close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Hayvanları Koruma Kurulu Kararları/2014 Hayvanları

embedDownload
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
ZONGULDAK İLİ
HAYVANLARI KORUMA KURULU KARARLARI
Toplantı Tarihi: 30.01.2014
Oturum No: 1
Zonguldak İli Hayvanları Koruma Kurulu, Valilik Makamının 27/01/2014 tarihli ve 1
Sayılı Olur’ları ile 30/01/2014 tarihinde yapılan toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
a)
b)
c)
d)
Karar No: 1
İlimizde hayvan hakları ihlalinin olmaması ve hayvanların korunması amacıyla;
İlimiz merkez ilçede mevcut ve günümüze kadar sorunun çözümü yönünde ciddi emek
harcamış olan Zonguldak İl Özel İdare tarafından kurulup işletilen geçici hayvan barınağı
faaliyetleri,
İlimiz Ereğli İlçesinde mevcut ve belediyece kurulup işletilen geçici hayvan barınağı ve
bu kapsamda oluşturulan KEDİ Evleri faaliyetleri,
İlimiz Çaycuma ve Gökçebey ilçelerindeki geçici hayvan barınağının oluşturulması için
çalışma faaliyetleri,
Gerek bu hayvan barınaklarında, hayvanların doğalarına uygun yaşam sürmelerine
katkıda bulunmak, gerekse sokakta sahipsiz bir biçimde yaşam sürmeye çalışan
hayvanların tıbbi, beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasında yoğun emek ve çaba
harcayan ZONHAYDER Zonguldak Hayvan Hakları Derneği faaliyetleri, kurulumuzca
takdirle izlenmiştir.
Karar No: 2
Zonguldak Hayvan Barınağındaki hayvanların yemek ihtiyacını karşılamak üzere
başta Zonguldak Belediyesi olmak üzere diğer Belediyelerin de lokantalardan yemek artıklarını
toplayarak Barınağa dağıtmasına karar verilmiştir. Bu amaçla, belediyeler 1 ay içerisinde araç ve
görevli personel tefrik edecek. Görevli personel isimleri ile araç plakasını Orman ve Su İşleri
Zonguldak İl Şube Müdürlüğüne sunacaktır.
Karar No: 3
Zonguldak Hayvan Barınağı, Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından yapılan ve işletilen
başta Zonguldak Belediyesi olmak üzere merkez ilçeye bağlı belde belediyelerine de hizmet
veren barınaktır.
Bilindiği üzere 5199 Sayılı Kanunun 4. Maddesine göre çıkarılan Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin 7.Maddesi ile hayvanların korunmasına ve toplum
sağlığına ilişkin tedbirleri saymakta ve Belediyelere oldukça geniş yetki, sorumluluk ve görev
vermektedir. Kanun ve yönetmelik ile sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması
kollanması arzulanmıştır. Temel mantık hem vatandaşların hayvanlarla teması sonucu
oluşabilecek olumsuzluklarla yüz yüze gelmesini önlemek hem de hayvanların sağlık
ihtiyaçlarının karşılanarak asgari konfora sahip hayat sürmelerini temin etmek üzerine kuruludur.
Bunu, kanun koruyucu “Bir Mahalli Müşterek İhtiyaç” olarak ön görmüş ve belediyelere görev
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 1 / 7
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
ve sorumluluk olarak vermiştir. Dolayısıyla hayvanların korunması, bakımı, gözetilmesi,
doğasına uygun, çevreye zarar vermeyecek şekilde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak
belediyelerin temel görevlerindendir.
Bu itibarla,
a) Zonguldak Belediyesinin ormanlık alan içeresinde Orman ve Su İşleri Zonguldak İl Şube
Müdürlüğü ile müşterek çalışarak uygun bir alan bulup kendi müstakil barınaklarını kurmaları,
barınak kurulması aşamasından sonra Zonguldak İl Özel İdaresine ait mevcut barınağın hayvan
hastahanesi, bakım ve rehabilitasyon merkezi haline dönüştürülmesi ve/veya iyileştirme merkezi
olarak kullanılması, bir sonraki toplantıya kadar yeni bir barınak yapılması çalışmalarının
başlatılmasına karar verilmiştir.
b) Barınağa sahip olmayan Kilimli Belediyesinin sahip olduğu prefabrik yapıyı tel örgüyle
çevirip bir bakımevi hazırlayacak şekilde çalışmalarını başlatarak 31.12.2014 tarihine kadar
barınak sorununun çözülmesine karar verilmiştir.
c) Alaplı Belediye Başkanının, Belediye Başkan Yardımcısını tam yetki ile görevlendirip,
Orman ve Su İşleri Zonguldak İl Şube Müdürlüğü ve Zonguldak Hayvan Hakları Derneği ile tam
bir anlayış birliği içinde çalışması, bu amaçla barınak yerlerinin belirlenmesi ve barınağın
işletmeye hazır hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaların başlatılarak 31.12.2014 tarihine
kadar barınak sorununun çözülmesine karar verilmiştir.
Karar No: 4
Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve
psikolojik acı çektirenler ile hayvanların korunması, kollanması ve/veya gözetilmesiyle görevli
ve yükümlü olan kamu görevlileriyle gönüllü kuruluş mensuplarının görevlerini yapmamaları
veya savsamaları halinde hukukun ön gördüğü idari ve cezai yaptırımlar tereddütsüz
uygulanacak, ayrıca TCK açısından da suç oluşabileceği gerekçesiyle C. Başsavcılığına ihbarda
bulunulacaktır.
Karar No: 5
Hayvanları Koruma Kanununa yönelik mevzuatın temel amacının “ Hayvanların rahat
yaşamalarını ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanların acı,
ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin
önlenmesini sağlamaktır. ” olduğu gerçeği göz önünde bulundurularak Hayvanların
Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğinin Görev ve Sorumluluklar kısmında Madde 7Belediyelerin alması gereken tedbirler;
“ Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması,
gerekli tıbbî bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi, alındığı ortama geri bırakılması,
sahiplendirilenlerinin kayıt altına alınmasıyla” ,
“ Bölge ve mahallerindeki, özellikle köpekler ve kediler olmak üzere, sahipsiz
hayvanların bakımları, aşılarının yapılması, işaretlenmesi ve kayıtlarının tutulmasının
sağlanması, kısırlaştırılması, alındığı ortama geri bırakılması ve sahiplendirilmelerinin
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 2 / 7
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
yapılması için hayvan geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi yapılan tüm faaliyetlerde
yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllü kuruluşlar ile belediye veteriner hekimlerinin
koordinasyonunun sağlanmasıyla” ilgili hususlardır.
İl genelinde ilçe ve köylerde başıboş hayvanların sayısında artış olduğu bunun
sonucunda ısırma vakalarının artmış olduğu şeklinde bilgi verilmiştir.
Bu çerçevede sokak hayvanlarının toplum açısından sorun olmaması ve bu
hayvanların asgari refah düzeyinin sağlanarak hayatlarını idame ettirmelerinin temini amacıyla;
a) Bülent Ecevit Üniversitesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Mustafa Sözen
Başkanlığında, Gökçebey Belediyesi Veteriner Hekimi Fuat SAĞLAM, Veteriner Odası
Başkanlığı adına Başkan Önder ALKAN ve ZOHAYDER İl Temsilcisi Evren TÜRECİ
Sezgin’den oluşan komisyon tarafından başıboş hayvanların yakalanmasından kısırlaştırılmasına
kadar olan işlemlerin maddeler halinde oluşturulması,
b) Komisyon tarafından oluşturulan maddeleri değerlendirmek üzere Haziran-2014’de
bir toplantı daha düzenleyerek bütün Belediye Başkanlarının da toplantıya katılımlarının
sağlanması,
c) Bu çalışmaların 01.06.2014 tarihinden önce sonuçlandırılması uygun görülmüştür.
Ayrıca Zonguldak Belediyesi Veteriner Hekimi Rıza Akçay’ın Zonguldak
Belediyesine ait Veterinerlik biriminde, sahipsiz sokak kedilerinin aşılama, tedavi ve
kısırlaştırma çalışmalarına başlamasına karar verilmiştir.
Karar No: 6
Her Belediye kendi sınırları içinde sahipli ve sahipsiz hayvanların kayıtlarını düzenli
bir biçimde tutarak 6 aylık dönemler halinde ilgili cetvelleri doldurarak, Orman ve Su İşleri
Zonguldak İl Şube Müdürlüğüne bildirmesine karar verilmiştir.
Karar No: 7
5199 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin
Belediyelerde görevli zabıtalara eğitim verilmesine karar verilmiştir.
amaçları
doğrultusunda
Karar No: 8
Halkı hayvan hakları ve hayvan sevgisi konusunda bilgilendirmek ve farkındalık
yaratmak adına özellikle yerel TV’lerde, BEÜ Hayvan Hakları kulübünden öğrenci topluluğu
tarafından hazırlanan video çekimlerini içeren kısa KAMU SPOTU ’nun yayınlanmasına karar
verilmiştir.
Karar No: 9
Zonguldak İl Müftülüğü tarafından zaman zaman hayvan hakları, varlığı ve sevgisi
hakkında vaaz ve hutbelerde yer verilmesine karar verilmiştir.
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 3 / 7
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
Karar No: 10
İl Hayvanları Koruma Kurulu tarafından Valiliğimizce il ve ilçelerde mülki amirlere
bağlı tüm birimlerden uygun personel görevlendirmeleri yapılan denetim komisyonu aşağıdaki
gibi güncellenmiştir.
Denetim Komisyonları tarafından “Hayvan ihlalleri tutanakları” ile şikâyetlerin daha
hızlı ve yerinde tespit edilmesine, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü tarafından ise ihlal
tutanaklarına istinaden İdari yaptırım kararlarının alınması, kabahat dosyalarının oluşturulması,
tebligat ve takiplerinin yapılmasına karar verilmiştir.
MERKEZ
Adı Soyadı
Görevi
D.K. Bşk.
D.K. Üye
D.K.Üye
Asil
Ali ÖZÇELİK
Verda KÖKTÜRK
Evren TÜRECİ
SEZGİN
Yedek
Yücel GÜNAY
Cenk İNCEDAY
Belgin ALCAN
Uzmanlığı-kurumu
Veteriner Hekim-Tarım İlMüd.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER İl Temsilcisi/
Gönülden H.S. Derneği Üyesi
KDZ.
EREĞLİ
Adı Soyadı
Görevi
D.K Bşk.
D. K. Üye
Denetim
kom. Üye
Asil
Yedek
Serkan ASLAN
Ömer SEVEN
Hüseyin DEMİRCAN Akın AKTAŞ
Belgin ALCAN
Hülya KARADAĞ
Uzmanlığı-kurumu
ALAPLI
GÖKÇEBEY
D.K. Bşk.
D.K. Üye
Denetim
kom. Üye
Asil
Oral BULUM
Mansur ÇAĞDAŞ
V. Evren TÜRECİ
SEZGİN
Yedek
İzzet YILMAZ
Gülsüm ÇAĞDAŞ
Belgin ALCAN
Uzmanlığı-kurumu
V.Hekim-Ziraat Müh-Tarımİ.M.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER İl Temsilcisi/
Gönülden Hayvan Sevenler D.
Adı Soyadı
Görevi
D.K. Bşk.
D.K. Üye
Denetim
kom. Üye
Asil
Gündüz ANIL
Huzeyfe ÖZDOĞAN
Fuat SAĞLAM
Yedek
Ersin KABAKCI
Abdurrahman KILIÇ
Evren TÜRECİ
SEZGİN
0372 253 90 20
0372 253 29 29
0532 713 02 55
0535 676 35 21
İrtibat Tel No
Veteriner Hekim-Tarım İlçe Md. 0372 323 29 86
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
0 532 366 49 37
Gönülden Hayvan Sevenler D.
0535 676 35 21/
0532 255 28 37
Adı Soyadı
Görevi
İrtibat Tel No
Uzmanlığı-kurumu
V. Hekim-Ziraat Müh.Tarımİ.M.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER Üyesi/
ZONHAYDER İl Temsilcisi
İrtibat Tel No
0372 378 12 93
0372 253 29 29
0532 713 02 55
0506 702 46 64
İrtibat Tel No
0372 512 11 02
0372 253 29 29
0542 683 94 34
0506 702 46 64
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 4 / 7
ÇAYCUMA
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
Adı Soyadı
Görevi
Asil
D.Kom.Bşk. Ramazan AVŞAR
D.Kom.Üye Yunis KARAİL
Denetim
Funda TAMER
kom. Üye
Yedek
Sedat EREN
Daver PEHLİVAN
Yunus ASAN
Uzmanlığı-kurumu
Veteriner Hekim-Tarım İ.Müd.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER Üyesi
DEVREK
Adı Soyadı
Görevi
D.Kom.Bşk
D.Kom.Üye
Denetim
kom. Üye
Asil
Volkan HIZARCI
Gülbiye C.LENGER
Evren TÜRECİ
SEZGİN
Yedek
Necati DURAN
Alper LENGER
Suzan ARIĞ
Uzmanlığı-kurumu
Veteriner Hekim-Tarım İ.Müd.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER İl Temsilcisi/
ZONHAYDER Üyesi
KİLİMLİ
Adı Soyadı
Görevi
Asil
D.K. Bşk.
İrfan MUTLU
D.Kom Üye Nezihi YÜCEL
Denetim
Evren TÜRECİ
kom. Üye
SEZGİN
Yedek
İsmailK.ARSLAN
Cenk İNCEDAY
Suzan ARIĞ
Uzmanlığı-kurumu
Veteriner Hekim-Tarım İ.Müd.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER İl Temsilcisi/
ZONHAYDER Üyesi
KOZLU
Adı Soyadı
Görevi
Asil
D.K. Bşk.
Recep KÜÇÜK
D.Kom Üye Suat OLUCAK
Denetim
Evren TÜRECİ
kom. Üye
SEZGİN
Yedek
Can MEMİŞ
Verda KÖKTÜRK
Suzan ARIĞ
Uzmanlığı-kurumu
Müh.-V.Hekim-Tarım İlçe M.
Veteriner Hekimler Odası Bşk.
ZONHAYDER İl Temsilcisi/
ZONHAYDER Üyesi
İrtibat Tel No
0372 615 10 31
0372 253 29 29
0531 620 83 23
0532 476 70 48
İrtibat Tel No
0372 556 11 24
0372 253 29 29
0532 713 02 55
0506 702 46 64
İrtibat Tel No
0537 013 5000
0372 253 29 29
0532 713 02 55
0506 702 46 64
İrtibat Tel No
0537 576 62 42
0372 253 29 29
0532 713 02 55
0506 702 46 64
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 5 / 7
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
Alınan kararların ilgili idarelere bildirilmesine ve kararların uygulatılmasına
katılanların oy birliği ile karar verildi.
BAŞKAN
Ahmet MAİLOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
ÜYE
İbrahim ÇAY
Kdz. Ereğli Kaymakamı
Katılmadı
ÜYE
Orhan YALINIZ
Devrek Kaymakamı V.
ÜYE
Bülent HAMİTOĞLU
Çaycuma Kaymakamı Y.
ÜYE
Yıldıray MALĞAÇ
Alaplı Kaymakamı
Katılmadı
ÜYE
Bülent HAMİTOĞLU
Gökçebey Kaymakamı
ÜYE
Murat KÜTÜK
Kilimli Kaymakamı
ÜYE
Kemal CANGÖZ
Başkan Yrd.
ZONGULDAK Belediye Bşk.
ÜYE
Nevzat ÇİMENOĞLU
Başkan
Alaplı Belediye Bşk.
ÜYE
Seçkin ÖZDEMİR
Başkan
Kilimli Belediye Bşk.
ÜYE
Rıza AKÇAY
Veteriner İşleri Müd.
Zonguldak Belediye Bşk
ÜYE
Atilla BULAK
Veteriner İşleri Müd.
Kdz. Ereğli Belediye Bşk.
ÜYE
Muhsin DEDE
Veteriner İşleri Müd.
Devrek Belediye Bşk.
ÜYE
Fuat SAĞLAM
Veteriner İşleri Müd.
Gökçebey Belediye Bşk.
ÜYE
Uğur GEMİCİ
Veteriner İşleri Müd.
Çaycuma Belediye Bşk
ÜYE
YILMAZ KOÇAK
Veteriner İşleri Müd.
Alaplı Belediye Bşk
ÜYE
Mustafa SEMERCİ
Başkan
Devrek Belediye Bşk.
Katılmadı
ÜYE
Cenk İNEDAYI
Veteriner İşleri Müd.
Kozlu Belediye Bşk.
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 6 / 7
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğü
ÜYE
Rıza CİCİ
Genel Sekreter Yrd.
İl Özel İdaresi.
ÜYE
Sezgin ÖRMECİ
Orman ve Su İşleri Zonguldak İl
Şube Müdürü
ÜYE
Necmi ÇELİK
İl Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Md
ÜYE
Bahtiyar TARANOĞLU
İl Müftüsü Yardımcısı
İl Müftülüğü
ÜYE
Ercan KAHYA
Şube Müdürü
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ÜYE
Ahmet YILDIZ
Şube Müdürü
İl Sağlık Müdürlüğü
ÜYE
Prof.Dr. Mustafa SÖZEN
BEÜ Öğretim Üyesi
ÜYE
Evren TÜRECİ SEZGİN
ZONHAYDER
İl Temsilcisi
ÜYE
Önder ALKAN
İl Veteriner Hekimler
Odası Bşk.
ÜYE
Murat HAMZÇEBİ
Zabıta Müdürü
Zonguldak Belediye Bşk.
ÜYE
Kadriye AKKOÇ
Ereğli G. H. S. Derneği
Temsilcisi
Yayla Mah. Kapuz Cad.29/4 – 67030, Zonguldak Ayrıntılı bilgi için: Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü
Santral: 0372 253 97 42 Fax: 0372 253 51 74
Sayfa 7 / 7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
314 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content