close

Enter

Log in using OpenID

59 sayılı encümen kararı

embedDownload
T.C.
IĞDIR İLi
İL ENCÜMENİ
Karar Tarihi: 09.07.2013
Konusu: Araç Satış İhalesi.
Karar No : 59
KARAR:
15.05.2013 tarih ve 42904101.807.99-1720 sayılı Valilik Makamı Oluru ile satışına karar verilen ve İl
Encümeninin 04.06.2013 tarih ve 45 sayılı kararı ile de Bedel Tespit Komisyonunca bedelleri tespit edilen
araçların belirlenen ekli listedeki muammen bedelleri üzerinden ayrı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet Ihale
Kanunun 45. Maddesi (Açık Artırma) usulü ile 09.07.2013 tarihinde İl Özel Idaresi Encümen Toplant ı
Salonunda satış ihalelerinin yapılması kararlaştırılan araçların ihale ilanında belirtildiği üzere saat 11:00'de
ihale komisyonu olan İl Encümenimiz İl Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayın Ferhat AKKUŞ başkanlığında
toplanmıştır.
Plaka/KHZ No: 92-31021 olan 1992 Model Komatsu 320.1 marka Las. Tek. Yükleyici araç için ihale
saatine kadar Kemal DEMIR, A. Baki ARD İN, Ekinciler Otomotiv İnş . San. Tic.Ltd. Şti, Reşit GÜMRÜKÇO
olmak üzere toplam 4(dört) isteklinin ba şvurduğu tespit edilerek ihale ilan ve şartnamesinde istenilen
evrakları incelenmi ş; istekli Re şit GOMRÜKÇO'nün vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden al ınması
gereken borcu yoktur yaz ısı bulunmadığı için işlem dosyası= geri verilmesi kararlaştırılarak ihale
salonundan çıkarılmıştır. Diğer isteklilerden şartnameyi kabul ettiklerine dair imzaları alınarak, sıra ile
isteklilerden teklif almaya geçilmiştir.
Ekli pey sürme cetveline göre söz konusu araç için; Ekinciler Otomotiv İnş . San. Tic.Ltd. Şti. 7.turda
19.100,00TL teklif vererek 8.turda ihaleden çekilmi ştir, Kemal DEMIR 10.turda 20.500,00TL teklif vererek
11.turda ihaleden çekilmi ştir, A. Baki ARDİN ise 11.turda 20.700,00TL vererek ihalede kalan son istekli
olmuştur.
A.Baki ARD İN tarafından ihalede verilen en yüksek teklif 20.700,00TL ihale komisyonu taraf ından
uygun görülerek Plaka/KHZ No: 92-31021 olan 1992 Model Komatsu 320.1 marka Las. Tek. Yükleyici
aracın, tebligat adresi Cumhuriyet Mahallesi 201.Sokak No:2/2 Merkez/IÖDIR olan A. Baki ARD İN'e (TC.
Kimlik No:17491350842) KDV hariç 20.700,00TL'ye satışının yapılmasına, alınan kararın 2886 sayılı
Devlet Ihale Kanunun 31. maddesine göre İta Amirinin Onayına sunulmasına;
Ayrıca; 15.05.2013 tarih ve 42904101.807.99-1720 say ılı Valilik Makamı Oluru ile satışına karar
verilen ve İl Encümeninin 04.06.2013 tarih ve 45 sayılı kararı ile de Bedel Tespit Komisyonunca bedelleri
tespit edilen ve ihale ilanımn 1, 2, ve 4. S ırasında bulunan aşağıdaki tabloda özelikleri verilen araçlar için
belirlenen muammen bedelleri üzerinden ayr ı ayrı olarak 2886 Sayılı Devlet Ihale Kanunun 45. Maddesi
(Açık Artırma) usulü ile İl Encümenince yapılan ihalesinde ise;
S.no
Plaka
veya KHZ
No.
1
76 AE 207
2
76 AH 715
4
93-80011
Cinsi
Birim
Muhammen
Miktarı
Bedel (TL)
Marka
DAMPERLI BMC FATIH 200.26/SDT
KAMYON
ÇIFT D İNG İ L
DAMPERLİ
BMC FAT İ H 200.26/SDT
KAMYON
TEK D İNGİ L
AÇIK KASALI
FRUEHAUF
TREYLER
Geçici
Teminat
%10 (TL)
imal
Yılı
1 Ad.
15.000
1.500
1995
1 Ad.
15.000
1.500
1998
1 Ad.
10.000
1.000
1993
Ihale Ilan metninde oldu ğu gibi yukarıdaki tabloda özelikleri verilen araçlar için belirlenen saatte ve
muammen bedelleri üzerinden yapılan satış ihalesinde herhangi bir isteklinin olmad ığı görüldüğünden, söz
konusu araçların, bir an önce satışında (ihalenin sonuçlandırılmasında) İdare yararı görüldüğünden; 2886
sayılı D. İ.K.nun 49.maddesi ve 43.maddesinin 2.fikras ı gereğince ihale tarihinden itibaren 15 günlük süre
içinde (23.07.2013) tarihine kadar talipli ç ıkması halinde aynı ihale şartları üzerinden İl Encümeni huzurunda
yukarıda ki tabloda özelikleri verilen araçların pazarlık usulü ile ihalelerinin yap ılmasına;
1/2
Geregi için karar Orneginden bir niishasmmil Ozel idaresine tevdi edilmesine, mevcudun oybirligi ile
karar verildi.
Ferhat Al KU
Vali a
Genel Se eter
/. /1
introl
E C A/wen Uyesi
Resul $EK
Enciimen Oyesi
0_, .eri I A
4
AKIS
Mali Hiz. Mild.
Enciimen Oyesi
Yilmaz DEMIR
Yol ve U1§. Hiz. Miid.
Enctimen Oyesi
ener ILDIRIM
insan Kay. y e Et. Mild.
Enciimen Oyesi
Kenan AcIKEL
Enciim;/
esi
Ai G`'
Dada§ YA
Enciimen Oyesi
M.Emin iLALD
Enciimen Oy,-..
9
"(ic
,
i
ft
2886 Sayili Yasanm 31. maddesine gore tasdik olunu . (o./07/. i i
I.
1
Ahmet '
Vali
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
277 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content