close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
69
BAYBURT
VİZYON PLANI
‘MÜTEVAZI YAŞAM’
3
3
3
3
BÖLGE
KENT Vizyon Planı”
X “Bayburt
MAHALLE
‘Kentsel Strateji’ tarafından geliştirilen
kapsam ve içerik çerçevesinde,
A. Faruk Göksu ve Sıla Akalp’in
Stüdyo 33’te verdiği
eğitimler sonucunda
REGION
Adem Sakarya tarafından
CITY hazırlanmıştır.
X
‘Kentsel Vizyon ile
Kurgulanan Kentler’
NEF ve Kentsel Strateji tarafından kurulan
Kentsel Vizyon Platformu
kamu, sivil ve özel sektör işbirliği ile
- bölge
- kent
- mahalle
ölçeğinde çalışmalar yaparak, yeni planlama
yaklaşımı ve modellerini tartışmaya açmaktadır.
‘KENTSEL VİZYON’ İLE
KURGULANAN KENTLER
3
3
3
X
www.kentselvizyon.org
BÖLGE
KENT
MAHALLE
REGION
NEIGHBORHOOD
01
ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
07
02
STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
03
VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vİzyon
15
20
04
VİZYON ve EYLEM ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
23
05
BAYBURT’UN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
34
“İş bu katalogda kullanılan materyaller, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kullanılmıştır. Ticari amaçla kullanılamaz.”
5
BÖLÜM
01
ANALİTİK BAKIŞ
Stratejik Göstergeler
10 Temel Sorun ve Fırsat
BEK Analizi
7
STRATEJİK GÖSTERGELER
Nüfus:
Ekonomik Değerler:
77.000 kişi
•
•
•
(Türkiye’nin en az nüfuslu ili)
•
•
Tarım (Tarla bitkileri)
Hayvancılık
Madencilik (Doğal taş/
Bayburt taşı ve krom)
Hizmetler
Sanayii
Eğitim
•
Bayburt Üniversitesi:
(3.600 öğrenci)
Tarihsel İzler
Medeniyetler: Azzi, Hayasalar, Hatti,
Hitit, Urartu, Roma İmparatorluğu,
Türkmenler, Beylikler Dönemi,
Osmanlı İmparatorluğu
• 13 arkeolojik sit
• 3 Doğal Sit
• Bayburt Kalesi
• Aydıntepe Yer Altı Şehri
• Dede Korkut Türbesi
• Bayburt Mahalle Odaları
• Baksı Müzesi
Performans Kriterleri
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
60
ÇEVRE
74
Kaynak: Türkiye’nin Şehirleri Sürdürülebilirlik Araştırması, Boğaziçi Üniversitesi, 2011.
EKONOMİ
62
YAŞAM KALİTESİ
SOSYAL
51
73
Sosyal Altyapı:
Doğal Değerler
•
•
•
•
•
•
•
•
1 Sinema
1 Kütüphane
1 Müze
1 Üniversite
Çoruh Nehri
Kop Dağı
Sırakayalar Şelaleleri
Çimağıl Mağarası, Helva
Köyü Buz Mağarası
9
10 TEMEL FIRSAT
10 TEMEL SORUN
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Genç nüfus göçü
Donatı / hizmet sunumu eksikliği
Kısıtlı doğal kaynakların yeterli değerlendirilmemesi
Tarım yapılabilir alanın yüzölçümü miktarının düşük olması
Turizm varlığının eksikliği
OSB doluluk oranının düşük olması (%8)
Nüfusu ilde tutacak dinamiklerin eksikliği
Erişim sorunu / ulaşım altyapısının yetersizliği
Kalkınmada örgütlenme eksikliği
Madencilikte teknolojinin gelişmemesi
Karadeniz iklimi ile karasal iklim arasındaki geçiş noktası
Çoruh Irmağı ve Çoruh Havzası’nın varlığı
Genç nüfus oranının yüksek olması
Önemli merkezlere yakınlık / Erzurum- Trabzon
Mahalle Odaları- Sosyal örgütlenme aracı
Bayburt Üniversitesi
Hayvancılık sektöründe hammadde varlığı
Bayburt taşı
5. Yatırım Teşvik Bölgesi
Bayburt Kalesi ve Çoruh Nehri ile mütevazı kent dokusu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
BEK
Birikim
Bereket
BEK
ANALİZİ
Beceri
Bakış
Kaynak: Kentsel Strateji
Büyüme
Beklenti
Kültür
İnanç
Mahalle Odaları
Çoruh
İklim
Maden
Kale
Taş İşleme
Doğaya Saygı
Birlikte Yaşama
Mütevazı
İnsan Ölçeği
Kompakt
Doğal ve Beşeri Kaynak
Tarım
Hizmet
Maden
Kültür/ Tarih
Bölgesel Entegrasyon
Yatırım
Birlikte Karar/ Uygulama
Ekoloji
Ekonomi
Eşitlik
Su Ekosistemi
Doğal Sit
Önemli Kuş Sahası
Maden/ Taş
Tarım
Hizmet
Sanayi
Fırsatlarda Eşitlik
Hizmetlere Eşit Erişim
Eşit Katılım
Koruma
Kapasite
Kimlik
Edinim
Katılım
Markalaşma
Girişkenlik
Kır/Kent Uyumu
Entegrasyon
Bölgesel
Sektörel
Yönetimsel
Sosyal
Kentsel Kapasite
Çoruh Kapasitesi
Teşvik- Yatırım
İki İklim
Kalkınma
Etkinleştirme
Sosyal Doku
Doğal Kaynak
Kırsal
Üniversite
Sosyal Yapı
Kentin Mütevazılığı
Kırsal
Doğa
Kurgu
Bölgesel İşbirliği
Tarım
Madencilik
Hizmet
Mahalle Odaları
Mütevazı Kent
Doğa
Karadeniz- Anadolu
Büyümeye Katılım
Birlikte Karar
Birlikte Uygulama
Bayburtlular
Anadolu- Karadeniz Geçişi
Bölgesel Bütünlük
Noktasal Eylemler
Kırsal/ Tarım
13
BÖLÜM
02
STRATEJİK BAKIŞ
Bölgesel İşbirliği
Kent Kurgusu
15
BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ
BAYBURT, BÖLGE İÇİNDE HANGİ
STRATEJİK ROLÜ ÜSTLENECEK?
Batum
Tirebolu
Trabzon
Karadeniz- Doğu Anadolu Bölgeleri arasında geçiş noktasında
bulunan, Erzurum- Erzincan ve Trabzon gibi önemli merkezlere
komşu olan Bayburt’un kalkınması bölgesel işbirliği ile
sağlanacaktır. Sahip olduğu mütevazı kaynakları bölgesindeki
merkezlerin destekleri ile geliştirmek Bayburt için önem
taşımaktadır. Bu kapsamda Erzurum ve Erzincan illerinde yapılan
üretim, Bayburt’ta hizmete dönüşecektir. Ancak, bu hizmet
fonksiyonu Erzurum ve Erzincan illeri ile rekabet eden değil,
işbirliği yapan bir yapıda olacaktır.
Rize
KUZEY
BAYBURT
Kelki
t Çayı
BATI
uh
Ç or
hr i
e
N
Erzurum
Erzincan
DOĞU
Bahsedilen işbirliği farklı konularda gerçekleştirilecektir:
Erzurum- Erzincan bölgesinden elde edilen ihraç ürünlerinin
Bayburt koridoru ile Trabzon limanına ulaştırılması, ErzincanErzurum- Bayburt illeri kesişiminde bulunan krom madeninin üç
ilin işbirliği kapsamında işletilmesi, Bayburt turizm değerlerinin
bölge turizminin parçası olması, Bayburt’taki üretimin bölge
illerinde yer alan aktörler tarafından desteklenmesi.
Ayrıca, Bayburt’a erişim bahsedilen merkezlerde yer alan hava
limanları ile sağlanacak, bu yapı bölgesel bütünleşmenin bir
parçasını oluşturacaktır.
17
BAKSI:
Merkez-Kültür Koridoru
KENT KURGUSU
YENİ KENT KURGUSU NE OLACAK?
Gümüşhane
KENTSEL HİZMETLER
GELİŞİM
Bayburt’ta yer alan ilçelerin ortak ekonomik kaynağı tarımdır. Bu
kapsamda Demirözü- Aydıntepe ve Bayburt Merkez ilçelerini bir
bütün olarak kapsayan “Tarım Üçgeni” kavramı geliştirilecektir.
Bu kavram ile üç ilçe arasında tarımda işbirliği sağlanarak üretim
geliştirilerek artırılacaktır.
KALE:
Tarihsel-Topografik Odak
Merkez ilçede yer alan OSB ve KSS bahsedilen tarım üretimini
destekler nitelikte geliştirilecektir.
NEHİR:
Su-Kent Bütünleşmesi
Erzincan
ÜNİVERSİTE:
Üniversite-Kent Entegrasyonu
Erzurum
İlde sınırlı sayıda olan turizm değerleri, bölge turizm yapısı
ile birlikte ele alınacaktır. Bölge bazında oluşturulacak turizm
rotaları ile turizm varlıkları değerlendirilecektir. İlde “Turizm
Üçgeni” olarak Merkez ilçe, Aydıntepe Yer Altı Şehir ve Baksı
Müzesi tanımlanmıştır. Ayrıca Çoruh Nehri, kentsel makroformu
belirlemesi ve su sporlarına imkân tanıdığı için turizm yapısının
bir öğesi olarak değerlendirilecektir.
19
BÖLGESEL VİZYON
BÖLGESİ İLE KALKINAN BAYBURT
BÖLÜM
03
VİZYON
Bölgesel Vizyon
Kentsel Vizyon
21
KENTSEL VİZYON
MÜTEVAZİ KENT
BÖLÜM
04
VİZYON ve EYLEM
ÇERÇEVESİ
Vizyon Çerçevesi
Eylem Çerçevesi
23
EYLEM ÇERÇEVESİ
1
24
1
2
FARKLILIK
En Küçük İl:
Mütevazı Nüfus
Bayburt Taşı:
Marka Değer
3
2
1
2
TEMA
Bölge:
Bütününün
Parçası
Köprü:
Geçişten Durağa
3
Mahalle Odaları:
Katılımın
Artırılması
3
1
2
3
Mütevazı Kent:
Kimliğin
Korunması
STRATEJİ
İşbirliği:
Bölge ile
Bütünleşme
Ekonomi:
Sektörel
Bütünleşme
Toplum:
Sosyal
Bütünleşme
BAYBURT’UN GELECEĞİ
VİZYON ÇERÇEVESİ
1
SEKTÖR
1 Tarım/Hayvancılık:
2
1 Kalkınma:
2
2
1
2
Toplumsal:
Bir Bütün Yapı
Hizmet:
Yapay Merkez
Madencilik:
Doğal Kaynaktan
Üretime
3
Bölge ile Kalkınma
Sınırlı
Kaynaklardan
Verimli Üretim
3
PROGRAM
3
Denge:
Doğayı Koruma/
Kullanma
3
PROJE
25
Marka:
Yerel Kaynaktan
Markalaşmaya
Bütünde Üretim:
Bütünde Tarım
Sosyal Sermaye:
Merak/Girişim
3 FARKLILIK
1
2
Bayburt sahip olduğu nüfus
değeri ile Türkiye’nin en küçük
ilidir. Sahip olduğu 3 ilçe
ile de ülkenin en az ilçesine
sahip olan il konumundadır.
Bu yapısı ile Bayburt ülke
kapsamında mütevazı bir il olarak
kalmaktadır.
Ancak, bayburt’un mütevazı
kent rolü, bölge kentleri lle olan
ilişkiyi azaltmamalıdır.
Yerel kimliğin öğesi olan Bayburt
Taşı ekonomik olarak da katma
değer sağlamaktadır. Sadece
Bayburt’a özgü olan bu maden,
markalaşma ile birlikte Bayburt
ili ekonomisine önemli katkı
sağlayacaktır.
En Küçük İl
VİZYON
ÇERÇEVESİ
3 FARKLILIK
26
3 TEMA
Mütevazı Nüfus
3 STRATEJİ
En Küçük İl
Bölge
İşbirliği
Bayburt Taşı
Köprü
Ekonomi
Mahalle Odaları
Mütevazı Kent
Toplum
3
Bayburt Taşı
Mahalle Odaları
Marka Değer
Katılımın Artırılması
Sosyal birlikteliğin bir
göstergesi olarak mahalle
odaları Bayburt ilinde yaygındır.
Birlikte kararların alınabildiği,
toplantıların yapılabildiği,
yaşayanların birbirleri ile
iletişimde bulunduğu bu mekânlar
üst ölçek kararların alındığı
bir forma dönüştürülmesi ile
planlamada katılımı sağlayacaktır.
27
3 TEMA
1
2
Geçişten Durağa
Kimliğin Korunması
Bölge ile Bütünleşme
1
2
Bayburt’un sahip olduğu
kaynaklar, kent yapısında olduğu
gibi mütevazıdir. İl’in tek başına
kalkınması sınırlı kaynaklar ile
mümkün değildir. Bu nedenle
bölgesi ile bütünleşen Bayburt’un
bölgesinde yer alan yerleşmeler
ile işbirliği yapması, kalkınmanın
temel iteleyici gücü olacaktır.
Karadeniz ile Doğu Anadolu
Bölgesi arasında bir geçiş noktası
olması ve Trabzon Limanı ile E 80
karayolu bağlantısının sağlandığı
aks üzerinde yer alması nedeni ile
Bayburt bir köprü vaziyetindedir.
Bu yapısı ile geçiş noktası olan
Bayburt, bu yapıyı geliştirerek
durak noktası olacaktır.
Bayburt’un kimliğini de
etkileyen, kentsel vizyonunda
da yer alan mütevazılik, kentin
gelişimine de yansıyacaktır.
Özellikle kentsel kurguda
akıllı kent modeline gidilerek
“mütevazı kent” kimliği
korunarak devam ettirilmelidir.
Bayburt’un geleneksel dokusu,
kale, çarşı ve mahalle üçlü
yapısının bütünleşme stratejisi
ile yeniden ele alınmalıdır.
Bayburt kalkınma eylemleri
kapsamında, bölgesi ile birlikte
ele alınacaktır. İklim olarak
Karadeniz ve Doğu Anadolu
arasında kalmış olan Bayburt’un,
Erzurum’un merkez özelliğinden
faydalanması, Trabzon Limanı’na
erişimi başta olmak üzere bölgesi
ile birlikte değerlendirilmesi
bölgesi ile kalkınmasını
sağlayacaktır.
İl ölçeği ile paralel olarak
küçük üretimlerin gerçekleştiği
Bayburt’ta sektörler/
uygulamalar birlikte
değerlendirilecektir (örn: tarımsanayi, madencilik- teknoloji).
Aynı zamanda bölgede yer alan
diğer illerdeki üretim birimleri
ile entegrasyon sağlanacaktır.
Özellikle Erzurum- ErzincanBayburt kesişiminde bulunan
krom madeni, bu kapsamda
değerlendirilecektir.
Bölge
Bütünün Parçası
28
3 STRATEJİ
3
Köprü
Mütevazı Kent
İşbirliği
3
Ekonomi
Toplum
Sektörel Bütünleşme
Sosyal Bütünleşme
Mahalle Odası kavramının
geçerliliğini sürdürdüğü
Bayburt’ta bu kavramın avantaja
dönüştürülmesi gerekmektedir.
Planlama ve uygulamada katılımın
sağlanması amacıyla Mahalle
Odası kavramının geliştirilerek
kullanılacaktır.
Mahalle odaları yaklaşımı,
kapasite artırma programları
ile entegre edilerek, proje
lideri yetiştirme ve girişimcilik
konularını da içermelidir.
29
3 SEKTÖR
1
EYLEM
ÇERÇEVESİ
3 SEKTÖR
3 PROGRAM
3 PROJE
Tarım/
Hayvancılık
Kalkınma
Marka
Toplumsal
Bütünde
Üretim
Hizmet
Denge
Madencilik
Sosyal
Sermaye
2
3
Tarım/Hayvancılık
Hizmet
Madencilik
Sınırlı Kaynaklardan
Verimli Üretim
Yapay Merkez
Doğal Kaynaktan Üretime
Karadeniz ikliminin de etkisinde
olmasıyla birlikte genelde Doğu
Anadolu iklimine sahip olan
Bayburt’ta kuru tarım olanaklıdır.
Aydıntepe, Demirözü ve Merkez
ilçelerde Doğu Anadolu’nun genel
karakteristiğine uygun tarımsal
üretim geliştirilmeli ve küçük
sanayi ile desteklenmelidir.
Hayvancılık konusunda
bölgesinde ön plana çıkan
Bayburt merkez ilçede, bu sektör
geliştirilerek tarım sektörünü
destekleyecektir.
Sınırlı kaynaklara sahip Bayburt’a
yönelik “yapay kutup” modeli
uygulanarak bir hizmet kenti
özelliği kazandırılmalıdır. Farklı
özelliklere sahip illerin bölge
merkezinde bulunan Bayburt,
bu illerdeki üretimin ortaya
çıkardığı hizmet sektörünü,
“mütevazi kent” yapısını
bozmadan, kapsayarak gayri safi
katma değeri artıracaktır.
Bayburt’ta temel 2 ana madenden
söz edilebilir. İlki ErzurumErzincan- Bayburt illerinin
kesiştiği noktada bulunan
krom, ikincisi ise Bayburt il
merkezinde yoğun olarak bulunan
ve Bayburt’a özgü olan taş
madenidir. Bu madenlerde üretim
desteklenerek kalkınmaya katkı
sağlanacaktır.
31
3 PROGRAM
1
3
1
2
3
Kalkınma
Toplumsal
Denge
Marka
Bütünde Üretim
Sosyal Sermaye
Bölge ile Kalkınma
Bütün Bir Yapı
Doğayı Koruma/ Kullanma
Yerel Kaynaktan
Markalaşmaya
Bütünde Tarım
Merak/ Girişim
Kısıtlı kaynaklara sahip Bayburt’ta
yer alan üç ilçenin ortak üretim
faaliyeti tarımdır. İlçelerde yer
alan köylerin/ kırsalın genelinin
temel geçim kaynağı olan tarım
bütüncül olarak ele alınmalıdır.
Köy bazında yapılacak incelemeler
ile köylerde özelleşen tarımsal
üretim türleri bazında bölgeleme
çalışmaları yapılarak “ürün
bölgeleri” oluşturulmalı ve küçük
sanayi ile desteklenmelidir.
Bayburt’ta kaynakları
değerlendirecek bir toplumsal
yapının oluşturulması
gerekmektedir. Anadolu’da genelde
eksik olan merak ve girişimcilik
kavramları Bayburt halkına
kazandırılmalıdır. Özellikle farklı
meslek konularında verilecek
eğitimlerle birlikte geliştirilecek
yerel kaynaklara yönelik üretim
projeleri, kalkınma ajansı başta
olmak üzere yerel ve merkezi
kuruluşlar tarafından hibe ve kredi
ile teşvik edilmelidir.
Sahip olduğu kaynaklar,
bulunduğu konum ile bölgesi
ile bir bütün olan Bayburt,
kalkınmayı da bölgesi ile birlikte
gerçekleştirecektir.
32
2
3 PROJE
Bayburt’un Erzurum, Elazığ
ve Gümüşhane ve Trabzon ile
yapacağı işbirliği bölgesel
ölçekte kalkınmayı sağlayacaktır.
Bölgedeki ortak değerlerin
ortak kalkınma stratejileri
ile geliştirilmesi her kentin
gelişimini sağlayacaktır.
Sosyolojik öneme sahip ve örnek
olabilecek “mahalle odası”
kavramının devam ettirilmesi
ve geliştirilerek karar alma/
uygulama süreçlerinde bir metot
olarak kullanılması kalkınmanın
daha hızlı gerçekleşmesine olanak
sağlayacaktır.
Sınırlı kaynaklara sahip
olan Bayburt’ta doğanın
cömert davrandığı noktaları
koruma/ kullanma bağlamında
değerlendirmek kalkınma
için elzemdir. Bu kapsamda,
sürdürülebilir kalkınma yöntemi
izlemelidir.
Mahalle odaları deneyim ve
birikiminin, iş yaratma ve
girişimciliği dikkate alarak
farklı boyutları ile geliştirilmesi
toplumsal gelişme ve ekonomik
kalkınma için önemlidir.
Sürdürebilir kalkınmanın
ekonomi, ekoloji ve eşitlik temel
ilkeleri gözönüne alınarak denge
sağlayıcı program ve projeler
geliştirilmelidir.
Madencilik konusunda sahip
olduğu kaynakları değerlendirmesi
gereken Bayburt bu konuda
markalaşmaya gitmelidir. Mevcut
“Bayburt Taşı” olarak bilinen taş
madeni yerel bir marka kazanmış
ancak yaygınlaşamamıştır. Yasal
gereklilikler yerine getirilerek,
modern teknolojinin uygulanması
ile Bayburt Taşı’nın marka değieri
geliştirilecek, yerel aktörler bu
kapsamda yönlendirilecektir.
33
BAYBURT’UN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
34
BÖLÜM
05
BAYBURT’UN GELECEĞİ İÇİN
10 TEMEL İLKE
1. DURAK NOKTASI: Geçiş Değil Durak
2. KATILIMIN ÖRNEĞİ: Mahalle Odaları
3. MÜTEVAZİ KENT: Sakin Yaşam
4. HİZMET NOKTASI: Üretimden Hizmete
35
5. SU: Tasarım Öğesi Olarak Su
6. TARIMDA BÜTÜNLÜK: Kısıtlı Kaynakların Kullanımı
7. DEĞERLERİN KORUNMASI: Kent Kimliği
8. MADEN: Doğadan Ürüne
9. TAŞA İZ: Zanaat Kültürü
10.GİRİŞİMCİLİK: Fırsatların Değerlendirilmesi
DURAK NOKTASI:
Geçiş Değil Durak
Katılımın Örneğİ:
Mahalle Odaları
Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgeleri arasında
bir geçiş noktası olan Bayburt bu konumu
değerlendirerek bir durak noktası olacaktır.
Mahalle Odaları kavramının doğduğu ve yaygınlaştığı
Bayburt, bu mekânları planlama/uygulamada model
olarak geliştirerek kullanacak ve örnek teşkil
edecektir.
Bu sayede, hem toplumsal değerlerin devamlılığı
sağlanmış olacak, hem de bir arada yaşama kültürü
geliştirilerek bir avantaja dönüştürülebilecektir.
Mevcut durumda bir geçiş noktası görevi
gören Bayburt, yeni üstleneceği görevler ve de
geliştireceği sektörler ile ziyaretçileri ve de
girişimcileri kente çekmeyi başaracaktır.
37
36
01
02
Mütevazİ Kent:
Farklılığın Avantajı
Hİzmet Noktası:
Üretimden Hizmete
Nüfus miktarı bakımından ve de kentsel ölçekte
mütevazı olan Bayburt, akıllı kent kavramının
yerelde örneği olacaktır.
Farklı özelliklere sahip illerin oluşturduğu bölgede
bulunan Bayburt, bu illerde oluşan üretimin
hizmete dönüştüğü noktalardan biri konumuna
getirilecektir.
Bayburt, diğer illerden farklı olarak bu özelliğini
avantaja çevirerek, tanıtımını bu özelliği üzerinden
devam ettirmelidir.
38
03
04
39
Su:Tasarım Öğesi
Olarak Su
Çoruh Nehri’nin geçiş coğrafyasında bulunan
Bayburt hem su sporlarına hem de kentsel tasarıma
imkan veren bu kaynağı kullanarak dar olan turizm
kapsamını geliştirecektir.
Suyun öneminin giderek arttığı günümüzde, suyun
etkin kullanımıyla hem kullanımda hem de katma
değer olarak turizme aktarılmasında kentsel
tasarım ilkelerinin belirlenmesi öncelikli olmalıdır.
40
05
Tarımda Bütünlük:
Kısıtlı Kaynakların Kullanımı
06
Kısıtlı kaynakların bulunduğu Bayburt’ta tüm
yerleşmelerde ortak olan tarım imkanı bütüncül bir
tarım politikası ile desteklenecektir.
Bayburt’un kendine yeten yapısı, bu kapsamda da
ön plana çıkarılmalı, mütevazı yapısı bu içeriğin de
ana kavramını oluşturmalıdır.
41
DeğerlerİN KoruNMASI:
Maden:
Doğadan Ürüne
Bayburt Kalesi, Saat Kulesi ve kent makroformu
ile genel bir Anadolu kenti kimliğine sahip olan
Bayburt bu değerleri koruyarak geliştirecek,
kentsel gelişmeyi kontrol altına alacaktır.
Bayburt Taşı ve krom madeninin bulunduğu
Bayburt, taş madenini kapsamında yerel
kimliğini ön plana çıkarak, krom madenin
işlemesinde ise bölgesi ile bir bütün olarak
hareket edecektir.
Kent Kimliği
Kent kimliğinin bu doğrultuda korunmaya
çalışılması, değerlerin ortaya çıkarılması ve
tanıtılması adına önemlidir.
43
42
07
08
Taşa İz:
Zanaat Kültürü
Yerel kaynak olan Bayburt Taşı işlemesinde
markalaşmaya gidilerek Bayburt isminin tanıtımı
sağlanacaktır.
Bayburt taşı ve işlemeciliği, marka değer olarak
kentin kalkınmasına ve tanıtılmasına katkıda
bulunacaktır.
10
GİrİşİmcİLİK
Fırsatların Değerlendirilmesi
Kısıtlı kaynaklara sahip olan Bayburt’ta yer
alan nüfusun / özellikle genç nüfusun merak
eden, fırsatları değerlendiren bir sosyal yapıya
dönüşmesini sağlayacak eğitim politikalarının
ortaya konması gerekmektedir. Bu bağlamda, kent
kimliğinin ve mütevazı yapısının gelecek politikaları
belirleyen faktörler olarak ortaya çıkması
kaçınılmazdır.
45
44
09
46
47
UŞAK
www.kentselvizyon.org
www.kentselvizyon.org
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
2 002 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content