close

Enter

Log in using OpenID

1. Giriş : 213 Sayılı Vergi Kanununun bazı maddele

embedDownload
Sirküler: 2014/002
0.
V.U.K’NUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
1.
Giriş
:
 213 Sayılı Vergi Kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapan 442Sıra No’lu
Vergi Usul Kanununu genel tebliği 30.12.2014 tarih 29221 resmi gazetede
yayınlanmıştır.
2.
Mükellef olarak kapsam
:
:
 Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri
3.
Yürürlük tarihi
 01.01.2015
4.
2014 yılında uygulanacak maktu had ve tutarlar
:
 V.U.K’nun 232. Nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Birinci ve İkinci sınıf tüccarlar yürürlük tarihi itibarı ile perakende satış fişi
kullanma sınırı 880 TL sı yükseltilmiştir.
b) İstenildiğinde 880 TL sından az olsa dahi emtiayı satanın ve hizmeti verenin
fatura vermesi mecburidir.
:
 V.U.K’nun 313. Nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) 880 TL ya kadar olan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar ile peştamallıklar
doğrudan gider yazılabilecektir.
 V.U.K’nun 353. Nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, Perakende satış fişi, ödeme
kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi,
yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme
zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya
bulundurulmaması…………………………………………………
200,00 TL
- Her bir belge nevi’ne ilişkin olarak her bir tespit için toplam
ceza……………………………………………………………….. 10.600,00 TL
- Her bir belge nevi’ne ilişkin takvim yılı içinde kesilecek toplam
ceza tutarı………………………………………………………….106.000,00 TL
b)Vergi levhası bulundurmama ve asma mecburiyetine uyulmaması .. 200,00 TL
c)Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara
ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının
üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmama…………………4.800.00 TL
Çizgi Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Bahçelievler Mahallesi D-100 Yan Sokak No:14/B Metroport Business Kat:7 No:707 Bahçelievler / İstanbul
Telefon : 0 (212) 442 39 39 (pbx) | Faks : 0 (212) 442 44 28
Web : http://www.cizgidenetim.com.tr | E Posta : [email protected]
d)Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde
kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara
250,00 TL
 V.U.K’nun Mükerrer 355. Nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
a) Bilgi vermekten çekinen Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı
İçin…………………….…1.300.00 TL
b) İkinci sınıf tüccarlar için….. 660.00 TL
c) Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta
idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara
bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.060.000,00
TL’sını geçemeyecektir.
Saygılarımla.
Nevzat PAMUKÇU
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Çizgi Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ltd. Şti.
Bahçelievler Mahallesi D-100 Yan Sokak No:14/B Metroport Business Kat:7 No:707 Bahçelievler / İstanbul
Telefon : 0 (212) 442 39 39 (pbx) | Faks : 0 (212) 442 44 28
Web : http://www.cizgidenetim.com.tr | E Posta : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content