close

Enter

Log in using OpenID

ÇİFTEKÖY İHALE İLANI - Ulukışla Kaymakamlığı

embedDownload
ULUKIġLA ĠLÇE KÖYLERĠNE HĠZMET GÖTÜRME BĠRLĠĞĠNCE
ÇĠFTEKÖY KÖYÜ YÜS BASINÇLI SĠSTEM SULAMA TESĠSĠ
YAPTIRILACAKTIR.
ĠNġAATI
ĠġĠ
1. Birliğin;
a ) Adı :UlukıĢla Ġlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği
b)Adresi : Mısırlı Mah.Hükümet Konağı 2.Kat UlukıĢla/NĠĞDE
c) Telefon numarası: 0.388.5118788
d) Faks numarası : 0388 511 87 88
e)Elektronik Posta Adresi: ulukisla.gov.tr
2. Ġhale konusu yapım iĢinin;
a) Köylere Hizmet Götürme Birliği Ġhale Yönetmeliğinin 18. Mad. Gereğince Açık Ġhale.
b ) Yapılacağı Yer : Niğde- Ulukışla Çifteköy Köyü
c ) Niteliği, türü: Çifteköy Köyü YÜS Basınçlı Sistem Sulama tesis inşaatı Yapımı.
d)Miktarı: Proje Metraj Cetvelinde Belirtilen İşler.
e) İşe Başlama Tarihi : Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 ( Beş ) gün
içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır
e ) İşin Süresi : Yer tesliminden itibaren 160 takvim günüdür.
3. Ġhalenin
a ) Yapılacağı Yer : İl Genel Meclisi Toplantı Salonu
b ) Tarihi – Saati : 10/07/2014 Günü Saat 10:30
4. Ġhaleye katılabilme Ģartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik
posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu
hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile
noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
4.2 Mesleki ve Teknik Yeterliğe ĠliĢkin Belgeler ve Bu Belgelerin TaĢıması Gereken Kriterler.
4.2.1. ĠĢ Deneyim Belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen
bedelin %60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzeri işlere ilişkin iş
deneyimini gösteren belgeler.
4.2.2. Ġsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna iliĢkin belgeler.
1 Adet Ziraat Mühendisi veya ĠnĢaat Mühendisi
1 adet Topoğraf
4.2.3 Makine ve diğer ekipmana iliĢkin belgeler.
2 Adet Damperli Kamyon, 1 Adet Dozer ,1 Adet Traktör, 1 Adet Su Tankı, 1 Adet
Betoniyer, 1 Adet Motopomp, 2 Adet Hazır Beton Mikseri ve 2 Adet Eksvatör.
4.2.4. Bu ihalede benzer iş olarak:
(A) Alt yapı İşleri
IX Grup Su Yapıları
4.2.5. Benzer iĢe denk sayılacak mühendislik: ĠnĢaat veya Ziraat Mühendisliği.
5. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6. İhale dokümanı Ulukışla Kaymakamlığı Binasında Bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği
Bürosunda görülebilir ve 1.000,00 -TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek
olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar İl Özel İdaresi Toplantı Salonu adresine verilecektir.
8.İstekliler tekliflerini,Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde
verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, iĢin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.Nakit Teminatlar T.C. Ziraat Bankası Ulukışla Şube Müdürlüğündeki Ulukışla
Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğinin 33190587-5001 nolu hesabına yatırabilir. Teminat
Mektubu ise teklifle birlikte verilecektir.
10.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
UlukıĢla Kaymakamlığı
Köylere Hizmet Götürme Birliği
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
113 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content