close

Enter

Log in using OpenID

COĞRAFYA-11 - Derscografya

embedDownload
COĞRAFYA-11
KKS-4
KONU: ÜRETİM-DAĞITIM-TÜKETİM / DOĞAL KAYNAKLAR
S1. Ekonomi nedir? .................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
S2. Aşağıdaki şemayı uygun ifadelerle doldurunuz.
Ekonomik Faaliyet Türleri
S5. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz.
a) Tersanelerin yer seçiminde iklim ............................ etkilidir.
b) Üretim .............................. ve ................................ olarak iki
şekilde gerçekleşmektedir.
c) Moda ........................... etkileyen beşeri faktörlerden biridir.
d) Termik Santrallerin yer seçiminde .....................................
da dikkate alınmaktadır.
ÜRETİM
.........................
TÜKETİM
e) Yer şekilleri ulaşımı etkilediği için .......................................
............................................ faaliyetlerini etkilemektedir.
f) ......................................... doğal kaynaklar bakımından
zengin olmasına karşın gelişmemiş ülkelerdendir.
S6. Aşağıda verilen özelliklerin ekonomik faaliyetlere olan
etkisini Venn şemasını kullanarak belirtiniz.
S3. Aşağıdaki kavram haritasında, ekonomiyi etkileyen doğal
faktörler gösterilmiştir.
Boş bırakılan bölümleri uygun ifadelerle doldurunuz.
ÜRETİM
DAĞITIM
1. Gelir düzeyi
2. Teknolojik
gelişme
3. İhtiyaçlar
4. Nüfus artışı
Üretim
Dağıtım
Tüketim
5. Frigo ( Soğuk
hava depoları )
TÜKETİM
S7. Tüketimin üretimi etkilemesine örnek veriniz.
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Bitki
S4. Çabuk bozulan ham maddeleri işleyen tesislerin yer seçiminde, ham maddeye yakınlık ilkesi dikkate alınmaktadır.
Tabloda verilen tesislerin yer seçiminde, ham maddeye yakınlığın gerekli olup olmadığını X yazarak işaretleyiniz.
Sanayi Tesisi
S8. Ülkeler sahip oldukları doğal ve beşeri kaynaklarını
kullanabildikleri ölçüde gelişme imkanı bulurlar. Aşağıdaki
tabloda, gelişmişlik düzeyleri farklı ülkeler verilmiştir.
Bu ülkelerin sahip oldukları kaynakları X yazarak işaretleyiniz.
Tesisin yer seçiminde
ham maddeye yakınlık:
Ülke
Gereklidir
Gereksizdir
Çay Fabrikası
ABD
Deterjan Fabrikası
Nijerya
Şeker Fabrikası
Moğolistan
Pamuklu Dokuma Fabrikası
Japonya
Balık Konserve Fabrikası
Rusya
İlaç Fabrikası
Somali
Zengin
Doğal
Kaynaklar
İleri
Teknoloji
Yeterli
Sermaye
Yetişmiş
İnsan
Gücü
S9. Aşağıdaki ifadelerin doğru veya yanlışlığını D veya Y
yazarak belirtiniz
S13. Tabloda verilen sanayi tesislerinin yer seçiminde (genel
olarak) en etkili olan faktörü belirtiniz.
(
) Pazarlama, üreticiden ürünün alınması ve tüketiciye
sunulması sürecini kapsar.
Tesis
(
) Üretimde beşerî etmenlerin en çok etkili olduğu
sektörlerden biri tarımdır.
Ham
maddeye
yakınlık
Pazara
yakınlık
Su
kaynağına
yakınlık
Çimento
Fabrikası
(
) Besi ve Kümes hayvancılığı, pazarlama ve ulaşım
imkanlarının kolaylığı nedeniyle, büyük şehirlere yakın alanlarda yoğunlaşmıştır.
Demir-Çelik
Fabrikası
Otomotiv
(
) Üretimin artırılması genellikle tüketimin de artmasını
sağlamaktadır.
Nükleer
Santral
(
) Tüm doğal kaynaklar, belirli koşullar altında kendini
yenileyebilmektedir.
(
Enerji
kaynağına
yakınlık
Ferro - Krom
Fabrikası
) Teknolojik gelişme hem üretimi hem de tüketimi etkiler.
Yumurta
Fabrikası
S10. Aşağıdaki şemayı uygun ifadelerle doldurunuz.
S14. Bazı madenler, tüketim sektöründen tekrar üretim sektörüne geri dönebilmektedir. Bu tür madenlere örnekler veriniz.
DOĞAL KAYNAKLAR
a)
b)
Yenilenebilen
Doğal
Kaynaklar
Belirli Koşullarda
Yenilenebilen
Doğal Kaynaklar
Yenilenemeyen
Doğal
Kaynaklar
c)
d)
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
.........................
S11. Doğal kaynak nedir?:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
Doğal kaynaklar hangi dönemde daha önemli hale gelmiştir?
...................................................................................................
S12. Aşağıdaki kavram haritasında X ile belirtilen kutucuğa
hangi doğal ya da beşeri faktörler yazılabilir?
Etkiler
X
Etkiler
Etkiler
Üretimi
S15. Doğal kaynakların zenginliği ve bunların etkin kullanımı,
ülkelerin kalkınmalarındaki temel faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıda verilen ülke ve doğal kaynak eşleştirmelerinden hangileri, yukarıdaki bilgiye uygun örnektir?
(
) Norveç - Balıkçılık
(
) Katar - Petrol / Doğal gaz
(
) Türkiye - Bor
(
) Kazakistan - Uranyum
(
) Almanya - Demir / Kömür
(
) Rusya - Orman ürünleri
S16. Dağıtımın üretimi etkilemesine örnek veriniz:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
S17. Ekonomiyi etkileyen doğal faktörlerden biri de yer şekilleridir. Yer şekillerinin uygunluğu ve çeşitliliği, bazı ekonomik
faaliyetlerin gelişmesini kolaylaştırmaktadır.
Buna göre, seçeneklerde verilenlerden hangisi, yukarıdaki bilgiyi desteklemekte kullanılamaz?
Dağıtımı
Tüketimi
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
A) Hollanda’da, düzlüklerin geniş yer tutması, tarımda makine
kullanımını kolaylaştırarak üretimin artmasını sağlamıştır.
B) İspanya’da, yükseltisi 500 metrenin altında olan ovalarda
tarımsal verim daha yüksektir.
C) Türkiye’de, yer şekillerinin çeşitlilik göstermesi, turizm
potansiyelini artırmıştır.
D) Fransa’da, Atlas Okyanusu’na dökülen ırmaklarının
ağızlarındaki derin haliçler, limanların kuruluşunu kolaylaştır mıştır.
E) Norveç‘te, engebeli alanların varlığı, enerji üretiminde su
gücünün payını artırmıştır.
Hazırlayan: Hakan ULUTAŞ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content