close

Enter

Log in using OpenID

2012-1 giriş ve içindekiler

embedDownload
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
cilt XIV, sayı 1, 2012/1
ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
CİLT: XIV, SAYI: 1
2012/1
DİYARBAKIR / 2012
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
DÜİFD
ISSN: 1303-5231
2012/1, Cilt: XIV, Sayı: 1
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adına Sahibi: Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nazım HASIRCI
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Aydın TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR
Yrd. Doç. Dr. M. Sait MERMUTLU
Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN
Yrd. Doç. Dr. Necmi DERİN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Nihat TOSUN
Mizanpaj & Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Kapak
Abdullah ERDOĞAN
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 28
ISSN 1303-5231
BAHAR-2012
Basım Yeri ve İletişim
Diyarbakır / tel: 0 412 248 80 27
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAYIN DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdurrahman KURT
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Asım YAPICI
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal TOSUN
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin AKGÜL
(Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
(Ankara Üniversitesi)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: XIV, Sayı: 1 HAKEMLERİ
Prof. Dr. Metin BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
(Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa EKİNCİ
(Harran Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin TURGAY
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem KORUKÇU
(Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali ÇOLAK
(Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Cevat ERGİN
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Eyüp TANRIVERDİ
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail AYDIN
(Dicle Üniversitesi)
Doç.Dr. Mehmet KORKMAZ
(Erciyes Üniversitesi)
Doç. Dr. Metin YİĞİT
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. M. Vecih UZUNOĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Şükrü Selim HAS
(Erciyes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ
(Marmara Üniversitesi)
Yayın ve Yazım İlkeleri dergimizin sonunda yer almaktadır.
İÇİNDEK İLER / CONTENT S
Yrd. Doç. Dr. Ali CAN
Ebû Saîd el-Hâdimî’nin Risâletü’l-Besmele Adlı Eserinde On Sekiz İlim
Dalına Göre Besmele Yorumu ...................................................................1-73
The Interpretation of Basmala Based on Eighteen Disciplines in Abu Said
al-Hadimi’s Risalat al-Basmala
Yrd. Doç. Dr. Davut IŞIKDOĞAN & Müberra AKTÜRK
Kuran Kurslarının Kadınların Din Eğitimine Katkısı (Diyarbakır
Örneği) ........................................................................................................75-106
Contribution of Qoran Courses to Women Religious Education (Sample of
Diyarbakır)
Dr. Fethullah YILMAZ
Hadisler Arasındaki İhtilafı Giderme Yöntemi Olarak Tevakkuf ve
Fethu’l-Bârî’deki Örnekleri ..................................................................107-130
Tawaqquf as a Method of Explaining Contradictions Between Hadiths
and its Examples in Fath al-Bari
Öğr. Gör. İdris ERDEM
Hacı İbrahim Efendi, Eserleri ve Arapça Öğretimine Dair Görüşleri
.....................................................................................................................131-156
Hajj Ibrahim Afandi, His Works and Opinions on Arabic Teaching
Yrd. Doç. Dr. Atik AYDIN
Bir Şevâhid Şarihi Olarak Mehmed Zihni Efendi ve el-Kavlu’l-Ceyyid
Adlı Eseri ..................................................................................................157-187
Mehmed Zihni Efendi as an Expounder of Shawâhid and his Book “alKawlu al-Jayyid”
Dr. Ali Baz BİLİCİ
Çocukta Dînî Duygunun Teşekkülü ...................................................189-219
Formation of Religious Emotion in Child
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE
Ebû Sâkin eş-Şemmâhî’nin “Metnü’d-Diyânât” Adlı
Risalesi Bağlamında İbâziyye’nin Kelâmî Görüşleri.......................221-255
Abu Sakin Shammahi’s Theological Remarks Within the Context of his
Work Named “Metnu’d-Diyânât”
Yrd. Doç. Dr. Ömer YILMAZ
el-Câmiu’s-sağîr ve Hanefi Fıkıh Kitaplarının Tasnifi Açısından
Şerhi en-Nâfiü’l-kebir..............................................................................257-292
Al-Nâfi al-Kabir, the Commentary of al-Jâmi al-Saghir, Categorises Books
on Hanafi Jurisprudence
Yrd. Doç. Dr. Orhan ATEŞ
Tahkîm Telakkisine Eleştirel Bir Yaklaşım (İbâziye Örneği)........293-328
Critical Approaches to Understandings the Early Stages of Arbitration
(Tahkîm)
ÇEVİRİLER
İmam Suyûtî (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Ferzende İDİZ)
İmâm Suyûtî'nin İbn Arabî'ye Dair Bir Risalesi: Tenbihü'l-Ğabî Bi
Tebrieti İbn Arabî...................................................................................329-356
A Pamphlet of İmâm Suyûtî about Ibn Arabî: Tenbihü'l-Ğabî bi Tebrieti İbn
Arabî
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
459 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content