close

Enter

Log in using OpenID

158 Sayılı Karar

embedDownload
- .
T.C.
n, OZEL
-----------------------------------------------------
BARTIN
iDARESi
ENCUMEN M(JDURLUCO
n, ENCiIMENi
Kararm Ozeti
Ilimiz Merkez llceye bagh Anonu koyu smirlan icerisinde bulunan,
Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan "Mugada Uygulama lmar
Planma istinaden yapilacak olan 18. Madde Uygulanmasi" icin Enctimen
tiyeleri R.Regaip BAYRAKTAR, Mustafa GONEY, Hikmet OZDiLKURAL,
Serap BiRiNci ile imar ve Kentsel lyilestirme Mtidtirti Erol KESERCi'den
olusan komisyon tarafmdan incelenerek yeniden Enctimene sunulmasi.
KARAR
K
A
R
A
R
GE
EV
LR
EA
NK
Tarihi
Sayrsi
20.08.2014
158
19.08.2014
8988
Dairesi:
Eki
iI Ozel ldaresi
••
Ilimiz Merkez llceye bagh Anonu koyu smirlan icerisinde bulunan, Harita Muhendisi Sinan ALP tarafmdan
hazirlanan "Mugada Uygulama imar Planma istinaden yapilacak olan 18. Madde Uygulamasma ait hakkmdaki
Ozel
ldaresi imar ve Kentsel lyilestirme Mtidtirlllgllntin 19.08.2014 tarih ve 8988 sayih yazisi ve Ek'leri okunup incelendi.
Ilimiz Merkez llceye bagh Anonu Koyu Mugada Mevkii icin hazirlanan Bartm il idare Kurulunun 21.06.1995
tarih ve 1995/818 sayih karan ile onaylanan, 14.07.1995 tarihinde askiya cikartilan ve 14.08.1995 tarihinde kesinlesen
Mugada Uygulama imar Planma gore 3194 sayih lmar Kanununun 18. Maddesine istinaden planm bir kismmda
30.04.1997 tarih ve 1997/364 sayih Bartm il Idare Kurulunun Karan ile imar uygulamasi yapilrrus olup, 31.01.2014
tarihinde plamn geri kalan kismmm imar uygulamasi isine baslarulmrstir.
Idaremiz tarafmdan ihalesi yapilan, Harita Miihendisi Sinan ALP tarafmdan hazirlanan "Mugada Uygulama lmar
Planma istinaden yapilacak olan 18. Madde Uygulamasi isi" kapsammda; 18. Madde uygulamasi yapilacak olan alam
belirten duzenleme smm ve Bartm iii Merkez ilye Anonu Koyu smirlan icerisinde, tapuda 2,3,4,5 ve 6 nolu paftalara
tekablil eden 5, 6, 8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,
57, 103,
109,117,118,1443,1446
nolu parsellerin ve yoldan ihdas, dereden ihdas ve ihdas edilen tapulama harici alanlarm
kapsadigi alan icerisinde D.O.P.O=0,3592582 olacak sekilde hazirlanan E28D14D3A- E28D14D3D- E28D14D4AE28D14D4B- E28D14D4C- E28D14D4D paftalarma tekabtil eden 1/1000 olcekli parselasyon plam ve dagitim dosyasi
n
hazirlanrmsnr.
incelenen dagmm dosyasmda 5,6,8,9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,57,
103, 109, 117, 118, 1443, 1446, nolu parsellerin ve yoldan ihdas, dereden ihdas ve ihdas edilen tapulama
harici alanlann 3194 Sayih imar Kanununun 18.maddesi uyarmca suyulandmlmasi yapildigi anla~Ilml~tlr.
Merkez Anonti Koyii slmrlarl iyerisinde bulunan" Mugada Uygulama imar Planma istinaden yapIlacak olan 18.
Madde Uygulanmasl" iyin 3194 SaYlh imar Kanunu'nun 19.maddesi geregi ve 5302 saYlh il Ozel idare kanunun
6.maddesi geregince, Enciimen tiyeleri R.Regaip BAYRAKTAR, Mustafa GUNEY, Hikmet OZDiLKURAL, Serap
BiRiNci ile imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidiirii Erol KESERCi'den olu~an komisyon tarafmdan incelenerek yeniden
Enctimene sunulmasl, Enciimenimizce uygun goriilmii~ttir.
Geregi iyin il Enctimeni Karar orneginin imar ve Kentsel iyile~tirme Mtidtirliigtine gonderilmesine 20.08.2014
tarihinde Oy Birligi ile Karar verildi.
Adres: KemerkOpru Mah. 2No'lu <;:evreYolu 74100 BARTIN
Tel: 0 (378) 2285023 - 27 - Fax: (378)227 66 38
Web adresi:: www.bartinozelidare.gov.tr
Mail adresi:: [email protected]
FREM 02-{)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content