close

Enter

Log in using OpenID

bilgisayar donanımı satın alınacaktır

embedDownload
BĠLGĠSAYAR DONANIMI SATIN ALINACAKTIR
TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ
BAġKANLIĞI
Bilgisayar donanımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü
ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/45783
1-İdarenin
a) Adresi
: Milli Müdafaa Cad. No:18 06100 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3124163000 - 3124163400
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceği internet adresi
(varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
b) Teslim yerleri
c) Teslim tarihi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: Masaüstü bilgisayar 400 adet Tarayıcı Tip 1 150 adet Tarayıcı Tip 2
10 adet Tarayıcı Tip 3 3 adet Kart Okuyucu 100 adet F Türkçe
Klavye 100 adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
: TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18
Bakanlıklar/ANKARA veya TMO Ek Tesisleri Depolama Dağıtım
Şefliği İstanbul Yolu 9.km. Güvercinlik/ANKARA
: Sözleşmenin imzalandığı günü takip eden günden itibaren 45 takvim
günü içerisinde teslim edecektir.
: TMO Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18
Bakanlıklar/ANKARA
: 10.06.2014 - 14:30
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe iliĢkin belgeler ve bu belgelerin taĢıması gereken kriterler:
4.3.1. SatıĢ sonrası servis, bakım ve onarıma iliĢkin belgeler:
Satış sonrası garanti kapsamındaki hizmetleri yürütmek için Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde TSE
12498 standardında servis istasyonları olduğuna dair belge (Teknik Şartname 3.11 maddesi)
Yetki verdikleri gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan servis istasyonları için düzenlenmiş protokol
veya sözleşme fotokopileri (Teknik Şartname 3.11 maddesi)
Yurt sathındaki teknik bakım servis ve istasyonlarının veya protokol yaptığı istasyonların adreslerini,
telefon ve faks numaralarını ve elektronik posta adreslerini gösterir belge (Teknik Şartname 3.12
maddesi)
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda iliĢkin belgeler:
Yazılımlar ile ilgili bütün güncellemelerin garanti süresi boyunca üreticinin web sayfasında olmasına ve
idareye ücretsiz sağlanacağına dair taahhütname (Teknik Şartname 3.8-3.21 maddesi)
Teklif edilen masaüstü bilgisayarların Microsoft Windows 7/8 32-64 bit işletim sistemleri için alınmış
uygunluk sertifikasının imzalanarak kaşelenmesi (Teknik Şartname 3.10 maddesi)
Teklif edilen donanımların TSE, ISO, TUV, FCC ve CE standartlarından en az ikisine sahip olduğuna
dair belge (Teknik Şartname 3.10 maddesi)
Donanımların teslimi ve tesisi işlemleri sırasında meydana gelebilecek her türlü hasar vukuunda bu
malzemelerin ücretsiz olarak değiştirileceğine dair taahhütname (Teknik Şartname 3.22 maddesi)
İstekli firmanın teklif ettiği masaüstü bilgisayar ve tarayıcılara ait üretici veya Türkiye yetkili
dağıtıcısından alınmış teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetki belgesi (Teknik Şartname 3.24 maddesi)
Masaüstü bilgisayarların Windows 8 Professional, Windows 7 Professional işletim sistemleri ile uyumlu
olacağı ve sorunsuz çalışacağına ilişkin doküman (Teknik Şartname 3.25 maddesi)
Masaüstü bilgisayarların en az Energy Star 5.0 ve EPEAT Gold sertifikalı olacağına ilişkin belgeler
(Teknik Şartname 3.26 maddesi)
Masaüstü bilgisayarlara ait CE belgesiyle birlikte, FCC, UL ve TUV belgelerinden en az birine sahip
olduğuna ilişkin belge (Teknik Şartname 3.27 maddesi)
Teklif edilecek monitörlere ait Energy Star 5.0 ve EPEAT Silver enerji sertifikaları (Teknik Şartname
4.8.15 maddesi)
Teklif edilecek monitörlere ait CE, FCC ve TUV/GS standart sertifikaları (Teknik Şartname 4.8.16
maddesi)
Tarayıcının RoHS ve ENERGY STAR standartlarına sahip olduğuna dair belge (Teknik Şartname 5.28
maddesi)
Tarayıcıların FCC veya CE veya TÜV standartlarına sahip olduğuna dair belgeler (Teknik Şartname 6.237.17 maddesi)
Kart okuyucunun CE belgesine sahip olduğuna dair belge (Teknik Şartname 8.7 maddesi)
Kart okuyucu üretici firmasının ISO 9001:2008 kalite belgesi (Teknik Şartname 8.8 maddesi)
Garanti hizmetinin donanımların kurulmuş olduğu yerlerde verileceğine dair taahhütname (Teknik
Şartname 9.13 maddesi)
4.3.2.2. Yetkili kurum ve kuruluĢlara kayıtla ilgili belgeler:
TSE onaylı hizmet yeri yeterlilik ile kendine veya üretici firmaya ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı satış
sonrası hizmet yeterlilik belgeleri (Teknik Şartname 3.11 maddesi)
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik Ģartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen donanımların teknik şartnamede kendileriyle ilgili olarak belirtilen özellikleri karşıladığını
belirleyen doküman ve belgeler (Teknik Şartname 3.3 maddesi)
Teklif edilen donanımların teknik şartnamenin madde numaralarına göre sıra ile karşılayıp
karşılamadığını içeren doküman (Teknik Şartname 3.4 maddesi)
Teklif edilen ürünlerin marka, model ve versiyonuna ait teknik bilgiler ile teklifinde belirttiği özellikleri
destekleyen (kitap, broşür, CD, katalog, vs.) unsurlar (Teknik Şartname 3.7 maddesi)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO Genel
Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğü Milli Müdafaa Cad. No:18
Bakanlıklar/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Haberleşme Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
154 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content