close

Enter

Log in using OpenID

1. Bölüm - aktif egitim sen

embedDownload
SIK SORULAN SORULAR-1
SORU-1: 2001 yılında … ilçesinde sınıf öğretmeni olarak ilk göreve başladım. 4 sene görev yaptıktan
sonra isteğe bağlı … ili … ilçesine tayinim çıktı. 4 yıl boyunca …’da 2 yıla 1 kademe aldım. Sonrasında …'da
hiç 2 yıla 1 kademe alamadım. Sebep ise isteğe bağlı tayin istememmiş. Aynı kurumda, aynı şartlarda
çalışan öğretmenlerden biri 2 yıla 1 kademe alıp, diğeri almazsa haksızlık değil midir? Benim suçum doğu
görevini bitirip isteğe bağlı tayin istemek midir? Doğu görevimi bitirmeden tayin isteseymişim 2 yıla 1
kademe devam edecekmiş. Çözüm olarak bir kurumda bir öğretmene hangi hak veriliyorsa hepsine
verilmesi lazım değil midir?
… ilçesi zorunlu bölge hizmet olarak 6 yıl siz 3 yıl dolduğunda zorunlu bölge olan … ilçesine kendi
isteğinizle tayin istemişsiniz burada 3 yıl çalıştıktan sonra zorunlu bölge hizmetiniz kalkmıştır.
İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin
son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli
görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara
(Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında
aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık
izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. hükümlerine göre
yapılmaktadır.
Öğretmenlerin 2013 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme
işlemleri 06/05/2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri de dikkate alınarak aşağıda belirtilen açıklamalar
doğrultusunda yapılacaktır.
1- a. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya
bundan muaf tutulan öğretmenlerden, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 (üç) yıllık
çalışma süresini tamamlayacaklar, iller arasında yer değiştirme isteği bulunabilirler.
c. Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla istemeleri Halinde; sağlık ve
eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile birinci, ikinci ve üçüncü hizmet
alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamdaki öğretmenlerde bulunduğu ilde
3 yıllık çalışma süresi aranmaz, bunlardan tercihlerine atanamayanlar, bulundukları yerde görevlerine devam
ederler.
ç. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden
bulunduğu ilde 31/12/2014 tarihi itibarıyla 3 (üç) yılını dolduranlar, il içinde veya iller arasında zorunlu çalışma
yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.
5.a. 06/05/2010 tarihinden sonra öğretmenliğe atanlardan birinci, ikinci ve üçüncü hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan ve Bakanlık öğretmenlik kadrolarında ilk göreve başlama tarihi
esas alınarak 15 Eylül 2013 tarihi itibarıyla 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlamış veya tamamlayacak
öğretmenlerden, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik
hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller
arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda
atanacaklardır.
Tercihlerine atanamayanlar, alanlarında norm açığı bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanları da
dikkate alınarak atanacaktır. Bu kapsamda olup da talepte bulunmayanların ataması ise re’sen yapılacaktır.
f. Zorunlu çalışma yükümlülüğüne ilişkin diğer hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri esas alınacaktır.
1 / 10
Milli Eğitim Bakanlığı, zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte
iken 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile bu
uygulamayı değiştirmiştir. Yeni uygulamada, hizmet bölgeleri il ve ilçelere bağlı eğitim kurumları
gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4., 5.,ve 6. hizmet alanlarını ise zorunlu
hizmet alanları olarak belirlemiştir.
İki yıla bir kademe uygulaması bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64. maddesinin
son fıkrasındaki; Ancak, 72 inci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli
görevle atanan devlet memurlarından kalkınmada birinci dereceden öncelikli yörelerde bulunanlara
(Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen her iki yılın karşılığında
aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık
izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Hükümlerine göre
yapılmaktadır.
Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle kimlerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden
yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir.
İki yıla bir kademe uygulamasının oluşması için gereken şartlar şunlardır.
1-Devlet memuru olarak sürekli görevle atanmış olmak.
2-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin zorunlu hizmetini ifa ediyor olması
şartı, (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.)
3-Görev yapılan yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yer (KÖY-Kalkınmada
Öncelikli Yöre) olması ve görev yapılan sürenin yıllık izin süresi dâhil iki yıldan az olmaması,
4-Görev süresince olumlu sicil alınmış olması,
5-İki yıllık sürenin hesabında fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçen iki yıllık sürenin belirtilen yerlerde geçmesi
yeterli olup ayrıca aynı yerde geçmesi şartının aranmaması, (Birbirinin devamı olan Zorunlu hizmet bölgesi ve
kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapılması)
6-Adaylıkta geçen sürelerin (Stajyerlik) süre hesabına dâhil edilmesi,
7-Görev yaptığı yer'in zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler
kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın
birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih
itibariyle uygulanması,
8-Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca zorunlu atamaya tabi olarak atanan ve zorunlu çalışma
süresini tamamlamasına rağmen aynı yerde görev yapmaya devam edenlerin zorunlu çalışma süresi dışında
geçen, hizmetlerinin de İki yıla bir kademe uygulamasında değerlendirilmesi, (Bulunduğu yerde birden fazla
iki yılını tamamlayanlar her defasında Bulunduğu yerin zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede
öncelikli yer kapsamından çıkarılmaması şartıyla iki yıla bir kademe ilerlemesinden yaralanabileceklerdir)
9-Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapanlardan kendi
kurumlarının atama ve yer değiştirme yönetmeliği bulunmayanlar zorunlu atamaya tabi oldukları
gerekçesiyle İki yıla bir kademe uygulamasından yararlandırılmaması,
10-İki yıllık sürenin hesabında sadece yıllık izinde geçirilen sürelerin fiilen çalışılmış sayılması gerektiğinden,
a) 657 sayılı Kanun uyarınca mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izin kullanılan süreler,
b) 657 sayılı Kanunun 62. maddesi uyarınca kullanılan yol süresi,
c) Zorunlu hizmet bölgesi ve kalkınmada birinci derecede öncelikli yerde görev yapan zorunlu yer
değiştirmeye tabi personelin vekâlet, geçici görev, hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak bölge
dışına gönderilmeleri halinde bölge dışında geçen sürelerin İki yıla bir kademe uygulamasından
yararlandırılmaması,
2 / 10
gerekmektedir.
Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler hesaba dâhil edilir.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık
Hesaba Dâhil Edilecek Süreler Şunlardır;
1-Zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenlerin, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler zorunlu çalışma süresinden
sayılır.
2-Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne
ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu
çalışma süresinden sayılır.
3-Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınan eğitim kurumlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü
öğretmenlerin, kurumun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alındığı tarihten sonra bu kurumlarda
geçen hizmet süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır. Bunların eğitim kurumunun zorunlu çalışma
yükümlülüğü kapsamı dışında iken bu kurumda geçirmiş olduğu hizmet süreleri zorunlu çalışma
yükümlülüğünden sayılmaz.
4-Eğitim kurumunun zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olmadığı dönemlerde bu kurumlarda görev
yaparak ayrılan öğretmenlerin burada geçen hizmet süreleri, zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında
değerlendirilmez.
5-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları arasına alınan ancak daha sonra yapılan
değerlendirmeler sonucu zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılan eğitim kurumlarında görevli
öğretmenlerin bu kurumlarda görev yaptıkları sürece bu kurumlarda geçirmiş oldukları hizmet süreleri
zorunlu çalışma süresinden sayılır.
6-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
geçirilen süreler zorunlu çalışma süresinden sayılır.
Ayrıca iki yılın hesabında Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreler hesaba dâhil edilmeyecektir.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre İki Yıllık
Hesaba Dâhil Edilmeyecek Süreler Şunlardır;
Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden hizmet bölgelerinin zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen
hizmet alanlarında görev yapanların Zorunlu çalışma süresinden sayılmayacak süreleri aşağıda sıralanmıştır.
1-Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında vekâleten ya da görevlendirme suretiyle
geçen geçici görev süreleri.
2-Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak
geçirdikleri süreler.
3-Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirdikleri süreler.
4657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi
zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek
Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler ile
vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler.
5-Bakanlık ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel
kanunları kapsamında geçirilen hizmet süreleri.
6-Özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçirilen süreler.
3 / 10
7-Yurt dışında görevlendirilenlerin yurt dışında geçirdikleri süreler.
8-Görevden uzaklaştırılan, görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına
alınanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi
durumunda zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları dışında geçirdikleri süreler.
***
SORU-2: Hangi yerlerde görev yapılan sürelere iki yıla bir kademe verilecektir?
Aşağıda yer alan tabloda 06/05/2010 tarihinden sonra hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu
hizmet süreleri görülmektedir. Tabloda belirtilen süreler kadar, hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında görev
yapmak gerekmektedir.
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine 06/05/2010
tarihinden sonra göreve başlayanlar zorunlu çalışma yükümlüsü, 06/05/2010 tarihinden önce göreve
başlayanlar zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayılmaktadırlar.
Hizmet
Alanları
1. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde 2. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde 3. Hizmet Bölgesi İçindeki İllerde
Zorunlu Hizmet Süresi
Zorunlu Hizmet Süresi
Zorunlu Hizmet Süresi
1
2
Zorunlu Hizmet Yok
Zorunlu Hizmet Yok
Zorunlu Hizmet Yok
4
7 Yıl
6 Yıl
5 Yıl
5
6 Yıl
5 Yıl
4 Yıl
6
5 Yıl
4 Yıl
3 Yıl
3
Milli Eğitim Bakanlığı zorunlu hizmet yerlerini önceki yönetmeliklerde il ve ilçe bazında belirlemekte iken
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde; Öğretmen
ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il
ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayırmış bu hizmet alanlarından 4.,5.,ve
6. hizmet alanlarını ise zorunlu hizmet alanları olarak belirlemiştir.
Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet
Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek
MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.
EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.
EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği
İL/İLÇE KURUM ADI VE HİZMET
KODU
BÖLGESİ
HİZMET
ALANI
YERLEŞİM
YERİ
ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜĞÜ HİZMET
SÜRESİ(YIL)
PUANI
Atatürk
Okulu
4
BELDE
7
İlköğretim 1
14
Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK.2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan
bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve
hizmet puanı görülmektedir.
EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesindeki 4.,5.,ve 6. hizmet alanları zorunlu çalışma alanlarıdır.
Bu alanların Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesinde bulunan illerde olması halinde buraya
Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle
4 / 10
görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla
(Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi her yılın 2010 Yılı Programının Uygulanması,
Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Karar ekinde yayınlanmaktadır. 2010 yılı Kalkınmada Birinci Derecede
Öncelikli Yöreler Listesi 2009/15513 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde: 27379 Sayı ve 17 Ekim 2009
tarihli mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.
Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Yöreler Listesi
No İl Adı
No İl Adı
01. Adıyaman
26. Kars
02. Ağrı
27. Kastamonu
03. Aksaray
28. Kırıkkale
04. Amasya
29. Kırşehir
05. Ardahan
30. Kilis
06. Artvin
31. Malatya
07. Bartın
32. Mardin
08. Batman
33. Muş
09. Bayburt
34. Nevşehir
10. Bingöl
35. Niğde
11. Bitlis
36. Ordu
12. Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada 37. Osmaniye
İlçeleri)
13. Çankırı
38. Rize
14. Çorum
39. Samsun
15. Diyarbakır
40. Siirt
16. Elazığ
41. Sinop
17. Erzincan
42. Sivas
18. Erzurum
43. Şanlıurfa
19. Giresun
44. Şırnak
20. Gümüşhane
45. Tokat
21. Hakkari
46. Trabzon
22. Iğdır
47. Tunceli
23. Kahramanmaraş
48. Van
24. Karabük
49. Yozgat
25. Karaman
50. Zonguldak
06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;
06/05/2010 tarihinden önce veya sonra yukarıda listesini verdiğimiz kalkınmada birinci derecede öncelikli
yerlerin 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (ilk atama, istek, eş
durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle görev yerine atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye tabi personel
5 / 10
zorunlu hizmetini ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi
personeldir.) iki yıla bir kademe alacaktır.
Önceki yönetmeliklere göre zorunlu hizmet bölgesine atananların durumu ne olacaktır?
06/12/2000 tarih ve 24252 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları
Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Ekindeki Ek.1 Çizelgenin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelikle belirlenen ikinci ve üçüncü hizmet bölgelerinde olmakla birlikte aynı zamanda kalkınmada
birinci derecede öncelikli yöreler kapsamında bulunan;
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Çanakkale (Gökçeada, Bozcaada), Çankırı, Çorum, Elazığ,
Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, K.Maraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale,
Kırşehir, Kilis, Malatya, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Tokat,
Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars,
Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde zorunlu yer değiştirmeye tabi personel zorunlu hizmetini
ifa etmesi şartıyla (Öğretmen, müfettiş, müfettiş yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir.) iki yıla bir
kademe almaktaydı.
Bu illerde görev yapan zorunlu yer değiştirmeye tabi personel 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede
yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 06/05/2010 tarihinden sonra görev yaptığı
okul/kurum 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarına dahil okul/kurum olarak Yönetmelik ekinde yer alan EK.2 Hizmet
Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek MEB Tebliğler Dergisinde yayımlanmışsa
iki yıla bir kademe almaya devam edecektir.
Görev yaptığı yer 4.,5.,ve 6. hizmet alanlarının dışında bulunan okul/kurumlarda görev yapanlar ise
06/05/2010 tarihinden önce göreve başladıkları için zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf sayıldıklarından
iki yıla bir kademe uygulamasından faydalanamayacaklardır.
EK.2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine bakmak için tıklayınız.
MEB'den açıklama ve yeni durumu açıklayan bir genelge beklenmektedir.
***
SORU-3: Ben … merkezde görevli hizmetliyim. YGS sınavında 3 gün görev almamıza rağmen bize 1 günlük
ücret ödenmektedir. Ayrıca 30 Martta yapılan seçimlerde de cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günü de
temizlik yaptığımız ve sandıkları kurup hazırladığımız halde bize yine 1 günlük ücret ödeneceği
söylenmektedir. Bu haksızlık değil midir?
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 3/1/2014 tarihli ve 54 sayılı Genelgesine göre,
aylık katsayı 1/1/2014 - 31/12/2014 döneminde geçerli olmak üzere (0,076998) olarak belirlenmiş
bulunmaktadır.
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 21/06/2014 tarih ve 3005 sayılı kararı üzerine ve 09/01/2014 tarih ve
2014/25 sayılı kararı üzerine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görevlilere verilecek ücretler yukarıdaki madde
üzerinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
1.Oylama için
2. Oylama için
Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına
(3)
(2)
Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına
(2)
(2)
Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye
(2)
(2)
Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye
(1)
(1)
Siyasi partili üyelere
1
(1)
6 / 10
adet gündelik ödenir.
GÜNLÜK ÜCRET
SANDIK KURULLARINA YAPILACAK ÖDEMELER
- Başkan 71,00
- Üye 62,00
BİNA SORUMLULARINA YAPILACAK ÖDEMELER
Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı
ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak; Bina
sorumlularına 3’er (üç) gündelik ödenecektir. Ancak bina sorumlularına ücret ödenebilmesi için en az 4 sandık
kurulunun aynı binada görev ifa etmesi gerekmektedir. 4 sandıktan az olan yerlerde bina sorumlusu
görevlendirilmeyecek ve ücret ödenmeyecektir. Ayrıca, ceza infaz kurumu ve tutukevlerinde kurulan sandık
bölgesi ile öğrenci yurtları vb. yerlere konulan sandık alanları için bina sorumlusu görevlendirilmeyecek ve
ücret ödenmeyecektir.
SANDIK KURULACAK OKULLARDAKİ HİZMETLİLERE YAPILACAK ÖDEMELER:
Cumhurbaşkanı seçiminin birinci oylaması 10 Ağustos 2014 Pazar günü, birinci oylamada geçerli oyların salt
çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 24 Ağustos 2014 Pazar günü yapılacak oylamalar için ayrı
ayrı Kurulumuzun 09/01/2014 tarihli ve 2014/25 sayılı ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;
Sandıkların kurulacağı okullarda görev alacak hizmetlilerin isim listesi ilçe seçim kurulu başkanı tarafından ilçe
milli eğitim müdürlüğünden istenilecek, istenilen listeler doğrultusunda, okullarda görev alacak hizmetlilere
2 (iki) gündelik ödenecektir. Birden fazla hizmetli görevlendirmesinin yapıldığı okullarda ise en fazla 2 hizmetli
görevlendirilecek ve her birine 2’şer gündelik ödenecektir.
Bu kararlar doğrultusunda sandık kurulunda görev alacak memurların alacağı ücretler (Birinci tur için):
-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x3= 213 TL
-Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL
-Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL
-Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL
-Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL
Ücret ödenecektir.
Seçimin 2. tura kalması halinde:
-Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına: 71x2= 142 TL
-Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına: 71X2= 142 TL
-Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye: 62X2= 124 TL
-Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye: 62X1= 62 TL
-Siyasi parti üyelerine: 62x1= 62 TL
***
SORU-4: Milli Eğitim Bakanlığı ek ders yönetmeliğine göre sınıf ve ana sınıfı öğretmenlerine rehberlik dersi
adı altında öğrenci kişilik hizmetleri ödenmemektedir. Yasal dayanağı nedir ve düzeltilmesi için neler
yapılabilir?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR
Ders ve Ek Ders Görevi ile İlgili Hükümler
Aylık karşılığı ders görevi
MADDE 5- (1) Kapsama dâhil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli;
a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat,
7 / 10
b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat,
c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat,
ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,
ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise
ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir.
2) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile okuma-yazma kurs öğretmenlerinin aylık karşılığı okutmak zorunda
oldukları ders saati dışında ilgili mevzuatına göre fiilen okuttukları her ders saati zorunlu ek ders görevi sayılır.
Ancak, bu şekilde verilecek ek ders görevi haftada, okul öncesi öğretmenlerinden anaokulları ile kız teknik
öğretim okul ve kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında görevli olanlar için bir sınıfta bir öğretmenle
tam gün eğitim yapılması şartına bağlı olarak 24 saati, diğer ana sınıflarında görevli öğretmenler ile sınıf ve
okuma yazma kurs öğretmenleri için 12 saati geçemez.
Görüldüğü gibi Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat ek ders ücreti almaktadırlar bunun dışında
yönetmelik gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılmamaktadır.
***
SORU-5: 2011 yılında Müdürlük sınavına girdim ve 80,81 puan aldım. Geçen yıl yapılan mülakat sınavına
da girdim ve 82,40 puan aldım. Ancak tercih döneminde tercih yapmadım, yani bu puanlarımı
kullanmadım. Şu anda işlemekte olan Yönetici atama takvimine göre müdürlük için başvuru yapacağım.
Yönetmelik geçici 2. maddesine göre alınmam gereken sözlü sınavından muaf tutulmam ve 2013 sözlü
puanımı kullanarak atama başvurusu yapmam mümkün müdür, hakkım mıdır?
Sözlü sınava girmeden atanmanız mümkün değildir. Çünkü resmi gazetede yayınlanan MEB’na bağlı eğitim
kurumları ve yöneticilerin görevlendirmelerine ilişkin yönetmeliğinin
GEÇİCİ MADDE 2 - (1) “2011 yılı Ekim ayında yapılan eğitim kurumu müdürlüğü seçme sınavında başarılı
olanlardan sınav sonucuna göre müdürlüğe görevlendirilmesi yapılmamış olup müdürlüğe görevlendirmek
üzere başvuruda bulunanlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak ilk görevlendirme ile
sınırlı olmak üzere, başka bir şart aranmaksızın ve değerlendirmeye tabi tutulmaksızın doğrudan sözlü sınava
alınır. Bunlardan sözlü sınavda başarılı olanların görevlendirmeye esas puanları, Ek-2'de yer alan Form
üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda alacakları puan da dikkate alınarak 22 nci maddeye göre
belirlenir.” denmektedir.
***
SORU-6: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 78. ve 79. maddeleri ve ilgili diğer
mevzuatta, Okul Müdürünün izinli veya görevli olduğu durumlarda okul müdürlüğüne Müdür
Başyardımcısının vekâlet etme yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla ilgili olarak bir okulun
müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildiği, kadrosunun müdür olarak okulda kaldığı
durumlarda müdürlüğe Valilik Onayıyla (6 aylık görevlendirme) Başyardımcı vekâlet ederken, bir başka
okuldan tekrar bu okula bir müdür geçici görevlendirmesi yapılabilir mi? Eğer yapılabilirse bunun yasal
dayanağı nedir?
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 78. ve 79. maddeleri ve ilgili diğer mevzuatta,
Okul Müdürünün izinli veya görevli olduğu durumlarda okul müdürlüğüne Müdür Başyardımcısının vekâlet
etme yetkisinde olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kısa süreli görevlendirmeler. İçin geçerlidir.6 aylık geçici
görevlendirmeler atamaya yetkili amir olan bakanlık veya 5442 sayılı kanuna istinaden valiliğe verilmiştir. Vali
bu yetkisini devretmez bir kurumda müdür yardımcısı veya md başyardımcısı varken başka bir okuldan
öğretmen veya başka birinin görevlendirebilir. Ancak bu tür görevlendirmelerde okuldaki idarecilerin yazılı
onayının alınması gerekir yoksa bölge idare mahkemesine verilirse görevlendirme iptal edilir bunun çok
örnekleri var.
8 / 10
***
SORU-7: Ben 6 aylığına Valilik onayıyla "Müdür" olarak görevlendirildim. 2,5 yıldır da başyardımcıyım.
Yönetmeliğe göre vekâleten yapılan görevler 4 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmıyor. Benim durumum
nedir?
- Başyardımcılık sürem işlemeye devam mı eder?
- Başyardımcı sürem donar, işlemez (mesela 6 ay yapsam, başyardımcılıkta toplamda 4 yıl 6 ay çalışırım)
- Görevlendirme bitince, yeni müdür gelirse sıfırdan mı başlar? Cevaplandırırsanız sevinirim.
Yöneticilik görev süresi hesaplamasında madde 24 /2 fıkrasında yöneticiliğe vekâleten ve geçici görev
kapsamında geçen süreler, dört yıllık sürenin hesabında değerlendirilmez denmektedir.
abc-
Başyardımcılık süreniz işlemez müdür olarak yaptığınız süre hesaba katılmaz
Evet süre donar. İşlemez
Evet daha önce müdürlük yapmışsa toplam hesaplanır, yok yapmamışsa görevlendirildiği tarihten
itibaren hesaplanır.
***
SORU-8: İl içi büyük şehir eş özrü mağduruyuz. … … … köyünde çalışıyorum, eşim … … … köyünde
çalışmaktadır. … büyük şehir olduğu için il içi eş durumu başvurusu yapamıyoruz. Büyükşehir’in
nimetlerinden faydalanmamız gerekirken mağdur duruma düşüyoruz. Bu konuda ne yapabiliriz?
30 Mart 2014 tarihinde kanunla büyükşehir statüsüne dâhil okul iller içinde aynı ilçede farklı köylerde bulunan
öğretmenlere tayin hakkı verilmemiştir. Farklı ilçelerde olsaydınız hem adresinizin bulunduğu ilçeye hem de
eşinizin bulunduğu ilçeye tayin isteme hakkınız vardı. İstenirse valilik tarafından görevlendirme yapılabilir.
***
SORU-9: 19.02.2014 tarih ve 28918 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6519 sayılı aile ve
sosyal politikalar bakanlığı teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname ile bazı kanun ve
kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 10. Maddesi ile 14/7/1965 tarihli
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesine 5. fıkrasından sonra gelmek üzere? İlgili mevzuatı
uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü
olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin
karşılanması için düzenlemeler yapılır. . fıkrası eklenmiştir. Gelinen bu noktada Bakanlığınız bünyesinde
görev yapan engelli memurların engel durumundan kaynaklı yer değiştirme taleplerinin karşılanması
hususundaki usul ve esaslar hakkında bilgi vermenizi istiyorum.
SORU-10: Ayrıca 09/07/2014 tarihli ve 2897884 sayılı makam onayı ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfı
dışındaki hizmet sınıflarında istihdam edilen engelli personellere bir defaya mahsus olmak üzere istedikleri
il emrine kadroları ile birlikte yer değiştirmelerinin ilgili makam onayı ile uygun görülmüştür. Engelli
Öğretmenlere yönelik yukarıda belirtilen kanun ve genelge kapsamında özür durumuna bağlı yer
değiştirmelerde biz engelli öğretmenlere böyle bir hak tanınmasını istiyoruz. Neler yapılabilir?
Müşterek cevap: Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı tüm illere gönderdiği yazıda, öğretmenlik dışındaki
hizmet sınıflarında görev yapan ve adaylıklarını tamamlayan engelli memurların bir defaya mahsus olmak
üzere, istedikleri il/ilçelere atanacaklarını açıklamıştı.
"MEB, engelli memuru talep ettiği il/ilçe'ye atayacak. Söz konusu yazıda; "... öğretmenlik dışındaki hizmet
sınıflarında görev yapan ve adaylıklarını tamamlayan engelli memurların bir defaya mahsus olmak üzere..."
sadece öğretmenlik dışındaki memurların başvurmaları istenmektedir.
9 / 10
Fakat; 19 Şubat 2014 tarih ve 28918 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile 657 sayılı Kanunun 72. maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"MADDE 10- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesine beşinci
fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre
kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan
memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler
yapılır."
Bu kanun hükmü memurun kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu
aile fertlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla engelli öğretmenlerinde bu haktan faydalanması gerekmektedir.
Ancak şuana kadar herhangi bir düzenleme yapılmamıştır sadece Sağlık özrüne bağlı olarak;
SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER
2.1. Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu
raporunda;
a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde; kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının
tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,
b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise, anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt
Sistemi’ne (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme
başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.2. Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunması durumunda, ibraz
ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinizde belirtilmesi
gerekir
2.3. Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için
verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim
alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak belge ile yer
değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
2.4. Başvuruda istenecek belgeler;
a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu
raporu,
b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
c) Çocuğu özel eğitim gerektirenlerden; özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî
eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun
bulunmadığına dair belge. Sağlık kurulu raporunun; eş, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait
olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği
onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.
Mehmet TEKİN
10 / 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
573 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content