendi köyü: 60 hane ve 6 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisinin çoğu Türk'tür. Reaya
arasında 8 Kürt vardır. Köyde 1 kethuda vardır. Buğday,
arpa, pamuk kozası, mercimek ve darı yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, badhava, arus ve hanelerden 7.822
akçe vergi alınmaktadır.
15-Gurciler köyü: 11 hane ve 1 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda vardır. Buğday, arpa, darı, pamuk kozası ve
mercimek yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava,
arus ve hanelerden 1.420 akçe vergi alınmaktadır.
16-Melik-kendi köyü: 62 hane ve 5 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir
kelascı (?) vardır. Buğday, arpa, pamuk kozası, darı,
mercimek ve nohut yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte otlak, büyük ve küçük baş hayvanlar, değirmen,
dokumacı, hallaç, pamuk kozası, badhava, arus ve
hanelerden 7.120 akçe vergi alınmaktadır.
17-Kurd-deliği köyü: 26 haneden meydana gelen
bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava,
arus ve hanelerden 1.585 akçe vergi alınmaktadır.
18-Kele-baş köyü: 23 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava,
arus ve hanelerden 1.488 akçe vergi alınmaktadır.
19-Abdal köyü: 53 [54] hane ve 3 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday,
mercimek, pamuk kozası, darı ve arpa yetiştirilmektedir.
Zikredilen ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş
hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava, arus, değirmen,
boyahane ve hanelerden 6.255 akçe vergi alınmaktadır.
20-Kalender köyü: 38 hane ve 3 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa,
pamuk kozası ve darı yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, hallaç, değirmen, badhava, arus ve hanelerden
4.307 akçe vergi alınmaktadır.
21-Ömer-komu köyü: 8 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Buğday, arpa, darı ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava,
arus ve hanelerden 4.207 akçe vergi alınmaktadır.
22-Suri-taş köyü: 9 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1 kethuda vardır. Buğday,
arpa, darı ve pamuk kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, hallaç, badhava, arus ve hanelerden 937 akçe
vergi alınmaktadır.
23-Geçine köyü: 28 hane ve 3 mücerredden
meydana gelen bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 1
kethuda vardır. Buğday, arpa, darı, mercimek ve pamuk
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
büyük ve küçük baş hayvanlar, dokumacı, hallaç, badhava
ve hanelerden 1.695 akçe vergi alınmaktadır.
24-Kapçıkay köyü: 61 haneden meydana gelen bu
köyün ahalisi Türk'tür. Köyde bir kethuda vardır. Buğday,
arpa, darı ve mercimek yetiştirilmektedir. Zikredilen
ürünlerle birlikte büyük ve küçük baş hayvanlar,
dokumacı, hallaç, badhava, arus, değirmen ve hanelerden
4.735 akçe vergi alınmaktadır.
d-Vakıflar Bölümü
1-Evcüş köyü: Vakıflar ve Mülkler bölümünde
değerlendirilmiştir.
2-Ba'ura köyü: Vakıflar ve Mülkler bölümünde
değerlendirilmiştir.
Mezraalar ve hasılları daha önce verildiği için
burada verilmemiştir.
G-VAKIFLAR VE MÜLKLER
Osmanlı Devleti kendilerine intikal eden vakıf
müesseselerinin bir kısmını ortadan kaldırmış, büyük bir
kısmını ise olduğu gibi muhafaza etmiştir. 1028 numaralı
defterde yeralan “Şimdiki hâlde Kızılbaş vakfı meşrû'
değildir diyü Hâssa-i Hümâyûn içün zabt olunmuşdur.
Ammâ ki Musa-i Kâzım hazretlerinin âsitânesinin
mesâlihi Bağdat Hazinesi'nden görülmek üzeredir.
Sürremenraa (Samarra) âsitânesinin mesâlihi görülmeyüb
mu'attaldır152” ifadesinden de anlaşılacağı üzere bir kısım
vakıflar sünni itikadı açısından meşru bulunmayıp lağv
edilmiştir. Bir kısmı ise İmam Abbas neslinden olan Şeyh
152
BOA, TD 1028, s. 11.
Hacı zaviyesinde yer alan “Zikrolan bir feddan yer
kadîmden selâtîn-i Acem temessükâtı mûcebince zâviye-i
mezbûreden vakfiyyet üzere tasarruf olunub vakf olmağla
hâliyâ dahi vakfiyyet üzere tasarruf olunur153” ifadesinde
veya İmam Zeynü'l-Abidin mezarı vakfının gelirleri
arasındaki bir bağ için kullanılan “defa bağ, der-nefs-i
Dakuk, el-meşhur bağ-ı Şah-Hatun, an-savkı Şah İsmail
vakf-kerde154” ifadesinde anlatıldığı gibi Şia mensubu bazı
kişilerin vakfettiği vakıfların aynı şekilde kaldığı
görülmektedir. Yine Nure zaviyesi için yapılan
açıklamada geçen “sadaka olan hükm-i hümâyûn ve
selâtîn-i Acem temessükâtı mûcebince amel oluna155” ve
Samarra asitanesi vakıf kayıtlarında geçen “Âsitâne-i
mezbûrede mütemekkin olan reâyâ ve fukarâ kadîmü'leyyâmdan hâne şumâr ve mevâşî ve merâî ve resm-i
camus veregelmeyüb muâf ve müsellem olalar diyü
Cihanşah Pâdişâh'dan ve Hasan Pâdişâh'dan ve Yakup
Pâdişâh'dan ve Rüstem Pâdişâh'dan hükümleri vardır ve
Kızılbaş zamânında dahi alınmamış...156” ibareleri de
yukarıda zikredilen görüşü doğrulamaktadır.
Bağdat eyaletinde Safeviler tarafından ortadan
kaldırılan bazı vakıflar Osmanlı Devleti tarafından Şeyh
Cagir vakfında olduğu gibi tekrar vakfiyyetleri tanınmıştır157.
Kerkük sancağında 10 ayrı yere, bazı gelirler
vakfedilmiştir. Bunlar Mekke-i Şerif vakfıyla birlikte, 1
mezar, 1 makam (mezar yerine yapılan yapı) ve 7
zaviyedir. Zaviye tekkenin küçüğüne verilen addır.
Zaviyeler han, kervansaray ve derbent olmayan yerlerde
yolcuların konaklama ihtiyaçlarını karşılamak için
kurulmuşlardır. Buralara vakfedilen gelirler genellikle
yolcu ve misafirlerin konaklama ve yiyecek ihtiyaçları için
harcanmaktadır.
111 numaralı defterde vakıf müesseseleri için
ayrılan vakıf gelirleri toplam 134. 024 akçedir.
1-Mekke-i Şerife vakfı
Evcüş köyü: Evcüş ismini bir cemaatten almış
olmalıdır. Çünkü Tahrir Defterlerinde Musul şehrine
yerleşmiş bir cemaat olarak da geçmektedir158. Musul
merkezde oturan Evcüşlü cemaatinin kişi adları arasında da
“–kulu” ekiyle yapılmış isimlerin çokluğu dikkati çekmektedir.
275 [273] hane ve 114 mücerredden meydana gelen
bu köyün ahalisi Türk'tür. Köyde 2 kethuda, 1 çoban (râî),
1 kâtib, 1 demirci ve 1 ayakkabıcı vardır. Ayrıca köyde
İmam İsmail Zaviyesine kayıtlı 53 hane ve 25 mücerred
bulunmaktadır. Toplam 328 hane ve 139 mücerred
bulunmaktadır. Köy halkı Zeriri, Çalluca, Halve ve
Sahteyn, Cevbetü'l-İsmail ve Künbedcük çevliklerini
tasarruf etmektedirler. Buğday, üzüm, arpa ve pamuk
153
TK, KKA 111, v. 78b.
Aynı defter, v. 79b.
155
BOA, TD 386, s. 261.
156
Aynı defter, s. 166.
157
BOA, TD 1028, s. 9.
158
BOA, TD 998, s. 72, 89; BOA, TD 660, s. 234.
154
31
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte
koyun, camus, kovan, nehir geçiş ücreti, çift, bostan,
kışlak, bağ, ihtisab, badhava, arus ve boyahaneden 95.625
akçe vergi tahsil edilmekte olup 7.200 akçesi vakıf
görevlilerine ve vakfın diğer masraflarına gitmektedir.
Defterde hasıl: 95.625, masraf: 7.200 ve ziyade 79.075
akçe kaydedilmiş olmasına nazaran, bu hesaba göre 9.350
akçelik bir fark ortaya çıkmaktadır ki, eğer hesaplarda
yanlışlık yoksa bu meblağ İmam İsmail Zaviyesi'nin
masraflarına ayrılmış olabilir. Kalan 79.075 akçesi
Mekke-i Şerife vakfınındır. Vakfın masraf bölümünde yer
alan “cihet-i sekkari” 1028 numaralı defterde “Sekkarlık
âna derler ki Halis ve Mehrud ve Tarik-i Horasan
arklarının bendlerin bağlayan kimesne her 200 tagar
galleden 1 tagar galle alurmuş. Sonra Bağdad hakimleri
nısfın mâl-ı mîrî içün alub mezkûr sekkara virmişler.
Şimdiki hâlde dahi bu vechile amel olunur159” şeklinde
açıklanmaktadır. 386 numaralı vakıf defterinde Evcüş
köyünden 80.889 akçe ve bu köydeki çevliklerden 3.025
akçe olmak üzere toplam 83.914 akçe Mekke-i Şerif
evkafı için hasıl kaydedilmiştir160.
2-Hazret-i Hızır Nebi Makamı vakfı: Dakuk
merkezde bulunan bu mezara Küçük Abdal bağçesinin
500 akçelik geliri vakfedilmiş ve Şeyh İlahi isminde bir
kişi burada hizmet görmektedir. Vakfın geliri buraya gelen
ve gidenlerin ihtiyaçları için sarf olunmaktadır. 386
numaralı vakıf defterinde bu vakıf için kaydedilen gelir
1.000 akçedir161.
3-Şeyh Kavvas Zaviyesi vakfı: Dakuk merkezi
yakınlarında bulunan
zaviyeye kayıtlı 4 kişi
bulunmaktadır. Dakuk zemini ve ab-ı zemininden buraya
978 akçelik gelir vakfedilmiş ve zaviyeye gelip gidenlere
sarf olunmaktadır. 386 numaralı vakıf defterinde yine 978
akçelik gelir kaydedilmiştir162.
4-Şeyh Hacı Zaviyesi vakfı: Dakuk merkezin
yakınlarında bulunmaktadır. Safeviler dönemindeki
vakfiyyet Osmanlılar döneminde de devam etmiştir. Ab-ı
zeminden 784 akçelik geliri zaviye için sarf edilmektedir.
386 numaralı vakıf defterinde yine 784 akçelik gelir
kaydedilmiştir163.
5-İmam Muhammed Seydi Battah Zaviyesi vakfı:
Dakuk beldesinde bulunmaktadır. 9 hane görevlisi (?) vardır.
3.374 akçelik geliri gelen ve gidenler için sarf edilir. 386
numaralı vakıf defterinde yine 3.374 akçelik gelir
kaydedilmiştir164.
6-Salbartu Zaviyesi vakfı: Varak 79a'da “Muâf-ı
Zâviye-i Salbartu, tâbi-i m.” şeklinde sadece başlığı
verilen bu zaviyeye ait bilgiler defterin sonunda, yani
159
BOA, TD 1028, s. 5.
BOA, TD 386, s. 7.
161
Aynı defter, s. 248.
162
Aynı defter, s. 242.
163
Aynı defter, s. 246.
164
Aynı defter, s. 245.
160
32
varak 83b'de verilmiştir. Buna göre Ali-abad, Salbartu ve
Narluca mezraalarından malikâneleri dışında 2.820 akçelik
gelir, zaviyeye gelip gidenlere sarf olunmaktadır. Bu
mezraaların malikâne geliri olan 500 akçeyi Şeyh
Abdulcebbar veresesi tasarruf etmektedir. 386 numaralı
vakıf defterinde 1.354 akçelik gelir zaviyeye gelen ve
gidenlere 448 akçelik gelir ise Şeyh Abdülcabbar
veresesine ayrılmıştır165.
7-İmam Zeynü'l-Abidin Mezarı vakfı: Dakuk
nahiyesinde bulunan bu mezara yine aynı nahiyeye bağlı
Ba'ura köyünün geliri vakfedilmiştir. Köyde 2 hane ve 2
mücerred İmam Zeynü'l-Abidin neslinden 4 seyyid, 17
[16] hane ve 1 mücerred olmak üzere 17 mezar hizmetlisi,
42 [43] hane ve 7 mücerred vergi hanesi bulunmaktadır.
Toplam olarak 61 hane ve 10 mücerred bu köyde
oturmaktadır. Köyde 1 kör vardır. Köy ahalisinin
tasarrufunda Dere-i Ağluca ve Kumluca isimli iki
mezraanın yanı sıra Sultan Bey ve Şah İsmail'in vakfettiği
iki bağ bulunmaktadır. Buğday, üzüm, arpa, pamuk ve
kozası yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle birlikte sertagar, büyük ve küçük baş hayvanlar, bağ, zemin, su ve
bağçeden hasıl olan 10.243 akçelik gelir zikredilen
zaviyeye gelen ve gidenlere sarfedilir.
8-Şeyh Mekki, (Alemdar-ı Hazret-i Resul)
Zaviyesi vakfı: Kerkük merkeze yakın bir bostan ve
mezraanın166 1.800 akçelik geliri zaviyede, gelip gidenlere
sarf edilir. 386 numaralı vakıf defterinde 1.000 akçelik
gelir kaydedilmiştir167.
9-Nure Zaviyesi vakfı: Bu zaviye Haftiyan kalesi
yakınlarında Emanşah derbendindedir. Buradan elde
edilen 15.702 akçenin 8.000 akçesi zaviyedeki misafirlere
sarf olunmak için ayrılmıştır. Kalan 7.702 akçesi Mehmed
veled-i Cankulu Bey'in zeametine tahsis edilmiştir168.
Zaviyede 6 nefer seyyid, 82 hane ve 6 mücerred reaya
bulunmaktadır. Haric ezdefter reaya olarak 33 kişi vardır.
Seyyidlerle birlikte toplam 221 hane ve 6 mücerredi
vardır. Yukarıda zikredilen ahaliye ve ürünlerine Kara
Ulus'un vergi esaslarının uygulanması ve reaya tarafından
Türklerin pek fazla kullanmadığı isimlerin kullanılması
dolayısıyla burada değişik müslüman etnik unsurların
bulunduğunu söylemek mümkündür. Buğday ve arpa
yetiştirilmektedir. Koyun, badhava, arus ve hanelerden
15.702 akçelik vergi geliri vardır. Bu zaviyeye 386
numaralı vakıf defterinde 6.208 akçelik gelir
kaydedilmiştir169.
10-Baba Zünnun Zaviyesi vakfı: Bu zaviye de
Haftiyan kalesi yakınlarında Emanşah derbendindedir.
165
Aynı yer.
Mezraanın ismi vakıflar bölümünde verilmemiştir. Bu mezraa
Çerm-gav olmalıdır. Çünkü TK, KKA 111, v. 68a'da geçen
“Mezraa-i Çerm-gav be-ism-i Meşâyihân” ibaresinden, burada
isimlerine kayıtlı olduğu zikredilen iki şeyhin v. 26a'daki Meşâyih-i
Hasan Mekki cemaati altında yazılan Şeyh Hızır veled-i İmamkulu
ve Mezid birader-i Şeyh Hızır oldukları anlaşılmaktadır.
167
BOA, TD 386, s. 246.
168
TK, KKA 285, v. 6b, 19b.
169
BOA, TD 386, s. 261.
166
Haçtimal ve Pir Hayati taifesinin mahsulü olan 21.847
akçenin 10.000 akçesi zaviyeye gelen ve gidenlere sarf
olunmaktadır. Kalan 11.847 akçesi Mehmed veled-i
Cankulu Bey'in zeametine tahsis edilmiştir170. 16 hane ve 2
mücerred seyyid, 190 hane ve 7 [6] mücerred reaya olmak
üzere toplam 206 hane ve 4 mücerred bulunmaktadır.
Arpa ve buğday yetiştirilmektedir. Zikredilen ürünlerle
birlikte badhava, koyun, arus ve hanelerden toplam 21.847
akçelik vergi geliri vardır. Buradaki reayanın bir kısmının
Nure zaviyesindekiler gibi Kara Ulus esaslarına göre vergi
vermeleri sebebiyle yine değişik etnik müslüman
unsurlardan meydana geldikleri söylenebilir. 386 numaralı
vakıf defterinde bu zaviye için 5.005 akçelik gelir
kaydedilmiştir171.
11-Şeyh Macid-i Kürevî Âsitânesi vakfı: 111
numaralı defterde vakıflar bölümünde yer almayan, fakat
Babilan köyünün 1.835 akçe olan malikânesinin yarısının
bu vakfa ait olduğu v. 20a'da kayıtlıdır. Ayrıca bu vakıf
386 numaralı vakıf defterinde 1.431 akçelik geliriyle
“Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Macid” olarak yer almaktadır172.
12-Han Ahmed ve İmam Kasım zaviyeleri:
Yukarıda zikredilen vakıf müesseselerinden başka iki
zaviye daha bulunmaktadır. Kerkük merkezde (27a ve
27b'de) 8 hane ile Zaviye-i Han Ahmed ve 21 hane, 1
mücerred ile Zaviye-i İmam Kasım cemaatleri
kaydedilmiştir. Ancak Vakıflar ve Mülkler bölümünde bu
zaviyelere ait kayıt bulunmamaktadır.
Defterin v. 82b'den başlayıp v. 83a'da biten 7 hane
seyyid, Kethuda Uryan cemaatine ait 7 hane ve 1
mücerred ve Kethuda Hoşnam cemaatine ait 72 [73] hane
11 mücerred toplam 87 hane ve 12 mücerredin hangi vakıf
veya yerleşim birimine ait olduğuna dair defterde bir bilgi
yoktur. 285 numaralı İcmal Defterinin 6b varağında
“Cemaat-i Seyyid Baba Gaybullah” olarak zikredilen bu
iki cemaat Mehmed veled-i Cankulu Bey'in zeamet
gelirleri arasında 912 akçelik hasılıyla yer almaktadır. Her
iki cemaatin de birer kethudası vardır.
Vakıflar bölümünde yer alan çift, bennak ve
mücerred reaya resm-i çift, resm-i hane ve resm-i hane
şumar başlıklarıyla vergilendirilmişlerdir. Defterin diğer
bölümlerinde bu uygulama yerine sadece “hane şumar”
adıyla vergi alınmaktaydı.
Bunlardan başka defterin tahriri tarihinde bölgeden
herhangi bir vakıf geliri bulunmayan Resul-i Ekrem
hazretleri vakfı için sonraki tarihlerde gelirler ayrılmış ve
bunlar reisülküttab ve tevkii imzasıyla deftere şerh
edilmiştir. Beşir, Tis'în, Depelü ve Telkeşkan köyleri
kaffe-i hukuk-ı şer'iyye ve 'amme-i rüsum-ı 'örfiyyesiyle
Hazret-i Resul-i Ekrem'e vakf tayin olmuşdur.
Vezir-i A'zam Hüsrev Paşa'ya 40 sene Safevilerin
elinde kalan Şehrizol'u kurtarması ve yaptığı diğer
170
TK, KKA 285, v. 6b, 19a.
171
BOA, TD 386, s. 262.
172
Aynı defter, s. 248.
hizmetler karşılığı Dakuk merkez, Şemsiyye, Gökdan ve
Helmin köyleri daha sonraki tarihlerde mülk olarak
verilmiştir.
Yayınlanan defterde 24 meskun yer ve 5 başlık
halinde verilen mezraalardan, toplam olarak 101.916
akçelik malikâne geliri özel şahıslar tarafından tasarruf
edilmektedir. Bağdat eyaletinde bulunan mülklerin
eskiden beri var oldukları, bazılarının mescit ve
medreselere vakfedildiği, hiçbir devletin bunlara
dokunmadığı ve maliklerinin isimlerinin mufassal defterde
yazılı olduğu kaydedilmiştir173.
Malikâne hisseleri büyük bir kısmı padişah haslarına
dahil edildikleri için burada hasılı verilmemiştir. Bunlar
eskiden Karakoyunlu ve Akkoyunluların mülkü olan ve
mahsulden yirmiden bir ile otuzdan bir toprak hakkı alınan
yerlerdir. Safeviler bunları mîrî için zabt etmişlerdir174.
Osmanlı Devleti de bu tür yerlerde elde edilen buğday,
arpa, susam, darı pamuk ve memlehadan yüzden üç,
otuzdan bir ve yirmiden bir mîrî için malikâne hissesi
almıştır. 1049 numaralı defterde Kerkük bölüğünden
malikâne olarak bağlardan ve senevî mahsulden yirmiden
bir, Dakuk bölüğünde senevî mahsulden malikâne yüzden
üç alınırdı175. Özel şahısların tasarrufları da buğday, arpa,
pamuk, susam ve darıdan yüzden üç, kırkdan bir, yirmi
beşden bir, yirmiden bir üzerinedir176.
H-DEFTERİN YAYININDA İZLENEN USUL
Yayına hazırlanan defter, tahrir defterleri içerisinde
“mufassal” olarak adlandırılan defterlerdendir. Bunlar
şehir, kasaba, köy ve cemaat gibi birimlerde bulunan
yetişkin erkek nüfusun isimlerini ve vergi ünitelerine ait
vergi cinslerini tek tek kaydeden defterlerdir. Tahrir
defterleri sancak esasına göre tutulur, bazen vakıf ve
mülkler için ayrı defter tanzim edilirdi. Kerkük sancağına
ait bu defterde sancağın bütün arazilerinin (mîrî, vakıf ve
mülkler) tahriri bulunmaktadır.
Yayına hazırlanan 111 numaralı Mufassal Tahrir
Defteri; giriş, dizin, transkripsiyon ve tıpkı basım olmak
üzere dört bölümden oluşmaktadır.
Dizinler; şahıs ve cemaat, yer adları ve terimler
olmak üzere üç başlık altında verilmiştir. Şahıs ve cemaat
adları dizinine aşiret statüsünde olan grupların hepsi
alınmıştır. Dinî gruplardan cemaat başlığı ile verilenleri,
cemaatin ismi ile alınmış, bu başlığın altında verilen
kişilerin isimleri dizine alınmamış; ancak toplumdaki yeri,
statüleri ve yaptıkları işler dolayısıyla bazı vergilerden
muaf olan seyyid, imam, müezzin gibi kişiler ile
meslekleri belirtilmiş kişiler de dizine dahil edilmiştir.
Defterin aslından olmayıp sonradan yapılan işlemlerle
ilgili olarak defterin varakları arasına yerleştirilmiş olan
vassaleler de defterin aslındanmış gibi değerlendirilerek
bunlarda geçen yer ve şahıs isimleri ile terimler de dizine
alınmıştır. Defterde hemen hemen her sayfada geçen bazı
173
BOA, TD 1028, s.10.
Aynı defter, s. 7.
175
BOA, TD 1049, s. 90, 96.
176
TK, KKA 111, v. 15b, 20a, 41a.
174
33
terimler dizinde sadece madde olarak gösterilmiş, sayfa
numarası verilmemiştir.
Şahıs ismiyle geçen mezraa, zaviye, asiyab, bağ ve
bağçeler hem yer ismine alınmış, hem de bunlarda geçen
isimler, kişi ve cemaat isimleri dizinine alınmıştır.
Haritanın hazırlanmasında 1/250.000 ölçekli Erkân-ı
Umumiyye Matbaası'nda basılan malî 1333 tarihli KifriSelahiye ve malî 1332 tarihli Kerkük paftaları
kullanılmıştır. Yerleşim birimleri isimlerinin değişmesi
veya ortadan kalkması gibi sebeplerden dolayı bütün yer
adlarının harita üzerinde tesbiti zordur. Bununla beraber
daha büyük ölçekli haritalarda veya mahallinde yapılacak
araştırmalarla bu zorluğun bir kısmının aşılabileceği
aşikârdır. Daha önce yayınlanan defterlerin aksine burada
Kerkük sancağında geçen taifelerin yaşadıkları bölgeler
harita üzerinde gösterilmiştir.
Yayını yapılan 111 numaralı Mufassal Defter ile 285
numaralı İcmal Defteri bölgede yapılan en son tahrir
sonuçlarını içermektedir. Bölgede daha sonra başka tahrir
yapılmadığı için sonraki tarihlerde timar, vakıf ve
mülklerin statülerinde yapılan değişiklikler ve bunlarla
ilgili yapılan muamelerin safhalarını bildiren yazışmalar
ya tevkii veya reisülküttab imzasıyla o birimin kenarına
şerh edilmiş veya ilmühaber defteri varakası ve kaimesi
bir varak halinde ilgili yere vassale olarak rabt edilmiştir.
Bunlar metin içerisinde italik yazı ile verilmiştir.
Bunlardan başka sonuna “sah” ibaresiyle vergi rejiminin
farklı uygulamalarıyla ilgili tarihsiz olarak verilen
açıklama yazıları, defterin tutuluş tarihinde yapıldığı
kanaati hasıl olduğu için italik verilmemiştir.
Defterin transkribesi bölgeye ait diğer tahrir
defterleri ile karşılaştırılarak yapılmış; köy ve mezraaların
bölgeye ait diğer dört defterdeki sayfa ve varak numaraları
ile imla farklılıkları dipnotlarla gösterilmiştir. Defterin
34
yayını Ankara'daki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Kuyud-ı Kadime Arşivi'nden alınan fotokopi ve bilgisayar
görüntülerinden faydalanılarak hazırlanmıştır. Aslından
çalışma imkânı bulunamadığı için fotokopi ve filmlerdeki
görüntü kayıpları sebebiyle bir takım zorluklarla
karşılaşılmıştır. Şahıs adlarının okunmasında öncelikli
olarak orijinal metinde geçen harflerin noktaları esas
alınmıştır. Yazılışı itibariyle birbirinin aynı olan Han ve
Can, Mehmed ve Muhammed, Halil ve Celil, Hayr ve
Haber gibi isimlerin okunuşu problemlidir. Han ve Can'ın
okunuşunda esas olarak ilk harfin noktası altta ise Can,
üstte ise Han şeklinde okunmuştur. Muhammed ve
Mehmed'de ise aynı yazılışla eğer üzerinde şedde yoksa
Anadolu ve Rumeli'de Mehmed şeklinde okumak âdet
olmuştur. Bu bölgede ise durum biraz farklıdır. Hem bölge
Arap dünyasına komşu hem de Şia kültürünün etkisi
altında olduğu için ismin içinde bulunduğu topluluk (sadat
veya dinî başka bir topluluk) dikkate alınarak Muhammed
şeklinde okumak tercih edilmiştir. Ayrıca –kulu ekiyle
gelenlerin de Muhammedkulu okunmasının daha doğru
olacağı düşünülmüştür. Bunların dışında aksi okunmasını
gerektirecek bir işaret olmadığı zamanlarda bu kelime
Mehmed şeklinde okunmuştur. Halil ve Celil'de ise
harflerin noktaları bulunmaması halinde daha yaygın olan
Halil şeklinde okunmak tercih edilmiştir.
Kâtip hatalarından kaynaklandığı düşünülen
yanlışlıklar bölgeye ait diğer defterler ve kaynaklarla
karşılaştırılarak doğrusu köşeli parantez [ ] içerisinde
gösterilmiş ve alınan yer dipnotta belirtilmiştir.
Okunuşundan kesin olarak emin olunamayan yerlere soru (?)
işareti konulmuştur. Metin içerisinde tenakuz ve yanlışlık
olduğunu düşündüğümüz yerler ünlem (!) işaretiyle
gösterilmiştir. Yer ve cemaatların diğer defterlerde geçtiği
kısımlar da dipnotlarda ayrıca verilmiştir.
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA KERKÜK SANCAĞI HARİTASI
35
II. DİZİNLER
A. KİŞİ VE CEMĀ‘AT ADLARI DİZİNİ
‘Abbās: 9b, 17b
Āzīne, bıçakcı: 2b
‘Abbās, a‘mā: 3a
Baba: 74a
Dīvāne Velī veresesi: 19a
‘Abbās, bevvāb: 1b
Baba Ahmed, mü’ezzin: 42a
Döğer tā’ifesi, Kerkük n.: 43b
‘Abbās, rā‘ī: 25b
Durmuş Kethudā, kethudā: 15b, 17b
‘Abbās Kethudā veresesi: 9b, 13a, 14a
Baba Fethullāh veled-i Baba Gaybullāh,
seyyid: 82b
Abdāl Şāhkulu: 58b
Baba Gaybullāh veled-i Fethullāh, seyyid: 82b
Efrasiyāb veled-i Şāhīn, a‘mā: 58a
‘Abdī, kuşcu: 26a
Baba Kethudā, kethudā: 38a
Elvend Bey: 52a
‘Abdu'l-Hasan Kethudā [veled-i] Ahmed,
kethudā: 13b
Baba Kethudā veled-i ‘Abdu'l-Celīl, kethudā: 47b
Elvend bin ‘Affān: 12b
Emānşāh: 80b
‘Abdu'l-Kerīm: 38a
Baba Kethudā veled-i Kara Kethudā,
kethudā: 37a
‘Abdullāh: 18b
Baba Kutbu'd-dīn veled-i Velāyet, seyyid: 82b
Emkene, gulām: 57a
‘Abdullāh bin Şāverī: 47b
Baba Şāhkulu: 45a
Erim Beğ: 68b
‘Abdullāh Efendi, defter emīni: 47b
Baba Velāyet veled-i Baba Kutbu'd-dīn,
seyyid: 82b
Esen Hātūn: 18b
‘Abdullāh Nā’ilī, re’īsü'l-küttāb: 49b
‘Abdullāh veled-i ‘Alīkulu, a‘mā: 39a
Baba veled-i Mehmed, a‘mā: 37b
Dīvāne: 45a
Düşenbe İmām veled-i ‘Aşk, imām: 16a
Emīr Sa‘īd: 32b
Eymir Dāvud veresesi: 62b
Eymirza veled-i Bayramgeldi, a‘mā: 64b
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Fāzıl, mü’ezzin: 9a
Baba Zünnūn: 81a
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mehmed, ze‘āmet
sāhibi: 49b
Babacān veled-i Hızır, bevvāb: 2b
Babakulu veled-i Kāsım, mü’ezzin: 47b
‘Acem: 78b
Bālī, a‘mā: 66a
Ağa: 71a
Bālī, bakırcı: 41b
Ağa, a‘mā: 42a
Bālī Kethudā: 58b
Ağa birāder-i Seydī Ahmed, seyyid: 68a
Bay Hasan: 54a
Ahī: 38a
Bāyezīd: 58b
Ahmed: 47b
Bāyezīd veled-i Lāle, kethudā: 73a
Ahmed Kethudā, kethudā: 38a
Bayram ‘Alī, çoban: 37b
Ahmed Tevfīk Beğ, defter emīni: 72b
Bayram Beğ, a‘mā: 19b
Ahmed veled-i Seyyid Mehmed: 45b
Ahmedkulu: 68b
Bayramkulu birāder-i Şeyh Şāhvirdi,
hademe: 79a
‘Alī: 33b, 47b, 54b, 72a
Bektaş: 47b
‘Alī, Sālih Efendi'nin oğlu: 35b
Bektaş veled-i Yūnus: 47b
‘Alī birāder-i Müzdād, seyyid: 68a
Beşāret: 17b, 69b
‘Alī Kethudā: 17b, 40a
Budak: 3b
‘Alī Kethudā veled-i Allāhvirdi, kethudā: 21b
Budak, a‘mā: 48a
‘Alī Şāh, haddād: 58a
Budak Tume (?): 3b
‘Alī Şeyh: 52a
Burc ‘Alī veled-i Şāhvirdi, hademe: 79a
‘Alī veled-i Ca‘fer: 54b
Ca‘fer Ağa: 41a
‘Alī veled-i Hasan, hayyāt: 2b
Cābir, kefş-dūz: 5a
‘Alī veled-i Hasan, kethudā: 76a
Cān Hızır: 50b
‘Alī veled-i Zeynü'l-‘Ābidīn, ze‘āmet sāhibi: 49b
Cānkulu: 64a
‘Alīhān: 69b
Celāl Melik: 68a
‘Alīkulu, mü’ezzin: 27b
Cennetullāh birāder-i Baba Fethullāh, seyyid: 82b
Allāhkulu, kātib: 76a
Cum‘a Kethudā veled-i Mes‘ud, kethudā: 8b
Allāhkulu Kethudā veled-i Hasankulu,
kethudā: 61b
Çalabvirdi: 38a
Allāhkulu veled-i Şeyh Veled, hademe: 79a
Dāvud, hallāc: 27a
Arslan Pīr Velī: 3b
Dayı: 38a
Aydın: 38a
Dervīş Maksūd Seferullāh: 74a
Hān Ahmed Zāviyesi cemā‘ati, bīrūn-ı kal‘a-i
Kerkük: 27a
Aydın bin Mehmed: 17b, 18a, 21a
Dervīş Mehmed: 47b
Hānkulu: 50b
Aydoğmuş, a‘mā: 68b
Dilenci veresesi: 19a
Hānkulu, hazīnedār: 3b
Çūpī Pīrī: 40a
Fakīh Mehmed: 38a
Fazl, mü’ezzin: 11b
Ferruhzād Beğ: 38a
Fethī, bıçakcı: 2b
Gaybullāh: 4a
Gebeş Kethudā, kethudā: 38a
Gebeş veled-i Mahmūd, kethudā: 36b
Gedil veled-i ‘Aynī, a‘mā: 79b
Gilevān tā’ifesi: 44a
Gökce Melik: 27b, 50b
Gulām ‘Alī, dervīş: 3a
Gündüz, gulām: 17a
Güre Dāvud: 58b
Habībullāh, imām ve hatīb: 1b
Hācī, kefş-dūz: 76a
Hācī, Kerkük sipāhilerinden: 52a
Hācī ‘Alī et-Tevki‘ī: 27b
Hācī Bektaş: 6b
Hācī Kara: 65a
Hācī Ni‘met: 3b
Hak veled-i ‘Alī, neccār: 36b
Halīfe Bapir veresesi: 7a
Halīl: 40a
Halīl Beğ-i Üğrünci: 9b
Halīl Beğ-i Üğrünci veresesi: 4b, 14a
Halīl Kethudā, kethudā: 32b
Halīl veled-i Hasan, tīmār sāhibi: 49b
Hamīs birāder-i Cum‘a, kethudā: 9b
Hamza bin Abdullāh evlādı: 15b
Hān Ahmed: 63a
39
Hasan: 52a, 65a
Jāle: 58b
Kethudā Murād veled-i Mihmād, kethudā: 73b
Hasan, a‘mā: 36a
Kādī Mehmed veresesi: 30b
Kethudā Paşa Şeyhī Hān, kethudā: 69b
Hasan, mīr-ālāy-ı livā-i Kerkük: 31b
Kāh (?), mü’ezzin: 1b
Kethudā Seydī veled-i Hasan, kethudā: 69a
Hasan Beğ, Kerkük mīr-ālāyı: 52a
Kalender Beğ cemā‘ati, Zengene tā’ifesi: 55b
Hasan et-Tevki‘ī: 35b
Kara: 62b
Kethudā Seydī veled-i Şeyh Ahmed Cābī,
kethudā: 28a
Hasan Pādişāh: 1a
Kara, a‘mā: 27b
Hāşim: 9b
Kara ‘Alī veled-i Durmuş Beğ veresesi: 52a
Kethudā Şāh ‘Alī veled-i Devletyār cemā‘ati,
Emkene, gulām: 57a
Hāşim Çāvūş: 38a
Kara Baba: 38a
Kethudā Şāh ‘Alī veled-i Devletyār, kethudā: 57a
Hazret-i Resūl: 79b
Kara Bulak: 65a
Kethudā Şāh Velī veled-i, kethudā: 5a
Hazret-i Resūl-i Ekrem: 33b, 41a, 47b
Kara Ca‘fer: 3b
Kethudā Şāhkulu, kethudā: 40b
Hazret-i Sultān-ı Enbiyā: 47b
Kara Melik: 4a
Kethudā Şāhkulu veled-i Dündar, kethudā: 40b
Hızır: 38a
Kara Şeyhī: 38a
Hızır birāder-i Zünnūn-ı Küçük, seyyid: 81b
Kara Ulus: 81a, 83a
Kethudā Şāhvirdi veled-i Devletgeldi,
kethudā: 61b
Hızır Kethudā veled-i, kethudā: 8b
Kara Ulus tāyifesi: 18b
Hızır Nebī: 78b
Karaca Bayat tā’ifesi, Kerkük n.: 44a
Himmet veresesi: 34a
Karaman: 42b
Hoca Budak: 17b, 18a, 21a
Karavul Abdāl: 48b
Hoca Budak bin Kubad Beğ: 21a
Kāsım, a‘mā: 39a
Hoca Mahmūd evlādı: 3b
Kāsım, mü’ezzin: 32a
Hoca Mehmed: 38a
Hoca Tur ‘Alī: 3b
Kāsım Kethudā veled-i Devlet-geldi,
kethudā: 22a
Hudāviren veled-i Allāhviren: 40a
Kethudā Ahmed veled-i İsmā‘īl, kethudā: 70a
Hüsām Kethudā veled-i Hamdān, kethudā: 4b
Kethudā ‘Alī veled-i Behlül, kethudā: 16a
Hüseyin: 3b, 72a
Kethudā ‘Alī veled-i ‘Osmān, kethudā: 39a
Hüseyin, mü’ezzin: 8b
Kethudā Allāhkulu veled-i Hüseyin, kethudā: 10b
Hüseyin ‘Alī: 71a
Kethudā ‘Atā’ullāh veled-i Ahmed, kethudā: 25b
Hüseyin Çelebi: 4a
Kethudā Batuş birāder-i Şīrvān, kethudā: 37b
Hüseyin Kethudā veled-i Mehmed, kethudā: 9a
Kethudā Bāyezīd, kethudā: 37b, 38a
Hüseyin Tīrzen veled-i Yārī, haddād: 26a
Kethudā Beşāret, kethudā: 17b
Hüseyin veled-i Mehmed, tīmār sāhibi: 49b
Kethudā Beşāret veled-i İlyās, kethudā: 16a
Hüseyin veled-i Zeyn, neccār: 2b
Kethudā Cān Ahmed veled-i Pīr Ahmed,
kethudā: 62b
Hüseyinkulu veled-i ‘Alī, kazancı: 2b
Hüseyinkulu, kefş-dūz: 1b
Hüseyinkulu, neccār: 17a
Hüseyinkulu-i Pīr Hayātī: 19a
Hüsrev Paşa, vezīr-i a‘zam: 1b, 32b
Hüsrev Paşa, vezīr-i a‘zam ve serdār-ı ekrem:
46b, 49b
Incak (?) Dervīşān cemā‘ati, Dakūk nf.: 3a
Kethudā Celāl veled-i Hasan, kethudā: 15a
Kethudā Dede veled-i Şāhkulu, kethudā: 75b
Kethudā Durmuş veled-i Kethudā ‘Alī,
kethudā: 16a
Kethudā Şāhvirmiş veled-i Allāhvermiş,
kethudā: 66a
Kethudā ‘Uryān veled-i Velī, kethudā: 82b
Kethudā ‘Uryān cemā‘ati: 82b
Kethudā Uysal, kethudā: 27a
Kethudā veled-i Halīl, kethudā: 31b
Kızıl Ahmed, a‘mā: 25b
Kızılbaş: 30a, 47b, 49b
Köle Gündüz: 28b
Kör Emīr-i Kör Kürd: 17a
Köse Allāhviren: 40a
Kubad, a‘mā: 33a
Kulu: 21a
Kulu, a‘mā: 33b
Kulu Kethudā veled-i Suhrāb, kethudā: 56a
Kulu Kethudā veled-i Suhrāb cemā‘ati,
Zengene tā’ifesi: 56a
Kulu Kethudā veled-i Yār ‘Alī, kethudā: 73a
Kutlu Beğ [veled-i] Cebrā’īl, kethudā: 29a
Küçük Abdāl: 78b
Küçük birāder-i Şāhvirdi, dervīş: 3a
Lik cemā‘ati: 49b
Lik tā’ifesi, Kerkük n.: 42b
Kethudā Eymir Ahmed veled-i Yār Ahmed,
kethudā: 35a
Lutfī: 32b
Kethudā Hasan bin İbrāhīm, kethudā: 65b
Mahmūd (?): 4a
Kethudā Hoşnām, kethudā: 83a
Mahmūd evlādı: 21b
Kethudā Hoşnām cemā‘ati: 83a
Mahmūd Şihāb: 4a
Kethudā Hudākulu veled-i Kāke, kethudā: 70b
Mansūr veled-i Elvend: 12b
Kethudā Hürmüz veled-i Muhib, kethudā: 51a
Mehmed: 50b
Kethudā Hüseyin veled-i Devletgeldi,
kethudā: 5a
Mehmed, haddād: 77a
Kethudā Hüseyin veled-i Yūsuf, kethudā: 40b
Mehmed, hayyāt: 2b
Mācidvān (?) veled-i Ahmed, habbāz: 16b
İdrīs: 54b
İlyās, a‘mā: 37b
İlyās, hallāc: 2b
İmām ‘Abbās nesli: 78b
İmām İsmā‘īl zāviyesi cemā‘ati, Evcüş: 77b
İmām Kāsım zāviyesi cemā‘ati, kurb-ı kal‘a-i
Kerkük: 27b
İmām Muhammed Nizām evlādı: 3b
İmām Muhammed Seydī Battāh: 78b
İmām Zeynü'l-‘Ābidīn: 79a
İmāmkulu, küt: 31a
İmāmkulu evlādı: 6b
İmāmkulu veled-i Kara Ahmed, kethudā: 28b
‘Īsā veled-i Abdullāh, mellāh: 16a
‘Īsā veled-i Zeynü'dīn, kāşe: 50b
İskender, te‘allüm: 27a
Kethudā İsmā‘īl veled-i Hüseyin, kethudā: 66b
Mehmed bin Şeyh Dürūd, Bağdād kādīsı: 41a
Kethudā Karaca veled-i Budak, kethudā: 67b
Mehmed bin Tume (?): 3b
Kethudā Korkmaz veled-i Nesīmī, kethudā: 49b
Mehmed Eslemez: 38a
Kethudā Kulu Beğ, kethudā: 32b
Mehmed Kethudā veresesi: 15a
Kethudā Lutfullāh, kethudā: 32a
Mehmed ‘Ömer: 3b
Kethudā Mahmūd veled-i [ ]virdi, kethudā: 46b
Mehmed Rākım, defter emīni: 49b
Kethudā Mansūr veled-i Mehmed, kethudā: 62a
Mehmed veled-i Eslemez: 40a
Kethudā Mansur veled-i Yādigār, kethudā: 19b
Mehmed veled-i Hüseyin, a‘mā: 39a
Kethudā Mehmed Tennūre, kethudā: 38a
Mehmed veled-i Pīrzād: 50b
İsmā‘īl Lala: 58b
Kethudā Mezīd veled-i Şāh ‘Alī, kethudā: 21a
Mehmed veled-i Şeref, a‘mā: 39b
40
Mehmed, hallāc: 1b
Melik: 71a
Pīr Mezīd: 40a
Melik Sultān: 33b
Pīr Velī veled-i Şāh Velī, kethudā: 33b
Meşāyih-i Hasan-i Mekkī cemā‘ati, Kerkükkasabası nf.: 26a
Pīrī-i Çeri veled-i İmāmkulu: 17a
Mevlānā Abdu'l-Kerīm: 27b
Ramazān: 10a, 65a
Mevlānā ‘Abdu'r-Rahmān: 38a
Ramazān, a‘mā: 42a
Mevlānā Hüseyin bin ‘Abdu'l-Kādir: 4b
Receb, a‘mā: 2a
Mevlānā Kāsım: 20a
Ronkay (?) cemā‘ati, Kara Ulus tāyifesi: 18b
Mevlānā Mikdād (?), imām: 8b
Sādık Abdāl, dervīş: 3a
Mevlānā Muslihü'd-dīn, Dakūk kādīsı: 41a
Sa‘dullāh, tevkī‘ī: 49b
Mevlānā Şāhkulu veledi ‘Abdu'l-Kādir: 11b
Safvetī Paşa, māliye nāzırı: 72b
Mevlānā Şihāb, imām: 11b
Sāhib-i Mülk, kātib: 17a
Mikā’īl: 40a, 68b
Mīr ‘Alī, a‘mā: 39a
Sālih Efendi, Mollā Mehmed Emīn'in
dāmādı: 35b
Mīr Abdāl bin Mīr Mūsā: 52a
Sarı ‘Alī: 42b
Mīr Ahmed birāder-i Şefkat, a‘mā: 15a
Selāmet birāder-i Üveyskulu, a‘mā: 39a
Mīr İlyās: 58b
Seydī Ahmed veled-i Baba Fazlullāh, seyyid: 68a
Mīr Sa‘īd: 40a
Seydī: 68a
Mīr Sa‘īd veled-i Hasan: 40a
Seydī, meş‘aledār: 2b
Mīrkulu [veled-i] İbrāhīm, kethudā: 30a
Seydī Halīl bin Şeyh Mehmed: 32b
Mīrzā, pāpūcī: 41a
Seydā İbrāhīm veresesi: 45b
Seyyid Şükrullāh veled-i Seyyid Nūrullāh,
seyyid: 81b
Mollā ‘Abdu'r-Rahmān, imām: 35b
Seydī Kāsım veresesi: 74a
Seyyid Tālib veled-i Seyyid Kāsım, seyyid: 12a
Mollā Mehmed Emīn, imām: 35b
Seydīkulu: 71a
Mollā Mehmed Halīfe: 35b
Seyyid ‘Abdullāh birāder-i Cennetullāh,
seyyid: 82b
Seyyid Zünnūn veled-i Seyyid Zünnūn,
seyyid: 81b
Monlā Dār Emīr veled-i Nebī, kassār: 2a
Monlā Hüseyin veled-i ‘Abdu'l-Kādir: 11b
Monlā İbrāhīm: 3b
Monlā Velī veled-i Mīrzā ‘Alī, imām: 47b
Muhammed: 41a
Muhammed ‘Alī: 30b
Muhammed Eslemez: 45a
Muhsin, bevvāb: 1b
Muhyi'd-dīn, hallāc: 19b
Mūsā birāder-i Beği, a‘mā: 66b
Mustafā , re’īsü'l-küttāb: 1b, 30a, 33b, 41b,
46b, 49b
Mürüvvet: 68a
Müzdād veled-i Ferecullāh, seyyid: 68a
Nasrullāh Kethudā veled-i Derrāc, kethudā: 12b
Nazar: 38a
Nazar veled-i Allāhyār, a‘mā: 39b
Nazar veled-i Hasan ‘Alī, a‘mā: 17a
Necef, hayyāt: 2b
Necm, hayyāk: 12a
Ni‘me: 3b
Ni‘met veresesi: 33b
Nilkaz tā’ifesi, Kerkük l.: 61b
Nūrkulu: 69b
Orhan: 71a
Oruç Bey Kethudā, kethudā: 21a
‘Osmān: 38a
‘Ömer Paşa, vezīr, Bağdād vālīsi: 47b
Pervāne birāder-i Şeyh Veled, hademe: 79a
Pīr Ahmed: 79b
Pīr Hayātī: 81b
Pīr Hayātī tā’ifesi: 81a
Ra‘ūf (?), tevkī‘ī: 73a
Seyyid ‘Abdullāh veled-i Seyyid Nesīmī,
seyyid: 80b
Seyyid Ahmed: 40a
Seyyid Ahmed veled-i Pīr Velī, seyyid: 81b
Seyyid Ahmed veled-i Seyyid Dāvud,
seyyid: 81b
Seyyid Ahmed veled-i Zünnūn, seyyid: 81b
Seyyid Bünyād birāder-i Seyyid Mansūr,
seyyid: 79a
Seyyid Ca‘fer veled-i Seyyid Mu‘arrif,
seyyid: 68a
Seyyid Dāvud veled-i Seyyid Sinān Biğ,
seyyid: 81b
Seyyid Dede veled-i Seyyid Hasan, seyyid: 12a
Seyyid Emānşāh veled-i Seyyid Zünnūn,
seyyid: 81b
Seyyid Habīb veled-i Seyyid Sa‘dī, seyyid: 81b
Seyyid Halīl veled-i Seyyid Lütfullāh,
seyyid: 81b
Seyyid Hamza birāder-i Şāhvirdi, seyyid: 68a
Seyyid Hamza veled-i Seyyid Ca‘fer, seyyid: 68a
Seyyid Hasan veled-i Seyyid ‘Alī, seyyid: 81b
Seyyid Kerīm veled-i Seyyid Şükrullāh,
seyyid: 81b
Seyyid Kıvāmü'd-dīn evlādı: 63b
Seyyid Kutbu'd-dīn veled-i Seyyid Ca‘fer,
seyyid: 80b
Seyyid Mehmed veled-i Seyyid Hasan,
seyyid: 12a
Seyyid Mehmed veled-i Seyyid Lütfullāh,
seyyid: 81b
Seyyid Mencāh (?) veled-i Seyyid Ca‘fer,
seyyid: 80b
Seyyid Mu‘arrif veled-i İsmā‘īl, seyyid: 68a
Seyyid Muhammed veled-i Ca‘fer, seyyid: 80b
Seyyid Muhammed veresesi: 45b
Seyyid Murād: 4a, 6b, 79b
Seyyid Murād veled-i Seyyid İmāmkulu, ‘anevlādı İmām Zeynü'l-‘Ābidīn, seyyid: 79a
Seyyid Murtezā veled-i ‘Abdullāh, seyyid: 80b
Seyyid Nāsır veled-i Seyyid Kemāl, seyyid: 80b
Seyyid Nazar veled-i Seyyid Halīl, seyyid: 81b
Seyyid Nūrullāh birāder-i Seyyid Lütfullāh,
seyyid: 81b
Seyyid Selmān veled-i Seyyid Hasan, seyyid: 81b
Seyyid Şeyh Hüseyin veled-i Seyyid Murād,
‘an-evlādı İmām Zeynü'l-‘Ābidīn, seyyid: 79a
Sittī, mu‘tak-i Sefer: 17a
Siyāh Mansūr tā’ifesi: 44b
Sofu Seydī ‘Alī: 38a
Sofu Şāh Yolu, a‘mā: 50a
Sultān: 4a
Sultān ‘Alī: 4a
Sultān ‘Alī (diğer): 4a
Sultān ‘Alī veled-i Yādigār: 40a
Sultān Ahmed: 42b, 68a
Sultān Ahmed Kethudā, kethudā: 11a
Sultān Beğ: 79b
Sultān Süleymān Hān: 49b
Sübhānvirdi: 54b
Sülduz tā’ifesi, Kerkük n.: 43a
Süleymān, mü’ezzin: 30a
Süleymān Çāvūş: 6b
Süleymān veled-i Abdullāh: 47b
Süleymān veled-i Ahmed: 47b
Süleymān veled-i İbrāhīm Cum‘a, pīr-i fānī: 79a
Şāh ‘Alī: 40a
Şāh birāder-i Sultānkulu, imām: 38b
Şāh Hātūn: 79b
Şāh Hüseyin veled-i Baba Kara, seyyid: 82b
Şāh İsmā‘īl: 79b
Şāh Velī, a‘mā: 33b
Şāh Velī bin Mehmed: 34a
Seyyid Lütfullāh birāder-i Seyyid Nazar,
seyyid: 81b
Şāhkulu: 4a, 71a
Seyyid Mansūr: 79b
Seyyid Mansūr veled-i Seyyid ‘Āşūr, seyyid: 79a
Seyyid Mehmed ‘Avnī Efendi, baş-defterdār: 47b
Şāhkulu, kassāb: 25b
Şāhkulu, a‘mā: 48b
Şāhkulu, mü’ezzin: 5b
Şāhkulu, neccār: 57b
41
Şāhkulu, oduncu: 42a
Şeyh Hüseyinkulu: 21b
Tengrikulu: 11b
Şāhkulu, rā‘ī: 76a
Şeyh İlāhī, hādim-i mezār: 78b
Tenrivirmiş: 38a
Şāhvirdi: 27b
Şeyh Kavvās: 78b
Tohtamış bin Mehmed: 34a
Şāhvirdi veled-i A‘mā, dervīş: 3a
Şeyh Mācid-i Kürevī evlādı cemā‘ati: 20a
Tu‘me, kethudā: 6b
Şāhvirdi veled-i Mustafā, seyyid: 68a
Şeyh Mahmūd: 79b
Tut (?): 3b
Şebkī, a‘mā: 63a
Şeyh Mahmūd veresesi: 3b
Ulama veled-i Mīrīcān, a‘mā: 19b
Şefkat: 40a
Şeyh Mahmūd veled-i Şeyh Yūsuf, hademe: 79a
Uzun Şeyh: 38a
Şefkat veled-i Şāhkulu: 32b
Şeyh Mehmed (?): 4a
Üstād ‘Alī, hayyāt: 2a
Şehsüvār: 68b
Şeyh Mehmed, Kādiriyye meşāyihinden: 72b
Üstād Baba, hayyāt: 2b
Şemsü'd-dīn, dellāk: 19b
Şeyh Mekkī, ‘alemdār-ı Hazret-i Resūl: 79b
Üveys, a‘mā: 36a
Şemsü'd-dīn veresesi: 11a
Şeyh Mikā’īl veresesi: 34b
Üveyskulu: 65a
Şeref birāder-i Mehmed, a‘mā: 39b
Şeyh Murād veled-i Şeyh Yūsuf, hademe: 79a
Üvesykulu Kazancı: 3b
Şeyh ‘Alī veresesi: 61b, 62a
Şeyh Nesīmī veled-i Şeyh Ahmed, hademe: 79a
Velī bin ‘Alī Sofu: 34a
Şeyh ‘Abdu'l-Cebbār veresesi: 83b
Şeyh Ni‘met veled-i Şeyh Ahmed, hademe: 79a
Şeyh ‘Abdu'l-Kādir evlādı: 21b
Şeyh Ni‘metullāh veresesi: 31b
Velī veresesi: 30b
Yahūdī: 1a, 1b, 25a, 27b, 38a
Şeyh ‘Abdu'l-Kādir veresesi: 22a
Şeyh Nīl veled-i Şeyh Ni‘met, hademe: 79a
Şeyh Ahmed bin Receb: 3b
Şeyh Selmān veresesi: 22a
Şeyh Ahmed-i Hindī: 72b, 73a
Şeyh Sultān ‘Alī birāder-i Şeyh Yādigār,
hademe: 79a
Şeyh Allāhkulu veled-i Şeyh ‘Alīkulu,
hademe: 79a
Şeyh Sultān ‘Alī: 79b
Şeyh Cemālü'd-dīn bin Nūru'd-dīn veresesi: 32b
Şeyh Şāhkulu:3b
Şeyh Everdi: 20b
Şeyh Feth Kavvās evlādı: 6b
Şeyh Şāhkulu veled-i Şeyh Hācī evlādı
cemā‘ati: 3a
Şeyh Hācī, İmām ‘Abbās neslinden: 78b
Şeyh Şāhvirdi birāder-i Pervāne, hademe: 79a
Şeyh Hasan: 3b
Şeyh Veled birāder-i Şeyh Mahmūd, hademe:
79a
Şeyh Hasan ‘Alī birāder-i Şeyh Sultān ‘Alī,
hademe: 79a
Şeyh Veled veled-i Şeyh Halīl, hademe: 79a
Yahūdiyān cemā‘ati: 26b, 37b
Yahūdiyān, bk. Yahūdī
Yār ‘Alī: 18a, 42b
Yār ‘Alī, kör: 10b
Yār ‘Alī Beğ: 38a
Yār Beğ: 27b
Yār Beğ Beğ: 27b
Yār Velī: 10a
Yārī bin Şeyh Ahmed: 12b
Yārī veled-i Hudāvirdi, ker: 62b
Yārkulu, kethudā: 69a
Yasif, haddād: 3b
Şeyh Hidāyet, Şeyh Mācid-i Kürevī
evlādından: 20a
Şeyh Ya‘kūb veled-i Dervīş Yūsuf, Şeyh
Pehlivān evlādından: 61b
Şeyh Hidāyetullāh bin Şeyh Ahmed: 32b
Şeyhkulu: 50b
Şeyh Hidāyetullāh evlādı: 32b
Şeyhzāde veled-i Şeyh Nūrī, hademe: 79a
Şeyh Hüseyin: 38a, 50b, 52a, 65a
Şu‘ayb Baba [veled-i] ‘İzz-i dīn, a‘mā: 50a
Şeyh Hüseyin veled-i Şeyh Abdullāh,
hademe: 79a
Tāhir veled-i Pīr Çoban, seyyid: 68a
Yolu birāder-i Yārkulu, a‘mā: 11a
Yūnus bin Ahmed: 47b
Yūsuf veled-i Çesa, kāşe: 50b
Yūsuf, neccār: 5b
Zengene tā’ifesi: 55b, 57a
Zeynü'd-dīn, dellāk: 20a
Tapduk: 40a
Zünnūn-ı Küçük, seyyid: 81b
42
B. Y E R A D L A R I D İ Z İ N İ
‘Abbāre-i Cānibeyn mz., Dakūk n.: 13b
Bağdād şattı: 7b
Çenbergāh, Kerkük n.: 52a
‘Abbās āsiyābı, Kuştan k., Dakūk n.: 9b
Bālī-Kethudā mz., Kerkük n.: 58b
Çerbeklü k., Kerkük n.: 28a
‘Abbās āsiyābı, Tuz-hurmatı k., Dakūk n.: 17b
Bassās k., Dakūk n.: 20b, 21a
Çerm-gāv mz., Nilkaz n.: 68a
‘Abbās-gölü mz., Kerkük n.: 34b, 35a
Baş-depe, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Çınāre (?) k., Kerkük n.: 27b
Abdāl k., Nilkaz n.: 71b
Başlamış bulağı, Dakūk n.: 17b
Çınāre mz., Nilkaz n.: 68a
Abdāl-Şāhkulu mz., Kerkük n.: 58b
Başmak mz., Dakūk n.: 19a
Çınar-telū mz., Nilkaz n.: 65b
‘Abdu'l-Kerīm āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Batmanlu k., Dakūk n.: 5a, 6a
Çisgan [Çubgan] k., Dakūk n.: 21b, 22a
‘Abdullāh mz., Dakūk n.: 18b
Bā‘ūra k., Dakūk: 79a, 79b
Çitli mz., Tuz-hurmatı [k.], Dakūk n.: 18a
‘Abdu'n-nām-bulağı mz., Dakūk n.: 10a
[Bayat-çamı mz.], bk. Nabat-çamı mz.,
Nilkaz n.
Çöplüger āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Ağ-bulak mz., Nilkaz n.: 68a, 69a
[Bayat-deresi mz.], bk. Bayatī-deresi mz.,
Dakūk n.
Çubuklu mz., Nilkaz n.: 64a
Ağca āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Bayatī-deresi [Bayat-deresi] mz., Dakūk n.: 8b
Ağca-dağ, Nilkaz n.: 65a
Bāyezīd mz., Kerkük n.: 58b
Ağca-kal‘a, Nilkaz n.: 65b
Bāyezīd-Kethudā āsiyābı, Tercīl k., Kerkük
n.: 38a
Abhīre-yolu mz., Kerkük n.: 52a
Ağa āsiyābı, Melik-kendi k., Nilkaz n.: 71a
Ağca-meşhed mz., Dakūk n.: 4a, 10a
Ağcalar k., Nilkaz [n.]: 61b, 62a
Bay-Hasan mz., Kerkük n.: 54a
[Çubgan k.], bk. Çisgan k., Dakūk n.: 21b, 22a
[Çuçurd-ı Büzürk k.], bk. Çuhur-ı Dizek k.,
Nilkaz [n.]
Çuçurd-ı Büzü[r]k k., Nilkaz n.: 62b
Çuçurd-ı Küçük k., Nilkaz n.: 66a
Çuhur-ı Dizek [Çuçurd-ı Büzürk] k., Nilkaz
[n.]: 62a
Ahī āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Bay-Hasan [mz.], Kerkük n.: 52a
Ahmed-Kethudā āsiyābı, Tercīl k., Kerkük
n.: 38a
Beğlü (?) k., Kerkük n.: 49b
Bekir-kend mz., Nilkaz n.: 65a
Ahmed-kulu ve Erim-Beğ āsiyābı, Babık (?)
k., Nilkaz n.: 68b
Belkār [Nilkaz] n.: 72b
Ahta-hāne mz., Kerkük n.: 29a
Beşāret āsiyābı, Tuz-hurmatı k., Dakūk n.: 17b
‘Alī āsiyābı, Abdāl k., Nilkaz n.: 72a
‘Alī-ābād mz., Kerkük vt.: 83b
Beşāret-Kethudā āsiyābı, Tuz-hurmatı k.,
Dakūk n.: 17b
‘Alīhān āsiyābı, Kazan-otağı k., Nilkaz n.: 69b
Beşīr k., Kerkük n.: 30a, 30b
‘Alī-Karaca mz., Kerkük n.: 34b
Boğamış mz., Nilkaz n.: 65b
‘Alī-Kethudā āsiyābı, Tuz-hurmatı k., Dakūk
n.: 17b
Bostāngāh mz., Nilkaz n.: 67a
‘Alī-sarāyı k., Dakūk n.: 14a, 15a
Büğüd mz., Nilkaz n.: 65b
Dakūk zemīni: 78b
‘Alī-Şeyh mz., Kerkük n.: 52a
Bünüş (?) āsiyābı, Bād-ābād k., Kerkük n.: 45b
Dālūk-deresi (?) mz., Kerkük n.: 58b
Altun-köpri şattı: 7b
Bünyān, Kerkük n.: 52a
Dār-ı Hurmā mz., Kerkük n.: 58b
Anadolu: 72b
Cangi-ağacı mz., Nilkaz n.: 67a
Daru mz., Kerkük n.: 58b
‘Arab-kendi-i ‘Ulyā k., Dakūk n.: 12b, 13a
Cān-Hızır āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Dayı āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
‘Arab-kendi-i Süflā k., Dakūk n.: 13b, 14a
Cānkulu āsiyābı, Keritān k., Nilkaz n.: 64a
Delli-başı cāmi‘i: 35b
Arpa-depe mz., Kerkük n.: 58b
Cebel-i Hamrā, Kerkük n.: 31b
Demce-Gökce mz., Kerkük n.: 54b
Arpa-depe mz., Tuz-hurmatı, Dakūk n.: 18a
Cedīde k., Dakūk n.: 22a, 22b
Deñiz-remkān (?) mz., Kerkük n.: 58b
Arslan-Pīr-Velī āsiyābı, Dakūk: 3b
Cedīde-i Bābilān k., Dakūk n.: 15a, 15b
Depelü k., Kerkük n.: 41b, 42b
Asfara-havzı mz., Dakūk n.: 8b
Dere-i Ağluca mz., Bā‘ūra k., Dakūk: 79b
‘Asker mz., Nilkaz n.: 69a
Celāl-Melik, Sultān-Ahmed ve Seydī āsiyābı,
Nilkaz n.: 68a
Baba āsiyābı, Kapçıkay (?) k., Nilkaz n.: 74a
Cemāliyye k., Kerkük n.: 30b, 31b
Baba-Zünnūn zv., Emān-şāh derbendi: 81a
Cemāliyye [k.], Kerkük n.: 31b
Dervīş-Maksūd-Seferullāh āsiyābı, Kapçıkay (?)
k., Nilkaz n.: 74a
Babık (?) k., Nilkaz n.: 68b
Cevbetü'l-İsmā‘īl çevliği, Evcüş k.: 78a
Deve-boynu mz., Nilkaz n.: 67a
Bābilān k., Dakūk n.: 19b, 20a, 20b
Çalabvirdi āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Dilenci-bulağı tarīki, Kerkük n.: 52a
[Bābilān k.], bk. Bābilmān k., Dakūk n.
Çalluca çevliği, Evcüş k.: 78a
Dilenci-yozu, Kerkük n.: 52a
Bābilmān [Bābilān] k., Dakūk n.: 49b
Çam-ı Üveys-Ağa mz., Kerkük n.: 58b
Dinār mz., Nilkaz n.: 68a
Baculan-depe mz., Kerkük n.: 54b
Çankal-ağaç, Nilkaz n.: 65a
Dīvān mz., Nilkaz n.: 65a
Bād-ābād k., Kerkük n.: 45a, 45b
Çay-yolumu (?) mz., Dakūk n.: 23a, 23b
Dīvāne āsiyābı, Furkān k., Kerkük n.: 45a
Bāğçe mz., Kerkük n.: 58b
Çekirge-ağacı mz., Kerkük n.: 58b
Duhala k., Kerkük n.: 48b
Bağdād: 41a, 47b
Çekirge-ziyāreti mz., Dakūk n.: 4a
Dulubiyān mz., Dakūk n.: 19a
Beşāret āsiyābı, Kazan-otağı k., Nilkaz n.: 69b
Budak āsiyābı, Dakūk: 3b
Çulha-bulağı mz., Kerkük n.: 29a
Çürük-arbat mz., Kerkük n.: 51b
Dakūk: 1a, 3b, 41a, 79a
Dakūk çayı: 22b
Dakūk-kasabası nf.: 78b
Dakūk l.: 1b, 28a
Dakūk n.: 1a, 4a, 12b, 18a
Dakūk [n.]: 6b, 7b, 8a, 8b, 10b, 11b, 13b,
15a, 16a, 18b, 20b, 21b, 22a, 23a, 23b,
Dakūk nehri şattı: 7b
Dakūk nf.: 1a, 1b, 3b, 4a, 78b, 79b
Dere-sūr mz., Kerkük n.: 58b
43
Durmuş-Kethudā āsiyābı, Tuz-hurmatı k.,
Dakūk n.: 17b
Hātūn-ābād mz., Kerkük n.: 52b
Karaca mz., Kerkük n.: 52a
Havi mz., Dakūk n.: 22b
Karalar k., Kerkük n.: 38b
Elvend bin ‘Affān ve Yārī bin Şeyh Ahmed
āsiyābı, Lāsūn k., Dakūk n.: 12b
Heft-çeşme mz., Kerkük n.: 53b
Karga-çay mz., Kerkük n.: 54a
Helmīn k., Kerkük n.: 49b, 50b
Karıca āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Emānşāh derbendi: 80b, 81a
Helmīn k., [Kerkük n.]: 1b
Kazan-otağı k., Nilkaz n.: 69b
Emizce mz., Nilkaz n.: 67a
Hızır āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Kazgan āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Esen-Hātūn mz., Dakūk n.: 18b
Hızır-Nebī (a.s.) makāmı, Dakūk-kasabası
nf.: 78b
Kazıklu bulağı, Dakūk n.: 17b
Eşek-meydānı, Nilkaz n.: 65a
Evcüş k.: 75b, 77b, 78a
Hoca-Tur-‘Alī āsiyābı, Dakūk: 3b
Kereva mz., Kerkük n.: 58b
Evcüş tarīki, Kerkük n.: 52a
Hocalar mz., Nilkaz n.: 65b
Keritān k., Nilkaz n.: 63b
Everdi mz., Nilkaz n.: 67a
Holayim (?) āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Kerkük: 27b, 31b, 47b, 52a, 72b
Furkān k., Kerkük n.: 44b, 45a
Kerkük beldesi: 79b
Gebr-gedüği mz., Kerkük n.: 54b
Hūr-beyān k., bk. Çuçurd-ı Büzü[r]k k.,
Nilkaz n.
Geçine k., Nilkaz n.: 73a
Hurmatı-i Tuz, bk. Tuz-hurmatı, Dakūk n.
Kerkük kal‘ası kurbü: 27b
Gedük āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Hurmatı-yı Tezek k., Kerkük n.: 31b, 32b
Kerkük kl.: 79b
Gelin-ağacı mz., Nilkaz n.: 67a
Hülü-kazılı mz., Kerkük n.: 53a
Kerkük-kasabası nf.: 25a
Gelin-eyvānı mz., Dakūk n.: 10a
Hüseyin āsiyābı, Abdāl k., Nilkaz n.: 72a
Kerkük kz.: 4a, 35b
Gerdūnān mz., Kerkük n.: 58b
Kerkük l.: 1b, 28a, 31b, 61b, 72b, 81a
Gök mz., Nilkaz n.: 68a
Hüseyin-‘Alī āsiyābı, Melik-Kendi k., Nilkaz
n.: 71a
Gök-değen [Gökdan] k., [Kerkük n.]: 1b
Isfahān-köşkü mz., Kerkük n.: 53a
Gök-depe k., Nilkaz n.: 65b
İdrīs mz., Kerkük n.: 54b
Gök-depe mz., Dakūk n.: 20b
İftihār k., Dakūk n.: 10b, 11a, 19a
Gök-depe mz., Kerkük n.: 46a
İki-ağaç mz., Kerkük n.: 51b
Kerkük [n.]: 28a, 28b, 29a, 30a, 30b, 31b,
32b, 33b, 34b, 36a, 39a, 40b, 41a, 41b,
42b, 43a, 43b, 44a, 46a, 48b, 49b, 50b,
51b, 52a, 52b, 53a, 53b, 54a
Gökce-bulak mz., Tuz-hurmatı [k.], Dakūk
n.: 18a
İkizce mz., Nilkaz n.: 68a
Kerkük nf.: 25a, 27b
İkiz-depe k., Dakūk n.: 8a, 8b
Kerkük sancağı: 47b, 49b, 80b
Gökçe-çal mz., Kerkük n.: 41b
İmām-İsmā‘īl zv., Evcüş k.: 77b
Kerkük vt.: 83b
Gökce-çal-yeri (?) mz. Kerkük n.: 54b
İmām-Kāsım zv., Kerkük-kal‘ası kurbü: 27b
Kesük-çınar mz., Nilkaz n.: 67a
Gökdan k., Kerkük n.: 46b, 47b
İmām-Muhammed-Seydī-Battāh zv., Dakūk: 78b
Keşe mz., Kerkük n.: 54a
[Gökdan k.], bk. Gök-değen k., [Kerkük n.]
İmām-Zeynü'l-‘Ābidīn mezārı, Dakūk: 79a
Gūrciler k., Nilkaz n.: 70b
İne-bulağı mz., Kerkük n.: 52b, 53a
Kethudā-Mehmed-Tennūre āsiyābı, Tercīl k.,
Kerkük n.: 38a
Gül‘anber kl.: 49b
İsmā‘īl-Lala mz., Kerkük n.: 58b
Keverge-dere (?) mz., Nilkaz n.: 67a
Güllüce k., Nilkaz n.: 69a
Jāle mz., Kerkük n.: 58b
Kızıl-dere, Nilkaz n.: 65a
Güneyüz mz., Dakūk n.: 4a
Kızıl-dere-çayı, Nilkaz n.: 67a
Günile (?), Kerkük n.: 52a
Kabalu āsiyābı, bk. Bāyezīd-Kethudā āsiyābı,
Tercīl k., Kerkük n.
Güre-Dāvud mz., Kerkük n.: 58b
Kacır-kaya, Dakūk n.: 17b
Kızıl-yar mz., Kerkük n.: 54a
Gürlece-bulağı mz., Dakūk n.: 18b
Kādī-kendi k., Nilkaz n.: 70a
Kızılca-bulak mz., Kerkük n: 41b
Hācī-Bektaş āsiyābı, Kilise k., Dakūk n.: 6b
Kādī-kendi mz., Nilkaz n.: 64a
Kızılca-kışlak mz., Nilkaz [n.]: 61b
Hācī-Kara mz., Nilkaz n.: 65a
Kāhrīz mz., Nilkaz n.: 65a
Kilise āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Hācī-Ni‘met āsiyābı, Dakūk: 3b
Kalender āsiyābı, Kalender k., Nilkaz n.: 72b
Kilise k., Dakūk n.: 6b, 7a, 78b
Hācī-Yüseñ (?) k., Kerkük n.: 36a
Kalender k., Nilkaz n.: 72a
Kireç āsiyābı, Ağcalar k., Nilkaz [n.]: 62a
Haçtimāl mz.: 81a
Kalkanlu mz., Dakūk n.: 15b
Kiyeki-bellūt mz., Kerkük n.: 51b
Haçtimāl [mz.]: 81b
Kamışlu āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Kolos mz., Kerkük n.: 54b
Haftiyān kl.: 80b, 81a
Kanber-‘Alī-deresi mz., Kerkük n.: 58b
Koyulgatı mz., Kerkük n.: 54b
Halīfe-nehri memlahası, Kerkük n.: 31b
Kapçıkay (?)k., Nilkaz n.: 73b
Köm mz., Kerkük n.: 58b
Halīl-Kethudā āsiyābı, Hurmatı-yı Tezek k.,
Kerkük n.: 32b
Kara āsiyābı, Ağcalar k., Nilkaz [n.]: 62b
Kumluca mz., Bā‘ūra k., Dakūk: 79b
Kara-Bulak mz., Dakūk n.: 20b
Kurd-delüği k., Nilkaz n.: 71a
Halve çevliği, Evcüş k.: 78a
Kara-Bulak mz., Nilkaz n.: 65a
Kūriyye k., Kerkük n.: 27b, 50b, 51a
Hān-Ahmed āsiyābı, Metfāk k., Nilkaz n.: 63a
Kara-Burun mz., Dakūk n.: 4a
Kuru-çay mz., Kerkük n.: 53a
Hān-Ahmed zv., Kerkük kal‘ası bīrūnu: 27a
Kara-Ca‘fer āsiyābı, Dakūk: 3b
Kuşcu k., Kerkük n.: 51b
Hānkulu āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Kara-Çam mz., Kerkük n.: 52a
Kuş-dere mz., Nilkaz n.: 67a
Harrāre-bulağı mz., Dakūk n.: 10a
Kara-Dere k.: 1a
Kuştan k., Dakūk n.: 8b, 9b
Haska (?) āsiyābı, Depelü k., Kerkük n.: 42b
Kara-Hasan-yaylağı k., Kerkük n.: 49a
Küçük-Abdāl bāğçesi: 78b
Haşhān, Kerkük n.: 52a
Kara-Irak mz., Kerkük n.: 58b
Küçük-çınar mz., Nilkaz n.: 65a
Hāşim āsiyābı, Kuştan k., Dakūk n.: 9b
Kara-incir mz., Nilkaz n.: 67a
Kele-baş k., Nilkaz n.: 71b
Hāşim bāğı, Kuştan k., Dakūk n.: 9b
Kara-arbat mz., Dakūk n.: 10a
Künbedcük çevliği, Evcüş k.: 78a
Hatbān mz., Nilkaz [n.]: 61b
Kara-Şeyhī āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Küncitlü mz., Kerkük n.: 46b
44
Kehrīzcük (?) mz., Nilkaz n.: 67a
Kerkük kal‘ası bīrūnu: 27a, 27b
Kerkük n.: 25a, 25b, 47b, 49b
Kızıl-yar mz., Dakūk n.: 4a
Lāsūn k., Dakūk n.: 11b, 12a
Pīr-Mezīd ve Seyyid-Ahmed āsiyābı, Leylān k.,
Kerkük n.: 40a
Şehsüvār ve Mikā’īl āsiyābı, Babık (?) k.,
Nilkaz n.: 68b
Şemsiyye k., Kerkük n.: 1b, 32b, 33b
Mahmūle āsiyābı, Kilise k., Dakūk n.: 6b
Potlu (?)-Bulak mz., Tuz-hurmatı [k.], Dakūk
n.: 18a
Mansūr bulağı, Dakūk n.: 17b
Pulava k., Kerkük n.: 35a, 35b
Şeyh-Hidāyetullāh evlādı ve Emīr-Sa‘īd āsiyābı,
Hurmatı-yı Tezek k., Kerkük n.: 32b
Mansūr veled-i Elvend āsiyābı, Lāsūn k.,
Dakūk n.: 12b
Ramazān mz., Dakūk n.: 10a
Şeyh-Ahmed-i Hindī dergāhı, Sūrī-taş kz. (!): 73a
Ramazāniyye k., Kerkük n.: 29a, 29b
Mansūr-bulağı mz., Nilkaz n.: 67a
Rās-peh (?) mz., Nilkaz n.: 65a
Şeyh-Ahmed-i Hindī türbesi, Sūr[ī]-taş kz. (!):
72b
Matara mz., Dakūk n.: 15a
Sāhibe-depe mz., Dakūk n.: 22b, 23a
Şeyh-Emīr, Kerkük n.: 52a
Matık k., Dakūk n.: 4b, 5a
Sahteyn (?) çevliği, Evcüş k.: 78a
Şeyh-Everdi mz., Dakūk n.: 20b
Mehmed āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Salbartu āsitānesi, bk. Salbartu zv., Dakūk
Şeyh-Hācī zv., Dakūk nf.: 78b
Mehmed veled-i Pīrzād āsiyābı, Helmīn k.,
Kerkük n.: 50b
Salbartu mz., Kerkük vt.: 83b
Mekke-i Şerīfe: 75b
Saru-çam mz., Dakūk n.: 7a, 18b
Melha mz., Kerkük n.: 41a
Saru-kamış mz., Dakūk n.: 7b
Melik āsiyābı, Melik-kendi k., Nilkaz n.: 71a
Saru kamış [mz.], Dakūk n.: 8a
Melik-kendi k., Nilkaz n.: 70b
Satı-bağı mz., Nilkaz n.: 67a
Memālik-i ‘Osmāniyye: 30a
Satı-künbedi mz., Dakūk n.: 19a
Merāga k., Kerkük n.: 28b, 29a
Sebükān [Selükān] mz., Kerkük n.: 52b
Merfūse āsiyābı, Ni‘me bāğı, Dakūk: 3b
[Selükān mz.], bk. Sebükān mz., Kerkük n.
Mergeçur mz., Dakūk n.: 17b
Sekre (?) mz., Dakūk n.: 23b
Metfāk k., Nilkaz n.: 62b
Sergerdān-ābād mz., Kerkük n.: 52a
Mevlānā-‘Abdu'r-Rahmān āsiyābı, Tercīl k.,
Kerkük n.: 38a
Seydīkulu āsiyābı, Melik-kendi k., Nilkaz n.: 71a
Mezīd-ābād mz., Kerkük n.: 52a
Seyyid-Mansur bāğı, Leylān k., Kerkük n.: 79b
Mikā’īl āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Şīre-dūl mz., Kerkük n.: 58b
Mīr-İlyās mz., Kerkük n.: 58b
Seyyid-Muhammed veresesi bāğçesi, Bādābād k., Kerkük n.: 45b
Şuhūd-komu k., Nilkaz n.: 67b
Molu-tuvay mz., Dakūk n.: 8b
Seyyid-Murād bāğı, Leylān k., Kerkük n.: 79b
Mukbil-depe mz., Dakūk n.: 8a
Sofu-Seydī-‘Alī āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Murtezā-Beyt (?) mz., Kerkük n.: 58b
Sovuk-göl mz., Kerkük n.: 29a
Musul vt.: 35b
Söğütlü āsiyābı, Depelü k., Kerkük n.: 42b
Mürüvvet mz., Nilkaz n.: 68a
Söğütlü āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Nabat-çamı [Bayat-çamı] mz., Nilkaz n.: 67a
Su-kavuşan şattı: 7b
Nārluca mz., Kerkük vt.: 83b
Sultān-‘Alī-bulağı mz., Dakūk n.: 18b
Nārluca mz., Nilkaz n.: 67a
Nasır-masır mz., Nilkaz n.: 67a
Sultān-Ahmed-Kethudā āsiyābı, İftihar k.,
Dakūk n.: 11a
Neft-Āb-ı Bārīk k., Kerkük n.: 49b
Sultān-Süleymān-Hān cāmi‘i, Gül‘anber kl.: 49b
Neft-kotan mz., Kerkük n.: 53b
Sumak-deresi mz., Kerkük n.: 58b
Nilkaz [n.]: 61b, 62b, 64a, 65b, 66a, 66b,
67a, 67b, 68b, 69b, 71a
Sūrī-taş k., Kerkük n.: 72b, 73a
Tokmaklu āsiyābı, Hurmatı-yı Tezek k.,
Kerkük n.: 32b
Sūr[ī]-taş kz.(!): 72b
Tokmaklu mz., Kerkük n.: 54a
[Nilkaz n.], bk. Belkār n.
Süleymāniyye sancağı: 72b
Tomar-kamış mz., Kerkük n.: 53b
Ni‘me bāğı, Dakūk: 3b
Süse āsiyābı, Süslü k., Nilkaz n.: 63b
Toprak mz., Nilkaz [n.]: 61b
Nūre zv., Emān-şāh derbendi: 80b
Süslü ve Keritān k., Nilkaz n.: 63a
Tūl-derāz mz., Kerkük n.: 58b
Nūrkulu āsiyābı, Kazan-otağı k., Nilkaz n.: 69b
Şā‘ūra-deresi mz., Dakūk n.: 8a
Tut (?) āsiyābı, Dakūk: 3b
Orhan āsiyābı, Melik-kendi k., Nilkaz n.: 71a
Şāh-Hātūn bāğı, Dakūk nf.: 79b
Tutluca āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Oruç-Beğ-Kethudā, Kulu ve Hoca-Budak
āsiyābı, Bassās k., Dakūk n.: 21a
Şāhkulu āsiyābı, Melik-kendi k., Nilkaz n.: 71a
Tuz-hurmatı k., Dakūk n.: 17b, 19a
Şāh-Velī-bulağı mz., Dakūk n.: 23a
Tuz-hurmatı [k.], Dakūk n.: 18a
‘Osmān āsiyābı, Tercīl k., Kerkük n.: 38a
Şāhvirdi bāğı, Kerkük nf.: 27b
Tuz-hu[r]matı k., Dakūk n.: 16a
‘Osmān-deresi mz., Kerkük n.: 58b
Şefkat āsiyābı, Leylān k., Kerkük n.: 40a
Tülekdān k., Nilkaz n.: 66b
‘Ömer-komu k., Nilkaz n.: 72b
Şehr-i Zol: 1a, 30a
Tülekdān [k.], Nilkaz n.: 67a
Papulan āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Şehr-i Zol eyāleti: 49b
Tülek-harābesi mz., Nilkaz n.: 65b
Papulan mz., Kerkük n.: 49b
Şehr-i Zol vt.: 49b
Türkman-bağı mz., Nilkaz n.: 67a
Pāyīn-i Kuru-çay mz., Dakūk n.: 19a
Şehr-i Zor: 47b
Ulu-kışlak mz., Nilkaz [n.]: 61b
Petekī mz., Dakūk n.: 17b, 18a
Şehr-i Zor diyārı: 47b
Urış (?) mz., Kerkük n.: 58b
Pīr-Ahmed bāğçesi, Dakūk: 79b
Şehr-i Zor sancağı: 35b
Uzun-ova āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Leylān k., Kerkük n.: 25a, 39a, 40b, 79b
Mahmūd-Nūrī k., Nilkaz n.: 64a
Salbartu zv., Kerkük vt: 79a, 79b, 83b
Seyis-hānecük (?), Kerkük n.: 54b
Şeyh-Hācī-bulağı mz., Dakūk n.: 10a
Şeyh-Hasan āsiyābı, Dakūk: 3b
Şeyh-Hüseyinkulu āsiyābı, Çisgan [Çubgan] k.,
Dakūk n.: 21b
Şeyh-Kavvās (a.s.) zv., sınur-ı Dakūk: 78b
Şeyh-kendi k., Dakūk n.: 11a, 11b
Şeyh-Mācid-i Kürevī āsitānesi, Bābilān k.,
Dakūk n.: 20a
Şeyh-Mahmūd bāğı, Leylān k., Kerkük n.: 79b
Şeyh-Mekkī zv.: 79b
Şeyh-Sultān-‘Alī bāğı, Leylān k., Kerkük n.: 79b
Şeyh-Şāhkulu āsiyābı, Dakūk: 3b
Şeyhkulu āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Şeytān (?) āsiyābı, Helmīn k., Kerkük n.: 50b
Şurceh-kulu mz., Kerkük n.: 34b
Şüreybe-havzı mz., Dakūk n.: 8b
Tācir-bulağı mz., Dakūk n.: 18b
Taş-bulak mz., Nilkaz n.: 67a
Tatlu-bulak mz., Dakūk n.: 18b
Tav āsiyābı, Ağcalar k., Nilkaz [n.]: 62a
Telkesān k., bk. Telkeşkān k., Kerkük n.
Telkeşkān k., Kerkük n.: 47b, 48b
Tercīl k., Kerkük n.: 25a, 36b, 38a, 38b
Terkeskān k., bk. Telkeşkān k., Kerkük n.
Tis‘īn k., Kerkük n.: 25a, 33b, 34a
45
Üç-kubbe k., Kerkük n.: 34b
Yarımca k., Kerkük n.: 46a
Yusun mz., Kerkük n.: 53b
Üveys-Kulu-Kazancı bāğçesi, Dakūk: 3b
Yarımca mz., Nilkaz n.: 67a
Yülükī mz., Nilkaz [n.]: 61b
Vāsıt [l.]: 40b
Yār-Velī mz., Dakūk n.: 10a
Zerīrī çevliği, Evcüş k: 78a
Yahyā-ābād k., Kerkük n.: 40b, 41a
Yavulnu-arg (?) mz., Kerkük n.: 58b
Zeytūn āsiyābı, Dakūk: 3b
Yalıñız-ağaç, Kerkük n.: 52a
Yeñice k., Kerkük n.: 31b
Yār-‘Alī āsiyābı, Peteki mz., Dakūk n.: 18a
Yoldak mz., Dakūk n.: 10a
Yār-Beğ āsiyābı, Kerkük kal‘ası bīrūnu: 27b
Yolmaklu, Kerkük n.: 52a
46
Ziminti mz., Dakūk n.: 8a
Ziminti [mz.], Dakūk n.: 7b
C. T E R İ M L E R
āb: 20a, 79b; —zemīn: 78b
ābādān etmek: 52a, 54b
‘ades: 63a, 64b, 68a, 68b, 69b, 70a, 70b, 71a,
72a, 73b, 74a
‘ādet (gelenek): 1a
‘ādet-i ağnām: 1b, 43a, 43b, 44a
ağnām, bk. ganem
ahālī: 29a, 49b
ahālī-i karye, bk. karye ahālīsi
‘ā’idāt: 35b
akça: 1a, 4a, 5a, 16a, 20a, 25a, 47b, 49b, 52a,
54b, 55b, 72b, 79b, 80b, 81a; —hisābı:
55b
‘alemdār: 79b
‘alīk: 25a
a‘mā: 2a, 3a, 10b, 11a, 15a, 17a, 19b, 25b,
27b, 33a, 34a, 36a, 37b, 39a, 39b, 42a,
48a, 48b, 50a, 58a, 63a, 64a, 64b, 66a,
66b, 68b, 79b
Anadolu Vāridāt muhāsebesi: 72b
‘an‘ane: 47b
arpa, bk. şa‘īr
arşun: 1a
‘arūs: 3b, 4b, 6a, 6b, 9b, 11a, 11b, 12b, 13a,
14a, 15a, 15b, 17b, 20a, 21a, 21b, 22a,
27b, 28a, 28b, 29b, 30b, 34a, 34b, 35a,
38a, 40b, 41a, 42b, 45a, 45b, 47b, 48a,
48b, 49a, 50b, 51a, 58b, 62a, 62b, 63a,
63b, 64a, 64b, 66a, 66b, 67a, 68a, 68b,
69a, 69b, 70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b,
73a, 74a, 78a, 79b, 81a, 82b, 83a
‘arz: 35b, 47b, 80b; —hāl: 49b, 72b;
—olunmak: 4a, 81a; —tezkire: 78b
ashāb-ı ‘arz-ı hāl: 49b
āsitāne (dergah): 20a, 78b, 79b
āsiyāb: 1a, 3b, 4a, 6b, 9b, 11a, 12b, 16a, 17b,
21a, 21b, 25a, 27b, 32b, 38a, 40a, 42b,
45a, 45b, 50b, 62a, 62b, 63a, 63b, 64a,
65a, 68a, 68b, 69b, 71a, 72a, 72b, 74a;
—harāb: 18a, 38a, 50b, 62a, 71a;
—hāssa; —harāb: 50b; —savk: 3b;
—tennūre: 4a, 38a, 40a, 42b, 65a, 74a
a‘şār: 35b; —şer‘iyye: 35b, 47b, 49b
‘ātıl u bātıl: 52a, 54b
‘avārız-ı dīvāniyye: 1b, 30a
a‘yān-ı vilāyet: 1a
āyende ve revende: 78b, 79b, 81a, 83b
āyende [ve] revende: 80b
B. [Receb], bk. Receb
bādhavā*
bādhavā-i sipāhīyān: 28a
bāğ: 1a, 3b, 4a, 6b, 9b, 12a, 15a, 15b, 22a,
25a, 27b, 32b, 34a, 35b, 40a, 41a, 42b,
45a, 48a, 51a, 51b, 78a, 79b,-harāb: 27b;
—mülk: 4a; —re‘āyā: 3b, 36a, 38a;
—savk: 3b, 29b, 38a; —savk, harāb: 27b;
—savk-ı hāssa, harāb: 27b
bāğāt, bk. bāğ
bāğçe: 3b, 45b, 78b, 79b
baggālī: 27b
bakırcı: 41b
bakla: 3b, 9b, 12a, 14a, 15a, 17b, 27b
baş-defterdār: 47b
beğler-beği: 47b
behāyim*
belde: 78b, 79b
berāt: 47b; ‘ālī-şān: 47b; —şerīf: 20a;
—‘ālīye: 35b
berevāt-i ‘ālīye, bk. berāt-ı ‘āliye
berrānī eker: 18b
ber-vech; —bedel: 49b; —iştirāk: 4a
bevvāb: 1b, 2b
bevvābī: 3b
beytü'l-māl; —‘āmme: 1b; —hāssa: 1b
bıçakcı: 2b
bi'n-niyābe: 35b
bīrūn; —āsitāne: 79b; —belde: 78b; —kal‘a:
27a, 27b, 79b
bostān: 49b, 79b; —çayı (?): 78a
boya-hāne: 6a, 9b, 10b, 15b, 17b, 20a, 21a,
27b, 32b, 38a, 40a, 68a, 72a, 78a
buğday, bk. hınta
bukūr: 62b
bulak: 49b
C. [Cemāziye'l-Āhir]: 49b
c. k. (caba bennāk ?): 75b
cābī: 28a
cāmi‘-i şerīf: 35b, 49b; —imāmeti: 35b;
—ta‘mīrāt ve mefrūşātı: 35b
cāmūs: 78a
cebel: 31b
cebelü: 42b, 43a, 43b, 44a
cemā‘at: 3a, 18b, 20a, 49b, 55b, 56a, 57a,
81a, 82b, 83a; —dervīşān: 3a; —gebrān:
3b, 6b, 26b, 50b; —huddām-ı mezār: 79a;
—meşāyih: 26a; —müslimānān: 50b;
—re‘āyā: 79a, 80b, 81b; —sādāt: 12a,
68a, 79a, 80b, 81b, 82b; —Yahūdiyān:
26b, 37b; —zāviye: 27a, 27b, 77b
cevzeka*
cevzeka-i penbe: 4b, 62a, 68a, 79b
cibāyet: 78a
cihāt kalemi: 1a, 35b
cihet; —cibāyet: 78a; —imāmet: 35b;
—kitābet: 78a; —nezāret: 78a; —sekkārī:
78a; —tevliyet: 78a
cizye; —gebrān: 1b; —Yahūdiyān: 1b
cūme: 1a, 5a, 25a
cüllāh: 1a, 5a, 16a, 25a
ç. (çift): 75b, 76a, 76b, 77a, 77b
çay (ırmak, su): 22b
çehār-māhe: 16a
çevlik: 78a
çift: 78a
çiftlik: 4a
çoban: 37b; —beği: 55b
çöl (?): 72b
Dāhiliye Dā’iresi: 35b
daru: 16a
daruga: 25a, 27b, 28a, 29a, 29b, 30b, 31a,
32b, 33a, 34a, 34b, 35b, 36a, 38a, 40a,
41a, 42b, 45a, 45b, 46a, 47b, 48a, 48b,
49a, 50b, 51a
defter: 4a, 49b; —‘atīk: 1a, 4b, 7a, 9b, 11a,
14a, 15b, 18a, 21a, 22a, 29a, 31b, 34a,
34b, 38b, 41a, 48b, 78b, 83b; —cedīd: 4a;
—emīni: 47b, 49b, 72b; —hāne-i ‘āmire:
35b, 47b, 72b; —hāne-i hākānī: 35b;
—hākānī: 47b, 49b, 72b; —Haremeyn
Mukāta‘ası: 47b; —hāric-ez: 81a;
—icmāl: 27b, 30a, 32b, 46b, 47b, 49b,
72b; —kadīm: 80b, 81a; —köhne: 1a,
13a, 15a, 25a, 35b, 41a; —mahsūs: 1a;
—mufassal: 1b, 30a, 32b, 46b, 47b, 49b,
72b
değirmen, bk. āsiyāb
dellāk: 19b, 20a
Der-‘aliyye: 47b
derbend: 81a
dergāh: 72b; —şerīf: 73a; —şerīfe: 72b
der-kenār: 47b
dervīş: 3a, 72b, 73a
dervīşān, bk. dervīş
derzi, bk. hayyāt
Devlet-i ‘Aliyye: 72b
dīn-i mübīn: 49b
Dīvān-i Hümāyūn: 35b, 47b, 72b
dīvānī: 1a, 20a, 83b
dīvāniyye: 1b
dīvānlık: 16a; —‘öşrü: 16a; —vermek: 18b
diyār: 30a, 47b
duhn: 3b, 4a, 8b, 17b, 18a, 42b, 62b, 63a,
64a, 67a, 68a, 69a, 69b
düğe: 1a, 25a, 45a
düstūr; —kadīm: 25a; —Kara-Ulus: 81a,
83a; —sābık: 1a, 83b
edā; —salāt: 35b; —hidmet: 35b
ehl; —hibre: 47b; —İslām: 30a, 47b
Ehl-i Sünnet ve Cemā‘at rüsūmu: 30a
ekmek (ziraat etmek): 18b
elviye: 49b
emīn (muaf): 47b
emlāk: 1b
emr: 30a, 72b; —‘ālī: 73a; —‘ālī-şān: 35b;
—hümāyūn: 72b; —şerīf: 47b, 49b, 72b
erkek sığır; —koşulmayan: 16a
eşek;—dişi: 1a, 5a, 25a
et-tevkī‘ī, bk. tevkī‘ī
47
Evkāf-ı Hümāyūn: 1a; —hazīnesi: 72b
eyālet: 49b
feddān: 20a, 72b, 73a, 78b, 79b
fermān: 47b; —‘ālī: 35b, 47b; —‘ālī-şān:
49b; —olunmak: 1b, 4a, 47b, 80b, 81a
feth; —hākānī: 52a, 54b; —zamānı: 47b
fukarā: 72b, 73a
ganem: 1a, 1b, 5a, 28a, 43a, 43b, 44a, 55b,
58b, 78a, 81a, 82b, 83a; —dişi: 16a, 25a;
sürüsü: 28a
gāv-ı büzürk: 17a
gebrān: 1b, 3b, 6b, 26b, 27b, 50b, 51a
gulām: 17a, 57a
guruş: 47b
habbāz: 16b
haddād: 26a, 27b, 3b, 58a, 77a
hādim-i mezār: 78b, 79a
hākānī: 54b, 72b
hālī ve harābe: 72b
hallāc: 1b, 2b, 3b, 4b, 15a, 19b, 27a, 28a,
38a, 42b, 45a, 45b, 48a, 51b, 62a, 62b,
63a, 68b, 69a, 69b, 70b, 71a, 71b, 72a,
72b, 73a, 73b, 74a
hāne*
hāne-şümār*
Haremeyn: 47b
Haremeyn vakfı, bk. vakf; —Haremeyn
Haremeyn mukāta‘ası defteri, bk. defter;
—Haremeyn mukāta‘ası
hāric-i vilāyet: 28a
hāss: 1b, 27b, 41a, 72b; —hümāyūn: 1a, 4a,
6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 10a, 11a, 12b, 13b,
15a, 15b, 17b, 18a, 18b, 19a, 20b, 21a,
22b, 23a, 23b, 25a, 27b, 28a, 29a, 29b,
31b, 33b, 34a, 35a, 35b, 36a, 38a, 38b,
40b, 41b, 42b, 45b, 46a, 46b, 47b, 48b,
49a, 49b, 50b, 51a, 51b, 52a, 52b, 53a,
53b, 54a; —mīr-livā: 8b, 40b
hāssa, bk. hāss
hāssa-i hümāyūn: bk. hāss-ı hümāyūn
hatīb ve imām: 1b
hatt-ı tevkī‘ī, bk. tevkī‘ī; —hattı
havālī: 78b
havāss-ı hümāyūn, bk. hāss-ı hümāyūn
hayrāt: 49b
hayyāk: 3b, 4b, 6a, 6b, 9b, 10b, 11b, 12a,
13a, 14a, 15a, 15b, 17a, 20a, 21a, 21b,
22a, 27b, 28a, 28b, 29b, 30b, 31a, 32b,
33a, 34a, 34b, 35b, 36a, 38a, 40a, 41a,
42b, 45a, 45b, 48a, 48b, 51a, 62a, 62b,
63a, 63b, 64b, 66b, 67a, 68a, 68b, 69a,
69b, 70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a,
73b, 74a
hayyāt: 2a, 2b, 25a, 27b, 29a, 29b, 30b, 32b,
34a, 34b, 35b, 38a, 40a, 41a, 42b, 45a,
45b, 48a
hazīne: 1a, 72b; —Haremeyn: 47b; —celīle:
35b
hazīnedār: 3b
Hazret-i Resūl-i kevneyn: 30a
hedm ve virān etmek: 49b
hınta*
48
hidmet: 46b, 49b; —cāmi‘: 35b
hilāf-ı şer‘-i şerīf: 49b
hīn-i tahrīr, bk. tahrīr zamānı
hisse: 7a, 7b, 17b, 18a, 21a, 29a, 30b, 31b,
34a, 35b, 38a, 81a; —hāss-ı hümāyūn:
11a, 15a, 17b, 18a, 21a, 29a, 34a; —mīrī:
30b, 31b, 33b; —‘öşr-i neft: 49b; savk:
38a; —verese: 11a, 15a, 30b, 31b;
—zāviye: 81a
hubūbāt: 25a
huddām-i mezār, bk. hādim-i mezār
hudūd: 52a
hukūk: 47b; —külliyye: 47b; şer‘iyye: 1b,
30a, 41b, 47b
hurma: 17a
hüccet: 41a; —kādī: 27b, 31b; —müzevver:
49b; —şer‘iyye: 4b, 9b, 62b
hücce[t]-i şer‘iyye: 22a
hükm-i şerīf: 4a
ibrişim: 17a
icmāl; —‘atīk: 49b; —cedīd: 49b; —hākānī:
35b
ihtisāb: 27b, 78a
i‘lām: 35b, 47b, 49b, 72b; —şer‘ī: 73a
‘ilm ü haber: 1a, 35b, 47b, 72b; —defteri
varakası: 1a; —kā’imesi: 47b
imām: 8b, 11b, 16a, 38b, 47b
imāmet: 35b; —‘ā’idātı: 35b
imāmet ciheti, bk. cihet-i imāmet
inek: 1a, 5a, 16a, 25a; —dişi: 16a
irāde-i seniyye: 35b, 72b, 73a
ispençe: 1a, 25a; —gebrān: 3b, 6b, 27b, 51a;
—Yahūdiyān: 27b, 38a
istid‘ā: 47b, 72b
iştirāk: 40a, 47b, 50b, 68a
it‘ām: 72b; —ta‘āmiyye: 73a
k. (bennak): 75b, 76a, 76b, 77a, 77b
kabāle: 11a, 13a, 14a, 20a, 21a, 61b; —şer‘iyye:
18a, 19a, 52a
kabza-i tasarruf: 30a
kaçgun: 1b, 47b
kādī: 1a, 27b, 31b, 41a, 47b, 49b
kadīmü'l-eyyām: 25a, 49b
Kādiriyye tarīkatı: 72b
kaftan: 27b
kal‘a: 27a, 27b, 49b, 79b, 80b, 81a; —kurbü:
27b
kalem: 47b
kānūn: 18b, 25a, 49b
kānūn-nāme: 1a
karaca-neft: 17b
karye*; —ahālīsi: 29a, 49b; —re‘āyāsı: 38a;
—toprağı: 49b
kasaba: 25b, 78b
kasr-ı yed: 47b
kassāb: 25b
kassāb-hāne: 38a
kassār: 2a
kāşe: 50b
kātib: 17a, 76a
kayd ü sebt; —defter: 49b; —olunmak: 46b
kazā: 4a, 35b, 72b
kazancı: 2b, 27b
kazgancı, bk. kazancı
keçi: 5a, 16a
kefere: 1a, 25a
kefş-dūz/dūzī: 1b, 5a, 6a, 9b, 10b, 11b, 12b,
27b, 29b, 31a, 32b, 34a, 40a, 41a, 76a
kehrīz; —harāb: 27b, 45b
ker: 62b
kesr-i küllī: 47b
kethudā: 5a, 6b, 8b, 9b, 10b, 15a, 16a, 19b,
21a, 21b, 22a, 25b, 27a, 28a, 28b, 29a,
30a, 31b, 32a, 32b, 33b, 35a, 36b, 37a,
37b, 38a, 39a, 40b, 46b, 47b, 49b, 51a,
56a, 57a, 61b, 62a, 62b, 65b, 66a, 66b,
67b, 69a, 69b, 70a, 70b, 73a, 73b, 75b,
76a, 82b, 83a
kettān (?): 51a
kıble tarafı: 52a
kılā‘, bk. kal‘a
kısm, bk. hisse
kışlak: 3b, 78a
kıymet*
kızılbaş: 30a, 47b, 49b
kirāha: 3b
kişniç: 3b
kitābet: 78a
koyun, bk. ganem
köle: 28b
kör, bk. a‘mā
kurb-ı kal‘a, bk. kal‘a kurbü
kuşcu: 26a
Kuyūd-ı Hākānī kalemi: 35b
kuzu: 55b
künbed inşāsı: 72b
küncid, bk. simsim
küt: 31a
küvvāre: 3b, 4a, 4b, 6a, 9b, 11a, 11b, 12b,
13a, 14a, 15a, 27b, 30b, 31a, 32b, 33a,
34a, 38a, 40a, 42b, 48a, 78a
küvvāre (?): 51a
livā: 1b, 28a, 31b, 61b, 72b, 81a
lūbiyāc: 7b
m. (mücerred)*
ma‘āş: 72b
mahall; —hālī: 72b, 73a
mahdūm: 35b
Mahkeme-i Teftīş: 35b
mahlūl: 47b
mahsūl: 4a, 72b; —bāğ: 4a, 6b, 9b, 12a, 15a,
15b, 22a, 27b, 32b, 34a, 35b, 40a, 41a,
42b, 45a, 48a, 51a, 51b, 78a, 79b; —bāğ-ı
harāb: 27b; —bāğ-ı re‘āyā: 3b, 36a, 38a;
—bāğ-ı savk: 3b, 29b, 38a; —bāğ-ı savk,
hāssa, harāb: 27b; —bāğçe: 45b; —bakla:
12a, 15a; —bostān: 49b; —cevzeka-i
penbe: 79b; —dīvānī: 83b; —hınta: 79b;
—hurma: 17a; —kişniç: 3b; —māş: 12b;
—meyve: 21a; —milh: 17a; —muhaddarāt:
3b, 6a, 6b, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a, 12a, 13a,
14a, 15a, 15b, 18a, 18b, 19a, 20a, 21a,
21b, 22a, 27b, 28a, 28b, 29b, 30b, 31a,
31b, 32b, 33a, 34a, 34b, 35b, 36a, 38a,
40a, 41a, 42b, 45a, 45b, 46b, 48a, 48b,
51a, 51b, 52b, 53a, 53b, 64a, 65a;
—mukarrere-i kirāce: 3b; —‘öşr-i meyve:
17a; —piyāz: 3b, 4b, 6a, 8a, 11a, 12a,
15a, 21b, 25a, 27b, 28a, 28b, 29b, 30b,
31a, 32b, 34a, 34b, 35b, 36a, 38a, 41a,
42b, 45a, 48a, 48b, 51a, 51b; —seğerek:
51a; —ser-tagar: 79b; —sīr: 4b, 11a;
—siyāh-dāne: 3b; —şa‘īr: 79b; —şayak-ı
ibrişim: 17a; —şevātī-i nehr: 7b
mahsūl-i bāğāt, bk. mahsūl-i bāğ
mahsūlāt, bk. mahsūl
makām: 78b
maktū‘: 1b, 47b, 52a, 54b
māl: 47b, 54b; —gā’ib: 1b, 47b; —mefkūd:
1b, 47b; —mīrī: 52a, 54b
mālikāne: 1a, 4a, 4b, 6a, 7a, 7b, 8a, 8b, 9b,
10a, 11a, 11b, 12b, 13a, 13b, 14a, 15a,
15b, 17b, 18a, 18b, 19a, 20a, 20b, 21a,
22a, 22b, 23a, 23b, 25a, 27b, 28a, 29a,
29b, 30b, 31b, 32b, 33b, 34a, 34b, 35a,
35b, 36a, 38b, 40b, 41a, 41b, 42b, 45a,
45b, 46a, 46b, 47b, 48b, 49b, 49b, 50b,
51a, 51b, 52a, 52b, 53a, 53b, 54a, 58b,
61b, 62b, 78b, 83b; —gayr-ez: 83b;
—hissesi: 35b; —memleha: 17b; —tāk:
79b
Māliye Nezāreti: 35b, 72b
masraf: 78a
māş: 12b, 17a, 22a
mazbata: 35b, 72b, 73a
Mecīdī Nişān: 72b
medār-ı ma‘āş: 72b
medbaga: 17a, 20a, 21a, 27b, 32b, 38a, 42b
mefrūzü'l-kalem: 1b
me’kūlāt: 25a
mellāh: 16a
Memālik-i ‘Osmānī: 30a
memleha: 17a, 17b; —nehr: 31b
merā‘ī*
meş‘aledār: 2b
meşāyih: 26a, 72b
meşīhat: 72b
meşrūt ve mevkūf olmak: 35b
meşrūtiyyet: 35b
metā‘; —taşradan gelen: 1a
mevāşī*
mevāzı‘: 5a, 16a, 19b, 20b
meyve: 21a, 27b
mezār: 78b, 79a
mezra‘a: 4a, 7a, 7b, 8a, 8b, 10a, 13b, 15b,
17b, 18a, 18b, 19a, 20b, 22b, 23a, 23b,
29a, 34b, 41a, 41b, 46a, 46b, 49b, 51b,
52a, 52b, 53a, 53b, 54a, 54b, 58b, 61b,
64a, 65a, 65b, 67a, 68a, 69a, 79b, 81a,
83b; —‘ātıl u bātıl: 54b; —hālī: 10a, 15a,
54a; —hālī harāb: 52a
milh: 17a
mīr-ālāy: 52a; —livā: 31b
mīrī: 27b, 30b, 31b, 33b, 35b, 41a, 52a, 54b
mīr-livā: 8b, 40b, 72b
mu‘tak: 17a
mu‘āf ve müsellem: 1b, 30a
mu‘āf-ı zāviye: 79a, 83b
mufassal defter, bk. defter-i mufassal
mugāyir-i kānūn: 49b
muhaddarāt: 3b, 6a, 6b, 7b, 8b, 9b, 10a, 11a,
12a, 13a, 14a, 15a, 15b, 18a, 18b, 19a,
20a, 21a, 21b, 22a, 27b, 28a, 28b, 29b,
30b, 31a, 31b, 32b, 33a, 34a, 34b, 35b,
36a, 38a, 40a, 41a, 42b, 45a, 45b, 46b,
48a, 48b, 51a, 51b, 52b, 53a, 53b, 64a,
65a
muharrir kalemi: 47b, 49b, 72b
mukarrere-i kirāha: 3b
mukāta‘a: 52a, 54b; —bāğçe: 3b; —baggālī:
27b; —bevvābī (?): 3b; —bostān çayı (?):
78a; —boya-hāne: 6a, 9b, 10b, 15b, 17b,
20a, 21a, 27b, 32b, 38a, 40a, 68a, 72a,
78a; —Haremeyn: 47b; —ihtisāb: 27b,
78a; —kassāb-hāne: 38a; —kefş-dūz: 6a,
12b, 31a, 32b, 34a, 40a, 41a; —kefş-dūzī:
10b, 11b, 29b:-medbaga: 17a, 20a, 21a,
27b, 32b, 38a, 42b; —meyve: 27b; —tamga:
3b, 27b, 38a, 42b, 48a; —‘ubūr-ı şatt: 78a
mücerred*
mü’ezzin: 1b, 5b, 8b, 9a, 11b, 27b, 30a, 32a,
42a, 47b, 65a
mülk: 52a, 54b
müsāfirīn: 80b
müslimānān: 6b, 50b
müşāreke: 40a, 69b
müşāreket: 32b
müzevvec: 55b
N. [Ramazān]: 33b, 1b, 47b
nāhiye: 1a, 4a, 18a, 25a, 25b, 47b, 49b, 72b
nakd: 25a, 52a
nakdiyye: 28a, 29a, 29b, 30b, 31a, 32b, 33a,
34a, 34b, 35b, 36a, 38a, 40a, 41a, 42b,
45a, 45b, 46a, 47b, 48a, 48b, 49a, 50b,
51a; —karaca-neft: 17b
nāzır: 72b
neccār: 2b, 5b, 17a, 27b, 36b, 57b
nefs: 1a, 1b, 3b, 4a, 25a, 27b, 78b, 79b;
—kasaba: 25b; —zāviye: 78b
neft: 17b, 49b
nehr: 7b, 31b
nezāret: 78a
nīm (çift): 47b
nişān-ı hümāyūn: 72b
nohud: 71a
oduncu: 42a
‘Osmānī (para): 17a
otlak: 28a; —ağnām: 28a
öküz; —koşulan: 25a
‘örfiyye: 1b, 30a, 41b, 47b
‘öşr: 1a, 16a, 35b, 49b, 72b; —küvvāre: 4a,
27b, 30b, 32b, 33a, 34a, 38a, 40a, 42b,
48a; —meyve: 17a; —neft: 49b
pāpūcī: 41a
pāye-i serīr-i a‘lā: 4a, 80b, 81a
penbe: 4b, 62a, 68a, 79b
pīr-i fānī: 79a
piyāz: 3b, 4b, 6a, 8a, 11a, 12a, 15a, 21b, 25a,
27b, 28a, 28b, 29b, 30b, 31a, 32b, 34a,
34b, 35b, 36a, 38a, 41a, 42b, 45a, 48a,
48b, 51a, 51b; —levhi: 1a
râ‘ī: 25b, 76a
rādde-i terkīn: 47b
Ramazānü'l-Mübārek: 30a
re‘āyā: 1b, 3b, 25a, 27b, 36a, 38a, 47b, 61b,
79a, 80b, 81b; —yerlü: 28a
Rebī‘ü'l-evvel: 35b
Receb: 72b; —73a
Re’īsü'l-Küttāb: 1b, 30a, 33b, 41b, 46b, 47b,
49b
resm*; —ağnām: 44a, 58b, 78a; —‘arūs: 3b,
4b, 6a, 6b, 9b, 11a, 11b, 12b, 13a, 14a,
15a, 15b, 17b, 20a, 21a, 21b, 22a, 27b,
28a, 28b, 29b, 30b, 34a, 34b, 35a, 38a,
40b, 41a, 42b, 45a, 45b, 47b, 48a, 48b,
49a, 50b, 51a, 58b, 62a, 62b, 63a, 63b,
64a, 64b, 66a, 66b, 67a, 68a, 68b, 69a,
69b, 70a, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a,
74a, 78a, 79b, 81a, 82b, 83a; —cāmūs:
78a; —cūme: 1a; —çift: 78a; —daruga:
25a, 27b, 28a, 29a, 29b, 30b, 31a, 32b,
33a, 34a, 34b, 35b, 36a, 38a, 40a, 41a,
42b, 45a, 45b, 46a, 47b, 48a, 48b, 49a,
50b, 51a; —düğe: 45a; —ganem: 81a,
82b, 83a; —gāv-ı büzürk: 17a; —haddād:
27b; —hallāc: 3b, 4b, 15a, 28a, 38a, 42b,
45a, 45b, 48a, 51b, 62a, 62b, 63a, 68b,
69a, 69b, 70b, 71a, 71b, 72a, 72b, 73a,
73b, 74a; —hāne: 43a, 43b, 44a, 81a,
82b, 83a; —hayyāk: 3b, 4b, 6a, 6b, 9b,
10b, 11b, 12a, 13a, 14a, 15a, 15b, 17a,
20a, 21a, 21b, 22a, 27b, 28a, 28b, 29b,
30b, 31a, 32b, 33a, 34a, 34b, 35b, 36a,
38a, 40a, 41a, 42b, 45a, 45b, 48a, 48b,
51a, 62a, 62b, 63a, 63b, 64b, 66b, 67a,
68a, 68b, 69a, 69b, 70a, 70b, 71a, 71b,
72a, 72b, 73a, 73b, 74a; —hayyāt: 27b,
29a, 29b, 30b, 32b, 34a, 34b, 35b, 38a,
40a, 41a, 42b, 45a, 45b, 48a; —kaftan:
27b; —kazgancı: 27b; —kefş-dūzī: 9b,
27b; —kettān (?): 51a; —kışlak: 3b, 78a;
—küvvāre: 3b, 4b, 6a, 9b, 11a, 11b, 12b,
13a, 14a, 15a, 31a, 78a; —küvvāre (?):
51a; —neccār: 27b; —otlak: 28a; —otlak-i
ağnām: 28a; —‘örfiyye: 1b, 30a, 41b,
47b; —sad-yek: 17b; —bukūr: 62b
resm-i behāyim*
resm-i hāne-şümar*
resm-i merā‘ī*
resm-i mevāşī*
resm-i sad-çehār*
ricāl: 54b; —Devlet-i ‘Aliyye: 72b
ruhsat-ı ‘aliyye: 72b
Ruz-nāmçe: 47b; —hümāyūn: 47b
rüsūm, bk. resm
rüsūmāt, bk. resm
rütbe: 72b
sa‘b mahall: 81a
sa‘b ve muhtara mahall: 80b
sādāt: 12a, 68a, 79a, 80b, 81b, 82b
sad-çehār*
49
sad-yek: 16a, 17b
sāhib-i tīmār, bk. tīmār sāhibi
salgun: 30a
sancak: 35b, 47b, 49b, 72b; —tahrīri: 80b
savk: 3b, 27b, 29b, 30b, 33b, 38a, 79b;
—mālikānesi: 1a, 25a
sayfī: 5a, 20a; —mahsūlāt: 25a
sebt; —defter: 27b, 35b, 49b, 72b, 73a;
—olunmak: 32b; —ve tahrīr: 47b
seğerek: 51a
sehm: 4b, 19a, 29a, 30b, 33b, 38a, 45a
sekkārī: 78a
selātīn-i ‘Acem: 78b
serdār-ı ekrem: 46b, 49b
ser-tagar*
ser-tāk-ı memleha: 17a
sınur: 78b
sicill-i kādī: 1a
simsim: 1a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a, 6b, 7a, 8b, 9b,
10a, 11a, 11b, 12b, 13a, 15a, 15b, 16a,
17b, 20b, 21a, 22a, 22b, 25a, 27b, 29b,
30b, 31a, 31b, 32b, 35b, 36a, 38a, 38b,
42b, 45a, 45b, 46b, 47b, 48a, 50b, 51a,
51b, 52b
sipāhī: 1a, 25a, 28a, 52a
sipāhiyān, bk. sipāhī
sīr: 4b, 11a
siyāh-dāne: 3b
suhre: 30a
Sultān-ı Enbiyā: 30a
südde-i sa‘ādet: 49b
Ş. [Şa‘bān], bk. Şa‘bān
Şa‘bān (ay): 1b, 32b, 49b
şa‘īr*
şalgam: 1a
şatt: 7b, 78a; —nehr: 7b
şayak-ı ibrişim: 17a
şer‘: 49b; —şerīf: 49b
şer‘ī: 73a
şer‘iyye: 1b, 4b, 9b, 18a, 19a, 22a, 30a, 35b,
41b, 47b, 49b, 52a, 62b
şerh: 35b; —virilmek: 47b, 49b
şevātī-i nehr, bk. şatt-ı nehr
şitevī: 5a, 20a; —mahsūl: 16a; —mahsūlāt: 25a
Şūrā-yı Devlet: 35b
şürekā: 6b, 17b, 38a, 40a
ta‘āmiyye: 72b
tagar*
tahrīr: 72b, 80b, 81a; —olunmak: 47b;
—zamānı: 49b
tā’ife: 18b, 42b, 43a, 43b, 44a, 44b, 55b, 61b,
81a
tāk: 17a, 17b, 79b
talebe-i ‘ulūm: 72b, 73a
tamga: 1a, 3b, 27b, 38a, 42b, 48a
ta‘mīr: 49b
ta‘mīrāt ve mefrūşāt: 35b
tarīk: 52a; —‘āmm: 52a
Tarīkāt-ı ‘Aliyye-i Kādiriyye: 72b
tasarruf; —şürekā: 38a; —verese: 41a, 48b,
52a, 61b, 83b
taşra: 1a
tāyife, bk. tā’ife
te‘allüm: 27a
te‘āmül; —kadīmī: 35b; —mahalli: 35b
tekālīf: 30a, 35b, 47b; —‘örfiyye: 1b
temessükāt: 78b
temlīk: 32b, 46b, 49b; —olunmak: 1b
tennūre: 4a, 38a, 40a, 42b, 65a, 74a
tereke (mahsul): 49b
tevcīh: 35b, 47b, 72b
tevkī‘ī: 27b, 35b, 49b, 73a; —hattı: 35b, 72b;
—kalemi: 47b, 49b
tevliyet: 47b, 78a
tezkire: 35b, 78b
tīmār: 1a, 18b, 25a, 47b, 49b, 52a, 54b;
—sāhibi: 18b
tīmārlık: 47b
*Bu terimler hemen hemen her sayfada geçtiği için dizinde sayfa numaraları verilmemiştir.
50
tosun: 25a
turp: 1a
türbe-i şerīfe: 72b
‘ubūr-ı şatt: 78a
uğur-ı dīn; —mübīn: 49b; —ü devlet: 49b
‘ulemā: 72b
Ulus koyunu: 28a
ümerā-i Ekrād: 49b
vācib-i dīvān: 25a
vakf: 33b, 41b, 47b, 75b, 78b, 79b; — āsitāne:
20a; —Haremeyn: 47b; —mezār: 79a;
—olunmak: 30a; —zāviye: 78b, 79b
vakfiyyet: 35b, 47b, 78b
vālī: 47b
varaka: 1a
vāridāt: 35b
vāridīn ve sādırīn, bk. āyende ve revende
vassāle: 35b, 73a
verese: 9b, 11a, 14a, 15a, 19a, 22a, 30b, 31b,
33b, 34a, 34b, 41a, 45b, 48b, 52a, 61b,
62a, 62b, 65a, 74a, 83b
vezīr: 47b
vezīr-i a‘zam: 1b, 32b, 46b, 49b
vezne*
vilāyet: 1a, 28a, 35b, 49b, 83b
Virgü Emāneti: 35b
vükelā-i fihām: 72b
yava: 1b, 47b
za‘īm: 49b
zāviye: 27a, 27b, 35b, 77b, 78b, 79a, 79b,
80b, 81a, 83b
ze‘āmet: 49b; —müstakil: 47b
zemīn: 20a, 78b, 79b
zirā‘at: 49b, 61b, 72b; —etmek: 18b, 49b;
—ve harāset: 49b, 52a, 54b
ziyāde: 78a
zürrā‘: 35b
zürret*
zürret ve duhn: 63a, 68a
III. 111 NUMARALI KERKÜK LİVASI
MUFASSAL TAHRİR DEFTERİ
TRANSKRİPSİYON
[Vassāle kaydı]
9-‘İlmühaber Defteri Varakası
‘Aded: 37
Bihī
Kara-dere karyesi mālikānesinin Hazīne'den zabtı hakkında Evkāf-ı Hümāyūn Cihāt Kalemi'nden fī gurre-i Rebī‘ü'l-āhir, sene 301 ve fī 18
Kānūn-ı Sānī, sene 99 tārīhiyle vürūd iden ‘ilmühaber defter-i mahsūsuna kayd olunmuş olmağla hīn-i iktizāda mürāca‘at oluna.
[v. 1a]
Ma‘mūlün-bih olan kānūn-nāme Şehr-i Zol mufassalındadır. Lāzım geldikde Şehr-i Zol mufassalına mürāca‘at oluna.
KĀNŪN-NĀME-İ NEFS-İ DAKŪK VE NĀHİYE-İ DAKŪK, ber-mūceb-i sicill-i kādī ve be-tasdīk-i a‘yān-ı vilāyet, ‘an-zamānı
Hasan Pādişāh ilā-yevminā hāzā, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk.
Nefs-i Dakūk'da ve Dakūk'a tābi‘ olan karyelerde vāki‘ olan değirmenlerden yiğirmi akça ve nefs-i Dakūk'dan ve Dakūk'a tābi‘ olan
karyelerden kārih olanlar her senede yüz akça ve nefs-i Dakūk'dan ve yüz akça kurādan alurlarmış; girü bunun üzerine mukarrer kılındı ve piyāz
levhinden ki, uzunu sekiz arşun ve eni dört arşun ola, bir akça alınur ve “resm-i merā‘ī” diyü her iki koyundan bir akça alınur ve “resm-i mevāşī”
diyü her bir inekden beş akça alınur ve her düğeden iki buçuk akça alınur ve dişi eşekden iki buçuk akça alınur ve buğdaydan ve arpadan ve
zürretden “ser-tagar” diyü dīvāniyyeden gayri her beş tagardan dört akça alınur ve cevzekadan ve simsimden dīvāniyyeden gayri beş tagardan sekiz
akça alınur ve bāğlardan ‘öşr alınur ve tamga her nesne ki, taşradan gelen metā‘dan ve gayriden yiğirmiden bir alınur ve muhaddarātdan beş
buçukdan bir alınur ve turpdan ve şalgamdan ve sāyirinden beş akçadan buçuk akça alınur ve nefs-i Dakūk'dan hāne-şümār her hāneden sekiz akça
alınur ve tevābi‘inden her hāneden beş akça alınur ve nefs-i Dakūk'da ve kurāda her cüllāhdan “resm-i cūme” diyü her cūmeden177 altı akça alınur ve
her karyenin mālikānesi karye be-karye deftere kayd olunmuşdur; zīrā ki her karyenin bir ‘ādeti olmağın her karyede kıymeti gösterildi. Mezkūr
nāhiyede olan kefereye ve Yahūdilere yiğirmi beşer akça ispençe vaz‘ olundu ve nāhiye-i mezbūrede vāki‘ olan savk178 mālikāneleri sipāhīye tīmāra
virilmedi, hāssa-i hümāyūn kayd olundu; be-düstūr-ı sābık ve defter-i köhne.
[v. 1b]
İşbu nefs-i Dakūk ve karye-i Gök-değen [Gökdan] 179 ve karye-i Şemsiyye ve karye-i Helmīn'in cizye-i gebrān ve Yahūdiyān ve ‘ādet-i ağnām
ve beytü'l-māl-ı ‘āmme ve hāssa ve yava ve kaçgun ve māl-ı gā’ib ve māl-ı mefkūd ve bi'l-cümle kāffe-i hukūk-ı şer‘iyye ve āmme-i rüsūm-ı
‘örfiyyelerin min-külli'l-vücūh mefrūzü'l-kalem ve maktū‘ olmak üzere Vezīr-i a‘zam-ı müşārun-ileyh hazretlerine temlīk olunub emlāk-ı mezbūre
re‘āyāsı ‘avārız-ı dīvāniyye ve sāyir tekālīf-i ‘örfiyyeden dahi mu‘āf ve müsellem olmağın minvāl-i mezbūr üzere mahalline kayd ve işāret olunmak
fermān olunmağla şerh ve tahrīr olundu; fi't-tārīhi'l-mezbūr. Harrerehü'l-fakīr Mustafā, (...) Re’īsü'l-küttāb. (Bu açıklamanın üzerine terkin kaydı
çekilmiştir.)
DEFTER-İ MUFASSAL-I LİVĀ-İ DAKŪK ve KERKÜK
Nefs-i Dakūk, tābi‘-i m. [mezbūr] Zīrde mastūr olduğu üzere nefs-i Dakūk Vezīr-i a‘zam müşārun-ileyh Hüsrev Paşa hazretlerine
ber-vech-i temlīk virilmişdir,. Fī 27 Ş. [Şa‘bān] sene 39. Harrerehü'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-küttāb
Habībullāh
hatīb ve imām
Mehmed birāder-i O
Hasan birāder-i O
m.
Kāh (?)
mü’ezzin
Zeynü'd-dīn veled-i O
Receb birāder-i O
Kara Melik veled-i
‘Alīhān
Muhsin ‘Alī veled-i O
m.
Nebīhān birāder-i O
İmāmkulu veled-i Bayram
Bayram veled-i O
m.
‘Āşūr birāder-i O
m.
Muhsin
bevvāb
Yeşim-Süle-Nāk (?)
Bayram veled-i Bünyād
Şāhvirdi Mendelçin
Hānkulu veled-i O
Nūrī veled-i Hān ‘Alī
Leşkerī veled-i O
m.
Aydın birāder-i O
m.
Hüseyin veled-i Beşāret
Şāhkulu veled-i Gurbet
Şa‘bān veled-i ‘Alī
Fethī veled-i Bağdādī
Ahmed veled-i O
Sittī (?) veled-i Şāhkulu
Gurbet
İmāmkulu veled-i
‘Azīmet
Şāh veled-i O
m.
Hādī veled-i Nāsır
Hüseyin veled-i Şeyh
Ahmed
Şāh ‘Alī veled-i Dellāl
Burc ‘Alī veled-i O
Mehmed ‘Alī birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Süveyd
m.
Hızır veled-i Hasan
Kāsım
Allāhī birāder-i O
Bayram birāder-i O
m.
Dervīş veled-i İsmā‘īl
Aydın veled-i Hasan
Yağbasdı
Ahmed veled-i Kāsım
Zünnūn veled-i Hasan
‘Alī
Kalender birāder-i O
Şāh Hüseyin birāder-i O
Dāvud veled-i Ca‘fer
Şāhkulu veled-i Hasan
Zeynī veled-i Mehdī
İbrāhīm birāder-i O
m.
Mehmed veled-i ‘Alī
Yülük (?)
Şimşir (?) veled-i Süveyd Ayas veled-i Yağbasdı
Budak veled-i O
m.
Sefer birāder-i O
m.
‘Abbās
bevvāb
Hüseyinkulu veled-i O
Şāhkulu veled-i Hamza
Timur veled-i O
Hamza birāder-i O
m.
Pīrī birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Hasan
Kāsım
Kaplan veled-i O
m.
Kara Kulağ birāder-i O
m.
Şāhkulu veled-i Hüsnü
Bünyād veled-i O
m.
‘İnāyet birāder-i O
Bayram veled-i Hüsnü
Hızır veled-i Sultān ‘Alī
177
Bu kelime Ömer Lütfi Barkan tarafından “cume” (XV ve XVI'inci Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları, Kanunlar, c. I, İstanbul 1943, s.
194) ve Ahmet Akgündüz tarafından “çuka” (Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, c. V, 201, FEY Vakfı Yayınları, İstanbul, 1992, s. 196) şeklinde okunmuştur. Bazı
kanunnamelerde bu kelimenin yerine “cüllah kuyusu” (bk. BOA, TD 168, s. 9; BOA, TD 660, s. 7) şeklinde Türkçeleştirilmiş bir ifade kullanılmış olmasından hareketle kelimenin
Arapça'daki “kuyu” kelimesine karşılık gelen “cümme” kelimesinden galat olduğu kanaati hasıl olduğundan, bu kelimenin okunuşu ve imlasında “vav” kullanıldığı da dikkate alınarak
“cūme” şekli tercih edilmiştir.
178
Bu kelime Ömer Lütfi Barkan tarafından “son” (a.g.e., c. I, s. 194-195) ve Ahmet Akgündüz tarafından “savk” (a.g.e., c. V, s. 196, 202) şeklinde okunmuştur. Diğer defterlerde bu kelime
“sad-vav-kâf-ı Türkî” (bk. BOA, TD 1049, s. 74); “sad-vav-diş-kef” (bk. BOA, TD 534, s. 16; BOA, TD 1028, s. 53) ve “sad-vav-kef” (bk. BOA, TD 623, s. 1, 16, 18; 1028, s. 7, 18 ve
1049, s. 72) şeklinde geçmektedir. BOA, TD 623, s. 1'deki; “Ve ba‘zı mellāk savkinde cānib-i mīrīye rāci‘ olmuş arāzī vardır...”; BOA, TD 1028, s. 7'deki; “Ba‘zı karyeler kadīmden
Akkoyunlu ve Karakoyunlu tāyifesinin mülkleri imiş. Toprak hakkı diyü mahsūlden ba‘zı yerlerde yigirmiden bir ve ba‘zı yerlerde otuzdan bir alınurmuş. Sonra mezkūrlar firār idüp Kızılbaş
savk eyleyüp şimdiye değin mīrī içün zabt iderlermiş” ve TK, KKA 111, v. 79b'deki; “an-savki Şāh İsmā‘īl vakf-kerde” ifadelerinden hareketle “savk” şeklinde okunması tercih edilmiştir.
179
TK, KKA 285, v. 3b, 13b, 14b; BOA, MAD 17895, s. 31.
53
Mehmed birāder-i O
Seydī birāder-i O
Yārkulu veled-i Hācī
Hānkulu birāder-i O
Dilenci veled-i Muhsin
Veled veled-i Mahmūd
Murād birāder-i O
m.
Merdān birāder-i O
m.
Budak birāder-i O
m.
Mehmed
hallāc
‘Āşūr birāder-i O
m.
Demür birāder-i O
m.
Hüseyinkulu
kefş-dūz
Fazlullāh veled-i ‘Alī
Ramazān veled-i
Mehmed Gā’ib
Hüseyin veled-i Ca‘fer
Muhsin birāder-i O
Şāhkulu veled-i O
m.
Hızır veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
İlyās veled-i O
m.
Receb birāder-i O
m.
Mehdī veled-i ‘Alī-i
Melik
‘Abbās birāder-i O
Allāhkulu birāder-i O
m.
İsmā‘īl veled-i İbrāhīm
Budak veled-i Dāvud
m.
Sehāb veled-i Receb
Şükür veled-i Hācī
Kanber veled-i Hān ‘Alī
Hādim birāder-i O
Dervīş veled-i Hān ‘Alī
Gulām veled-i Hān ‘Alī
Üstād Ferruh Güvāz
Hüseyinkulu veled-i O
m.
Pīrkulu veled-i Benefşe
Şāhkulu veled-i Hızır
m.
Hüseyin veled-i Meskād (?)
‘Alī veled-i O
Nebī birāder-i O
m.
Velī birāder-i O
m.
Cābir birāder-i [O]
Seydīkulu veled-i Bevvāb
Velī veled-i Sevindik
Rūhullāh veled-i Şemsü'd-dīn
Dürr-i Şems
Budak veled-i O
m.
Kamer birāder-i O
Şinnāv birāder-i O
m.
‘Abdī veled-i Ca‘fer
Hakvirdi veled-i O
m.
Hudāvirdi veled-i Haydar Mehdī birāder-i O
Yolkulu birāder-i O
m.
Sultān veled-i Tāc
Ahmed
Oruç veled-i O
m.
Bayram birāder-i O
m.
Şāhkulu veled-i Hüseyin
Mūsā veled-i O
İbrāhīm birāder-i O
m.
Hasan birāder-i O
m.
Hoca ‘Alī-i Kātib veled-i
Hüseyinkulu
Hüseyinhān birāder-i O
Pīrīcān birāder-i O
m.
Mūsā veled-i ‘Abdu'l-Hālık
Kāzım birāder-i O
Yārī veled-i Bayram ‘Alī
Hüseyinhān birāder-i O
m.
Kerbelāyī veled-i ‘Alī
Sefer birāder-i O
İsmā‘īl birāder-i O
m.
Üstād ‘Alī
hayyāt
Zeynī veled-i İhtiyār
Hüseyincān veled-i O
Ramazān birāder-i O
m.
Hüseyin veled-i Şeyhī
Allāhvirdi veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i Kāsım
Monlā Dār Emīr veled-i Nebī
İbrāhīm veled-i Tunç
Ahmed veled-i O
Mahmūd birāder-i O
‘Alī veled-i Tunç
Hüseyin ‘Alī veled-i
Monlā Seydī Ahmed
Cum‘a veled-i O
m.
Mehmed Nezīr veled-i
Seydī Ahmed
Receb
a‘mā
Şāhvirdi veled-i ‘Alī
‘Alī veled-i O
m.
Şāh ‘Alī veled-i ‘Abd ‘Alī
Emīrzā ‘Alī veled-i O
m.
Hüseyin veled-i Hasan ‘Alī
Cān ‘Alī veled-i O
m.
Dīvāne veled-i Mukaddem
Mahmūd birāder-i O
Hasan veled-i İsmā‘īl
‘Alī birāder-i O
Hüseyin birāder-i O
Hüseyin veled-i Üveyskulu
Yūsuf veled-i O
Hızır veled-ı Halīl
Budak veled-i Tu‘me
İbrāhīm veled-i O
m.
Hüseyincān birāder-i O
m.
Yiğit veled-i Şāhkulu
‘Alī veled-i O
m.
Mehmed veled-i Tu‘me
‘Abdu'r-Re[zzā]k veled-i
Hasan ‘Alī
Göçeri birāder-i O
Sefer veled-i O
m.
Aydın veled-i Hasan
Mehmed veled-i Ca‘fer
m.
Hasan-ı ‘Arab
Şāh Hüseyin veled-i O
m.
Allāhkulu veled-i Hasan
‘Alī
Mehmed veled-i O
m.
Haydar veled-i Hasan ‘Alī
‘Alī veled-i O
m.
Velī birāder-i O
Nebī birāder-i O
m.
Hācī Mihr veled-i O
Leşkerī veled-i O
m.
Mevlānā Muhsin veled-i
Hüseyin Gurbet
Mīrzākulu veled-i O
Yolkulu birāder-i O
m.
Babakulu veled-i Hızırkulu Ahmedkulu birāder-i O
Seydī birāder-i O
m.
Serhoş veled-i
‘Abdü'l-Kerīm
‘Alīkulu veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i
‘Abdü'l-Kerīm
Mehmed veled-i Şeyhī
‘Alī veled-i Hasan
hayyāt
Emīr veled-i Hüseyin
Müşterī veled-i ‘Alī-i
Bağdādī
Cüneyd veled-i Üveyskulu
Hānkulu veled-i Hüseyin
Şāhkulu veled-i
Hüseyin-i Bağdādī
Receb veled-i Mahmūd
Allāhkulu veled-i Şīrānī
Kömürcü veled-i
Hüseyin
Murād veled-i Feth (?)
Pīre Hasan veled-i Zeyn
Hasan veled-i O
m.
Koç ‘Alī birāder-i O
m.
Cebrā’īl veled-i Hasan
Zeynel
Sultān ‘Alī veled-i O
Şāhkulu birāder-i O
Hüseyinkulu birāder-i O
İmāmkulu birāder-i O
m.
Seydī-i
meş‘aledār
Tengrikulu veled-i
‘Abdu'l-Vehhāb
Şāhkulu veled-i ‘Alī
İmāmkulu veled-i Süvār
Hācī veled-i Şeyh Ahmed Kubād veled-i O
m.
Murād birāder-i O
m.
Yolu veled-i Şāhkulu
Sa‘īd veled-i ‘Abdullāh
Hüseyin veled-i Kādī-i
‘Abdullāh
Hafī-i ‘Arab
Mehmed
hayyāt
Hızır veled-i O
m.
Üstād Baba
hayyāt
‘Alīcān veled-i O
Necef Hayyāt birāder-i O Hızır veled-i Hasan
Babacān veled-i Hızır
bevvāb
Şeyh Allāhī
Zeynī veled-i Mehmed
‘Alī
Cān veled-i ‘Alī
m.
Hüseyin veled-i Zeyn
neccār
Yolu birāder-i O
Ramazān veled-i Şāh ‘Alī
Kubād veled-i O
m.
‘Abbās veled-i Usta
Mehmed
Necef veled-i O
m.
Dāvud veled-i Allāhvirdi
m.
İlyās veled-i İmāmkulu
Allāhkulu birāder-i O
[v. 2a]
kassār
[v. 2b]
54
İmāmkulu veled-i ‘Ābdī
Cārullāh veled-i Fethī
Ferecullāh birāder-i O
m.
Hidāyet veled-i Halīl
Hüseyinkulu veled-i ‘Alī
kazancı
Hızır veled-i O
m.
Mehdī birāder-i O
m.
Kara Pīrkulu veled-i Pīr
Ramazān veled-i O
m.
Yağdı veled-i Tengrivirmiş
Şāhvirdi birāder-i O
Fethī-i Bıçakcı
Cömerd veled-i O
m.
Mevlānā İbrāhīm veled-i
Mehmed
Yūsuf veled-i O
Selmān birāder-i O
m.
İmāmkulu birāder-i O
m.
Nūr ‘Alī veled-i Mīr ‘Alī
Şāh ‘Alī birāder-i O
Yār ‘Alī veled-i O
Kara ‘Alī veled-i Şāhī
İlyās
hallāc
Pīr ‘Alī birāder-i O
m.
Āzīne
bıçakcı
Cum‘a birāder-i O
m.
Allāhvirdi veled-i Receb
Şāhkulu birāder-i O
m.
Şükür Abral (?)
Mehmed veled-i O
Zeynü'l-‘Abidīn birāder-i O
m.
Şāh ‘Alī veled-i Pīrī
‘Alī veled-i Kulu
Velīcān veled-i Mehmed
‘Alīcān veled-i
m.
Aslan veled-i Pīr Velī
Sultān Ahmed birāder-i O
m.
Pīr Ahmed birāder-i O
m.
Cum‘a veled-i Selmān
Dervīş veled-i O
m.
İne veled-i ‘Alī
Hızır veled-i O
Buldu birāder-i O
İmāmkulu veled-i Hasan
‘Alī
‘Alī veled-i O
m.
Budak veled-i Değen (?)
Kāsım veled-i Receb
Aydoğmuş veled-i O
m.
Kara Hızır
Hüseyin veled-i O
[v. 3a]
Kerbelāyī birāder-i O
m.
Yağmur birāder-i O
m.
Tācī veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i O
Hācī Ahmed birāder-i O
Ni‘met veled-i ‘Abdullāh
Tengrivirmiş veled-i O
m.
Allāhvirdi birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i
Üveyskulu
Ramazān birāder-i O
Yolu veled-i O
m.
Mehmed veled-i Haydar
‘Alī birāder-i O
Hüseyincān veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Nāsır veled-i ‘Alī
Velī veled-i O
m.
Gulām ‘Alī
dervīş
Emīrze ‘Alī veled-i O
Sittī (?) veled-i Hüseyin
‘Alī veled-i ‘Abd ‘Alī
Mehmed birāder-i O
Velī birāder-i O
Şeyh Elvend veled-i
Dervīş ‘Alī
‘Abbās
a‘mā
Halef veled-i Bağdādī
Mīzān-ı Kürd
Cebrā’īl veled-i Mehmed
‘Alī
Murād veled-i Şems
Āzīne birāder-i O
İmāmkulu veled-i
Ya[‘]kūb
Allāhī birāder-i O
m.
Kulu veled-i Ağgöz
Pīrīhān veled-i O
m.
Keçel Hüseyinkulu veled-i Şāhvirdi veled-i Kıvām
Ağgöz
‘Alī birāder-i O
Ramazān veled-i Şāhkulu Eyvānī-i Kürd
m.
İmāmkulu veled-i O
m.
Hasan veled-i Cihānşāh
Şeyhī veled-i Mīr ‘Alī
Maksūd veled-i Murād
Elmās veled-i Göçi Bey
Yāğıbasdı veled-i Kara
Hüseyinkulu veled-i
Ca‘fer
Açın veled-i O
m.
Fethī veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Hızır veled-i Seydīkulu
Şāhkulu veled-i Mesī
Mehdī birāder-i O
Yārī veled-i Selāmet
Mehmed veled-i Receb
Allāhkulu veled-i Maksūd
Mehmed ‘Alī veled-i Velīşāh
Şāhvirdi veled-i Oruç Beğ Yūsuf veled-i Şāhvirdi
Hāne: 249
Mücerred: 102
Cemā‘at-i Dervīşān
Incak (?)
Sādık Abdāl
Şāhvirdi veled-i A‘mā
Küçük birāder-i O
Hāne: 3
Cemā‘at-i Evlād-ı Merhūm Şeyh Şāhkulu veled-i Şeyh Hācī
Şeyh Mehmed veled-i Mehmed
İbrāhīm birāder-i O
Cān Ahmed birāder-i O
Üstād ‘Abdullāh birāder-i O
m.
Pīr Mehmed birāder-i O
m.
Şeyh Muhsin veled-i Şeyh Ni‘met
‘İnāyet veled-i O
Ferruh birāder-i O
Şeyh Kādir
Tahta veled-i O
m.
Hāne: 7
Mücerred: 3
[v. 3b]
Cemā‘at-i Gebrān ki, der-Dakūk sākinend
Aldīn veled-i ‘Üzeyr
Şūrīş veled-i O
m.
Tācī birāder-i O
Sa‘dī birāder-i O
m.
‘Abdu'l-Ahad
veled-i Tācī
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i
Nakdü'd-dīn
‘Abdullāh veled-i O
Sa‘īd birāder-i O
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i O
Nezīr birāder-i O
‘Abdu'l-Mesīh birāder-i O
Sittī (?) birāder-i O
m.
Nāsır veled-i Fahrü'd-dīn
m.
Yasif
haddād
Tu‘me veled-i Şems
‘Ubeyd veled-i Mūsā
Zeynī veled-i Gaybī
Hürmüz veled-i O
Şem‘ūn veled-i Hasan
Kamer veled-i Şāh Hasan
Sa‘dī veled-i Oğlanşāh
Hāne: 18
Ser-tagar: 1.431
Resm-i hāne-şumār: 2.072
‘Īsā veled-i ‘Abdullāh
Mücerred: 4
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 1.625
Resm-i merā‘ī: 1.282
Resm-i behāyim: 70
55
Mukāta‘a-i bāğçe-i Üveyskulu-Kazancı, der-‘uhde-i
Monlā İbrāhīm, fī-sene: 100
Āsiyāb-ı Tut (?), der-tasarruf-ı Budak Tume (?) ve
Mehmed bin Tume (?)
Bāb: 1
Resm: 20
Mukāta‘a-i tamga, fī-sene: 13.600
Mukāta‘a-i bevvābī,
fī-sene: 2.120
Mahsūl-i bāğāt-ı
re‘āyā: 9.000
Mahsūl-i bāğāt-ı savk: 14.770
Mahsūl-i mukarrere-i kirāce-i [kirāha]180 nefs-i
Dakūk ve kurā-i Dakūk, fī-sene: 660
Āsiyāb-ı Budak
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Hoca-Tur-‘Alī
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Arslan-Pīr-Velī
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Şeyh-Şāhkulu, der-kurb-i Dakūk, nısf
der-tasarruf-ı evlād-ı Hoca Mahmūd, nısf
de[r]-tasarruf-ı Hüseyin ve Mehmed ‘Ömer
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Hācī-Ni‘met
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Savk, be-ism-i Hānkulu, Hazinedār
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Merfūse, der-bāğ-ı Ni‘me, der-tasarruf-ı
verese-i Şeyh Mahmūd, nısf
harāb
Āsiyāb-ı Kara-Ca‘fer
Bāb: 1
Resm: 20
İspençe-i gebrān: 450
Āsiyāb-ı zeytūn,
der-‘uhde-i Kara Ca‘fer
Bāb: 1
Resm: 20
Şa‘īr: 180 tagar
Kıymet: 12.600
Āsiyāb-ı Şeyh-Şāhkulu Resm-i hallāc: 196
Bāb: 1
Resm: 20
Resm-i hayyāk: 162
Resm-i küvvāre: 50
Mahsūl-i piyāz: 1.050 Mahsūl-i muhaddarāt: 730
Mahsūl-i siyāh-dāne ve
kişniç: 130
Resm-i kışlak-ı ba‘zı kesān: 70
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 2.919
Hınta: 120 tagar
Kıymet: 18.000
Cevzeka: 42 tagar
Kıymet: 18.900
Simsim: 2 tagar
Kıymet: 300
Bakla: 1 tagar
Kıymet: 150
Duhn: 12 tagar
Kıymet: 960
Resm-i sad-çehār: 1.450
beyāz Hınta: 5 tagar
Kıymet: 750
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Āsiyāb-ı Şeyh-Hasan, der-‘uhde-i Şeyh Ahmed
bin Receb, ‘an-evlādı İmām Muhammed Nizām,
ber-vech-i maktū‘, fī-sene: 100
Yekūn: 105.147
[v. 4a]
Mālikāne-i Nefs-i Dakūk, otuzdan bir alınur, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 22 tagar Şa‘īr: 33 tagar Cevzeka: 7 tagar, 2 vezne Duhn: 3 tagar, 3 vezne Simsim: 7 vezne
Kıymet: 3.300 Kıymet: 2.310 Kıymet: 3.195
Kıymet: 252
Kıymet: 52
Yekūn: 9.109
Kerkük kazāsından Dakūk nāhiyesinde mütemekkin olan Şeyh Mehmed (!) sene 966 Rebī‘ü'l-evveli'nin Evāyili tārīhiyle müverrah hükm-i
şerīf īrād idüb; “Mezkūrun mutasarrıf olduğu bāğı ve iki çiftliğinin mahsūlü ne mikdāra mütehammildir; defter-i cedīde ne mikdār nesne kayd
olunmuşdur; ‘arz idesiz.” diyü fermān olunmağın mezkūrun karye-i mezbūrede olan mülk bāğı ve iki çiftlik mahsūlü yoklandıkda ber-vech-i tahmīn
yılda iki biñ akça mikdārı mahsūlü olduğu ma‘lūm olub sonra defter pāye-i serīr-i a‘lāya ‘arz olundukda mezkūr Mahmūd (!) hāzır olmamağın hāli
üzere kaldı. Sahh.
Mezra‘a-i Kızıl-yar181, tābi‘-i Dakūk
Hāsıl
Hınta: 4 tagar
Şa‘īr: 8 tagar
Kıymet: 600
Kıymet: 560
Yekūn: 1.160
Mezra‘a-i Çekirge-ziyāreti ve Kara-burun ve Güneyüz ve Ağca-meşhed, tābi‘-i m. [mezbūr]182
Ser-tagar: 480
180
BOA, TD 1028, s. 44, 53, 61.
TK, KKA 285, v. 12a.
182
Aynı defter, v. 11b.
181
56
Hınta: 50 tagar
Kıymet: 7.500
Hāsıl
Şa‘īr: 60 tagar
Kıymet: 4.800
Zürret: 52 tagar
Kıymet: 4.160
Āsiyāb-ı tennūre, der-‘uhde-i Seyyid Murād
Mahsūl-i bāğāt: 997
ve Sultān ve Kara Melik, ber-vech-i iştirāk: 20
‘Öşr-i küvvāre: 40
Yekūn: 17.997
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, der-‘uhde-i Sultān ‘Alī ve Hüseyin Çelebi ve Gaybullāh ve Mahmūd Şihāb ve Şāhkulu ve diğer Sultān ‘Alī
Hınta: 2,5 tagar
Şa‘īr: 5,5 tagar
Zürret: 2,5 tagar
Kıymet: 375
Kıymet: 385
Kıymet: 200
Yekūn: 960
[v. 4b]
Karye-i Matık183, tābi‘-i m. [mezbūr]
Şāh ‘Alī veled-i Şāhkulu
Hoca Bahşī veled-i O
İskender birāder-i O
Hüsām Kethudā veled-i Hamdān
Fazl veled-i O
Kabbās veled-i Mehmed
Müşeyye veled-i Mehmed
Velī veled-i ‘Alī
Seydī veled-i O
Ahmed veled-i Nāsır
Hüseyin veled-i O
Kamer veled-i Necm
Mahmūd birāder-i O
Yūsuf birāder-i O
Uğurlu veled-i Pīrī
Muhammedkulu birāder-i O
Karaca birāder-i O
Hākī veled-i Hāndān
Ramazān veled-i O
‘Alī birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i Velī Burc ‘Alī veled-i O
Ahmed veled-i ‘Alī
Mehmed birāder-i O
Yolkulu veled-i Hüseyin
Şücā‘ veled-i İsmā‘īl
Mehmed veled-i İsmā‘īl
‘Abdu'l-Hüseyin veled-i O
Harbū‘ (?) veled-i Mahmūd Bayram veled-i Dāvud
Nefs veled-i Yolu
Cemkulu veled-i Mehmed
m.
Şeref veled-i Zeynü'l-‘Ābidīn
‘İnāyetkulu veled-i Āzīne Nazar veled-i Velī
m.
Hāne: 34
Mücerred: 2
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 650 Resm-i hāne-şümār: 264
Resm-i merā‘ī: 88
Resm-i mevāşī: 140
Resm-i behāyim: 10
Resm-i küvvāre: 30
Resm-i hayyāk: 50
Hınta: 40 tagar
Kıymet: 6.000
Şa‘īr: 71 tagar
Kıymet: 4.970
Cevzeka: 5 tagar
Kıymet: 2.250
Mahsūl-i piyāz: 77
Mahsūl-i sīr: 40
Resm-i hallāc: 5
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 237
Zürret: 14 tagar
Kıymet: 1.120
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i sad-çehār: 600
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Yekūn: 16.680
Mālikāne-i karye-i mezbūr yüzden üç; ‘an 6 sehim 1 sehim, der-tasarruf-ı Mevlānā Hüseyin bin ‘Abdu'l-Kādir ve 5 sehim der-tasarruf-ı verese-i
Halīl Beğ-i Üğrünci, ber-mūceb-i hüccet-i şer‘iyye ve defter-i ‘atīk.
Hınta: 6 tagar
Kıymet: 900
Şa‘īr: 11 tagar
Kıymet: 770
Cevzeka-i penbe: 15 [vezne] Simsim: 3 vezne Zürret: 2 tagar, 10 vezne
Kıymet: 337
Kıymet: 22,5
Kıymet: 200
Yekūn: 2.229
[v. 5a]
Mezkūr karyede hāne-şümār her hāneden sekizer akça alınur ve her inekden beş akça alınur ve her koyundan ve keçiden buçuk akça alınur ve
ser-tagar her beş tagardan buğdaydan ve arpadan altı akça alınur ve cevzekadan ve simsimden her tagardan iki akça alınur ve şitevīden ve sayfīden
altıdan bir alınur ve cüllāh cūmesinden184 beş akça alınur. Sahh. Ve her dişi eşekden iki buçuk akça alınur. Sahh.
Karye-i Batmanlu185, tābi‘-i Dakūk, ‘an-mevāzi‘
Kethudā Şāh Velī veled-i Pīr Nazar veled-i O
Emīrhān birāder-i O
Ya[‘]kūb birāder-i O
Budak veled-i Hüseyin
Kethudā Hüseyin veled-i
Devletgeldi
‘Alī birāder-i O
Budak birāder-i O
Fethullāh veled-i Hasan
Şükür veled-i O
Aydoğmuş birāder-i Fethī
Hudāvirdi veled-i ‘Alī
Hānkulu veled-i Hızır
Yārī veled-i Fazlullāh
Mīrhān birāder-i O
İsmā‘īl veled-i Deñli
Pīrī veled-i O
Allāhkulu veled-i O
m.
Şu‘ayb veled-i Ahmed
Hācī Bey veled-i O
İmāmkulu birāder-i Şu‘ayb ‘Alīhān veled-i Velī
Mehmed veled-i O
‘Alā’ü'd-dīn birāder-i O
m.
Halīl birāder-i O
m.
Şāhvirdi veled-i Gāhgeldi Ahmed veled-i Mehmed
Habīb veled-i O
Uğurlu veled-i Hāngeldi
Cābir
kefş-dūz
Oruç veled-i O
m.
Hüseyinkulu veled-i
Dedekulu
‘Alī veled-i O
Bayramkulu veled-i O
Necef birāder-i O
m.
Cānkulu birāder-i O
Yağmur veled-i Kul
Ahmed
Kara Mehmed birāder-i O
‘Abbās veled-i O
Göç-Bey birāder-i O
Koçi birāder-i O
Kā‘id veled-i Kara
Mehmed
183
BOA, TD 1028, s. 71; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 5b.
BOA, TD 1028, s. 4'te “cüllāh dezgāhı” şeklindedir.
185
BOA, MAD 17895, s. 30; TK, KKA 285, v. 2b, 5b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 100 ve BOA, TD 1049, s. 100'de “Mevzi‘-i Batmanlu” şeklindedir.
184
57
Allāhvirdi veled-i O
m.
Cum‘a veled-i Zākir
Ağacān veled-i ‘İmrān
Ya‘kūb birāder-i O
Murād veled-i Şāh Velī
Şāh veled veled-i O
m.
Üveyskulu veled-i Sultān Cān Kāsım veled-i Nebī
‘Alī
Şāh ‘Alī veled-i Cüneyd
Hasan veled-i Sevindik
Cānkulu veled-i O
m.
Yādigār birāder-i O
m.
Allāhkulu veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Muhyi'd-dīn veled-i O
m.
Sultān ‘Alī veled-i Seydī
Bayram veled-i Hızır
İskender veled-i Şāh Velī Mehmed veled-i O
Şāhvirdi veled-i İlyās
Dede veled-i Geyik
Celāl veled-i ‘Abdullāh
Cihānşāh veled-i O
m.
Şeyh Seyfü'd-dīn veled-i
Muhsin
‘Alī veled-i İsmā‘īl
Pīrkulu veled-i
Ahmedkulu
Ko[r]kmaz veled-i O
m.
Seferşāh veled-i Hızır
Emrkulu veled-i O
m.
Yārkulu veled-i Hızır
Velī veled-i Seferşāh
‘Alī veled-i Ahmed
Süleymān veled-i O
Kulu veled-i İbrāhīm
Fazl veled-i Halīl
Şāhvirdi veled-i O
Mükeddī veled-i Hüseyin
Ahmed veled-i Muhammed Kulu veled-i Ahmed
Mahmūd veled-i Mūsā
İmāmkulu veled-i Hızır
Muhsin veled-i O
m.
Āzīne veled-i Zeynī
Bayram birāder-i O
m.
Hüseyin veled-i Erzānī
Cündī veled-i Monlā Şāh
Velī
Murād veled-i İbrāhīm
Pālūd veled-i O
m.
Şehsüvār veled-i Velī
Mehmed ‘Alī veled-i
Dervīş
‘Āşūr veled-i O
‘Alī birāder-i O
m.
Hānkulu veled-i Maksūd
Varaka veled-i O
m.
Berhān veled-i Velīhān
Yūsuf
neccār
Sultānkulu veled-i O
Emīrkulu birāder-i
Emīrze O186
Kādir veled-i
‘Abdu'l-‘Azīz
Mehmed veled-i O
m.
Yārkulu veled-i Şāhkulu
Koçi veled-i Hüseyin
Burcu veled-i O
m.
Pīr Velī veled-i Polad
Muhsin veled-i O
m.
Pīr veled-i Besarek
Ko[r]kmaz birāder-i O
Dönmez birāder-i O
m.
Tengriviren veled-i
Hānkulu
Mehmed Zeyn veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
İmāmkulu veled-i Dostī
Allāhkulu birāder-i O
Şāhkulu-i
mü’ezzin
Yārkulu veled-i Beşāret
Şāh Budak veled-i Murād Zeynel veled-i Sittī (?)
Hoşhaber veled-i Mūsā
Mustafā veled-i ‘Īsā
İmāmkulu veled-i O
Sultān ‘Alī veled-i Mīrī
Mīrī veled-i O
m.
Korkmaz veled-i
Tengriviren
Velī veled-i Budak
Mehmed veled-i O
Hasan veled-i Hüseyin
Şükür veled-i Hācī ‘Alī
Sa‘dī veled-i ‘Īsā
Kudret veled-i O
m.
Dilenci veled-i Hasan
Seferşāh veled-i Sefer
Mīrīhān veled-i O
Velīhān veled-i O
Ahmed veled-i Mücīb
Mahmūd birāder-i O
m.
Necef veled-i Murād
‘Abd-i Letā’if (?) veled-i
Sefer
Aydoğmuş veled-i O
Melikhān veled-i Kāsım
Mehmed Velī veled-i Uğur
Yağmur veled-i Cānkulu
Bahşim (?)veled-i İdrīs
Allāhkulu veled-i Hasan
Hānkulu veled-i Yağdı
Hasan birāder-i O
Hasan veled-i Dostī
‘Alīkulu veled-i O
Allāhkulu birāder-i O
Mehmed veled-i Pīrkulu
Mansūr birāder-i O
m.
Ca‘fer veled-i Ağa
m.
Ramazān veled-i İriş
Aydoğmuş veled-i O
m.
Dāver veled-i Ni‘met
Ni‘met veled-i Hüseyin
İdrīs veled-i O
m.
Ahmed veled-i Ağsakal
m.
Yār Ahmed
m.
Fazlullāh veled-i Hoca
Mehmed
Mehmed veled-i O
Hasan veled-i Fazlullāh
Aydoğmuş veled-i Kulu
Pīrī veled-i Mehmed
Budak veled-i Ahmed
Menteş veled-i O
Muhib birāder-i O
Bāyezīd birāder-i O
m.
Ağahān veled-i Sefer
Mīrīcān veled-i O
Kuluhān birāder-i O
m.
Hüseyinkulu veled-i
Tācü'd-dīn
Allāhvirdi birāder-i O
‘Alīhān veled-i Budak
Behlūl veled-i Velī
‘İnāyet veled-i Hācī ‘Alī
İmāmkulu veled-i Şāhkulu
Şāhkulu veled-i O
m.
Nevrūz veled-i Ahmed
Hüseyin birāder-i O
‘Ubeyd veled-i Kara
‘Abdullāh
Sirāc veled-i O
Necm birāder-i ‘Ubeyd
‘Abdullāh veled-i Necm
‘İvād Dervīş veled-i Cum‘a
Cum‘a veled-i O
Dervīş veled-i Cum‘a
Nasrullāh veled-i Cum‘a
Kendil (?) veled-i ‘Ubeyd Şāhkulu veled-i O
Emīr veled-i O
m.
Pīrīhān veled-i Habīb
Gündüz veled-i Nasrullāh
[v. 5b]
‘Asker veled-i Şāhkulu
Hāne: 158
Mücerred: 34
[v. 6a]
Resm-i ser-tagar: 2.968
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 1.280
Resm-i mevāşī: 355
Resm-i merā‘ī: 1.295
Resm-i behāyim: 100
Resm-i hayyāk: 215
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 285
Mukāta‘a-i boya-hāne: 2.400
Resm-i küvvāre: 100
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 1.500
Mahsūl-i muhaddarāt: 260
Mahsūl-i piyāz: 100
Hınta: 150 tagar
Kıymet: 22.500
Şa‘īr: 325 tagar
Kıymet: 22.750
Zürret: 250 tagar
Kıymet: 20.000
Cevzeka: 11 tagar, 7 vezne
Kıymet: 5.107
Şa‘īr: 13 tagar
186
58
“O” fazladan yazılmıştır.
Simsim: 6 tagar
Kıymet: 900
Resm-i sad-çehār: 2.871
Cevzeka: 10 vezne Zürret: 10 tagar Simsim: 5 vezne
Hınta: 6 tagar
Kıymet: 910
Kıymet: 225
Kıymet: 800
Kıymet: 36
Kıymet: 900
Yekūn: 84.981
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 60 tagar
Zürret: 53 tagar Cevzeka: 2 tagar Simsim: 1 tagar
Kıymet: 4.200
Kıymet: 4.240
Kıymet: 900
Kıymet: 150
Hınta: 45 tagar
Kıymet: 6.750
Yekūn: 16.240
[v. 6b]
Karye-i Kilise187, tābi‘-i Dakūk
Müslimānān
Bayram ‘Alī veled-i ‘Abdullāh Hoşābe
Şāhvirdi birāder-i O
Nazarkulu veled-i Hasan
‘Alī birāder-i O
Tu‘me
Hāne: 5
Cemā‘at-i Gebrān
Tu‘me
kethudā
Yūsuf veled-i O
Hannā birāder-i O
‘Īsā veled-i İbrāhīm
Metta (?) birāder-i O
‘Īsā veled-i ‘Abdu'ş-Şāme
Görgiz (?) veled-i
‘Abdu'ş-Şāme
Aslan veled-i Nācī
‘Atā’ullāh veled-i Aslan
‘Abdu'l-Mesīh veled-i
‘İvazşāh
Sefer veled-i Hoşāb
Hızır birāder-i O
Hızır veled-i Berdīn
Oruç veled-i ‘Īsālı
Sefer birāder-i O
Şemmās veled-i
‘Abdu'l-Mesīh
Kıryakoz veled-i Toma
Hürmüz birāder-i O
Kāşe veled-i Toma
Uday (?) birāder-i O
‘Abdu'ş-Şāme veled-i ‘Īsā
Derek veled-i İbrāhīm
Teñrivirmiş ‘Abdullāh
Şemsü'd-dīn birāder-i O
Sa‘dī veled-i Şems
‘İzzü'd-dīn veled-i Şems
‘Abdu'ş-şāme birāder-i O Hürmüz veled-i Zabī
Teñrivirmiş ‘Abdu'l-‘Azīz
Toma veled-i ‘Abdu'ş-Şāme Teñrivirmiş Şemīs
Sa‘dī birāder-i O
Yakobşāh veled-i O
Hāne: 35
Resm-i ser-tagar: 227
İspençe-i gebrān: 875
Resm-i hāne-şümār: 195
Muhyi'd-dīn veled-i O
‘İzzü'd-dīn veled-i Şems
Mücerred
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 75
Resm-i merā‘ī: 30
Resm-i behāyim: 15
Āsiyāb-ı Hācī-Bektaş, sülüs der-‘uhde-i Seyyid
Murād, sülüsān der-yed-i evlād-ı İmāmkulu ve şürekā
Āsiyāb-ı Mahmūle, der-karye-i mezbūr, der-‘uhde-i Süleymān
Çavuş, nısf, nısf-ı āhar der-tasarruf-ı evlād-ı Şeyh Feth Kavvās
Bāb: 1
Resm: 20
Bāb: 1
Resm: 20
Resm-i hayyāk: 36
Mahsūl-i bāğāt: 164
Mahsūl-i muhaddarāt: 100
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 166
Hınta: 27 tagar
Kıymet: 4.050
Şa‘īr: 30 tagar
Kıymet: 2.050
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 900
Hınta: 1,5 tagar
Kıymet: 225
Resm-i sad-çehār: 427
Şa‘īr: 1,5 tagar
Simsim: 3 vezne
Kıymet: 105
Kıymet: 22
Yekūn: 9.500
Cevzeka: 3 vezne
Kıymet: 75
[v. 7a]
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn, otuzdan bir
Hınta: 5 tagar, 10 vezne Şa‘īr: 5 tagar
Simsim: 3 tagar Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 825
Kıymet: 350
Kıymet: 450
Kıymet: 90
Yekūn: 1.715
Mezra‘a-i Saru-çam188, kısm yediden bir, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Hāsıl
Şa‘īr: 6,5 tagar Cevzeka: 12 vezne
Kıymet: 390
Kıymet: 275
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 1.200
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, der-tasarruf-ı verese-i Halīfe Bā-Pīr, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 1,5 tagar Şa‘īr: 4 tagar
Cevzeka: 5 vezne
Zürret: 4 vezne [tagar]
Kıymet: 225
Kıymet: 280
Kıymet: 112
Kıymet: 320
Yekūn: 937
[v. 7b]
Mezra‘a-i Saru-kamış189, der-nezd-i Ziminti, tābi‘-i Dakūk
187
BOA, TD 386, s. 245; BOA, TD 1049, s. 97; BOA, MAD 17895, s. 35; TK, KKA 285, v. 8b, 9b, 11b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 70'te “ Karye-i Kilisya”; TK, KKA 285, v. 2b'de
“Karye-i Kilişa” şeklinde yazılmıştır.
188
TK, KKA 285, v. 11b.
59
Resm-i ser-tagar: 487
Hāsıl
Şa‘īr: 30 tagar
Kıymet: 2.400
Hınta: 8 tagar
Kıymet: 1.200
Zürret: 15 tagar
Kıymet: 1.200
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Resm-i sad-çehār: 213
Mahsūl-i muhaddarāt: 50
Hınta: 12 vezne
Kıymet: 90
Şa‘īr: 1 tagar, 6 vezne
Kıymet: 83
Zürret: 10 vezne
Kıymet: 40
Yekūn: 6.000
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, yüzden üç, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 9 vezne [tagar] Şa‘īr: 1 tagar, 7 vezne Zürret: 9 vezne Cevzeka: 1 vezne
Kıymet: 1.350
Kıymet: 93
Kıymet: 36
Kıymet: 22
Yekūn: 1.501
Mahsūl-i şevātī-i nehr-i Dakūk, ‘an-Dakūk ilā-haddi Su-kavuşan190 ve şattı Altun-köpri191, ‘an-Altun-köpri ilā-şattı Bağdād, ‘an-cānibeyn
Hāsıl, kısm beşden bir
‘an-nehri Dakūk
‘an-şattı Altun-köpri
Zürret: 599 tagar
Zürret: 155 tagar
Lūbiyāc192: 1 tagar
Yekūn: 68.470
Zürret: 854 tagar
Lūbiyāc: 1 tagar
Kıymet: 68.320
Kıymet: 150
193
[v. 8a]
Mezra‘a-i Mukbil-depe194 tābi‘-i Dakūk, der-nezd-i Saru-kamış
Hāsıl
Şa‘īr: 21 tagar195
Kıymet: 1.400
Mezra‘a-i Ziminti196, tābi‘-i m. [mezbūr], der-nezd-i Saru-kamış
Hāsıl
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 37 tagar
Kıymet: 245
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 18 vezne
Kıymet: 63
Mezra‘a-i Şā‘ūra-deresi197, tābi‘-i mezbūr, der-nezd-i Saru-kamış
Hāsıl
Şa‘īr: 2 tagar
Kıymet: 140
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 9 vezne
Kıymet: 31
Karye-i İkiz-depe198, tābi‘-i Dakūk
‘Abdullāh veled-i Kıvām
Ferruh birāder-i O
Hüseyin veled-i ‘Alī
Hasan veled-i O
‘Atā’ullāh veled-i ‘Alī
Hālid veled-i ‘Azīz
Tāhir veled-i Ni‘me
Şehsüvār veled-i Hasan
Nūr ‘Alī veled-i Pīr Üveys
Hālıkvirdi veled-i Şehsüvār
Hāne: 11
Resm-i ser-tagar. 240
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 55 Resm-i mevāşī: 170
Hınta: 23 tagar
Kıymet: 3.450
Şa‘īr: 39 tagar
Kıymet: 2.730
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Resm-i behāyim: 180
Mahsūl-i piyāz: 70
[v. 8b]
Duhn: 2 tagar Simsim: 1 tagar
189
Resm-i sad-çehār: 305
Aynı defter, v. 2b, 12a.
Aynı defter, v. 2b.
191
Aynı yer. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 10'da “Mevzi‘-i Altun-köpri” şeklindedir.
192
BOA, TD 282, s. 306-307, 311, 313, 325, 337.
193
Zürretin toplam miktarı 854 olunca kıymet doğrudur. Fakat her iki nehrin toplamı 754 tagar olmaktadır.
194
TK, KKA 285, v. 2b.
195
Şaīrin tagarı 70 akça olunca, 21 tagarı 1.470 akça yapar.
196
TK, KKA 285, v. 2b, 12a.
197
Aynı defter, v. 2b.
198
BOA, MAD 17895, s. 32, 34; TK, KKA 285, v. 2b, 11b.
190
60
Mukbil veled-i ‘Atā’ullāh
Kıymet: 160
Kıymet: 150
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 1,5 tagar
Kıymet: 105
Duhn: 7 vezne
Kıymet: 28
Simsim: 1 vezne
Kıymet: 22
Bādhavā: 25
Yekūn: 7.647
Mālikāne-i İkiz-depe el-mezkūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 4 tagar
Şa‘īr: 7 tagar
Duhn: 1 vezne
Simsim: 1 vezne
Kıymet: 600
Kıymet: 490
Kıymet: 4
Kıymet: 7
Yekūn: 1.101
Mezra‘a-i Bayati-deresi [Bayat-deresi]199 ve Molu-tuvay200 ve Asfara-havzı201 ve Şüreybe-havzı202, tābi‘-i Dakūk
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Şa‘īr: 25 tagar
Zürret: 24 tagar Mahsūl-i
muhaddarāt: 79
Kıymet: 2.250
Kıymet: 1.750
Kıymet: 1.920
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hāsıl
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 4 tagar
Zürret: 4 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 280
Kıymet: 320
Yekūn: 900
Karye-i Kuştan203, tābi‘-i Dakūk, hāss-ı mīr-livā
Mevlānā Mikdād (?)
imām
Hüseyin
mü’ezzin
Hızır Kethudā veled-i
Vefāhān veled-i O
Çelebi birāder-i O
Muzaffer birāder-i O
Hamza ‘Abdullāh veled-i
Nūru'd-dīn
Haydar veled-i O
Hoca Süleymān veled-i
Hācī Yūsuf
Dāvud veled-i O
m.
Receb birāder-i O
m.
Hācī birāder-i O
m.
Sultān ‘Alī birāder-i O
m.
Cum‘a Kethudā veled-i
Mes‘ūd
Sitti (?) birāder-i
Hidāyet birāder-i O
Sefer birāder-i O
m.
Halīl birāder-i O
m.
Baba birāder-i O
m.
‘Abdu'r-Rahīm veled-i Şāhkulu
Şeddād veled-i O
Karaca birāder-i O
m.
Ahmed birāder-i O
Pīrī birāder-i O
m.
Mīrī birāder-i O
m.
Receb birāder-i O
m.
Hüseyin Kethudā veled-i
Mehmed
‘Alī veled-i O
m.
Hasan birāder-i O
Feyyāz birāder-i O
Fendī veled-i O
m.
Şāhkulu veled-i Lutfullāh Hocaşāh veled-i ‘Alī Şihāb ‘İnāyet veled-i O
Nāsır birāder-i O
m.
‘Aliyyü'd-dīn birāder-i O
m.
Mahmūd veled-i Şāhīn
Allāhvirdi veled-i O
Ferruh veled-i ‘Ömer
‘Abdu'n-Nebī veled-i O
Şīr veled-i ‘Alī
Halīl birāder-i O
m.
‘Uşeym veled-i Şihāb
Hāşim veled-i O
m.
Kāsım birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Şāhkulu
Şāh ‘Alī veled-i O
m.
Nūrī birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i ‘Abbās Hānkulu birāder-i O
Sultān birāder-i O
Kāzım veled-i Zivin (?)
‘Abdu'l-Hasan birāder-i O
‘Abdu'n-Nebī birāder-i O
Zivin (?) veled-i Mehmed Hüseyin birāder-i O
Mehmed veled-i Mahmūd
Emīr birāder-i O
İskender birāder-i O
‘Asker birāder-i O
Hākim veled-i Kemāl
Menteş birāder-i O
Pīr Mehmed veled-i
Ahmed
Hüseyinkulu birāder-i O
Hasan birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i
‘Abdullāh
Bayram birāder-i O
‘Aliyyü'd-dīn veled-i
Hasan
Nedrī birāder-i O
Mehmed birāder-i O
m.
Hasan ‘Alī veled-i Şeyh
Ahmed
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Fāzıl
Feyyāz birāder-i O
Kāsım birāder-i O
‘Abdu'l-Hālık birāder-i O Merzūk birāder-i O
m.
m.
Bayram birāder-i O
m.
‘Abdullāh veled-i Rebī‘
Velī birāder-i O
Cum‘a birāder-i [O]
m.
Feyyāz veled-i
‘Abdu'l-Ahad
Garīb veled-i O
Mükeddī birāder-i O
Cum‘a veled-i ‘Abdullāh
Hasan ‘Alī veled-i O
Şāh Velī birāder-i O
Hüseyinkulu birāder-i O
Mufaddal veled-i
‘Abdu'l-Ahad
Cum‘a veled-i O
Sefer birāder-i O
m.
[v. 9a]
m.
mü’ezzin
199
TK, KKA 285, v. 2b, 12a.
Aynı defter, v. 2b, 12a'da “ Mezra‘a-i Molu-tugay” şeklindedir.
201
Aynı defter, v. 2b, 12a.
202
Aynı defter, v. 2b'de “Mezra‘a-i Şerīne-havzı” ve 12a'da “Mezra‘a-i Şirpe-havzı” şeklindedir.
203
BOA, TD 1028, s. 70; TK, KKA 285, v. 5b. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 30'da “Karye-i Kuşdan” şeklinde yazılmıştır.
200
61
Mehmed veled-i Hasan
Hırıl (?)
Mahmūd birāder-i O
Mehmed veled-i Hācī
Mahmūd
Pīrī veled-i O
m.
Hasan birāder-i O
Celāl birāder-i O
Mahmūd birāder-i O
Pīr Velī veled-i Yolu
Babahān birāder-i O
Çelebi veled-i O
Yolu veled-i Seydī
‘Abdullāh birāder-i O
m.
Kulu veled-i Hüseyin
Mehmed birāder-i O
m.
Pīrī birāder-i O
m.
Nefs veled-i Garīb Paşa
Yārkulu veled-i O
m.
Haydar veled-i Şāh Velī
Hüseyinkulu veled-i
Yūsuf
Mehmed veled-i Abīl
Yūnus veled-i O
m.
Haydar veled-i Mehmed
m.
Hasan veled-i Āvinekulu
Muhtāc birāder-i O
Sehhāh birāder-i [O]
m.
Ramazān birāder-i O
m.
Cum‘a veled-i
‘Abdu'l-Ahad
Gazzanfer veled-i O
m.
Pīr Kadem veled-i Hoşhīr Cihāngīr veled-i Pīr Kadem
m.
[v. 9b]
Necm veled-i Çervān
Gānim birāder-i O
Babahān veled-i Şāhkulu Vehhāb veled-i Şihāb
‘Alā’ü'd-dīn birāder-i O
Hamīs birāder-i Cum‘a
kethudā
Hasan veled-i ‘Arabşāh
Āzīne veled-i O
Şāhvirdi birāder-i O
Baba veled-i O
m.
İlyās veled-i ‘Alī
Rüstem veled-i ‘Alā’ü'd-dīn
Tengrikulu veled-i O
‘Abdu'l-Ahad birāder-i O İmāmkulu veled-i Şeyh Ahmed
Allāhvirdi veled-i O
Taşkesen veled-i Cum‘a
Hasan veled-i Şāhkulu
Cum‘a veled-i ‘İzzü'd-dīn
Hāne: 100
Şāhī birāder-i O
Mücerred: 40
Hāsıl-ı karye-i mezbūr
Resm-i ser-tagar: 1.610 Resm-i hāne-şümār: 500
Resm-i mevāşī: 110
Resm-i hayyāk: 190
Resm-i behāyim: 125
Resm-i kefş-dūzīa: 128
Mahsūl-i muhaddarāt: 100 Āsiyāb-ı Hāşim
Resm: 20
Hınta: 150 tagar
Şa‘īr: 250 tagar
Kıymet: 22.500
Kıymet: 18.340
Resm-i küvvāre: 58
Zürret: 50 tagar
Kıymet: 4.000
Hınta: 5 tagar
Kıymet: 750
Simsim: 3 tagar
Kıymet: 450
Mukāta‘a-i boya-hāne: 4.000
Bakla: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i sad-çehār: 1.825
Şa‘īr: 10 tagar
Cevzeka: 4 vezne Zürret: 3 tagar
Kıymet: 700
Kıymet: 90
Kıymet: 240
Resm-i merā‘ī: 3.430
Āsiyāb-ı ‘Abbās
Resm: 20
Mahsūl-i bāğ-ı Hāşim: 52
Cevzeka: 5 tagar
Kıymet: 2.250
Bādhavā ve resm-i ‘arūs
2.740
Simsim: 6 vezne
Kıymet: 45
Yekūn: 62.598
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç; nısf der-tasarrufı verese-i Halīl Bey-i Üğrünci ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı
verese-i ‘Abbās Kethudā, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk ve hüccet-i şer‘iyye
Hınta: 25 tagar
Şa‘īr: 45 tagar
Cevzeka: 2 tagar Zürret: 8 tagar
Simsim: 10 vezne
Kıymet: 3.750
Kıymet: 3.150
Kıymet: 900
Kıymet: 640
Kıymet: 75
Yekūn: 8.515
[v. 10a]
Mezra‘a-i Yār-Velī204, hālī
Mezra‘a-i Kara-arbat205, hālī
Mezra‘a-i Yoldak206, hālī
Mezra‘a-i ‘Abdu'n-nām-bulağı [‘Abdullāh-bulağı]207
Mezra‘a-i Şeyh-Hācī-bulağı208
Mezra‘a-i Harrāre-bulağı209
Ser-tagar: 120
Mahsūl-i
muhaddarāt: 9
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Hāsıl-ı mezāri‘-i mezkūrīn
Şa‘īr: 8 tagar
Zürret: 23 tagar
Kıymet: 560
Kıymet: 1.840
Resm-i sad-çehār: 143
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Hınta: 3 vezne
Kıymet: 22
Şa‘īr: 6 vezne
Kıymet: 19
Cevzeka: 1 vezne
Kıymet: 22
Yekūn: 3.572
204
BOA, MAD 17895, s. 32.
BOA, TD 1028, s. 67; BOA, TD 1049, s. 95. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 32'de “Mezra‘a-i Merd-ābād” şeklindedir.
206
BOA, MAD 17895, s. 33; TK, KKA 285, v. 15b.
207
TK, KKA 285, v. 2b'de “Abdullāh-bulağı” ve v. 17a'da “Abdu's-Sām-bulağı” şeklindedir.
208
Aynı defter, v. 2b. Ayrıca 17a'da “Mezra‘a-i Hācī-bulağı” şeklindedir.
209
Aynı defter, v. 2b, 17a.
205
62
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Hınta: 10 vezne
Kıymet: 75
Mālikāne-i mezāri‘-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 1 tagar, 8 vezne Zürret: 3 tagar, 8 vezne
Kıymet: 98
Kıymet: 276
Yekūn: 516
Cevzeka: 3 vezne
Kıymet: 67
Mezra‘a-i Gelin-eyvānı210 ve mezra‘a-i Ağca-meşhed211 ve mezra‘a-i Ramazān212, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Şa‘īr: 25 tagar
Zürret: 23 tagar Simsim: 1 tagar Mahsūl-i
muhaddarāt: 9
Kıymet: 2.250
Kıymet: 1.750
Kıymet: 1.840
Kıymet: 150
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i mezra‘a-i [m.], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 5 tagar, 5 vezne Şa‘īr: 8 tagar, 15 vezne Zürret: 8 tagar, 1 vezne
Kıymet: 780
Kıymet: 612
Kıymet: 644
Simsim: 7 vezne
Kıymet: 52
Yekūn: 2.088
[v. 10b]
Karye-i İftihār213, tābi‘-i Dakūk
Kethudā Allāhkulu
veled-i Hüseyin
Sultān Ahmed veled-i O
Bayram veled-i O
Melik Ahmed birāder-i O Hoca Mehdī veled-i
Ahmed
Hācī veled-i ‘Alī-i Koç
Tāc birāder-i O
Pīrīhān birāder-i O
Halīl veled-i İbrāhīm
Safā veled-i Şāh Veled
‘Atā birāder-i O
m.
Pīre (?) veled-i ‘Alī
m.
Haydar veled-i ‘Abdullāh Hānkulu veled-i O
Allāhkulu veled-i
‘Abdullāh
Seydīkulu veled-i O
m.
Seydī Ahmed veled-i
Hācī Ahmed
Melik Ahmed birāder-i O
m.
Pīrī veled-i Şeyh Hüseyin ‘Abbās veled-i O
m.
Hānkulu veled-i Şeyh
Hüseyin
Bayram veled-i O
m.
Kādir birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Şeyhī
Yādigār birāder-i O
m.
Budak veled-i Pīrī
Nefs veled-i Babaşa (?)
Sultānkulu veled-i O
İbrāhīm birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i
Hüseyin
Budak veled-i İmāmkulu
Budak veled-i Sefer
Hayr birāder-i O
m.
Bayramkulu veled-i
Nasīb
İmāmkulu birāder-i O
m.
Mīrī veled-i Mübārek
Seydīkulu veled-i O
Oruç birāder-i O
m.
İsmā‘īl veled-i Mahmūd
Nūr ‘Alī veled-i Ahmed
Pīrīhān birāder-i O
m.
Sevindik veled-i
Haydarkulu
Cābir veled-i
Necmü'd-dīn
Seydīkulu veled-i O
Hüseyin veled-i Yaramış
İmāmkulu birāder-i O
Nazar veled-i Karaman
Bahā’ü'd-dīn veled-i
Muhyi'd-dīn
Yārī veled-i Nācī
‘Abdullāh veled-i O
m.
‘Alī birāder-i O
m.
‘Abbās veled-i Allāhkulu Isfahān veled-i Hākī
Hasan birāder-i O
m.
Şāhvirdi veled-i
‘Abdullāh
İmāmkulu veled-i ‘Alī
Hızır veled-i Şeyh Velī
Pīr Hasan veled-i
Maksūdkulu
Yolkulu birāder-i O
m.
‘İzzü'd-dīn birāder-i O
m.
Pīr Gāyib veled-i ‘Abdullāh
m.
Ni‘met veled-i Fethullāh
Mahmūd veled-i İskender Tengrivirdi veled-i
m.
Zü'l-Kadr
Hākvirdi birāder-i O
m.
Sevindik veled-i Velī
Behlūl veled-i Baba
Umud veled-i O
m.
Yār ‘Alī-i Kör
Eyvānī birāder-i O
Veled-i O
Üveyskulu veled-i Gübār (?)
Seydī ‘Alī birāder-i O
Bāyezīd veled-i O
m.
Dost Ahmed veled-i Yār Ahmed
m.
Hāne: 51
Resm-i ser-tagar: 520 Resm-i hāne-şümār: 255
Resm-i behāyim: 52
[v. 11a]
Cevzeka: 35 tagar, 7 vezne
Kıymet: 15.907
Āsiyāb-ı
Sultān-Ahmed-Kethudā
Resm: 20
Mukāta‘a-i boya-hāne: 800
Mücerred: 25
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 200
Yağdı veled-i O
m.
Resm-i merā‘ī: 132
Mukāta‘a-i kefş-dūzī: 101 Hınta: 62 tagar
Kıymet: 9.300
Simsim: 3 tagar, 3 vezne
Kıymet: 471
Mahsūl-i sīr ve
piyāz: 100
Resm-i küvvāre: 20
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 400
Mahsūl-i muhaddarāt: 280
Resm-i hayyāk: 50
Şa‘īr: 89 tagar
Kıymet: 6.230
Zürret: 37 tagar
Kıymet: 2.960
Resm-i sad-çehār: 712
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Hınta: 3 vezne
Kıymet: 22
Şa‘īr: 6 vezne
Kıymet: 19
Cevzeka: 1 vezne
Kıymet: 22
210
Aynı defter, v. 2a, 12a.
Aynı ye.r
212
Aynı yer.
213
BOA, MAD 17895, s. 36-37; TK, KKA 285, v. 2a, 12b, 17b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 99 ve BOA, TD 1049, s. 100'de “Mevzi‘-i İftihār” şeklindedir.
211
63
Yekūn: 38.510
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç; nısf hāss-ı hümāyūn, nısf-ı āhar der-tasarruf-ı verese-i Şemsü'd-dīn, ber-mūceb-i kabāle ve ber-mūceb-i
defter-i ‘atīk
Hınta: 9 tagar, 10 vezne Şa‘īr: 10 tagar
Zürret: 6,5 tagar Cevzeka: 1 tagar Simsim: 1 tagar
Kıymet: 1.425
Kıymet: 700
Kıymet: 520
Kıymet: 450
Kıymet: 150
Yekūn: 3.245
Hisse-i hāss-ı hümāyūn, ‘an-nısf: 1.623 Hisse-i verese-i Şemsü'd-dīn: 1.622
Karye-i Şeyh-kendi214, tābi‘-i m. [mezbūr]
Şeyh Mehmed veled-i
Şeyh Mācid
Emīrzā ‘Alī veled-i O
Burc ‘Alī birāder-i O
m.
Kāsım birāder-i O
Dede veled-i Zeynü'd-dīn Hüseyin veled-i Hācī
Yeñi Beğ veled-i O
Dervīş veled-i Hācī
Garīb veled-i O
‘Ādil veled-i Hüseyin
Velī veled-i O
m.
Bayındır veled-i O
Hüseyinkulu birāder-i O
Pīrkulu birāder-i O
Yārkulu veled-i Hüseyin
Yolu veled-i Ya‘kūb
Budak veled-i Şihāb
Hānkulu veled-i Nebī
Muhyi'd-dīn veled-i O
m.
Şihāb veled-i Hācī
Allāhvirdi veled-i O
Yārkulu birāder-i O
m.
Yolu birāder-i O
m.
a‘mā
İbrāhīm veled-i Şeyh
Mācid
Mahmūd birāder-i O
m.
Mansūr veled-i ‘Azīz
‘Azīz veled-i O
Datlu Beğ veled-i Ulu
Beğ
Pīr Budak veled-i O
m.
Hālıkvirdi veled-i
‘Abdu'r-Rahmān
Şeyh Dilenci veled-i
Şeyh Mācid
Hānkulu veled-i Hasan
Hānkulu veled-i O
Yolu birāder-i O
m.
Halīl veled-i Şeyh
Fethullāh
Haydar veled-i Elvend
Seydī birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i Bālī
Velī birāder-i O
m.
‘Arabşāh veled-i Cemāl
Abdāl veled-i Dostī
m.
Dede veled-i Ya‘kūb
Şīrīnlü (?) veled-i Mahmūd
Ahmed veled-i Hallāc
Şeref veled-i Nebī
Nebī veled-i O
Kāsım-ı Nilkaz
Rüknü'd-dīn Ahmed
[v. 11b]
Pīrkulu-i Nilkaz
Hāne: 38
Ser-tagar: 565
Resm-i hāne-şümār: 190
Resm-i mevāşī: 85
Mücerred: 11
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 1.000
Resm-i hayyāk: 20
Hınta: 54 tagar
Kıymet: 8.100
Şa‘īr: 73 tagar
Kıymet: 5.110
Cevzeka: 4 tagar, 6 vezne
Kıymet: 1.935
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 800
Simsim: 3 tagar
Kıymet: 450
Resm-i küvvāre: 20
Mukāta‘a-i kefş-dūzī: 120
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Resm-i sad-çehār: 742
Şa‘īr: 3 tagar
Cevzeka: 3 vezne
Kıymet: 210
Kıymet: 67
Yekūn: 22.027
Resm-i behāyim: 30
Zürret: 35 tagar, 15 vezne
Kıymet: 2.860
Simsim: 2 vezne
Kıymet: 15
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç; nısf der-tasarruf-ı Monlā Hüseyin veled-i ‘Abdu'l-Kādir, sülüs der-tasarruf-ı Tengrikulu ve südüs
der-tasarruf-ı Mevlānā Şāhkulu veled-i ‘Abdu'l-Kādir
Hınta: 9 tagar
Şa‘īr: 12 tagar
Zürret: 6 tagar
Cevzeka: 1 tagar Simsim: 10 vezne
Kıymet: 1.350
Kıymet: 940
Kıymet: 480
Kıymet: 450
Kıymet: 75
Yekūn: 3.295
Karye-i Lāsūn215, tābi‘-i Dakūk
Mevlānā Şihāb
imām
Fazl
mü’ezzin
Veled veled-i Caba
‘Alī veled-i O
m.
‘Alī veled-i Sālih
Allāhkulu veled-i O
İmāmkulu birāder-i O
Velī veled-i O
Cum‘a veled-i O
m.
Mehmed ‘Alī veled-i Şihāb
Nūr ‘Alī veled-i Pīr Velī
Cābī birāder-i O
Baba veled-i Mihmād
Hānkulu veled-i İbrāhīm
Hānkulu birāder-i O
m.
Mehmed veled-i ‘Ayn
Babahān veled-i Şeyhī
Hasan veled-i Mehmed
‘Alīhān birāder-i O
m.
‘Alā’ü'd-dīn veled-i Hācī
Ahmed
Ahmed veled-i O
Mahmūd veled-i O
Bahā’ü'd-dīn veled-i Şihāb
Emse (?) birāder-i O
Necm birāder-i O
Bestām veled-i Velī
Şihāb veled-i Tācü'd-dīn
Haydar veled-i O
Göged birāder-i O
m.
Tācü'd-dīn Hüseyin
Pīrkulu birāder-i O
Ferruh Hālis
Mahmūd veled-i O
Bayram veled-i Sālih
Şāhvirdi veled-i İbrāhīm
İsmā‘īl veled-i O
Emrkulu veled-i Sa‘dī
Ahmedkulu veled-i O
İbrāhīm veled-i Hālis
Hānkulu veled-i Yolkulu
Yolkulu veled-i Cānkulu
Şeyhī veled-i
‘Abdu'r-Rahīm
[v. 12a]
214
215
64
BOA, MAD 17895, s. 35-36; TK, KKA 285, v. 7a, 17a, 18a.
BOA, TD 1028, s. 70; BOA, TD 1049, s. 97; BOA, MAD 17895, s. 31-33; TK, KKA 285, v. 2a, 8b, 17b.
Mehmed veled-i O
Lutfullāh veled-i Hasan
Fethī birāder-i O
Hayālī veled-i Mücīb
Ganīmet veled-i
Süleymān
Selmān veled-i O
Paşa birāder-i O
Mehdān veled-i Berk
‘Arabşāh veled-i Sultān
Yalvac birāder-i O
Emīrzā ‘Alī veled-i
Mehmed
‘Alīhān veled-i O
Ağacān veled-i Şeyhī
Babrek veled-i Budak
Pīr Hasan birāder-i O
Oruç veled-i Şāh Velī
Ramazān veled-i İbrāhīm ‘Īd birāder-i O
Gulām veled-i Cum‘a
‘Alīhān veled-i Küçük
Karalık (?) veled-i Mūsā
Fazl veled-i Hasan
m.
Cum‘a birāder-i O
m.
Allāhkulu veled-i Hamza
İmāmkulu veled-i Hamza Korkmaz veled-i Allāhkulu
Babacān birāder-i O
Necm-i hayyāk
Fazl veled-i Şa‘bān
Hamza veled-i ‘Alī
Nece (?) veled-i Yūsuf
Hānkulu Mend (?)
İne veled-i ‘Abbās
Şehī birāder-i Fazl
Nazar veled-i Şāhkulu
m.
Cemrī veled-i O
Mehmed veled-i Şāhkulu Halīl veled-i Zü'l-Kadr
m.
Hāne: 71
Mücerred: 9
Cemā‘at-i Sādāt ki der-karye-i mezbūre sākinend.
Seyyid Dede veled-i Seyyid Hasan
Seyyid Mehmed veled-i Seyyid Hasan
Seyyid Tālib veled-i Seyyid Kāsım
Ser-tagar: 1.525
Hāsıl-ı karye-i Lāsūn
Resm-i hāne-şümār: 355 Resm-i mevāşī: 270
Resm-i merā‘ī: 161
Resm-i behāyim: 112
Resm-i hayyāk: 120
Mahsūl-i piyāz: 50
Mahsūl-i bāğāt: 300
Mahsūl-i bakla: 70
[v. 12b]
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 120
Resm-i küvvāre: 20
Zürret: 56 tagar
Kıymet: 4.480
Simsim: 3 tagar, 4 vezne
Kıymet: 480
Mahsūl-i muhaddarāt: 200
Āsiyāb-ı Mansūr veled-i Elvend
Resm: 20
Āsiyāb-ı Elvend bin ‘Affān ve Yārī bin Şeyh Ahmed
Bāb: 1
harāb
beyāz
Resm-i sad-çehār: 1.046
Hınta: 101 tagar
Kıymet: 15.150
Cevzeka: 2 tagar, 4 vezne
Kıymet: 990
Mahsūl-i māş: 51
Hınta: 5 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 7 tagar
Kıymet: 490
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 16216
Şa‘īr: 176 tagar
Kıymet: 14.080
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 400
Yekūn: 40.000
Hınta: 20 tagar
Kıymet: 600217
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 27 tagar
Cevzeka: 1 tagar
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 1.890
Kıymet: 450
Kıymet: 160
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Yekūn: 3.250
Karye-i ‘Arab-kendi-i ‘Ulyā218, tābi‘-i Dakūk
Nasrullāh Kethudā veled-i Ni‘met veled-i O
Derrāc
Ahmedkulu birāder-i O
m.
Balyos birāder-i O
m.
Ahmed birāder-i O
m.
‘Abdullāh veled-i ‘Alī
Mehmed veled-i O
m.
İskender birāder-i O
m.
Receb veled-i Ahmed
Mūsā veled-i O
m.
Mustafā veled-i O
m.
Sa‘d veled-i Ahmed
Hamīs veled-i O
Üveys veled-i ‘Abbās
Mehmed birāder-i O
m.
‘Arab veled-i Haydar
Hüseyin veled-i O
m.
Allāhkulu birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i Nāsır
Mikdād veled-i O
m.
Şeddād birāder-i O
Burcu veled-i Hācī
Nūru'd-dīn veled-i Mehmed Tācü'd-dīn veled-i O
m.
Ahmed birāder-i O
m.
Gulām birāder-i O
m.
Nasru'd-dīn veled-i Ahmed Ahmed veled-i O
m.
Mahmūd birāder-i O
m.
Şemsü'd-dīn veled-i Mehmed
Yūnus veled-i O
Veşveş veled-i O
m.
Sultān veled-i Zeynü'd-dīn
m.
Nişān veled-i O
Kavvās birāder-i O
m.
Necm veled-i Hilāl
216
Zürretin tagarı 80 akça olduğuna göre bu rakam “16” değil “160” olmalıdır. Dolayısıyla resm-i sad-çehār “1.046” değil “1.190” olmalıdır. Defterin genelinde bu gibi farklılıklar vardır.
Hıntanın tagarı 150 akça olduğuna göre 20 tagar 3.000 akça yapar.
218
BOA, TD 1028, s. 69; BOA, MAD 17895, s. 34; TK, KKA 285, v. 11a'da “Karye-i ‘Arab-kendi” şeklindedir.
217
65
[v. 13a]
Ramazān birāder-i O
m.
Şa‘bān birāder-i O
m.
Fāris birāder-i O
m.
Muhyi'd-dīn veled-i
Mehmed
Receb veled-i O
m.
Seydī veled-i Zeynü'd-dīn
Gāzī veled-i O
m.
Nasru'd-dīn veled-i Zāyid
Elvend veled-i O
Hüseyin veled-i O
m.
Velī veled-i İsrāfīl
Emīrzā veled-i O
m.
‘Alī birāder-i O
m.
Bālī birāder-i O
m.
Ya‘kūb veled-i Mehmed
Halīl birāder-i O
Şemsü'd-dīn veled-i Kamer
Matar veled-i O
Gazzāl veled-i O
m.
Kara ‘Alī veled-i Müsā‘id
Hızır veled-i O
‘Atā’ullāh veled-i Derrāc
Mehdī veled-i O
Ramazān birāder-i O
Re’īs veled-i Sultān
‘Abbās veled-i ‘Atā’ullāh Şeyh Şihāb veled-i Nāsır
‘Alī veled-i Nāsır
Hāne: 34
Mücerred: 30
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 1.100 Resm-i hāne-şümār: 170
Resm-i merā‘ī: 300
Resm-i mevāşī: 125
Resm-i hayyāk: 27
Resm-i behāyim: 55
Resm-i küvvāre: 30
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 305
Hınta: 7 tagar
Kıymet: 1.050
Şa‘īr: 70 tagar
Kıymet: 5.600
Cevzeka: 14 tagar,
7 vezne
Kıymet: 6.457
Simsim; 13 tagar, 4 vezne Mahsūl-i
Kıymet: 1.980
muhaddarāt: 10
Resm-i sad-çehār: 798
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Simsim: 3 vezne
Kıymet: 23
Yekūn: 18.000
Mālikāne-i karye-i m., yüzden üç, der-tasarruf-ı verese-i ‘Abbās Kethudā, ber-mūceb-i kabāle ve defter-i köhne
Hınta: 9 tagar
Şa‘īr: 27 tagar
Cevzeka: 1 tagar Simsim: 1 tagar
Kıymet: 1.350
Kıymet: 1.890
Kıymet: 450
Kıymet: 150
Yekūn: 3.840
[v. 13b]
Mezra‘a-i ‘Abbāre-i Cānibeyn219, tābi‘-i Dakūk
Hāsıl
Hınta: 20 tagar Şa‘īr: 42 tagar, 16 vezne
Kıymet: 3.000 Kıymet: 2.999
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i [mezra‘a-i mezbūr], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 1.050 Kıymet: 700
Yekūn: 1.750
Karye-i ‘Arab-kendi-i Süflā220, tābi‘-i m. [mezbūr]
‘Abdu'l-Hasan Kethudā
[veled-i] Ahmed
Receb veled-i Şihāb
m.
Mehmed veled-i Feyyāz
Ahmed birāder-i O
Feyyāz veled-i Şihāb
Mahmūd veled-i Feyyāz
m.
Bahā’ü'd-dīn birāder-i O
Şa‘bān veled-i O
m.
Hüseyin veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Kābil veled-i Mehmed
‘Abd ‘Alī veled-i O
Mehmed birāder-i O
Ni‘met veled-i ‘Alī
Cānkulu veled-i O
İlyās veled-i ‘Abbās
Re’īs birāder-i O
‘Alī veled-i İlyās
Fāzıl veled-i ‘Abdu'l-Hüseyin
Ahmed veled-i Şems
‘Atā’ullāh veled-i Şihāb
Hüseyin veled-i İbrāhīm
‘Īd veled-i Fellāh
m.
Şems veled-i Dervīş
Kamer veled-i O
m.
Feyyāz veled-i Şihāb
‘Ikāb veled-i O
Halīfe veled-i ‘İvād
m.
Ahmed veled-i Şihāb
Mehmed veled-i O
Şihāb birāder-i O
m.
Kamer veled-i Hilāl
Müştebā veled-i O
m.
Şems veled-i Ahmed
İsmā‘īl veled-i O
m.
Seher veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Kāmil veled-i Mansūr
‘Irāb veled-i O
m.
Rebī‘ birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Hüseyin
Ahmed veled-i Nāsır
Nāsır veled-i O
m.
Nūru'd-dīn veled-i
Zeyn'ül-‘Ābidīn
‘Abbās veled-i Tāc
İmāmkulu veled-i Yolu
Bayram veled-i Yūsuf
Hamdān veled-i
Süleymān
Ya‘kūb veled-i Yūsuf
Sālim veled-i Hasan
m.
219
220
66
TK, KKA 285, v. 2a, 12a.
BOA, TD 1028, s. 69; BOA, TD 1049, s. 97; BOA, MAD 17895, s. 34-35; TK, KKA 285, v. 18b.
[v. 14a]
Mazlūm veled-i ‘İzzü'd-dīn
Mükeddī veled-i Hasan ‘Abbās veled-i Feyyāz
Mehmed veled-i İmāmkulu
m.
‘Abdullāh veled-i Fazl
m.
Hızır veled-i ‘Aliyyü'd-dīn ‘Abdu'l-Cebbār veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Veled veled-i Gün
Hāne: 39
m.
Mücerred: 18
Resm-i ser-tagar: 635
Resm-i hayyāk: 70
Hāsıl-ı karye-i ‘Arab-kendi-i Süflā
Resm-i hāne-şümār: 195
Resm-i mevāşī: 115
Resm-i merā‘ī: 70
Mahsūl-i muhaddarāt: 30 Resm-i küvvāre: 10
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 500
Hınta: 80 tagar
Kıymet: 12.000
Şa‘īr: 91 tagar
Kıymet: 6.370
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Nasru'd-dīn veled-i Ahmed
Zürret: 11 tagar
Kıymet: 880
Resm-i behāyim: 78
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Bakla: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i sad-çehār: 894
Şa‘īr: 4 tagar
Cevzeka: 7 vezne
Kıymet: 280
Kıymet: 157
Yekūn: 22.447
Bakla: 1 vezne
Kıymet: 7
Mālikāne-i karye-i mezkūr, nısf der-tasarruf-ı verese-i Halīl Beğ-i Üğrünci ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı verese-i ‘Abbās
Kethudā ve Hızır birāder-i ‘Abbās Kethudā el-mezbūr, ber-mūceb-i kabāle ve defter-i ‘atīk
Hınta: 14 tagar
Şa‘īr: 17 tagar
Cevzeka: 1 vezne Zürret: 2 tagar
Kıymet: 2.100
Kıymet: 1.190
Kıymet: 22
Kıymet: 160
Yekūn: 3.472
Karye-i ‘Alī-sarāyı221, tābi‘-i mezbūr
Kāsım veled-i ‘Alīkulu
Haydar veled-i O
m.
Mehmed birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Teyme
Devlet veled-i O
Kāzım birāder-i O
Mūsā birāder-i O
m.
Seyyid veled-i Hasan
Hasan birāder-i O
m.
Şihāb veled-i İbrāhīm
Mehmed veled-i ‘Alī
‘Alī veled-i O
Sülemiş birāder-i O
Velī birāder-i O
Gulām veled-i Şa‘bān
Haydar veled-i Mansūr
Kulu veled-i Şāhkulu
Ahmed veled-i Yārī
[v. 14b]
İbrāhīm birāder-i O
Yādigār birāder-i O
m.
Kāsım veled-i Sittī (?)
Hüseyin veled-i O
Halīl veled-i Sittī (?)
Şāhvirdi veled-i O
Allāhvirdi birāder-i O
İbrāhīm veled-i Sittī (?)
‘Aşūr veled-i O
Mehmed veled-i Yūnus
Kalender veled-i
Mehmed
Dervīş birāder-i O
Yūnus veled-i İshāk
‘Uryān birāder-i O
Tuvak veled-i Zeynī
İne Beğ veled-i Tur ‘Alī
Bevvābī veled-i Mezīd
Ca‘fer birāder-i O
m.
Sefer birāder-i O
m.
Haydar birāder-i O
m.
Teñriviren veled-i
Gündüz
Bayram veled-i O
Gündüz birāder-i O
m.
Mehmed birāder-i O
m.
‘İmād veled-i Seme
Yūsuf veled-i O
m.
Sinān veled-i Şāhkulu
m.
Haydar veled-i Mehmed
Şāhvirdi veled-i O
m.
Bayramşāh veled-i
Şemsü'd-dīn
Şāhkulu veled-i Mansūr
m.
Hasan veled-i ‘Alīkulu
Āvāh veled-i Tohta
m.
‘İnāyet veled-i Velī
Hamīs veled-i O
Mūsā birāder-i O
m.
Devlet birāder-i O
m.
Feyyāz veled-i Şa‘bān
Cihānşāh veled-i
Şemsü'd-dīn
Gāyib veled-i O
m.
Şāhkulu birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Ni‘met
Receb veled-i O
m.
Hüseyinkulu birāder-i O
m.
Şeref veled-i
Şemsü'd-dīn
Tura veled-i İbrāhīm
İmāmkulu veled-i
Mehmed
Şükür veled-i ‘Asker
Ni‘met veled-i O
m.
‘Alī birāder-i O
m.
‘Abdullāh veled-i
‘Alīkulu
Teñrikulu veled-i Hasan
Yārī birāder-i O
Dilenci veled-i ‘Alī
‘Alīcān veled-i O
m.
Hānkulu veled-i Mehmed
Baba birāder-i O
İmāmkulu veled-i
Cebrā’īl
Murād veled-i ‘Alī
İmāmkulu veled-i ‘Alī
Allāhkulu veled-i O
m.
Kuluhān veled-i ‘Alī
Şāhkulu veled-i Hüseyin
Karaman veled-i Velī
Mihmād veled-i O
Esed veled-i Hasan
İsmā‘īl veled-i Kāsım
Yārkulu veled-i O
Şa‘bān veled-i Ahmed
Yağmur veled-i Babañ
Üveys veled-i Sultānkulu
Gönüleş veled-i Velī
Sittī (?) veled-i O
Receb birāder-i O
m.
Cum‘a birāder-i O
m.
Sefer veled-i Cum‘a
Kulu Beğ veled-i Yūsuf
Koca veled-i O
Hācī birāder-i O
Mehmedhān veled-i Murād
‘Alīcān birāder-i O
m.
Velī birāder-i O
m.
Hüseyin veled-i Kāsım
Yolu veled-i O
‘Alīkulu birāder-i O
m.
‘Abbās birāder-i O
m.
Üveyskulu veled-i
Bülbül
Şāhkulu veled-i Hasan
Halīl veled-i O
m.
Hamīs birāder-i O
İmāmkulu veled-i
Sultānkulu
Hidāyet veled-i O
Şāhkulu veled-i Allāhkulu
Haydar birāder-i O
m.
Şāhvirdi veled-i Rüstem
Tegin veled-i Mecīd
Receb veled-i Şems
Hācī Beğ veled-i Hasan
Hāne: 82
221
Mücerred: 34
BOA, TD 1028, s. 70; BOA, TD 1049, s. 97; BOA, MAD 17895, s. 34-35; TK, KKA 285, v. 2a, 18a.
67
[v. 15a]
Resm-i ser-tagar: 1.230
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 125
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 410 Resm-i mevāşī: 415 Resm-i merā‘ī: 110
Resm-i küvvāre: 100
Resm-i behāyim: 130
Mahsūl-i
muhaddarāt 143
Hınta: 55 tagar
Kıymet: 8.250
Şa‘īr: 120 tagar
Kıymet: 8.170
Cevzeka: 4 tagar, 12 vezne Simsim: 3 tagar, 4 vezne
Kıymet: 1.845
Kıymet: 480
Zürret: 50 tagar
Kıymet: 4.000
Resm-i hayyāk: 125
Resm-i hallāc: 5
Mahsūl-i bāğāt: 50
Mahsūl-i bakla
1 tagar
Kıymet: 150
Mahsūl-i piyāz: 50
Resm-i sad-çehār: 1.212
Hınta: 2,5 tagar
Kıymet: 375
Şa‘īr: 7 tagar
Kıymet: 490
Zürret: 2,5 tagar
Kıymet: 200
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 111
Simsim: 5 vezne
Kıymet: 36
Yekūn: 27.000
Mālikāne-i karye-i m., yüzden üç, nısf hāss-ı hümāyūn ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı verese-i Mehmed Kethudā, ber-mūceb-i defter-i köhne
Hınta: 11 tagar
Şa‘īr: 20 tagar
Zürret: 8,5 tagar Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 1.650
Kıymet: 1.400
Kıymet: 680
Kıymet: 450
Yekūn: 4.180
Hisse-i hāss-ı hümāyūn, ‘an-nısf
2.090
Hisse-i verese
2.090
Mezra‘a-i Matara, tābi‘-i Dakūk, hālī
Karye-i Cedīde-i Bābilān222
Kethudā Celāl veled-i
Hasan
Koç ‘Alī birāder-i O
m.
Oruç Beğ veled-i Hüseyin
Zeynü'l-‘Ābidīn veled-i O Halīl veled-i Hüseyin
Yār Ahmed veled-i Allāhviren
Ahmed birāder-i O
Dilenci veled-i O
m.
‘Alī veled-i Gündüz
Sālih birāder-i O
Velī birāder-i O
Şemhal veled-i Muhyi'd-dīn
Allāhvirdi veled-i O
Şāh birāder-i O
Ahmed veled-i Hüseyin
Ni‘met veled-i O
Hüseyin birāder-i O
‘İnāyet birāder-i O
m.
Velīcān veled-i Şeyhī İmāmkulu birāder-i O
‘Alī veled-i Şa‘bān
Şa‘bān veled-i O
Bünyād veled-i Hasan
Mīrzā ‘Alī veled-i O
Kāsım birāder-i O ‘Atāk veled-i Mehmed
Yolu veled-i O
Tohta veled-i Sevindik
Şefkat birāder-i
Mīr Ahmed birāder-i Şefkat Yār Gā’ib veled-i Çāşnī veled-i O Hamīs veled-i Ağsakal
a‘mā
Şu‘ayb
Şeyh Zeyn
Dīvāne Mehmed veled-i Dīvāne
İskender veled-i Necmü'd-dīn
Göç Beğ veled-i Hasan Bedir veled-i Gündüz
[v. 15b]
Mīrhān veled-i İbrāhīm
Pīrī veled-i Hasan
Habīb veled-i O
Seydī veled-i Allāhvirdi
Hakīm veled-i Murād
Seyfü'd-dīn veled-i Mehmed
Murād birāder-i O
Kādir veled-i Sa‘dü'd-dīn Halīl veled-i O
Kulucān veled-i İbrāhīm
‘Alī veled-i O
Oruç veled-i Üveys
Karan veled-i Şa‘bān
Babakulu veled-i Seydī
Nebī Beğ veled-i Mīkā’īl
Selmān veled-i İbrāhīm
m.
Ganīmet veled-i
Kubād
Oruç Beğ veled-i Hamza
Cum‘a veled-i O
Mīkā’īl veled-i ‘Alīkulu
Hāne: 54
Allāhviren birāder-i O
m.
Hudāvirdi veled-i Üveys
Mücerred: 5
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 728
Resm-i hāne-şümār: 270
Resm-i mevāşī: 150
Resm-i merā‘ī: 1.000
Resm-i hayyāk: 100
Mukāta‘a-i boya-hāne: 1.000
Mahsūl-i muhaddarāt: 50
Mahsūl-i bāğāt: 130
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 840
Hınta: 45 tagar
Kıymet: 6.750
Şa‘īr: 69 tagar
Kıymet: 4.630
Zürret: 13 tagar
Kıymet: 1.040
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
222
Resm-i behāyim: 100
Simsim: 3 tagar
Kıymet: 450
Resm-i sad-çehār: 127
Hınta: 10 vezne
Kıymet: 75
Şa‘īr: 15 vezne
Kıymet: 48
Zürret: 1 vezne
Kıymet: 4
BOA, MAD 17895, s. 36; TK, KKA 285, v. 7b. Ayrıca TK, KKA 285, v. 18b'de “Karye-i Yeñice-i Bābilān”; BOA, TD 1028, s. 101'de “Mevzi‘-i Cedīde-i Bābilān” şeklinde
yazılmıştır.
68
Yekūn: 17.815
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç, der-tasarruf-ı evlād-ı Hamza bin ‘Abdullāh ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı Durmuş Kethudā, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 11 tagar
Zürret: 2,5 tagar Simsim: 10 vezne
Kıymet: 1.050
Kıymet: 770
Kıymet: 200
Kıymet: 75
Yekūn: 2.095
Mezra‘a-i Kalkanlu223, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl: 1.500
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
1.300
[v. 16a]
Hāne-şümār her beş hāneden yiğirmi dört akça alınur ve mevāşī her beş inekden yiğirmi dört akça alınur ve koşulmayan erkek sığırdan her
beşinden on iki akça alınur ve her bir dişi koyun ve keçiden yarım akça alınur her beş dişi inek [eşek]den on iki akça alınur ve her cüllāhdan beş
akça alınur ve her değirmenden yılda yiğirmi akça alınur ve ser-tagar buğday ve arpa ve darudan her beş tagardan altı akça alınur ve cevzekadan ve
küncidden her on tagardan on sekiz akça alınur. Şitevī mahsūlden altıdan bir dīvānlık alınur ve alınan dīvānlığın ‘öşrü dahi alınur. Çehār-māhe ref‘
olunub ve sad-çehār dahi ref‘ olunub ammā sad-yek alınur, asl-ı hāsıldan.
Karye-i Tuz-hu[r]matı224, tābi‘-i Dakūk, ‘an-mevāzi‘
Kethudā ‘Alī veled-i
Behlūl
Kethudā Durmuş veled-i O
Velīcān birāder-i O
Kethudā Beşāret
veled-i İlyās
Şemsü'd-dīn veled-i O
m.
Hüseyin veled-i Selmān
Mehdī birāder-i O
Pīrī veled-i Kulu
Emīrhān birāder-i O
Yār Ahmed veled-i
Velī
Yolu veled-i Güvendik
Pīr Ahmed veled-i Velī
m.
Yolu veled-i Sevindik
‘Alī birāder-i O
Güvendik birāder-i O
Şādlık veled-i ‘Abdī
Şāh Hüseyin birāder-i O
m.
Velīcān veled-i ‘Alī
Hoca Hüseyinkulu veled-i Velī
Ya‘kūb veled-i
Hüseyinkulu
‘Īsā veled-i ‘Abdullāh
mellāh
m.
Sultān ‘Alī veled-i
Ahmed
Mehmed veled-i Ahmed ‘Abdullāh Subh (?)
m.
Velī veled-i Kulu
Nūhī (?) veled-i O
m.
‘Alīkulu veled-i Maksūd
Babahān birāder-i O
m.
Yolkulu birāder-i O
m.
Tamış veled-i Hudāvirdi
m.
Şāhkulu veled-i Velī
Yolkulu veled-i O
m.
Şükür veled-i Yağmur
Fethī birāder-i O
Allāhkulu veled-i
Mehmed
‘Abd ‘Alī veled-i O
İbrāhīm veled-i
Mehmed-i Kürd
Mehmed veled-i Hüseyin
Devletgeldi veled-i O
‘Abdu'l-Kerīm veled-i
Ahmed-i ‘Arab
Bünyād veled-i Kerem
Garīb veled-i Tālib
‘Abdullāh birader-i O
Mehmedhān veled-i
Üveys
Yārīhān birāder-i O
m.
Kulu veled-i Mahmūdī
Kayıtmaz veled-i Hācī
Beğ
İmāmkulu veled-i Eynel
Muhyi'd-dīn veled-i
Hüseyin
Mehmed veled-i Tamış
Hüseyin veled-i O
Mustafā birāder-i O
Himmet birāder-i O
m.
Ağacān veled-i Ahmed
Mahmūd veled-i Hüseyin
Āzīne birāder-i O
Kādī veled-i Muhsin
‘Alī birāder-i O
Rūhullāh birāder-i Lutfī
Baba birāder-i O
Oruç Beğ veled-i Şāhkulu Pīrīhān veled-i Hubyār
‘İnāyet veled-i O
Şeyhī birāder-i O
Kuluhān birāder-i O
Hasan birāder-i O
Murād veled-i Kāsım
Şefkat veled-i Yaramış
Haydar veled-i Hācī Hasan
Mehmed veled-i ‘İvaz
‘Alīhān veled-i O
‘Abbās veled-i Hācī
‘Ubeyd
Hasan veled-i O
Düşenbe İmām veled-i
Aşk
Şāh ‘Alī birāder-i O
Şāh Velī birāder-i O
Hüseyin veled-i O
m.
Bilāl veled-i Mehmed
m.
Velī veled-i Ziyā-dīn
Mīrī birāder-i O
Yādigār veled-i Derk
Tengrikulu-i Herkalı
‘Alī veled-i Ca‘fer
Göçeri birāder-i O
Ramazān veled-i
İbrāhīm
Halīl birāder-i O
Sevindik birāder-i O
Şefkat veled-i O
Oruç Beğ veled-i
Mehmed
Kulu Beğ birāder-i O
Kılıç veled-i O
Cānkulu veled-i ‘Abd
‘Alī
Necef veled-i O
Fethī veled-i ‘Īsā
m.
Himmet veled-i Mehmed Hānkulu veled-i O
[v. 16b]
Haydar veled-i Receb
Pīrī birāder-i O
Şāhkulu veled-i Nebī
Budak birāder-i O
Satılmış veled-i Şükür
Gündüz veled-i O
m.
Kulu veled-i Murād
Teñriviren veled-i O
Mācidvān veled-i Ahmed
habbāz
Şāhkulu veled-i Yūsuf
Yūsuf veled-i O
m.
Hüseyin veled-i Sarvan
‘Alī veled-i İmāmkulu
Bayram birāder-i O
Velīhān birāder-i O
m.
Hānkulu veled-i Yolu
İbrāhīm veled-i O
Bālīhān birāder-i O
Şükür veled-i Mehmed
Şāhkulu veled-i O
Muhyi'd-dīn birāder-i O
m.
Āzīne birāder-i O
m.
‘Alīhān veled-i Hüseyin
Ahmed veled-i ‘Alī
Ni‘met birāder-i O
Mehmed birāder-i O
Hasan veled-i Hüseyin
m.
Ahmed birāder-i O
İbrāhīm veled-i Pīr
Yārkulu veled-i
Hānkulu
Yağmur veled-i Ildız
Serābı
Monlā Mezīd Ebī
Türābī
Budak veled-i Yaramış
Şāh Velī veled-i O
m.
Allāhkulu birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Yaramış
Ağahān veled-i O
Şāhkulu birāder-i O
Şāhvirdi veled-i O
Nūr ‘Alī veled-i Başlamış
Mīr ‘Alī veled-i O
Kul ‘Alī birāder-i O
223
224
TK, KKA 285, v. 2a, 19a.
BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 1b, 12b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 102 ve BOA, TD 1049, s. 101'de “Mevzi‘-i Hurmatu-yı Duz” şeklindedir.
69
m.
Yār ‘Alī birāder-i O
m.
Zeynel veled-i Hallāc
Velī birāder-i O
Yārī veled-i O
m.
Hasan veled-i Cāgīr
Dost ‘Alī veled-i Seydī
‘Alī
Hasan birāder-i O
‘Alīkulu veled-i O
‘Alīhān veled-i Ni‘metī
Mahmūd veled-i Pīrkulu
Mehmed birāder-i O
Muhsin veled-i Mü’min
Baba veled-i O
m.
Hānkulu birāder-i O
Aydın veled-i Mü’min
Ni‘met veled-i Ahmed
Şāhkulu birāder-i O
Ni‘met veled-i Şāhkulu
‘İnāyet birāder-i O
‘Alī veled-i Kulu Beşe
Kerbelālı veled-i ‘Alī
Yağbasdı veled-i Devūmihşe (?) Āzīne birāder-i O
İmāmkulu-i Yaka
Berrānī
Mācid veled-i Ahmedī
Ahmed birāder-i Öñürd Zeynel veled-i ‘Ādil
Velī veled-i Polad
Şāh Velī veled-i ‘Ādil
Haydar veled-i Şen
Dervīş veled-i Murād
Kalender veled-i O
Bāğçegülü veled-i ‘Alī
Hudāvirdi veled-i Güvendik
m.
Pīrīhān veled-i Bağdādī Baba veled-i O
m.
Şefkat veled-i Mehmed
Dilenci veled-i Āzīne
Taşdemür veled-i Durmuş
‘Abdullāh veled-i Velīcān
Baba veled-i Zeynel
Ahmed veled-i
‘Aliyyü'd-dīn
Mahmūd birāder-i O
Muhyi'd-dīn birāder-i
īşān
Kaya veled-i mezbūr
Bünyād veled-i Murād
Şefkat veled-i Bünyād
Çeri birāder-i mezbūr
m.
Şāhvirdi veled-i Hamīs
İlyās veled-i mezbūr
m.
Fethī veled-i Şemsü'd-dīn
‘Abdullāh birāder-i mezbūr
Hūbyār Beğlü-i Kürd
Gāyibkulu veled-i
Yağmur
Hızırkulu birāder-i O
m.
Allāhyār birāder-i O
m.
Dāvud birāder-i O
‘Alī veled-i Yağmur
Emīr birāder-i O
Cābī veled-i Bağı Şehsüvār veled-i mezbūr
Cemşīd-i Kürd
[v. 17a]
Kör Emīr-i Kör Kürd
Gündüz
gulām
Gedāy veled-i mezbūr
m.
Sittī (?)
mu‘tak-ı Sefer
Pīrī-i Çeri veled-i
İmāmkulu
Ahmed-i Hūbyār
Üveys veled-i Şāhkulu
‘Alīkulu birāder-i O
İbrāhīm birāder-i O
Şāh Nazar veled-i Garībşa Kādir birāder-i O
Sa‘ādetyār birāder-i O
Seydī ‘Alī veled-i Hızır Yādigār veled-i O
m.
Ağahān veled-i ‘İnāyet
Dāvudkulu veled-i
‘Abdullāh
Tur ‘Alī veled-i Besīm
Hayrī veled-i Melik
Melik veled-i O
m.
Devletyār veled-i Melik
Ahmed veled-i O
m.
Baba veled-i Ramazān
Ramazān veled-i mezbūr
Hācī Beğ veled-i ‘Alī
Mahmūd birāder-i O
‘Alīhān veled-i O
Āzīne veled-i Hācī Beğ
Hasan Beğ veled-i ‘İvaz
Hüseyin birāder-i O
‘Alīhān veled-i Murād
Yūnus veled-i Fethī
Dāvud birāder-i
mezbūr
Kara Hüseyin veled-i
Dede
Bayram ‘Alī birāder-i
mezbūr
‘Īsā veled-i Yūnus
Kulu veled-i mezbūr
Mahmūd Karakaş
Kubād veled-i Murād
Muhyi'd-dīn veled-i
Dedekulu
Şāhvirdi birāder-i O
Sultān ‘Alī veled-i
Şāhkulu
Hüseyin ‘Alī birāder-i O
Haydar birāder-i O
m.
Āzīne veled-i Sefer
İsmā‘īl veled-i O
m.
Nazar veled-i Hasan ‘Alī
a‘mā
Bestām birāder-i O
Hasan veled-i Bāyezīd
Yārkulu birāder-i O
Bayramkulu veled-i Nazar
Salt veled-i Aydın
Muhyi'd-dīn veled-i
Rüstem
Bayramşāh veled-i Kulu
‘Alīhān birāder-i O
Yār ‘Alī veled-i Bayram
m.
Pīrkulu veled-i Zekī
Mehdī veled-i O
Mehmed ‘Alī veled-i
Murād-ı Berrānī
Şāh Velī-i Gelevan
Nūrullāh veled-i
mezbūr
Rūhullāh birāder-i O
m.
Hasankulu Gelevan
Haydar-ı Kürd
Dillügeççe
Hüseyinkulu-i neccār
Velī veled-i O
m.
Behlūl veled-i Hüseyin
Yārkulu-i Nilkaz-ı Berrānī
Bāyezīd veled-i Mehmed-i
Kürd
Hoca Budak veled-i
Kutlu Beğ
Sāhib-i Mülk
kātib
Baba birāder-i O
m.
Hāne: 229
İbrāhīm veled-i
Nebī
Mücerred: 43
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 4.456
Resm-i hāne-şümār: 1.145
Resm-i hayyāk: 270
Mukāta‘a-i medbaga: 3.400 Mahsūl-i şayak-ı ibrişim: 1.050 Mahsūl-i hurma: 2.000
Mahsūl-i milh: 4.000
Ser-tāk-ı memleha: 47 tāk
Beher tāk fī 7 ‘Osmānī
327
[v. 17b]
Bakla: 1 tagar
Kıymet: 150
Āsiyāb-ı Beşāret-Kethudā
Bāb: 1
Resm: 20
Hınta: 284 tagar
Kıymet: 42.600
70
Resm-i mevāşī: 500
Mahsūl-i ‘öşr-i meyve: 5.000
Āsiyāb-ı ‘Alī-Kethudā ve şürekā
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı ‘Abbās
Bāb: 1
harāb
Şa‘īr: 253 tagar
Kıymet: 17.710
Resm-i merā‘ī: 1.557
Resm-i behāyim: 113
Resm-i gāv-ı büzürk,
ne-bāşed: 255
Māş: 1 tagar
Kıymet: 150
Āsiyāb-ı Beşāret ve şürekā
Bāb: 1
Resm: 20
Āsiyāb-ı Durmuş-Kethudā
Bāb: 1
Resm: 20
Nakdiyye-i karaca-neft, tābi‘-i
Tuz-Hurmatı: 2.000
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 4.000
Cevzeka: 6 tagar
Kıymet: 2.750
Zürret ve duhn: 88 tagar
Kıymet: 7.040
Simsim: 3 tagar
Kıymet: 450
Mukāta‘a-i boya-hāne: 5.500
Resm-i Sad-yek: [2.895]
Hınta: 12 tagar
Kıymet: 1.800
Şa‘īr: 15 tagar
Kıymet: 1.050
Cevzeka: 6 vezne
Kıymet: 135
Yekūn: 109.488
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç, beş hisse hāss-ı hümāyūn, bir hisse der-tasarruf-ı Hoca Budak ve Aydın bin Mehmed
Hınta: 36 tagar
Şa‘īr: 44 tagar
Cevzeka: 1 tagar Simsim: 5 vezne
Zürret ve duhn: 12 tagar
Kıymet: 5.400
Kıymet: 3.080
Kıymet: 450
Kıymet: 960
Kıymet: 38
Mālikāne-i memleha-i karye-i mezbūr
47 tāk, beher tāk, fī 7 [‘Osmānī]
329
Yekūn: 10.257
Hisse-i hāss-ı hümāyūn: 8.548
Hisse-i āhar: 1.709
Mezra‘a-i Petekī ve Merge-çūr ve Kacır-kaya'nın Hurmatı cānibi ve Kazıklu-bulağı ve Mansūr ve Başlamış-bulağı225, der-sınur-ı
karye-i Tuz-hurmatı
[v. 18a]
Hınta: 36 tagar
Kıymet: 5.400
Şa‘īr: 40 tagar
Kıymet: 2.800
Hāsıl-ı mezra‘a-i Petekī el-mezkūr
Zürret ve duhn: 2,5 tagar Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 200
Kıymet: 900
Mahsūl-i
muhaddarāt: 300
Āsiyāb-ı Yār-‘Alī
Bāb: 1
harāb
Yekūn: 9.600
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, yüzden üç, beş hisse hāss-ı hümāyūn, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk, bir hisse der-tasarruf-ı Hoca Budak ve
Aydın bin Mehmed, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk ve kabāle-i şer‘iyye
Hınta: 8 tagar
Şa‘īr: 8,5 tagar
Zürret: 7 vezne
Cevzeka: 6
[1.200]
[595]
[28]
[135]
Yekūn-ı mālikāne-i m.: 1.958
Hisse-i hāss-ı hümāyūn: 1.632
Hisse-i āhar: 326
Mezra‘a-i Çitli226 ve Potlu-bulak227 (?) ve Arpa-depe228, tābi‘-i Dakūk, der-nāhiye-i Hurmatı-yı Tuz
Hāsıl, kısm altıdan bir
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr
1 tagar, 6 vezne
Kıymet: 136
Mezra‘a-i Gökce-bulak229, tābi‘-i Dakūk, der-nāhiye-i Tuz-hurmatı
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 20,5 tagar
Kıymet: 1.435
Zürret: 18 tagar
Kıymet: 1.440
Yekūn: 5.125
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 5 tagar, 5 vezne Şa‘īr: 7 tagar
Kıymet: 788
Kıymet: 490
Zürret: 6 tagar, 6 vezne
Kıymet: 504
225
Zikredilen mezra‘alar için bk. TK, KKA 285, v. 1b.
TK, KKA 285, v. 1b, 12b.
227
Aynı defter, v. 1b, 12b, 13b'de “Mezra‘a-i Büyük-Bulak” şeklindedir.
228
Aynı yer.
229
Aynı defter, v. 1b, 12b.
226
71
Yekūn: 1.782
[v. 18b]
Mezra‘a-i Tatlu-bulak230 ve mezra‘a-i ‘Abdullāh231, tābi‘-i m. [mezbūr] Mezkūr mezra‘ayı Kara Ulus tāyifesinden Ronkay (?)
cemā‘ati zirā‘at idüb kānūn üzere sāhib-i tīmāra dīvānlık virirler.
Hāsıl
Hınta: 6 tagar, 15 vezne
Kıymet: 1.102
Şa‘īr: 15 tagar, 15 vezne
Kıymet: 1.102
Mahsūl-i cevzeka
Kıymet: 406
Zürret: 6 tagar
Kıymet: 480
Yekūn: 3.000
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 247
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 687
Mezra‘a-i Esen-Hātūn232, tābi‘-i Dakūk. Berrānī eker, nesne tagar alınmaz.
Hāsıl
Hınta: 5 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 28 tagar
Kıymet: 1.960
Mahsūl-i
muhaddarāt: 220
Yekūn: 2.000
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Yekūn: 500
Mezra‘a-i Tācir-bulağı233 ve Sultān-‘Alī-bulağı234 ve Saruca-çam235, der-kurb-i Esen-Hātūn ve Gürlece-bulağı236, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 280
Yekūn: 580
Mālikāne-i mezra‘a-i [m.], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 vezne
Şa‘īr: 14 vezne
Kıymet: 52
Kıymet: 45
Yekūn: 97
[v. 19a]
Mezra‘a-i Satı-Künbedi237, tābi‘-i mezbūr
Hınta: 4 tagar
Kıymet: 450
Hāsıl
Şa‘īr: 7,5 tagar
Kıymet: 525
Yekūn: 1.000
Mahsūl-i
muhaddarāt: 25
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta. 1 tagar, 1 vezne Şa‘īr: 2,5 tagar
Kıymet: 157
Kıymet: 175
Yekūn: 332
Mezra‘a-i Dulubiyān238 ve mezra‘a-i Başmak239, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 39 tagar, 5 vezne
Kıymet: 2.749
Yekūn: 4.999
230
Aynı defter, v. 1b, 7b, 12b.
Aynı defter, v. 1b.
232
BOA, MAD 17895, s. 33'te “Mezra‘a-i Hasan-Hātūn” şeklindedir.
233
TK, KKA 285, v. 1b'de “Mezra‘a-i Nāsır-bulağı” şeklindedir.
234
Aynı yer.
235
Aynı yer. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 33'te “Mezra‘a-i Saruca” şeklindedir.
236
TK, KKA 285, v. 1b'de “Mezra‘a-i Gökce-bulağı” şeklindedir.
237
Aynı defter, v. 1b, 15b.
238
Aynı defter, v. 15b.
239
Aynı yer.
231
72
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, der-tasarruf-ı verese-i Dīvāne Velī, ‘an-asl 6 sehim 3 sehim, der-tasarruf-ı verese-i Dilenci iki sehim,
der-tasarruf-ı Hüseyinkulu-i Pīr Hayātī bir sehim; ber-mūceb-i kabāle-i şer‘iyye.
Hınta: 5 tagar, 5 vezne
Kıymet: 785
Şa‘īr: 14 tagar
Kıymet: 980
Yekūn: 1.765
Mezra‘a-i Pāyīn-i Kuru-çay240, der-miyān-ı karye-i Tuz-hurmatı ve İftihār, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Yekūn: 1.000
Mālikāne-i [mezra‘a-i] m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 14 vezne
Kıymet: 105
Şa‘īr: 3,5 tagar
Kıymet: 245
Yekūn: 350
[v. 19b]
Karye-i Bābilān241, tābi‘-i mezbūr, ‘an-mevāzi‘
Kethudā Mansūr veled-i
Yādigār
Muhyi'd-dīn veled-i O
Nasru'd-dīn veled-i O
Yūsuf veled-i Mūsā
‘Alīkulu veled-i O
Güvendik veled-i Cān ‘Alī
İmām birāder-i O
Pīrī veled-i ‘Abūs
İmāmkulu veled-i Aslan
Allāhkulu birāder-i O
m.
Mehdī veled-i Selmān
Hasan birāder-i O
Seydī veled-i İskender
Bereket veled-i
‘Abdullāh
‘Īsā veled-i O
m.
Aydoğmuş veled-i Çalak
Monlā Kāsım veled-i
Mehmed
Bünyād veled-i O
Şāhvirdi birāder-i O
Bāyezīd veled-i Rüstem
Behrām birāder-i O
m.
‘Alīkulu veled-i Rüstem
İbrāhīm veled-i Tācü'd-dīn Allāhyār veled-i O
Kayıtmaz veled-i Şeyh
Emīr
Nazar veled-i Üveys
Allāhvirdi birāder-i O
Fethī veled-i
‘Abdu'l-Ahad
‘Abdu'l-Cebbār veled-i
‘Abdu'l-Kerīm
Baba birāder-i O
Yār Ahmed veled-i
‘Abbās
Oruç veled-i O
Hasan veled-i Dostu
Kaval
Gündüz veled-i Selmān
‘Abbās veled-i O
Dilenci veled-i Velī
Pençşenbe veled-i
Fahrü'd-dīn
Dāvud veled-i Aydın
Velī veled-i O
m.
Mehmed birāder-i O
m.
Oruç Beğ veled-i Mahmūd Allāhviren veled-i Aydın
Dostī veled-i Mahmūrcu
Kulu Beğ birāder-i O
‘Abbās veled-i O
Ağahān veled-i Ahmed
‘Alī veled-i Piremen
Allāhvirdi veled-i Haydar
Ulama-veled-i Mīrīcān
a‘mā
Menteş veled-i Mīrīcān
Pīrīhān veled-i ‘Atā
Şāhvirdi veled-i Dilenci
Aydoğmuş veled-i
Hudāviren
Bayram Beğ
a‘mā
Allāhvirdi veled-i O
Kara veled-i Dilenci
Allāhkulu veled-i Eyyūbī
İmāmkulu veled-i Budak
Ahmed veled-i Hüseyinkulu
Mehmed birāder-i O
Üveyskulu birāder-i O
Yār Ahmed veled-i
Dilenci
Şemsü'd-dīn
dellāk
Cābir veled-i O
Allāhkulu birāder-i O
Mehmed veled-i Budak
Muhyi'd-dīn
hallāc
Şihāb veled-i O
Vehhāb birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i
Seydīkulu
Şefkat veled-i Teñriviren
Haydar veled-i O
Bayram ‘Alī veled-i
Mehmed
İsmā‘īl veled-i Hasan
Mehmed veled-i ‘Alī Beğ
‘Alī Beğ veled-i O
Mīkā’īl veled-i Süvār
‘Alīhān veled-i O
Evrenler veled-i
Allahkulu
Kāsım veled-i Murād
Ahmed birāder-i O
‘Abdullāh veled-i Hasan
Hüseyin veled-i Hasan
Melik veled-i Üveys
Baba veled-i O
Gedāy birāder-i O
m.
Dede veled-i Ahmedcān
Hānkulu birāder-i O
Pīrīkulu veled-i Murād
Yārkulu birāder-i O
‘Abdu'l-Hüseyin birāder-i O
‘İvaz veled-i Fīrūz
İmāmkulu veled-i Dostī
Mācid veled-i ‘Alī
Yūsuf veled-i Selmān
Beyān veled-i O
Dilenci birāder-i O
Eynel veled-i Şa‘bān
Şāhkulu veled-i O
[v. 20a]
Ahmed veled-i Saru
Gül Hüseyin veled-i Dilenci
İmāmkulu veled-i O
‘Alī Dervīş veled-i Çimiñ
Cūş birāder-i O
Cābī veled-i Kulu
Şāhkulu veled-i O
Kerbelā veled-i İmāmkulu
Garīb veled-i Mehmed
Hızır veled-i İlyās
Mācid veled-i O
Mehdī veled-i ‘Alīkulu
Pīr Hasan veled-i
Mehmed
Karan veled-i Süleymān
Kaplan veled-i O
m.
Yeñi Beğ veled-i Bayram
Beğ
Şa‘bān veled-i İne
Mehmed
Sādık birāder-i O
Hibe veled-i O
m.
Zeynü'd-dīn
dellak
Selmān veled-i Hallāc
Hāne: 111
Mücerred: 9
Cemā‘at-i Evlād-ı Şeyh Mācid-i Kürevī, rahmetullāhi ‘aleyh
242
Şeyh Fethullāh veled-i
İbrāhīm
Babahān birāder-i O
Hüseyin birāder-i O
m.
Şeyh Lutfullāh veled-i
Seydī Hasan
Pīrkulu veled-i O
Şeyhīhān veled-i O
Şeyh Selmān veled-i ‘Alī
Ca‘fer birāder-i O
Sefer veled-i O
m.
Hāne: 8
Seyfü'd-dīn veled-i Şeyh
Seyfü'd-dīn
Mücerred: 2
240
Aynı defter, v. 2b, 12b.
BOA, TD 386, s. 248; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 1b, 7a, 18a. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 100'de “Mevzi‘-i Bābilān” şeklindedir.
242
BOA, TD 386, s. 248.
241
73
Resm-i ser-tagar: 820
Resm-i hāne-şümār: 600
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 175
Mukāta‘a-i boya-hāne: 1.440
Mukāta‘a-i medbaga: 120
Mahsūl-i muhaddarāt: 530 Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 1.400
Resm-i merā‘ī: 448
Resm-i hayyāk: 205
Resm-i behāyim: 66
Hınta: 80 tagar
Kıymet: 12.000
Şa‘īr: 90 tagar
Zürret: 30 tagar
Kıymet: 6.300
Kıymet: 2.400
Yekūn: 26.554
Mezkūr karye-i Bābilān'da āb ve zemīni ile tahmīnen dīvāniyyesi sayfī ve şitevī yılda sekiz yüz akça olur. Merhūm Şeyh Mācid-i Kürevī
evlādından Şeyh Hidāyet'e bir feddān yer sadaka olunub ol vechile eline berāt-ı şerīf virilmiş; hāliyā mezkūr Şeyh Hidāyet fevt olmuş.
Mālikāne-i karye-i mezbūr, kırkdan bir; nısf vakf-ı āsitāne-i Şeyh-Mācid-i Kürevī rahmetullāh ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı Mevlānā Kāsım,
ber-mūceb-i kabāle
Şa‘īr: 16,5 tagar Zürret: 5,5 tagar
Hınta: 16 tagar
Kıymet: 440
Kıymet: 2.40[0]243 Kıymet: 1.155
Yekūn: 1.835
[v. 20b]
Mezra‘a-i Şeyh-Everdi244 ve Gök-depe245 ve Kara-bulak246, der-nezd-i Bābilān, tābi‘-i mezbūr
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 232 Hınta: 24 tagar Şa‘īr: 32 tagar
Kıymet: 3.600
Kıymet: 2.240
Cevzeka: 7 tagar
Simsim: 1 tagar Zürret: 5 tagar
Kıymet: 3.150
Kıymet: 150
Kıymet: 400
Yekūn: 9.772
Hınta: 4,5 tagar
Kıymet: 675
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 6 tagar
Cevzeka: 1,5 tagar Simsim: 4 vezne
Kıymet: 420
Kıymet: 675
Kıymet: 30
Yekūn: 1.880
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Karye-i Bassās247, tābi‘-i Dakūk, ‘an-mevāzi‘
Oruç Beğ veled-i Bābür
Çadar veled-i O
Emīrhān veled-i Bābür
Mücīb birāder-i O
Üveys veled-i Ahmed
Mīrzā ‘Alī veled-i O
‘Īsā birāder-i O
İskender veled-i Ramazān
Şāh veled-i Ramazān
Budak veled-i O
Yār Ahmed veled-i Ahmed
Şāh Hüseyin veled-i O
m.
Şāh Mansūr birāder-i O
Pīr Ahmed veled-i Mīr
Hızır veled-i O
m.
İmāmkulu birāder-i O
Hānkulu-i birāder-i O
puta (?)
Yağmur veled-i Mehmed
Şāhgeldi veled-i O
m.
Şāhvirdi veled-i Yağmur
Hoca Aydın veled-i
Mehmed ‘Alī
Kāsım veled-i Nebī
Ya‘kūb veled-i Kuluhān
Süleymān veled-i O
m.
Şāhgeldi veled-i Dervīş ‘Alī ‘Alīkulu veled-i Ahmed
Datlu Beğ veled-i Kara
Pīr ‘İvaz veled-i Yār Ahmed
Burc ‘Alī veled-i Üveys
Sultānkulu veled-i O
Teñrikulu veled-i Mīre
Kürdī veled-i Hasan
Kemāl veled-i O
İmāmkulu veled-i Mehre
Şāhkulu-i Koca
Şāh Kubād veled-i Ahmed
m.
Bayram veled-i Nasru'd-dīn
Ahmed veled-i Bāyezīd
Cüneyd veled-i O
Allāhvirdi veled-i Mehmed
m.
Hudādeh birāder-i O
Nasru'd-dīn veled-i ‘Ubeyd
Kerbelā veled-i Hüseyin
Babahān veled-i
Muhyi'd-dīn
Pīrīcān veled-i Velī
Kulu veled-i Velī
Haydar veled-i Hızır
m.
Ni‘met veled-i Aydın
Beşāret veled-i Mehmed
‘Alī
Mehmed ‘Alī birāder-i O
m.
Şükür veled-i Yolkulu
Ahī veled-i Yolkulu
Yüce veled-i İsmā‘īl
Hasan veled-i Hüseyinkulu
Hüseyin veled-i Şıracı
Cihānşāh veled-i ‘Alī
Mūsā veled-i ‘Alī
Hüseyinkulu veled-i Āzīne
Murād veled-i Velī-i Pīre Münīb veled-i O
Velī veled-i Bāyezīd
Kubād veled-i Velī
Eversin veled-i Kubād
m.
Kethudā Mezīd veled-i
Şāh ‘Alī
Kulu veled-i Şāh ‘Alī
[v. 21a]
Sultān Ahmed veled-i
Ferruh
Mehmed veled-i Hāzır
Hāne: 57
243
Mücerred: 10
Resm-i ser-tagar: 1.230
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 385
Resm-i mevāşī: 945
Resm-i merā‘ī: 132
Resm-i behāyim: 65
Resm-i hayyāk: 65
Mukāta‘a-i medbaga: 120
Mukāta‘a-i boya-hāne: 1.000
16 tagar hınta 2.400 akçadır.
TK, KKA 285, v. 1b, 7a, 18a.
245
Aynı defter, v. 1b.
246
Aynı yer.
247
BOA, MAD 17895, s. 36-37; TK, KKA 285, v. 2a, 7b, 11a, 13b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 100'de “Mevzi‘-i Bassās” şeklindedir.
244
74
Mahsūl-i meyve: 260
Āsiyāb-ı Oruç-Beğ-Kethudā Mahsūl-i muhaddarāt: 100
ve Kulu ve Hoca-Budak
Bāb: 1
Resm: 40
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 200
Hınta: 94 tagar
Kıymet: 14.100
Şa‘īr: 150 tagar
Kıymet: 10.500
Zürret: 32 tagar, 2 vezne
Kıymet: 2.568
Simsim
1,5 tagar
Kıymet: 225
Cevzeka: 15 tagar
Kıymet: 6.750
Resm-i sad-çehār: 1.365
Hınta: 4 tagar
Kıymet: 600
Şa‘īr: 6 tagar
Kıymet: 420
Zürret: 1,5 tagar
Kıymet: 120
Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 225
Yekūn: 40.000
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yüzden üç; nısf hāss-ı hümāyūn, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk, nısf-ı āhar der-‘uhde-i Hoca Budak bin Kubād Beğ ve Aydın
bin Mehmed, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk [ve] kabāle
Hınta: 18 tagar
Şa‘īr: 70 tagar
Cevzeka: 1 tagar
Simsim: 2 tagar
Zürret: 4 vezne
Kıymet: 2.700
Kıymet: 4.900
Kıymet: 450
Kıymet: 160
Kıymet: 30
Yekūn: 8.240
Hisse-i hāss-ı hümāyūn, ‘an-nısf: 4.120
Hisse-i āhar: 4.120
[v. 21b]
Karye-i Çisgan [Çubgan]248, tābi‘-i Dakūk
‘Alī Kethudā veled-i
Allāhvirdi
Hidāyet birāder-i O
Kulu veled-i Haydar
Hüseyin veled-i ‘Abd ‘Alī
Devletgeldi veled-i O
m.
İmāmkulu birāder-i O
m.
Necm veled-i ‘Abd
Üveyskulu veled-i O
m.
Üveyskulu veled-i
Fethullāh
‘Abdullāh birāder-i O
m.
Nebī veled-i Sehāb
Şāhkulu veled-i Hasan
Hamza veled-i O
Cum‘a veled-i Dāvud
Murād veled-i Hüseyin
Şāhvirdi veled-i Himmet
Garīb veled-i O
Mehmed veled-i Bayram
Āzīne veled-i O
m.
Burc ‘Alī veled-i Yolu
İmāmkulu veled-i Ca‘fer
Bektaş veled-i İmāmkulu
Gulām ‘Alī veled-i
Mustafā
İbrāhīm veled-i
Allāhviren
Mübārek veled-i
‘Abdullāh
‘Alī veled-i O
Mehdī veled-i Hüseyin
Ferruh birāder-i O
Damir veled-i ‘Aliyyü'd-dīn
Dostī birāder-i O
Mehmed veled-i Murād
Uğurlu birāder-i O
m.
Şāh Velī veled-i ‘Alī
Mehmed veled-i O
Ni‘met veled-i İnal
Şāhkulu veled-i O
m.
Mehmed veled-i Allāhvirdi Tāhir veled-i Sıbga (?)
Hāne: 32
Yūsuf veled-i Şihāb
Mücerred: 7
Resm-i ser-tagar: 380
Resm-i hāne-şümār: 160
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 160
Resm-i merā‘ī: 159
Resm-i behāyim: 35
Resm-i hayyāk: 75
Hınta: 26 tagar
Kıymet: 4.050
Şa‘īr: 58 tagar
Kıymet: 4.235
Cevzeka: 13 tagar
Kıymet: 5.850
Zürret: 12 tagar
Kıymet: 960
Mahsūl-i piyāz: 150
Mahsūl-i muhaddarāt: 500
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 250
Āsiyāb-ı Şeyh-Hüseyinkulu, der-‘uhde-i evlād-ı
Mahmūd ve Şeyh ‘Abdu'l-Kādir
Bāb: 1
Resm: 20
Resm-i sad-çehār: 592
Şa‘īr: 2,5 tagar
Cevzeka: 3 vezne
Kıymet: 175
Kıymet: 265
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 550
Zürret: 0,5 tagar
Kıymet: 40
Yekūn: 17.876, sahh
[v. 22a]
Mālikāne-i karye-i mezbūr, otuzdan bir, der-tasarruf-ı verese-i Şeyh Selmān ve Şeyh ‘Abdu'l-Kādir, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk ve hücce[t]-i şer‘iyye
Hınta: 9 tagar
Şa‘īr: 2,5 tagar
Cevzeka: 1 tagar Zürret: 6 vezne [tagar]
Kıymet: 450
Kıymet: 480
Kıymet: 1.350
Kıymet: 200
Yekūn: 2.480
248
BOA, TD 1028, s. 69; BOA, MAD 17895, s. 34; TK, KKA 285, v. 11a, 18b.
75
Karye-i Cedīde249, tābi‘-i Dakūk
Kāsım Kethudā veled-i
Devletgeldi
Devletyār veled-i O
Muhan veled-i O
m.
‘Alīhān birāder-i O
m.
Burc ‘Alī veled-i Cān ‘Alī
Bayram ‘Alī veled-i O
Sultān ‘Alī birāder-i O
m.
İsmā‘īl veled-i Velī
Yārkulu veled-i Mehmed
Yeñi Beğ birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Yārkulu
m.
Hidāyet veled-i Mīkā’īl
Nūr ‘Alī veled-i
Devletgeldi
Haydar veled-i O
m.
Kāzım birāder-i O
m.
Yolu veled-i Koç ‘Alī
Şāh ‘Alī veled-i Devletgeldi Mehmed veled-i O
Hasan birāder-i O
Hayrī veled-i Mehmed
Hüdāvirdi veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i Kara
Hasan birāder-i O
Hāne: 16
beyāz
Mücerred: 7
Resm-i ser-tagar: 175
Resm-i hāne-şümār: 80
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 70
Resm-i hayyāk: 5
Hınta: 21 tagar
Kıymet: 3.150
Şa‘īr: 33 tagar
Kıymet: 2.310
Cevzeka: 1 tagar, 10 vezne
Kıymet: 472
Zürret: 6 tagar
Kıymet: 480
Simsim: 2 tagar, 15 vezne
Kıymet: 340
Māş: 1 tagar
Kıymet: 150
Mahsūl-i bāğāt: 900
Mahsūl-i muhaddarāt: 870
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 1.380
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 7 tagar
Kıymet: 490
Resm-i sad-çehār
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Yekūn: 12.400
Resm-i merā‘ī: 876
Resm-i behāyim: 25
Zürret: 3 vezne
Kıymet: 12
Simsim: 2 vezne
Kıymet: 15
[v. 22b]
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Mālikāne-i karye-i mezbūr, otuzdan bir, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 5 tagar
Cevzeka: 3 vezne
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 350
Kıymet: 67
Kıymet: 80
Simsim: 4 vezne
Kıymet: 30
Yekūn: 827
Mezra‘a-i Havi250 (?), der-kurb-i Çay-ı Dakūk, tābi‘-i mezbūr
Hāsıl
Hınta: 1 tagar
Şa‘īr: 1 tagar
Kıymet: 150
Kıymet: 70
Cevzeka: 12 vezne
Kıymet: 270
Yekūn: 490
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn, otuzdan bir
Hınta: 4 vezne
Şa‘īr: 4 vezne
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 30
Kıymet: 14
Kıymet: 45
Yekūn: 89
Mezra‘a-i Sāhibe-depe251, tābi‘-i mezbūr
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 3 tagar
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 210
Kıymet: 112
Yekūn: 702
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
[v. 23a]
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 12 vezne
Cevzeka: 1 vezne Zürret: 4 vezne
Kıymet: 42
Kıymet: 22
Kıymet: 16
Yekūn: 140
Hınta: 8 vezne
Kıymet: 60
Mezra‘a-i-Şāh Velī-bulağı252, tābi‘-i Dakūk
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Hāsıl
Şa‘īr: 3 tagar, 10 vezne Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 245
Kıymet: 225
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 1.000
Hınta: 12 vezne
Kıymet: 80
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 12 vezne
Cevzeka: 2 vezne
Zürret: 4 vezne
Kıymet: 42
Kıymet: 45
Kıymet: 16
Yekūn: 188
Mezra‘a-i Çay-yolumu253 (?), tābi‘-i mezbūr
Hāsıl
249
BOA, TD 1028, s. 69; BOA, TD 1049, s. 96; BOA, MAD 17895, s. 35; TK, KKA 285, v. 2a, 11a.
TK, KKA 285, v. 2a.
251
Aynı defter, v. 2a.
252
Aynı yer.
253
Aynı yer'de “Mezra‘a-i Havi-yolumu” şeklindedir.
250
76
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Cevzeka: 10 vezne Şa‘īr: 1 tagar
Kıymet: 225
Kıymet: 70
Yekūn: 445
[v. 23b]
Mālikāne-i [mezra‘a-i m.], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 4 vezne
Şa‘īr: 4 vezne
Cevzeka: [2] vezne
Kıymet: 30
Kıymet: 14
Kıymet: 45
Yekūn: 89
Mezra‘a-i Sekre254 (?), tābi‘-i Dakūk
Hāsıl
Şa‘īr: 2 tagar
Kıymet: 140
Yekūn: 1.040
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 12 vezne
Şa‘īr: 8 vezne
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 85
Kıymet: 28
Kıymet: 90
Yekūn: 203
[v. 24a ve 24b], boş
[v. 25a]
KĀNŪN-I NĀHİYE-İ KERKÜK
Hāne-şümār, her hāneden beş akça ve cüllāhdan her cūmeden beş akça, derzīden her neferden beş akça ve “mevāşī” diyü her inekden beş
akça alınur. Her iki düğeden beş akça alınur ve koşulan öküzden ve tosundan nesne alınmaz ve her dişi eşekden iki buçuk akça alınur ve dişi
koyundan bir akça alınur ve mahsūlātdan şitevīden ve sayfīden arpa ve buğday ve cevzeka ve simsimden ve gayriden yediden bir alınur ve
“mahsūl-i piyāz” diyü kadīmü'l-eyyāmdan Kerkük'den, Tis‘īn'den ve Leylān'dan ve Tercīl'den eğer eksün eğer ekmesün her karyeden altmış akça
alınur; sāyir kurādan kırkar akça alınurmuş; girü bunun üzerine mukarrer kılındı ve bāğātdan sekizde bir alınmak münāsib olmağın mukarrer kılındı
ve “ser-tagar” diyü vācib-i dīvāndan her bir tagar buğdaydan beş akça ve bir tagar arpadan iki buçuk akça alınur ve her tagar cevzekadan ve
simsimden ve gayriden ki, vācib-i dīvāndır, on akça alınur ve “resm-i daruga” diyü Leylān'dan ve nefs-i Kerkük'den ve Tercīl'den ve Tis‘īn'den üçer
tagar buğday ve altışar tagar arpa ve nakd kırkar akça ve sāyir kurādan iki tagar buğday ve dört tagar arpa ve kırkar akça alınugelmiş; girü bunun
üzerine mukarrer kılındı ki, dāhil-i māldır ve bāğātdan gayri cümle-i hubūbātdan ki, vācib-i dīvāndır, “sad-çehār” diyü her yüz tagardan dört tagar
alınugelmiş; girü añun üzerine mukarrer kılındı. Bu dahi dāhil-i māldır. Bundan gayri re‘āyādan me’kūlāt ve ‘alīk ve gayri nesne alınmaya ve her
değirmenden kırkar akça alınur. Mezkūr nāhiyede vāki‘ olan kefereye ve Yahūdīlere yiğirmi beşer akça ispençe vaz‘ olundu ve nāhiye-i mezbūrede
vāki‘ olan savk mālikāneleri sipāhīye tīmāra virilmedi, hāssa-i hümāyūn kayd olundu; be-düstūr-ı kadīm ve defter-i köhne.
[v. 25b]
NĀHİYE-İ KERKÜK
Nefs-i Kasaba-i Kerkük, tābi‘-i mezbūr
Kethudā ‘Atā’ullāh
veled-i Ahmed
Ahmed veled-i O
İbrāhīmkulu veled-i Pīrī
Pīrīhān veled-i O
Şāh Hüseyin birāder-i O
Nūr Ahmed veled-i Cān
Ahmed
Murād veled-i Yār Ahmed
Receb veled-i O
Şāhkulu veled-i Ferruh
Pīr Ahmed veled-i Murād Şāhkulu veled-i Göçi
Ahmed veled-i Mehmed
Yolu birāder-i O
Receb veled-i ‘Abdullāh
Ramazān birāder-i O
Şa‘bān birāder-i O
Hüseyin birāder-i O
Muhammedkulu birāder-i O İmāmvirdi veled-i Hasan
Hudādād veled-i ‘Arābī
Sürh Baba
Necef veled-i Metīnullāh
Zeynī veled-i Yārī
Hān ‘Alī veled-i Bayalar
Hamīd veled-i ‘Alī
Pīrī veled-i Hācī
Oruç veled-i O
Hızır veled-i Ahmed
‘Alīkulu veled-i
Hüseyinkulu
Şāhkulu veled-i Ahmed
Garīb veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i Pīr ‘Alī
Kerbelā veled-i O
Hüseyinkulu veled-i Kişi
Hüseyin veled-i Tācü'd-dīn
Baba veled-i ‘Alī
Hudāvirdi veled-i O
Şırlak birāder-i O
Ni‘metī veled-i Melik
‘Abdullāh
Muhammedkulu veled-i
Allāhvirdi
Emīrzā veled-i O
Allāhkulu veled-i
Allāhkulu
Kara veled-i Kara
Hak Nazar veled-i O
Ni‘met veled-i Üveys
Hızır veled-i O
Seydī birāder-i O
Hüseyin veled-i Hācī
Nūrlu veled-i O
m.
Safā birāder-i O
m.
Mestān birāder-i O
m.
Bayram veled-i
‘Abdullāh
Nūr ‘Alī veled-i O
Gulām ‘Alī birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i
Mīrānşāh
Kızıl Ahmed
a‘mā
Çūpī veled-i O
Oruç birāder-i O
m.
Ahmed veled-i Mehmed
Mahmūd veled-i O
m.
Necef veled-i Dervīş ‘Alī
Bayram ‘Alī veled-i
Hüseyinkulu
Kürçe İmāmkulu birāder-i O
Kāsım birāder-i O
m.
‘Alī birāder-i O
m.
Şāhkulu-i kassāb
Kulu veled-i Dil-i hāk
Rā‘ī ‘Abbās
Ya‘kūb veled-i
Mūyinekār
‘Alī veled-i O
m.
Nām-ı Hoş birāder-i O
Mālım birāder-i O
Hasan birāder-i O
‘Atā’ullāh veled-i Şeyh
Üveys
Hüseyin veled-i O
Hasan birāder-i O
m.
Pīrkulu veled-i Çūpī
Muhammed-i ‘Arab
Sefer veled-i Bāğçelüli
Sittī (?) veled-i ‘Alā’ü'd-dīn
‘Alīkulu veled-i Hān
Ahmed
Hidāyet veled-i Dilenci
Hān Ahmed veled-i
Mehmed
Ma‘rūf veled-i O
Kul Ahmed birāder-i O
254
m.
Hālıkvirdi birāder-i O
Babahān veled-i ‘Alī
Muhyi'd-dīn veled-i Pīrkulu İmāmkulu veled-i Şāh ‘Alī Kara Hasan veled-i Hasan
m.
Aynı yer.
77
[v. 26a]
Mīrī birāder-i O
m.
Bāğçelüli veled-i
Mehmed
Hüseyin veled-i O
Bayram ‘Alī birāder-i O
Nūr ‘Alī veled-i Hasan
Ahmedī veled-i Mehmed
Babakulu veled-i O
Mehmed birāder-i O
m.
Pīrkulu veled-i Cān
Ahmed
Allāhkulu birāder-i O
Receb birāder-i O
Mahmūd veled-i Hācī
Sulu birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i
Allāhkulu
Hüseyin veled-i Mehmed
Nūr ‘Alī veled-i Ni‘met
‘Abdī-i Kuşcu
Murād veled-i O
Hānkulu veled-i Safā
İsmā‘īl veled-i Sā‘ī
Kāzım birāder-i O
Yolu birāder-i O
m.
Hüseyinkulu veled-i
Yūsuf
Allāhkulu birāder-i O
Hācī veled-i Ramazān
Hızır birāder-i O
Muhammedkulu birāder-i O
Dāvudkulu Şark
Hüseyin veled-i O
m.
‘Alī veled-i İsmā‘īl
Baba birāder-i O
Abdāl veled-i Yār-i Dīn
Kara ‘Abdullāh veled-i
‘Alīcān
Hüseyin veled-i O
Baba veled-i ‘Atā’ullāh
‘Abbās veled-i O
İmāmkulu birāder-i O
Oruç veled-i Kara
Gulām birāder-i O
Beytullāh veled-i Çakal
‘Abdullāh veled-i O
Birāder-i O
Oruç veled-i Bedrü'd-dīn
Budak veled-i O
m.
Şa‘bān birāder-i O
Mūsā veled-i Allāhkulu
Baba veled-i Mehmed
Allāhkulu veled-i Çarcı
Mehmedhān veled-i O
m.
Allāhkulu veled-i Kara
‘Alīkulu veled-i Şāhkulu
Korkmaz veled-i
Ramazān
Kayıtmaz veled-i
Şāhkulu
Mahmūd veled-i Şīrullāh
Cüneyd veled-i Mehmed
İmāmkulu veled-i O
m.
Kāsım veled-i Zeynel
Zeynel veled-i Rızākulu
Molla veled-i Keke
Lutfullāh birāder-i O
Avcı veled-i Şāh Kubād
Hidāyetullāh birāder-i O
Ni‘met birāder-i O
Muhibbullāh veled-i
Kıvāmü'd-dīn
‘Abdu's-Selām veled-i
‘Alī
Kāzım birāder-i O
Şeyh Ahmed veled-i
Yahyā
Rūm ‘Alī veled-i Receb
Dede veled-i O
m.
‘Abdu'l-Kerīm veled-i
Mahmūd
Mahmūd veled-i O
Pīr ‘Alī birāder-i O
Ahmed birāder-i O
m.
Murād birāder-i Nūr ‘Alī
İsmā‘īl veled-i Seydī
Pīr Ahmed veled-i Şeyh
Ahmed
Cābir veled-i İsmā‘īl
Hüseyin veled-i ‘Arab
Hüseyin veled-i ‘Arab
Yolkulu veled-i Karaca
Hüseyin Tīrzen veled-i Yārī Şāhkulu veled-i Sultān
haddād
‘Alī
Deli-i Çūpī
Hüseyin veled-i O
m.
m.
Mehmed veled-i ‘Alīcān
Mevlānā Ferruh veled-i İne Kādī
Hāne: 154
Zehrü'l-Melik veled-i İbrāhīm
Mücerred: 23
Cemā‘at-i Meşāyih-i Hasan-ı Mekkī, rahmetullāhi ‘aleyh
Şeyh Hızır veled-i İmāmkulu
Mezīd birāder-i O
m.
[v. 26b]
Cemā‘at-i Gebrān
Şems veled-i Hasan Baba Bālī veled-i O
Murād birāder-i O
Mīrī veled-i Şems
Ebci birāder-i O
Mārcı veled-i Nu‘aym
Oruç veled-i ‘Abd Seydī
Seben veled-i O
‘Īsā veled-i Oruç
Ercā veled-i Kamer
‘Abdu'l-Mesīh birāder-i O
Kamer veled-i O
Kāşe-i Tu‘me veled-i
Hoşābe
‘Abdu'l-Ahad veled-i O
İbrāhīm birāder-i O
‘Īsā veled-i ‘Abdullāh
Kamer veled-i Hannā
Hannā veled-i O
‘Acmend veled-i Kamer
Sa‘īd veled-i Mergūb
‘Abdu'l-Ahad veled-i Sa‘īd Dāvud veled-i Mesīh
İbrāhīm birāder-i O
Hoşāb-ı Güvār
Maksūd veled-i İbrāhīm
İbrāhīm veled-i ‘Ubeyd
Hannā veled-i ‘Īsā
Hızır veled-i Hasan
Rūhī veled-i O
m.
Birāder-i O
Nelyam veled-i Nu‘aym
Sa‘dullāh veled-i ‘Abdullāh Şāhkulu veled-i Hasan
Şem‘ūn veled-i O
‘Atā’ullāh veled-i Kulu
Cum‘a veled-i Yolu
Halīl veled-i O
Hoşāb veled-i Hasan
Simā‘il birāder-i O
Bāzergān birāder-i O
‘Ubeyd veled-i O
‘Īsā birāder-i O
Mesīh birāder-i O
Oruç veled-i Kalender
Nūru'd-dīn birāder-i O
Da‘vet veled-i Halīl
Kamer birāder-i O
Cum‘a veled-i Sebellik (?)
‘Atā’ullāh veled-i Yār
Dāvud
Mūsā veled-i O
İnsān veled-i Hürmüz
Şem‘ūn veled-i Kulu
‘Abdu'l-Mesīh birāder-i O
Danyāl birāder-i O
Göçeri veled-i Hācī
Hāne: 53
Kravnik veled-i Hoşāb
Mücerred: 1
Cemā‘at-i Yahūdiyān
Yūsuf veled-i Saru
Hidāyet birāder-i O
Elya veled-i O
Baba birāder-i O
Ya‘kūb birāder-i O
Şems birāder-i O
İshāk birāder-i O
Benyamin birāder-i O
‘İzzü'd-dīn veled-i Şems
Göçle birāder-i O
Yūsuf birāder-i O
Süleymān birāder-i O
Ferruh birāder-i O
Yūsif veled-i Ayvad
Mūsā veled-i O
Neyhas (?) birāder-i O
Zerzer (?) birādereş
Sittī (?) veled-i Dilenci
Teñr[i]viren veled-i O
‘Ubeyd birāder-i O
Baba birādereş
Vehhāb birādereş
‘Uzeyr veled-i Nāhoş
Levi birādereş
Panuk-ı Kürd
Mūsā veled-i O
Sāc veled-i Mūsā
İlyās birādereş
İskender Te‘allüm
Baba birādereş
‘Abdu'r-Rahmān veled-i Baba ‘İmrān veled-i Danyāl
Sa‘īd veled-i ‘Abdu'l-Hālık İsak birādereş
Mūsā veled-i Safer
Ca‘fer veled-i Cum‘a
Baba veled-i O
Ya‘kūb veled-i İbrāhīm
‘Abdullāh veled-i ‘Atā
İbrāhīm veled-i ‘Abuder
‘Ubeyd birādereş
Dāvud-ı Hallāc
İshāk-ı Mardinī
Danyāl veled-i ‘Atā’ullāh
Kara ‘Alī
Baba veledeş
Şāye veled-i
Mūsā birāder-i O
Mübārek veled-i O
Hārūn veled-i Şāye
‘Azrā veled-i ‘Abd Seydī
Elya birādereş
Hasan birādereş
Dāvud birādereş
Ferruh veled-i Yūsuf
‘Abdu'l-Hālık birādereş
Hārūn birādereş
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i
Mu‘allim
‘Abdu'r-Rahīm veled-i
Hādār
Murdok veled-i O
Benyamin veled-i Pādār
Mekde (?) veled-i Cum‘a
[v. 27a]
Hasan birādereş
78
Nusayra birādereş
Mu‘allim
Hādār
Benyamin birādereş
Danyāl birādereş
Sefer veled-i Cum‘a
Yifes birādereş
Şeyhī birādereş
Danyāl birādereş
Şalom veled-i O
Cum‘a veled-i Yifes
Hamīs birādereş
Te‘allüm veled-i ‘İmran
Mu‘allim veled-i ‘İmrān
Cum‘a veled-i İshāk
Dāvud veled-i O
Elya ‘Alī veled-i Tavīl
Şems veled-i O
Hārūn birādereş
Dervīş-i Kürd
Hārūn veled-i Benet (?)
Cum‘a veled-i O
İbrāhīm birādereş
Kürçe birādereş
Hasan veled-i Kürd
Hasan veled-i ‘İzzü'd-dīn
Tu‘me veled-i O
Ya‘kūb veled-i Hārūn
Yahyā birāder-i O
Sittī (?) birāder-i O
Ya‘kūb veled-i Baba
Ayvad veled-i Ya‘kūb
Sefer veled-i ‘İzzü'd-dīn
Mu‘allim veled-i Kemāl
Yādigār veled-i ‘Alī
Göçeri veled-i Ya‘kūb
Murdok birādereş
Sevindik veled-i Danyāl
Halīl veled-i Halīlī
Baba veled-i O
Cāne veled-i ‘Alī
Hāne: 104
Cemā‘at-i Zāviye-i Hān-Ahmed, bīrūn-ı Kal‘a-i Kerkük
Kethudā Uysal
Allāhkulu
Şāhvirdi veled-i Hüseyin
Budak birādereş
Ahmedkulu veled-i İlāhī
Ağacān birādereş
Baba veled-i Murād
Ağahān birādereş
‘Alīkulu
mü’ezzin
Hāne: 8
[v. 27b]
Cemā‘at-i Zāviye-i İmām-Kāsım, der-kurb-i Kal‘a-i Kerkük
Şeyh Teltin (?) veled-i
Şeyh İmāmkulu
Şāhvirdi veled-i Bayram
Şāhkulu birādereş
m.
Yolu veled-i İlyās
Çırak veled-i Mehmed
Şāhkulu birādereş
Hüseyin veled-i Şa‘bān
‘Abdu'r-Rahmān birādereş
Hızır veled-i Hızır
Şeyh Ahmed veled-i O
Nazar veled-i Hoşhaber
İmām veled-i Ahmed
Şāhkulu birādereş
Mehmed birādereş
İlyās veled-i Baba
Tevekkül-i Nilkaz
Budak veled-i Şeyhī
Kara-i a‘mā
Allāhkulu veled-i Pīrkulu
Hāsıl
Resm-i hayyāk: 215
Resm-i hayyāt: 70
‘Öşr-i küvvāre: 15
Mukāta‘a-i boya-hāne*: 17.400
Mukāta‘a-i baggālī: 60
Resm-i mevāşī: 305
Hāne: 21
Resm-i ser-tagar: 624
Resm-i hāne-şümār: 920
Mahsūl-i bāğāt: 2.000
Mukāta‘a-i medbaga ve tamga ve
ihtisan [ihtisāb] ve meyve: 15.360
Mücerred: 1
*Nefs-i boya-hāne-i Kerkük, defter-i icmālde havāss-ı hümāyūndan olmak üzere müceddeden sebt-i defter olundu. Fī 23 L. sene 1115. el-Hakīr
el-Hācī ‘Alī et-Tevkī‘ī.
Resm-i merā‘ī: 1.100
Resm-i behāyim: 155
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Mahsūl-i piyāz: 60
İspençe-i Yahūdiyān ma‘a
Gebrān: 3.925
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 660
Āsiyāb: 9 bāb
beher bāb, fī: 40
Resm: 361
Mahsūl-i bāğ-ı savk
hāssa, harāb
Mahsūl-i bāğ-ı Şāhvirdi
harāb
Hınta: 73 tagar
Kıymet: 10.950
Şa‘īr: 155 tagar
Kıymet: 10.850
Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 900
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Bakla: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i neccār
3 nefer, fī 5
15
Bāğ-ı savk-ı Çınāre (?)
harāb
Resm-i daruga: 910
Resm-i kazgancı
3 nefer, fī 5
15
Resm-i kefş-dūz ve kaftan
neferan 3, fī 5
15
Resm-i haddād
neferan 3, fī 5
15
Āsiyāb-ı Yār-Beğ, der-bīrūn-ı Kal‘a-i Kerkük, der-‘uhde-i Mevlānā
‘Abdu'l-Kerīm
Bāb: 1
Resm: 40
Hınta: 6 tagar
Kıymet: 900
Kehrīz, harāb, ‘an-savkı Yār Beğ Beğ, der-‘uhde-i Gökce-Melik,
der-karye-i Kūriyye ma‘a Çınāre
Mezkūr zikr olan kehrīzi mīrī cānibinden satun almış, ber-mūceb-i
hüccet-i kādī-ı Kerkük.
Resm-i sad-çehār: 1.295
Şa‘īr: 5 tagar
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Kıymet: 350
Yekūn: 68.574
Mālikāne-i nefs-i Kerkük el-mezkūr, der-tasarruf-ı re‘āyā-yı nefs-i Kerkük, yiğirmi beşden bir
Hınta: 20 tagar Şa‘īr: 45 tagar Cevzeka: 11 vezne
Kıymet: 3.000 Kıymet: 3.150
Kıymet: 247,5
Yekūn: 6.397
[v. 28a]
Mahsūl-i nısf bādhavā-i sīpāhiyān-ı livā-i Dakūk ve Kerkük
8.186
Resm-i otlak-ı ağnām-ı livā-i Kerkük. Her üç yüz koyun ki, bir sürüdür,
bir koyun resm-i otlak alınur; artuk-eksik olur ise aña göre hisāb olunur.
Hāric-i vilāyetden livā-i mezbūreye gelen Ulus koyunundan alınub yerlü
re‘āyādan alınmaz.
6.000
Karye-i Çerbeklü255, tābi‘-i Kerkük
255
Aynı defter, v. 3a, 13b, 14b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 64; BOA, TD 1049, s. 91 ve BOA, MAD 17895, s. 31-33'te “Karye-i Çepreklü” şeklindedir.
79
Kethudā Seydī veled-i
Şeyh Ahmed
cābī
Sābūr veled-i O
Halīl veled-i Pīr Ahmed
Şāh Velī birāder-i O
Mevlānā Şāh ‘Alī veled-i
Halīl
Mansūr veled-i O
m.
Mīkā’īl veled-i Şeyh ‘Alī
Mehmed ‘Alī veled-i Pīr
Ahmed
Baba Hasan veled-i
Karaca
Maksūd veled-i Cebrā’īl
Hasan veled-i İsmā‘īl
Nūr ‘Alī veled-i Pīr ‘Alī
Pīr ‘Alī birāder-i O
Murād birāder-i O
‘İvaz veled-i Ahmed
Ahmed veled-i Bālī
Mehmed veled-i ‘Īsā
Sevindik veled-i Güşāyiş
‘Abdullāh veled-i Beşāret Hüseyin veled-i Kılāde
Şefkat veled-i Pīrī
Seven veled-i İbrāhīm
Hasan veled-i İsmā‘īl
Hüseyin ‘Alī veled-i Pīr
Ahmed
Kādirkulu veled-i Şeyhī
Hācī
Budak veled-i ‘Abdullāh
Pīr ‘Alī veled-i Nūr ‘Alī
‘Abdu'l-Celīl birādereş
Hudāviren birāder-i ‘İvaz
İmāmkulu veled-i Dervīş
Basrī
Allāhviren birāder-i O
Allāhviren veled-i Baba
Hāne: 30
Yolu veled-i Dede
Mücerred: 3
Resm-i ser-tagar: 325
Resm-i hāne-şümār: 150
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 180
Resm-i hayyāk: 55
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Cevzeka: 5 tagar
Kıymet: 2.250
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 445
Resm-i merā‘ī: 320
Resm-i behāyim: 10
Hınta: 44 tagar
Kıymet: 6.600
Şa‘īr: 62 tagar
Kıymet: 4.340
Resm-i sad-çehār: 540
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 240
Resm-i daruga: 620
Resm-i hallāc: 15
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Yekūn: 15.935
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 5 tagar
Şa‘īr: 21 tagar Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 750
Kıymet: 1.470 Kıymet: 90
Yekūn: 2.310
[v. 28b]
Karye-i Merāga256, tābi‘-i Kerkük
İmāmkulu veled-i Kara Ahmed
‘İnāyet veled-i O
Hidāyet birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i Maksūd
‘Alī birāder-i O
Nebī birāder-i O
Satılmış veled-i Nilkaz
Teñrikulu veled-i O
Kara veled-i Hüseyin
Hudākulu veled-i O
Satılmış veled-i Pīr
Hayāli (?)
Sevindik veled-i O
m.
Allāhviren veled-i
Hudāvirdi
Hānkulu veled-i O
m.
Yolu veled-i Şāhkulu
Yārkulu veled-i O
m.
Aydoğmuş veled-i
Umuca (?)
Cebrā’īl veled-i O
‘Alī Baba veled-i Mehmed
Hasan veled-i O
m.
Satılmış veled-i ‘Alī
Āzīne birāder-i O
Hüseyin veled-i Çārpāre
Hızır veled-i Pīrkulu
Allāhkulu birāder-i O
Oruç Beğ veled-i
Sa‘dü'd-dīn
Budak veled-i Mehmed Mūsā veled-i O
Şeyhī veled-i Zeynī
Mehmed birāder-i O
Sultān Ahmed veled-i Mehmed
Arslan veled-i Eyyūb
Emīrhān birādereş
Şāh veled-i ‘Abdullāh
‘Abdullāh veled-i O
m.
Karacān veled-i
Tevekkül
kethudā
m.
Bāyezīd birādereş
Sevindik veled-i Şāhkulu Zimmetkulu veled-i
Murād
Pīr Velī veled-i ‘İvaz
Dedecān veled-i O
m.
Kayıtmaz veled-i ‘Alī
Korkmaz birādereş
m.
Hācī veled-i Yağmur
Polad veled-i İsmā‘īl
Kāsım birādereş
Halīl veled-i O
m.
Karaca veled-i Sa‘īd
Bulak veled-i Polad
Yūsuf birādereş
m.
‘Aşāyiş veled-i O
Hācī Ahmed veled-i ‘Alī
Sultān Ahmed veled-i O
m.
Zü'l-Kadr veled-i Üveys
Abdāl veled-i O
m.
Mecīd Sultān veled-i
Ahmed
Başlamış veled-i Kürdī Ulamış birādereş
Şāhkulu veled-i Maksūd
Yārī veled-i O
m.
Teñrivirmiş veled-i
Sultānşāh
‘Aşūr veled-i Gam
Receb veled-i O
m.
Yağmur veled-i O
m.
Yolu veled-i Ma‘rūf
256
80
Şāhkulu veled-i Yağmur
BOA, TD 1028, s. 67; BOA, TD 1049, s. 95; BOA, MAD 17895, s. 31; TK, KKA 285, v. 3a, 7a.
Şāh Hüseyin veled-i Cābī
Üveyşkulu veled-i
Mustafā
Gündüz
köle
Şāh Velī veled-i O
Pīr Velī birādereş
Şāh ‘Alī birādereş
Yolu birāder-i O
Hāne: 57
Mücerred: 13
Resm-i ser-tagar: 1.245
Resm-i hāne-şümār: 285
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 100
Resm-i hayyāk: 15
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 30 Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 120
[v. 29a]
Şa‘īr: 196 tagar
Kıymet: 15.680
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Resm-i merā‘ī: 100
Resm-i behāyim: 67
Hınta: 110 tagar
Kıymet: 15.600 [16.500]
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i hayyāt: 15
Mahsūl-i Resm-i sad-çehār: 1.390
Hınta: 5 tagar
Kıymet: 750
Şa‘īr: 8 tagar
Kıymet: 560
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 36.557
Mālikāne-i karye-i mezbūr, ‘an-asl kırk iki sehim; yiğirmi yedi sehim hāss-ı hümāyūn, bākī der-tasarruf-ı ahālī-i karye-i mezbūre, ber-mūceb-i
defter-i ‘atīk
Hınta: 45 tagar Şa‘īr: 74 tagar Zürret: 7 tagar Cevzeka: 7 vezne
Kıymet: 6.750 Kıymet: 5.180 Kıymet: 560
Kıymet: 157
Yekūn: 12.647
Hisse-i hāss-ı hümāyūn: 8.129 Hisse-i āhar: 4.518
Mezra‘a-i Sovuk-göl257 ve Çulha-Bulağı258 ve Ahta-hāne259, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hınta: 20 tagar
Kıymet: 3.000
Hāsıl
Şa‘īr: 42 tagar, 16 vezne
Kıymet: 2.999
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i [mezra‘a-i m.], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 15 tagar
Kıymet: 1.050 Kıymet: 1.050
Yekūn: 2.100
Karye-i Ramazāniyye260, tābi‘-i Kerkük
Kutlu Beğ [veled-i] Cebrā’īl
kethudā
Fethü'd-dīn veled-i
Cebrā’īl
Dostī veled-i Kutlu Beğ
kethudā el-mezbūr
Mehmed veled-i Kutlu
Beğ-i Kethudā
Dedekulu veled-i ‘Alīcān
‘Alīkulu veled-i O
Haydar veled-i Tevekkül
Rızākulu veled-i Haydar
Mansūr veled-i Tevekkül
Kamerü'd-dīn veled-i
Şemsü'd-dīn
Ahmedkulu veled-i
Kamerü'd-dīn
Hasan veled-i Kubād
Mehmed veled-i Kubād
Babahān veled-i Allāhkulu
Cānkulu veled-i Muhsin
Veled veled-i Şāhkulu
İshāk veled-i Bayram Beğ
Süleymān veled-i Bālī
Ahmed veled-i İshāk
Bālī veled-i Ahmed
m.
Ağahān veled-i İshāk
Bulud veled-i İshāk
Mūsā veled-i Budak
m.
Mustafā veled-i Budak
m.
Şāhkuluhān veled-i O
Allāhkulu veled-i Mesi
m.
İsmā‘īl veled-i Bayram
Beğ
Feyyāz veled-i ‘Arab
Ahmed veled-i ‘Arab
m.
Monlā Yār Ahmed veled-i
Cum‘a
Tengrikulu veled-i
‘Alīcān
Aydoğmuş Orubad (?)
Dostī veled-i Karacān
Allāhkulu veled-i Tācir
[v. 29b]
Baba Murād veled-i Hoca Nazar veled-i Kutlu Beğ
Şāhkulu
Hasan veled-i ‘Alī Matar
Yağmur Dervīş
Hāne: 33
Muhammed veled-i Yağmur
Mücerred: 6
Hāsıl
257
TK, KKA 285, v. 3a, 9a.
Aynı yerler'de “Çulca-bulağı” şeklindedir.
259
Aynı yerler.
260
BOA, TD 1028, s. 65; BOA, TD 1049, s. 92; BOA, MAD 17895, s. 31-32; TK, KKA 285, v. 3a, 10a.
258
81
Resm-i ser-tagar: 448
Resm-i hāne-şümār: 165
Resm-i mevāşī: 145
Resm-i merā‘ī: 122
Resm-i behāyim: 50
Resm-i hayyāk: 10
Mahsūl-i bāğ-ı savk: 80
Mahsūl-i piyāz: 40
Mukāta‘a-i kefş-dūzī: 58
Mahsūl-i muhaddarāt: 20
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 320
Hınta: 37 tagar
Kıymet: 5.550
Şa‘īr: 54 tagar
Kıymet: 3.720
Zürret: 25 tagar
Kıymet: 2.000
Cevzeka: 2 tagar, 3 vezne
Kıymet: 967
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 15
Resm-i hayyāt: 10
Resm-i sad-çehār: 525
Hınta: 1,5 tagar
Kıymet: 225
Şa‘īr: 2,5 tagar
Kıymet: 175
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Nakdiyye: 40
Hınta: 14 tagar
Kıymet: 2.100
Resm-i daruga: 620
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 280
Yekūn: 15.000
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yiğirmiden bir, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 21 tagar
Simsim: 7 vezne
Cevzeka: 14 vezne Zürret: 8 tagar
Kıymet: 1.470
Kıymet: 52
Kıymet: 315
Kıymet: 640
Yekūn: 4.577
[v. 30a]
Şehr-i Zol diyārları kadīmī memālik-i ‘Osmānī muzāfātından iken kırk seneye [karīb] elden [çıkup] Kızılbaş-ı bed-ma‘āş tarafından zabt
olunub rüsūm-ı Ehl-i Sünnet ve Cemā‘at bi'l-külliyye ber-taraf olmuşiken bi-‘ināyetillāhi te‘ālā girü kabza-i tasarrufa geldüği mahzā Sultān-ı
enbiyā ve Sālār-ı asfiyā ‘aleyhi mine's-salavāti evfāhā ve mine't-tahiyyāti ezkāhā hazretlerinin mu‘cizāt-ı kesīretü'l-berekātları ve imdād-ı rūh-ı
pür-fütūhları[nın berekātıyla] olmağın [ola ki] girü mu‘cizāt-ı kesīretü'l-berekātları ile bu diyārlar ehl-i İslām elinde kalmak ve Kızılbaş-ı
bed-ma‘āş tarafından ‘iyāzen billāhi te‘ālā bir rahne ve zarar olmamak bābında Hazret-i Resūl-i kevneyne tevessül idüb teberrüken ve teyemmünen
zikr olunan karye ve bundan mā‘adā beş pāre karye dahi Hazret[-i Resūl-i Ekrem]'e kāffe-i hukūk-ı şer‘iyye ve ‘āmme-i rüsūm-ı ‘örfiyyesiyle
defter-i icmālde tafsīl ve beyān olunduğu üzere vakf ta‘yīn olunmağın ber-mūceb-i emr defter-i mufassala dahi şerh virildi. Fī 18
Ramazāni'l-Mübārek, sene 39. Harrerehü'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-Küttāb.261
‘Avārız-ı dīvāniyye ve tekālīf ve sāyir suhre ve salgundan mu‘āf ve müssellem olmak [üzere] vakf olmuşdur. Fi't-tārīhi'l-mezbūr; sahh. (Bu
açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Beşīr262, tābi‘-i Kerkük
Mīrkulu [veled-i] İbrāhīm
kethudā
Ü[v]eyskulu birāder-i O
Mehmedkulu veled-i
Devlet
Allāhkulu birāder-i O
m.
Rādī veled-i Kabāle
Gündoğmuş veled-i
İsmā‘īl
Hācīkulu veled-i
Hudāviren
Mahmūd veled-i İsmā‘īl
Aydoğmuş birāder-i O
Şehsüvār veled-i Mīkāyil
Mansūr birāder-i O
Yolu veled-i Şeyhī
‘Abbās birāder-i O
m.
Maksūd veled-i Kulu
Mīrīcān birāder-i O
Allāhkulu birāder-i O
Hoca Şāhkulu veled-i Pīr
Ahmed
Şād veled-i ‘Alī
Kāsım veled-i Cum‘a
‘Abdu'l-Kerīm birāder-i O
Budak veled-i Cihānşāh
Aydoğmuş veled-i Yūsuf
Nūrceste veled-i İskender
Gāyibkulu veled-i Halīl
Şāhkulu veled-i Cum‘a
Murād veled-i Gürcü
Zü'l-Kadr birāder-i O
Allāhkulu veled-i Garīb
Sitti (?) birāder-i O
İsrā’īl veled-i Sultān
Şāh ‘Alī birade[r]-i O
İmāmkulu veled-i İsrā’īl
m.
‘Asker veled-i ‘Abdullāh
Yeñi Beğ veled-i O
‘Abdullāh veled-i Pīrī
‘Atā’ullāh birāder-i O
‘İvaz birāder-i O
Pīrī veled-i O
Hızır veled-i Mehmed
İbrāhīm veled-i Kulu
Budak birāder-i O
Aydın veled-i Bālī
Allāhvirmiş veled-i O
Selmān veled-i Sa‘dī
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i Eynel
Halīl veled-i Şāh Velī
Satılmış veled-i Kaya
Yekpāre birāder-i O
Murād veled-i Hoşī
Allāhviren veled-i
Sa‘dullāh
Sultān veled-i Ahmed
Hālıkviren veled-i Pīrī
Yolu veled-i ‘Ādil Beğ
Aydın veled-i Ni‘met
Gurbet veled-i Hamīs
Allāhkulu birāder-i O
Cemāl veled-i Sirācü'd-dīn
Şāh Velī veled-i Fazlullāh
Ahmed veled-i ‘Alī
Aydın veled-i O
Hızır veled-i Mecīd
Süleymān
mü’ezzin
Ahsen veled-i Mecīd
Bünyād veled-i ‘Asker
m.
Kubād-ı Kürd
Mehmed veled-i İsrā’īl
Şeyh Ni‘met
Mehmed veled-i Avcı
Nāsır veled-i Yūsuf
Mīrhān veled-i ‘İnāyet
Cābir veled-i O
Kādirkulu birāder-i Selmān
m.
‘Alī veled-i Fazlullāh
m.
Şāhvirdi birāder-i Budak
Yolkulu veled-i ‘Abdullāh
Beşāret veled-i Mahmūd
m.
Hızır veled-i Şāh ‘Alī
Şāhvirdi veled-i Mehmed
Göñüleş veled-i Mehmed ‘Alī veled-i İsmā‘īl
m.
Kādirkulu veled-i Halīl
Allāhviren veled-i İsrā’īl
Hüseyinkulu veled-i
Vehhāb
Üveys birāder-i O
Yādigār Yekpāre
Emīr birāder-i İmāmkulu
Hüseyin veled-i Eynü'd-dīn
Şa‘bān veled-i Mūsā
Necef birāder-i O
Nūr ‘Alī veled-i Eynü'd-dīn
Tengrivirmiş veled-i Şeyhī
Velī veled-i Gāyib
İsmā‘īl veled-i İbrāhīm
m.
Yūsuf veled-i Aydoğmuş
Bāyezīd veled-i Cum‘a
Ağacān veled-i Ahmed
[v. 30b]
Hudāviren veled-i ‘Alī
261
262
82
[ ] içinde yapılan ilaveler için krş. TK, KKA 285, v. 4b'nin baş kısmındaki muamele kaydı. Ayrıca yayınlanan defter v. 47b-48a arasındaki vassale metni.
BOA, TD 1028, s. 63; BOA, TD 1049, s. 93; BOA, MAD 17895, s. 31-32; TK, KKA 285, v. 3a, 4b.
Hāne: 89
Mücerred: 9
Hāsıl-ı karye-i Beşīr-i m. [mezbūr]
Resm-i ser-tagar: 492
Resm-i hāne-şümār: 445
Resm-i merā‘ī: 1.500
Resm-i mevāşī: 200
Resm-i hayyāk: 240
Mahsūl-i piyāz: 160
Resm-i hayyāt: 15
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 5.622
Hınta: 75 tagar
Kıymet: 11.250
‘Öşr-i küvvāre: 30
Şa‘īr: 177 tagar
Kıymet: 14.550
Mahsūl-i muhaddarāt: 220
Cevzeka: 4 tagar
Kıymet: 1.800
Resm-i behāyim: 193
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Zürret: 12 tagar
Kıymet: 960
Resm-i daruga: 620
Resm-i sad-çehār: 550
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Hınta: 1,5 tagar
Kıymet: 225
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Yekūn: 39.000
Mālikāne-i karye-i m., yiğirmiden bir, ‘an-asl 40 sehim; 8 sehim der-tasarruf-ı verese-i Kādī-Mehmed ve der-tasarruf-ı verese-i Velī 6 sehim ve
der-tasarruf-ı Muhammed ‘Alī on altı hisseden on üç hisse ve üç hissesi savkdır ve bākī kalan on hisse evvelden savkdır; cümle on üç hissesi savkdır.
Hınta: 12 tagar Şa‘īr: 43 [34] tagar Cevzeka: 1 tagar Zürret: 4 tagar Simsim: 7 vezne
Kıymet: 1.800 Kıymet: 2.380
Kıymet: 67263
Kıymet: 320
Kıymet: 53
Yekūn: 4.620
Hisse-i mīrī: 1.502
Hisse-i verese-i Kādī Mehmed: 924
Hisse-i verese-i Velī: 693
Hisse-i Muhammed ‘Alī: 1.501
Karye-i Cemāliyye264, tābi‘-i Kerkük
Murād veled-i Çāşī
Sefer veled-i O
m.
Kāsım veled-i Çāşī
Yaprak veled-i Velī
Fahrü'd-dīn birāder-i O
Allāhvirdi birādereş
m.
Yeñi Beğ veled-i Sofu
Hayrī birādereş
‘Abbās veled-i Yeñi Beğ
Muhyi'd-dīn veled-i O
m.
Allāhkulu veled-i
Yağmur
Mehmed veled-i O
m.
Yağmur veled-i O
m.
Nazar veled-i Baba
Abdāl veled-i Yeñi Beğ
Şāh Hüseyin veled-i Kulu Demür veled-i O
m.
Emīr birāder-i O
m.
Elvend veled-i Yolkulu
Hüseyinkulu veled-i Hasan
Yār Ahmed birādereş
Kādī birāder-i O
‘Alīkulu veled-i İne Beğ
Hüseyin birādereş
Receb birāder-i O
Hüseyin veled-i Şāhkulu
Kemāl veled-i O
m.
Cihānşāh veled-i Aydınşāh
Murād veled-i O
Maksūd birādereş
m.
‘Arabşāh veled-i
Aydınşāh
Hüseyin veled-i O
m.
Hudāviren veled-i Mūsā
Ni‘met veled-i Hudāviren Pusad veled-i Yolkulu
Zor birādereş
Teñriviren veled-i
Kalender
Kalender veled-i O
m.
Kara İmāmkulu veled-i
Hüseyi
Nazar veled-i O
m.
Allāhvirdi veled-i
Nūru'd-dīn
Hudāviren veled-i Mezīd
Mezīd veled-i Emīr
Şāhvirdi veled-i Pīrkulu
Teñr[i]kulu birāder-i O
İmāmkulu veled-i
Ya‘kūb
Şāhvirdi veled-i O
Allāhkulu veled-i O
m.
Şükür veled-i Yolu
İmāmkulu veled-i Abdāl
Āzīne veled-i
‘Abdu'r-Rahmān
Mirānşāh veled-i Īrānşāh
Melikşāh veled-i O
İmāmkulu
küt
Allāhkulu veled-i Karagöz
Tohta birādereş
Şāhkulu veled-i Pīr Gāyib
Evinşāh veled-i O
Ahmed birādereş
m.
Mehmed birādereş
Üveys veled-i Halīl
Dervīş veled-i Mehmed
Sabāhyār veled-i Şāhkulu Hüseyin veled-i O
[v. 31a]
Hāne: 52
Yahyā veled-i Eynü'd-dīn Hüseyin-i Kürd
Mücerred: 14
Resm-i ser-tagar: 262
Resm-i hāne-şümār: 260
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 1.500
Resm-i merā‘ī: 61
Resm-i behāyim: 34
Resm-i hayyāk: 55
Resm-i küvvāre: 20
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 70
Bādhavā: 146
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Resm-i daruga: 620
Hınta: 40 tagar
Kıymet: 6.000
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Şa‘īr: 50 tagar
Kıymet: 3.500
Zürret: 17 tagar
Kıymet: 1.360
Hınta: 1 tagar
263
264
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Resm-i sad-çehār: 432
Şa‘īr: 2 tagar
Zürret: 1,5 tagar
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
beyāz
Cevzeka: 1 vezne
450 akça veya miktarı 3 vezne olmalı.
BOA, TD 1028, s. 64; BOA, TD 1049, s. 92; BOA, MAD 17895, s. 30; TK, KKA 285, v. 3a, 7b, 12b.
83
Kıymet: 150
Kıymet: 140
Kıymet: 120
Yekūn: 15.000
Kıymet: 22
[v. 31b]
Mālikāne-i karye-i mezbūr, 3 rub‘ hāssa-i hümāyūn, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk, ve rub‘ ki üç hissesinden bir hissesi der-tasarruf-ı verese-i Şeyh
Ni‘metullāh ve mezkūr rub‘un iki hissesi der-tasarruf-ı Hasan, Mīr-ālāy-ı livā-i Kerkük, ber-mūceb-i hüccet-i kādī-i Kerkük
Hınta: 8 tagar
Şa‘īr: 19,5 tagar Zürret: 6,5 tagar Cevzeka: 17 vezne Simsim: 7 vezne
Kıymet: 1.200
Kıymet: 1.365
Kıymet: 520
Kıymet: 382
Kıymet: 53
Yekūn: 3.520
Hisse-i mīrī: 2.640 Hisse-i verese: 880
Memleha-i Nehr-i Halīfe265, tābi‘-i Kerkük, der-kurb-i cebel-i Hamrā266
Hāsıl: 5.999
Karye-i Yeñice267, der-kurb-i Cemāliyye, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl ma‘a sad-çehār, yediden bir
Ser-tagar: 60
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 49 tagar Zürret: 23 tagar Cevzeka: 1,5 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 3.420 Kıymet: 1.740 Kıymet: 675
Mahsūl-i muhaddarāt: 305
Yekūn: 6.500
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 3,5 vezne
Kıymet: 525
Şa‘īr: 17 tagar: 10 vezne Zürret: 1 tagar
Kıymet: 1.225
Kıymet: 80
Cevzeka: 1,5 vezne
Kıymet: 575
Yekūn: 2.405
Karye-i Hurmatı-yı Tezek268, tābi‘-i Kerkük
Kethudā veled-i Halīl Muhsin veled-i O
‘Alī veled-i Sa‘dīkulu
Yārī birāder-i O
Üveys veled-i Mudām
Cihānşāh veled-i Pīrkulu
Turhān veled-i Mezīd Pīr Zeynī birāder-i O
‘Alīkulu veled-i ‘Alī
Pīrī veled-i Nāsır
‘Abdullāh veled-i Teberrük
‘Abdu'l-‘Azīz birāder-i O
[v. 32a]
Şāhkulu veled-i
Nilkaz
Yār ‘Azīz veled-i Erzānī
Selmān veled-i Dāvud
Dāvud veled-i İbrāhīm
Nūr ‘Alī veled-i
‘Arabşāh
Üveys veled-i Nāsır
Kul ‘Alī veled-i O
m.
Bayram ‘Alī birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Bekām
Halīl birāder-i O
m.
Muhsin veled-i ‘Alī
m.
Allāhkulu birāder-i O
Devletyār veled-i
Hasan
İskender veled-i O
İmāmkulu veled-i İbrāhīm
Hudāviren birāder-i O
Murādkulu birāder-i O Babahān veled-i
Allāhviren
Devlethān birāder-i O Cihānşāh veled-i
Mehmed
Hānkulu veled-i Allāhviren
Aydın veled-i Ahmed
Polad veled-i O
İne veled-i Hasan
Muhsin veled-i O
‘Āşık veled-i Yūsuf
Hayr veled-i ‘Alī
Sultān Ahmed veled-i O
m.
Pīr ‘Azīz veled-i
Erzānī
Süveyd veled-i Velī
Baba veled-i O
m.
‘Alī birādereş O
m.
Yārī veled-i Bāyezīd
‘Alī veled-i O
m.
Hudāviren veled-i
Şeyh ‘Alī
Mehmed veled-i O
Emīrkulu birādereş
m.
Bayram veled-i Velīcān
Ya‘kūbhān
veled-i Dıllīl
Pençşenbe veled-i O
m.
Şefkat veled-i
Şāhkulu
Pīr Sultān veled-i O
Hasan veled-i O
Kaplan veled-i Budak
Yārī veled-i Bayram
İne Beğ veled-i Şeyhī Kaya veled-i Yārkulu
Kara birāder-i O
Beği birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Kamer
Mücīb veled-i O
Haydar veled-i
‘Alā’ü'd-dīn
Keke veled-i Devrān
Dostum veled-i
Yaramış
Pīr Ahmed veled-i O
m.
Pīrkulu veled-i Yolu
Mü’ezzin Kāsım
Bayram Beğ veled-i
‘Alīkulu
Mehmedhān veled-i O
m.
Bayram Beğ veled-i
Āyineviren
Allāhkulu veled-i Atlu
Tut veled-i Kāsım
Şefkat veled-i Kamer
Baba veled-i O
m.
Korkud veled-i
Şāhkulu
Kubād birāder-i O
m.
‘Alī Kirāmü'd-dīn veled-i
‘Alī
Mehmed veled-i ‘Alī
m.
Şāhvirdi birāder-i ‘Alī
Mīr Seyyid veled-i
Şeyh Celālü'd-dīn
Sultān Mahmūd
veled-i Şeyh Cemāl
Mecdkulu birāder-i O
Zeynü'l-‘Ābidīn birāder-i O
Seyyid Halīl veled-i Şeyh
Mehmed
Seyyid Muhsin birāder-i O
Seydī ‘Alī veled-i O
Hüseyin veled-i
Cānkulu
Şems veled-i
Ramazān
‘Abdu'l-Celīl veled-i
Maksūd
Eymīrzā birāder-i O
Kulu veled-i Şāhvirdi
Yeñi Beğ [veled-i]
Mahmūd
İne Beğ veled-i
Mahmūd
Babahān veled-i
‘Abdu'l-Ahad
Ni‘met veled-i Hak
Ahmed veled-i O
m.
‘Alī birāder-i O
Ahmed veled-i
Cebrā’īl
Hudāvirdi veled-i
Nebī
Uğurlu veled-i Durmuş
Düş veled-i O
Kethudā Lutfullāh
Gündoğmuş veled-i ‘Abdullāh
Şāhvirdi veled-i
İbrāhīm
Cihānşāh [veled-i]
Şükür
Emīrhān veled-i O
Nazar veled-i İbrāhīm
Mihmān veled-i Dilenci
Dervīş veled-i Kāsım
Mūsā veled-i ‘Alī
Kubād veled-i Budak
265
Hānkulu birāder-i O
m.
Bektemür veled-i
Taştemür
TK, KKA 285, v. 12b.
Aynı yer.
267
Aynı defter, v. 3a, 8a. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 30'da mezraa olarak kaydedilmiştir.
268
BOA, TD 1028, s. 65'te “Karye-i Hurmatu-i Tezek”; BOA, MAD 17895, s. 30'da “Karye-i Tezek-Hurmatu”; TK, KKA 285, v. 5b'de “Karye-i Tezek-Hurmatı” şeklinde yazılmıştır.
266
84
[v. 32b]
Şāhvirdi veled-i Sa‘dī Dilenci veled-i Teñriviren İne Beğ veled-i Hasan
Mehmed ‘Alī veled-i Hasan ‘Alī
Hasan ‘Alī veled-i Hasan
Zeynī veled-i Yārī
Şeyh veled-i Şeyh-i Nilkaz Nilkaz veled-i O
m.
Hāne: 104
Mücerred: 20
Hāsıl
Resm-i ser-tagar: 1.315
Resm-i hāne-şümār: 520
Resm-i mevāşī: 175
Resm-i merā‘ī: 2.300
Resm-i hayyāk: 125
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 120
Mukāta‘a-i medbaga: 90
Mukāta‘a-i boya-hāne: 6.000 Mahsūl-i bāğāt: 2.000
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Hınta: 107 tagar
Kıymet: 16.050
Şa‘īr: 223 tagar
Kıymet: 15.610
Cevzeka: 14 tagar
Kıymet: 6.300
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Zürret: 29 tagar
Kıymet: 2.320
Resm-i hayyāt: 25
‘Öşr-i küvvāre: 40
Bādhavā: 3.000
Āsiyāb-ı Tokmaklu, der-‘uhde-i Halīl
Kethudā ve Lutfī
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Evlād-ı Şeyh-Hidāyetullāh ve Emīr-Sa‘īd ve şürekā
Bāb: 1
Resm: 40
Resm-i daruga: 620
Resm-i behāyim: 45
Āsiyāb-ı Halīl-Kethudā, be-müşāreket-i
Şefkat veled-i Şāhkulu
Bāb: 1
Resm: 40
Resm-i sad-çehār: 1.510
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Hınta: 4 tagar
Kıymet: 600
Şa‘īr: 8 tagar
Kıymet: 560
Cevzeka: 12 vezne
Kıymet: 270
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 58.515
Mālikāne-i karye-i m., der-tasarruf-ı Şeyh Hidāyetullāh bin Şeyh Ahmed ve Seydī Halīl bin Şeyh Mehmed verese-i Şeyh Cemālü'd-dīn bin
Nūru'd-dīn
Hınta: 37 vezne Şa‘īr: 78
Cevzeka: 5 tagar Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Kıymet: 5.550
Kıymet: 5.460 Kıymet: 2.250
Yekūn: 14.060
Karye-i mezbūre Vezīr-i a‘zam müşārun-ileyh Hüsrev Paşa hazretlerine zīrde şerh olunduğu üzere ber-vech-i temlīk virilmeğin defter-i
icmāle şerh virilmekle mūcebince defter-i mufassala dahi sebt olundu. Fī 27 Şa‘bān, sene 39. (Bu açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Şemsiyye269, tābi‘-i Kerkük
Kethudā Kutlu Beğ
Ziyād birādereş
Tatlu Beğ birādereş
Yūnus veled-i İne Beğ
Gānim veled-i O
Yolu veled-i O
m.
Hızır veled-i Masīr
Velīhān birāder-i O
Emīrzā ‘Alī birāder-i O
Evliyā veled-i Yolu
Bayramkulu birāder-i O
Mehmed birāder-i O
m.
Cānkulu veled-i Yolkulu
İbrāhīm veled-i Şādmān
Edille birādereş
Hüseyin veled-i Menteş
Hasan birādereş
m.
Mevlānā
Eymānşāh
‘İzzü'd-dīn veled-i
Devletyār
Hācī Kara birādereş
İbrāhīm veled-i Ahmed
Şāhvirdi veled-i Dede
Hānkulu veled-i O
Teñriviren birādereş
Rūm-Hoca veled-i
Eymānşāh
Sefer veled-i O
‘Alī Monlak veled-i
Mahmūd
Seyfü'd-dīn veled-i
Mehmed ‘Alī
Şāhkulu veled-i O
Bayram ‘Alī veled-i Esen
Beğ
Tercān veled-i O
Dilenci veled-i O
Uğurlu veled-i Oruç Beğ
Ni‘met veled-i ‘Alī Paşa
Cemāl veled-i O
Şāhkulu veled-i Sevindik
Mihmār veled-i Uğurlu
Kādirkulu birāder-i Şāhkulu
Habīb veled-i Şemsü'd-dīn
‘Alī veled-i Cānkulu
Hālıkvirdi birādereş
Aşūr (?) veled-i Sa‘dgeldi
Şāhvirdi veled-i Gündüz
Eymir[z]a ‘Alī veled-i
Hasan
İmāmkulu veled-i ‘Alī
Paşa
Hamīs veled-i Cemāl
Cum‘a veled-i O
Nārī veled-i Hudāviren
İmāmkulu veled-i Taptuk Pīrkulu birādereş
İmām veled-i Şemsü'd-dīn
Hüseyin veled-i Halīl
Korkmaz veled-i O
Şāhkulu veled-i Bahşāyiş
Ferruh veled-i Cāgīr
İmāmkulu veled-i ‘Alī
Seydīkulu veled-i
Melikşāh
Kubād
a‘mā
beyāz
[v. 33a]
m.
Tohta veled-i Hoca
Hāne: 56
Resm-i ser-tagar: 524 Resm-i hāne-şümār: 275
269
Mücerred: 4
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 65
Resm-i merā‘ī: 1.480
Resm-i behāyim: 37
BOA, TD 1028, s. 65; BOA, MAD 17895, s. 30, 32; TK, KKA 285, v. 3a, 8b, 11b.
85
Resm-i hayyāk: 60
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Mahsūl-i muhaddarāt: 349
Hınta: 71 tagar
Kıymet: 10.650
Şa‘īr: 129
Kıymet: 9.030
Cevzeka: 3 tagar
Kıymet: 1.350
‘Öşr-i küvvāre: 20
Resm-i daruga: 610
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i sad-çehār: 540
Bādhavā: 210
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Zürret: 10 vezne
Kıymet: 40
Yekūn: 26.000
[v. 33b]
Mālikāne-i karye-i m., der-tasarruf-ı verese-i Ni‘met ‘an-8 sehim 7 sehim ve bākī kalan bir sehmin dahi altıdan beş
hissesi der-tasarruf-ı Melik Sultān ve bir hissesi ‘an-savkı ‘Alī hāss-ı hümāyūn
Hınta: 10 tagar
Şa‘īr: 45 tagar
Zürret: 3,5 tagar
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 1.500
Kıymet: 3.150
Kıymet: 280
Kıymet: 450
Yekūn: 5.380
Minhā
Hisse-i mīrī: 112
Karye-i mezbūre dahi bālāda şerh olunduğu üzere Hazret-i Resūl-i Ekrem'e vakf ta‘yīn olmuşdur. Fī 18 N. [Ramazān], sene 39.
Harrerehü'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-küttāb. (Bu açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Tis‘īn270, tābi‘-i Kerkük
Pīr Velī veled-i Şāh Velī
kethudā
‘Alī veled-i O
‘Arafe birādereş
Hasan veled-i O
Hüseyin birādereş
Şükür veled-i
Muhammed
Mustafā veled-i O
Mūsā birādereş
Hüseyinkulu veled-i
Mehmed
Üveyskulu veled-i O
Hüseyin veled-i Tohta
Tilmiş veled-i O
m.
Hārūn veled-i Tohta
Baba veled-i Cum‘a
Bayram ‘Alī veled-i
Dilenci
Şey’ullāh veled-i
Mahmūd
Baba Allāh veled-i
Şāhkulu
Bahr veled-i O
m.
Yūnus veled-i Pīrī
Şāhkulu birādereş
‘İnāyet veled-i Hāngeldi
Hānī veledeş
Eyyūb birādereş
m.
Ağbaş veled-i
Muhsinkulu
Hānkulu veled-i ‘Alī
Nesīmkulu veled-i O
m.
Ahmed veled-i Bayram-ı
Tavīl
Eynü'd-dīn veled-i O
Dede Dök birāder-i O
Hasan Doğar veled-i
Hubbī
Dilenci veled-i O
Hüseyinkulu veled-i
Hasan
Yaramış veled-i Hubbī
Ramazān veled-i O
Dursun veled-i O
m.
Allāhkulu veled-i İsmā‘īl
Allāhī veled-i Hızırkulu
Eynel veled-i ‘Īsā
Zeynel birādereş
Hüseyin veled-i Mūsā
Şa‘bān veled-i Devlet
Hüseyin birādereş
Mehmed birādereş
Baba veled-i Mahmūd
‘Alī veled-i Mahmūd
Mehmed veled-i Velī
Kāsım veled-i Mehmed
Kerīm veled-i Samed
Eynü'd-dīn birādereş
İmāmkulu veled-i Yār ‘Alī
Gaybkulu veled-i O
Monlā ‘Abdī veled-i
Bahşāyiş
Şāh Velī birādereş
Şāh Nebī birādereş
İbrāhīm veled-i Tohtamış Hidāyet veled-i Himmet
‘İnāyet birādereş
Hüseyin veled-i Şükür
Mehmed veled-i O
Velī veled-i ‘Alīkulu
Hüseyin veled-i O
‘Īsāhān veled-i Hasan
Hasan ‘Alī veled-i
Hüseyin ‘Alī
Hüseyin ‘Alī veledeş
m.
Emīrzā veled-i Mehmed
‘Alī
Dāvud veled-i Çūpī
Nāsır veled-i Üveys
Eynü'd-dīn birādereş
Mükeddī veled-i O
İmāmkulu veled-i Şāhkulu
Menteş veled-i İmāmkulu ‘Alī veled-i Tohtamış
Budak veled-i Şeyhī
Hüseyin veled-i O
m.
Ramazān veled-i Dervīş
‘Alī
İbrāhīm veled-i Karakulu Babakulu birādereş
Hüseyinkulu veled-i
Ni‘met
Mehmed veled-i Şāh Velī Mehmed veled-i O
Polad veled-i Sa‘dü'd-dīn Cān ‘Alī veled-i Mehmed Hasan veled-i Mehmed
Oruç veled-i O
Şāh Velī-i a‘mā
Kulu-i a‘mā
Hüseyinkulu veled-i Kara ‘Alī veled-i Sa‘dī
Dede
Hidāyet veled-i
İmāmkulu
‘Abdullāh veled-i
Süleymān
Mehmed veled-i Hasan
Hasan birādereş
Hüseyin veled-i Mehmed
İsrā’īl veled-i ‘Abdullāh-ı
Nilkaz
[v. 34a]
Budak veled-i Seydī-i Nilkaz
270
86
İmāmkulu veled-i Velī-i Nilkaz
BOA, TD 1028, s. 63; BOA, TD 1049, s. 94; BOA, MAD 17895, s. 30-32; TK, KKA 285, v. 3a, 4b.
Hānkulu veled-i
Güvendik
Muhtār veled-i Şāhkulu
Murād veled-i Hoca ‘Alī
Hāne: 93
Mücerred: 7
Resm-i ser-tagar: 1.362
Resm-i hāne-şümār: 465
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 1.045
Resm-i merā‘ī: 1.500
Resm-i behāyim: 40
Resm-i hayyāk: 75
Resm-i hayyāt: 30
Mahsūl-i muhaddarāt: 600
Mahsūl-i piyāz: 60
Mahsūl-i bāğāt: 4.350
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 170
‘Öşr-i küvvāre: 100
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 2.800
Hınta: 157 tagar
Kıymet: 23.550
Şa‘īr: 240 tagar
Kıymet: 16.890
Cevzeka: 4 tagar
Kıymet: 1.800
Zürret: 12 tagar
Kıymet: 960
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Kıymet: Hınta: 3 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 6 tagar
Kıymet: 420
Resm-i sad-çehār: 1.570
Hınta: 6 tagar
Kıymet: 900
Şa‘īr: 9 tagar
Kıymet: 630
Zürret: 0,5 tagar
Kıymet: 40
Yekūn: 57.987
Mālikāne-i karye-i m., nısf hāssa-i hümāyūn ve nısf-ı āhar der-tasarruf-ı verese-i Himmet ve Velī bin ‘Alī Sofu ve Şāh Velī bin Mehmed ve
Tohtamış bin Mehmed, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 52,5 tagar Şa‘īr: 83 tagar
Kıymet: 7.875
Kıymet: 5.810
Cevzeka: 7 vezne
Kıymet: 157
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Yekūn: 14.002
Hisse-i hāss-ı hümāyūn: 7.001
Hisse-i āhar: 7.001
[v. 34b]
Karye-i Üç-kubbe271, tābi‘-i Kerkük
Şeyhullāh veled-i Kulu
Kuluhān veled-i O
Murād birādereş
Hüseyin birādereş
Tohta veled-i O
Ca‘fer veled-i Şeyh
‘Abdu'l-Kerīm
Çoban birādereş
Hān ‘Alī veled-i Şeyh
‘Alī
Velī Beğ-i ‘Īsā
Şeyh İbrāhīm veled-i
‘Abdullāh
‘Īsā veled-i O
m.
Yūsuf veled-i Şeyh
Velīcān
Duyar veled-i Bayram
Beğ
Keser birādereş
Nazarkulu veled-i Şeyh
Hamza
Hamza veled-i O
m.
Ahmedkulu veled-i
Üveys
Pīr Gāyib veled-i
Zeynü'd-dīn
Şeyh Kerek veled-i
Mehmed
dahi Kerek birādereş
m.
Mehdīkulu veled-i
Şāhvirdi
Hüseyinkulu veled-i
Devletgeldi
‘Alīkulu birādereş
Şāhvirdi veled-i Kaya
Sa‘dīkulu veled-i Bāyezīd
Hasan veled-i Yārī
Hāne: 24
Mücerred: 3
Resm-i ser-tagar: 100
Resm-i hāne-şümār: 120
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 100
Resm-i hayyāk: 15
Resm-i hayyāt: 75
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Şa‘īr: 25 tagar
Kıymet: 1.780
Yaramış veled-i Yūsuf
Resm-i merā‘ī: 1.350
Resm-i behāyim: 24
Mahsūl-i piyāz: 40
Hınta: 23 tagar
Kıymet: 3.450
Resm-i sad-çehār: 145
Resm-i daruga: 260 [620]
Hınta: 0,5 tagar
Kıymet: 75
Şa‘īr: 1 tagar
Kıymet: 70
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i ‘arūs ve bādhavā: 600
Yekūn: 7.999
Mālikāne-i karye-i m., der-tasarruf-ı verese-i Şeyh Mīkā’īl ve gayrihī, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 4 tagar
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 600
Kıymet: 350
Yekūn: 950
Mezra‘a-i ‘Abbās-gölü272 ve ‘Alī-Karaca273 ve Şurcehkulu274, tābi‘-i Kerkük
271
BOA, TD 1028, s. 68; BOA, MAD 17895, s. 30; TK, KKA 285, v. 14a.
TK, KKA 285, v. 3a, 10b.
273
Aynı defter, v. 10b. Ayrıca v. 3a'da “Mezra‘a-i ‘Alī-Koca” şeklindedir.
272
87
Şāhkulu veled-i Velī
Timur birāder-i O
Nazar veled-i Allāhkulu
Minnet veled-i Şāh ‘Alī
Hoca veled-i Mahmūd
Sultān Ahmed veled-i Hüseyin
Pīr veled-i Pīrī
Mahmūd veled-i ‘Alī Tāhir veled-i Hüseyinkulu
Māyil veled-i Hızır
Hāne: 10
[v. 35a]
Hāsıl
Şa‘īr: 40 tagar
Kıymet: 2.800
Resm-i ser-tagar: 235
Hınta: 17 tagar
Kıymet: 2.555
Resm-i mevāşī: 50
Resm-i behāyim: 15
Resm-i hāne-şümār: 50
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 104
Yekūn: 6.124
Resm-i merā‘ī: 200
Resm-i sad-çehār: 120
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 6 tagar
Şa‘īr: 14 tagar
Kıymet: 900
Kıymet: 980
Yekūn: 1.880
Karye-i Pulava275, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā Eymir-Ahmed
veled-i Yār Ahmed
Tācī birādereş
Seydī birāder-i O
Pīrkulu veled-i Gün
Şāhkulu veled-i
Yahyā
Behrām veled-i O
‘Alīkulu birāder-i O
Gündoğmuş veled-i
Ca‘fer
Beği veled-i Mīrī
Kulu veled-i O
Dolu birāder-i O
m.
Garīb veled-i Mīrī
‘İzzü'd-dīn veled-i Velī
Şehsüvār veled-i O
Nebī veled-i Bezirci
Muhsinkulu veled-i Kerīm
Mehdī veled-i O
Mīr Seyyid veled-i Şāh Nazar
m.
Kādirkulu veled-i Velī
Seyyid veled-i O
m.
Baba birāder-i O
m.
Velīcān veled-i Döğer
Hüseyin veled-i O İmāmī veled-i ‘Alī
m.
m.
Yeñihān veled-i Döğer
Gā’ibkulu veled-i Erzānī
Yādigār veled-i Aydın
Karaca Mehmed veled-i Aydın
Mustafā veled-i
‘Aynī
Hüseyin veled-i O
m.
Hācīkulu veled-i
Hüsāmü'd-dīn
Hüseyin birāder-i O
Mehmed Hācī veled-i
Kulu
‘Alī veled-i Hüseyinkulu
Tabduk veled-i
Aydın
Hayr birāder-i O
m.
İmāmkulu veled-i
Kıvāmü'd-dīn
Elvend veled-i O
m.
Ziyā veled-i ‘Īsā
Diñlendik veled-i Hüseyin
Şāhkulu veled-i
Nūru'd-dīn
Öñür Mehmed veled-i
Sabāhyār
[v. 35b]
Sefer veled-i Gençlü
Mehmed ‘Alī veled-i Hayr
Hamza veled-i Mehmed İmāmkulu birādereş
‘Alī
‘Alīkulu birādereş
Halīl veled-i Ahmed
m.
Sofu veled-i Mehmed ‘Alī
Nefs veled-i Sabāhyār
Hān Ahmed veled-i
Mehmed ‘Alī
Seydīkulu veled-i Ahmed Mehmed veled-i O
Kaplan veled-i O
m.
Kurd veled-i O
m.
Allāhkulu veled-i Velī
Aydın veled-i O
m.
Nazar veled-i Seydīkulu
Mahmūd veled-i Nazar
m.
Burc ‘Alī veled-i
Kehrizci (?)
Oruç veled-i O
İne Beğ veled-i O
m.
Hızır veled-i Durmuş
Hudākulu veled-i Velī
Sultān ‘Alī veled-i O
Allāhkulu veled-i Velī
Teñrikulu veled-i O
Budak veled-i Yolu
Şāhvirdi veled-i Budak
Mehmed ‘Alī veled-i Hamza
Hüseyinkulu veled-i O
m.
Rüstem veled-i Mezīd
İsmā‘īl veled-i Hoşhaber
İbrāhīm veled-i O
m.
Halīl veled-i O
m.
Hālıkvirdi veled-i Bayram
‘Aşūr veled-i O
m.
Nefs veled-i Hudākulu
Beşāret veled-i Kāsım
Āzīne veled-i Sevindik Bestām veled-i Mezīd
Hak Nazar veled-i ‘Abbās
Receb veled-i Satı
Yolu veled-i Mehmed
Kulu Dervīş veled-i Nazar
Hāne: 71
Resm-i ser-tagar: 480
Resm-i hayyāt: 45
Mahsūl-i bāğāt: 900
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i hāne-şümār: 355
Resm-i hayyāk: 30
Hınta: 34 tagar
Kıymet: 5.100
Resm-i daruga: 620
İbrāhīm veled-i Ahmed
Bahtiyār veled-i Üveys
Mücerred: 18
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 100
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Şa‘īr: 97 tagar
Kıymet: 6.790
Resm-i merā‘ī: 706
Resm-i behāyim: 35
Mahsūl-i piyāz: 40
Bādhavā: 350
Cevzeka: 1 tagar
Zürret: 3 tagar
Kıymet: 450
Kıymet: 240
Resm-i sad-çehār: 435
Hınta: 1,5 tagar
Kıymet: 225
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Yekūn: 17.016
Vassālede tafsīlen şerh olunduğu üzere Pulava karyesinin mālikāne hissesi yukarı zāviyede vāki‘ Delli-başı Cāmi‘-i Şerīfi İmāmeti'ne
te‘āmül-i kadīmi vechile vakfiyyet üzere meşrūt ve mevkūf olmuş ve ta‘mīrāt ve mefrūşāt vesā’ire masārıfı īfā kılınmak üzere Defter-hāne-i
Hākānī'de olan kaydı mahallinin tashīhi husūsuna irāde-i seniyye-i mülūkāne müte‘allık ve şeref-sudūr buyurulmuş olmağla ber-minvāl-i muharrer
tashīhi hakkında bu hakīre hitāben sādır olan fermān-ı ālī mūcebince tashīh olundu. Fī 28 Rebī‘ü'l-evvel, sene 1303. el-Fakīr Hasan, et-Tevkī‘ī.
274
275
88
Aynı defter, v. 3a, 10b.
BOA, TD 1028, s. 62; BOA, TD 1049, s. 94; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 3a, 8a, 13b.
Mālikāne-i karye-i m., hāssa-i hümāyūn, ber-mūceb-i defter-i köhne, otuzdan bir
Hınta: 14 tagar
Şa‘īr: 34 tagar
Cevzeka: 7 vezne Zürret: 1 tagar Simsim: 14 tagar
Kıymet: 2.200
Kıymet: 2.380
Kıymet: 157
Kıymet: 80
Kıymet: 105
Yekūn: 4.922
[Vassāle kaydı]
Bihī
Virgü Emāneti
Kuyūd-ı Hākānī Kalemi
‘Aded
Şehr-i Zor sancağında Kerkük kazāsı muzāfātından Pulava karyesinin mālikāne hissesi yukarı zāviyede vāki‘ Delli-başı Cāmi‘-i Şerīfi
İmāmeti'ne vakfiyyet üzere merbūt ve İmāmet-i mezkūre dahi Molla Mehmed Emīn ile Molla ‘Abdu'r-Rahmān'ın munāsafaten bā-berevāt-ı ‘āliye
‘uhdelerinde olduğu hālde vefātlarına mebnī Mehmed Emīn'in hidmeti mezkūr mālikānenin nısf hissesiyle dāmādı Sālih Efendi tarafından
bi'n-niyābe īfā olunmak üzere sağīr oğlu ‘Alī'ye ve ‘Abdu'r-Rahmān'ın hidmetinin dahi diğer nısf hisse-i mālikāne ile kebīr mahdūmu Mehmed
Halīfe'ye tevcīhi hakkında Musul Vilāyeti'nden vāki‘ olan iş‘ār ve Mahkeme-i Teftīş'den yazılan muktezā üzerine tedkīkāt-ı lāzıme bi'l-icrā mezkūr
karye mālikāne hissesinin vakfiyyet üzere Cāmi‘-i Şerīf-i mezkūr İmāmetine meşrūt olduğuna binā’en Defter-hāne-i ‘Āmirece kayd bulunamamış ise
de karye-i mezkūrenin a‘şār-ı şer‘iyye ve tekālīf-i sā’iresi mīrīden alınub mālikāne hissesinin meşrūtiyyetine ve te‘āmül-i kadīmine binā’en öteden
berü Cāmi‘-i Şerīf-i mezkūr İmāmetiyle birlikde tevcīh olunageldiği ve el-yevm müteveffā-yı mūmā-ileyhimānın İmāmet cihetlerine meşrūtan
‘uhdelerinde bulunduğu ve işbu mālikāne hissesi karye-i mezkūre zürrā‘ının hāsılāt-ı vākı‘asından ‘öşrü cānib-i mīrī içün istīfā olundukdan sonra
zürrā‘a ‘ā’id kusūr hāsılātın yiğirmi yedide bir hissesinden ‘ibāret ve sūret-i vaz‘iyyetin kadīmliği ile İmāmet-i mezkūreye vakfiyyet ve meşrūtiyyeti
berevāt-ı āliye ve te‘āmül-i mahallī ile müsbet olduğu ve bunun Hazīne-i Celīle'ye ‘ā’id a‘şār ve rüsūmāta da ta‘alluku bulunmadığı gibi mezkūr
Cāmi‘-i Şerīf'in el-ān derūnunda edā-yı salāt-ı mefrūza olunarak mevcūd ve İmāmet ‘ā’idātıyla ta‘mīrāt ve mefrūşāt ve sā’ir hidemātı içün dahi
mezkūr mālikāneden başka vāridātı olmadığı cihetle kemā fi's-sābık İmāmet-i mezkūre mutasarrıfları cāniblerinden ahzı ve mezkūr mālikāne
hissesinin Mahkeme-i Teftīş'in i‘lāmı mūcebince ve te‘āmül-i kadīmi vechile ber-vech-i nısfiyyet müteveffā-yı mūmā-ileyhimānın oğullarına tevcīhi
ve karye-i mezkūre mālikāne hissesinin Cāmi‘-i Şerīf-i mezbūr İmāmetine meşrūt ve mevkūf olmak ve ta‘mīrāt ve mefrūşāt ve sā’ir masārıfa īfā
kılınmak üzere Defter-hāne-i ‘Āmire'de olan kaydı mahallinin bā-hatt-ı tevkī‘ī tashīhi zımnında Dīvān-ı Hümāyūn'dan tashīh emr-i ‘ālīşānı ısdārı
Māliye Nezāreti'nin Şūrā-yı Devlet'e havāle olunan tezkiresi üzerine Dāhiliye Dā’iresi'nden bā-mazbata ifāde olunmuş ve keyfiyyet taraf-ı eşref-i
şāhāneye ‘arz ile lede'l-istīzān ol vechile icrāsı husūsuna irāde-i seniyye-i mülūkāne müte‘allık ve şeref-sudūr olmuş olmağın ānifü'z-zikr karyenin
mālikāne hissesi Cāmi‘-i Şerīf-i mezkūr İmāmetine meşrūt ve mevkūf olmak ve ta‘mīrāt ve mefrūşāt ve sā’ir masārıfına īfā kılınmak üzere
Defter-hāne-i ‘Āmire'de olan kaydı mahalli bi't-tashīh mezkūr mālikāneye merbūt İmāmet ciheti nısfının Sālih Efendi'ye bi'n-niyābe edā-yı hidmet
itdirmek üzere sabī-i mūmā-ileyh ‘Alī'ye ve diğer nısfının dahi Molla Mehmed Halīfe'ye tevcīhi zımnında Cihāt Kalemi'ne ber-tafsīl ‘ilmühaberi
virilmek üzere icmāl-i hākānīsinin i‘tāsı husūsuna dā’ir bu hakīre hitāben sādır olan fermān-ı ‘ālī mūcebince ber-minvāl-i muharrer kaydı tashīh ve
sebt-i defter olundu. Fī 28 Rebī‘ü'l-evvel, sene 1303. el-Fakīr Hasan, et-Tevkī‘ī.
[v. 36a]
Karye-i Hācī-Yüseñ276 (?), tābi‘-i Kerkük
Yār ‘Alī veled-i İshāk
Pīr Üveys veled-i O
Ulaş birāder-i O
Mehmed veled-i Gündüz
‘Alīkulu veled-i
Hüseyinkulu
Yitilmiş veled-i Üveys
Muhsinkulu veled-i
Aydın
Feyyāz veled-i O
m.
Hānkulu veled-i Hasan
Şāhkulu
birāder-i O
Allāhkulu veled-i Hasan
Hasan
a‘mā
Şāhkulu veled-i Şeyh
‘Abdul
Mūsā birāder-i O
Satılmış veled-i O
Üveys
a‘mā
Hudāvirdi veled-i
Velīcān
Ni‘met birāder-i O
Mahmūd veled-i Ni‘met
Pīrīhān veled-i Kulu
Baba veled-i Şu‘ūn
Kara Hüseyin veled-i
Murād
Şāhvirdi veled-i Ahmed
Mahmūd birādereş
Sultān Ahmed veled-i
Ramazān
Mehmed-i Rūmī
Hüseyin veled-i O
Hasan birāder-i O
Pīrī veled-i Yār Ahmed
Şükür veled-i Kulu
Aydın veled-i Eynel
Hāne: 30
Mücerred: 1
Resm-i ser-tagar: 400
Resm-i hāne-şümār: 150
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 30
Resm-i merā‘ī: 286
Resm-i behāyim: 10
Resm-i hayyāk: 10
Hınta: 20 tagar
Kıymet: 3.000
Şa‘īr: 47 tagar
Kıymet: 3.290
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Simsim: 20 vezne
Kıymet: 150
Resm-i sad-çehār: 255
Resm-i daruga: 620
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 1,5 tagar
Kıymet: 105
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Mahsūl-i bāğāt-ı re‘āyā: 200
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Bādhavā: 250
Yekūn: 9.341
Hınta: 11 tagar
Kıymet: 1.650
276
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 16,5 tagar Cevzeka: 7 vezne Zürret: 14 vezne
Kıymet: 1.155
Kıymet: 157,5
Kıymet: 56
Yekūn: 2.572
Simsim: 7 vezne
Kıymet: 52,5
BOA, MAD 17895, s. 32; TK, KKA 285, v. 3a, 14a.
89
[v. 36b]
Karye-i Tercīl277, tābi‘-i mezbūr
Gebeş veled-i Mahmūd
kethudā
Kemāl birādereş
‘Alīhān veled-i O
m.
Velī veled-i ‘Īsā
Nebī veled-i O
‘Alīhān birādereş
Üveys birādereş
Şāh Velī veled-i Bālī
Devletgeldi veled-i Bālī
Baba veled-i Devletyār
Hüseyinkulu veled-i Şāh
Velī
Diğin veled-i Şīrīnkulu
Emīrzā ‘Alī veled-i
Sa‘dīkulu
Baba birādereş
İmāmkulu veled-i Velī
Mūsā veled-i Mīrcān
Mehmedhān birādereş
Pīrīhān veled-i
‘Abdu'l-Kādir
Ulaş birāder-i Hānkulu
Şāh Hüseyin birādereş
Şāh ‘Alī veled-i ‘Alī
Sittī (?) veled-i O
m.
Mevlānā Şāh veled-i ‘Alī
Bahşī birādereş
Hasan veled-i Kara Baba
Hoşhaber veled-i
Mevlānā Hızır
Aydın veled-i Dilenci
Bayramkulu veled-i
Muhammedkulu
Üveys veled-i Hudāviren
Diyārbekir birādereş
Hudāvirdi veled-i Üveys
Ya‘kūb veled-i Kara Halīl
Hüseyin veled-i ‘Ömer
Meyyād veled-i Mūsā
Kāsım veled-i O
Budak veled-i Hasan
Pīr Mehmed veled-i O
Polad birādereş
Mezīd veled-i Tohtamış
Dede veled-i Pīrī
Baba veled-i Nilkaz
Teñrikulu veled-i Baba
Elvend veled-i Küçük
‘Abdu'l-Ganī veled-i
Hüseyin
Dostum veled-i O
Allāhviren veled-i
‘Abdullāh
Hüseyin veled-i İlyās
Sevindik birāder-i O
Allāhkulu veled-i Dilenci Pīr Velīi veled-i O
‘Aşūr veled-i O
Ahmed birādereş
Mustafā birādereş
m.
Veled veled-i Velī
Hüseyin veled-i O
Sofu Abdāl veled-i
Dilenci
Ca‘fer veled-i Şükür
Allāhviren birādereş
Ca‘fer veled-i Dilenci
Allāhkulu veled-i
Hüseyin ‘Ömer
Mahmūd veled-i Ahmed
Ahmed birādereş
Mahmūd veled-i
Mehmed
‘Aynullāh veled-i Aydın
Şükür veled-i
Zeynü'l-‘Ābidīn
Mīkā’īl birāder-i O
Şāh Velī veled-i Yağmur
‘Aşūr birādereş
Ziyākulu veled-i Mehmed
Mahmūd veled-i Küçük
Hānkulu veled-i Rüstem
Nūr ‘Alī veled-i Seyfü'd-dīn
Tur ‘Alī veled-i O
Ahmed veled-i O
Hak veled-i ‘Alī
neccār
Kalem veled-i Hüseyin
Baba veled-i O
Hudāvirdi veled-i
Bayram
Baba birāder-i O
Hızır veled-i Kulu
Bayramkulu veled-i O
Mūsā veled-i O
Mevlānā İsmā‘īl veled-i
İbrāhīm
İhtiyār veled-i O
Hasan veled-i İbrāhīm
‘Abdullāh veled-i Yūsuf
Satılmış veled-i O
Baba birādereş
Hoş birādereş
Sultān veled-i O
İsmā‘īl veled-i Güvendik
Allāhvirdi veled-i
Gaybullāh
İmāmkulu veled-i
‘Abdu'r-Rahmān
Şemsü'd-dīn birādereş
Gaybkulu veled-i O
‘Alī veled-i
‘Abdu'l-Vehhāb
Babakulu veled-i Evlend (?) Durdu veled-i Yağmur
Hüseyinkulu veled-i ‘Alī
Süleymān birādereş
Hüseyin veled-i Şehsüvār Mehmed birādereş
Seydī veled-i Budak
Mustafā veled-i O
Baba birādereş
‘Alīkulu veled-i
Muhammedkulu
Baba Kethudā veled-i
Kara Kethudā
[v. 37a]
Pīrī Sofu veled-i
Muhammedkulu
Şāhvirdi veled-i O
Sefer birādereş
Çelebi birādereş
Kāsım veled-i Mehmed
Cānkulu veled-i Hızır
Cānkulu veled-i O
Pīrī veled-i Hızır
Hüseyin birādereş
Haydar birādereş
Kādirkulu veled-i Hızır
Hüseyin birādereş
Çūpī birādereş
Şāhkulu birādereş
Kulu veled-i Selāmet
Şeyh ‘Alī veled-i Şāh
Mehmed
Şāh Mehmed veled-i
Seydī
‘Āşū[r] birādereş
Nazar veled-i Baba
Şehsüvār veled-i O
Hidāyet veled-i Şeyh
Ahmed
Ağa veled-i Pīrī
Köse Dede veled-i Cān
Ahmed
Cān Ahmed veled-i O
m.
Hudāviren veled-i Yār
Ahmed
Ni‘met birādereş
Tengrivirmiş veled-i
Aydın
Hüseyin veled-i O
m.
Heybet veled-i Fethullāh
Karan veled-i Kerīm
Murād veled-i O
m.
Kara Pīrī veled-i Yār
Ahmed
Üveyskulu veled-i O
Baba veled-i Kara Hasan
Mevlānā Veled veled-i
İbrāhīm
‘Āşūr veled-i O
m.
Gündüz veled-i
Muhammedkulu
Mevlānā İbrāhīm veled-i
Hızır
Kutlu Beğ veled-i O
Hızır birādereş
Hüseyin birādereş
Sefer veled-i Veled
Döğer veled-i Sultān
Ahmed birādereş
Satı birādereş
Polad veled-i Hoca
Oruç Beğ veled-i O
Usta Kara veled-i
Mehmed
Taşhān veled-i O
Kör Şāhkulu-i Nilkaz
Hüseyin veled-i O
Bālī veled-i Veled
Pīr Velī veled-i Orubād (?)
Mevlānā Necef veled-i
Pīrī
Şāhkulu veled-i Velī
Maksūd veled-i O
Ahī veled-i Mehmed
Mehmed veled-i O
Mehmed veled-i Hüseyin
‘Alī veled-i O
Şāhkulu veled-i Şemsü'd-dīn
Mihmād veled-i Kubād
‘Īsā veled-i Zeynī
Hüseyin birāder-i O
Hüseyin veled-i Hasan
Hasan veled-i O
Ahmed birādereş
Hācī Baba veled-i
Hüseyin
Teñrikulu veled-i O
Allāhviren veled-i
Hüseyin
Receb veled-i O
Velī Baba veled-i ‘Alī
‘Alī veled-i O
‘Alī veled-i Hızır
Üveys birādereş
Pīr Velī birādereş
Cānkulu veled-i Ahmed
Haydar veled-i O
m.
Kādirkulu birādereş
Mehdīkulu veled-i
Hüseyinkulu
Şeyhī veled-i Hasan
Şāhkulu veled-i Cum‘a
Süleymān veled-i O
m.
Mahmūd veled-i Eyyūb
Şāhvirdi veled-i
Hüseyinkulu
Yahyā veled-i İbrāhīm
Halīl birādereş
İbrāhīm veled-i
Hudāviren
Pīr ‘Alī veled-i Mīr ‘Alī
Dede veled-i Cān ‘Alī
Kāsım veled-i Hamza
[v. 37b]
Çelebi birādereş
Dīdārkulu veled-i Ahmed Hüseyinkulu veled-i
Mehmed
Şānlık veled-i O
Bünyād birādereş
m.
Şāhkulu veled-i Hācī
Hüseyin veled-i O
Baba veled-i Mehmed
Şāhvirdi veled-i Eyyūb
Mezīd veled-i Sulu
Kethudā Bāyezīd
277
90
Bālī veled-i Şīrmān
BOA, TD 1028, s. 63; BOA, TD 1049, s. 91; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 3a, 6b.
m.
a‘mā
Tengrikulu veled-i O
İmāmkulu birādereş
İbrāhīm veled-i
‘Abdu'l-Hādī
‘Abdu'l-Hādī veled-i O
‘Alī veled-i Sofu
Velī veled-i O
Kara ‘Alī veled-i Orubād (?) Mahmūd veled-i Hüseyin Hızır veled-i Fazlullāh
Murād veled-i Mecnūn
Maksūd birādereş
Saru veled-i ‘Alī
Ağa veled-i O
Mehmed veled-i Bü'l-Hayr
Şirvān veled-i Gılmān
Kethudā Batuş birādereş
Nūrī veled-i Hüseyin
Tur ‘Alī veled-i O
‘Abdu'r-Rahmān veled-i O
‘Arab
Esed veled-i İsmā‘īl
Neşāt birādereş
Yūsuf veled-i O
Zeynü'd-dīn
‘Arab
Kürd Hızır
Velīhān veled-i Nazar
Bayram ‘Alī
çoban
İlyās
a‘mā
Nebī veled-i Şeref
Pīrī veled-i Veled
Nebī veled-i Mehmed
Güvendik veled-i Şīrīnkulu
Sevindik birādereş
Şa‘bān veled-i O
‘Alīkulu veled-i Kimal
Hüseyinkulu veled-i Cān
‘Alī
Kütli Beğ veled-i
Güvendik
Devletyār veled-i Fethī
Menteş veled-i Kişi
Şāhvirdi-i Kürd
Allāhvirdi-i Nilkaz
Budak veled-i Otar
Necmü'd-dīn veled-i Şeref
Abraham birādereş
Hāne: 242
Hızır veled-i Behlūl
Nazar birāder-i O
m.
Mücerred: 11
Cemā‘at-i Yahūdiyān
Yakob veled-i Abraham
Hārūn birādereş
Babacān veled-i ‘Alīşāh
Hudābahş birādereş
Danyāl veled-i Ya‘kūb
Hārūn veled-i Elya
Yūsuf veled-i O
Baba veled-i ‘İzzü'd-dīn
Süleymān birādereş
Dostī veled-i Yūsuf
Dāvud veled-i Şemsü'd-dīn
‘Alī veled-i Hasan
Hasan veled-i O
Yūsuf birādereş
Şemsü'd-dīn birādereş
Devletgeldi birādereş
Ya‘kūb birāder-i O
Teñrivirmiş birādereş
Şemsü'd-dīn veled-i Şükür
Şems veled-i ‘Īsā
İshāk birādereş
İlyās veled-i Şemsü'd-dīn Baba veled-i Pīryamin
Yūsuf birādereş
Binyamin veled-i Mūsā
‘İzzü'd-dīn birādereş
Kemāl veled-i Cāncān
Babahān veled-i Cāncān
Mūsā veled-i Yakob
Dāvud veled-i Yūsuf
Ganīmet veled-i Yūsuf
İbrāhīm birādereş
Menteş veled-i İbrāhīm
Aharon veled-i O
‘Alī veled-i Nevcān
Hārūn veled-i O
Murād birāder-i Hayarek
Halal birādereş
Şemsü'd-dīn veled-i
Süleymān
İlyās veled-i Şemsü'd-dīn
[v. 38a]
Bahā’ü'd-dīn veled-i
Şemsü'd-dīn
Budak veled-i Şemsü'd-dīn
Hāne: 43
Resm-i ser-tagar: 2.095
Resm-i hāne-şümār: 1.210
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 300
Resm-i merā‘ī: 1.010
Resm-i behāyim: 125
Resm-i hayyāk: 200
‘Öşr-i küvvāre: 250
Mukāta‘a-i tamga: 200
Mukāta‘a-i boya-hāne: 12.700
Mahsūl-i piyāz: 60
İspençe-i Yahūdiyān: 1.000
Mukāta‘a-i kassāb-hāne: 50 Mahsūl-i bāğ-ı savk: 1.000 Mukāta‘a-i medbaga: 600
Mahsūl-i muhaddarāt: 60
Mahsūl-i bāğāt-ı re‘āyā: 11.230
Resm-i hayyāt: 60
Āsiyāb-ı Sofu-Seydī-‘Alī,
der-‘uhde-i Kara Baba
ma‘a şürekā
Bāb: 1
Resm: 40
Resm-i hallāc: 60
Bad-hava ve resm-i ‘arūs
1.800
Āsiyāb-ı Ahī, der-‘uhde-i Hāşim
Çavuş südüs; bākī 5 hisse
der-tasarruf-ı şürekā-i m.
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Kilise, der-‘uhde-i Hāşim
Çavuş südüs ve bir sehim
der-‘uhde-i Gebeş Kethudā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Tutluca der-‘uhde-i Uzun
Şeyh ma‘a şürekā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı ‘Abdu'l-Kerīm
harāb
Āsiyāb-ı Ahmed-Kethudā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Hızır, der-‘uhde-i Şeyh
Hüseyin ma‘a şürekā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Kara-Şeyhī, hisse-i savk-ı
Hoca Mehmed, ‘an-6 sehim, bir
sehim hāss-ı hümāyūn, hāsıl: 170
Bākī kalan beş hisse der-‘uhde-i
Teñrivirmiş ma‘a şürekā
Resm: 40
Āsiyāb-ı Karıca der-‘uhde-i Fakīh
Mehmed ma‘a şürekā ve Ferruhzād
Beğ
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı ‘Osmān
harāb
Āsiyāb-ı Kethudā-Mehmed, tennūre,
der-‘uhde-i Gebeş Kethudā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Bāyezīd-Kethudā
el-meşhūr Kabalu
Resm: 40
Āsiyāb-ı Ağca, der-‘uhde-i Baba
Kethudā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı tennūre-i Babu (?), der-‘uhde-i Nazar
ve şürekā, ‘an-12 sehim bir sehim savk-ı Yār
‘Alī Beğ, bākī 11 sehim der-‘uhde-i re‘āyā-i
karye-i mezbūr
Resm: 40
Āsiyāb-ı Dayı der-‘uhde-i Mevlānā
‘Abdu'r-Rahmān, ‘an-6 sehim 4 sehim ve 2
sehim der-‘uhde-i Mehmed Eslemez
Resm: 40
Āsiyāb-ı Mevlānā-‘Abdu'r-Rahmān, altı ay
yürür
Resm: 40
91
Hınta: 200 tagar
Kıymet: 30.000
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Mahsūl-i hisse-i savk: 8
Şa‘īr: 200 tagar
Kıymet: 13.000278
Cevzeka: 8 tagar
Kıymet: 3.600
Zürret: 12 tagar
Kıymet: 960
Resm-i daruga: 910
Nakdiyye: 40
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 6 tagar
Kıymet: 420
Hınta: 9 tagar
Kıymet: 1.350
Resm-i sad-çehār: 2.335
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Şa‘īr: 12 tagar
Kıymet: 840
Simsim: 2 vezne
Kıymet: 15
Zürret: 0,5 tagar
Kıymet: 40
Āsiyāb-ı Kamıştud (?), der-‘uhde-i Mehmed Eslemez ve Aydın ve şürekā
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Çalabvirdi, der-‘uhde-i Mevlānā ‘Abdu'r-Rahmān
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 85.775
[v. 38b]
Mālikāne-i karye-i m., yiğirmiden bir, hāss-ı hümāyūn, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 84 tagar
Şa‘īr: 66 tagar
Cevzeka: 1,5 tagar Simsim: 15 vezne Zürret: 4 tagar
Kıymet: 12.600 Kıymet: 4.620
Kıymet: 675
Kıymet: 100
Kıymet: 320
Yekūn: 18.315
Karye-i Karalar279, tābi‘-i m. [mezbūr]
Bünyādkulu (?) veled-i
Korkmaz
Eslemez birādereş
Dervīş Mehmed veled-i
Korkmaz
Hasan birāder-i O
Baba birādereş
‘Alīkulu veled-i O
Hüseyin birāder-i O
Mehmed birādereş
Dervīş veled-i Baba
Kubād veled-i Kulu
Hoşī veled-i Hācī
Mahmūd
Velī veled-i Üveys
Sultānkulu veled-i
Dostum
Dilenci veled-i Satılmış
Yolkulu
Pīrkulu birādereş
Muhyi'd-dīn
Şāh birāder-i Sultānkulu
imām
Hāne: 18
Resm-i ser-tagar: 220
Resm-i hāne-şümār: 90
Hınta: 25 tagar
Kıymet: 3.750
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 25
Resm-i merā‘ī: 150
Şa‘īr: 35 tagar
Zürret: 3 tagar
Kıymet: 2.450
Kıymet: 240
Yekūn: 6.980
Resm-i behāyim: 5
Bādhavā: 50
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 8 tagar
Şa‘īr: 12
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 1.200
Kıymet: 840
Kıymet: 80
Yekūn: 2.120
[v. 39a]
Karye-i Leylān280, tābi‘-i Kerkük
Kethudā ‘Alī veled-i
‘Osmān
Salt veled-i O
m.
Ca‘fer birādereş
m.
Şefkat veled-i İbrāhīm
Elvend veled-i Mahmūd
Muhyi'd-dīn veled-i
‘Alīcān
Ramazān birādereş
Kulucān birāder-i O
Mīrīcān birāder-i O
Şehbāz veled-i O
Canbāz birādereş
Baba veled-i Mezīd
‘Abbās veled-i O
Hüseyin birādereş
Mustafā veled-i Şāh Velī
Şāhvirdi veled-i O
Allāhvirdi birāder-i O
Mīr Sa‘īd veled-i Hasan
‘Alā’ü'd-dīn veled-i
Mehmed
Hākī veled-i Yārī
Kubād veled-i Ya‘kūb
Üveyskulu veled-i Kāsım Selāmet birāder-i O
a‘mā
Şāhkulu veled-i Yār ‘Alī
Şāh Velī veled-i Pīrī
Şāh ‘Alī birāder-i O
Şeyh ‘Alī veled-i O
Ni‘met veled-i Hasan
Fethī veled-i O
Sevindik veled-i Isfahān
Sevindik veled-i
Mehmed ‘Alī
Kubād veled-i Yahyā
Üveyskulu birādereş
‘Abdullāh veled-i ‘Alīkulu
a‘mā
‘Alī veled-i O
‘Īsā birādereş
Fethī birādereş
Hasan veled-i Kalender
Dervīş Hānkulu veled-i
‘Alī
Efendi veled-i Muhsin
m.
Kalender veled-i Bālī
Emīr veled-i Mehmed
Mehmed veled-i Hüseyin
a‘mā
Sevindik veled-i Hüseyin
Zeynel birādereş
Pīrī veled-i Elmedīn (?)
Sultānkulu veled-i O
Hānkulu veled-i Yār
Ahmed
Sultān Ahmed birādereş
Ahmedkulu birādereş
Melik Ahmed veled-i
Sultān Ahmed
İmāmkulu veled-i
Mehmed
Muhyi'd-dīn birāder-i O
278
Elvend veled-i Nāsır
14.000 olması gerekir.
BOA, TD 1028, s. 66 ve BOA, MAD 17895, s. 33'te “Mezra‘a-i Karalu”; BOA, TD 1049, s. 95 ve TK, KKA 285, v. 3a, 14a'da “Karye-i Karalu” şeklindedir.
280
BOA, TD 386, s. 244; BOA, TD 1028, s. 67; BOA, TD 1049, s. 93; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 3a, 6b.
279
92
m.
Hüseyin veled-i
Allāhviren
İmāmkulu birādereş
m.
‘Alī veled-i Gündüz
Velī veled-i Gedik
Sefer veled-i Eynü'd-dīn
Hudāvirdi veled-i
Allāhviren
Hālıkvirdi veled-i O
Şāhvirdi birādereş
m.
Ādem veled-i Yūsuf
Kerbela veled-i Dervīş
Halīl veled-i Hūbdār
Yolkulu veled-i Mehmed
Mehmed veled-i O
Hüseyin birādereş
m.
Yārkulu veled-i Seydī
Tengrikulu veled-i O
Fāzıl birādereş
m.
Sevindik veled-i Mūsā
Ağahān veled-i O
m.
‘Alī veled-i Sevindik
Bayrumkulu veled-i
Nilkaz
İmāmkulu veled-i Pīrkulu Kubād veled-i Seydī
Çelebi birādereş
m.
Kāsım
a‘mā
‘Alī veled-i O
m.
Abdāl birādereş
m.
Pīrī veled-i Sa‘dullāh
Şāhvirdi veled-i O
Yolu birādereş
Başlamış veled-i Dervīş
Seydīkulu veled-i
Şāhkulu
Cānkulu birādereş
m.
Durmuş veled-i Yūsuf
Şu‘ūn veled-i Ayvad
İmāmkulu birādereş
Kara Mehmed veled-i
Bāyezīd
‘Alī veled-i O
Velī birādereş
m.
Şa[h] Velī veled-i Mīrī
Mīr ‘Alī
a‘mā
Halīlkulu veled-i
Tengriviren
İmāmkulu veled-i ‘Alīhān
Eymirzākulu veled-i O
Velīcān veled-i Pīrhān
Mahmūd veled-i O
Hasan veled-i Hayātī
Şāh Mansūr veled-i O
Bünyād veled-i Hüseyin
Dostī veled-i Hayātī
Allāhvirdi veled-i Velīcān
Emīrcān veled-i Bālī
Yārkulu veled-i Allāhkulu
Yolu birādereş
m.
Allāhkulu veled-i ‘İvaz
Hasan veled-i O
‘Alīkulu veled-i
Hüseyinkulu
Şāhvirdi veled-i Seydī
Hudāvirdi veled-i O
Emīrzākulu veled-i
İskender
Hānkulu birādereş
Muhsin veled-i Kulu
Gevher veled-i O
‘Alī veled-i Seydī
Hudākulu veled-i ‘Arabşāh
Teñriviren [veled-i] ‘Alīcān
Sultānkulu birādereş
Şeyhīhān birādereş
m.
Pīrīhān birādereş
Ahmedkulu birādereş
Şāhvirdi veled-i Murād
Hızır veled-i Allāhyār
İmāmkulu veled-i O
Pīrkulu birādereş
Nazar veled-i Allāhyār
a‘mā
Korkmaz veled-i
Yaramış
Yaramış veled-i Bayram
Beğ
Tevekkül veled-i O
m.
Budak veled-i Bayram
Beğ
Kutlu Beğ birādereş
Muhyi'd-dīn veled-i O
m.
Sevindik veled-i Yārī
Yārī veled-i O
Zeynü'd-dīn veled-i ‘Azīz
Baba birādereş
Dostī veled-i O
Hıdmet birādereş
Burc ‘Alī veled-i Şāhruh
Ahmed veled-i Velī
Maksūd birādereş
m.
‘İnāyet birādereş
m.
‘Alīhān veled-i Şāhkulu
Hasan birādereş
Hüseyin birādereş
Velī veled-i Teñriviren
Hācī veled-i Şu‘ayb
Kanber veled-i Tohta
Mehmed veled-i Şeref
a‘mā
Şeref birādereş
a‘mā
Ramazān veled-i Şeref
Mehdīkulu veled-i
Mehmed
Aydın veled-i Nazar
Nazar veled-i Aydın
Dede birādereş
Ahmed veled-i ‘Īsā
Velīcān veled-i Alaman
Dönmez veled-i O
‘Alī birādereş
İmāmkulu veled-i
Hüseyin
Pīr veled-i Şeyhī
Tura-i Nilkaz
Mehdīkulu veled-i O
Ahmed veled-i Mü’min
Bāyezīd veled-i Bestām
Burc ‘Alī veled-i O
m.
Bayram ‘Alī birādereş
m.
Hasan ‘Alī veled-i
Hoşkadem
Hosun ‘Alī veled-i
Mehmed
Cānkulu birādereş
Eyin veled-i Ağa
Şāh ‘Alī veled-i
Hüseyinkulu
Hüseyinkulu veled-i O
Şāhkulu birādereş
Şāhkulu veled-i Seydī
Sultān ‘Alī veled-i Hoşī
Kul ‘Alī birādereş
‘Abdu'l-Kerīm veled-i
Hüseyinkulu
Şāh Kerem veled-i O
Burc ‘Alī veled-i
Mehmed
Şāh Kubād veled-i
Hüseyinkulu
Şāhvirdi veled-i ‘Abdī
Şādī veled-i Bā-Berk (?)
Sevindik birādereş
Şükür veled-i Korkmaz
Kutlu Beğ veled-i ‘Alī
Hācī Beğ birādereş
İmāmkulu veled-i O
Emīrzākulu veled-i
Hudāviren
Şefkat veled-i Nilkaz
Bālī veled-i Nilkaz
Satı veled-i O
Kidked birādereş
Pīrkulu veled-i Mahmūd
Yolkulu birādereş
Şāhkulu birādereş
İmāmkulu veled-i O
Muhammedkulu veled-i
Şāhkulu
Hoca Hasan ‘Alī veled-i
Kemāl
Abdāl veled-i O
Hüseyin ‘Alī veled-i
Kemāl
Kāsım veled-i Yār
Ahmed
Bayram veled-i O
Dāvudkulu birādereş
m.
Mustafā veled-i Yār
Ahmed
Mahmūd veled-i Şeyh ‘Alī
Tabtuk veled-i Şeyh ‘Alī
Ya‘kūb veled-i O
Allāhkulu veled-i Şeyh
Hasan
Kulucān veled-i
Allāhkulu
Āzin veled-i Şāhkulu
Hüseyinkulu veled-i O
Şāhkulu birādereş
m.
Seydī Ahmed veled-i
Mehmed
Varaka veled-i Seydī
Ahmed
Vefādār birādereş
Safā birādereş
m.
Dostī Bāyezīd birādereş
Allāhvirdi birādereş
Hānkulu veled-i Rüstem
Hānkulu birādereş
m.
Hamīd veled-i Mehmed
Yeñi Beğ veled-i Pīrī
Beşāret veled-i Cābī Beğ
Şu‘ūn birādereş
m.
Mīr Ahmed veled-i ‘Alī
Pīr Mezīd veled-i Kır
Mezīd
Hüseyin veled-i O
Baba birādereş
m.
Şehbāz veled-i Çelebi
Halīl veled-i Tohta
Doğmaz birādereş
Eslemez birādereş
m.
‘Īsā-i Kerkükī
Nefs birādereş
Delü Haydar veled-i
Teñriviren
Ca‘fer birādereş
Kubād veled-i O
m.
Güvendik veled-i Isfahān
Kara veled-i Hızır
Bedrī birādereş
Bahtiyār veled-i Kulu
Allāhviren birādereş
[v. 39b]
[v. 40a]
İmāmkulu veled-i Hān Ahmed
Cābir birāder-i O
93
Hāne: 218
Mücerred: 30
Resm-i ser-tagar: 1.827
Resm-i hāne-şümār: 1.090
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 1.380
Resm-i merā‘ī: 2.600
Resm-i behāyim: 85
Resm-i hayyāt: 120
Resm-i hayyāk: 300
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 945
Mukāta‘a-i boya-hāne: 12.800
Mahsūl-i bāğāt: 4.900
Mahsūl-i muhaddarāt: 480
Āsiyāb-ı Söğütlü, be-müşāreke-i
Köse Allāhviren, fī-sene: 120
Āsiyāb-ı Kazgan, be-ism-i
‘Alī Kethudā ve Şāh ‘Alī,
ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı tennūre, be-ism-i ‘Alī
Kethudā ve Şāh ‘Alī, ber-vech-i
iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Mīkā’īl, be-ism-i Hudāviren veled-i
Allāhviren, ber-vech-i iştirāk ve Sultān ‘Alī
veled-i Yādigār, ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Gedük, be-ism-i Çūpī Pīrī,
ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Çöplüger, be-ism-i
‘Alī Kethudā, be-müşāreke-i
Mīr Sa‘īd
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Holayim (?), be-ism-i
Halīl ve Tabduk, ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Şefkat ve şürekā, be-müşāreke-i
Mīr Sa‘īd veled-i Hasan ve Mehmed
veled-i Eslemez, ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Pīr-Mezīd ve
Seyyid-Ahmed
Bāb: 1
Resm: 40
Hınta: 227 tagar
Kıymet: 34.050
Şa‘īr: 277 tagar
Kıymet: 19.390
Cevzeka: 16 tagar
Kıymet: 7.200
Zürret: 36 tagar ‘Öşr-i küvvāre: 98
Kıymet: 2.880
Nakdiyye: 40
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 6 tagar
Kıymet: 420
Resm-i daruga: 910
[v. 40b]
Resm-i sad-çehār: 2.200
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 5.000
Hınta: 7,5 tagar
Kıymet: 1.125
Şa‘īr: 11 tagar
Kıymet: 770
Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 225
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 98.695
Hınta: 58 tagar
Kıymet: 7.800
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 62 tagar
Cevzeka: 4,5 tagar Zürret: 9,5 tagar
Kıymet: 4.340
Kıymet: 2.025
Kıymet: 760
Yekūn: 15.825
Karye-i Yahyā-ābād281, tābi‘-i Kerkük, hāss-ı mīr-livā-i Vāsıt
Kethudā Hüseyin veled-i
Yūsuf
Yoluhān veled-i
İbrāhīm
Hān Ahmed birādereş
Kubād birādereş
Aşūr veled-i Şeyh
Ahmed
Yūsuf birādereş
Baba birādereş
Allāhkulu veled-i Pīrīkulu Esvedek veled-i Bāyezīd
Pīrīhān veled-i Şāhkulu
Mahmūd veled-i İsmā‘īl İsmā‘īl veled-i O
Budak veled-i Ahmed
Babakulu veled-i
Bayındır
Kethudā Şāhkulu veled-i
Dündar
Şāhvirdi veled-i Selmān Kāsım veled-i Kürd
Pīrī veled-i Bayındır
Āzīne
Bayramkulu veled-i Sālih
Şu‘ūn veled-i Hasankulu
Mīrzā veled-i ‘Alī
Uğurlu veled-i Hoşkadem
Cānfedā veled-i Şāhkulu
Murād veled-i Murā
m.
Hüseyin veled-i O
Maksūd veled-i Dilenci
Yūsuf birādereş
Kāzım veled-i Hüseyin
Pīr ‘Alī veled-i Pīr Velī
Şāhkulu veled-i Yaldın (?)
Sultānkulu birādereş
Bayramkulu birādereş
Veled veled-i ‘Abd ‘Alī Emīrzā ‘Alī birādereş
Pīrī veled-i Āzīne
Üveys veled-i Āzīne
İsmā‘īl veled-i O
Baba birādereş
Seydīkulu veled-i Velī
Kara Şeyhī veled-i Āzīne
Halīfe veled-i Nāsır
Pīrī veled-i Şeyhī
Kürd Mehmed
Kubād veled-i Pīrī
İshāk veled-i İdrīs
Kurtulmuş birādereş
Hoşkadem veled-i Kādī
Budak veled-i Sitti (?)
281
94
BOA, TD 1028, s. 68; BOA, MAD 17895, s. 30; TK, KKA 285, v. 6b.
Kūteh İmāmkulu veled-i
Allāhkulu
Hayāl-i Kürd
Dervīş veled-i Abdāl
Gulām ‘Alī veled-i O
Bayad veled-i Hüseyin
Şāhkulu veled-i
Sevindik
[v. 41a]
Budak veled-i Nāsır
‘Alī veled-i Bayındır
Geçgine veled-i Bayındır
Hüseyin ‘Alī veled-i O
Velī veled-i ‘Alī Cüneyd
Koç ‘Alī veled-i
Hoşkadem
İmāmkulu veled-i Mīr Hasan
Muhyi'd-dīn birādereş
Yādigār veled-i Kürd
İmāmkulu-i Keçel
Veled-i Şu‘ūn
Seydī
Mīrzā
pāpūcī
Bünyād
Hāne: 67
Mücerred: 1
Resm-i ser-tagar: 862
Resm-i hāne-şümār: 335
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 300
Resm-i merā‘ī: 520
Resm-i hayyāk: 75
Mukāta‘a-i kefş-dūz: 60
Mahsūl-i bāğāt: 1.000
Mahsūl-i muhaddarāt: 40 Resm-i hayyāt: 40
Hınta: 66 tagar
Kıymet: 9.900
Şa‘īr: 102 tagar
Kıymet: 7.140
Cevzeka: 4,5 tagar
Kıymet: 2.025
Zürret: 14 tagar
Kıymet: 1.200
Resm-i behāyim: 55
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 500
Resm-i sad-çehār: 868
Resm-i daruga: 620
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Zürret: 12 vezne
Kıymet: 48
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Mahsūl-i piyāz: 40
Yekūn: 25.580
Mālikāne-i karye-i m., yiğirmiden bir, der-tasarruf-ı verese-i Ca‘fer Ağa, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 24 tagar
Şa‘īr: 68 tagar
Cevzeka: 1,5 tagar Zürret: 5 tagar
Kıymet: 3.600
Kıymet: 4.790
Kıymet: 675
Kıymet: 400
Yekūn: 9.435
282
Mezra‘a-i Melha , tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Yekūn: 1.500
Mālikāne-i mezra‘a-i m., der-‘uhde-i Muhammed. Mezkūr Melha'nın mālikānesi defter-i köhnede hāss kayd olunmuş, soñra mezkūr Muhammed
mīrīden satun almış; elinde Bağdād Kādīsı olan Mehmed bin Şeyh Dürūd imzāsıyla mümzā Dakūk Kādīsı Mevlānā Muslihu'd-dīn hücceti var.
[v. 41b]
Mezra‘a-i Gökce-çal ve Kızılca-Bulak283, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 20 tagar
Şa‘īr: 42 tagar, 16 vezne
Kıymet: 3.000
Kıymet: 2.999
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 10 tagar
Yekūn: 1.750
Bu dahi bālāda tafsīl ve beyān olunduğu üzere ‘āmme-i hukūk-ı şer‘iyye ve kāffe-i rüsūm-ı ‘örfiyyesiyle -mimmā zükira ev lem-yüzkerHazret-i Resūl-i Ekrem'e vakf ta‘yīn olunmağın mahalline şerh virildi. Fī 18 N. [Ramazān], sene 39. Harrerehü'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-küttāb. (Bu
açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Depelü284, tābi‘-i Kerkük
Şāhkulu veled-i Cān ‘Alī
Hasan veled-i O
Şāhvirdi veled-i İmāmkulu
Mīrkulu veled-i Yağbasdı
Yaslak veled-i O
Allāhkulu birādereş
Sultānkulu birādereş
Hüseyin veled-i ‘Alīkulu
Üveys birādereş
m.
Üveys veled-i Halīl
Allāhvirdi veled-i O
m.
Hālıkvirdi birādereş
Mezīd veled-i Bāyezīd
Bāyezīd veled-i O
Uşah veled-i Pīr ‘Alī
‘İnāyet birādereş
Veled veled-i Pīr ‘Alī
Bayat birādereş
Hidāyet birādereş
Hānkulu veled-i Selīm
Selīm veled-i ‘Alī
Haydar veled-i Hānkulu
Ahmedī veled-i ‘Abdī
‘Alī veled-i Hasan ‘Alī
Velīcān veled-i Mahmūd
‘Alīcān veled-i O
Mīkā’īl veled-i Kürd
Mahmūd veled-i Hoşhaber
Hüseyin veled-i Kulu
Allāhī birādereş
m.
Ahmed Keşābī veled-i
Hoş-cū (?)
Kulucān veled-i ‘Alī
Vefā veled-i Kubād
Şāhkulu birādereş
Şu‘ūn veled-i Yūsuf
Dede veled-i O
282
TD. MAD 17895, s. 33; TK, KKA 285, v. 7b, 12b.
TK, KKA 285, v. 3a, 14b.
284
BOA, TD 1028, s. 64; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 3a, 4b. Ayrıca BOA, TD 1049, s. 91'de “Karye-i Tepelü” şeklindedir.
283
95
Hoş-cū (?)
Allāhvirdi birādereş
Şāh veled-i Şu‘ūn
‘Alīkulu veled-i Dede
m.
Hüseyin veled-i Şāhviren ‘Alī Mura birādereş
Hidāyet birādereş
Cānkulu veled-i Bahşī
Bālī-i bakırcı
Nebī veled-i Cān ‘Alī
Mīrīcān veled-i Mahmūd
Hudādād veled-i Dilenci
Hüseyinkulu veled-i O
Burhān birādereş
Kādī veled-i Avşar
m.
Seydīkulu birādereş
İmāmvirdi veled-i Şāhvirdi
Dīvāne birādereş
Haydar veled-i Dervīş
Şāhkulu birādereş
Kalender birādereş
Kādir veled-i O
m.
Gaybullāh-i Kürd
Mehmed birādereş
m.
Şāh Kāzım veled-i Kulu
Mustafā veled-i Mansūr
Ahmed birādereş
‘Alī veled-i Mansūr
Hızır veled-i Ramazān
Hayat veled-i Üveys
Yolkulu birādereş
[v. 42a]
‘Abd veled-i A‘mā
İmāmkulu veled-i O
İbrāhīm veled-i Muhammed Durmuş veled-i O
Arı veled-i Yūnus
İskender birādereş
Bünyād veled-i Silāh
‘Aşūr veled-i O
m.
Mehmed veled-i Kāle
Oduncu Şāhkulu
Haydar veled-i Kāsım
Şāh Mansūr veled-i
Seydīkulu
Hoca veled-i Şāhım
İmāmkulu birādereş
m.
Tohtamış veled-i
Mehmed ‘Alī
İmāmkulu veled-i
Zeynü'd-dīn
Cān ‘Alī veled-i Pīr ‘Alī
Seydī veled-i Kulu
m.
Şehīdkulu veled-i
Hüseyin ‘Alī
Bayram veled-i Himmet
Oruç veled-i Allāhkulu
Mezīd veled-i Tohtamış
Baba ‘İvaz veled-i Nilkaz ‘Alīkulu veled-i O
Kerīm veled-i O
Şāh Velī veled-i Mahmūd Seydīkulu veled-i O
m.
Emīrkulu veled-i Abdāl
m.
İmāmkulu-i birādereş
m.
Gündüz veled-i Mahmūd
Ramazān
Paşa veled-i Murād
Ahmed veled-i O
Uğurlu veled-i Selāmet
Karaca birādereş
Hasan veled-i Şehsüvār
a‘mā
İdrīs veled-i ‘Alīkulu
Şāhvirdi veled-i ‘Alī
Şāhkulu birādereş
‘Alī veled-i Hayr
Velī veled-i Budak
Haydar birādereş
Şāhkulu veled-i Hayr
Safer birādereş
Kıyās veled-i Hudādād
Memi veled-i Garīb
Allāhkulu veled-i
Gündüz
Emīrkulu veled-i Çoban
Bünyād veled-i Kaycı
Baba veled-i Halīl
İbik birādereş
Ca‘fer veled-i Ağa
Elvend veled-i Ahmed
Pīrī birādereş
Bünyād veled-i Elvend
m.
Bayramgeldi veled-i
Halīl
Kubād veled-i ‘Arab
Dervīşkulu veled-i Hācī
‘Alī
İmāmkulu birādereş
m.
Temü[r]hān veled-i
Tarhān
Yūsuf veled-i Kürd
Şāhkulu birādereş
m.
Allāhkulu veled-i Emīrzā Hasan ‘Alī veled-i O
m.
Haydar veled-i Ağa
‘Alīhān veled-i Mehmed
Cāgīr veled-i Şāhkulu
Velī veled-i Şāhvirdi
Fakı veled-i Şāhkulu
Ferruhzād veled-i
Bayram
Baba Ahmed
mü’ezzin
Hasan veled-i Pīrkulu
Budak veled-i Kubād
m.
Şāhkulu veled-i Hammāl
Ağa-i a‘mā
Halīl veled-i Mezīd
Ağa-i Zerzeli (?)
Şāh ‘Alī veled-i Burc
‘Alī
Tur ‘Alī veled-i Kāsım
Hāne: 127
Mücerred: 18
[v. 42b]
Resm-i ser-tagar: 1.125
Resm-i hāne-şümār: 635
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 185
‘Öşr-i küvvāre: 40
Mukāta‘a-i tamga: 110
Mahsūl-i bāğāt: 500
Resm-i merā‘ī: 1.742
Resm-i behāyim: 120
Mukāta‘a-i medbaga: 72
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Mahsūl-i piyāz: 40
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 1.228 Āsiyāb-ı Haska (?), der-‘uhde-i Sultān
Ahmed
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Söğütlü, der-‘uhde-i
Sultān Ahmed-i m.
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı tennūre, der-‘uhde-i Karaman
ve Yār ‘Alī ve Sarı ‘Alī
Bāb: 1
Resm: 40
Hınta: 66 tagar
Kıymet: 9.900
Cevzeka: 11 tagar
Kıymet: 4.950
Zürret ve duhn: 55 tagar
Kıymet: 4.400
Simsim: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 165 tagar
Kıymet: 11.550
Resm-i hayyāk: 150
Resm-i hayyāt: 30
Resm-i daruga: 620
Resm-i sad-çehār: 1.400
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Hınta: 2,5 tagar
Kıymet: 375
Şa‘īr: 8 tagar
Kıymet: 560
Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 225
Zürret: 3 tagar
Kıymet: 240
Yekūn: 39.282
96
Resm-i hallāc: 25
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yiğirmiden bir, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 23 tagar
Şa‘īr: 68 tagar
Cevzeka: 3,5 tagar Zürret: 24 tagar
Kıymet: 3.450
Kıymet: 4.760
Kıymet: 1.575
Kıymet: 1.920
Yekūn: 11.705
Tā’ife-i Lik285, tābi‘-i Kerkük, cebelü
Melik Ahmed
Şeyh Mehmed
Allāhvirdi
Mehmed
Şāhvirdi
Kayıtmaz
Maksūd
Kara
Pīrkulu veled-i Ahmed
Mīrhān
Halīl
Pīrī
İmāmkulu
Pīr Ahmed
Dönmez
Seydī Kāsım
Göçeri
‘Alī
Cebrā’īl veled-i Kulu
Satılmış
Karaca
Ocağ
Palan
Şāh Hüseyin
Allāhī
Meydān
İbrāhīm
[v. 43a]
Şahvirdi
Hāne: 28
Hāsıl ma‘a resm-i hāne ve ‘ādet-i ağnām
Yekūn: 7.550
Tā’ife-i Sülduz286, tābi‘-i Kerkük, cebelü
Tengriviren veled-i Mezīd
Şāhvirdi veled-i Bāyezīd
Durmuş veled-i Hasan
Türemiş veled-i ‘Alī
‘Alā’ü'd-dīn veled-i
Hüseyin
Şükrü birādereş
Kubād veledeş
m.
Maksūd ‘Alī birādereş
m.
Devletyār veled-i ‘Alī
Türemiş veledeş
m.
Dolu veled-i Devletyār
m.
Ahmed veled-i
Muhammed
Pīrīhān veled-i Ahmed
Yār ‘Alī veled-i Sitti (?)
Şah ‘Alī veled-i Evren
Veled veled-i Tamış
Bā-Berk veled-i Mīkā’īl
‘Alī veled-i Hızır
Allāhkulu veled-i Yār ‘Alī
Zeynel veled-i Hasan
‘Āşūr veled-i Seydī Ahmed
Muhammed veled-i Tamış
Şāhvirdi veled-i Teñriviren
Baba veled-i Hüseyin
İmāmkulu veled-i
Allāhviren
Allāhvirdi birādereş
Hālıkvirdi birādereş
m.
Pīr ‘Azīz veled-i Zikrī
Dede birādereş
m.
Hüseyin veled-i Pīr ‘Azīz
Mūsā veled-i Hamza
Seher veled-i Hasan
m.
Seydī ‘Alī birādereş
İne Beğ veled-i Mazhar
Kutlu Beğ birādereş
Dede veled-i Ahmed
Kulu veled-i Abdāl
Haydar birādereş
Sevindik veled-i ‘İvaz
Güvendik birādereş
m.
Teñrivirmiş veled-i Dostī
Beği veled-i Üveys
Hüseyin veled-i Nebī
m.
Hoşgeldi veled-i Kulu
Şāh Nazar veled-i O
m.
Şehriyār birādereş
İmāmkulu veled-i Mahmūd
Polad veled-i ‘İvaz
‘Alīcān veled-i Velīcān
Mehmed veled-i O
m.
Oruç veled-i Üveys
Hasan veled-i O
m.
Sultān veled-i Bālī
Teñrivirmiş birādereş
Keke veled-i Nefs
Dāvud birādereş
m.
Kulucān veled-i Hasan
Teñrivirmiş veled-i O
m.
Hasan veled-i ‘Alīcān
İmāmkulu birādereş
Hüseyin veled-i Hudāvirdi
Bayram veled-i Mansūr
Göç Beğ birādereş
Gaybkulu veled-i İsmā‘īl
Bayram veled-i Kulu
[v. 43b]
Kādir ‘Alī birādereş
Sevindik veled-i Pīrkulu
Hāne: 53
Mücerred: 14
Hāsıl ma‘a resm-i hāne ve ‘ādet-i ağnām
Yekūn: 7.155
Tā’ife-i Döğer287, tābi‘-i Kerkük, cebelü
Pīr Velī veled-i Pīr ‘Alī
Bāyezīd veled-i Teñriviren
Ahmed veled-i O
m.
Eyyūbī veled-i Hayālī
Şāh ‘Alī veled-i Velī
Ahmed veled-i O
Hızır veled-i Pīr Himmet
Bayram Beğ veled-i O
m.
Polad veled-i Ahmed
Tamış veled-i O
Kutluşāh veled-i Pīr
Himmet
Bū-Sa‘īd veled-i O
Kulucān veled-i Seydīkulu
Kara Pīrkulu veled-i
Himmet
Hān Ahmed veled-i O
m.
Kelām birādereş
Seydī veled-i Yurd
Allāhkulu veled-i O
m.
Bayat veled-i Pīr Velī
Sultān veled-i Pīrī
Enbiyā veled-i Evliyā
Timur birādereş
Dost ‘Alī veled-i Haydar
‘Alī veled-i İbrāhīm
Yār Tarhān veled-i Nefs
Baba birādereş
m.
Bahşāyiş veled-i İbrāhīm
Hüseyin veled-i O
Korkmaz veled-i Şāhkulu Şāh ‘Alī veled-i
m.
Allāhvirdi veled-i Çelebi
Güveği veled-i Tatlu Beğ Hasan veled-i Murād
Eshed veled-i Hımārī
Habergeldi veled-i Tur ‘Alī
Hasan veled-i Mūsā ‘Alī
Tohta veled-i O
Cihānşāh veled-i Cihāngīr
Laçin veled-i Cihānşāh
Pīr Velī veled-i Himmet
Bayram veled-i Cihāngīr
m.
Pīrkulu veled-i ‘Alī
Hüseyin veled-i O
Kāzım veled-i ‘Alī
Mehmed veled-i Düşci
Yolu veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i Seydī
Ahmed
Mehmed veled-i Mīkā’īl
Göklin veled-i Kara ‘Alī
Sefer veled-i Şāhvirdi
Şāhvirdi veled-i Āzīne
İmāmkulu birādereş
Gündüz birādereş
Neferan: 53
Hāne: 45
Mücerred: 8
285
TK, KKA 285, v. 16b.
Aynı yer.
287
Aynı defter, v. 15b.
286
97
[v. 44a]
Hāsıl ma‘a resm-i hāne ve ‘ādet-i ağnām
Yekūn: 6.875
Tā’ife-i Karaca Bayat288, tābi‘-i Kerkük, cebelü289
Allāhī veled-i Hüsām
Nevrūz veled-i Bayram
Cemāl veled-i Rüstem
Şāhvirdi veled-i Üveys
Muhtār veled-i Hüsām
Budak veled-i Şükür
Tohta veled-i Devletyār
Nefs veled-i Seydī
Sultānkulu veled-i
Hüseyinkulu
‘Ubeyd veled-i Mehmed
‘Aşūr veled-i Sa‘ādetyār
Pīrkulu veled-i İhtiyār
Hudākulu veled-i
Allāhvirdi
Zeynī Beğ veled-i İsmā‘īl Palud veled-i Dilenci
Göçeri veled-i Ahmed
Kubā[d] veled-i
Muhammed
Hüseyin ‘Alī veled-i
‘Osmān
‘İvaz birādereş
Kulu veled-i Güzel
Sultān ‘Alī veled-i ‘Alī
‘Alī veled-i Hācī
Cāne veled-i Haydar
Neferan: 23
Hāsıl ma‘a resm-i ağnām ve resm-i hāne
Yekūn: 4.550
Tā’ife-i Gilevān290
Uğurlu veled-i Resūl
Zünnūn veled-i Sefer
Bayındır veled-i İskender
Himmet veled-i ‘Abdī
Hoşhaber
Mūsā birādereş
Ca‘fer veled-i Sefer
Oruç veled-i ‘Alī
Hoşkadem veled-i Isfahān
Pīrkulu veled-i Cābī
Pīr Velī veled-i O
[Neferan: 11]
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 3.500
Yekūn: 3.810
Resm-i hāne-şümār: 210
Bādhavā: 100
[v. 44b]
Tā’ife-i Siyāh Mansūr291
Allāhī veled-i Hüsām
Nevrūz veled-i Bā-Pīr
[Bayram]
Cemāl veled-i Rüstem
Şāhvirdi veled-i Üveys
Muhtār veled-i Hüsām
Budak veled-i Şükür
Tohta veled-i Devletyār
Nefs veled-i Seydī
Sultān[-kulu] veled-i
Hüseyinkulu
Cān Ahmed veled-i ‘Ubeyd
‘Aşūr veled-i Sa‘ādetyār
Pīrkulu veled-i İhtiyār
Mehmed veled-i ‘Ubeyd
Hudākulu veled-i
Allāhviren
Zeynī Beğ veled-i İsmā‘īl Palud veled-i Dilenci
Göçeri veled-i Ahmed
Kubād veled-i
Muhammed
Kulu veled-i Güzel
‘Alī veled-i Hācī
Cāne veled-i Haydar
Hüseyin ‘Alī veled-i ‘Osmān ‘İvaz birādereş
Sultān ‘Alī veled-i ‘Alī
[Neferan: 24]
Karye-i Furkān292, tābi‘-i mezbūr
Şāhvirdi veled-i Şāhkulu
Dīvāne veled-i O
Behlūl birādereş
Mehmedhān veled-i
Şāhkulu
Hayrullāh Baba birādereş İsmā‘īl veled-i O
Rūhullāh Baba veled-i
Şāhkulu
İmāmkulu veled-i
Kalender
‘Alīkulu veled-i O
Maksūd veled-i Budak
Eynel veled-i O
‘Īsā veled-i O
m.
Ahmedkulu veled-i
Bāyezīd
Dilenci veled-i Şāhbāz
Nefs veled-i ‘Alīkulu
Burc ‘Alī veled-i İmāmkulu Oruç veled-i O
Hārūn veled-i Şihāb
Pīrgeldi veled-i Nazar
Dede veled-i O
Hasan veled-i Baba
Hüseyin
Muhsin birādereş
Tengrikulu birādereş
Hān ‘Alī veled-i Hasan
Hızır veled-i Dervīş
İlyās birādereş
m.
Hasankulu veled-i
Cānkulu
Hasan veled-i Ramazān
Arslan veled-i Hasan
Durak veled-i Hüseyinkulu
Aydoğmuş veled-i Selāmet
Yūsuf birādereş
İmāmkulu veled-i Ca‘fer
Hadmā birāder-i Āzīne
Berk veled-i Hüseyin
Abdāl-ı Aksoylu
Cüneyd veled-i Seydī
Garībşāh veled-i ‘Abdullāh
Hidāyet veled-i O
Bayramkulu veled-i
Seydīkulu
Zünnūnkulu veled-i
Ramazān
Haydar veled-i ‘Abd-ı
Āzīne
Nūr ‘Alī veled-i Pīr
Budak
‘Alīkulu veled-i Pīrkulu
Hayālī birādereş
m.
Selmān veled-i Oruç
Şāhkulu veled-i
Hüseyinkulu
Kubād veled-i O
m.
Veled birādereş
m.
Nūr ‘Alī veled-i Kara
Haydar veled-i Kubād
‘İvaz veled-i Hasan
Bāyezīd veled-i Kurd
Emīrzākulu veled-i O
Şu‘ūn veled-i Eyyūbī
Nebī veled-i Hüseyinkulu ‘Alī veled-i Bālī
Tengrivirmiş veled-i Devlet
Yūsuf veled-i Nilkaz
‘Alī veled-i İsrā’īl
Haydar birāder-i Ca‘fer
‘Aşūr veled-i Pīr Ahmed
Sinān veled-i O
m.
‘Alī veled-i O
[v. 45a]
Kerbelāyī veled-i
Hāne: 60
Resm-i ser-tagar: 446
288
Resm-i hāne-şümār: 300
98
Mücerred: 6
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 100
Aynı defter, v. 16a.
Tā’ife-i Siyāh Mansūr re‘āyāsının isimleri ile hemen hemen aynıdır.
290
TK, KKA 285, v. 4a.
291
Tā’ife-i Karaca Bayat re‘āyāsının isimleri ile hemen hemen aynıdır.
292
BOA, TD 1028, s. 66; BOA, MAD 17895, s. 31-32; TK, KKA 285, v. 8b.
289
Yārgeldi veled-i Nazar
Resm-i merā‘ī: 350
Resm-i behāyim ve düğe: 30
Resm-i hayyāk: 60
Mahsūl-i bāğāt: 50
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40 Resm-i hayyāt: 5
Resm-i hallāc: 10
Āsiyāb-ı Dīvāne
Bāb: 1
Resm: 40
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 500
Hınta: 44,5 tagar
Kıymet: 6.675
Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 900
Zürret: 18,5 tagar
Kıymet: 1.480
Simsim: 10 vezne
Kıymet: 75
Şa‘īr: 63 tagar
Kıymet: 4.410
Resm-i daruga: 470
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar293
Kıymet: 150
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i sad-çehār: 480
Hınta: 1,5 tagar Şa‘īr: 2,5 tagar
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 225
Kıymet: 175
Kıymet: 80
Yekūn: 16.466
Mālikāne-i karye-i m., der-tasarruf-ı Baba Şāhkulu 4 sehim ve der-tasarruf-ı Muhammed Eslemez 2 sehim
Hınta: 15,5 tagar Şa‘īr: 22 tagar
Cevzeka: 2 vezne Zürret: 6,5 tagar
Kıymet: 2.325
kıymet: 1.540
Kıymet: 900
Kıymet: 520
Yekūn: 5.285
Karye-i Bād-ābād294, tābi‘-i mezbūr
Hānkulu veled-i Kethudā
‘Alī
Muhsinkulu veled-i O
Sultānkulu birādereş
Hüseyinkulu veled-i
Obam (?)
Emīrzākulu birādereş
Hānkulu birādereş
Allāhviren veled-i
Hüseyin
Şāhkulu veled-i Pīr ‘Alī
Dostī veled-i Yağdı
Pīrī birādereş
Haydar veled-i ‘Alīcān
Hasan birādereş
m.
Şāhkulu veled-i Hūbyār
Sultānkulu veled-i ‘Alī
Emīrkulu birādereş
m.
Baba veled-i Zeynel
Emīrzā birādereş
‘Abbās veled-i
Hudāviren
Pīrī veled-i Elvend
Seydīkulu veled-i Hasan
Seydīkulu veled-i Mīkā’īl
[v. 45b]
Bünyād veled-i Dilenci
Velī veled-i Yağmur
‘Alī birādereş
m.
Dāvudkulu veled-i O
Ahmed veled-i Hüseyin Karaca birādereş
Ganīmet veled-i Sālih
Sa‘dī veled-i O
Nūr ‘Alī veled-i Sālih
Nazar veled-i O
Hayrī birādereş
m.
Pīrān veled-i Şeyhī
Cüneyd birādereş
Melik birādereş
Elve[n]dyār veled-i
Yādigār
Sa‘dī birādereş
Mehmed birādereş
Mehmed veled-i Üveys
Ahmed veled-i O
Kuluhān veled-i Cāne
Durmuş veled-i O
m.
Emīrkulu veled-i Pīrkulu
Eynel veled-i Yūnus
Ahmedkulu O
Hüseyinkulu veled-i Kulu
Gövem (?) veled-i O
Pīrkulu veled-i Muhyi'd-dīn
Hasan veled-i ‘Alīcān
Hüseyinkulu veled-i Kulu
Hāne: 45
Resm-i ser-tagar: 690
Resm-i hāne-şümār: 225
Resm-i behāyim: 45
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 345
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 75
Kehrīz, verese-i Seydī İbrāhīm Resm-i hayyāt: 60
harāb
Şa‘īr: 132
Kıymet: 2.940
293
Resm-i merā‘ī: 866
Resm-i hayyāk: 40
Āsiyāb-ı Büñüş, der-‘uhde-i Ahmed veled-i
Seyyid Mehmed
Bāb: 1
Resm: 40
Mahsūl-i bağçe-i verese-i Seyyid
Muhammed, fī-sene: 50
Resm-i hallāc: 150
Hınta: 106 tagar
Kıymet: 15.900
Zürret: 12 tagar Simsim: 2 tagar
Kıymet: 960
Kıymet: 300
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Hınta: 2,5 tagar
Kıymet: 375
294
Mücerred: 5
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Resm-i daruga: 620
Resm-i sad-çehār: 765
Şa‘īr: 5 tagar
Zürret: 0,5 tagar
Kıymet: 350
Kıymet: 40
Miktarı 1 tagar veya kıymeti 300 akça olmalıdır.
BOA, TD 1028, s. 62; BOA, TD 1049, s. 93; TK, KKA 285, v. 3a, 8a, 13b, 17a.
99
Yekūn: 24.131
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 23,5 tagar Şa‘īr: 46 tagar
Zürret: 4 tagar
Kıymet: 3.525
Kıymet: 3.220
Kıymet: 320
Yekūn: 7.065
[v. 46a]
Karye-i Yarımca295, tābi‘-i Kerkük
Allāhvirdi veled-i
Karaoğlan
‘Āşūr birādereş
Dervīş birādereş
‘Ömer veled-i Karaoğlan
Velīcik veled-i ‘Alīmend
Nebī veled-i O
m.
Pīr Hüseyin veled-i ‘Alī
Mendenī
Mahmūd veled-i O
m.
Seyfü'd-dīn veled-i ‘Alī
Mendī
Pīr Velī birādereş
Şemsü'd-dīn birādereş
Kızıl Baba veled-i
Yādigār
Hudākulu veled-i O
Pīrkulu birādereş
Mübārek veled-i Yādigār
Şāhkulu veled-i O
Tengrikulu veled-i O
Murād veled-i ‘Umreyn
Maksūd birādereş
Pīr Gāyib veled-i Murād
‘Ākıl veled-i Ahmedullāh Ramazān veled-i
Mahmūd
Ulaş birādereş-i O
Mīkā’īl veled-i Ayvad
Hamza birādereş
Hācī veled-i Tevekkül
Şeref veled-i İlyās
Hāne: 26
Resm-i ser-tagar: 158
Resm-i hāne-şümār: 130 Resm-i mevāşī: 50
Hınta: 8 tagar
Kıymet: 1.200
Şa‘īr: 40 tagar
Kıymet: 2.800
Zürret: 6 tagar
Kıymet: 480
Nakdiyye: 40
Hasan veled-i İne Beğ
Mücerred: 2
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 1.500
Bādhavā: 100
Resm-i sad-çehār: 870
Hınta: 5 vezne [tagar]
Kıymet: 750
Şa‘īr: 1,5 tagar
Kıymet: 105
Zürret: 5 vezne
Kıymet: 20
Resm-i daruga: 620
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 280
Yekūn: 7.908
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 2,5 tagar Şa‘īr: 24 tagar
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 375
Kıymet: 1.680
Kıymet: 160
Yekūn: 2.215
Mezra‘a-i Gök-depe296, tābi‘-i mezbūr
Hāsıl: 20.000
[v. 46b]
Mezra‘a-i Küncitlü297, tābi‘-i mezbūr
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 25 tagar
Kıymet: 1.750
Hāsıl
Zürret: 17 tagar
Kıymet: 1.360
Cevzeka: 1 tagar Simsim: 1 tagar
Kıymet: 450
Kıymet: 150
Mahsūl-i muhaddarāt: 39
Yekūn: 6.000
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 5 tagar, 5 vezne Şa‘īr: 8 tagar, 15 vezne Cevzeka: 7 vezne Simsim: 7 vezne
Zürret: 6 tagar
Kıymet: 787,5
Kıymet: 612
Kıymet: 157.5
Kıymet: 52
Kıymet: 480
Yekūn: 2.489
Bālāda zikr olunduğu üzere karye-i mezbūre, hidmeti mukābelesinde müşārun-ileyh Vezīr-i a‘zam ve Serdār-ı ekrem Hüsrev Paşa
hazretlerine ber-vech-i temlīk virilmeğin defter-i icmāle kayd olunmağla mūcebince defter-i mufassala dahi kayd ve sebt olundu.
Fi't-tārīhi'l-mezbūr. Harrerehü'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-küttāb. (Bu açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Gökdan298, tābi‘-i mezbūr
Kethudā Mahmūd veled-i ‘Alī birāder-i O
[ ]virdi
Budak birāder-i O
Zeynü'd-dīn veled-i O
Pīr Ahmed veled-i Enişte
Mansūr veled-i Hızır
Hızır veled-i O
295
Şādmān birāder-i O
Şāhvirdi veled-i
Teñriviren
Emīn birādereş
Sevindik veled-i Pīr Ahmed Velī veled-i Dilenci
İsmā‘īl veled-i ‘Alī
Seyfü'd-dīn veled-i O
Bā-Berk birāder-i O
Piyāde veled-i O
Rīş veled-i O
Bayındır birādereş
TK, KKA 285, v. 3b, 8a, 17a. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 31'de “Mezra‘a-i Yarımca” şeklinde geçmektedir.
BOA, MAD 17895, s. 35-36; TK, KKA 285, v. 3b, 8a.
297
BOA, TD 1028, s. 67; BOA, TD 1049, s. 96; BOA, MAD 17895, s. 31; TK, KKA 285, v. 3b, 9a'da “Mezra‘a-i Küncidlü” şeklindedir.
298
BOA, MAD 17895, s. 31; TK, KKA 285, v. 3b, 9a.
296
100
[v. 47a]
‘Alī veled-i O
m.
Hānkulu veled-i
Hüseyinkulu
İmāmkulu veled-i O
Dāgāh (?) birādereş
Babakulu birādereş
Üveys birādereş
Durmuş veled-i Yolkulu
Ayas veled-i Nazar
Bā-Hoş birādereş
m.
Tohta veled-i ‘İvaz
Hüseyin veled-i O
m.
Değin veled-i Hüseyin
‘Alī
Ahmed veled-i Cemāzī
Zeynü'd-dīn veled-i O
‘İzzü'd-dīn birādereş
m.
Cemāzī birāder-i Ahmed
‘Arab veled-i
Muhammed
Tengrikulu birāder-i
‘Arab
Hudākulu veled-i Resūl
Resūl veled-i Allāhviren
Şu‘ūn veled-i Ayvad
Ayvad veled-i O
m.
İbrāhīm veled-i Halīl
Devrek veled-i O
m.
Öngüd veled-i Halīl
Halīl veled-i İbrāhīm
Murād veled-i O
m.
Mīkā’īl veled-i Güdef (?)
Dostī birādereş
m.
Ni‘met veled-i İshāk
Göñüleş veled-i O
m.
Bekiş veled-i Toy
Fethullāh birādereş
m.
Velī veled-i Çīb (?)
Şā[h] Nazar birādereş
Pīrī veled-i Dilenci
İmāmkulu veled-i
Teñrivirmiş
Hızır birādereş
Devletgeldi birādereş
m.
Emīr veled-i Mehmed
‘Alī
Kara Leylī veled-i ‘Ömer
Gāyib veled-i Hasan
Teñrivirmiş veled-i
Karaman
Çūpī veled-i Muhammed
Pīr Muhammed ve Enişte Güvendik veled-i O
Hüseyinkulu veled-i
Muhammedkulu
Sultānkulu birādereş
m.
Kutlu veled-i ‘İvaz Kara
Baba veled-i Üveys
Tatlu Beğ veled-i Kutlu
Beğ
‘Āşūr veled-i Ya‘kūbcān
Hasankulu veled-i
Mahmūd
Hamza veled-i O
m.
Göçi veled-i Ahmed
Mūsā veled-i Pīrī
Murād veled-i Kırış
Himmet veled-i Kara
Çoban veled-i Ulaş
Başla veled-i O
Karaca veled-i ‘Alī
Hudāviren veled-i ‘Āyiş
Göçeri veled-i O
m.
Gökce veled-i Ümid
Hayrkulu veled-i Mansūr
Muhammedkulu veled-i
Pīrī
Gā’ib veled-i Seylī
Müsāfir birāder-i Çūpī
Ulaş veled-i Pīr
Muhammed
Bekiş birādereş
Emīr birāder-i
Hüseyinkulu
Şükür veled-i Murād
Beşāret veled-i O
Şenhol veled-i Kutbu'd-dīn
Hüseyin birādereş
Sālyār birādereş
İbrāhīm birādereş
Senik birādereş
m.
Yūsuf veled-i Celāl
Şemsü'd-dīn birādereş
‘İnāyet veled-i Mīkā’īl
Sultānşāh veled-i Murād
İlyās veled-i Şāhkulu
Mīrkulu birāder-i
Durmuş
Şükür veled-i Mamaça
Kāsım veled-i Hüsrev
Hamza veled-i Hamza
Şeyh ‘Alī veled-i Dervīş
Hızır
Halīl veled-i O
Kalender Dervīş
birādereş
Pīr Nāsır birādereş
Bū-‘Alī birādereş
Karagöz birāder-i Gökce
Çalık birāder-i Gökce
Ganīmet birādereş
Kara Bayram veled-i
Mīrcān
Bayat birāder-i ‘Alī
Hoca veled-i
Hāne: 101
Mücerred: 15
[v. 47b]
Resm-i ser-tagar: 957
Resm-i hāne-şümār: 505
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 1.000 Hınta: 92 tagar
Kıymet: 13.800
Simsim: 1 tagar, 6 vezne
Kıymet: 195
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 250
Resm-i merā‘ī: 2.178
Resm-i behāyim: 100
Şa‘īr: 138 tagar
Kıymet: 9.660
Zürret: 49 tagar
Kıymet: 3.920
Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 900
Resm-i sad-çehār: 1.200
Hınta: 4 tagar
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Kıymet: 600
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Yekūn: 35.285
Hınta: 32 tagar
Kıymet: 4.800
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 88 tagar
Zürret: 17 tagar Cevzeka: 0,5 tagar
Kıymet: 6.160
Kıymet: 1.360
Kıymet: 225
Yekūn: 12.545
[Vassāle kaydı]
Sahīh
Hālā Bağdād Vālīsi Vezīr ‘Ömer Paşa edāmallāhu te‘ālā iclālehū tarafından Der-‘aliyye'ye vürūd iden bir kıt‘a ‘arzının hulāsa-i
mefhūmunda Kerkük sancağında ve nāhiyesinde Terkeskān299 nām karye ve gayriden on altı bin beş yüz akça tīmār Süleymān veled-i ‘Abdullāh'ın
berāt-ı ‘ālīşān ile tasarrufunda iken bu esnāda ‘Abdullāh bin Şāverī ve Yūnus bin Ahmed nām kimesneler Kerkük nāhiyesinde Telkesān nām karye
Haremeyn vakfı olmak üzere senevī cānib-i vakfa yüz guruş maktū‘ ile üzerlerine berāt eyleyüp “Telkesān karyesi” diyü tīmār olan Terkesān karyesini
iddi‘ā ve karye-i mezbūre ise müddet-i medīdeden berü kasr-ı yed ve mahlūlden tevcīh olunarak tīmār ‘unvānıyla tasarruf olunageldiğinden mā‘adā
maktū‘ olan Telkesān karyesi başka Haremeyn olduğunu bu tarafdan ehl-i hibre haber virdiklerini ve merkūm Süleymān'ın tīmārı karyesine
merkūmān ‘Abdullāh ve Yūnus taraflarından ta‘arruz olunmamak üzere kaydına şerh ve emr-i şerīf virilmesini tahrīr ve istid‘ā ve Defter-hāne-i
‘Āmire'de mahfūz rūz-nāmçe-i hümāyūn ve defter-i icmāl ve mufassala mürāca‘at olundukda Kerkük nāhiyesine tābi‘ yetmiş yedi nefer re‘āyā ile
299
Metinde “Terkeskān ve Telkesān” şeklinde zikredilen köyün doğru ismi “Telkeşkān”dır.
101
karye-i Telkesān ve hāsılı tahtında nīm ve hınta ve bādhavā ve resm-i ‘arūs yekūn ma‘a gayrihī yiğirmi dokuz biñ dört yüz otuz dokuz akça yazu ile
defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrīr ve defter-i icmālde havāss-ı hümāyūn mülhakātından olmak üzere tahrīr ve defter olunub ba‘dehū;
“Şehr-i Zor diyārları kırk seneye karīb elden çıkub Kızılbaş-ı bed-ma‘āş tarafından zabt olunmuşiken girü kabza-i tasarrufa geldiği mahzā Hazret-i
Sultān-ı enbiyā ‘aleyhi efdalü's-salāti ve't-tehāyānın mu‘cizāt-ı kesīretü'l-berekātlarıyla olub ola ki mu‘cizāt-ı berekātlarıyla bu diyārlar ehl-i İslām
elinde kalub Kızılbaş-ı bed-ma‘āş tarafından emīn ve sālim kala.” diyü teberrüken ve teyemmünen zikr olunan karye ile ma‘an dört ‘aded karye
‘umūmen a‘şār-ı şer‘iyye ve hukūk-ı külliyyesiyle ve yava ve kaçgun ve māl-ı gā’ib ve māl-ı mefkūd ve bi'l-cümle kāffe-i hukūk ve rüsūmuyla
tekālīfden emīn olmak üzere Hazret-i Resūl-i Ekrem sallallāhu te‘ālā aleyhi ve selleme vakf ve ta‘yīn olunmak üzere biñ otuz dokuz senesinde
defter-i icmāl ve mufassala tevkī‘ī kalemiyle şerh virilüp ba‘dehū defter-i mufassalda olan tashīh-i mezkūr üzerine bilā-tashīh rādde-i terkīn keşīde
kılınub ve karye-i mezbūre yüz yedi rūz-nāmçesinde yiğirmi dokuz biñ akça yazu ile Terkesān diyü müstakil ze‘āmet olmak üzere ‘an‘ane ile Ahmed
üzerindeyken mezkūr Ahmed'in dahi ‘an‘anesinden gelüp Defter-i Hākānī'de mastūr olduğu üzere on biñ dört yüz akçası Süleymān veled-i
‘Abdullāh ve yedi biñ iki yüz elli akçası Süleymān veled-i Ahmed ve ol mikdārı dahi Bektaş veled-i Yūnus kaydlarında karār itmekle bu takdīrce
ber-vech-i muharrer tīmārlık vechile buyurulugelen Terkesān karyesi başka ve mārrü'z-zikr defter-i icmāl ve mufassalda vech-i meşrūh üzere vakfa
tashīh olunub ba‘dehū defter-i mufassalda rādde-i terkīn keşīde kılınan Telkesān karyesi dahi başka olmayub karye-i vāhide olub ve biñ yüz yedi
tārīhi mukaddeminden berü ‘an‘ane ile tīmārlık üzere buyurulugeldiğine binā’en karye-i mezbūre ber-vech-i tīmār mutasarrıfları mezbūrūn
taraflarından zabtı iktizā eylediğini bi'l-fi‘l Defter Emīni olan ‘izzetlü ‘Abdullāh Efendi dāme mecduhū ‘arz itmeğin Haremeyn Mukāta‘ası
defterlerinde zikr olunan Telkesān karyesi sā’ir dört ‘aded kurā ile yüz kırk dört tārīhinde Haremeyn Hazīnesi'ne beş yüz300 guruş virmek üzere
müceddeden tevliyet olmak üzere ‘Alī nām kimesneye tevcīh olunub ba‘dehū altmış üç senesinde kasr-ı yedinden Bektaş nām kimesneye virildikde
“Zabtı müte‘assirdir.” diyü ref‘inden cānib-i vakfdan zabtı fermān olunmuşiken geçen sene yalnız Telkesān karyesini senede yüz guruş māl ile
Dervīş Mehmed nām kimesne ber-vech-i maktū‘ der-‘uhde eyledikden sonra kasr-ı yedinden mezkūr ‘Abdullāh ve Yūnus'a iştirāk [ile] ber-vech-i
maktū‘ tevcīh olunduğu der-kenār olunmağla bu sūretde Vezīr-i müşārun-ileyhin iltimāsı ve Defter Emīni mūmā-ileyhin ‘arzı mūcebince tīmārlık
vechiyle zabtı fermān olunduğu hālde ber-mūceb-i Defter-i Hākānī karye-i vāhide olduğuna binā’en Haremeyn Hazīnesi'ne ber-vech-i maktū‘ kayd
olunan yüz guruşa kesr-i küllī geleceği zāhir olmağla karye-i mezbūre hīn-i fethde vakfiyyet üzere tashīh olunduğuna binā’en sonradan yalnız
defter-i mufassalda olan şerhe bir takrīb ile bilā-tashīh çekilen rādde-i terkīne ve aña binā’en teferru‘ iden tīmār kaydlarına i‘tibār olunmayub
vakfiyyet üzere zabtı içün emr-i şerīf ısdārı bābında fermān-ı ‘ālī sādır olmağla sudūr iden fermān-ı ‘ālī mūcebince vakfiyyet üzere zabtıyçün
Dīvān-ı Hümāyūn'dan emr-i şerīf tahrīr ve Defter-hāne-i ‘Āmire'ye ‘ilmühaberi virilmek bābında iftihārü'l-ümerā ve'l-ekābir bi'l-fi‘l Başdefterdār
olan sa‘ādetlü es-Seyyid Mehmed ‘Avnī Efendi dāme mecduhū i‘lām itmeğin i‘lāmı ve sādır olan fermān-ı ‘ālī mūcebince Dīvān-ı Hümāyūn'dan
Şehr-i Zor beğlerbeğisine ve Kerkük kādīsına hitāben emr-i şerīf tahrīr ve asl-ı fermān-ı ‘ālī kalem-i mezbūrda hıfz olunmağla Defter-hāne-i
‘Āmire'ye işbu ‘ilmühaber kā’imesi virildi. Fī Evā’il-i N. [Ramazān], sene 170
[Vassāle kaydı sonu]
Bu dahi bālāda tafsīl olunduğu üzere Hazret-i Resūl-i Ekrem sallallāhu ‘aleyhi ve selleme kāffe-i hukūk-ı şer‘iyye ve ‘āmme-i rüsūm-ı
‘örfiyyesiyle -mimmā zükira ev lem-yüzker- vakf ta‘yīn olunmağın ber-mūceb-i fermān-ı ‘ālī mahalline sebt ve tahrīr olundu. Fī 18 N. [Ramazān],
sene 39. Harrerehu'l-fakīr Mustafā, Re’īsü'l-küttāb. (Bu açıklamanın üzerine terkin kaydı çekilmiştir.)
Karye-i Telkeşkān301, tābi‘-i mezbūr
Monlā Velī veled-i Mīrzā ‘Alī
imām
Babakulu veled-i Kāsım
mü’ezzin
Baba Kethudā veled-i
‘Abdu'l-Celīl
Muhsin veled-i Tāhir
Hasan veled-i O
Hüseyin birāder-i O
Baba veled-i Sevindik
Güvendik birāder-i O
Zākir veled-i Hayr
Murād veled-i Şükür
Tohtamış veled-i O
Hayrī veled-i Hasan
Cüneyd veled-i Selāmet
Şeyh Velī veled-i ‘Alī
Teñrivirmiş veled-i O
Şāhkulu veled-i Pīre
Şāhvirdi veled-i Hüseyin
Sultān Ahmed veled-i Kulu
Hoşgeldi veled-i Hasan
Ahmed veled-i Hūbā
Üveys veled-i Şāh ‘Alī
Baba birādereş
Allāhkulu veled-i Celāl
Maksūd veled-i Şāhkulu
İsmā‘īl birādereş
Şāhvirdi veled-i Haydar
‘Aynī veled-i O
Satı veled-i O
Kara veled-i Hüseyinkulu Bayram veled-i O
Şeyh ‘Alī veled-i Hüseyin
Pīr Velī veled-i Şa‘īr
Mīr ‘Alī veled-i Şāh ‘Alī
Nābūd veled-i Vakkās
Eynel veled-i Gündüz
‘Alīhān veled-i Zeynel
Ni‘met veled-i Ahmed
Şāhkulu veled-i
‘Abdu'l-Celīl
Pīrkulu birāder-i O
Kara Hasan veled-i
Muhammedī
Nebī veled-i O
Çelebi birādereş
Velī birādereş
‘Alī birādereş
Şükrü veled-i Ahmed
Yārītay veled-i Durmuş
Şu‘ūn veled-i O
Budak birādereş
Budak veled-i Mīrī
Allāhī veled-i Mīrī
‘Aşūr veled-i Keke
Hasan veled-i Hācī
Cemāl veled-i Veled
Ca‘fer veled-i O
Garīb veled-i Melik
İmāmvirdi birādereş
Gündoğmuş veled-i
Hasan Cebrā’īl
‘Aşūr birādereş
‘Abbās veled-i İsrāfīl
‘Abdī birādereş
Pīrimşāh veled-i
Emānşāh
Baba veled-i Melik
Hüsāmü'd-dīn veled-i
Kalender
Hüseyinkulu veled-i
Tāhir
Güvendik birādereş
Allāhvirdi veled-i Ahmed Abdāl veled-i Emīrzā
Devletyār veled-i Pīrī
Şükür birādereş
Budak
a‘mā
[v. 48a]
Emīr veled-i O
Teñriviren veled-i Haydar
Şāhkulu veled-i Veled
Mīkā’īl veled-i Hasan
İsmā‘īl birādereş
Kulucān birādereş
Hasan Hüseyin
kātib
Hāne: 77
Resm-i ser-tagar: 725
Resm-i hāne-şümār: 385
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 90
‘Öşr-i küvvāre: 40
Resm-i hayyāk: 75
Resm-i hallāc: 35
Mahsūl-i bāğāt: 1.875
Mahsūl-i muhaddarāt: 40 Mahsūl-i piyāz: 40
300
301
Resm-i merā‘ī: 500
Mukāta‘a-i tamga: 1.000
Resm-i hayyāt: 15
Resm-i behāyim: 44
Hınta: 62 tagar
Kıymet: 9.300
Şa‘īr: 120 tagar
Kıymet: 8.400
Osmanlıca metnin bundan sonraki kısmı v. 51b-52a'da olup kişi ve cemaat, yer ve terim dizinlerinde 47b olarak verilmiştir.
BOA, TD 1028, s. 64; BOA, TD 1049, s. 94; TK, KKA 285, v. 3b, 4b.
102
Cevzeka: 10 tagar
Kıymet: 4.500
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i sad-çehār: 905
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 540
Hınta: 2,5 tagar
Kıymet: 375
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Cevzeka: 8 vezne
Kıymet: 180
Yekūn: 29.439
[v. 48b]
Mālikāne-i karye-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn, yiğirmiden bir
Hınta: 22 tagar
Şa‘īr: 42 tagar
Cevzeka: 3,5 tagar Zürret: 14 vezne
Kıymet: 3.300
Kıymet: 2.940
Kıymet: 1.575
Kıymet: 56
Yekūn: 7.871
Karye-i Duhala302, tābi‘-i Kerkük
Allāhkulu veled-i Cānkulu
Şāhkulu veled-i O
Pīrkulu birādereş
Hasan ‘Alī veled-i Monlā Burc ‘Alī veled-i Kargu
Hımarī
Tengrikulu veled-i O
Şāhvirdi veled-i Dilenci
Aydoğmuş veled-i O
Gündoğmuş birāder-i O
Şāh ‘Alī veled-i Seydī ‘Alī
Hüseyin ‘Alī birādereş
Bayram veled-i Mehdī
Ramazān veled-i Köse
Ayvad
Bestām veled-i Polad
Polad birādereş
Karaca veled-i Bāğı
Hüseyin birāder-i O
İmāmkulu birāder-i O
Emīrzā veled-i Yaycı
Kulu veled-i O
Şāhkulu veled-i Karaca
‘Alīcān veled-i Nebī
Şāhkulu
a‘mā
Hāne: 23
Resm-i ser-tagar: 167
Resm-i hāne-şümār: 115
Hāsıl
Resm-i mevāşī: 45
Resm-i merā‘ī: 50
Resm-i hayyāk: 15
Resm-i behāyim: 10
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 150
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Hınta: 12 tagar
Kıymet: 1.800
Şa‘īr: 35 tagar
Kıymet: 2.450
Zürret: 4 tagar
Kıymet: 320
Cevzeka: 1 tagar
Kıymet: 450
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Hınta: 2
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4
Kıymet: 280
Resm-i sad-çehār: 192
Hınta: 0,5 tagar Şa‘īr: 1,5 tagar Zürret: 3 vezne
Kıymet: 75
Kıymet: 105
Kıymet: 12
Yekūn: 6.464
Mālikāne-i karye-i m., yiğirmiden bir, der-tasarruf-ı verese-i Karavul Abdāl, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk
Hınta: 4 tagar
Şa‘īr: 12 tagar
Zürret: 1,5 tagar Cevzeka: 7 vezne
Kıymet: 600
Kıymet: 840
Kıymet: 120
Kıymet: 157,5
Yekūn: 1.717
[v. 49a]
Karye-i Kara-Hasan-yaylağı303, tābi‘-i m. [mezbūr]
Süleymān veled-i ‘Īsā
İshāk veled-i Dilenci
Şāhvirdi veled-i Mansūr
Cebrā’īl veled-i ‘Abdul
Fethī veled-i Dilenci
Pīr veled-i Selāmet
Dilenci veled-i İshāk
İmāmkulu veled-i O
Hācī veled-i Haydar
Seydīkulu veled-i Bālī
Mehmed veled-i Devletyār
Mehmed veled-i Monlā
Ya‘kūb
Şāhvirdi veled-i Şāhkulu
Bayramkulu birādereş
‘Alī veled-i Mehmed
Hudākulu veled-i İlyās
Şāhvirdi veled-i Ahmed
Baba veled-i Pīrkulu
Hüseyin veled-i Mahmūd Pīrkulu veled-i Şāhkulu
Mehdī veled-i Āzīne
Şāhkulu veled-i Şeyhī
Nazar veled-i Allāhviren
Ayvad veled-i Selāmet
‘Īsā veled-i O
‘Abdullāh veled-i Cānī Beğ
Dervīş veled-i Şeyh
Mehmed
Halīl veled-i Bahtiyār
İmāmkulu veled-i Bayram
302
303
Cānī Beğ veled-i Halīfe
TK, KKA 285, v. 15a. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 30'da mezra‘a olarak kaydedilmiştir.
BOA, TD 1028, s. 66; BOA, MAD 17895, s. 33; TK, KKA 285, v. 3b, 10a. Ayrıca BOA, TD 1049, s. 96'da “Karye-i Yaylak-ı Kara-Hasan” şeklindedir.
103
Mehmed
Menteşe veled-i Dilenci
Fethī birāder-i O
Nazar veled-i Allāhviren
Resm-i ser-tagar: 687
Resm-i hāne-şümār: 170
Hāne: 34
Hāsıl-ı karye-i mezbūr
Resm-i mevāşī: 235
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 548
Hınta: 30 tagar
Kıymet: 4.500
Şa‘īr: 75 tagar
Kıymet: 5.000
Seydī ‘Alī veled-i Hāşim
Resm-i merā‘ī: 1.000
Resm-i behāyim: 15
Cevzeka: 10 tagar
Kıymet: 4.500
Zürret: 35 tagar
Kıymet: 2.800
Resm-i daruga: 620
Resm-i sad-çehār: 925
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Cevzeka: 0,5 tagar
Kıymet: 225
Zürret: 1,5 tagar
Kıymet: 120
Yekūn: 21.000
Mālikāne-i karye-i m., yiğirmiden bir, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 17 tagar
Şa‘īr: 35 tagar
Cevzeka: 3,5 tagar Zürret: 12 tagar
Kıymet: 2.550
Kıymet: 2.450
Kıymet: 1.575
Kıymet: 960
Yekūn: 7.535
[v. 49b]
[Vassāle kaydı]
Kerkük sancağında ve nāhiyesinde Neft-Āb-ı Bārīk nām karye ve gayriden otuz dört biñ akça ze‘āmete mutasarrıf olan kıdvetü'l-emāsil
ve'l-akrān ‘Alī veled-i Zeynü'l-‘Ābidīn ve yine Kerkük nāhiyesinde Bābilmān [Bābilān] nām karye ve gayriden altmış dokuz biñ yüz on dokuz akça
ze‘āmete mutasarrıf ‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mehmed zīde kadruhū ile Neft-Āb-ı Bārīk nām karye ve gayriden üç biñ akça tīmāra mutasarrıf Halīl
veled-i Hasan ve yine karye-i merkūme ve gayriden beş biñ iki yüz akça tīmāra mutasarrıf Hüseyin veled-i Mehmed Südde-i Sa‘ādet'e ‘arz-ı hāl
idüb; “ze‘āmet ve tīmārları mülhakātından olan sālifü'l-beyān Neft-Āb-ı Bārīk karyesi mezbūrūnun ze‘āmet ve tīmārları mülhakātından olub ve
karye-i mezbūre ahālīleri ze‘āmet ve tīmārları aklāmından sālifü'z-zikr karye toprağında kadīmü'l-eyyāmdan berü zirā‘at ve harāsetleri ile hāsıl
eyledikleri terekelerinden kānūn ve defter mūcebince müteveccih olan ‘öşürlerin edā idegelmişler iken bir müddetden berü tasarruflarında olan
yerlerinde ve ze‘āmet ve tīmārları karyesi toprağında neft hāsıl ve bey‘ itmeleriyle şer‘le müteveccih olan ‘öşrlerin taleb eyledükde hevālarına tābi‘
kādīdan hilāf-ı şer‘-i şerīf ve mugāyir-i kānūn peydā eyledikleri müzevver hüccet ile edāda te‘allül ve muhālefet üzere olmalarıyla karye-i mezbūre
toprağında karye-i mezkūre ahālīsinin hāsıl ve bey‘ ve intifā‘ eyledikleri neftden müteveccih olan ‘öşrleri alıvirilmek” bābında ‘ināyet recā ve;
“Kerkük nāhiyesine tābi‘ yiğirmi üç ‘aded bulak ile karye-i Neft-Āb-ı Bārīk, cemā‘at-i Lik zirā‘at ider ve hāsılı tahtında hınta ve şa‘īr yekūn ma‘a
gayrihā on yedi biñ beş yüz akça ve mālikāne-i karye-i mezbūre yüzde üç hınta ve şa‘īr yekūn beş biñ altı yüz akça yazu ile defter-i mufassalda
muharrir kalemiyle tahrīr ve defter-i icmālde on yedi biñ beş yüz akçası ber-vech-i bedel yiğirmi dokuz biñ akça yazusundan on biñ akçası ifrāz ve
bir icmāl ve dört biñ akçası ifrāz ol dahi başka bir icmāl ve beş biñ akçası dahi ifrāz ve bir icmāl ve altı biñ akçası dahi ifrāz ol dahi başka bir icmāl
ve dört biñ akçası dahi ifrāz ve bir icmāl ve icmāl-i evvelin yedi biñ ve icmāl-i sānī tamāmen ve icmāl-i rābi‘in üç biñ ve icmāl-i hāmisin iki biñ
akçaları ashāb-ı ‘arz-ı hālden ‘Alī veled-i Zeynü'l-‘Ābidīn ve icmāl-i evvelin üç biñ akçası Halīl veled-i Hasan ve icmāl-i rābi‘in üç biñ ve icmāl-i
sānīnin iki biñ akçaları Hüseyin veled-i Mehmed ve icmāl-i sālis tamāmen ‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mehmed kaydlarında ve karye-i mezbūrenin beş
biñ altı yüz akça mālikāne yazusu mālikāne-i karye-i Beğlü (?) ve gayri ile birikdirilüp havāss-ı hümāyūn muhlekātından [mülhakātından] olmağın
ber-mūceb-i Defter-i Hākānī sālifü'z-zikr karye-i Neft-Āb-ı Bārīk'den hāsıl olan a‘şār-ı şer‘iyye za‘īm-i merkūm ‘Alī veled-i Zeynü'l-‘Ābidīn ve Halīl
veled-i Hasan ve Hüseyin veled-i Mehmed ve za‘īm ‘Abdu'r-Rahmān veled-i Mehmed ve havāss-ı hümāyūn taraflarından zabt olunmak iktizā ider.”
diyü iftihāru'l-emācid ve'l-ekārim hālā Defter Emīni olan Mehmed Rākım dāme mecduhū ‘arz, ancak; “hīn-i tahrīrde karye-i mezbūre tahtına ‘öşr-i
neft hāsıl kayd olunmayub ve fī-nefsi'l-emr karye-i mezbūre toprağında neft hāsıl ve ahālī-i karye hāsıl olan nefti bey‘ ve intifā‘ idüb ‘öşrünü
virmedikleri hālde karye-i mezbūre mutasarrıflarına ve hāss-ı hümāyūna gadr iktizā itmekle ‘öşr-i neft karye-i mezbūre hāsılı tahtına tevkī‘ī
kalemiyle kayd ve sebt-i defter olunması” içün iftihāru'l-emācid ve'l-ekārim bi'l-fi‘l Re’īsü'l-küttāb olan ‘Abdullāh Nā’ilī dāme mecduhū dahi i‘lām
itmeğin;” Defter-i mufassalı getürdüp Re’īsü'l-küttāb-ı mūmā-ileyhin i‘lāmı mūcebince zikr olunan Neft-Āb-ı Bārīk karyesi toprağında hāsıl olan
neftin ‘öşrünü karye-i mezbūre tahtına kalemin ile hāsıl kayd ve sebt-i defter eyleyesin.” diyü bu hakīre hitāben sādır olan fermān-ı ‘ālī-şān
mūcebince kayd ve sebt-i defter olundu. Fī 17 C. [Cemāziye'l-Āhir], sene 1161. el-Fakīr Sa‘dullāh, Tevkī‘ī, hālā.
Karye-i Neft-Āb-ı Bārīk304, cemā‘at-i Lik zirā‘at ider, tābi‘-i mezbūr
Bulak-ı Bāzār-iñi
Bulak-ı Kerād
Bulak-ı ‘Alī Emīr
Bulak-ı Gey-göl
Bulak-ı İhtiyār
Bulak-ı Sultān
Bulak-ı İncir
Bulak-ı Āb-ı Sa‘īd
Bulak-ı Şehirsi
Bulak-ı Yūsuf
Bulak-ı Kal‘a
Bulak-ı Kayare (?)
Bulak-ı Sed-yek
Bulak-ı Hayrü'd-dīn
Bulak-ı Aydın
Bulak-ı Şa‘bān
Bulak-ı İlyās
Bulak-ı Bedrī
Bulak-ı Noyan
Bulak-ı Eyyūbī
Hınta: 66 tagar
Kıymet: 9.900
Bulak-ı Abdāl
Bulak-ı Gem-i Yeñice (?) Bulak-ı Āb-ı Bārīk
Hāsıl
Şa‘īr: 100 tagar Mahsūl-i bostān
600
Kıymet: 7.000
‘Öşr-i neft305
Yekūn: 17.500
304
305
TK, KKA 285, v. 3b, 8b'de “Karye-i Āb-ı Bārīk” şeklindedir.
Buradaki hasıl kalemi deftere, karşısında yer alan 1161 tarihli vassalede anlatılan kayıt tashihi kararına uygun olarak sonradan ilave edilmiştir.
104
Bālāda tas[h]īh olunduğu üzere kayd ve sebt-i defter olundu.
Mālikāne-i karye-i m., yüzden üç, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 21 tagar
Şa‘īr: 35 tagar
Hisse, ‘an-‘öşri
neft
Kıymet: 3.150
Kıymet: 2.450
Yekūn: 5.600
Şehr-i Zol vilāyeti kırk seneye karīb düşmen elinde iken hāliyā Vezīr-i a‘zam ve Serdār-ı ekrem Hüsrev Paşa hazretleri eyālet-i mezbūreyi
cümle elviye ve kılā‘ı ile kabza-i tasarrufa getürüp ve ümerā’-i Ekrādı itā‘at itdirüb husūsā merhūm ve mağfūr Cennet-mekān ve Firdevs-āşiyān
Sultān Süleymān Hān hazretlerinin bināsı iken müddet-i medīdeden berü Kızılbaş-ı bed-ma‘āş hedm ve vīrān itdüği Gül‘anber Kal‘ası'n ve içinde
olan Cāmi‘-i Şerīf'i müceddeden ta‘mīr ve binā ve ihyā idüb uğur-ı dīn-i mübīnde vücūda gelen hidmeti lā-yu‘ad ve lā-yuhsā olmağın müşārun-ileyh
hazretleri zühr-i ma‘ād ve zād-i yevm-i tenād içün binā ve içinde ba‘zı bu diyārlarda hayrāta niyyet itmeğin uğur-ı dīn ve devletde vücūda gelen
hidemāt-ı pesendīdesi mukābelesinde karye-i mezbūre kendülere [ber-vech-i] temlīk virilmeğin ber-mūceb-i emr-i şerīf icmāl-i cedīd ve ‘atīk
minvāl-i meşrūh üzere ber-vech-i temlīk tashīh olunmağın mufassal defterine dahi şerh virildi. Fī 28 Ş.,[Şabān] sene 39. Harrerehu'l-fakīr Mustafā,
Re’īsü'l-küttāb.
Karye-i Helmīn306 ma‘a mezra‘a-i Papulan, tābi‘-i Kerkük
Kethudā Korkmaz veled-i
Nesīmī
Emīrcān veled-i O
‘Ādil Beğ birāder-i O
Bayram Beğ veled-i
Hudāviren
Bayındır birāder-i O
Maksūd birāder-i O
Korkud veled-i Erkud
Sultānkulu veled-i Polad
Galas (?) veled-i Nesīmī
Himmet veled-i Kaya
Cānkulu veled-i Bu-Sa‘īd
Bālī veled-i O
m.
Tengrivirmiş veled-i
Dervīş İbrāhīm
Kul ‘Alī veled-i Pīrī
Babacān veled-i Nesīmī
‘Alīcān veled-i O
m.
İsmā‘īl veled-i Monlā
Yolkulu
Şāhkulu veled-i O
Tengrivirmiş birādereş
Monlā veled-i Tācü'd-dīn
Murād birādereş
Mihmād veled-i O
m.
Bālī veled-i Emīr Hasan
Velī birādereş
Ahmedkulu veled-i
Hüseyinkulu
Mehmed veled-i O
Şa‘bān veled-i Taptuk
Ramazān birādereş
Mīrzā veled-i Dervīş Bālī Sultānkulu veled-i Seydī
Ahmed
[v. 50a]
Mezīdkulu veled-i Pīrkulu
imām
Mehmed veled-i O
Satılmış veled-i Cān
Ahmed
İskender veled-i Hüseyin
Yār ‘Alī veled-i O
Pīr ‘Alī birādereş
Mīkā’īl veled-i Baba
Göçeri veled-i Hüseyin
İne Beğ veled-i O
Kutlu Beğ birādereş
Yağmur veled-i Uruz
Dönmez veled-i
Hasankulu
Velī veled-i Seydī
Mīrīcān birādereş
Eslemez veled-i Hüseyin
‘Alī
Şāh ‘Alī birādereş
Hızır veled-i Şāh Velī
Baba birādereş
Ulaş veled-i Pīr Hayālī
Dede Dök veled-i O
Ahmed veled-i Mihmād
Tur ‘Alī veled-i Pīr ‘Alī
Sevindik veled-i Bā-Pīre (?)
Budak veled-i Dervīş Abdāl
Tācü'd-dīn birāder-i O
Uşah veled-i Ayvad
Hayālī birādereş
Hüseyin veled-i Mahmūd
Şādmān birādereş
Kulucān veled-i
Hudāviren
İbrāhīm birāder-i Şādmān Mamalenk veled-i Baba
‘Aşūr veled-i O
Hasan birāder-i O
Pīr Ahmed veled-i Cān
Ahmed
Bayram Hoca veled-i O
Leşkerī birādereş
Tācī veled-i Yağmur
Yaramış veled-i O
‘İvaz veled-i Yārī
Hüseyin veled-i Hasan
Bāğçe veled-i O
Bālī veled-i Mīr ‘Alī
Ağbaş veled-i Nebī
Velī veled-i Pīrkulu
Bayram veled-i Kara
Bolu
Şāhvirdi birādereş
‘Alī birādereş
Pīrīcān veled-i Seydī
Ahmed
Muhsinkulu veled-i Dāyim Süleymān veled-i
Gündoğmuş
Karaca birādereş
Mūsā veled-i Mehmed
Şāhvirdi veled-i O
Pīrīcān veled-i Seydī
Ahmed
Yoluhān birādereş
Şeref veled-i Cāgīr
Ağahān birādereş
m.
Himmet veled-i
Mehmed
Hasan birādereş
Hızır veled-i Bayram
Hoca
Göçeri veled-i Mahmūd
Bayram ‘Alī veled-i O
Ağahān veled-i Mīrcān
Şu‘ūn birādereş
Şükür birādereş
Mehdī birādereş
Zeynel veled-i Devletyār
Şeyhī veled-i Şeyh Hasan
Şeyh Üveys birādereş
Bereket birādereş
Şeyh Ayvad veled-i Şeyh
Baba
Kara Şeyh birādereş
Şu‘ayb Baba [veled-i] ‘İzz-i dīn
a‘mā
Çavdar birāder-i Hasan
Baba veled-i Ahmedkulu
m.
Hasan veled-i Tabduk
m.
Tur ‘Alī veled-i Satılmış
m.
Cānkulu veled-i Allāhkulu
m.
İmāmkulu birādereş
m.
Uruz veled-i Özer
m.
Behlūl veled-i Hızır
m.
Velī veled-i Avşar
m.
Sofuşāh Yolu
Kürçe Dervīş veled-i Bākī Kākāle veled-i Korkmaz ‘Alī veled-i Kara Bolu
m.
m.
m.
Hāne: 100
Pīrvirdi birādereş
m.
a‘mā
m.
Pīr Ahmed veled-i Dermānkulu
m.
Mücerred: 19
[v. 50b]
Resm-i ser-tagar
1.365
Resm-i hāne-şümār
500
Āsiyāb-ı Mehmed veled-i Pīrzād
Bāb: 1
Resm: 40
306
Resm-i mevāşī
300
Hāsıl
Resm-i merā‘ī
3.350
Āsiyāb-ı Hānkulu, der-‘uhde-i Şeyh Hüseyin ve
Gökce Melik, ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Resm: 40
Resm-i behāyim
300
Āsiyāb-ı Cān-Hızır
harāb, hāssa
Bādhavā ve resm-i ‘arūs
4.200
Āsiyāb-ı Şeytān (?), der-nezd-i
Şerīf
harāb, hāssa
TK, KKA 285, v. 3b, 7b. Ayrıca BOA, MAD 17895, s. 30'da “Halmīn” şeklinde yazılmıştır.
105
Āsiyāb-ı Mehmed
hāssa, harāb
Āsiyāb-ı Şeyhkulu
Bāb: 2
hāssa, harāb
Āsiyāb-ı Papulan Āsiyāb-ı Uzun-ova
hāssa, harāb
hāssa, harāb
Āsiyāb, der-nezd-i Baş-depe
harāb
Hınta: 120 tagar
Kıymet: 18.450
Şa‘īr: 145 tagar
Kıymet: 10.150
Zürret: 83 tagar
Kıymet: 6.640
Simsim: 5 tagar
Kıymet: 750
Cevzeka: 5 tagar
Kıymet: 2.250
Resm-i sad-çehār: 1.235
Resm-i daruga: 620
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 5,5 tagar
Kıymet: 385
Zürret: 3,5 tagar
Kıymet: 280
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Simsim: 4 vezne
Kıymet: 30
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Yekūn: 50.190
Hınta: 31 tagar
Kıymet: 4.650
Mālikāne-i karye-i m., hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 80 tagar
Zürret: 29 tagar Cevzeka: 1,5 tagar Simsim: 1,5 tagar
Kıymet: 5.600
Kıymet: 2.320
Kıymet: 675
Kıymet: 225
Yekūn: 13.470
Karye-i Kūriyye307, cemā‘at-i gebrān, tābi‘-i Kerkük
Cemā‘at-i Müslimānān
Şāhkulu veled-i Yār ‘Alī
[Cemā‘at-i Gebrān]
‘Īsā veled-i Zeynü'd-dīn
Kāşe (?)
Açikar veled-i O
Hürmüz veled-i Zeynü'd-dīn Görgiz veled-i Şem‘ūn
Çesa birādereş
Hürmüz birādereş
‘Abdullāh veled-i
Bedrü'd-dīn
Şem‘ūn birādereş
Melkiş veled-i ‘Abdullāh
Cum‘a veled-i O
‘Ubeyd veled-i Bedreyn
Hürmüz veled-i Gardīn
Şem‘ūn veled-i Şemsü'd-dīn Kāşe (?) Yūsuf veled-i Çesa Gırlan veled-i Bedredīn
Teñrivirmiş veled-i O
Hürmüz veled-i Bu'd-dīn
Sitti (?) birādereş
Şehriyār veled-i Ayvad
Çesa veled-i Şehriyār
Şem‘ūn veled-i ‘Atā
Kamer veled-i O
‘Abdu'l-Ahad veled-i
‘Abdu'l-Melik
‘Abdu'l-Mesīh veled-i
Beşāret
Çesa veled-i Bahādır
Sehimān veled-i Hürmüz
‘Abdu'l-Mesīh veled-i Garīb Merokil veled-i O
Çıtak veled-i Hoşāb
Hürmüz veled-i
‘Abdu'l-Mesīh
‘Abdu's-Seydī veled-i
Görgis
Yağmur veled-i Sa‘dīn
Bāğım Gügey veled-i
‘Abdu'l-Mesīh
Cum‘a veled-i O
Yolu veled-i Necmü'd-dīn
‘Īsā veled-i O
m.
Şemsü'd-dīn veled-i Bahşī
‘Abdu'l-Ahad veled-i
Görgis
Renan veled-i Mesmūn
Şemvil veled-i Hürmüz
Kulu veled-i Çelebi
Kethudā Hürmüz veled-i
Muhib
Denima veled-i O
Hanna birādereş
Sinān veled-i Muhib
Kürd veled-i O
Nu‘aym veled-i Şūrbeşe
‘Īsā veled-i ‘Üzeyr
Tu‘ma birādereş
Görgis veled-i Hoşāb
Halkas veled-i ‘Īsā
Nev‘i (?) veled-i O
Şems veled-i Seydī
Biblos veled-i O
‘Antar birādereş
Mesīh veled-i Niyāz
Şems birādereş
Bedir veled-i O
Hürmüz veled-i O
Hürmüz veled-i Sultān
Sultān veled-i O
Hoşāb birādereş
Nu‘aym veled-i ‘Abdullāh
Devletyār veled-i ‘İvaz
Allāhvirdi veled-i O
Tu‘me veled-i Süleymān
[v. 51a]
Şehriyār veled-i ‘İvaz
Ehlü'd-dīn veled-i ‘Īsā
Cum‘a veled-i O
Hāne: 70
Resm-i ser-tagar: 540
Resm-i mevāşī: 125
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 320
Resm-i hāne-şümār: 350
Resm-i hayyāk: 80
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Mahsūl-i piyāz: 40
Resm-i behāyim: 23
Mahsūl-i bāğāt: 120
İspençe-i gebrān: 550
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 340
Hınta: 75 tagar
Kıymet: 11.250
Şa‘īr: 41 tagar
Kıymet: 3.280
Mahsūl-i seğerek: 500
Cevzeka: 2 tagar
Kıymet: 900
307
BOA, TD 1049, s. 92; BOA, MAD 17895, s. 51; TK, KKA 285, v. 3b, 9b, 11b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 66'da “Karye-i Kūriyye” şeklindedir.
106
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Resm-i kettān (?) 1: 40
Resm-i daruga: 620
Nakdiyye: 40
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 4 tagar
Kıymet: 280
Resm-i küvvāre (?): 20
Resm-i sad-çehār: 720
Hınta: 3 tagar
Kıymet: 450
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Simsim: 2 vezne
Kıymet: 15
Yekūn: 20.008
Mālikāne-i karye-i mezbūr, yiğirmiden bir, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 24 tagar
Şa‘īr: 24,5 tagar
Cevzeka: 1 vezne
Simsim: 1 vezne
Kıymet: 3.600
Kıymet: 1.715
Kıymet: 22,5
Kıymet: 7,5
Yekūn: 5.345
[v. 51b]
Karye-i Kuşcu308, tābi‘-i mezbūr
‘Abbās veled-i Şehsüvār
Şihābü'd-dīn veled-i
Eynü'd-dīn
Nebī veled-i Necmü'd-dīn
Yārī veled-i Maksūd
Nazar veled-i Hüseyin
Yūsuf veled-i Necmü'd-dīn
Āzīne veled-i Mehmed
Kemāl veled-i Şāhī
Mahmūd veled-i
Cemālü'd-dīn
Şihā[bü]'d-dīn veled-i Şāhī
Kulu veled-i Maksūd
Hāne: 11
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 55
Resm-i merā‘ī: 145
Resm-i mevāşī: 250
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 70 tagar
Kıymet: 5.600
Mahsūl-i bāğāt: 200
Mahsūl-i muhaddarāt: 40
Simsim: 2 tagar
Kıymet: 300
Bādhavā: 270
Resm-i hallāc: 75
Resm-i behāyim: 25
Mahsūl-i piyāz: 40
Mahsūl-i cevzeka: 550
Yekūn: 10.000
Mezra‘a-i Çürük-arbat309 ve İki-ağaç310[ve] Kiyeki-bellūt311, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Şa‘īr: 30 tagar
Kıymet: 2.250
Kıymet: 2.100
Yekūn: 4.350
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 3 tagar
Şa‘īr: 6 tagar
Kıymet: 450
Kıymet: 420
Yekūn: 870
[v. 52a]
Mezra‘a-i Kara-çam312, tābi‘-i Kerkük, der-kurb-i Bay-Hasan, der-‘uhde-i Elvend Beğ, ber-vech-i maktū‘, fī-sene: 100
Mezra‘a-i Karaca313, Yalıñız-ağac'a314 varınca ve ilā Bünyān ve Yolmaklu315 (?) ve Günile316 (?) hudūdu, Çenbergāh'a gelince ma‘a
Çenbergāh317 Şeyh Emīr ve mezra‘a-i tarīk-i ‘āmmın kıble318 tarafında Haşhān'a319 varınca ve mezra‘a-i Ābhīre-yolu320, der-tarīk-i Evcüş ve
308
BOA, MAD 17895, s. 31-32; TK, KKA 285, v. 12b.
TK, KKA 285, v. 3b, 14b.
310
Aynı yerler.
311
Aynı defter, v. 3b. Ayrıca 14b'de “ve Kiye-Batut” şeklindedir.
312
Aynı defter, v. 12b'de “çim, elif ve mim” harfleri ile yazılmıştır.
313
Aynı yer.
314
Aynı yer.
315
Aynı yer'de “Yolumlu” şeklindedir.
316
Aynı yer.
309
107
Dilenci-bulağı, ma‘a Dilenci-yozu321, der-‘uhde-i Hasan Beğ, Mīr-ālāy-ı Kerkük ve Hācī, [‘an-]322sipāhiyānı Kerkük ve Hasan ve Mīr Abdāl bin Mīr
Mūsā ve Şeyh Hüseyin, fī-sene, ber-vech-i maktū‘: 500
Mezbūrlar; “Zikr olan mezra‘alar feth-i hākānīden bu zamāna gelince ‘ātıl u bātıl olub zirā‘at ve harāset olunur yerlerden olmayub
kimesnenin mülküne ve tīmārına müte‘allık değildir ve nizā‘lu değildir; kendü māl [ve] ricālimiz ile ābādān idüb yılda beş yüz akça maktū‘
virelüm.” diyü ‘uhdelerine alub māl-ı mīrīye enfa‘ olmağın vech-i meşrūh üzere kayd olundu ki, her senede nakd beş yüz akça mukāta‘asın vireler.
Mezra‘a-i Mezīd-ābād323, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl, ber-vech-i tahmīn: 1.000
Mezra‘a-i Sergerdān-ābād324, tābi‘-i Kerkük, hālī, harāb
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, der-tasarruf-ı verese-i Kara ‘Alī veled-i Durmuş Beğ, ber-mūceb-i kabāle-i şer‘iyye
Mezra‘a-i ‘Alī-Şeyh325, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 2[0] tagar Şa‘īr: 71,5 tagar
Kıymet: 3.000
Kıymet: 5.005
Yekūn: 8.005
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, hāss-ı hümāyūn, yiğirmiden bir
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 25 tagar
Kıymet: 1.050
Kıymet: 1.750
Yekūn: 2.800
[v. 52b]
Mezra‘a-i Sebükān [Selükān]326, tābi‘-i Kerkük
Hınta: 7 tagar
Kıymet: 1.050
Şa‘īr: 15 tagar
Kıymet: 1.050
Hāsıl
Cevzeka: 1 tagar Zürret: 8,5 tagar
Kıymet: 450
Kıymet: 680
Mahsūl-i muhaddarāt: 19
Yekūn: 3.249
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn, yiğirmiden bir
Hınta: 2,5 tagar Şa‘īr: 5 tagar, 5 vezne Cevzeka: 7 vezne Zürret: 3 tagar
Kıymet: 375
Kıymet: 367
Kıymet: 167,5
Kıymet: 240
Yekūn: 1.149
Mezra‘a-i Hātūn-ābād327, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 25 tagar
Kıymet: 1.750
Zürret: 23 tagar
Kıymet: 1.840
Simsim: 1 tagar
Kıymet: 150
Mahsūl-i muhaddarāt: 9
Yekūn: 6.000
Mālikāne-i karye-i [mezra‘a-i] mezbūr, hāss-ı hümāyūn, yiğirmiden bir
Hınta: 5 tagar, 5 vezne
Kıymet: 787,5
Şa‘īr: 8 tagar, 15 vezne
Kıymet: 612,5
Zürret: 8 tagar, 1 vezne
Kıymet: 644
Simsim: 7 vezne
Kıymet: 52,5
Yekūn: 2.096
Mezra‘a-i İne-bulağı328, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 20 tagar
Şa‘īr: 26 tagar
Kıymet: 3.000
Kıymet: 1.820
Yekūn: 4.820
[v. 53a]
Mālikāne-i mezra‘a-i m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 9 tagar
Kıymet: 1.050 Kıymet: 730
Yekūn: 1.780
317
Aynı yer'de “Çağırgāh” şeklindedir.
Aynı yer'de “Melha” şeklindedir.
319
Aynı yer.
320
Aynı yer.
321
Aynı yer.
322
Aynı yer.
323
Aynı defter, v. 7b.
324
Aynı defter, v. 12b'de “Mezra‘a-i Sergerdān-depe” şeklindedir.
325
Aynı defter, v. 3b, 13a.
326
BOA, TD 1049, s. 95; TK, KKA 285, v. 3b, 12b, 17a. Ayrıca BOA, TD 1026, s. 65 ve BOA, MAD 17895, s. 32'de “Mezra‘a-i Sulukān” şeklinde yazılmıştır.
327
TK, KKA 285, v. 3b, 9b.
328
Aynı defter, v. 3b, 10b'de “Mezra‘a-i Anık-bulağı” şeklindedir.
318
108
Mezra‘a-i Isfahān-köşkü329, tābi‘-i mezbūr
Hınta: 10 tagar
Kıymet: 1.500
Şa‘īr: 16 tagar
Kıymet: 1.120
Hāsıl
Cevzeka: 1,5 tagar Zürret: 15 tagar
Kıymet: 675
Kıymet: 1.200
Mahsūl-i muhaddarāt: 4
Yekūn: 4.499
Hınta: 3,5 tagar
Kıymet: 525
Mālikāne-i [mezra‘a-i mezbūr], hāss-ı hümāyūn
Şa‘īr: 5 tagar, 12 vezne Zürret: 5 tagar, 5 vezne Cevzeka: 8 vezne
Kıymet: 392
Kıymet: 420
Kıymet: 180
Yekūn: 1.517
Mezra‘a-i Hülü-kazılı330 ve Kuru-çay331, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 20 tagar
Şa‘īr: 42 tagar, 16 vezne
Kıymet: 3.000
Kıymet: 2.999
Yekūn: 5.999
Mālikāne-i [mezra‘a-i] mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 1.050
Kıymet: 700
Yekūn: 1.750
[v. 53b]
Mezra‘a-i Tomar-kamış332, tābi‘-i Kerkük
Hınta: 20 tagar
Kıymet: 3.000
Hāsıl
Cevzeka: 1 tagar Mahsūl-i muhaddarāt: 29
Kıymet: 450
Yekūn: 5.999
Şa‘īr: 36 tagar
Kıymet: 2.520
Mālikāne-i [mezra‘a-i] m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 7 tagar
Şa‘īr: 7 tagar, 12 vezne Cevzeka: 7 vezne
Kıymet: 1.050
Kıymet: 532
Kıymet: 157,5
Yekūn: 1.739
Mezra‘a-i Neft-kotan333, tābi‘-i Kerkük
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Hāsıl
Şa‘īr: 26 tagar, 16 vezne
Kıymet: 2.999
Yekūn: 5.249
Mālikāne-i [mezra‘a-i] m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 5 tagar, 5 vezne Şa‘īr: 9 tagar
Kıymet: 787,5
Kıymet: 630
Yekūn: 1.417
Mezra‘a-i Yusun334, tābi‘-i Kerkük
Hınta: 9 tagar
Kıymet: 1.350
Hāsıl
Şa‘īr: 20 tagar, 7 vezne
Kıymet: 1.424
Yekūn: 2.812
Mahsūl-i muhaddarāt: 38
Mālikāne-i [mezra‘a-i] m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 3 tagar, 3 vezne Şa‘īr: 7 tagar
Kıymet: 472,5
Kıymet: 490
Yekūn: 962
Mezra‘a-i Heft-çeşme335, tābi‘-i Kerkük
Hınta: 2 tagar, 3 vezne
Kıymet: 322,5
Hāsıl
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Yekūn: 539
Mahsūl-i muhaddarāt: 6
[v. 54a]
329
BOA, MAD 17895, s. 32; TK, KKA 285, v. 3b, 12b. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 63'te “Mezra‘a-i Isfāt-köşkü”; BOA, TD 1049, s. 94'te “Karye-i Isfād-köşkü” şeklindedir.
TK, KKA 285, v. 3b, 13a.
331
BOA, MAD 17895, s. 32'de “Mezra‘a-i Kuruca-çay” şeklindedir.
332
TK, KKA 285, v. 3b, 9a.
333
Aynı defter, v. 3b, 13a.
334
Aynı defter, v. 4a, 10b.
335
BOA, MAD 17895, s. 33; TK, KKA 285, v. 4a, 17b.
330
109
Mālikāne-i [mezra‘a-i] m., hāss-ı hümāyūn
Hınta: 14 vezne Şa‘īr: 1 tagar, 1 vezne
Kıymet: 105
Kıymet: 73,5
Yekūn: 178
Mezra‘a-i Karga-çay336, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 10 tagar
Şa‘īr: 21,5 tagar
Kıymet: 1.500
Kıymet: 1.505
Yekūn: 3.005
Mālikāne-i [mezra‘a-i] mezbūr, hāss-ı hümāyūn
Hınta: 3,5 tagar Şa‘īr: 7 tagar, 8 vezne
Kıymet: 525
Kıymet: 518
Yekūn: 1.043
Mezra‘a-i Tokmaklu337, tābi‘-i Kerkük
Hāsıl
Hınta: 2 tagar
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 300
Kıymet: 210
Yekūn: 510
Mālikāne-i [mezra‘a-i mezbūr], hāss-ı hümāyūn
Hınta: 14 vezne Şa‘īr: 1 tagar, 1 vezne
Kıymet: 105
Kıymet: 73,5
Yekūn: 178
Mezra‘a-i Keşe, hālī
Mezra‘a-i Kızıl-yar, hālī
Mezra‘a-i Bay-Hasan338, hālī
[v. 54b]
Mezra‘a-i Koyulgatı ve Gökçe-çalyeri (?), Seyishānecuk(?) ve Demce-Gökçe ve mezra‘a-i İdrīs ve Kolos ve Baculan-depe ve
Gebr-gedüği, der-‘uhde-i ‘Alī ve Sübhānvirdi ve ‘Alī veled-i Ca‘fer, ber-vech-i maktū‘, fī-sene: 1.000
Mezbūrlar; “Zikr olan mezra‘alar feth-i hākānīden bu zamāna gelince ‘ātıl u bātıl olub zirā‘at ve harāset olunur yerlerden olmayub ve
kimesnenin mülküne ve tīmārına müet‘allık değildir ve nizā‘lu değildir; kendü māl ve ricālimiz ile ābādān idüb yılda biñ akça maktū‘ virelüm.”
diyü ‘uhdelerine alub māl-ı mīrīye enfa‘ olmağın vech-i meşrūh üzere kayd olundu ki, her senede biñ akça mukāta‘a vireler.
[v. 55a] boş
[v. 55b]
Her yüz koyundan üç koyun alınur ve her bir koyun kırkar akça hisābı üzere resm alınur. Ba‘dehū asl koyun üzerine kuzu dahi ‘aded olunub koyuna
ilhāk olunub her yüz koyundan ve kuzudan “çoban-beği” diyü yiğirmi beş akça alınur ve müzevvecden “hāne-şümār” diyü on beşer akça alınur.
Tā’ife-i Zengene339
Cemā‘at-i Kalender Beğ
Kalender Beğ el-mezbūr
‘Abdullāh veled-i O
Hasan birāder-i O
Kılıç veled-i O
m.
Masarrat birāder-i O
Maksūd veled-i O
m.
Pīrī birāder-i O
Pīr Ahmed birāder-i O
Mīr İlyās birāder-i O
Rüstem veled-i O
m.
Eslemez birāder-i O
Elvend birāder-i O
Ölçü (?) Velī birāder-i O
Bayram birāder-i O
Suhuvvet birāder-i O
Muhsin veled-i Südād (?) Eslemez veled-i Hūbyār
Beğ
Ya‘kūb veled-i O
m.
Hüseyinhān veled-i O
m.
Hasan veled-i Kubād
Tur ‘Alī veled-i Beşāre
Mehmed veled-i Daysı
Ahmed birāder-i O
Nebī veled-i Monlā
Haydar
Kāke veled-i Mutrib
Feridūn
Elvend birāder-i O
İsmā‘īl veled-i Şeyh
Üveys
Hüseyin veled-i Tamer
Kubilay veled-i O
Ağahān veled-i Dede
Serhān bin Melikzād
Şīrzād birāder-i O
Elmedin veled-i Pehlivān Şeyh Hasan veled-i Hoca
Nazar birāder-i O
Kutbü'd-dīn veled-i Göçeri
Eyyūbī birāder-i Hoca
Şāh Velī birāder-i Hüseyin
Koç Ahmed veled-i
Ferruhzād
Kādir veled-i Pīr Ahmed
Şeyh ‘Alī veled-i Suhrāb
Kulu veled-i Suhrāb
Hüseyin veled-i O
m.
Şāh ‘Alī veled-i Suhrāb
Seydī veled-i O
Mīr Hamza veled-i Yār
‘Azīz
Yārīcān veled-i O
m.
Şāhvirdi veled-i Yār ‘Azīz
Ebū Mīr veled-i O
Kara Yūsuf veled-i
İskender
Başı veled-i O
‘Abbās veled-i ‘İlmü'd-dīn
Necm veled-i O
Kerem veled-i Rūhullāh
Koçi veled-i Dede Hasan
Hānege veled-i O
Hudāyī veled-i Kubād
Velī veled-i O
Turhān veled-i Kubād
Bayram veled-i O
Mehmed ‘Alī veled-i
Mīrzā ‘Alī
İsmā‘īl veled-i O
‘Alīcān veled-i Yūsuf
Haydarkulu veled-i O
Kayıtmaz veled-i Şāhīn
Şāhkulu veled-i Kanber
Koçi veled-i Rengīn
Seydī ‘Alī veled-i O
Delü ‘Alī veled-i Şehsüvār
Şeyh ‘Alī veled-i O
Maklu (?) veled-i Ekber
Hüseyin ‘Alī veled-i
Cihāngīr
336
TK, KKA 285, v. 4a, 19a.
Aynı yerler.
338
Aynı defter, v. 12b.
339
Aynı defter, v. 6b, 7a.
337
110
Ekber veled-i O
Üveyskulu veled-i Ziyādīn
Bahā’ü'd-dīn veled-i O
Hudābahş veled-i İlyās
İlyās veled-i O
Tengrivirmiş veled-i O
Hūbyār veled-i Eyyūb
Şāh ‘Alī veled-i Devletyār
Ahi veled-i O
Eyyūb veled-i O
Muzaffer veled-i Sadru'd-dīn Devletyār veled-i O
Bayram veled-i Devletyār
Yūsuf veled-i O
Şāhkulu veled-i Bor ‘Alī
Bula veled-i Ziyādīn
Mīr Īşān veled-i ‘Arab
Eyyūbī veled-i Ya‘kūb
Ferruhzād veled-i O
Şāhvirdi veled-i Garīb
Cānkulu veled-i O
Hüseyin veled-i Şeyhul
Donbaz veled-i Paşa
Sefer veled-i Bayram
Bayram veled-i O
Mehmed veled-i Ca‘fer
Uğur veled-i O
Satı veled-i ‘Ālī
Hüseyin veled-i O
Keşten veled-i Celīl
Hudāyī veled-i O
Sānī veled-i Süleymān
Sefer veled-i O
Āzīne veled-i Dervīş Kaval
Şükrü veled-i Haydar
Haydar veled-i O
Küşādī birāder-i O
Bāb-ı Sibi veled-i Nebī
Şāhkulu veled-i O
Seferşāh veled-i ‘Alīşāh
Dost ‘Alī veled-i O
Kul Haydar veled-i Yolu
Beyata (?) veled-i
Bedrü'd-dīn
Tengriviren veled-i Āzīne
Şāh Nazar veled-i
Muhammed
Hasan ‘Alī veled-i Kırzī
Īrānşāh veled-i Şems
İsmā‘īl veled-i Mīrzā ‘Alī
Karacān veled-i Suhrāb
Koç ‘Alī veled-i Hüsrev
[v. 56a]
Hāne: 115
Mücerred: 7
Cemā‘at-i Kulu Kethudā veled-i Suhrāb
Kulu Kethudā el-mezkūr
Suhrāb veled-i İskender
Allāhvirdi veled-i Yār
‘Azīz
Şāhvirdi veled-i Hasan
Allāhī birāder-i O
Üveyskulu veled-i İbrāhīm
İmāmkulu veled-i O
Dede veled-i Eyyūbī
Hamza veled-i Seydī
Cān Ahmed birāder-i O
İlyās veled-i İğde
Halīl veled-i Kāyid
Haydar veled-i Rengīn
Cānyār veled-i O
Hudābahş-i Gevderz
Hoşbīnī
Serhān veled-i Melikzād
Yūsuf veled-i ‘Īsā
Rūhzād veled-i Şādīlā
Zünnūnkulu birāder-i O
Kemāl veled-i Süle
Sürhāb veled-i O
Yākūt veled-i Nazar
Nazar veled-i O
İlyās veled-i ‘Abbās
Kul Ahmed veled-i
Bahā’ü'd-dīn
Sa‘ādetyār veled-i Cābī
Cihāngīr veled-i Garībşāh
Āzīne veled-i Nazar
Yūnus veled-i Zekeriyyā
Zekeriyyā veled-i O
Pīrkulu-veled-i Elmedīn
Nūh ‘Alī veled-i Mezīd
Hüseyin veled-i Kubād ‘Alī
Hüseyin veled-i Cāşīn
Şeref birāder-i O
Ahmed veled-i Cihāngīr
Yār Ahmed veled-i Yār
Hüseyin
Gulām veled-i O
Hākī veled-i Polad
Koyun ‘Alī veled-i
Allāhyār
Nigehdār birāder-i O
Allāhī veled-i O
Yādigār veled-i Mūsā
Koçi veled-i Hızır
Zeynel veled-i Hak Nazar Maksūd birāder-i O
Pīrkulu İshāk
Şāh ‘Alī veled-i Şāh ‘Alī
Pīr Hasan veled-i Allāhdād
Hüseyin veled-i İshāk
Ahmed veled-i Bahādır
Halkā veled-i Hüsrev
Pīr Ahmed veled-i
Cihānşāh
Mustafā birāder-i O
Pīr Mehmed birāder-i O
Hüseyin birāder-i Bahādır
Saru veled-i Murtezā
Kulu veled-i Şeref
Şeref veled-i O
Gulām veled-i ‘İmādīn
Siyāh veled-i Hasan
Hasan birāder-i O
m.
Gulām veled-i Kulī
Dost ‘Alī birāder-i O
Hüseyin ‘Alī veled-i Kāvus
Hamu veled-i İskender
Çelebi veled-i Allāhdād
Şeref birāder-i O
Hācī veled-i Dostum
Zeynel veled-i Hūbyār
Karacān ‘Alī veled-i
Sa‘ādetyār
Sa‘ādetyār veled-i O
Hasan veled-i Hüseyin
Cān ‘Alī birāder-i O
Üveyskulu veled-i Nesīm İhtiyār veled-i İlyās
Muhsin veled-i O
m.
İlyās veled-i Hızır
Hızır veled-i O
m.
Kıyās veled-i Hızır
Alevli veled-i Hüseyin
Kerem veled-i O
Şeyh Üveys veled-i Ādem
İmāmkulu veled-i O
Baban veled-i Seyfü'd-dīn
Mehmed veled-i Şāşek
Hudāvirdi birāder-i O
Üveys veled-i Dervīş Hızır
Devletyār birāder-i O
Türkānşāh birāder-i O
Gündüz birāde[r]-i O
Şāhī veled-i Pīrī
Dervīş ‘Ābidīn veled-i
Şāhkulu
Tengrikulu veled-i O
Selmān veled-i Hācī
Yare veled-i O
‘İmādīn veled-i Bahā’ü'd-dīn Bahā’ü'd-dīn birāder-i O
Tamer veled-i Murād
Gaybkulu veled-i Şāh
Eyyūbī veled-i Sultān
‘Alī
Kerem veled-i O
Mūsāşāh veled-i Yār
Kara birāder-i O
Mendī veled-i Mūsā
Mūsā veled-i O
m.
Yūsuf veled-i Ya‘kūb
Nebī birāder-i O
Burc ‘Alī veled-i O
Seferī veled-i Kulu
Hayatkulu veled-i O
m.
İbrāhīm veled-i Velī
Hızır birāder-i O
Pīrī veled-i Kemāl
Kemāl veled-i O
Evliyā birāder-i O
m.
Nūru'd-dīn birāder-i O
Allāhkulu veled-i
Satılmış
Satılmış veled-i O
m.
Hasan veled-i Fahrü'd-dīn
Hudādād veled-i O
Pīr Mezīd veled-i
Fahru'd-dīn
Fakīrü'd-dīn (?) veled-i
Pehlivān
Nūr Yāsīn birāder-i O
Garīb veled-i Hamza
Mehmed ‘Alī veled-i
Cebrā’īl
Gulām birāder-i O
Sefer veled-i Hān
Cāne veled-i O
Şāh Mansūr veled-i
Şāhkulu
Bālī veled-i Rüstem
Yezdīn veled-i Mehmed
Hüseyin veled-i O
Burc ‘Alī veled-i Hudādād
Köni veled-i Hudādād
Rüstem veled-i İlyās
Hasan birāder-i O
İlyās birāder-i O
Gaybullāh veled-i Veysī
Muhibbullāh veled-i O
Şehriyār veled-i
Süleymānşāh
Hüseyin veled-i Kemāl
Ca‘fer veled-i Üveyse (?)
Evliyā veled-i Marta (?)
Monlā Mehmed
Monlā Mehmed veled-i
Mahmūd
Ahmed birāder-i O
Hüseyin veled-i Dervīş
İlyās
Mustafā birāder-i O
Baba Semin veled-i Şeyh
Semin
Muhsin veled-i O
Hüseyin veled-i ‘Osmān
Eslim veled-i O
Seydī veled-i Deştī
Nigehdār-ı Deştī
Bayram veled-i Hayālī ‘Alī
Hācī veled-i Cābirkulu
Nūrullāh veled-i Ni‘met
‘Aşūr veled-i Hüseyin
‘Alīşāh veled-i Yādigār
Mutahhar veled-i Bursak
Zeynü'd-dīn veled-i
Hayrü'd-dīn
Halefü'd-dīn veled-i
Mīrşāh
Celāl veled-i Cāşī
Mayrışāh veled-i Īrānşāh
Güli birāder-i O
Haydar veled-i Hızır
Ahmedkulu veled-i ‘Alī
‘İzzü'd-dīn veled-i
Behrām
[v. 56b]
[v. 57a]
Eyyūbī veled-i Kāsım
Keçe birāder-i O
111
Behrām
Hāne: 165
Mücerred: 7
Cemā‘at-i Kethudā Şāh ‘Alī veled-i Devletyār
Kethudā Şāh ‘Alī el-mezkūr Hānī veled-i Hüseyin ‘Alī
Leşkerī birāder-i O
Cān ‘Alī veled-i Hasan
Yarullāh veled-i Hasan
m.
Bedrī veled-i [O]
Dostī veled-i O
Emkene-i Gulām
İmāmkulu veled-i Cāşī
Kara Hasan veled-i Eymān
Üveyskulu veled-i Ziyādīn
Yeşim veled-i ‘Ābidīn
Hüseyin veled-i Sa‘ādetyār
Celāl veled-i Cebrā’īl
Dervīş veled-i Rüstem
Hüseyin ‘Alī veled-i Celāl
Hüseyin ‘Alī veled-i Celāl
m.
Hüseyin veled-i
Necmü'd-dīn
Mehmed ‘Alī birāder-i O
Gulām veled-i Mahmūd
Yādigār veled-i O
‘Aliyyü'd-dīn veled-i
Hüseyin ‘Alī
Allāhī veled-i O
m.
Yūsuf veled-i ‘Alī
Şa‘bān veled-i O
m.
Şeyhī veled-i Nesīmī
Muhsin veled-i Yārī
Hudāvirdi veled-i Kulu
Eyyūbī veled-i Mehmed
Cān ‘Alī veled-i ‘Alī
Sāmih veled-i Hızır
Āzīne veled-i Kaval
Rüstem birāder-i O
Eyyūbī veled-i Ya‘kūb
Sultān Ahmed veled-i Cānī
Mīrzā ‘Alī veled-i O
Sultān ‘Alī birāder-i
Sultān Ahmed
Berke (?) veled-i Beyān
Pīrkulu veled-i Pīr ‘Alī
Hasan birāder-i O
m.
Nebī veled-i Hayāt
Karacān veled-i Zuhrāb
‘Alī birāder-i O
Cānī veled-i Seydī
Polad birāder-i O
Mīrzā ‘Alī veled-i Seydī
‘Alī
Üveys veled-i Yārī
‘Alā’ü'd-dīn veled-i
Tācü'd-dīn
Tācü'd-dīn veled-i O
m.
Eldenk (?) veled-i İlyās
Koç ‘Alī veled-i Cān ‘Alī Dost ‘Alī veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i
Süleymān
Derk birāder-i O
Ya‘kūb veled-i Eyyūbī
‘Alī birāder-i O
Şāhkulu veled-i Huşām
Kulu veled-i Kāsım
Hayr birāder-i O
Nazar veled-i O
m.
Bedrü'd-dīn veled-i Şāh
Mansūr
İsmā‘īl veled-i Mendīn
Sirācü'd-dīn birāder-i O
Baba ‘Alī birāder-i O
İmāmkulu veled-i Sirācü'd-dīn
Āzīne birāder-i O
Sercān veled-i Şāhkulu
Mīkā’īl birāder-i O
Deviyye veled-i Cān ‘Alī
Cān ‘Alī veled-i O
Mehmed veled-i Kıvām
Velī birāder-i O
Baba Ādem veled-i Kıvām
Velī veled-i Melikşāh
Yārī birāder-i O
Hamza veled-i Hemedān
Sultān ‘Alī veled-i Kerci
Sucādīn veled-i ‘Alī
Birāder-i O
m.
[v. 57b]
Hasan ‘Alī veled-i O
Veled veled-i Cāv[id]ān
Eyyūb veled-i Lutfī
Sultānşāh veled-i Hasan
Melikşāh birāder-i O
Şāhkulu veled-i Mehmed
Süheyl ‘Alī veled-i
Hemedān
Mehmed veled-i Hayru'd-dīn Kanber veled-i O
Şemsü'd-dīn birāder-i O
Kefr (?) birāder-i O
Devletyār veled-i Kulu
Şāhkulu veled-i Ma‘rūf
Şāh Mansūr birāder-i O
m.
Hācī veled-i Yārī
Cihāngīr veled-i O
Kirāmī veled-i Pīrī
Kırdun birāder-i O
Dāvud veled-i ‘Alī
Bahā’ü'd-dīn veled-i O
Yūsuf birāder-i Dāvud
İlyās veled-i Cānī
Kıyās birāder-i O
Muzaffer veled-i İskender
Eyyūbī veled-i Hüseyin
Şīr ‘Alī veled-i Şihāb
Koca birāder-i O
Hasan veled-i Şihābü'd-dīn
Hasan veled-i Kanber
Mehmed ‘Alī birāder-i O
Muhammedī veled-i
Necmü'd-dīn
Āzīne veled-i ‘Aynī
Ahmed birāder-i O
m.
Baban veled-i ‘Alī
Mūsā birāder-i O
Şükrü veled-i Değen (?)
Nūrge birāder-i O
Haydar veled-i Sultān
‘Alī
Mahmūd birāder-i O
Budak veled-i Mahmūd
m.
Hüseyin ‘Alī veled-i
Koçi
Nazar veled-i Hüseyin
Bedir birāder-i O
Hasan veled-i Haydar
Muhammedī veled-i
Eymān
Sultān ‘Alī veled-i Nazar
Kara veled-i O
Pīr Ayvad veled-i Pusad
Ramazān birāder-i O
Pīre veled-i Mutahhar
Şemsü'd-dīn veled-i
İlmü'd-dīn
Hān veled-i Pehlivān
Dervīş veled-i Pehlivān
Eyyūb veled-i Hudādād
Ramazān veled-i Kalender
Murtezā veled-i Mehmed
‘Alī birāder-i O
Dervīş ‘Alī veled-i
Rūbtār (?)
Tācir veled-i Kulu
Sultān ‘Alī veled-i Yār ‘Alī
Kanber ‘Alī veled-i
Hasan ‘Alī
Küşādī birāder-i O
Murād veled-i Budak
Hasan veled-i Hīregān
Ca‘fer veled-i Allāhdād
Hasan birāder-i O
‘İzzü'd-dīn veled-i Mehmed Şāh veled-i Tācü'd-dīn
Şāh ‘Alī veled-i Cāgīr
Şāh Hüseyin veled-i Hasan
m.
Hasan birāder-i O
m.
Güderā veled-i Şa‘bān
Cemāl birāder-i O
Mustafā veled-i Hasan
Maksūd veled-i Kürdige
Allāhī veled-i Mansūr
Gulām veled-i Yādigār
Şükrü birāder-i O
‘Alī veled-i Şāh Velī
Haydar veled-i Melikşāh
Dede Hasan veled-i
Hasan Boran
Hüseyin veled-i O
Kulu veled-i Dede Hasan
Ağahān birāder-i O
Tācir veled-i Bahşā
Seydīkulu birāder-i O
Hayru'd-dīn veled-i
Hasan
Mehmed veled-i Yādigār
Şemsü'd-dīn veled-i O
Şāhkulu-i Neccār
İlyās veled-i Yār ‘Alī
Hācī birāder-i O
Hasan ‘Alī veled-i
Cihāngīr
Seydī veled-i Polad
Kazan veled-i O
Kanber veled-i O
m.
İlyās veled-i Yār ‘Alī
Hācī veled-i Yār ‘Alī
İmāmkulu veled-i O
Eynedīn veled-i Tācü'd-dīn
Seydī veled-i Eynedīn
‘Arab veled-i Emīrkulu
Mahmūd veled-i
Zeynü'd-dīn
Dest-i ‘Alī veled-i
Sa‘ādetyār
Sefer veled-i O
Dede veled-i Aydın
Burc ‘Alī veled-i Bālī
Kāsım veled-i Geldin
Allāhī veled-i Şa‘bān
Murādkulu veled-i
Germiyānşāh
‘Alīcān veled-i Halīl
Mehmed veled-i Āzīne
Koç ‘Alī veled-i Nazarşāh
Maksūd veled-i Sultān
Nebī veled-i Dervīş Yūsuf
Mustafā birāder-i O
Koçi veled-i Pīr Ahmed
Şeyh Bahtiyār veled-i
Şeyh Mūsā
Şāh ‘Alī veled-i Mīr ‘Alī
Mendenī birāder-i O
Nūru'd-dīn veled-i
Mamaşāh
Şāh Mansūr veled-i İğde
Baba birāder-i O
Şāhvirdi veled-i İskender
Velī veled-i Yalgun (?)
[v. 58a]
112
‘Alī veled-i O
Hüseyin ‘Alī veled-i Kubād
Cāşnī veled-i O
Nūru'd-dīn Baba Hācī
Efrāsiyāb veled-i Şāhīn
a‘mā
Şefkat veled-i Dede Kāyin
Allāhyār veled-i Dīdālı
Cāşī veled-i Kirāmī
Şāh veled-i Pīr Gayb
‘Aynī veled-i Hoca
Hidāyet veled-i O
Yezdīn veled-i ‘Alī
‘Alī veled-i İlyās
Nesīmī veled-i Polad
Dunbāle (?) veled-i O
Kiçi veled-i Yār ‘Alī
Mahmūd veled-i Yār ‘Alī Güdan veled-i Kul Ahmed
Hasan veled-i Mehmed ‘Alī Donbaz veled-i Hasan
İskender veled-i O
Birāder-i O
Baba veled-i Şehsüvār
Zeynü'd-dīn veled-i
Bedrü'd-dīn
Nazar veled-i Yūsuf
Pīr Hasan veled-i Dede
Hānkulu veled-i Bayla
Enbiyā (?) veled-i Bahādır
Mehmed veled-i Hızır
m.
Mehmed veled-i Üveys
Āzīne veled-i Şāhkulu
Mecnūn veled-i Ramazān İsfendiyār veled-i Abdāl
Behlūl veled-i Dede Velī
Dervīş ‘Alī veled-i Melik Merdenşāh veled-i Düdük
Hudādād veled-i O
Hasan veled-i Hüseyin
Allāhyār veled-i Kāsım
Velī veled-i O
Bayram veled-i Rahmānşāh
Āzīne veled-i Mūsā
Pīrī veled-i Tanıkşāh
‘Abdullāh veled-i
Havkiye (?)
Mehmed ‘Alī veled-i
Muhyi'd-dīn
Hemedān veled-i Hāle
Velī veled-i O
Koyun ‘Alī veled-i
Hereşte (?)
Haydarkulu veled-i O
Şīr ‘Alī veled-i Rüstem
Dost ‘Alī birāder-i O
Seydī veled-i Ayine'd-dīn Seydī veled-i Polad
Şidī birāder-i O
Şidī birāder-i O
Āzīne veled-i Şīrīn
Celāl Göran
İlyās birāder-i O
Ya‘kūbşāh veled-i O
‘Alīşāh
haddād
Seferşāh veled-i ‘Alīşāh
Kul Haydar veled-i
Efrāsiyāb
Hasan veled-i Asya
Kirbelā veled-i Aydın (?)
Gulām ‘Alī veled-i
‘Abdullāh
Allāhkulu veled-i Sefer
Zeynel veled-i Seydī
Ahmed
Şāhvirdi veled-i Yār ‘Azīz
Kul Ahmed veled-i
İskender
Kubād birāder-i O
Keykubād birāder-i O
Şāh Hüseyin veled-i
Şihāb
Şābīcān veled-i O
Nebī birāder-i O
İlyās birāder-i O
Şemsü'd-dīn birāder-i Halīl
Halīl birāder-i Şemsü'd-dīn
Hānkulu veled-i
Rahmānşāh
Cābī-i Kürd
Mustafā veled-i Temennī
Pīrī veled-i O
Seydī veled-i O
Şābī veled-i Cābī
Nebī veled-i Bāyezīd
Koç ‘Alī veled-i Bülbül
Halāvāt (?) veled-i Dost
Şābī veled-i Yār ‘Azīz
Sürle (?)
‘Aynī birāder-i Yār Ahmed
Şāhvirdi veled-i Üveys
Şāh ‘Alī veled-i Nūr ‘Alī
[v. 58b]
Şīr ‘Alī veled-i İlyās
Hāne: 285
Mücerred: 15
Mezra‘a-i Dār-ı Hurmā, tābi‘-i
Kerkük
Mezra‘a-i Köm, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Güre-Dāvud, tābi‘-i m. Mezra‘a-i Mīr-İlyās, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Tūl-Derāz, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Bāğçe, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Gerdūnān, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Dālūk-deresi (?),
tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Kanber-‘Alī-deresi (?), Mezra‘a-i Deñiz-remkān (?),
tābi‘-i m.
tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Şīre-dūl, tābi‘-i
mezbūr
Mezra‘a-i Çekirge-ağacı, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Murtezā-Beyt (?),
tābi‘-i mezbūr
Mezra‘a-i Dere-sūr, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Urış (?), tābi‘-i m.
Mezra‘a-i İsmā‘īl-Lala, tābi‘-i m. Mezra‘a-i Bālī-Kethudā, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Daru, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Çam-ı Üveys-Ağa,
tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Arpa-depe, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Bāyezīd, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Abdāl-Şāhkulu, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Jāle, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Kara-Irak, harāb
Mezra‘a-i Kereva, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Yavulnu-argı (?),
tābi‘-i m.
Hāsıl ma‘a mālikāne, yiğirmiden bir
Resm-i ağnām: 39.500
Āsiyāb
Bāb: 10
Resm: 400
Resm-i hāne-şümār: 8.485
Hınta: 150 tagar
Kıymet: 22.500
Mezra‘a-i Sumak-deresi, tābi‘-i m.
Şa‘īr: 250 tagar
Kıymet: 17.500
Zürret: 50 tagar
Kıymet: 4.000
Yekūn: 106.875
Mezra‘a-i ‘Osmān-deresi, tābi‘-i m.
Bādhavā ve resm-i ‘arūs
10.000
Cevzeka: 10 tagar
Kıymet: 4.500
[v. 59a-b, 60a-b ve 61a] boş
[v. 61b]
Tā’ife-i Nilkaz340, tābi‘-i livā-i Kerkük
Karye-i Ağcalar341, tābi‘-i mezkūr Nilkaz
Kethudā Şāhvirdi veled-i
Devletgeldi
Devletgeldi veled-i O
m.
Allāhkulu Kethudā
veled-i Hasankulu
Cānkulu veled-i O
m.
İmāmkulu birāder-i O
m.
Sultānkulu veled-i Receb
İmāmkulu veled-i O
m.
Hasan veled-i Sevinç
Mahmūd veled-i Şeyh
Hüseyin
İbrāhīm veled-i O
m.
Baba veled-i Hüseyin
Şāhvirdi veled-i Duşenbe
Budak veled-i Yār ‘Azīz
Pīr ‘Azīz veled-i O
Yūnus veled-i Hamza
Kāke birāder-i O
Lala veled-i Sarı Sofu
Eymirzā veled-i O
Şāhkulu veled-i
Allāhkulu
Mamük veled-i Nefs
Şefkat veled-i O
Hüseyin veled-i ‘Alī
Cibrīl
Durdu veled-i Şīrīnce
Allāhvirdi veled-i Yār
Mahmūd
340
341
BOA, MAD 17895, s. 51'de “Nilkas”; TK, KKA 285, v. 5b'de “Tāife-i Nilkaz”; TK, KKA 285, 4b'de “Nāhiye-i Nilkaz” şeklinde yazılmıştır.
TK, KKA 285, v. 5b.
113
Allāhkulu
Cibrīl
Mahmūd
Pīrkulu veled-i O
Şāhvirdi veled-i Beğendik
Lala veled-i Hasan Döğer Yūsuf veled-i O
Mehmed veled-i Cānkulu Safā birāder-i O
Hudākulu veled-i Şāhkulu
Durmuş veled-i Behlūl
Kanber veled-i O
Bayram birāder-i O
Avcı veled-i Dilenci
Aydın veled-i Ağa
Yār Ahmed birāder-i O
Kul Ahmed birāder-i O
Hamdīn veled-i Teberrük Şāhkulu veled-i O
Pīrkulu birāder-i O
Şükür veled-i Mezīd
Türemiş veled-i Dilenci
Sultānkulu veled-i
Eynü'd-dīn
Duşenbe birāder-i O
Pīrkulu veled-i
Bayramkulu
Eyin veled-i Oruç
Yaramış veled-i Dilenci
Köpek veled-i Şāhkulu
Şāhvirdi veled-i O
Baba veled-i Velīcān
Yezdīn birāder-i O
Şeyh veled-i Vefā
Ahmed veled-i Şāhkulu
Şāhkulu veled-i O
Caba veled-i Pīrī
Şāhkulu veled-i O
m.
Şāhkulu veled-i Uluç
Tengriviren veled-i
Ramazān
Hasan veled-i Mehmed
Çoban veled-i O
Muhsinkulu veled-i
‘Alīcān
Bā-Teberrük veled-i Cibrīl
‘Abbās veled-i Kutlu Beğ Eyyūbī veled-i Yolkulu
m.
İsmā‘īl veled-i O
Dervīş Leylān veled-i Beği
Emrkulu veled-i Baba
Murād veled-i Şeyh
Hüseyin
Nūr ‘Alī veled-i Şāhkulu
Şāhkulu veled-i Nūr ‘Alī
Mihmād veled-i Bayram
Hoca
Saru veled-i Eymānşāh
Hoca veled-i Şehsüvār
Eslemiş birāder-i O
Pīrkulu veled-i Dostī
Ahī veled-i O
Menge birāder-i O
Şeyh Ya‘kūb veled-i Dervīş Yūsuf, ‘an-evlā[dı] Şeyh Pehlivān rahmetullāhi ‘aleyh
Emīrzā birāder-i O
Yekūn
Hāne: 73
Mücerred: 7
Mezra‘a-i Kızılca-kışlak ve Hatbān ve Yülükī ve Toprak ve Ulu-kışlak. Zikr olan mezra‘aları mezbūr karye re‘āyāsı zirā‘at ider;
mālikānesi der-tasarruf-ı verese-i Şeyh ‘Alī, ber-mūceb-i kabāle.
[v. 62a]
Resm-i hāne-şümār: 365
Resm-i hayyākī: 50
Hāsıl-ı karye-i Ağcalar el-mezkūr
Resm-i merā‘ī: 580 Resm-i mevāşī: 215
Hınta: 5 tagar
Kıymet: 750
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Zürret: 5 tagar
Kıymet: 400
Resm-i hallāc: 15
Bādhavā ve resm-i ‘arūs
500
Āsiyāb-ı Tav, der-‘uhde-i verese-i Şeyh ‘Alī
Bāb: 2
Resm: 80
Cevzeka-i penbe: 10 vezne
Kıymet: 225
Āsiyāb-ı Kireç, der-‘uhde-i verese-i Şehy ‘Alī
Bāb: 2
Resm: harāb
Yekūn: 3.530
Karye-i Çuhur-ı Dizek [Çuçurd-ı Büzürk]342, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā Mansūr veled-i
Mehmed
Abdāl veled-i O
Kalender birāder-i O
m.
Cebrā’īl veled-i Mīkā’īl
Mīkā’īl veled-i O
Pīrkul-ı Güvendik
Beği veled-i Hüseyin
Allāhvirmiş veled-i
İsmā‘īl
Hasan veled-i ‘Alī
Nebī veled-i O
Velī birāder-i O
Duşenbe veled-i Sevindik
Sevindik veled-i O
Tācü'd-dīn veled-i Seydī
Ahmed
Allāhvirdi veled-i O
Yūsuf veled-i İlyās
Küçük veled-i O
Emīrzā veled-i Şāhgeldi
Murād veled-i Halīl
Halīl veled-i O
m.
Lala veled-i Şāhgeldi
Gulāmü'd-dīn veled-i
Dede
Mahmūd veled-i Mustafā Hızır veled-i Şemsü'd-dīn
Bayram Beğ veled-i Bālī
Bayram Beğ veled-i
Allāhviren
Cānkulu veled-i O
m.
Kara veled-i Mahmūd
Allāhvirdi birāder-i O
İmāmkulu birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Aydın
Hoca veled-i Seydī
Beşāret veled-i Cān ‘Azīz Yār ‘Alī birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Kara Mūsā
Timur veled-i Şāh Hüseyin
Şāhvirdi veled-i Hudāvirdi
Hayr birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Kaya
Hālıkvirdi veled-i O
Emīn Beğ veled-i Beği
Ala veled-i Muhammed
Göçi veled-i Cüneyd
Kul Hüseyin veled-i O
m.
Sefer birāder-i O
Ağa veled-i Mehmed ‘Alī Pīre birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Beşāret
Şeyh Mūsā veled-i Beği
Cihāngīr veled-i Bā-Pīr
Şāhvirdi veled-i Sabāhyār
Gündüz veled-i Beğendik Şādumān birāder-i O
Zeynel veled-i Mehmed
‘Alī
Mustafā veled-i Hüseyin
Allāhyār veled-i Sārım
Hüseyin veled-i ‘İlmü'd-dīn
Velī birāder-i Kara
Eyyūbī veled-i Eyyūbī
Velīhān veled-i Mübārek
Bayram Beğ veled-i Timur
Hācī veled-i Hasan
Mahmūd veled-i Velī
Şāh ‘Alī veled-i ‘Abdī
Dostī veled-i ‘Alī Kaya
Şeyh ‘Alī veled-i
İmdāyet (?)
Hān ‘Alī veled-i Kenz
Hudākulu veled-i Ahmed
Hācī veled-i Mūsā
[v. 62b]
Hayr veled-i Beğendik
‘Alī veled-i Mehmed Ağa Yādigār veled-i Yādigār
Hāne: 64
342
Aynı yer.
114
Mücerred: 8
Resm-i hāne-şümār Hınta: 21 tagar
320
Kıymet: 3.150
Hāsıl
Şa‘īr: 15 tagar
Kıymet: 1.050
Duhn: 4 tagar
Kıymet: 320
Resm-i hayyāk: 55
Resm-i hallāc: 15
Resm-i merā‘ī: 600
Resm-i bukūr: 475
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 400
Cevzeka: 4 vezne
Kıymet: 90
Āsiyāb-ı Kara
Bāb: 4
Resm: 160
Yekūn: 6.634
Mālikāne-i karye-i m., Hūr-beyān ki; hāliyā nām -ı diğer Çuçurd-ı Büzü[r]k dirler, der-‘uhde-i verese-i Eymir Dāvud, ber-mūceb-i hüccet-i şer‘iyye.
Karye-i Metfāk343, tābi‘-i Nilkaz
Kethudā Cān Ahmed
veled-i Pīr Ahmed
Seyyid ‘Abdullāh veled-i
Seyyid Mehmed
Seyyid Hüsāmü'd-dīn
birāder-i O
Pīr Ahmed veled-i Paşa
‘Alī veled-i Cān Ahmed
Yārī veled-i O
ker
Devletgeldi veled-i Cān
Ahmed
Şefkat birāder-i O
beyāz
Devletyār birāder-i O
Mahmūd veled-i Nazar
Mehmed veled-i O
Hudāvirdi veled-i Bahşāyiş
Hudākulu veled-i Diñlen
‘Alī veled-i Nazar
Yaramış veled-i O
Tengriviren veled-i Koca
Şükür birāder-i O
Mehmed ‘Alī veled-i
Yārgeldi
Kubād birāder-i O
Oruç veled-i İbrāhīm
İbrāhīm veled-i O
m.
Yeñice birāder-i O
Ko[r]kmaz veled-i
Bā-Teberrük
Dönmez veled-i O
Ko[r]kmaz birāder-i O
m.
Kayıtmaz birāder-i O
m.
Şāh ‘Alī birāder-i O
m.
Şāhgeldi veled-i Şānlık
Kādir veled-i O
Nefs birāder-i O
Pīr Mud veled-i Cihāngīr
Çelebi birāder-i O
Hızır veled-i Tengrivirmiş
İlyās birāder-i O
Emīryār veled-i Baba
Ahum (?)
Āzād veled-i O
Pīr birāder-i O
Devletyār birāder-i O
m.
İne Beğ veled-i Yār Beğ
Hayrü'd-dīn birāder-i O
Şebkī-i a‘mā
Bekiş veled-i Murād
Murād veled-i O
Satılmış veled-i Hüsāmü'd-dīn
Hoca veled-i Ernebe
Hasan birāder-i O
Hızır veled-i Allāhvirdi
Zeynel birāder-i O
Uluç veled-i Allāhkulu
Allāhkulu veled-i O
Şāh ‘Alī veled-i Bektaş
Devletyār birāder-i O
Baba veled-i Böcek
Maksūd veled-i Korkud
Ahmed veled-i O
Hüseyinkulu birāder-i O
Hasan birāder-i O
İbrāhīm veled-i
Hüseyinkulu
Şāhkulu veled-i ‘Aynī
Olmuş veled-i ‘Alīcān
Tāc Ahmed veled-i Polad Kutlu Beğ veled-i Kara Biğ
[v. 63a]
Hāne: 56
Hān Ahmed-i Kubād
Mücerred: 5
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 235 Resm-i behāyim: 40 Resm-i hayyāk: 30
Resm-i hāne-şümār: 280
Resm-i mevāşī: 225
Resm-i hallāc: 5
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 506
Hınta: 19 tagar
Kıymet: 2.850
Āsiyāb-ı Hān-Ahmed Zürret ve duhn: 9 tagar
Kıymet: 740
Bāb: 1
Resm: 40
Şa‘īr: 49 tagar
Kıymet: 3.430
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Yekūn: 8.648
Karye-i Süslü ve Keritān344, tābi‘-i m. [mezbūr]
Mihmād veled-i Çoban
Küçük birāder-i O
Esmer veled-i Ahmed
Pīr Velī birāder-i O
Tohtamış birāder-i O
Şāh ‘Alī birāder-i O
İnehān veled-i Dāvud
‘İvaz birāder-i O
Şehsüvār veled-i Yārī
Dāvud veled-i Dāvud
Babahān veled-i Hānī
İshāk veled-i ‘Abbās
‘Abdullāh veled-i O
m.
Baba veled-i ‘İvaz
Nebī veled-i O
‘Alī birāder-i O
Hüseyin veled-i Yağmur
Yağmur veled-i İlyās
Şāh Velī veled-i Şeref
Pīrvirdi birāder-i O
Kulu birāder-i O
m.
Yūsuf veled-i Mehmed
Devlet veled-i Ahmed
Mehmed veled-i O
Mahmūd birāder-i O
m.
Paşa veled-i Mīrzā ‘Alī
Eymīrza ‘Alī birāder-i O
m.
Ahmed veled-i Şa‘bān
Düşenbe veled-i O
m.
Şāhvirdi veled-i İsmā‘īl
[v. 63b]
Hāne: 25
343
344
Mücerred: 5
Resm-i hāne-şümār: 125 Resm-i mevāşī: 110
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 50 Resm-i hayyāk: 25
Resm-i behāyim: 15
Bādhavā ve resm-i
Şa‘īr: 1 tagar
Cevzeka: 1 vezne
Hınta: 1 tagar
Zürret: 1 tagar
Aynı yer.
Aynı yer'de “Karye-i Süslü ve Kertān” şeklindedir.
115
‘arūs: 250
Kıymet: 150
Kıymet: 70
Kıymet: 80
Kıymet: 22
Āsiyāb-ı Süse, der-tasarruf-ı evlād-ı Seyyid Kıvāmü'd-dīn
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 937
345
Karye-i Keritān , tābi‘-i m. [mezbūr]
Hān ‘Alī veled-i Cāngeldi
‘Alī veled-i O
Kubād birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Satı
Bālī veled-i O
Bahşī veled-i Pīrī
‘İvaz veled-i O
Eyyūbe birāder-i O
m.
Sultānkulu veled-i Dede
Gaybkulu veled-i Mehmed
Kulu veled-i Hoca
İmām veled-i Mahmūd
m.
Şāhkulu veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i O
m.
Açukbaş veled-i Karan
İmāmkulu veled-i Hüseyin
m.
Hāne: 12
Resm-i hāne-şümār: 60
Resm-i mevāşī: 20
Abdāl veled-i Mahmūd
Mücerred: 5
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 30
Resm-i behāyim: 10
Resm-i hayyāk: 10
[v. 64a]
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 10 vezne
Kıymet: 35
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Duhn: 10 vezne
Kıymet: 40
Bādhavā ve
resm-i ‘arūs: 220
Āsiyāb-ı Cānkulu
Bāb: 2
Resm: 80
Yekūn: 867
Mezra‘a-i Kādī-kendi ve Çubuklu346, tābi‘-i Nilkaz
Hınta: 17 tagar
Şa‘īr: 20 tagar
Kıymet: 2.550
Kıymet: 1.400
Zürret: 25 tagar
Kıymet: 2.000
Mahsūl-i
muhaddarāt: 50
Yekūn: 6.000
Karye-i Mahmūd-Nūrī , tābi‘-i Nilkaz
347
Kara veled-i ‘Osmān
Ebū-Bekir veled-i O
Pīr Gā’ib veled-i Aydın
Hudāvirdi veled-i O
Duna veled-i Mezīd
Mezīd veled-i O
Pīrī veled-i Mehmed
Abdāl veled-i O
m.
Mehdī birāder-i O
Hasan veled-i Yaramış
Şāh Velī veled-i O
Hudākulu veled-i Ahī
Pīrkulu veled-i O
Budak veled-i Şānīgeldi
İsmā‘īl birāder-i O
Oruç birāder-i O
Şāhvirdi birāder-i O
Hüseyin veled-i Şeyh Mīr
Hasan
Üveys veled-i ‘Ömer
İsmā‘īl veled-i Kemāl
Baba veled-i O
m.
Şāhkulu birāder-i O
m.
Bayram Beğ veled-i Üveys Hüseyin birāder-i O
[v. 64b]
‘Abdullāh birāder-i O
Sevindik veled-i Hüseyin Hāngeldi veled-i Sādık
Eyin birāder-i O
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i
Hüseyinkulu
Bedirgāh veled-i O
m.
‘Ömer birāder-i O
m.
‘Aynī veled-i İbrāhīm
Edeler veled-i O
m.
Yūsuf veled-i O
m.
Şāhgeldi veled-i
Allāhkulu
Eymirzā veled-i Bayramgeldi
a‘mā
Kāke veled-i O
Sa‘ādetyār birāder-i O
Yolkulu veled-i Mahmūd Hasan veled-i O
m.
Eymirzā veled-i Şeyh
Mehmed
Kemāl veled-i O
Allāhkulu veled-i ‘İvaz
m.
Ağacān veled-i Mehmed
Mehmed veled-i
Karakuru
Hācī birāder-i O
Mūsā veled-i Üveys
Şāhvirdi veled-i Şāhkulu
Mehmed veled-i Kara
Velī veled-i O
Hüseyin birāder-i O
m.
‘Alī birāder-i O
m.
Hüseyinyār veled-i Ağca
Mehmed
Hasanyār veled-i O
Şāhkulu birāder-i O
Koç ‘Alī veled-i Dost ‘Alī
Dāvud veled-i Zengī
Senāver veled-i O
Kayıtmaz veled-i Hasan
Hasan veled-i Velī
Şāh ‘Alī veled-i O
Kul ‘Alī veled-i Sultān ‘Alī
Şehrī birāder-i O
m.
Mehmed ‘Alī veled-i
Hüseyin
Burc ‘Alī veled-i O
m.
Hüseyin birāder-i O
Şeyh Velī veled-i İsmā‘īl
Hüseyin ‘Alī veled-i O
Zeynel birāder-i O
Dervīş Ahmed veled-i
İbrāhīm
Mehmed veled-i O
İlyās veled-i Mahmūd
Hāne: 59
Mücerred: 13
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 295 Resm-i mevāşī: 125
Resm-i merā‘ī: 220
Resm-i behāyim: 75
Bādhavā ve resm-i
Resm-i hayyāk: 50
Hınta: 18 tagar
Şa‘īr: 10 tagar
‘arūs: 200
Kıymet: 2.700
Kıymet: 700
Zürret: 12 tagar
Cevzeka: 10 vezne ‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 960
Kıymet: 225
Kıymet: 75
Yekūn: 5.625
[v. 65a]
Mezra‘a-i Bekir-kend348, der-kurb-i Ağca-dağ349, der-nezd-i Çankal-ağaç350 ve Kızıl-dere351 ve Eşek-meydānı352
345
Aynı yer.
Aynı defter, v. 15a.
347
Aynı defter, v. 5b.
348
Aynı defter, v. 10a'da “Bekir-künbed” şeklindedir.
346
116
Hāsıl
Şa‘īr: 34 tagar
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 2.380
Kıymet: 160
Yekūn: 5.999
Hınta: 23 tagar
Kıymet: 3.450
Mahsūl-i
muhaddarāt: 9
Mezra‘a-i Kāhrīz353 ve Mezra‘a-i Küçük-çınar354 ve Mezra‘a-i Rās-peh355 (?)
Hāsıl
Hınta: 23 tagar
Şa‘īr: 34 tagar
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 3.450
Kıymet: 2.380
Kıymet: 160
Mahsūl-i
muhaddarāt: 9
Yekūn: 5.999
Mezra‘a-i Dīvān
Mezra‘a-i Hācī-Kara357 ve Kara-Bulak358
356
Hınta: 23 tagar
Kıymet: 3.450
Hāsıl-ı her dü
Şa‘īr: 34 tagar
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 2.380
Kıymet: 80
Mahsūl-i
muhaddarāt: 9
Āsiyāb-ı tennūre, der-‘uhde-i mü’ezzin ve
Üveyskulu ve Hasan ve sāyir verese
Āsiyāb-ı tennūre-i diğer, der-‘uhde-i
Ramazān ve Şeyh Hüseyin ve sāyir verese
Bāb: [1]
Bāb: 1
Resm: 40
Resm: 40
Yekūn: 6.000
[v. 65b]
Mezra‘a-i Hocalar ve Çınar-telū ve Tülek-harābesi, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hāsıl, ber-vech-i tahmīn: 5.999
Karye-i Gök-depe359 ve Mezra‘a-i Büğüd360 ve Boğamış361, der-nezd-i Ağca-kal‘a, tābi‘-i Nilkaz
Kethudā Hasan bin
İbrāhīm
Hasan veled-i O
Şāh ‘Alī birāder-i Hamza
İbrāhīm veled-i İbrāhīm
Garībşāh veled-i Beşāret
Kāsım birāder-i O
Beşāret veled-i Garībşāh
Köse Eymān veled-i Mezīd
Şān Beğ veled-i Devletyār
Hüseyin veled-i O
m.
Gülce (?) birāder-i O
m.
Tahavvül veled-i Sālyār
Hüseyin ‘Alī veled-i
Mīkā’īl
Mehmed ‘Alī veled-i
Mīkā’īl
İbrāhīmşāh veled-i Rüstem
Eymānşāh veled-i O
m.
Sultānşāh Bālī
Cihānşāh veled-i O
m.
Süleymān veled-i Dervīş
Şādī veled-i Mehmed
Aydın veled-i Sefer
Yār Ahmed birāder-i O
Dursun veled-i O
‘Alīkulu veled-i Kāsım
Hüseyin veled-i ‘Alī
Mehmed veled-i İsmā‘īl
‘Osmān birāder-i O
Eyvānī veled-i Cebrā’īl
Devres (?) veled-i O
Melikcān birāder-i O
‘Alī-i Kürd
Pīrkulu veled-i Beği Çolak
‘Alī Beğ veled-i Cābī
Mihmād veled-i Bayram
Hoca
Üveyskulu veled-i
Allāhkulu
Koç ‘Alī veled-i Üveys
Durmuş veled-i Ebū-Cihān
Hüseyin
Üveys birāder-i O
Şu‘ūn veled-i Hüseyin
Şāhkulu veled-i Bā-Pīr
Eyyūbyār birāder-i
Hudāvirdi
Devletyār birāder-i O
İskender birāder-i Kürde
Şehsüvār birāder-i O
Şīre veled-i ‘Ömer
Kul ‘Alī birāder-i O
Emān veled-i Şefkat
Hasan ‘Alī veled-i Mīkā’īl
Budak veled-i Hüseyin
Gündüz veled-i O
Kalender veled-i Murād
Murād veled-i Hasan Kurd
Hasan veled-i Dāvud
Hasan veled-i Seferşāh
Seydī birāder-i O
İlyās veled-i Kemāl
Iğrā ‘Alī veled-i O
m.
Hızır veled-i İbrāhīm
Mamik Beğ veled-i Murād
Turhān veled-i Velī
Baba veled-i Derbendī
Seydī ‘Alī veled-i Ahmed Hamza veled-i Yārī
Allāhī veled-i Teñrivirdi
Devletyār veled-i Yanmış
Kādir birāder-i O
Halīl veled-i Pīr Mūsā
Keçlü birāder-i O
Hāne: 65
Bālīcān birāder-i Keçlü
Mücerred: 5
[v. 66a]
Resm-i hāne-şümār: 325 Resm-i mevāşī: 235
Şa‘īr: 28 tagar
Kıymet: 1.960
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 1.130
Zürret: 20 tagar
Kıymet: 1.600
Resm-i behāyim: 50
Hınta: 25 tagar
Kıymet: 3.750
Cevzeka: 1 tagar Bādhavā ve
Kıymet: 450
resm-i ‘arūs: 500
Yekūn: 10.000
349
Aynı yer.
Aynı yer'de “Çangı-ağacı” şeklindedir.
351
Aynı yer.
352
Aynı yer.
353
Aynı defter, v. 9b.
354
Aynı yer.
355
Aynı yer.
356
Aynı defter, v. 16a.
357
Aynı yer. Ayrıca BOA, TD 1028, s. 102'de “Mevzi‘-i Hācī-Kara” şeklindedir.
358
TK, KKA 285, v. 16a.
359
Aynı yer.
360
Aynı yer'de “Böğed” şeklindedir.
361
Aynı yer'de “Biga-kamış” şeklindedir.
350
117
Karye-i Çuçurd-ı Küçük362, tābi‘-i Nilkaz
Aydın veled-i O
m.
Kethudā Şāhvirmiş
veled-i Allāhvirmiş
Mūsā veled-i Allāhvirmiş Aydoğmuş birāder-i O
Seydī veled-i Gündoğmuş
İsmā‘īl veled-i Seydī ‘Alī
Emānkulu veled-i Nazar
Tāhir-i Kürd
Kuluhān veled-i Sofuşāh
Halīl veled-i Monlā ‘Ömer
Hasan veled-i ‘Īsā
Nebī veled-i Sofukulu
Cüneydkulu veled-i O
Mehmed birāder-i O
Yār Ahmed veled-i Murād
Murād veled-i Yalıñuz
Sādık veled-i Sofu Paşa
Bālī
a‘mā
‘Alī veled-i O
Dervīş veled-i İbrāhīm
Selāmet veled-i Satı
Sevindik veled-i O
Hüseyin birāder-i O
Güvendik birāder-i O
Tāhir veled-i Ahmed
Mehmed veled-i O
‘Alī birāder-i O
Resūl veled-i Velī Devril (?) Kanber veled-i Şeyh ‘Alī
Şāhkulu birāder-i O
Şāhvirdi birāder-i Mahmūd
Allāhvirdi veled-i O
Karaca veled-i Mehmed
Emīrkulu veled-i
Allāhkulu veled-i Hamza
Allāhvirdi veled-i Salāh
İsmā‘īl veled-i Göran
Yārkulu veled-i Yārkulu
Dostī veled-i Seydī
Bā-Berk birāder-i O
Baba veled-i O
Şalık-ı Kürd
Cānkulu veled-i O
Yārkulu birāder-i O
Haydar birāder-i Akca
Mehmed
Mezīd veled-i Şāhgeldi
Yıldırım veled-i Pīrkulu
Şefer veled-i Göran
İdrīs-i Kürd
Murād veled-i O
m.
Nebī -i Kürd
Mehmed veled-i Göran
Pīr Velī veled-i O
Zeynel veled-i Lala
Şefkat veled-i Diñlen
Yūsuf veled-i O
Karaca
Baba veled-i Beği
Mihmād veled-i Allāhyār
Hāngeldi veled-i Allāhyār
Hācī-i Kürd
Hāne: 59
Mücerred: 2
[v. 66b]
Resm-i hāne-şümār: 295
Resm-i merā‘ī: 180
Hāsıl
Resm-i hayyāk: 12
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 30 tagar
Kıymet: 2.100
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Resm-i mevāşī: 130
Resm-i behāyim: 50
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 25
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 150
Yekūn: 5.272
Karye-i Tülekdān363, tābi‘-i Nilkaz
Kethudā İsmā‘īl veled-i
Hüseyin
İbrāhīm veled-i O
Paşa veled-i Pīr Hüseyin
Hānkulu veled-i Yolkulu
Mīkā’īl birāder-i İsmā‘īl
Hüseyin veled-i O
Sultānkulu veled-i Pīr
Hasan
Pīr Hasan veled-i O
m.
Budak veled-i Allāhviren Eyvānī veled-i Budak
Bahtiyār veled-i Budak
Kāh veled-i Delālet (?)
Gülyar birāder-i O
Cāngeldi veled-i Kāke
Tācvān veled-i O
m.
Beği veled-i Kāke
Mūsā birāder-i O
a‘mā
Baba veled-i Allāhviren
Hoca birāder-i O
Tohtamış birāder-i O
Bahşāyiş birāder-i Üveys
Dedehān veled-i Eymānşāh
Eyin birāder-i O
Hatre veled-i Paşa
Teñrivirmiş birāder-i O
Bayramkulu veled-i
Ya‘kūb
Hācī veled-i Yahyā
Şāh ‘Alī veled-i O
Şāh Velī birāder-i O
Üveys birāder-i O
Hudākulu veled-i Yolkulu
Pīrkulu veled-i Kara
Hasan veled-i Maksūd
Şāhkulu veled-i Cānkulu
Ayvad veled-i Hüseyin ‘Alī
Haydar birāder-i O
Şīrvān birāder-i O
Hasan veled-i ‘Alī
Ayvad birāder-i O
Beşāret veled-i Ağa
Şāhvirdi birāder-i O
Elvend veled-i Şāhkulu
Şāhvirdi birāder-i O
m.
Pīrvirdi birāder-i O
Mīrīhān veled-i Şeyhī
Yahyā birāder-i O
Pīr Velī veled-i İlyās
Pīrkulu veled-i O
‘Ādil veled-i Ödül
Hāne: 46
Mücerred: 3
[v. 67a]
Resm-i
hāne-şümār: 230
Şa‘īr: 16 tagar
Kıymet: 920
Hāsıl-ı Tülekdān
Resm-i mevāşī: 150 Resm-i merā‘ī: 110
Duhn: 4 tagar
Kıymet: 320
Cevzeka: tagar, 2 vezne
Kıymet: 45
Resm-i behāyim: 84
Hınta: 4 tagar
Kıymet: 600
Resm-i hayyāk: 40
Bādhavā ve
resm-i ‘arūs: 220
Yekūn: 2.719
Mezra‘a-i Kesük-çınar364 ve Gelin-ağacı365 ve Everdi366, tābi‘-i Nilkaz
Hāsıl: 5.999
Mezra‘a-i Nabat-çamı [Bayat-çamı]367, tābi‘-i Nilkaz
Hāsıl
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Mezra‘a-i Bostāngāh368, tābi‘-i Nilkaz
Hāsıl
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Mezra‘a-i Kızıl-dere-çayı369, tābi‘-i Nilkaz
Hāsıl
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
362
Aynı defter, v. 6a.
Aynı yer.
364
Aynı defter, v. 4b'de “Gök-çınar” şeklindedir.
365
Aynı yer.
366
Aynı yer.
367
Aynı yer'de “Bayat” kelimesi defterde iki şekilde yazılmıştır. Bunun en açık örneğini “Bayat-deresi”nde görüyoruz. “Bayat-deresi”nin “Bayat”ı 285, v. 2b'de “be, elif, te” şeklinde ve
v. 12a'da “be, ye, elif, te” şeklindedir.
368
Aynı defter, v. 4b.
369
Aynı yer'de “Kızıl-dere-Hamı” şeklindedir.
363
118
Mezra‘a-i Kehrīzcük (?), tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Emīzce, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Cangi-ağacı370, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Satı-bāğı, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Türkman-bāğı, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Kara-incir, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Deve-boynu, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Nārluca, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Mansūr-bulağı, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Nāsır-masır, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Kuş-dere, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Keverge-dere (?), tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Yarımca, tābi‘-i m.
Mezra‘a-i Taş-bulak, tābi‘-i m.
[v. 67b]
Karye-i Şuhūd-komu371, tābi‘-i Nilkaz
Kethudā Karaca veled-i
Budak
Ağca birāder-i O
Şāhkulu veled-i Dilenci
Dāvudkulu birāder-i O
Hüseyin veled-i Bālī
Şādmān veled-i ‘Ömer
Şāhkulu veled-i O
m.
Ahmed veled-i Yağbasdı
Devlet Beğ veled-i Pīr
Ahmed
Yār Ahmed birāder-i O
m.
Selmān veled-i Allāhī
Pīrī birāder-i O
Hayrgeldi
‘Alīkulu veled-i O
Bünyād veled-i Ni‘met
Mehmed veled-i O
m.
Çekti birāder-i O
Mahmūd veled-i
Bayındır
Allāhkulu veled-i O
Murād birāder-i O
Hüseyin veled-i Kara
Ahmed
İbrāhīm birāder-i O
Karaca veled-i Kāsım
Şu‘ayb veled-i Pīrkulu
Eyin birāder-i O
Hasan birāder-i O
Nūrullāh veled-i
Hüseyinkulu
Veled veled-i Hasan
Teñrivirmiş veled-i Baba
Sultānşāh veled-i Zinde (?)
Pīr Sultān veled-i Hamza
Nefs veled-i Emenlek (?)
Yārkulu veled-i Şāhkulu
‘Aynkulu birāder-i O
Babakulu veled-i Eymir
Hasan
Kanberkulu veled-i O
Kayıtmaz veled-i ‘Alīkulu
Dudul veled-i Devletyār
Mehdī birāder-i O
Maksūd veled-i Ayas
Murād birāder-i O
Şādlık veled-i Hüseyinkulu
Hüseyinkulu veled-i O
Hudāvirdi veled-i Şādī
Şādī veled-i O
Allāhvirdi birāder-i O
Taşdemür veled-i İbrāhīm
‘İvaz veled-i O
İbrāhīm veled-i Taşdemür
Şükrullāh veled-i Huşake Halīl veled-i O
Dağlu birāder-i O
Devletyār veled-i Sārım
Bā-Menteş veled-i
Sabāhyār
Sevindik veled-i Zünnūn
Uzamış veled-i Dostī
Ağahān veled-i Eyin
İbrāhīm veled-i Emīrcān
Olmuş veled-i O
Pīrī birāder-i O
m.
Mecīd veled-i Dostī
Çavlı veled-i O
m.
Muhammedkulu veled-i
Hasan ‘Alī
Satı veled-i Kara Baba
Velīhān veled-i Mīrīcān
Yāre veled-i O
Mihmād birāder-i O
Nazar veled-i Ahmed
‘Āşūr birāder-i O
Ahmed birāder-i O
Mehmed veled-i Ulamış
Haydar veled-i Seydīkulu
Şāh ‘Alī veled-i Ağa
Fursat veled-i O
m.
Cāngeldi veled-i Hızır
Paşa veled-i O
Yağmur veled-i Dedecān
‘Āşūr veled-i Velīcān
Dervīş birāder-i O
Tapılmış birāder-i O
Kāsım veled-i Kulu
Sultān ‘Alī veled-i O
m.
Mīrkulu veled-i Emīrze
Emīrzā veled-i O
Kul ‘Alī veled-i
Ferruhzād
İmāmkulu veled-i O
‘Abbāskulu veled-i Kürd
Emīr
Şāhkulu veled-i O
Kayıtmaz veled-i
Dedecān
Şefkat birāder-i O
Mīrīcān birāder-i O
Şāhvirdi veled-i Yaymış
Burc ‘Alī birāder-i O
Maksūd veled-i Şāhvirdi
Mahmūdkulu veled-i
İsmā‘īl
İne Beğ (?) veled-i
Kulbende
Hudāvirdi veled-i Erzenī
Şāhgeldi birāder-i O
Kılıç veled-i Sabāhyār
Sultān Ahmed veled-i
Türemiş
Tāhir veled-i O
Maksūd veled-i Pīr Sultān
[v. 68a]
Hızır veled-i O
Yolu veled-i İskender
Hüseyin birāder-i O
Hasan birāder-i O
Edā veled-i Selmān
Gaybkulu veled-i O
Dedekulu birāder-i O
Hüseyin veled-i Bayındır
Mustafā veled-i
Necmü'd-dīn
Halīl veled-i O
Maksūd birāder-i O
‘Alīkulu veled-i
Allāhkulu
‘Abbās veled-i O
‘Abdullāh veled-i Üveys
Pīr Satı birāder-i O
Bünyād veled-i Mūsā
Celāl Melik veled-i
Hudāviren
Hudāviren veled-i O
Şāh ‘Alī birāder-i O
Hak Nazar veled-i Zeynel
Pīr Ahmed veled-i ‘İvaz
‘İvaz veled-i O
m.
Emenlek veled-i ‘Īsā
‘Abdī veled-i O
Esenhān veled-i Mūsā
Budak veled-i Ağa
Hāne: 122
Tāhir veled-i O
Mücerred: 8
Cemā‘at-i Sādāt
Seyyid Mu‘arrif veled-i
İsmā‘īl
Seyyid Ca‘fer veled-i O
Seyyid Hamza veled-i O
Müzdād veled-i Ferecullāh ‘Alī birāder-i O
Ağa birāder-i O
Tāhir veled-i Pīr Çoban
Şāhvirdi veled-i Mustafā
Mezra‘a-i Ağ-bulak
Mezra‘a-i Çınāre
Mezra‘a-i Dinār
Mezra‘a-i Mürüvvet
Mezra‘a-i Gök
Mezra‘a-i İkizce
Seydī Ahmed veled-i
Baba Fazlullāh
Seyyid Hamza birāder-i O
Mezra‘a-i Çerm-gāv be-ism-i meşāyihān
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 610
Resm-i hayyāk: 20
370
371
Resm-i mevāşī: 285
Mukāta‘a-i boya-hāne: 2.000
Resm-i merā‘ī: 419
Āsiyāb-ı Celāl-Melik ve Sultān-Ahmed ve Seydī ber-vech-i iştirāk
Bāb: 1
Aynı defter, v. 10a'da “Cankı-ağacı” şeklindedir.
Aynı defter, v. 6a.
119
Resm: 40
Hınta: 38 tagar
Kıymet: 5.700
Şa‘īr: 38 tagar
Kıymet: 2.660
Cevzeka-i penbe: 1 tagar, 5 vezne
Kıymet: 582
Zürret ve duhn: 35 tagar
Kıymet: 2.800
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 503
Yekūn: 15.796
[v. 68b]
Karye-i Babık372 (?), tābi‘-i m. [mezbūr]
Bayram Beğ veled-i
Beşāret
Velīşeh veled-i Eymir
‘Alī
‘Uryān veled-i O
Eymir ‘Alī veled-i Kulu
Hevar (?) birāder-i O
m.
Pīrīhān birāder-i O
Şādmān veled-i Hüseyinkulu Şāh veled-i Cānkulu
Mīkā’īl veled-i Üveys
Üveys veled-i O
‘Abdu'l-Kerīm birāder-i O Cān ‘Alī veled-i Mehmed
Nūr ‘Alī veled-i O
Bahşāyiş veled-i Küşāyiş Korkmaz birāder-i O
Yağmur veled-i Vakkās Behlūl veled-i Mehmed Yeñice veled-i Tohtamış
Emenlek veled-i ‘Ömer
Emīrzā veled-i O
m.
İdrīs veled-i O
Hoş veled-i Nūş (?)
Korkud veled-i Maksūd
Allāhvirdi veled-i
Devletyār
Sa‘dī veled-i Çoban
İbrāhīm veled-i Bā-Berk
Eymir ‘Alī birāder-i O
Seydīkulu veled-i Hudābende
Ağa veled-i O
Teñriviren veled-i O
‘Azīzkulu veled-i Kara
Velī
Cāngeldi veled-i O
Karakulu veled-i O
Hudākulu veled-i Gaybşeh
Tercān veled-i O
Kürde birāder-i O
Hüseyin veled-i
Süleymān
İmā[m]kulu veled-i O
Pīrkulu veled-i Kaya
Mezīd veled-i Dini Beğ (?)
Ağacān veled-i O
Durmuş veled-i Hoş
Mehmedkulu veled-i O
Tapılmış birāder-i O
Hüseyinkulu veled-i Yağbasdı
Bayramkulu veled-i Küşāyiş
Yārgāh (?) birāder-i O
Şehsüvār veled-i Üveys
Hudāvirdi veled-i Döğer
Kāke veled-i Eymānşāh Hayr veled-i O
Şāhkulu birāder-i O
Aydoğmuş
a‘mā
Halīl veled-i O
Sultān ‘Alī veled-i
Hudāvirdi
Kanber birāder-i O
Hüseyin veled-i Dervīş
Mehmed
İnedīn veled-i O
İmāmkulu veled-i Şāh
Kanber
Şāhkulu birāder-i O
Teñrivirdi veled-i O
Mehmed veled-i O
Bālī veled-i Bayramkulu
Mustafā
birāder-i O
Hāne: 68
Ahmed veled-i Budak veled-i Durmuş
Yahyā
Hüseyinkulu veled-i O
Mücerred: 1
Resm-i hāne-şümār: 340
Resm-i mevāşī: 260
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 312
Resm-i hayyāk: 60
Hınta: 19 tagar, vezne
Kıymet: 2.850
Şa‘īr: 20 tagar
Kıymet: 1.400
Cevzeka: tagar, 10 vezne
Kıymet: 225
Āsiyāb-ı Ahmedkulu ve Erim-Beğ
Bāb: 1
Resm: 40
Mamük veled-i O
Haydar veled-i Döğer
Resm-i hallāc: 15
Resm-i behāyim: 60
Zürret: 28 tagar
Kıymet: 2.240
‘Ades: tagar, 10 vezne
Kıymet: 75
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 400
Āsiyāb-ı Şehsüvār ve Mīkā’īl
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 8.317
[v. 69a]
Karye-i Güllüce373, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā Yārkulu
Hānkulu birāder-i O
İmāmkulu birāder-i O
Kethudā Seydī veled-i
Hasan
Eyvānyār veled-i O
Hüseyinkulu birāder-i O
İsfendiyār birāder-i O
m.
Emenlek veled-i Dervīş
Mehmed
Mehmed veled-i O
Yolkulu veled-i Dostī
Allāhī veled-i O
Hasan veled-i Hasan
Yārgeldi birāder-i O
Allāhvirdi veled-i O
Habergeldi birāder-i O
m.
Hüseyin veled-i Cāngeldi Oruç veled-i O
m.
Hamza veled-i ‘Abbās
Seydī Nebī veled-i Esed
Şeyh ‘Alī veled-i Yār
Hasan
Cemkulu veled-i O
‘Īsā veled-i Pīrkulu
Yolkulu veled-i ‘Ömer
Şāhkulu veled-i O
Allāhkulu birāder-i O
Dede veled-i Bayram
Beğ
‘Āsī veled-i Hudāviren
Lāle veled-i Maksūd
Maksūd veled-i Murād
‘Alīkulu veled-i Yārī
İmāmkulu birāder-i O
Mü’ezzin veled-i Mahmūd
Hüseyin birāder-i O
Üveyskulu birāder-i O
Cān Ahmed birāder-i O
Hüseyin veled-i Üveyskulu
m.
Bāyezīd veled-i Pīrkulu
Mihmād veled-i O
m.
Kāsım veled-i ‘Alīkulu
Nazar veled-i Cānkulu
Polad veled-i Cānkulu
Yolkulu veled-i Gündüz
Erneb veled-i O
Sevindik birāder-i O
Korkmaz veled-i Yūsuf
Cābir veled-i ‘Abdullāh
Beşāret veled-i Murād
İşāret birāder-i O
Dini Beğ-i Kürd
Hüseyin birāder-i O
Eymirkulu veled-i O
Eymirzā birāder-i O
Oruç Beğ birāder-i O
m.
Bağış veled-i Babakulu
372
373
Aynı yer.
Aynı yer.
120
Nūh ‘Alī veled-i Basrī
‘Alī Kumaş veled-i ‘Alī
Kara Velī veled-i O
Karaca veled-i Dede Bālī
Yolkulu birāder-i O
Şāhvirdi veled-i ‘Abbās
Mevlānā Kerem veled-i
Hamza
Bālī veled-i Ağa
Şāh Hüseyin
Yūsuf veled-i Fursat
m.
Teñriviren birāder-i O
Celāl veled-i Bāyezīd
Hāne: 59
Mücerred: 7
Mezra‘a-i ‘Asker
Resm-i hāne-şümār: 295 Resm-i mevāşī: 300
Resm-i hallāc: 20
Hınta: 17 tagar
Kıymet: 2.550
Mezra‘a-i Ağ-bulak
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 250
Resm-i hayyāk: 50
Resm-i behāyim: 55
Şa‘īr: 18 tagar
Kıymet: 1.260
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Duhn: 17 tagar
Kıymet: 1.360
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 500
Yekūn: 6.752
[v. 69b]
Karye-i Kazan-otağı374, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā
Paşa Şeyhīhān
Allāhī veled-i Behlūl
Nebī birāder-i O
Allāhvirdi veled-i
Hüseyinkulu
Emīrkulu veled-i
Mehmedcān
Yolkulu veled-i ‘Alīkulu ‘Alī veled-i O
m.
Pīrī veled-i Murād
Sevindik veled-i O
Kara Dede veled-i Murād
Gaybkulu veled-i O
Ganīmet veled-i Satı
Satı veled-i O
m.
İbrāhīm veled-i Üveys
Üveys veled-i Yağmur
Bālīcān veled-i Murād
Gürmü'd-dīn (?) veled-i
‘Alī
Yūsuf veled-i Mūsā
İmāmkulu veled-i
Mahmūd
‘Alīcān veled-i Ağa
Halīl veled-i O
m.
Ulaş veled-i Mehmed
Kanber birāder-i O
m.
Kara Beşāret veled-i
Durmuş
Oruç veled-i Baba Tāhir
Bayram veled-i O
m.
Dervīş Hamza
Hasan veled-i Doymaz
Dündar veled-i Kubād
Allāhviren veled-i Lāle
Hudāvirdi birāder-i Paşa Allāhī veled-i Mehmed
Eyinhān veled-i Kulu
Mehdīkulu veled-i Behlūl
Gündüz veled-i ‘Alīhān
Eksilmez birāder-i O
Hoca veled-i Mūsā
Allāhkulu veled-i Hādim Şāhkulu birāder-i O
Hāne: 34
Resm-i hāne-şümār: 170
Resm-i mevāşī: 125
Resm-i behāyim: 40
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 100
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Duhn: 5 tagar
Kıymet: 400
Mücerred: 5
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 250
Resm-i hayyāk: 60
Resm-i hallāc: 10
Hınta: 4 tagar
Kıymet: 600
Şa‘īr: 5 tagar
Kıymet: 350
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Āsiyāb-ı ‘Alīhān
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Beşāret
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Nūrkulu, be-müşāreke-i Beşāret
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 2.412
[v. 70a
Karye-i Kādī-kendi375, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā Ahmed veled-i
İsmā‘īl
Allāhvirdi veled-i O
Halīl veled-i İbrāhīm
Nebī veled-i İlyās
İlyās veled-i O
m.
Ağa Kişi veled-i Ağa
‘Alī veled-i Nebī
Yūsuf birāder-i O
Velīhān veled-i Dervīş
Hüsāmü'd-dīn
‘Alīhān veled-i O
m.
Kuluhān birāder-i O
Hüsāmü'd-dīn birāder-i O
Murād veled-i Hüsāmü'd-dīn
Yaramış veled-i Sa‘ādet
Cāngeldi birāder-i O
Murād veled-i O
Dede Reşī veled-i ‘Alī
Çoban
‘Alī veled-i O
m.
Kanber birāder-i O
Seme (?) veled-i ‘Alī
Çoban
Nebī veled-i O
Velī birāder-i O
Şāhvirdi veled-i O
m.
İne Beğ veled-i Burcu
İmāmkulu birāder-i O
Hasan veled-i İsmā‘īl
Pīrīcān veled-i O
Mehmed veled-i
‘İzzü'd-dīn
Erzānī birāder-i O
Türāb veled-i Beşāret
Mīrkulu veled-i Şeyh
İmāmkulu
Şāhvirdi veled-i Bulunc
Lāle veled-i İshāk
Dolmuş veled-i Sa‘ādet
Fursat veled-i Yūnus
Devletyār veled-i O
Pīrkulu veled-i Şeyhkulu Şāhkulu veled-i O
Hasan birāder-i O
m.
Muhsin veled-i Tācü'd-dīn
Mūsā veled-i Allāhviren
Hasan birāder-i O
Haydar veled-i
İskende[r]
‘Abbās veled-i O
Bende Esbe
Nebī veled-i O
Şāhkulu-i Bağdādī
Babacān veled-i O
Sultānkulu veled-i Āmedci
Dostum veled-i Yaramış
Nūr ‘Alī veled-i O
Şādlık veled-i Eyin
‘Alīyār veled-i O
Güvendik veled-i O
Dāvud veled-i Kulu
Kulu veled-i O
Kulu veled-i Bünyān
‘Alīkulu veled-i O
‘Ömer-i Kürd
Kalender-i Kürd
Gaybullāh-ı Kürd
Şeyhī birāder-i O
Eynel birāder-i O
Kıvāmü'd-dīn veled-i O
Şeyhī veled-i O
Mezīd-i Kürd veled-i Velī
m.
374
375
Aynı yer.
Aynı yer.
121
Hāne: 60
Mücerred: 6
Resm-i hāne-şümār: 300 Resm-i mevāşī: 280
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 1.100
Resm-i behāyim: 125
Resm-i hayyāk: 60
Hınta: 20 tagar
Kıymet: 3.000
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Şa‘īr: 21 tagar
Kıymet: 1.470
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 500
Yekūn: 7.822
[v. 70b]
Karye-i Gūrciler376, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kāke veled-i Baba
Kethudā Hudākulu
veled-i O
Burc ‘Alī birāder-i O
Sefer veled-i Gülyār
Allāhvirdi veled-i Kubād ‘Alīcān veled-i Dedehān
Hāne: 11
Bayram ‘Alī birāder-i O ‘Abbās veled-i Deve (?)
m.
Hoca veled-i Mīrzā
Teñrivirmiş veled-i
Gündoğmuş
‘Abd ‘Alī veled-i Burc ‘Alī
İmīrzā (?) veled-i ‘Alī
Mücerred: 1
Resm-i hāne-şümār: 55
Resm-i mevāşī: 150
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 310
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 2 tagar
Kıymet: 140
Zürret: 3 tagar
Kıymet: 240
Resm-i hayyāk: 10
Resm-i hallāc: 5
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 90
Yekūn: 1.420
Karye-i Melik-kendi377, tābi‘-i m. [mezbūr]
Devletgeldi veled-i Eyin
Maksūd birāder-i O
Pīr Mahmūd veled-i
Sevindik
Murād birāder-i O
Ağa birāder-i O
Mahmūd veled-i Şeyh
Hüseyin
Nazar birāder-i O
Şāhkulu veled-i O
Emīr birāder-i O
Polad veled-i Muzaffer
Şehsüvār veled-i O
Orhan veled-i Ca‘fer
Kādir birāder-i O
m.
Mezīd veled-i Dağlu
Uğurlu birāder-i O
Seydīkulu veled-i Nebī
Hācī Mūsā veled-i Süvārī Hüseyin veled-i O
Baba İlyās birāder-i O
Pīrkulu birāder-i O
Pīrkulu veled-i Hamīd
Hamīd veled-i O
m.
Ebū-Sa‘īd veled-i Kādir
Kürdlüler veled-i O
Nebī veled-i Bilāl
Şāhvirdi birāder-i O
Ahmed veled-i O
Hudāvirdi veled-i ‘Ömer
Pīrkulu birāder-i O
Hüseyin ‘Alī veled-i Vāde
Ağa veled-i Baba
‘Aynī birāder-i O
Bahşī veled-i Kādir
Bāyezīd veled-i ‘Alī Beğ
İne Beğ birāder-i O
Şeyh Ahmed veled-i Pīr
Sultān
İmāmkulu veled-i O
‘Ömer veled-i Kulya (?)
Üveyse veled-i O
Nebī birāder-i O
Üstād ‘Abdul
kelāscı (?)
Şehrī veled-i Kulu
Mansūr veled-i O
Mahmūd
Şāhkulu veled-i O
Muzaffer veled-i Kāke
‘Abbās veled-i Ebū-Bekir Mustafā birāder-i O
Velīcān birāder-i O
İmāmvirdi veled-i Receb
Feyyāz veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i Şa‘bān
Hamza veled-i O
İsmā‘īl veled-i O
Turhān birāder-i O
Satı veled-i ‘Alī Paşa
Kādīkulu veled-i Şāhkulu Maksūd veled-i O
m.
Sofu veled-i Kulu
Ferha veled-i O
Seyfü'd-dīn veled-i O
Seydīkulu veled-i O
‘Alīkulu veled-i Yūsuf
Sefer veled-i Şāh Nazar
[v. 71a]
Kürdlüler veled-i Dede
Tur ‘Alī veled-i Yār ‘Alī
Şāhkulu veled-i Bāyezīd
Hāne: 62
Resm-i hāne-şümār: 310
376
377
Aynı yer.
Aynı yer.
122
Resm-i mevāşī: 320
Mücerred: 5
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 558
Resm-i behāyim: 110
Āsiyāb-ı Melik
Bāb: 3
Resm: 120
Āsiyāb-ı Seydīkulu
Bāb: 1
harāb
Āsiyāb-ı Orhan
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Şāhkulu
Bāb: 1
harāb
Resm-i hallāc: 15
Āsiyāb-ı Ağa
Bāb: 1
harāb
Āsiyāb-ı Hüseyin-‘Alī
Bāb: 1
harāb
Āsiyāb-ı Şāhkulu
Bāb: 1
harāb
Hınta: 19 tagar
Kıymet: 2.850
Şa‘īr: 18 tagar
Kıymet: 1.260
Zürret: 10 tagar
Kıymet: 800
Resm-i hayyāk: 50
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Nohud: 1 tagar
Kıymet: 150
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 350
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Yekūn: 7.120
Karye-i Kurd-delüği378, tābi‘-i Nilkaz
İmāmkulu veled-i Paşa
Paşa veled-i O
‘İvaz veled-i ‘Alīkulu
Şīrīn veled-i Körpece
Mahmūd veled-i Şādmān
Kulu veled-i Velīcān
Yolu veled-i Hüseyin
Sādık veled-i Seydī ‘Alī
Tursun dāmād-ı Sādık
Bāyezīd veled-i Elvend
Paşa veled-i Güderīn
Bayram veled-i O
Sefer veled-i Hasan ‘Alī
Köpek veled-i Kaya
Paşa veled-i Kutlu Hasan İmāmkulu veled-i O
Semān veled-i ‘Abdullāh
Gül ‘İvaz veled-i Mü’min
Mü’min veled-i O
Sevindik veled-i
Hānegi veled-i Şādmān
Şāhkulu veled-i Şefkat
Mīrīhān veled-i Baba
Basman (?) veled-i Velīcān
Aldıkulu veled-i Lāle
Mahmūd veled-i O
Hāne: 26
[v. 71b]
Resm-i hāne-şümār: 130
Resm-i mevāşī: 85
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 370
Resm-i behāyim: 15
Resm-i hayyāk: 35
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 2 tagar
Kıymet: 140
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Resm-i hallāc: 5
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 300
Yekūn: 1.585
Karye-i Kele-baş379, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hudāvirdi veled-i
Hüseyin
Hüseyin birāder-i O
Mansūr veled-i O
Sultānkulu veled-i
Dede
Avcı veled-i O
Murād birāder-i O
Yārgeldi veled-i
Bā-Berk
Pīr Gayb veled-i
Mehmed ‘Alī
Üveys veled-i Satı
Mehmed veled-i O
Şāhgeldi birāder-i O Oruç veled-i Sultāngeldi
Kutlu Beğ birāder-i O
Yargın birāder-i O
Tāhir veled-i Mūsā Bālīcān veled-i Velī
Nebī veled-i O
Bālī veled-i Mübārek
Sevindik veled-i O
Dizek veled-i
Şāhvirdi
Haber veled-i Hüseyin
‘Alī birāder-i O
Mehmed veled-i Babakulu
Hāne: 23
Resm-i hāne-şümār: 115
Resm-i mevāşī: 75
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 283
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Şa‘īr: 2 tagar
Kıymet: 140
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Resm-i hayyāk: 20
Resm-i hallāc: 10
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 340
Yekūn: 1.488
Karye-i Abdāl380, tābi‘-i m. [mezbūr]
Hüseyin veled-i Beği
Ahmed veled-i
Teñriviren
Ca‘fer Abdāl veled-i
‘Abdullāh
Kulu veled-i O
Cābir birāder-i O
Hüseyin veled-i Pīr
Velī
İmāmkulu veled-i
Bayram
‘Abdī veled-i
Emīrkulu
Allāhvirdi veled-i
Sādık
İrādet birāder-i O
Hasan veled-i
Hüseyinkulu
Zeynel veled-i
Hüseyinkulu
Hüseyinkulu veled-i O
Teñrivirmiş birāder-i O
Yārkulu veled-i
Maksūd
Bayram birāder-i O
Nazar veled-i
Sa‘dīkulu
Emīrzā veled-i O
m.
Lāle veled-i Kulu
Teñrikulu veled-i
Şeyh ‘Alī
Yār ‘Azīz birāder-i O
[v. 72a]
Ahmedkulu
‘Alīkulu veled-i Kurd
Kanber veled-i O
‘Alīkulu veled-i Yol ‘Alī
Yolkulu veled-i O
m.
Hüseyinkulu veled-i
Kerīmşeh
Dedereş veled-i O
m.
Baba veled-i Yādigār
Muhsinkulu veled-i
Cebrā’īl
Devletgeldi veled-i
Düşgeldi
İmāmkulu veled-i O
Bayram veled-i Şāhvirdi
Hudāvirdi birāder-i O
‘Alī veled-i Velī
Yār Beğ birāder-i O
Hüseyinkulu birāder-i
Berkār
Yādihār [Yādigār]
veled-i O
Muhsin birāder-i O
378
Aynı yer.
Aynı yer.
380
Aynı yer'de “Karye-i Abdālān” şeklindedir.
379
123
‘Abdullāh veled-i Yār ‘Azīz Cānkulu veled-i O
Aydın veled-i Cāngeldi
Hācī ‘Alī birāder-i O
Satı veled-i Hasan
Şāhvirdi veled-i Kurd
Pīrgeldi veled-i Mīr Koyun
Yūsuf veled-i Ca‘fer
Polad veled-i Satı
Şāh ‘Alī veled-i Ağaçoğlu
Hāne: 53
Resm-i hāne-şümār: 270
Resm-i mevāşī: 200
Resm-i hallāc: 10
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 350
Zürret: 6 tagar
Kıymet: 480
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Şāh ‘Alī veled-i Bayram
Beğ
Hasan veled-i Satı
Kurd veled-i O
Yahyā birāder-i O
Hamza veled-i Velīcān
Boran veled-i Mahmūd
İmāmkulu veled-i Emīrkulu Eyyūbī
Mücerred: 3
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 283
Resm-i behāyim: 30
Resm-i hayyāk: 65
Hınta: 10 tagar
Kıymet: 1.500
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Mukāta‘a-i boya-hāne: 2.000
Āsiyāb-ı ‘Alī
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Hüseyin
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 6.255381
Karye-i Kalender382, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kalender el-Mezbūr
veled-i Yārī
Teñriviren veled-i O
Bayramkulu veled-i O
Babakulu veled-i Selāmet Hudāvirdi veled-i O
m.
Şāhvirdi veled-i O
İmāmkulu veled-i
Hüseyin
Selāmet veled-i Eyin
Eyin veled-i O
Ağa veled-i Fursat
Allāhvirdi veled-i O
m.
‘Abdullāh veled-i Paşa
Nasībullāh birāder-i O
Ahmed veled-i Şāhkulu
Şāhkulu veled-i O
Aslan veled-i Hudāviren
Teñrivirmiş birāder-i O
Hasan veled-i Çākī
Kubād birāder-i O
m.
Sa‘ādetyār veled-i Şefkat
Hudāvirdi veled-i Şefkat
Mehmed veled-i Hüseyin
Şāh ‘Alī birāder-i O
Ahmed birāder-i O
Hüseyin veled-i Cānkulu
Şāhkulu veled-i
‘Osmānkulu
‘Osmānşāh veled-i Şāhkulu
‘İvaz veled-i Kulu
Gündüz veled-i O
Pīr Hasan veled-i Mehmed
Eynü'd-dīn [veled-i] Yağdı
[v. 72b]
Taşdemür veled-i
Taşdemür
Taptuk veled-i O
Maksūd veled-i O
Āzīne veled-i Kubād
Reyhān (?) veled-i Dīvāne
Hāne: 38
Resm-i hāne-şümār: 190
Resm-i mevāşī: 155
Resm-i hallāc: 5
Āsiyāb-ı Kalender
Bāb: 1
Resm: 40
Ahmed veled-i Halīl
Üveys veled-i Kurd
Baba veled-i O
Murād veled-i Maksūd
Mehmed veled-i Eyyūbī
Mücerred: 3
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 370
Resm-i hayyāk: 80
Resm-i behāyim: 85
Hınta: 11 tagar
Kıymet: 1.650
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Zürret: 4 tagar
Bādhavā ve resm-i
Kıymet: 320
‘arūs: 500
Yekūn: 4.207
Karye-i ‘Ömer-komu383, tābi‘-i m. [mezbūr]
Allāhvirdi veled-i Devletgeldi
Hudāvirdi birāder-i O
Resm-i hāne-şümār: 40
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 50
Bāyezīd veled-i O
Yār ‘Alī veled-i Şādmān
‘Aynī veled-i ‘Alīkulu
Bestāmī veled-i Bāyezīd
Mīr ‘Abdul birāder-i O
Resm-i mevāşī: 45
Hāne: 8
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 90
Resm-i hayyāk: 10
Hınta: 15 tagar
Kıymet: 2.250
Şa‘īr: 16 tagar
Kıymet: 1.280
Zürret: 4 tagar
Kıymet: 320
Veled veled-i Şefkat
Resm-i hallāc: 10
Cevzeka: 10 vezne
Kıymet: 112
Yekūn: 4.207
[Vassāle kaydı]
Bihī
Süleymāniyye sancağı ‘ulemāsından ve tarīkat-ı ‘aliyye-i Kādiriyye meşāyihinden kıdvetü's-sulehā’[i]'s-sālikīn Mehmed Sālih zīde
salāhuhūnun mukaddemce erzān ve şāyān kılınan ruhsat-ı ‘aliyye mūcebince livā-i mezbūra tābi‘ Sūr[ī]taş kazāsı dāhilinde bulunub kimsenin taht u
tasarrufunda olmayan hālī mahallinde medfūn kutbü'l-‘ārifīn gavsü'l-vāsılīn eş-Şeyh Ahmed-i Hindī ‘aleyhi rahmetü'l-Bārī türbe-i şerīfesine
müceddeden künbed inşāsıyla bināsına teşebbüs itmiş olduğu dergāh-ı şerīf meşīhatının ‘uhdesine tevcīhi ve derūnunda sākin olacak fukarā ve
dervīşānın bir tarafdan medār-ı ma‘āşları olmadığından dergāh-ı mezkūr nezdinde zirā‘at idecekleri on beş feddān kadar mahalden ‘öşr mutālebe
olunmayarak dervīşān ve talebe-i ‘ulūmun it‘āmına tahsīs kılınmış [kılınması] mūmā-ileyh tarafından bā-‘arz-ı hāl istid‘ā ve ol bābda mahallinden
vürūd iden i‘lām ve mazbata[da] dahi tasrīh olunmuş olmakdan nāşī kuyūd-ı lāzimesi Defter-hāne-i ‘Āmire'den ba‘de'l-ihrāc Belkar [Nilkaz]
nāhiyesine tābi‘ neferāt ‘aded ile Sūr[ī]taş ve hāsıl tahtında hınta ve şa‘īr ve bādhavā ve resm-i ‘arūs yekūn ma‘a gayrihī dokuz yüz otuz yedi akça
381
Aynı yer'de Yekūn “6.155”tir.
Aynı yer.
383
Aynı yer.
382
124
yazu ile defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrīr ve defter-i icmālde tamām yazu-yı mezkūresiyle mīr-livā-i Kerkük hāssı mülhakātından olmak
üzere sebt-i defter olunmuş olmasıyla bu takdīrce ber-muktezā-yı Defter-i Hākānī sālifü'z-zikr Sūr[ī]taş karyesinin mahsūlāt ve rüsūmātı Kerkük
hāssı tarafından zabt olunmak iktizā idüb ancak zikr olunan i‘lām ve mazbata me’āl-i emrine nazaran mahall-i mezkūr kimesnenin taht-ı
tasarrufunda olmayub çöl (?) ve hālī, harābe olduğuna ve dergāh-ı mezkūrun ber-minvāl-i muharrer inşāsına teşebbüs itmiş olduğuna binā’en
ber-mūceb-i istid‘ā dergāh-ı mezkūr nezdinde on beş feddān hālī mahallinin fukarā ve dervīşān ve talebe-i ‘ulūmun ta‘āmiyyesine şürūt ve tahsīsi
husūsuna irāde-i seniyye-i şāhāne ta‘alluk eylediği hālde Defter-hāne-i ‘Āmire'de olan kaydı mahalli bā-hatt-ı tevkī‘ī tashīh olunmak üzere Dīvān-ı
Hümāyūn'dan bir kıt‘a emr-i şerīf ısdārı lāzım geleceği mütehayyizān-ı ricāl-i Devlet-i ‘Aliyye'den hālā Defter Emīni iftihārü'l-e‘ālī ve'l-e‘āzım
Ahmed Tevfīk Beğ dāme ‘ulüvvuhū tarafından ‘arz ve i‘lām olunmuş ve ber-mūceb-i i‘lām Defter-hāne-i ‘Āmire'de olan kaydı mahalli bā-hatt-ı
tevkī‘ī tashīh olunmak üzere Dīvān-ı Hümāyūn'dan tashīh emr-i şerīf[i] ısdārı ve dergāh-ı mezkūrun meşīhatının dahi emsāline tevfīkan
mūmā-ileyhin ‘uhdesine tevcīhi zımnında Evkāf-ı Hümāyūn Hazīnesi'ne ve ifāde-i hāli müş‘ir mahalline tahrīrāt tastīri içün Anadolu Vāridāt
Muhāsebesi'ne ‘ilmühaberinin i‘tāsıyla tesviyesi husūsu vükelā-yı fihām-ı Devlet-i ‘Aliyye'den hālā Māliye Nāzırı ve Mecīdī nişān-ı hümāyūnunun
birinci rütbesinin hā’iz ve hāmili düstūr-ı mükerrem, müşīr-i mufahham, nizāmü'l-‘ālem, müşīr-i sadākat-semīr Safvetī Paşa edāmallāhu te‘ālā
iclālehū cānibinden bā-takrīr ve telhīs ifāde ve ifhām olunmuş ve ol vechile icrā-yı iktizāsına irāde-i seniyye-i mülūkāne müte‘allık olarak ol bābda emr-i
hümāyūn-ı şāhāne şeref-rīz-i sünūh ve sudūr olmuş olmağla mūcebince ber-minvāl-i muharrer tashīh ve sebt-i defter olundu. Fī 22 Receb, sene 1273.
[v. 73a]
Vassālede tafsīlen şerh olunduğu üzere kutbü'l-‘ārifīn eş-Şeyh Ahmed-i Hindī hazretlerinin dergāh-ı şerīfi nezdinde vāki‘ on beş feddān hālī
mahallinin dergāh-ı şerīf-i mezkūr fukarā ve dervīşān ve talebe-i ‘ulūmunun it‘ām-ı ta‘āmiyyelerine tahsīs kılınması husūsu mahallinden mevrūd
i‘lām-ı şer‘ī ve mazbata mūcebince irāde-i seniyye-i mülūkāne müte‘allık ve şeref-sudūr buyurulmuş olmağın vārid olan emr-i ‘ālī mūcebince tashīh
ve sebt-i defter olundu. Fī 23 B. [Receb], sene 73. el-Fakīr Ra’ūf (?), Tevkī‘ī.
Karye-i Sūrī-taş384
Kulu Kethudā veled-i
Yār ‘Alī
Şāh ‘Alī veled-i O
Hasan veled-i Yār ‘Alī
Pīrkulu veled-i Yaramış
Kulu veled-i İmāmkulu
Karaca veled-i Hasan
Mehmedşāh veled-i
Mübārek
Cānbāz veled-i Yayılmış
Resm-i hāne-şümār: 45
Resm-i mevāşī: 30
Hāne: 9
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 120 Resm-i hayyāk: 5
Hınta: 1 tagar
Kıymet: 150
Şa‘īr: 3 tagar
Kıymet: 210
Zürret: 2 tagar
Kıymet: 160
Cevzeka: 5 vezne
Kıymet: 112
Yayılmış veled-i O
Resm-i hallāc: 5
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 100
Yekūn: 937
Karye-i Geçine385, tābi‘-i m. [mezbūr]
Kethudā Bāyezīd veled-i
Lāle
Şükrī veled-i Seydī
Ahmed
Yāre veled-i Hasan ‘Alī
‘Alī veled-i Çiğ
Yār ‘Alī veled-i Şāh ‘Alī
Kubād birāder-i O
Donbaz veled-i Üveys
Seferullāh veled-i Pīr Satı Kāsım veled-i Hasan
Hasan veled-i O
m.
Devlet Beğ veled-i Cābī
Beğ
Şāhvirdi veled-i O
m.
Hācī Baba veled-i Ya‘kūb
Mehdī veled-i Pīr Hasan
Şeyh Mehmed birāder-i O
Şerlīl (?) veled-i Emīr
Kayı veled-i O
Bayramgeldi veled-i Mehdī
Kara birāder-i O
Hān Ahmed veled-i Şeyh
Ahmed
Uzamış veled-i ‘Alī
Pīr Nazar veled-i Yūnus
‘Āşūr veled-i O
Yeñice veled-i Pīr Ahmed
Pīr Ahmed veled-i O
m.
Veled veled-i Murād
Üveys veled-i Baba
‘Alī veled-i Süleymān
Pīre'd-dīn veled-i İsmā‘īl
İmāmkulu veled-i Mīrcān
Teñrivirmiş veled-i ‘Osmān
Hāne: 28
[v. 73b]
Resm-i hāne-şümār: 140
Resm-i mevāşī: 125 Resm-i merā‘ī: 300
Resm-i behāyim: 25
Hınta: 2 tagar
Kıymet: 300
Mücerred: 3
Hāsıl
Resm-i hayyāk: 25
Resm-i hallāc: 10
Zürret: 1 tagar
Kıymet: 80
Cevzeka: 2 vezne
Kıymet: 45
Şa‘īr: 1 tagar
Kıymet: 70
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Bādhavā: 500
Yekūn: 1.695
Karye-i Kapçıkay386 (?), tābi‘-i mezbūr
Kethudā Murād veled-i
Mihmād
Budak veled-i Yār ‘Alī
İsmā‘īl veled-i ‘Alīkulu
Ulaş veled-i Mihmād
Ahmed veled-i O
Mehmed veled-i Baba
Baba birāder-i O
Dervīş Hasan veled-i Zeyd
Muhammedkulu veled-i O
Kul ‘Alī veled-i Mīrcān
Sultānkulu veled-i Göçi
Allāhkulu birāder-i O
Şāhvirdi veled-i Seydī
Ahmed
Ya‘kūb veled-i Dostī
Hoş veled-i O
Şāhvirdi veled-i Ramazān
Hoca veled-i Pīrkulu
Baba veled-i Mehmed
Abdāl veled-i O
Allāhvirdi veled-i Pīr Koç
Hudākulu veled-i İlyās
Seydīkulu veled-i
Hüseyinkulu
Şemsü'd-dīn veled-i
Şāhkulu
Allāhkulu veled-i İlyās
Şāhvirdi birāder-i O
Mīkā’īl veled-i Yahyā
Selāmet veled-i Baba
Şāh Hüseyin veled-i Velī
‘Īsā veled-i Kulu
Korkmaz veled-i Bā-Berk
Kalender veled-i Yūsuf
Süvār veled-i Yūsuf
Teñrivirdi veled-i O
Aydoğdu veled-i Halīfe
İmāmkulu veled-i Şāh
Seyfü'd-dīn [veled-i]
Bayram Gül
Cānkulu veled-i O
İbrāhīm [veled-i] Şeyh
Mūsā
Üveys veled-i Hüseyin
Ulaş veled-i Mīr ‘Alī
Şeyh ‘Alī veled-i Süleymān
Hasan veled-i Zeynel
384
Aynı yer.
Aynı yer.
386
Aynı yer.
385
125
Mūsā
[v. 74a]
Mihmād veled-i Bā-Berk
Kāsım veled-i Mihmād
Ahī birāder-i O
Kemāl veled-i Bālī
Baba veled-i Seydī ‘Alī
Mūsā veled-i Felā (?)
Durmuş veled-i Nazar
Nazar veled-i O
Hasan ‘Alī veled-i Sādık
Seydī Ahmed veled-i Pīr
Kāsım
Mezīd veled-i Bālī
Hüseyin veled-i Hasan
Maksūd veled-i Beşāret
Ahmed birāder-i O
Beşāret veled-i Mansūr
Ya‘kūb veled-i Kürde
Şāhyār veled-i Hasan
‘Alī
Şeyh Mūsā veled-i Mūsā
Eyin veled-i Dilenci
Hāne: 61
Resm-i hāne-şümār: 305
Resm-i mevāşī: 250
Hāsıl
Resm-i merā‘ī: 500
Resm-i hayyāk: 125
Resm-i hallāc: 15
Resm-i behāyim: 25
Hınta: 10 tagar
Kıymet: 1.500
Şa‘īr: 10 tagar
Kıymet: 700
Zürret: 4 tagar
Kıymet: 320
‘Ades: 10 vezne
Kıymet: 75
Bādhavā ve resm-i ‘arūs
800
Āsiyāb-ı Baba, der-‘uhde-i verese-i
Seydī Kāsım
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı tennūre, der-‘uhde-i verese-i
Seydī Kāsım
Bāb: 1
Resm: 40
Āsiyāb-ı Dervīş-Maksūd-Seferullāh
Bāb: 1
Resm: 40
Yekūn: 4.735
[v. 74b ve 75a] boş
[v. 75b]
Vakf-ı Mekke-i Şerīfe, şerrefehallāh
Karye-i Evcüş387
Kethudā Dede veled-i
Şāhkulu
c. k. (?)
Şāhvirdi birāder-i O
c. k. (?)
Dilenci veled-i O
m.
Şāh ‘Alī birāder-i Dede Emīrzā ‘Alī veled-i
c. k. (?)
Kāsım
k.
Şāh ‘Alī birāder-i O
m.
Kāsım birāder-i O
Cārullāh birāder-i O
Bernildes (?) veled-i Minhaz (?)
Gulām veled-i O
m.
Ramazān veled-i Kāsım
c. k. (?)
Sultānkulu veled-i Lāmkulu
k.
Burcı veled-i O
m.
Şāh ‘Alī birāder-i O
m.
Ahī veled-i Selāmet
ç.
Selāmullāh veled-i O
m.
Mehmed birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Selāmet
k.
Murtezā veled-i O
m.
Gulām veled-i ‘Abdullāh
m.
‘Ubeyd veled-i O
k.
‘Abbās veled-i Kāsım
k.
Zülfī veled-i Cebrā’īl
m.
Zeytūn veled-i Cānruh
m.
Hasan birāder-i O
k.
Nebī veled-i Şeyh
Mehmed
ç.
‘Abdu'n-Nebī (?) birāder-i O Ahmed veled-i Şeyh
‘Abdullāh veled-i Sultānkulu ‘Alīkulu veled-i Halīl
k.
k.
k.
m.
Mehmed
m.
Hidāyet veled-i Mehmed
‘Alī
k.
Gazanfer veled-i
Emīrzā ‘Alī
k.
Şāhkulu birāder-i O
m.
Cārullāh veled-i Pīr Velī
k.
Ya‘kūb veled-i Hasan
m.
Sultān veled-i Mihmān
k.
‘Abdullāh m. veled-i
Mahmūd
Şāh ‘Alī veled-i Mehdī
k.
Dāvud veled-i Kāsım
k.
Rüstem veled-i Düş
k.
‘Abdullāh veled-i Şāhkulu
k.
Mehmed birāder-i [O]
k.
Bayram ‘Alī veled-i
[Ra]mazan
k.
Gulām veled-i Murād
m.
Resved (?) Yārī
k.
Maksūd veled-i Murād
m.
Mustafā veled-i Şeyh
‘Alī
k.
Hadd (?) veled-i Yārkulu
k.
Gulām ‘Alī veled-i Bālī
m.
Nūr ‘Alī birāder-i
m.
Budak veled-i Na‘īm
k.
‘Alī birādereş
ç.
Ni‘metullāh veled-i O
m.
‘Ubeyd birāder-i O
m.
Hānkulu veled-i İmāmkulu
k.
Velī veled-i Lutfullāh
ç.
‘Alī veled-i O
k.
Mehmed birāder-i O
k.
Muhammed veled-i
‘Abdu'l-Hālık
m.
Muhammed veled-i
‘Abdu'r-Rahīm
k.
Safer veled-i ‘Abd-ı Yāsīn
m.
Emīr veled-i İbrāhīm
k.
‘Abdu'l-Kahhār veled-i O
k.
Şeyhī (?) veled-i Sevinç
k.
İshāk veled-i İshāk
k.
Ni‘metullāh veled-i Mi‘mār
ç.
‘Abdullāh veled-i O
k.
‘Abbās veled-i
‘Abdu'l-Hālık
k.
Latīf veled-i Mahmūd
m.
Yūsuf veled-i Üveys
k.
Hadd (?) birāder-i O
k.
Sittī veled-i Hamīs
k.
Ahmed veled-i
k.
Hasan birāder-i O
k.
‘Abdu'l-Kādi[r] veled-i
‘Abdu'l-‘Azīz
k.
‘Abdu'l-Kerīm veled-i O
ç.
Mehmed ‘Alī veled-i
Huddām
ç.
Mahmūd veled-i Ramazān
k.
Hasan birāder-i O
k.
Velī birāder-i Mahmūd
k.
Yūnus veled-i Himmet
k.
Garīb veled-i Kitāb
k.
Yūsuf veled-i O
m.
İmāmkulu veled-i
Bā-Berk
k.
Hüsām veled-i Şemsü'd-dīn
k.
Sadrü'd-dīn birāder-i O
m.
Yarığ veled-i ‘Abdullāh
k.
Vilāne'd-dīn veled-i
Cemāl
k.
Kāsım birāder-i O
m.
Bedrü'd-dīn birāder-i O
m.
Nāsırü'd-dīn veled-i
Şihābü'd-dīn
Fethī veled-i Peyker
Şa‘bān veled-i ‘Abdullāh
İbrāhīm veled-i Halīl
‘Alī veled-i Kāsım
ç.
Mehmed veled-i O
k.
387
BOA, TD 386, s. 2.
126
Şihābü'd-dīn
k.
k.
k.
k.
m.
[v. 76a]
Ahmed birāder-i O
m.
Hasan veled-i Şāh ‘Alī
k.
‘Abdu'l-İmām veled-i
Kelām
Sultān ‘Alī veled-i İdrīs
Haydar birāder-i O
m.
Hasan veled-i ‘Alā’ü'd-dīn
Hüseyin birāder-i O
ç.
‘Alī birāder-i O
m.
Muhsin birāder-i O
m.
İlyās veled-i Kara Hüseyin
k.
Hüseyin veled-i O
k.
İbrāhīm birāder-i O
m.
Sütül birāder-i O
m.
Kubād veled-i Ramazān
k.
‘Ar‘ar veled-i O
m.
Muhibbü'd-dīn veled-i
Allāhkulu
k.
Hidāyet veled-i Emīr
k.
Yūnus veled-i Şāygeldi
‘Alī veled-i Hasan
kethudā
ç.
Ni‘met veled-i Biğ
k.
Velī veled-i O
m.
Hamza veled-i ‘Abbās
ç.
Gulām birāder-i O
k.
Varaka birāder-i O
k.
Kaplan veled-i Hüseyin
m.
Kādirkulu veled-i O
m.
Sultān veled-i Cān Ahmed
k.
Hānkulu veled-i İsmā‘īl
k.
İsmā‘īl veled-i O
k.
‘Abdullāh veled-i Hüseyin
k.
İskender birāder-i O
k.
Bevvāb-ı kuzāt (?)
k.
Fethī veled-i O
m.
Ahmed veled-i İsmā‘īl
m.
Mahmūd birāder-i O
m.
‘Abdullāh veled-i Nigār
k.
Şāhkulu
rā‘ī
k.
Sultānkulu veled-i Resūlī ‘Alī veled-i O
k.
k.
Hācī
kefş-dūz
k.
Hasan veled-i
‘Abdu'l-Kādir
m.
‘Ākıl birāder-i O
m.
Sultān ‘Alī veled-i
‘Abdu'l-Kādir
m.
‘Abdu'l-Kādi[r] birāder-i O
k.
‘Abd-ı Nebī Mūcid
k.
‘Abdu'l-Kādir veled-i Halīl
k.
‘Abdu'r-Rahīm birāder-i O
k.
Toklu Licār (?)
k.
Şehrullāh veled-i Halīl
k.
Mehmed veled-i Yavani (?)
k.
Ya‘kūb veled-i Yūsuf
k.
‘Alī veled-i Pīr ‘Alī
m.
Velī veled-i Yūsuf
k.
Hudākulu birāder-i
k.
Hasan veled-i Hüseyin
m.
İbrāhīm birāder-i O
Seyyid Nebī veled-i Hasan
k.
Mehmed veled-i ‘Arafe
k.
‘Abdī veled-i O
k.
‘Abdullāh birāder-i O
m.
‘Abdu's-Sübhān (?)
birāder-i O
m.
Hasan veled-i O
m.
Ahmed veled-i Şeyhī (?)
k.
Esvak (?) veled-i ‘Alī
k.
Bayram veled-i Cüneyd
m.
‘Īsā veled-i Dervīş
k.
Selmān veled-i Şāh
Hüseyin
m.
Receb veled-i İsmā‘īl
m.
‘Atā veled-i Tayşāh
k.
Hān Ahmed veled-i Yār
Ahmed
k.
‘Arafe veled-i Muhsin
k.
Cum‘a veled-i Dilenci
Pīr Velī veled-i
‘Abdu'r-Rahmān
ç.
Hakīm veled-i O
m.
Hasan veled-i
‘Abdu'l-Hālık
m.
Sünnetī birāder-i O
k.
‘Ubeyd veled-i ‘Osmān
k.
Allāhkulu veled-i Şāhkulu
m.
Hasan veled-i O
m.
Hüseyin veled-i Başevli
k.
Müsāfir veled-i ‘Abdullāh
k.
Cihāngīr veled-i Gürzü'd-dīn Ramazān veled-i O
Cān Ahmed veled-i
Mehmed
k.
Hasan veled-i İsmā‘īl
m.
Hān Ahmed veled-i O
m.
Fethī veled-i Sālim
m.
Hasbī birāder-i O
k.
Allāhkulu
kātib
m.
Mehdī birāder-i O
k.
Hüseyinkulu veled-i
İmāmkulu
k.
Dönmez veled-i Bālī
k.
Rüstem veled-i Hamza
k.
Hüseyin veled-i O
m.
Nazar birāder-i Rüstem
Selmān veled-i Cum‘a
k.
Meskā veled-i ‘Avnī
k.
Ni‘metullāh veled-i Celāl ‘Abdullāh birāder-i O
k.
k.
Cārullāh birāder-i O
m.
Ramazān veled-i Vekīl
Yārī veled-i Yāsīn
k.
Şāhkulu birāder-i O
m.
Şa‘bān Vekīl
m.
Nakl birāder-i O
k.
Nazar veled-i Halīl
k.
Dutsak veled-i İbrāhīm
m.
İmāmkulu veled-i Şāh ‘Alī
k.
Şāh ‘Alī birāder-i O
k.
Şāh Velī veled-i Tācım (?)
k.
Şāhvirdi veled-i O
m.
Ya‘kūb veled-i Ya‘kūb
k.
Mūsā veled-i İsmā‘īl
k.
Veys veled-i Bağdādī
k.
‘Alī birāder-i O
m.
Zülfikār birāder-i O
k.
Mehmed veled-i Yūsuf
k.
Hasan veled-i Ahmed
m.
Yavdı birāder-i O
m.
Sa‘dī veled-i Yağar
m.
Mahmūd veled-i Ahmed
m.
İsmā‘īl veled-i Pīr Gayb
m.
Bekrī veled-i Mu‘az
k.
Tengriviren birāder-i O
k.
Şefkat veled-i Velī
k.
Hasan veled-i O
m.
Kāsım veled-i Bahā
ç.
Hānkulu veled-i O
m.
‘Alīkulu birāder-i O
m.
Şihābkulu veled-i Bahā
k.
Allāhkulu birāder-i O
ç.
İmāmkulu birāder-i O
ç.
Hānkulu veled-i O
m.
‘Abbās veled-i Kāsım
ç.
Mehmed birāder-i O
m.
Kıyās birāder-i O
m.
‘Abdullāh veled-i Yūsuf
k.
Göçen ‘Alī veled-i Ya‘kūb
m.
Şefkat veled-i Haydar
k.
Mezīd veled-i O
m.
Ya‘kūb veled-i Yūsuf
m.
Nāsır Velī birāder-i O
m.
Hasan birāder-i O
m.
Ca‘fer birāder-i O
k.
‘Abdu'l-Ceyş veled-i Uğur
k.
‘Ömer Beğ birāder-i O
k.
Şāh Hüseyin veled-i
‘Abdu'l-Kerīm
k.
Polad veled-i ‘Arafe
Şāh Velī veled-i Mehmed
‘Alī
k.
İmāmkulu veled-i O
m.
Ahmed birāder-i O
m.
Şa‘bān veled-i ‘Abd
k.
Ömer Beğ birāder-i O
k.
‘Abdullāh veled-i Muhsin
k.
Cum‘a birāder-i O
k.
Emīrzā birāder-i O
k.
Maksūd veled-i Baba Şu‘ayb Muhsinkulu veled-i Şeş (?)
‘Alī birāder-i O
k.
Ahmed birāder-i O
k.
Hasan veled-i Şeyh Mahmūd
İlyās veled-i Kāsım
‘Abdu'l-Kādir veled-i O
Nazar veled-i O
Esin (?) birāder-i O
İlyās veled-i Yolkulu
k.
m.
Hidāyet birāder-i O
m.
[v. 76b]
ç.
ç.
Emzād veled-i Nāsır
k.
127
ç.
k.
k.
m.
k.
k.
İsmā‘īl veled-i Mansūr
k.
‘Alī veled-i Hüseyin
k.
‘Abd İmām veled-i O
m.
Hüseyin birāder-i O
m.
Mahmūd veled-i Hüseyin İbrāhīm veled-i Mansūr
k.
k.
Ramazān veled-i Hasan ‘Abbās
Mīrzā veled-i Mehdī
k.
Hüseyin veled-i ‘Abbās
k.
Nakl veled-i ‘İvaz
k.
‘Abdu'l-Kādir birāder-i
k.
Sultān ‘Alī veled-i Lutfullāh
Ni‘met veled-i Güli
k.
‘Ömer veled-i O
m.
Karı Ulaş birāder-i O
m.
Ramazān veled-i Yārī
k.
Cum‘a veled-i O
m.
Emīrhān veled-i Evişerm (?) Emrullāh veled-i Budak
k.
m.
Rüstem veled-i Muallam (?)
k.
Oruç birāder-i O
m.
‘Abdu'l-‘Ālī veled-i Mehmed
Kāsım birāder-i O
m.
Ca‘fer veled-i İmāmkulu
k.
Haydar veled-i O
m.
‘Alīkulu veled-i Şāygeldi
İmāmkulu veled-i O
k.
Şa‘bān veled-i Yār Ahmed
m.
İbrāhīm veled-i Hüseyinkulu
Cum‘a birāder-i O
m.
Mahmūd veled-i Yārī
k.
Kılıç veled-i ‘Abdullāh
k.
‘Abdullāh veled-i O
k.
Yağdı veled-i Pīr Ahmed
k.
Hüseyinkulu birāder-i O
k.
Seydīkulu birāder-i O
k.
‘Alīkulu birāder-i O
k.
Mīkā’īl veled-i Mehmed
k.
Hācīkulu veled-i
k.
Pīrī veled-i Sultān ‘Alī
k.
Bayram veled-i Mahmūd
k.
‘Asker veled-i Ahmed
k.
Hasan birāder-i O
k.
Şāh Mansūr birāder-i O
k.
‘Alī veled-i Mūsā
k.
Kubād birāder-i O
m.
Mezīd veled-i ‘Abdu'l-Hādī
ç.
Necīb birāder-i O
m.
Hüseyin birāder-i O
k.
Suhār veled-i Hasan
k.
Hasan veled-i Duman
Mehmed veled-i O
m.
Seyyid Ahmed veled-i Emīr
Belkā veled-i
‘Abdu'r-Rahmān
k.
‘Abdullāh veled-i O
m.
‘Atā birāder-i O
k.
Sultān ‘Alī veled-i
Hüseyin ‘Alī
k.
Emīr veled-i İmāmkulu
k.
Hidāyet birāder-i O
Yūsuf veled-i Ni‘ab (?)
k.
Şāhkulu veled-i Yārī
‘Alī Gündüz
ç.
Hasan birāder-i O
k.
İmāmkulu birāder-i O
m.
Allāhkulu birāder-i O
k.
Emīrzā veled-i O
k.
‘Abdullāh veled-i İbrāhīm
k.
Kerīm veled-i
m.
Hasan veled-i ‘Arab
k.
‘Alī veled-i Boranī
k.
Mehmed birāder-i O
m.
Hasan veled-i Mūsā
k.
Sevindik veled-i İsmā‘īl
k.
İne Beğ veled-i Hasan
k.
Ferruh veled-i Hüseyinkulu
k.
Hüseyinkulu veled-i O
k.
Hüseyinkulu veled-i O388
Hān Fermān birāder-i O
m.
Ramazān birāder-i O
k.
‘Abdullāh veled-i Velīcān
k.
Murād birāder-i O
m.
Ağacān veled-i Ağacuk
‘Alīhān veled-i Kulu
m.
‘Abd Nebī veled-i Tāc Ahmed
‘Alīkulu veled-i ‘Abdullāh
k.
Hüseyin veled-i ‘Alīşāh
ç.
‘Alī veled-i O
m.
Cābir veled-i Mehmed
ç.
Veys veled-i Seydī
k.
Yūnus veled-i O
m.
Hamdī veled-i ‘Arab
k.
Süveyd veled-i Feyyāz
k.
Ahmed veled-i Seydī
k.
Cābir veled-i Mehmed
k.
Hamd veled-i O
m.
Ahmed veled-i Yāsīn
k.
Kāsım birāder-i O
k.
Fazl veled-i ‘Abdullāh
ç.
Fethiyullāh veled-i Yūsuf
ç.
Hābil birāder-i
k.
Seb‘a veled-i ‘Arab
k.
Nefs veled-i ‘Alī
m.
Kıymet veled-i Mühelhel
k.
Mehmed veled-i ‘Abdullāh
k.
Hācī veled-i İbrāhīm
ç.
‘Alī veled-i Yūsuf
k.
‘Abdullāh veled-i Rikāb
k.
Hüseyin veled-i Māni‘
k.
Pehlivān (?) birāder-i O
m.
‘Alī veled-i Mu‘allā
k.
Nüzzār veled-i Tāhir
k.
Hil‘at veled-i Cum‘a
k.
Sofu veled-i Hüseyin
k.
Mahmūd veled-i Mehmed
k.
Resen veled-i Cüneyd
k.
Kayı (?) veled-i Hasan ‘Alī
k.
Mehmed veled-i Ahmed
k.
Mehmed
haddād
k.
Teñrivirmiş veled-i Dedeli
k.
Tozlu (?) veled-i Mübārek
k.
Kara veled-i Cüneyd
k.
Muzaffer veled-i Mi‘rec
k.
Sa‘d veled-i Mes‘ūd
k.
ç.
Ramazān veled-i Yārī
k.
k.
k.
ç.
[v. 77a]
k.
Hāne: 275
k.
Mücerred: 114
[v. 77b]
Cemā‘at-i Zāviye-i İmām-İsmā‘īl, ‘an-m. [mezbūr], der-tevābi‘-i Evcüş-i mezbūre
Şeyh ‘Abdu'l-Kerīm
veled-i Mehmed
k.
Hasan veled-i O
ç.
‘Abdu'r-Rahīm veled-i O
k.
Ramazān birāder-i O
k.
Hidāyet veled-i Balkan (?)
k.
Yembay (?) veled-i Muhsin
k.
Yūnus veled-i Paşa
m.
Velī veled-i Ramazān
k.
Yūsuf veled-i Zāhid
k.
‘Alīkulu veled-i Likā
k.
‘Abd Nebī veled-i Hasan
k.
Ahmed veled-i Dervīş
k.
Kubād veled-i Hasan
k.
Yārkulu veled-i O
m.
Şeyh Kemāl veled-i İsmā‘īl
m.
Sultānkulu veled-i Yekdīn
k.
Deli veled-i Hādim
k.
Mehmed veled-i Halīl
m.
Pīrkulu veled-i O
m.
Menar Ramazān
k.
‘Alī veled-i Kulu Rehī
k.
‘Alī veled-i O
m.
Allāhkulu birāder-i O
m.
İbrāhīm veled-i O
m.
Yār Velī veled-i Gökce
k.
İmāmkulu birāder-i O
m.
Halīl veled-i Şeyh Hüseyin
ç.
Meydānkulu veled-i Yaycı
k.
İmāmkulu veled-i Cemāl
k.
Cemāl veled-i O
k.
Fermān veled-i Yūmnī
k.
İbrāhīm veled-i O
k.
Hasankulu veled-i Karaca
c. k. (?)
‘Āşūr veled-i O
m.
Seydīkulu veled-i Dilenci Hamīs veled-i Cān ‘Alī
k.
‘Arak veled-i İbrāhīm
k.
Mehmed veled-i O
m.
‘Adl birāder-i O
m.
Cum‘a birāder-i O
k.
‘Īdli (?) veled-i Hasan
Turmuş veled-i Ahmed
k.
İmāmkulu birāder-i O
k.
Sultān ‘Alī birāder-i O
k.
Yārkulu veled-i Mehmed
Hasan veled-i Şeyh Mehmed Ca‘fer veled-i O
‘Alī veled-i ‘Abdu'r-Rahīm
Meydān veled-i O
Hān Ahmed veled-i İbrāhīm
388
Metinde ismin üzerine “terkin” kaydı çekilmiştir.
128
‘Abdu'l-Kādir veled-i Hādim
k.
İbrāhīm veled-i Şeyh Hüseyin
k.
‘Alī veled-i Ramazān
k.
Velī veled-i Bālī
k.
m.
Hasan veled-i Yolu
m.
k.
Şeybī veled-i O
k.
k.
Şitā veled-i Hüseyin
k.
k.
Murād veled-i O
m.
m.
Hudāvirdi birādereş
k.
k.
Hān ‘Alī veled-i ‘Abdullāh
c. k. (?)
İskender veled-i O
k.
Muhsin veled-i Hüseyin
ç.
‘Abdu'l-İmām veled-i O
m.
İsmā‘īl veled-i Şeyh
Kāsım
k.
Allāhvirdi veled-i O
m.
Kulu birādereş
Nāsır birāder-i O
m.
Allāhkulu veled-i Şeyhī
k.
Güli Bende (?) birādereş
m.
Şāhkulu veled-i O
m.
Kulu veled-i Şeyh Koçi
Ferecullāh veled-i Hasan
m.
Gulām ‘Alī veled-i ‘Abdullāh
Haydar veled-i Cānkulu
k.
Mehmed veled-i Hādim
m.
Receb veled-i Yārān
m.
Hüseyin veled-i
‘Abdu'r-Rahīm
k.
Kurmuş veled-i Ahmed
ç.
m.
Hāne: 53
Mücerred: 25
[v. 78a]
Çevlik-i Zerīrī389, tābi‘-i karye-i mezbūr
Çevlik-i Çalluca390, der-nezd-i mezbūr
Çevlik-i Halve ve Sahteyn391, der-nezd-i m. [mezbūr]
Çevlik-i Cevbetü'l-İsmā‘īl392, der-nezd-i m. [mezbūr]
Mukāta‘a-i boya-hāne: 12.960
Çevlik-i Künbedcük393, der-nezd-i m. [mezbūr]
Hāsıl-ı karye-i mezbūr ma‘a çevlikhā
Mukāta‘a-i ‘ubūr-ı şatt: 2.160
Resm-i çift: 3.360
Mukāta‘a-i bostān çayı (?):1.025
Resm-i kışlak: 150
Mahsūl-i bāğāt: 14.000 Resm-i ağnām: 2.700
Resm-i küvvāre: 120
Mukāta‘a-i ihtisāb: 400
Bādhavā ve resm-i
‘arūs: 2.250
Resm-i camuş, fī 20: 1.000
Hınta: 137 tagar
Şa‘īr: 320 tagar
Cevzeka: 14 tagar
Kıymet: 20.625
Kıymet: 28.800
Kıymet: 6.075
Yekūn: 95.625
el-Masraf
Cihet-i tevliyet, fī-yevm: 10 Cihet-i nezāret, fī-yevm: 3 Cihet-i kitābet, fī-yevm: 2
fī-sene: 3.600
fī-sene: 1.080
fī-sene: 720
Cihet-i cibāyet, fī-yevm: 3
fī-sene: 1.080
Cihet-i sekkārī, fī-yevm 2
fī-sene: 720
Yekūn fī-sene: 7.200
ez-ziyāde, ‘an-masraf: 79.075
[v. 78b]
Vakf-ı Makām-ı Hazret-i Hızır-Nebī, ‘aleyhi's-selām, der-nefs-i kasaba-i Dakūk394
Şeyh İlāhī
hādim-i mezār-ı mezbūr
Hāsıl-ı bāğçe-i Küçük-Abdāl: 500
Zikr olan bāğçenin mahsūlü her sāl āyende ve revendeye sarf olunur.
Vakf-ı Zāviye-i Şeyh-Kavvās395, rahmetullāhi ‘aleyh, der-sınur-ı Dakūk
Şeyh Ahmed veled-i Şeyh Fethī
İmāmkulu veled-i Şeyh Seydī ‘Alī
Hızır birāder-i O
Cān Ahmed veled-i Şeyh İsmā‘īl
Hāsıl-ı nefs-i zāviye, ‘an-zemīni Dakūk ma‘a āb-ı zemīn: bir feddān
978
Zikr olan mahsūl zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf olunur.
Vakf-ı Zāviye-i merhūm Şeyh-Hācī, ‘an-nesli Hazret-i İmām ‘Abbās, der-kurb-i Nefs-i Dakūk, der-havālī-i mezār-ı mezbūr396.
Bir feddān yer ma‘a āb-ı zemīn
Hāsıl: 784
Zikr olan bir feddān yer kadīmden selātīn-i ‘Acem temessükātı mūcebince zāviye-i mezbūrede vakfiyyet üzere tasarruf olunub vakf olmağla
hāliyā dahi vakfiyyet üzere tasarruf olunur.
Vakf-ı Zāviye-i İmām-Muhammed-Seydī-Battāh, der-bīrūn-ı belde-i Dakūk, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk397.
Şeyh Ahmed veled-i Şeyh Receb
Sultān ‘Alī veled-i Mahmūd Bende Ni‘met veled-i Yārī
Sefer veled-i Sālih
Mehmed veled-i Sālih
Zemīn, Āsitāne-i mezbūre civārında Dakūk'a
tābi‘ bir feddān
1.079
Pīrkulu veled-i ‘Alī
İmāmkulu veled-i O
Budak veled-i Pīrī
‘Abbās veled-i Halīl
Hāsıl
Arz-ı Tezkire, tābi‘-i mezbūr, bir feddān
1.000
der-Karye-i Kilise, tābi‘-i m., mezbūr, bir
feddān ma‘a āb-ı zemīn
1.295
Yekūn ma‘a mālikāne: 3.374
Zikr olan mahsūl zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf olunur.
[v. 79a]
389
BOA, TD 386, s. 7.
Aynı yer.
391
Aynı yer'de “Çevlik-i Halve ve Suheyb” şeklindedir.
392
Aynı yer.
393
Aynı yer.
394
Aynı defter, s. 248.
395
Aynı defter, s. 242.
396
Aynı defter, s. 246.
397
Aynı defter, s. 245.
390
129
Mu‘āf, Zāviye-i Salbartu, tābi‘-i m. [mezbūr]
Vakf-ı Mezār-ı Seniyye-i Hazret-i İmām-Zeynü'l-‘Ābidīn, tābi‘-i Dakūk
Karye-i Bā‘ūra398, tābi‘-i m. [mezbūr]
Cemā‘at-i Sādāt
Seyyid Şeyh Hüseyin veled-i O
m.
Seyyid Murād veled-i Seyyid İmāmkulu
‘an-evlādı Hazret-i İmām Zeynü'l-‘Ābidīn
Seyyid Mansūr veled-i Seyyid ‘Āşūr
m.
Seyyid Bünyād birāder-i O
Cemā‘at-i huddām-ı mezār-ı mezbūr
Şeyh Sultān ‘Alī veled-i
Şeyh Yādigār
Şeyh Hasan ‘Alī birāder-i O Şeyh Mahmūd veled-i
Şeyh Yūsuf
Şeyh Veled veled-i Şeyh
Halīl
Pervāne birāder-i O
Şeyh Ni‘met veled-i Şeyh Ahmed
Şeyh Veled birāder-i O
Şeyh Şāhvirdi birāder-i O Bayramkulu birāder-i O
Şeyh Nīl veled-i O
Şeyh Hüseyin veled-i
Şeyh ‘Abdullāh
Allāhkulu veled-i O
Şeyh Murād veled-i Şeyh
Yūsuf
Burc ‘Alī veled-i Şāhvirdi
m.
Şeyhzāde veled-i Şeyh Nūrī
Şeyh Nesīmī veled-i
Şeyh Ahmed
Şeyh Allāhkulu veled-i Şeyh ‘Alīkulu
Hāne: 17
Cemā‘at-i Re‘āyā
Şu‘ayb veled-i İbrāhīm
Velīcān veled-i Yārī
‘Aliyyü'd-dīn veled-i Yārī
Budak veled-i Şāhvirdi Süleymān veled-i İbrāhīm Cum‘a
pīr-i fānī
Leşkerī birāder-i O
Karaca veled-i Receb
Hācī ‘Alī birāder-i O
Ürkmez veled-i Mūsā
Pīrkulu veled-i Ahmed Cum‘a
Hasankulu veled-i O
m.
Turhān-ı Türb
Gölele veled-i Yolu
Aydın veled-i Ahmed
Şihāb
Hasan birāder-i O
Kāsım veled-i Muhammedī
Allāhkulu veled-i Sabāhī
Baba birāder-i O
Hasan ‘Alī veled-i İbrāhīm
Cum‘a birāder-i O
Kulu veled-i Karalı
‘Alī veled-i Ni‘met
‘Īsā birāder-i O
Şāhkulu veled-i Hüseyinkulu
Şihāb veled-i Mahmūd
Sultān ‘Alī veled-i İbrāhīm
Haydar veled-i O
m.
İbrāhīm veled-i O
m.
Hudāvirdi veled-i Velī
Şāhvirdi birāder-i O
Allāhvirdi veled-i Nesīmī Teñrivirdi birāder-i O
‘Abdullāh veled-i Mahmūd
Hasan veled-i Zeynel
Mehdī veled-i Mahmūdşāh
‘İnāyet veled-i ‘Abdullāh
Muhtār veled-i Yūsuf
m.
Şemmāha veled-i Şāhkulu
Mehmed veled-i Yolu
Hāşim veled-i ‘Abdullāh
m.
İmāle (?) birāder-i O
Nazar veled-i Hādī
Şāhkulu veled-i
Hüseyinkulu
Gedil veled-i ‘Aynī
a‘mā
Göçeri veled-i
Muhyi'd-dīn
‘Alī veled-i O
m.
Uğu[r]lu birāder-i O
m.
[v. 79b]
Āzīne veled-i Mahmūd
Hāne: 42
Resm-i ser-tagar
Ahmed veled-i Teñrikulu
Mücerred: 7
Hāsıl
Resm-i hāne-şümār: 295 Resm-i mevāşī: 250
Resm-i merā‘ī: 200
Def‘a bāğ, der-nefs-i Dakūk, el-meşhūr be-bāğ-ı
Şāh-Hātūn, ‘an-savkı Şāh İsmā‘īl vakf-kerde400
Bāğçe-i Pīr-Ahmed, der-bīrūn-ı
Āsitāne-i mezbūr
Bāğ, mu‘āf
Bāğ-ı Şeyh-Sultān-‘Alī, der-karye-i mezbūr
Mahsūl-i hınta ma‘a ser-tagar: 1.000
Mezra‘a-i Dere-i Ağluca ve Kumluca, tābi‘-i
Bā‘ūra401
2.000
Bāğ-ı Seyyid-Mansūr,
der-karye-i Leylān
Bāğ-ı Şeyh-Mahmūd, der-karye-i mezbūr
Mahsūl-i şa‘īr ma‘a ser-tagar: 1.047
Bāğ, el-vāki‘ der-nefs-i Dakūk, Sultān Beğ
vakf-kerde399
der-Karye-i Leylān, āb ma‘a zemīn, 2 tāk402
3.016, tamāmen
Mālikāne-i tāk-ı mezbūr: 937
Mahsūl-i bāğ-ı Seyyid-Murād, der-karye-i
mezbūr
Yekūn-ı mahsūl-i bāğāt-ı mezkūrīn: 900
Mahsūl-i cevzeka-i penbe: 498
Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 100
Cem‘an: 10.243
Zikr olan mahsūl zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf olunur.
Vakf-ı Zāviye-i Şeyh-Mekkī, ‘Alemdār-ı Hazret-i Resūl403
Hāsıl
der-Mezāri‘-i belde-i Kerkük Bostān, der-bīrūn-ı kal‘a-i
Bir feddān
Kerkük
Tāk-ı āb, nısf
800
1.000 akça
Yekūn: 1.800
Zikrolan mahsūl zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf olunur.
[v. 80a] boş
[v. 80b]
Zāviye-i Nūre404, der-Emānşāh derbendi405. Zikr olan zāviye Haftiyān406 kal‘ası tevābi‘inde sa‘b ve muhātara mahalde olub defter-i
kadīmde; “5.005 akça yazar mahsūlü zāviye-i mezbūrede āyende [ve] revendeye sarf oluna.” diyü mukayyed olub hāliyā Kerkük sancağı tahrīr
398
Aynı defter, s. 242.
Aynı defter, s. 244.
400
Aynı yer.
401
Aynı yer.
402
Aynı yer.
403
Aynı defter, s. 246.
404
Aynı defter, s. 261; TK, KKA 285, v. 19b. Ayrıca BOA, TD 386, s. 262 ve TK, KKA 285, v. 6b'de “Mezra‘a-i Nūre” şeklindedir.
405
TK, KKA 285, v. 6b, 19a-b.
399
130
olundukda eşhās ve mahsūl ziyāde bulunub 15.702 akçaya yazıldığı pāye-i serīr-i a‘lāya ‘arz olundukda; “8.000 akçası zāviye-i mezbūrede
müsāfirīne sarf oluna; ziyādesi ifrāz oluna.” diyü fermān olunmağın vech-i meşrūh üzere kayd olundu.
Cemā‘at-i Sādāt-ı Zāviye-i mezbūre
Seyyid Kutbü'd-dīn veled-i Seyyid Ca‘fer
Seyyid ‘Abdullāh veled-i Seyyid Nesīmī
Seyyid Murtezā veled-i ‘Abdullāh
Seyyid Nāsır veled-i Seyyid Kemāl
Seyyid Muhammed veled-i Ca‘fer
Seyyid Mencāh (?) veled-i Seyyid Ca‘fer
Cemā‘at-i Re‘āyā
‘İzzü'd-dīn veled-i
Rüknü'd-dīn
‘Alīcān veled-i O
Şāhīcān veled-i O
Kulu veled-i Dostiler (?)
Rilvedrin (?) veled-i
Ağacān
Muhammedī veled-i
Mīrīcān
Velī veled-i Muhammed
Şerefü'd-dīn veled-i O
Hızırşāh veled-i ‘Alīcān
Cānkulu veled-i Mehmed Yārkulu birāder-i O
‘Alī
Yolkulu birāder-i O
Şehsüvār veled-i Hüseyin ‘Arab veled-i O
Mīr Beğ birāder-i O
Kütāh veled-i İsmā‘īl
Hüseyin veled-i O
Hasan birāder-i O
m.
Şāhkarar veled-i Rüstem
Ver-i Karar birāder-i O
Dervīş ‘Aynī veled-i Velī Nazarī veled-i Tāhir
Yolkulu veled-i Mehmed
‘Alī
Pençşenbe veled-i
Salāhü'd-dīn
Rahmān veled-i O
m.
Nūhhān veled-i Kara Beğ Mehmed ‘Alī birāder-i O
Gulām ‘Alī birāder-i O
Hākī veled-i Velī
Receb veled-i O
Şāhkulu veled-i İsmā‘īl
İsmā‘īl veled-i ‘Alī
Mevlānā Ya‘kūb veled-i
Velī
Ni‘met veled-i O
Halīl veled-i Hudādād
Mevlānā Baba veled-i
Velīcān
Cihānşāh veled-i O
m.
Gürge veled-i Ca‘fer
Dāvud veled-i Velīcān
Pīrī-i Kih veled-i O
m.
Gazanfer veled-i O
Haydar veled-i Dervīş
Mahmūd
Devletşāh Şihāb
Şāhkulu birāder-i O
Mehmed veled-i Eyyūb
Ya‘kūb veled-i Mahmūd
Hızır veled-i Ca‘fer
Kuluhān veled-i Ohigay (?)
Ca‘fer veled-i Yiğit
Pençşenbe veled-i
Tācü'd-dīn
Ca‘fer birāder-i Veled
Safā veled-i O
Toğa veled-i ‘Aynī
Āzīne veled-i Hüseyin
Şenbe birāder-i O
Cüneyd birāder-i O
m.
Mīrīcān veled-i O
m.
Mehmed veled-i Hızır
Devletyār veled-i Şāh Hüseyin
Safer veled-i Pençşenbe
Yezdīn veled-i Hudādād
Dervīş Nazar veled-i Hākī
Murād birāder-i O
Nebī veled-i ‘Alīcān
Hudādād veled-i O
Haydar veled-i ‘Aynī
‘Aynī veled-i O
Mübārek veled-i Baba
İlyās veled-i O
Hüseyinkulu veled-i Şāh ‘Alī
Āzīne veled-i Masān
Cānkulu veled-i O
[v. 81a]
Pīrkulu veled-i O
Kubād veled-i ‘Aynī
Şātır veled-i Dede
İbrāhīm veled-i Baba
Nebī veled-i Dervīş Yūsuf
Mustafā birāder-i O
‘Abdullāh birāder-i O
Rūhullāh birāder-i O
Hüseyin birāder-i O
‘Alī veled-i Yūsuf
Şükrullāh veled-i Dervīş
Nūrullāh birāder-i O
Yādigār veled-i İbrāhīm
Yār ‘Alī veled-i Süleymān
Mendenī birāder-i O
Şīr ‘Alī veled-i Şeyh ‘Alī
Hāne: 82
Mücerred: 6
Cemā‘at-i hāric ez-defter
Hoş veled-i Görgin
Ağa veled-i O
Hasan veled-i ‘Abdu'l-‘Azīz
Āzīne birāder-i O
Hasan birāder-i O
Elvend veled-i ‘Abdu'l-‘Azīz
Bayır veled-i Bayram
‘Ömer birāder-i O
Nakl veled-i Dervīş
İlyās veled-i Süleymān
Gulām veled-i Bayram
Baba birāder-i O
İbrāhīm birāder-i O
Seydī Koç veled-i Dāvud
Mansūr veled-i Hüseyin
Nevrūz veled-i ‘Ömer
Āzīne veled-i O
Pīrūz birāder-i O
Nūru'd-dīn veled-i
Mehmed Şeh
Bedrü'd-dīn birāder-i O
Mehmed birāder-i O
Baba veled-i Hācī
Mahmūd
Nigehdār veled-i O
Dervīş birāder-i O
Cemāl veled-i ‘İmādīn
Zeynel veled-i Elmedīn
Mehmed veled-i Cebrā’īl
‘Aynī veled-i İlyās
Tolga veled-i Padar
Şehsüvār veled-i Āzīne
‘Abdu'l-‘Azīz veled-i İsmā‘īl
Hızır veled-i Pādār
Yūsuf veled-i Halīl
Hāne: 33
Hāsıl, be-düstūr-ı Kara Ulus
Resm-i hāne: 1.725 Resm-i ganem: 7.657 Bādhavā ve resm-i
Hınta: 20 tagar
‘arūs: 500
Kıymet: 3.000
Yekūn: 15.702
Hisse-i zāviye: 8.000
Hisse-i āhar: 7.702
Şa‘īr: 42 tagar
Kıymet: 2.800
Zāviye-i Baba-Zünnūn407, der-Emānşāh derbendi. Zikr olan zāviye Haftiyān kal‘ası tevābi‘inde sa‘b mahalde olub mezra‘a-i Haçtimāl ve
tāyife-i Pīr Hayātī mahsūlü defter-i kadīmde; “Altı biñ iki yüz sekiz akça yazar zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf oluna.” diyü
mukayyed olub hāliyā livā-i Kerkük tahrīr olundukda eşhās ve mahsūl ziyāde bulunub yiğirmi bir biñ sekiz yüz kırk yedi akçaya yazılduğı pāye-i
serīr-i a‘lāya ‘arz olundukda; “On biñ akça hisse mezbūr zāviyede vāridīn ve sādırīne sarf olunub mā‘adāsı ifrāz oluna.” diyü fermān olunmağın
vech-i meşrūh üzere kayd olundu.
[v. 81b]
‘an-Cemā‘ati Sādāt-ı Haçtimal408, tābi‘-i Pīr Hayātī409
Seyyid Zünnūn veled-i
Seyyid Zünnūn
Seyyid Emānşāh veled-i O
Seyyid Ahmed veled-i
Zünnūn
Seyyid Şükrullāh veled-i
Seyyid Nūrullāh
Seyyid Nazar veled-i O
Seyyid Lutfullāh birāder-i O
m.
Seyyid Nūrullāh birāder-i O Zünnūn-ı Küçük
m.
Seyyid Kerīm veled-i O
Seyyid Halīl veled-i
Seyyid Lutfullāh
Hızır birāder-i O
Seyyid Habīb veled-i
Seyyid Sa‘dī
406
Aynı defter, v. 19a-b.
BOA, TD 386, s. 260; TK, KKA 285, v. 6b, 19a.
408
BOA, TD 386, s. 261; TK, KKA 285, v. 6b, 19a.
409
TK, KKA 285, v. 6b, 19a.
407
131
Seyyid Mehmed veled-i
Seyyid Lutfullāh
Seyyid Dāvud veled-i
Seyyid Sinān Biğ
Seyyid Ahmed veled-i O
Hāne: 16
Seyyid Ahmed veled-i
Pīr Velī
Seyyid Hasan veled-i
Seyyid ‘Alī
Seyyid Selmān veled-i O
Mücerred: 2
Cemā‘at-i Re‘āyā, tābi‘-i m. [mezbūr]
‘Īsā veled-i Hümām
Dervīş veled-i O
Çoban veled-i O
m.
Mehdīkulu veled-i Dervīşkulu ‘Abdī ‘Alī birāder-i O
Beyān veled-i İsmā‘īl
Şāhān veled-i O
m.
Şāh Üveys birāder-i O
Pīr Ahmed veled-i Kemāl
‘Āşūr veled-i Haydar
Fethī veled-i Hümām
Ya‘kūb veled-i O
Cān ‘Alī veled-i Şāhkulu
Hācī birāder-i O
Velī veled-i O
Şāh Veled veled-i Şāhkulu
Şāh ‘Alī birāder-i O
Hayāt veled-i Hācī
Āzīne veled-i O
Pīrkulu veled-i O
Kulu veled-i Hācī
Haydar veled-i Mahmūd
Yādigār birāder-i O
‘Āşūr birāder-i O
Piremerd (?) veled-i
Necmü'd-dīn
‘İvaz veled-i İbrāhīm
‘Alī veled-i Burcu
İmāmkulu veled-i Cemāl
Kādir birāder-i O
Ca‘fer birāder-i O
Celāl birāder-i O
Muhammed veled-i Pīrī
Haydar birāder-i O
Gulām ‘Alī veled-i Pīrī
Sevālī veled-i O
Tūte veled-i Mehmed
Gaybī veled-i Yūsuf
Üveys veled-i Hüseyin
Mūsā birāder-i O
Muhammed birāder-i O
Mīkā’īl veled-i İbrāhīm
Āzīne birāder-i O
Mehmed veled-i Sa‘dī
Baba birāder-i O
‘Aleyk birāder-i O
Velī veled-i Selmān
Süleymān veled-i O
Mevlānā Hudābahş
veled-i Yūsuf
Yezdānbahş birāder-i O
Seydīkulu birāder-i O
Yūsuf veled-i Şemsü'd-dīn
Hızır birāder-i O
Zeynü'l-‘Ābidīn veled-i ‘İvaz
Pīrī veled-i Mendenī
Hudādād veled-i Sālār
Sālār veled-i O
Nebī veled-i Kutbu'd-dīn
Necmü'd-dīn veled-i Danyāl
Rüstem veled-i O
İskender veled-i Hācī Hasan
Muzaffer Veled birāder-i O
İbrāhīm veled-i Haydar
Nebī birāder-i O
Gaybī veled-i Mahmūd
İsmā‘īl veled-i İbrāhīm
İbrāhīm veled-i O
Cāgīr veled-i İlyās
Hüseyin veled-i Şehsüvār Mendelī birāder-i O
Şehsüvār veled-i O
Yār ‘Alī veled-i Keyşeh
Koç ‘Alī veled-i O
Hak Nazar veled-i O
Hoşnām veled-i O
[v. 82a]
‘Alī birāder-i O
Hākī veled-i Kāke Velī
‘Āşūr veled-i O
İshāk veled-i Mendenī
Gül Nazar veled-i Kanber Şāh Hüseyin veled-i O
Dervīş veled-i O
Veled veled-i Emīn
İlyās veled-i Görgü
‘Abbās birāder-i O
Rüstem veled-i Halīl
Halīl veled-i O
Eldeke birāder-i O
Murād veled-i Nūru'd-dīn Haydar veled-i Mendelī
Üveyse birāder-i O
Ca‘fer veled-i Eyyūb
Baba birāder-i O
Emīn birāder-i O
Āzīne veled-i Mendī
İmāmkulu veled-i Baba
Kāke birāder-i O
Kaya birāder-i O
Allāhkulu veled-i Eyyūbī
Receb veled-i Cemāl
‘Āşūr veled-i O
Yār ‘Alī bin Rüstem
Ramazān birāder-i O
Cāşī birāder-i O
m.
Āzīne veled-i Baba
Korkud veled-i Budak
Müberrek veled-i Kalender Kalender veled-i Müberrek
Haydar veled-i Hudādād
Şemsü'd-dīn veled-i Hüseyin Şāh Velī birāder-i O
‘Alī veled-i Cāne
Mübārek birāder-i O
Şāhkulu veled-i Mehmed
Dervīşkulu veled-i Nevrūz
İmāmkulu veled-i O
m.
‘Abdullāh veled-i İlyās
Ramazān veled-i Mehmed
Āzīne veled-i Hudādād
Şenbe birāder-i O
Pīrkulu veled-i Görgü
Üveyskulu birāder-i O
Hasan ‘Alī birāder-i O
m.
Mehmed veled-i Mansūr
Ahmed birāder-i O
Behlūl veled-i Mamo
Mahmūd birāder-i O
Nazar veled-i Rūgeh
Haydar birāder-i O
Mīkā’īl veled-i Nūru'd-dīn
Dervīş Hüseyin veled-i
Devletyār
Devletyār veled-i O
m.
Zeynü'l-‘Ābidīn veled-i
Hüseyin
Veled veled-i Muhammed
Hoşī birāder-i O
Hācī veled-i Hasan
Pīr veled-i Muhammed
Dostum veled-i Nusayr
Velī veled-i O
Āzīne veled-i Hüseyin
Hüseyin veled-i Mehmed
Şemse veled-i Hüseyin
Rüstem veled-i Mahmūd
Pençşenbe birāder-i O
İsrā’īl veled-i O
Bedrü'd-dīn birāder-i O
Hākī veled-i Berkes
Sāc veled-i O
Kāsım birāder-i O
Hoca veled-i Mahmūd
Yezdānbahş Veled
veled-i Sultān Beğ Şāh
Cihānşāh birāder-i O
Yāre veled-i Şāhkulu
Hüseyinkulu veled-i O
Haydar veled-i Danyāl
Dervīşkulu birāder-i O
Ögür veled-i Murād
[v. 82b]
Mehmed veled-i O
Kulu veled-i Haydar
‘Alī-yi Kih birāder-i O
Nāsır veled-i Kürde
Tālib veled-i O
Gālib birāder-i O
‘Abdullāh veled-i
Rahmānşāh
Berdī birāder-i O
İbrāhīm veled-i Hācī
Yavige birāder-i O
Melikşāh birāder-i O
Yeşim veled-i Şāh ‘Alī
Duşenbe birāder-i O
İskender veled-i Gaybī
Nazar veled-i Gaybī
Mevlānā Danyāl veled-i
Bahā’ü'd-dīn
Ferruh veled-i O
‘Īsā birāder-i O
Bedrī veled-i Yavige
Mehmed veled-i Duşenbe Gaybī veled-i Sa‘ādetyār
Kulu veled-i Hüseyin
Ramazān veled-i Mahmūd
‘İnāyet veled-i Habīb
Nūr veled-i ‘Ömer
Āzīne veled-i O
Pīrūz birāder-i O
Nūru'd-dīn veled-i
Mehmed Şeh
Bedrü'd-dīn birāder-i O
Muhammed birāder-i O
İlyās veled-i Nebī
Halīl birāder-i O
Muhammed birāder-i O
Kürek veled-i Behlūl
Halīl veled-i Halīl
Resm-i hāne: 2.850
Muhsin veled-i Ziyā-dīn
m.
Cebrā’īl birāder-i O
Hāne: 190
Mücerred: 7
Hāsıl
Bādhavā ve resm-i ‘arūs Resm-i ganem
900
10.797
Baba veled-i Zeynü'd-dīn
İbrāhīm birāder-i O
Hasan veled-i Berke
Hınta: 30 tagar
Kıymet: 4.500
Şa‘īr: 40 tagar
Kıymet: 2.800
Yekūn: 21.847
Cemā‘at-i Sādāt
Baba Gaybullāh veled-i
132
Baba Fethullāh veled-i O
Cennetullāh birāder-i O Seyyid ‘Abdullāh birāder-i O
Baba Kutbu'd-dīn veled-i Baba Velāyet veled-i O
Fethullāh el-mezkūr
Velāyet
Şāh Hüseyin veled-i Baba Kara
Cemā‘at-i Kethudā ‘Uryān
Kethudā ‘Uryān
veled-i Velī
Gidest (?) birāder-i O Gaybī veled-i
‘Arab
Nebīhān veled-i O
Hāne: 7
[v. 83a]
Mehmed veled-i
Çeşnī
Ahmed veled-i
Mehmed
Gā’ib veled-i O
m.
Tālib birāder-i O
Mücerred: 1
Cemā‘at-i Kethudā Hoşnām
Kethudā Hoşnām el-mezbūr
Danyāl veled-i O
Hudādād birāder-i O
Tācü'd-dīn veled-i O
Mehmed veled-i O
Cemālü'd-dīn birāder-i O
Bahā’ü'd-dīn veled-i O
m.
‘Alī veled-i Cemā[lü]'d-dīn
Nūru'd-dīn veled-i
‘Abdullāh
Bahā’ü'd-dīn birāder-i O
Hasan veled-i Nūru'd-dīn
m.
Şihāb veled-i Cünd[ül]lāh
Şāyhān veled-i O
Maksūd veled-i
Eynü'd-dīn
Eynü'd-dīn veled-i O
m.
‘Abbās veled-i Dede
Kıyās birāder-i O
Şihābü'd-dīn veled-i Sittī
Nazar veled-i ‘Abbās
Bahşī veled-i Nusayr
Haydar veled-i ‘Alī
Āzīne veled-i Ferruh
Ferruh veled-i O
Kubād birāder-i O
Dervīş veled-i Cihānşāh
Nazar veled-i Emīn
Dervīş veled-i O
m.
Emīn birāder-i O
m.
Hayāt veled-i Seydī
Seydī veled-i O
m.
İsmā‘īl veled-i Mes‘ūd
Hācīşāh veled-i İbrāhīm
Hatīf veled-i Haydar
İsmā‘īl veled-i Mendelī
Rüstem veled-i O
Kalender veled-i
Cihānşāh
Halīl birāder-i O
m.
Kulu veled-i Hüseyin
Vesen birāder-i O
Hüseyin veled-i Hüseyin
Kāsım birāder-i O
m.
‘Aynī veled-i O
Dostum veled-i Mahmūd
Mevāşī veled-i O
m.
Şihāb veled-i Eyyūbī
Allāhyār birāder-i O
Cemālü'd-dīn
Zeynü'l-‘Ābidīn
Yalıñız birāder-i O
Eymānşāh veled-i
Hudādād
Seydī ‘Alī veled-i
Şehsüvār
Yādigār birāder-i O
Behrām birāder-i O
m.
Nazar veled-i O
Mehmed veled-i O
Murād veled-i ‘Alā’ü'd-dīn
Receb veled-i O
Semen birāder-i O
Haydar veled-i Ahmed
Gulām veled-i O
m.
Mansūr veled-i Şāh
Muzaffer
Hüseyin veled-i O
m.
Ahmed veled-i O
m.
‘Alīhān veled-i ---
Sultānşāh veled-i Danyāl
Kalender veled-i Hasan
Yādigār veled-i O
Āzīne veled-i Ahmed
Emānşāh veled-i
Şemsü'd-dīn
Īrānşāh veled-i O
‘Abdul veled-i Nazar
Mevlānā Yār ‘Alī veled-i O
Pīr ‘Alī birāder-i O
Baba birāder-i O
Hān ‘Alī birāder-i O
Mustafā veled-i Sālih
Mehmed veled-i O
Mevlānā Sultān veled-i
Hüseyin
‘İvaz veled-i Muzaffer
Müsāfir veled-i İskender
Bāyezīd birāder-i O
Muzaffer birāder-i O
Mīrānşāh veled-i Īrānşāh
Hüseyin veled-i Serhān
Velī veled-i Hayālī
Hāne: 72
Resm-i hāne: 1.170
Mücerred: 11
Hāsıl, be-düstūr-ı Kara Ulus
Resm-i ganem: 7.550 Bādhavā ve resm-i ‘arūs: 400
Yekūn: 9.120
[v. 83b]
Mu‘āf, Zāviye-i Salbartu, tābi‘-i Vilāyet-i Kerkük, ber-mūceb-i defter-i ‘atīk410
Mezra‘a-i ‘Alī-ābād ve Salbartu, tābi‘-i m. [mezbūr]411 Mezra‘a-i Nārluca, tābi‘-i m. [mezbūr]412
Hāsıl, gayr ez-mālikāne
Hāsıl, gayr ez-mālikāne
1.300
1.520
Yekūn: 2.820
Mālikāne-i mezra‘a-i mezbūr, der-tasarruf-ı
verese-i Şeyh ‘Abdu'l-Cebbār
350
Mālikāne-i mezbūr, der-tasarruf-ı verese-i
mezbūr
150
Zikr olan mahsūl-i dīvānī, zāviye-i mezbūrede āyende ve revendeye sarf olunur; be-düstūr-ı sābık.
410
BOA, TD 386, s. 245.
Aynı yer.
412
Aynı yer.
411
133
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
1 000 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content