close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası Genel Raporunu

embedDownload
KOCAELİ İLİ 2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ
HAFTASI İL GENELİ FAALİYET RAPORU
A. 2014 YILI CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI MÜNASEBETİYLE
YAPILAN TOPLANTILAR VE AÇILIŞLAR
MERKEZ
1. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ġl Müftümüzün
BaĢkanlığında Ġl Müftü Yardımcıları ve Ġl Müdürleri ile bir toplantı yapılmıĢ Ġl
genelinde uygulanacak eylem planını içeren 25/09/2014 tarihli ve 2481 sayılı yazı
bütün ilçe müftülüklerine gönderilmiĢtir.
2. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 13/10/2014 tarihinde
müftülüğümüzün konferans salonunda Ġl Müftümüz ve din görevlilerinin katılımı ile
haftanın açılıĢı yapılmıĢtır.
3. Ġl Müftülüğümüzün faaliyetleri yıl boyunca süreklilik arz edecek Ģekilde planlanmıĢtır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
BAŞİSKELE
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası öncesinde Müftülüğümüzce bir komisyon
kurulmuĢ ve din görevlilerimiz ile bir toplantı yapılmıĢ ve hafta boyunca yapılacak
iĢler ve görevlileri tespit edilmiĢtir.
ÇAYIROVA
1. 15.10.2014 - Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle personel istiĢare
toplantısı yapıldı.
DERİNCE
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası‟ münasebetiyle Ġlçe Gençlik ve Spor Müdürü ve
ÇeĢitli KuruluĢların Gençlik Kolları Müftümüz Sayın Birol Nurlu ile istiĢare toplantısı
yaptılar.
2. Aylık Personel toplantısında camiler ve din görevlileri haftası iĢlendi ve D.Ġ.B‟in
sinevizyon gösterisi izletildi. Sendika temsilcileri ve personelimiz „Camiler ve Din
Görevlileri Haftası‟ münasebetiyle Müftümüz Sayın Birol NURLU‟yu ziyaret edip
çiçek takdim ettiler.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
DİLOVASI
1. Hafta münasebetiyle tüm personelle beraber yapılan kahvaltı programında Din
görevlisi olarak neler yapılabileceği görüĢüldü.
İZMİT
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası öncesinde Müftülüğümüzce bir komisyon
kurulmuĢ ve Ġmam hatiplerimiz, vaizlerimiz ile bir toplantı yapılmıĢ ve hafta boyunca
yapılacak iĢler ve görevlileri tespit edilmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KANDIRA
1. 08/10/2014 tarihinde Ġlçe Merkezinde görev yapan personel ile hafta münasebeti ile
neler yapılabileceği ile ilgili toplantı yapıldı.
2. 13/10/2014 tarihinde sendika temsilcileri ile birlikte haftanın açılıĢı yapıldı.
B. KONFERANS VE SEMİNERLER VB. ETKİNLİKLER
MERKEZ
1. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 16.10.2014 tarihinde
Ġstanbul Eğitim Merkezi Müdürü Osman EĞĠN hocamız Kredi Yurtlar kurumunda
“Cami ve Gençlik” konulu bir seminer vermiĢtir.
2. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 17.10.2014 tarihinde
Üniversite Camiinde Ġsmail KILIÇARSLAN “Camii ve Gençlik” konulu vaaz
vermiĢtir. Vaazdan sonra da üniversiteli gençlerle buluĢmuĢtur.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
3. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 18.10.2014 tarihinde Ġl
Müftülüğü Konferans Salonunda Ġnönü Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Abdülkadir ATEġĠN‟ in konuĢmacı olarak katıldığı “ Camii ve Gençlik “
konulu konferans düzenlenmiĢtir.
4. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçelerdeki faaliyetler
koordine edilmiĢtir. Konferans programlarına, Ġl Müftüsü ve Ġl Müftü Yardımcıları
katılımı sağlanmıĢtır.
5. Cezaevlerinde “Cami ve Gençlik” konulu konferanslar cezaevi vaizlerimiz tarafından
verilmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
BAŞİSKELE
1. 16.10.2014 PerĢembe günü toplantıda Ġl Müftümüz Mehmet SÖNMEZOĞLU “Cami
ve Gençlik” adlı bir konferans vermiĢtir.
2. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle 17.10.2014 Cuma günü
Camilerimizde ve Merkezi Sistemde “ Cami ve Gençlik”, konulu vaazlar yapılmıĢ ve
tüm camilerimizde “ArĢın Gölgesinde Gençlik” konulu hutbe okutulmuĢtur.
3. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle 15.10.2014 tarihinde Kullar Merkez
Camiinde kadın ve gençlere yönelik Ġlçe Vaizi Fatime SOLAKOĞLU tarafından “Hz.
Peygamber Döneminden Bugüne Camii-Kadın-Gençlik” konulu vaaz verildi.
ÇAYIROVA
1- 16.10.2014 - Ġl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU‟ nun katılımıyla Çayırova
Belediyesi Kültür Salonunda “Cami ve Gençlik” konulu konferans düzenlendi.
2- 20.10.2014 – Ġlçemiz Musa Efendi Camiinde Ġlçe Müftüsü Ġbrahim KADIOĞLU
BaĢkanlığında Personelin katılımı ile “Sempozyum” düzenlendi.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
DARICA
1- 13/10/2014 tarihinde Ġlçemiz Müftülüğü Konferans salonunda tüm personelimizin
katılımıyla Sultan Ahmet Camii Emekli Ġ-H Emrullah HATĠPOĞLU tarafından
konferans verilmiĢtir.
2- 16/10/2014 tarihinde Ġlçemiz Vaizi Ġbrahim Hilmi KUCUR, Merkez Cami Ġ-H Sefa
TEBER tarafından Namık Kemal Ġlkokulu ve Deniz Yıldızları Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesinde öğrencilere din görevlisinin toplum üzerindeki fonksiyonu, cami ve
gençlikle ilgili seminer verilmiĢtir.
DERİNCE
1- Lise düzeyindeki 3 okulda Ġlçe Müftümüz Birol Nurlu Tarafından „Cami ve Gençlik‟
konulu konferans verildi.
2- 19.10.2014 tarihinde öğle namazında Esentepe Camiinde yapılan cami ve gençlik
buluĢması programı; konuĢmacı Ġl Müftü Yrd. Mustafa Derin, Ġlçe Müftümüz Birol
Nurlu, Ġlçemiz Din Görevlileri, halkın ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleĢti.
3- Ġlçemiz Vaizesi Zehra Karayel tarafından Ġmam-ı Azam, Çenedağ ve Ġstasyon Kur‟an
Kurslarında bayanlara yönelik program yapıldı.
DİLOVASI
1- Ġlçe Halkımıza ve tüm görevlilerimize Gebze ilçe Müftüsü ġaban APAYDIN‟ın
katılımıyla “Camii ve Genlik” konulu konferans düzenlendi.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
GEBZE
1- Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde Prof. Dr. Saffet KÖSE‟NĠN davet edildiği
„‟GEÇ KALMA GENÇ GEL‟‟ konulu konferans Programı yapılmıĢtır. Hafızlık
yarıĢmasında Türkiye Birincisi Çoban Mustafa Kur‟an Kursu Öğreticisi Meryem
Demire ve Kur‟an- Kerimi Yüzünde Güzel Okuma yarıĢmasında da Bölge Birincisi
olan Fatih Sultan Kur‟an Kursu Öğreticisi Sevda Çelik IRMAK‟ a hediyeler
verilmiĢtir.
GÖLCÜK
1. 17.10.2014 Cuma günü saat 14.00‟de Gölcük Belediye Kongre Sarayı‟nda Marmara
Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Murat SÜLÜN‟ ün
konuĢmacı olarak katıldığı “Ġslam‟a Göre Cami –Gençlik ĠliĢkisi” konulu konferans
düzenlenmiĢtir.
2. 14 Ekim 2014 Salı günü Ġlçemiz Çakabey Anadolu Lisesi Salonunda Ġlçe Vaizi Adnan
YILDIZ tarafından gençlere “Doğruluk “ konulu konferans verilmiĢtir.
3. Ġlçemiz Tevfik Hoca Vakıf Camii‟nde 16 Ekim PerĢembe günü Camii Vekil MüezzinKayyımı Mustafa ARTAR tarafından,19 Ekim Pazar günü ise Ġlçe Müftümüz Mehmet
YAZICI tarafından gençlerle sohbet toplantısı yapılmıĢ ve gençlerin Diyanet‟ten
beklentileri konusunda bilgi alıĢ veriĢinde bulunulmuĢ olup, gençler camilerimizde
Wifi bağlantısı kurulmasını istemektedirler.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
İZMİT
1. 13.10 2014 tarihinde haftanın açılıĢ programı ve cami ve gençlik konulu konferans
yapılmıĢtır. Konferansı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr.
Hüseyin YILMAZ vermiĢtir. Konferans sonunda baĢarılı görevlilere baĢarı belgesi ve
çeĢitli hediyeler verilmiĢtir.
KANDIRA
1. 13/10/2014 tarihinde Merkez Orhan Camiinde bayanlara yönelik “Camii ve Gençlik”
konulu ĠrĢad programı düzenlendi.
2. 14/10/2014 tarihinde Merkez Aydınlık Mah. Zafer Camiinde bayanlara yönelik
“Camii ve Gençlik” konulu ĠrĢad programı düzenlendi.
3. 14/10/2014 tarihinde akĢam saat 21:00‟de Kız Öğrenci Yurdunda Ġlçe Müftümüz
Burhan BĠLGĠN tarafından “Camii ve Gençlik” konulu konferans verildi.
4. 15/10/2014 tarihinde aylık toplantı ile birlikte tüm din görevlilerimize yönelik Ġlçe
Müftümüz tarafından “Cami ve Gençlik” konulu Konferans düzenlendi.
5. 16/10/2014 tarihinde Kocaeli Açık Ceza ve Ġnfaz Kurumu ziyaret edilerek tutuklu ve
hükümlülere hitaben “Cami ve Gençlik” konulu Konferans düzenlendi.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KARAMÜRSEL
1- 15.10.2014 tarihinde Saat: 20: 30 da Belediyemiz Kültür Merkezinde Marmara
Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat
SÜLÜN tarafından “ Cami ve Gençlik “ konulu bir konferans verilmiĢtir. Ġlçe
Halkımızın yoğun ilgi gösterdiği konferansa Ġl Müftümüz Mehmet SÖNMEZOĞLU,
Ġlçe Kaymakamımız Ahmet NARĠNOĞLU, Belediye BaĢkan Vekili ve diğer daire
Amirleri katılmıĢlardır. Konferansa katılan hocamıza plaket, Ģiir yarıĢmasında
dereceye girenlere hediyeleri takdim edilmiĢtir.
KARTEPE
1- Hafta dolayısıyla Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından 16.10.2014 PerĢembe
günü Emekevler Kur‟an Kursunda bayanlara yönelik vaaz ve irĢat programı
düzenlenmiĢtir.
2- 17.10.2014 Cuma günü saat 14.30‟da Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezinde
Lise öğrencilerine yönelik eğitimci – yazar Sait ÇAMLICA tarafından “Cami ve
Gençlik” konulu konferans verilmiĢtir.
3- 17.10.2014 Cuma günü saat 16.30‟da Necip Fazıl KISAKÜREK Kültür Merkezinde
halka ve tüm görevlilerimize yönelik eğitimci – yazar Sait ÇAMLICA tarafından
konferans verilmiĢtir.
4- Hafta boyu “Cami ve Gençlik” konusu vaazlarda iĢlenmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
C. TELEVİZYON VE RADYO PROGRAMLARI
MERKEZ
1. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ulusal ve yerel TV‟lerde
yapılan programlarda: Ġl Müftüsü Mehmet SÖNMEZOĞLU TV41‟de, Ġl Müftü
Yardımcısı Bayram ġAHĠN KOCAELĠ TV‟de “Cami ve Gençlik” konulu programlar
yapmıĢlardır.
ÇAYIROVA
1- 17.10.2014 – Çayırova Müftüsü Ġbrahim KADIOĞLU, Gül FM‟de “Cami ve Gençlik”
konulu radyo programına katıldı.
2- 24.10.2014- Ġlçe Müftüsü Ġbrahim KADIOĞLU Kocaeli TV‟ de “Cami ve Gençlik”
konulu bir programa katıldı.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
D. HAFTANIN TANITIMI (REKLAM, İLAN VE DUYURULAR)
MERKEZ
1. 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili BaĢkanlığımızca gönderilen
“Kamu Spotunun” yayınlanması için Kocaeli TV ve TV 41‟e 15/10/2014 tarihli ve
2583 sayılı yazı ile birlikte CD gönderilmiĢ ve ilgili yayın yaptırılmıĢtır.
BAŞİSKELE
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün camilerde hafta ile alakalı
afiĢler asılmıĢtır.
GÖLCÜK
1- BaĢkanlığımızca 2014 yılı için belirlenen “Cami ve Gençlik” temasının iĢlenmesi için
gerekli afiĢ, raket, billboard vb. Materyaller baĢkanlığın web sitesinden alınarak
mahalli imkanlarla bastırılıp dağıtım sağlanmıĢtır.
İZMİT
1- Camiler ve Din Görevlileri Haftası vesilesiyle camilerimize ve gerekli görünen yerlere
hafta temasını içeren broĢürler asılmıĢ olup, yapılacak etkinlikler yapılan vaaz ve
hutbelerde halkımıza duyurulmuĢtur.
KARAMÜRSEL
1- Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Ġlçe Müftülüğümüz tarafından
Davetiye, AfiĢ, Pankart ve Kokart yaptırılarak israf edilmeden Ġlçemizin Ana
Caddelerine, Halkımızın kalabalık olduğu yerlere ve Camilere asılmıĢtır.
KARTEPE
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle afiĢler hazırlanarak cami ve
billboardlarda hafta süresince asılı tutulmuĢtur.
KÖRFEZ
1- 2014 yılı için belirlenen "Cami ve Gençlik" temasının iĢlenmesi için, gerekli afiĢ,
raket, billboard vb. materyallerin CAMĠLER HAFTASI adlı BaĢkanlık web
sayfasından alınarak mahalli imkânlarla bastırılmıĢtır.
E. ZİYARETLER
MERKEZ
1- 2014 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kurulan komisyon Ġl
Müftümüz Mehmet SÖNMEZOĞLU baĢkanlığında ve bütün ilçe müftülerinin
katılımıyla Valimiz Hasan Basri GÜZELOĞLU makamında ziyaret edilmiĢtir.
2- Aile ve Dini Rehberlik Bürosu okullarda, kuran kurslarımızdaki genç bayanları ziyaret
etmiĢlerdir ve hediyeler sunmuĢlardır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
BAŞİSKELE
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kamu kurumları, esnaf, bazı okullar,
hastalar, Ģehit yakınları ve gaziler ile kadın sığınma evi ziyaret edilmiĢ olup çeĢitli
hediyeler dağıtılmıĢtır.
DARICA
1- 14/10/2014 tarihinde Ġlçe Müftümüz Muharrem BĠLGĠÇ tarafından Ġmam Hatip Lisesi
ve Ġlçemizde bulunan daire amirleri ziyaret edilerek, BaĢkanlığımız yayınlarından
çeĢitli kitaplar hediye edilmiĢtir.
2- 15/10/2014 tarihinde Ġlçe Müftümüz Muharrem BĠLGĠÇ tarafından Ġlçemiz
Kaymakamı makamında ziyaret edilmiĢtir.
3- 20/10/2014 tarihinde Belediye BaĢkanı ve birim müdürleri ziyaret edilerek
BaĢkanlığımız yayınlarından çeĢitli kitaplar hediye edilmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
DERİNCE
1- Camiler ve Din Görevlileri Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Ġlçe Kaymakamımız
Mesut Yıldırım ve Ġlçe Belediye BaĢkanımız Ali Haydar Bulut ziyaret edildi.
2- Ġlçemiz Bayan Kur‟an Kursu Öğreticileri tarafından Aile Ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına Bağlı Ġzmit Yahya Kaptan Çocuk Esirgeme Kurumu Ziyaret Edildi.
DİLOVASI
1. Ġlçemizde bulunan TavĢancıl Huzurevi ve diğer Bilgi evleri ziyaret edilmiĢtir.
GEBZE
1- Ġlçe Müftüsü ġaban APAYDIN BaĢkanlığında Müftülüğümüz Personeli Ġmam Ali
Günay, Hasan Dönmez ve Kur‟an Kursu Öğreticisi Tuğba KILIÇ‟ın katılımıyla
Ġlçemiz Fatih Devlet Hastanesinde yatan hastalara ziyaret yapılmıĢtır. Hastane
Yönetimi BaĢhekim Rad. Dr. Hürcan ALPAY Bey makamında ziyaret edilmiĢtir.
Hastane Yönetimine, Personeline ve yatan hastalara Müftülüğümüz Dini Yayınlar
Bürosundan Kur‟an-ı Kerim ve kitaplar hediye edilmiĢtir. Ayrıca evinde yatmak olan
hastalarda ziyaret edilmiĢtir.
2- Gebze Ġlçesindeki Resmi Kurum ve KuruluĢlar ziyaret edilmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
GÖLCÜK
1. Gelincik Cami görevlileri Ġmam-Hatip Fatih ÖZER ve Müezzin-Kayyım Yusuf
ÇELĠK aynı mahallede bulunan Piyale PaĢa Ġlk Okulunu ziyaret edip, sınıf
öğretmenlerinin gözetiminde sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet yapıp resim
çekmiĢlerdir.
2. Komisyonumuz tarafından 13 Ekim 2014 Pazartesi günü Ġlçe Milli Eğitim Müdürü ve
Ġmam-Hatip Lisesi Müdürü ziyaret edilerek haftanın anlam ve önemi hakkında bilgi
alıĢ veriĢinde bulunulmuĢtur.
3. Kutlama Komisyonu tarafından hafta münasebetiyle ilçemiz Kaymakamlığında
bulunan resmi kurumlar ziyaret edilerek “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” nın
anlam ve önemi anlatılmıĢtır.
4. Müftülüğümüz Kutlama Komisyonu tarafından ilçemizdeki hastane, çocuk yuvası ve
huzurevi ziyaret edilmiĢtir.
İZMİT
1- Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle kamu kurumları, esnaf, bazı okullar,
hastalar, Ģehit yakınları ve evi ziyaret edilmiĢ olup çeĢitli hediyeler dağıtılmıĢtır. Ġmam
hatip Lisesi ile birlikte öğrencilerin eğitimi ile alakalı birlikte programlar yapılması
planlanmıĢtır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KANDIRA
1- 09/10/2014 tarihinde Ġlçe Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek hafta ile ilgili
yapılabilecekler istiĢare edildi.
2- 14/10/2014 tarihinde Ġlçe Müftümüz, ġube Müdürümüz ve Sendika Temsilcilerimiz ile
birlikte Kandıra Ġlçe Kaymakamı Oktay ERDOĞAN ziyaret edildi.
3- 15/10/2014 tarihinde Kandıra Ġlçe Belediye BaĢkanı ziyaret edildi.
KARAMÜRSEL
1- 13.10.2014 Pazartesi günü Ġlçe Müftüsü Yılmaz KÜÇÜK baĢkanlığında Din
Görevlileri Derneği ve Sendika temsilcileri ile baĢta Kaymakamımız Ahmet
NARĠNOĞLU, Belediye BaĢkanımız Ġsmail YILDIRIM, Ġlçe Milli Eğitim
Müdürümüz Murat ÇAKIR ve diğer Daire Amirleri ziyaret edilerek davetiye
verilmiĢtir. Ġmam -Hatiplerimizden de bir heyet oluĢturularak Ġlçemizdeki okullar ve
YetiĢtirme Yurdu ziyaret edilmiĢtir.
KARTEPE
1. Haftayla ilgili gazi ve Ģehit yakınları ile resmi kurumlar ve esnaf ziyaret edilmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
F. DİĞER FAALİYETLER
MERKEZ
1. Ġlimiz genelinde okullarda “Peygamberimiz Gençlerle” kitabından 3000 adet, “Camii
ve Genç” kitabından 3000 adet olmak üzere 6000 adet kitap dağıtılmıĢtır, “Cami ve
Gençlik” konusunun iĢlendiği Ġlimiz Müftülüğünün düzenli yayını olan Rahmet
Dergisi basılarak dağıtılmıĢtır.
2. Hayırsever iĢ adamlarına, emekli din görevlilerine plaket takdim edilmiĢtir.
3. Ġl geneli toplam 1768 hatm-i Ģerif okunmuĢ, merkezi yayınlarda hatim duaları
yapılmıĢtır.
BAŞİSKELE
1. Camilerin iç ve dıĢ temizliği gönüllü cemaat, gönüllü esnafların ve belediye iĢbirliği
ile camide bulunan görevlilerin yönetim ve gözetiminde ciddiyetle yapılmaya gayret
ve özen gösterilmiĢtir.
ÇAYIROVA
1- 23.10.2014- Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda “Tasavvuf Musikisi Konseri” ve
Camilere yardım eden Hayırseverlere “Plaket Töreni” yapıldı.
2- 23.10.2014- Ġlçemiz Yeni Mahalle ÇarĢı Camiinde AkĢam Namazına Müteakip
“Mevlid ve Hatim Duası” programı düzenlendi.
DARICA
1. 17/10/2014 tarihinde Ġmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencilerinden değiĢik camilerde
hutbe okuma faliyeti ve müezzinlik yaptırılmıĢtır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
DERİNCE
1- Ġmam Hatip Lisesinden öğrencilerimiz 10 ve 17 Ekim 2014 Cuma Günlerinde 12
camimizde Ġmam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık görevlerini ifa etmiĢleridir.
DİLOVASI
1. Tüm Cami ve Kur‟an Kursları iç ve dıĢ temizliği yapıldı.
2. Hafta münasebetiyle TavĢancıl mahallesinde Görevlimiz Cihat YĠĞĠT‟in madde
bağımlısı gençlere yönelik çalıĢmalarında (onlarla belirli günlerde sohbet, onları cami
cemaatine kazandırması ve bu gençlere Kur‟an-ı Kerim öğretmesi), Dilovası Merkez
Camiinde görevli Müezzin Kayyım Yusuf KORKUT‟un Fabrikada çalıĢan gençlere
AkĢam saatlerinde Kur‟an-ı Kerim Öğretmesi, Onların camii ve cemaate katılımı
sağlandı.
GEBZE
1- Gebze Müftüsü ġaban APAYDIN ve Gebze Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Müdürü
Ethem KARAÇOBAN‟ın katılımıyla Gebze Müftülüğü ve Gebze Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi ile birlikte Genç Öğrencileri Mesleğe kazandırma amaçlı uygulamalı
Müftülüğümüze bağlı Ġlyas Bey Camisinde Kur‟an-ı Kerim Okuma, Hutbe Okuma,
Müezzinlik yapma, Cuma Namazı ve Diğer namazları kıldırma gibi faaliyetler
yapılmıĢtır.
2- Gebze Müftüsü ġaban APAYDIN ve Gebze Anadolu Ġmam Hatip Lisesi Müdürü
Ethem KARAÇOBAN‟ın katılımıyla Gebze Müftülüğü ve Gebze Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi öğrencileri ile Ġlyas Bey Camiinde Cami ve Gençlik BuluĢması adı altında
buluĢma programı düzenlenmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
GÖLCÜK
1. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak Ġmam-Hatip Lisesinde okuyan
öğrenciler arasında yeterli mesleki bilgiye sahip yetenekli öğrencilerin
Müftülüğümüzce uygun görülen camilerde 10.10.2014- 17.10.2014 tarihlerindeki
Cuma günü hutbe okumaları ve müezzinlik yapmaları sağlanmıĢtır.
2. 15-16 Ekim 2014 PerĢembe günü Sultan Camii‟nde, 17 Ekim 2014 Cuma günü Mimar
Sinan Camii‟nde gençlerle sabah namazı buluĢmaları yapılarak gençlere kahvaltı
ikram edilmiĢ ve gençlerin dilek ve temennileri alınmıĢtır.
İZMİT
1. Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle ilçe merkezinde 22 camide 10 ve 17
Ekim 2014 tarihlerinde 22 öğrenci Ġmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ġmam Hatiplik,
22 öğrenci Müezzinlik yapmıĢlardır.
2. Hafta boyunca camilerimizde vaaz ve hutbelerde ve Merkezi Sistemde “ Cami ve
Gençlik”, konulu vaazlar yapılmıĢ ve tüm camilerimizde “ArĢın Gölgesinde Gençlik”
konulu hutbe okutulmuĢtur.
3. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle baĢta Üniversite Umuttepe camisinde,
Orhan camii, Ali Kahya Fatih Camii, Rahmet Camii, Akçakoca Evleri Camiinde
gençlerle buluĢma programları yapılmıĢtır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KANDIRA
1- 10/10/2014 tarihinde Kandıra Ġmam-Hatip Lisesi ziyaret edilerek, üç camiimizde
öğrenciler tarafından hutbe okutulması, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlık
yaptırılması konusunda mutabık kalındı.
2- 13/10/2014 tarihinde Merkez Aydınlık Mah. Zafer Camii, Camiler ve Din
Görevlileri Haftası münasebeti ile Zafer Orta Okulu 8. Sınıf öğrencilerinden
oluĢan 50 kiĢilik bir grup öğrenci tarafından ziyaret edilmiĢtir. Camii Ġmam-Hatibi
Ġsmail KARAGÖZ öğrencilere camii ve müĢtemilatı hakkında bilgi vermiĢtir.
Ayrıca öğrencilere Ġmam-Hatip Ġsmail KARAGÖZ tarafından kitap, Dernek
BaĢkanı tarafından erkek öğrencilere namaz takkesi ve Müezzin-Kayyım
tarafından kız öğrencilere eĢarp hediye edildi.
3- 14/10/2014 tarihinde emekli din görevlilerimize yönelik kahvaltı programı
düzenlendi.
4- 14/10/2014 tarihinde Seyitaliler Mahallesi Davutlar Camii Ġmam-Hatibi Yunus
GÜNEġ‟in önderliğinde “Camii ve Gençlik” buluĢması programı düzenlendi.
Mahallemizdeki gençler ve çocuklarla cami bahçesinde piknik yapıldı.
5- 15/10/2014 tarihinde Merkez ġefik Camiinde öğlen namazı öncesinde Mevlid
Programı düzenlendi.
6- 17/10/2014 tarihinde Akçaova Ġlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri öğretmenleri
rehberliğinde Akçaova Mahallesi Camiini ziyaret ettiler. Ziyarette Cami ĠmamHatibi Lütfi YIRTMAZ tarafından öğrencilere cami ve gençlik konulu bilgiler
verildi.
7- 17/10/2014 tarihinde Kaymaz Araman Ġlkokul ve Ortaokul öğrencileri,
öğretmenlerinin rehberliğinde Kaymaz Araman Mahallesi Camiini ziyaret ettiler.
Ziyarette Cami Ġmam-Hatibi Yasin ECEVĠT tarafından cami ile ilgili bilgiler
verildi ve kitap takdimi yapıldı.
8- 18/10/2014 tarihinde sabah namazı buluĢmaları kapsamında ġube Müdürümüz
Rahmi KARATOP Kaymaz Araman Camiinde gençler ve cemaatimiz ile bir araya
geldi. Namazı müteakip “cami ve gençlik” konusunda sohbet yapıldı. Sohbeti
müteakip kahvaltıda bir araya gelindi. ġube Müdürü tarafından öğrencilere kitap
takdimi yapıldı.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KARAMÜRSEL
1- 14.10.2014 Salı Günü Emekli Din Görevlilerimizi onure etme maksadıyla bir yemek
verilmiĢtir. Ġlçemizdeki Emekli Din Görevlilerinden 20 civarında katılım olmuĢtur.
Bu yemeğe Ġlçe Kaymakamımız Ahmet NARĠNOĞLU „da katılarak Din
görevlisinde emekli olunmaz hizmetli olunur. Ölünceye kadar hocalarımız bu ulvi
görevi sürdürürler diye kısa bir konuĢma yaparak bu yemeği tertip eden Ġlçe
Müftümüze ve personeline teĢekkür etmiĢtir.
2- 15.10.2014 tarihinde Saat: 14.00 „te Din Görevlileri arasında “ġiir YarıĢması”
yapılmıĢ olup, 4 eser dereceye girmiĢtir. Bu eserlerin seçiminde Ġlçe Müftüsü
Yılmaz KÜÇÜK, Milli Eğitim Müdürü Murat ÇAKIR, Ġmam-Hatip Lisesi Müdürü
Hasan DALKIRAN komisyonda görev alarak seçimi tespit etmiĢlerdir.
1. Ezan Ġle Gelen Davet
-Müezzin-Kayyım Fazlı BĠÇER
2. Gençliğimiz “Geç Kalma, Genç Gel”
- Ġmam-Hatip ġaban ġEN
3. Resulün Methini Ettiği Gençlik
- Ġmam-Hatip Ġsmail Hakkı ÇELEBĠ
4. Camiler
- Ġmam-Hatip Ġdris YILDIRIM olmuĢlardır.
3- 16.10.2014 PerĢembe günü Ġlçe Müftülüğümüzce gençler arasında Karamürsel Spor
Salonunda “ Masa Tenisi Turnuvası” düzenlenmiĢtir. Bu turnuvaya Öğretmen
arkadaĢlarımız, Ġmam-Hatiplerimiz ve Öğrenciler katılmıĢlardır. Finale 14 öğrenci
kalmıĢtır. Bu turnuva Cami ve Din görevlisi arasında kaynaĢma olsun düĢüncesiyle
gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu Turnuvanın Birincisi olan Muhammet Talha ERSAN‟a 100,
Ġkincisi Evren KOCABIÇAK‟a 75, Üçüncü M. Emre ESKĠN‟e de 50 TL para ödülü
verilmiĢ ve turnuvaya katılan tüm öğrencilere BaĢkanlığımızın kitapları hediye
edilmiĢtir.
4- Aynı gün Ġlçe Vaiz‟imiz Sabiha YILMAZ tarafından Ġlçemiz Ġmam-Hatip
ortaokulunda Öğrencilere Camiler ve Din görevleri haftası ile ilgili tanıtım ve
bilgilendirme toplantısı yapılmıĢtır. Öğrencilere diyanet çocuk dergisi hediye
edilmiĢtir.
5- 17.10.2104 Cuma günü Ġlçemiz Merkez Yeni Camiinde AkĢam-Yatsı namazı arası
Cami ve Gençlik buluĢması ve Kur‟an Ziyafeti tertip edilmiĢtir. Din görevlileri,
Kur‟an Kursu Talebeleri, Ġmam-Hatip Öğrencilerimiz yatsı namazına kadar Kur‟an
tilavetinde bulunmuĢlardır. Masa Tenisi Turnuvasına katılan bütün öğrencilere ve o
dereceye girenlere hediyeleri cemaatin huzurunda verilmiĢtir. Bu Kur‟an ziyafetine
Cemaatin, öğrencilerin ve Müdürlerin katılımı memnuniyet vericidir.
6- 18.10.2014 Cumartesi günü Müftülüğümüz, Diyanet Vakfımız ve Din Görevlileri
Derneğimiz tarafından ortaklaĢa vermiĢ oldukları kahvaltıya bütün din görevli
personelimiz eĢ ve çocukları ile birlikte katılmıĢlardır. Bununla personelin
kaynaĢması, tanıĢması, muhabbeti esas alınmıĢ bir aile olduğumuz vurgulanmıĢtır.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
KARTEPE
1- Görevlilerimiz, cemaat ve cami dernekleriyle iĢ birliği yaparak camilerimizin iç ve
dıĢ temizliğinin yapılmasını sağlamıĢlardır.
2- Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenlenen Kur‟an-ı Kerimi Güzel
Okuma YarıĢmasında Ġl 1.si, Ezanı Güzel Okuma YarıĢmasında da Ġl 2.si olarak
Müftülüğümüzü en iyi Ģekilde temsil ettiğinden dolayı Ġstasyon Merkez Camii
Müezzin Kayyımı Muhammet ġAHĠN‟e teĢekkür belgesi verilmiĢtir.
3- Haftayla ilgili 16.10.2014 PerĢembe akĢamı baĢta Kartepe Merkez Camii olmak üzere
diğer camilerimizde de hatim ve mevlit programı düzenlenmiĢtir.
4- 18.10.2014 Cumartesi günü Kartepe Merkez Camiinde gençlerle sabah namazı
buluĢması yapılarak akabinde ikramda bulunulmuĢtur. Sabah namazı buluĢmalarına
devam edilecektir.
5- Hafta münasebetiyle 19.10.2014 Pazar günü Uzunçiftlik Emekevler Camiinde Ġlçemiz
Müftüsü Mustafa NURGÜN gençlerle bir araya gelerek “Cami ve Gençlik” konusu
iĢlenmiĢ olup, kitap ve hediyeler dağıtılmıĢtır.
6- Emekli din görevlilerimizle yemekte bir araya gelinerek sohbet edilmiĢtir.
7- Cami cemaatiyle Çanakkale ġehitliğine gezi düzenlenmiĢtir.
KOCAELİ İL MÜFTÜLÜĞÜ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 888 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content