close

Enter

Log in using OpenID

çankırı karatekin üniversitesi rektörlüğünden

embedDownload
ÇANKIRI KARATEKĠN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
( 20.11.2014 PERġEMBE GÜNÜ VE 29181 SAYILI RESMĠ GAZETE ĠLE AYNI TARĠHLĠ
ZAMAN GAZETESĠ VE DEVLET PERSONEL BAġKANLIĞININ RESMĠ ĠNTERNET
Birimi
Bölümü
Anabilim Dalı
Unvanı
Dere
ce
SĠTESĠNDE YAYIMLANAN ÖĞRETĠM ÜYESĠ ĠLANIMIZ)
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aĢağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim
üyeleri alınacaktır.
Öğretim Üyesi kadrosuna baĢvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliği
Kadrolarına BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla Ġlgili Değerlendirme Yönergesi” nde öngörülen Ģartları
sağlamıĢ olmaları gerekir.
Ġlanda Yazılması Ġstenilen
Açıklama
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ
ULUSLARARASI TĠCARET
ULUSLARARASI PAZARLAMA
YARDIMCI DOÇENT
1
TARIMSAL ÜRÜN VE PAZARLAMASI
ALANINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ
ULUSLARARASI TĠCARET
ULUSLARARASI TĠCARET
YARDIMCI DOÇENT
1
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ VE YÖNETİM
MUHASEBESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ
ULUSLARARASI TĠCARET
ULUSLARARASI YÖNETĠM
YARDIMCI DOÇENT
3
LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL ADALET
ALANINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
FAKÜLTESĠ
BANKACILIK VE FĠNANS
BANKACILIK
YARDIMCI DOÇENT
3
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNDE
FİNANSAL BAŞARISIZLIK VE ASİMETRİK
BİLGİ SORUNU ALANLARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
YÖNETĠM BĠLĠMLERĠ
YARDIMCI DOÇENT
4
TÜRK SİYASETİ VE BÜROKRATİK GÜÇ
ALANLARINDA ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER
SĠYASET BĠLĠMĠ VE KAMU
YÖNETĠMĠ
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
TARĠH
YAKINÇAĞ
DOÇENT
1
TARİH YAZIMI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI
OLMAK
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
BĠLGĠ VE BELGE YÖNETĠMĠ
ARġĠVCĠLĠK
YARDIMCI DOÇENT
3
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ
GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ
YARDIMCI DOÇENT
1
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
PSĠKOLOJĠ
SOSYAL PSĠKOLOJĠ
YARDIMCI DOÇENT
1
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
FELSEFE
TÜRK ĠSLAM DÜġÜNCE TARĠHĠ
YARDIMCI DOÇENT
3
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
SOSYOLOJĠ
GENEL SOSYOLOJĠ VE METODOLOJĠ
YARDIMCI DOÇENT
3
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALARI OLMAK
FEN FAKÜLTESĠ
BĠYOLOJĠ
BĠYOTEKNOLOJĠ
DOÇENT
1
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN
YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ISLAHI ALANINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
FEN FAKÜLTESĠ
BĠYOLOJĠ
MOLEKÜLER BĠYOLOJĠ
DOÇENT
1
BİTKİ GENOM VE TRANSKRİPTOM
ANALİZLERİ ALANINDA ÇALIŞMALAR
YAPMIŞ OLMAK
FEN FAKÜLTESĠ
KĠMYA
ORGANĠK KĠMYA
DOÇENT
1
ASİMETRİK HALKA KATILMASI ALANINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK
FEN FAKÜLTESĠ
ĠSTATĠSTĠK
ĠSTATĠSTĠK BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ
YARDIMCI DOÇENT
5
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
TELEKOMÜNĠKASYON
1
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI;
FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE
OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜH.
BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK
YARDIMCI DOÇENT
3
LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARINI;
FAKÜLTELERİN, ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜH. VEYA ELEKTRONİK VE
HABERLEŞME MÜH. VEYA KONTROL VE
OTOMASYON MÜH. VEYA KONTROL MÜH.
BÖLÜMLERİNDE YAPMIŞ OLMAK
YARDIMCI DOÇENT
ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK
ELEKTROMANYETĠK ALANLAR VE
MÜHENDĠSLĠĞĠ
MĠKRODALGA SĠSTEMLERĠ
ORMAN FAKÜLTESĠ
ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ
ORMAN ĠNġAATI VE TRANSPORTU
DOÇENT
1
İLGİLİ ALANDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ
OLMAK
ORMAN FAKÜLTESĠ
ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ
SĠLVĠKÜLTÜR
YARDIMCI DOÇENT
3
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU
OLMAK, DOKTORASINI SİLVİKÜLTÜR
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK
ORMAN FAKÜLTESĠ
ORMAN MÜHENDĠSLĠĞĠ
ORMAN EKONOMĠSĠ
YARDIMCI DOÇENT
1
DOKTORASINI ORMAN TOPLUM İLİŞKİLERİ
ALANINDA YAPMIŞ OLMAK
ORMAN FAKÜLTESĠ
PEYZAJ MĠMARLIĞI
PEYZAJ TEKNĠKLERĠ
YARDIMCI DOÇENT
3
PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ MEZUNU
OLMAK, DOKTORASINI KENTSEL
DÖNÜŞÜM KONUSUNDA YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
HEMġĠRELĠK
YARDIMCI DOÇENT
1
HEMŞİRELİK ALANINDA DOKTORA
YAPMIŞ OLMAK
SAĞLIK YÜKSEKOKULU
BESLENME VE DĠYETETĠK
YARDIMCI DOÇENT
5
BESLENME VE DİYETETİK LİSANS MESUNU
OLMAK VE BESLENME VE DİYETETİK
ALANINDA DOKTORA YAPMIŞ OLMAK.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
RESĠM
RESĠM
YARDIMCI DOÇENT
3
GÖRSEL SANATLARDA METAFOR ÜZERİNE
ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ
MODA VE TEKSTĠL TASARIMI
TEKSTĠL TASARIMI
YARDIMCI DOÇENT
3
TEKSTİLDE KEÇE SANATI ÜZERİNE
ÇALIŞMA YAPMIŞ OLMAK
MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ
Doçent kadroları daimi statüde olup baĢvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;
Dilekçe ve BaĢvuru Formu Ġçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama
tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.
Fotoğraf (2 adet)
Özgeçmiş,
Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var
ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),
Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını Ġndirmek Ġçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla
Ġlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi Ġndirmek Ġçin
Tıklayınız)
7.
8.
9.
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet
belgesi (Kurum dıĢından baĢvuran adaylardan) (Onaylı),
Nüfus cüzdan fotokopisi
KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin
belge. (Varsa)
BaĢvuru Dosyası (4 nüsha)
1.
Özgeçmiş
Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var
ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi ) (Onaylı),
3.
Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi
4.
Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı
2.
Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrolarına baĢvuracak adaylar;
Dilekçe ve Ekleri
1.
2.
3.
Başvuracakları Anabilim Dalını Belirten Dilekçe ve Başvuru Formu ;
Dilekçe ve BaĢvuru Formu Ġçin Tıklayınız bu linke tıkladığınız takdirde puanlama
tablolarının ilk sayfasından temin edebilirsiniz.
Fotoğraf (2 adet)
Özgeçmiş
Lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Onaylı),
Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,
Puanlama tablosu (Puanlama Tablolarını Ġndirmek Ġçin Tıklayınız) Çankırı Karatekin
Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına BaĢvurma, Yükseltilme ve Atanmayla
Ġlgili Değerlendirme Yönergesi’ndeki formata uygun. (Yönergeyi Ġndirmek Ġçin
4.
5.
6.
Tıklayınız)
7.
8.
9.
KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin belge.
(Onaylı),
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış yada halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi
(Kurum dıĢından baĢvuran adaylardan) (Onaylı),
Nüfus cüzdan fotokopisi
BaĢvuru Dosyası (4 nüsha)
1.
Özgeçmiş
2. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi ) (Onaylı),
3.
Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi
4.
Dosyadaki etkinliklerini içeren CD.
Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı
Ġlgili Fakülte ve Yüksekokullara Ģahsen teslim edeceklerdir.
Önemli Not: Yardımcı doçent kadrolarına başvuracak tüm adaylar Üniversitemiz tarafından
yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup, yabancı dil sınav tarihi ve yeri adaylara
üniversitemiz web sayfasından (www.karatekin.edu.tr) duyurulacaktır.
ÖĞRETĠM ÜYESĠ KADROLARINA BAġVURACAK TÜM ADAYLARIN DĠKKATĠNE
1.
2.
3.
4.
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları
taşımaları,
Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, doçentlik
belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerinde aslı, noter
onaylı sureti veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri
olması gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
BaĢvuru süresi:
Ġlan Yayım Tarihi
Son Müracaat Tarihi ve Saati
5.
: 20/11/2014
: 04/12/2014 Saat : 17:00
Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs
tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle
yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Detaylı bilgi alma ve baĢvuru adresleri:
BĠRĠMĠ
TELEFON
ADRESĠ
Personel Daire
BaĢkanlığı
0376 218 95 13 / 7162
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük
Binası Uluyazı Kampüsü Merkez/ÇANKIRI
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi
0376 218 95 42 / 76127613
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı
Kampüsü Merkez/ÇANKIRI
Edebiyat
Fakültesi
0376 218 95 50 / 7411
Orman Fakültesi
0376 212 27 57 / 3268
Mühendislik
Fakültesi
0376 218 95 32 / 8202
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük
Binası Uluyazı Kampüsü Merkez/ÇANKIRI
Fen Fakültesi
0376 218 95 37 / 8011
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük
Binası Uluyazı Kampüsü Merkez/ÇANKIRI
Güzel Sanatlar
Fakültesi
Sağlık
Yüksekokulu
0376 212 94 11
0376 213 68 98
0376 213 17 02 / 30563057
Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlük
Binası Uluyazı Kampüsü Merkez/ÇANKIRI
Çankırı Karatekin Üniversitesi Yeni Mah.
Bademlik Cad. Merkez/ÇANKIRI
Cumhuriyet Mah. ġehit Pilot Üsteğmen
Erdem Öztürk Sokak No. 12
Merkez/ÇANKIRI
Aksu Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi
No:11 (Devlet Hastanesi Yanı) Merkez/
ÇANKIRI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
302 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content