close

Enter

Log in using OpenID

giriş/özel yetenek sınav kılavuzu

embedDownload
2014-2015 ÖĞRETİM YILI
GİRİŞ/ÖZEL YETENEK
SINAV KILAVUZU
SINAV PROGRAMI
Sınav Tarihi
Sınav Saati
Sınav Yeri
I. Aşama
24 Temmuz
2014
10.00
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
İlkadım / SAMSUN
II. Aşama
25 Temmuz
2014
14.00
OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi
OMÜ Güzel Sanatlar Kampüsü
İlkadım / SAMSUN
1
GİRİŞ
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemiz Güzel
Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ve
Resim Bölümü’ne 20’şer öğrenci alınacaktır.
KAPSAM
Görsel İletişim Tasarımı ve Resim Bölümü Giriş/Özel
Yetenek Sınavları, bu bölümlere girmek için ön kayıt
yaptıran adaylar arasından öznel kapasiteleri en yeterli
olanları seçme amacıyla yapılır.
Sınav soruları ve sınavın süresi Üniversite Özel Yetenek
Sınavları Koordinasyon Kurulu’nun görevlendirdiği Sınav
Jürisi/jürileri tarafından sınavın yapılacağı gün belirlenir.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi de yine aynı jüri
tarafından sınavın bitiminden hemen sonra yapılır ve
ilan edilir.
Giriş/Özel Yetenek Sınavı iki aşamalı şekilde yapılacaktır.
Birinci aşama tüm bölümler için ortak bir ön eleme sınavı
niteliğindedir. Bölüm kontenjanlarının üç katı sayıda
aday İkinci aşama sınavına girmeye hak kazanır. İkinci
aşama sınavları her bölüm için ayrı yapılacaktır.
Sınav sonunda sonuçlar, adayların aldıkları puanlar
ÖSYM’nin “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim
Programlarına Öğrenci Alımına İlişkin Esaslar”
çerçevesinde değerlendirilerek duyurulur.
SINAVLAR
I. SINAV
Birinci Aşama Eleme Sınavı, ağırlıklı olarak adayların
potansiyellerini, sanatsal yetilerini ortaya çıkarmak ve
ölçmek amaçlı yapılır.
II. SINAV
İkinci Aşama Sıralama Sınavı, ağırlıklı olarak adayların
kapasitelerini ve sanatsal yeterliklerini görmek ve tespit
etmek amaçlı yapılır.
2
SINAVIN UYGULANIŞI
Jüri, sınav saatine kadar sınav sorusu ve sınava ilişkin
hazırlıkları tamamlar. Adaylar önkayıt sırasında
bilgisayardan çıktısını aldıkları Sınava Giriş Belgesi, özel
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport),
banka dekontu ve başvuru esnasında yükledikleri
fotoğrafın aynı bir adet vesikalık fotoğrafı yanlarında
bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca, birinci aşamayı geçen
adaylar noter tasdikli bir diploma suretini yanlarında
getireceklerdir. (Adaylar dilerlerse Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde de “aslı gibidir” onayı yaptırabilirler)
Adaylar sınav için yanlarında, kurşun kalem, tükenmez
kalem, silgi, kalem açacağı, kağıt kıskacı (klips) ve
50x70 cm boyutlarında duralit veya benzeri bir altlık
bulundurmalıdırlar.
Sınavlarda kurşun kalem kullanılır.
İsim yazılacak köşeleri siyah baskılı ve mühürlü 35x50 cm
boyutundaki sınav kağıtları fakültemizce hazırlanarak
adaylara sınav salonunda dağıtılır.
Her aday çalışmaya başlamadan önce salon başkanının
duyurusu ile sınav kağıdının ad-soyad, aday numarası
ve imzasının yeraldığı bölümü tükenmez kalemle
doldurarak sınav sonuna kadar açık tutar. Bu bölümü,
kağıdını teslim ederken görevlilerin gözü önünde bilgiler
içte kalacak biçimde katlayarak kenarlarından yapıştırır.
Sınav çalışması aday bilgilerinin yazıldığı yüzeye yapılır.
Sınav kağıdı üzerinde soruda istenilenler dışında, kimlik
belirtecek herhangi bir işaret kullanılamaz. Aksi halde bu
sınav kağıdı değerlendirme dışı bırakılır.
Adaylar salondan ayrılırken Sınav Salon Tutanağı’nı
imzalamak zorundadırlar.
Görevliler hiçbir adayın çalışmasına müdahale edemez.
Her türlü açıklama ve bilgilendirme sınav başlangıcında
yapılır.
Sınav sonunda sınav salonundan gelen kağıtlar,
3
ilgili komisyonca teslim
değerlendirmeye geçilir.
alınır,
harmanlanır
ve
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a Salonlardan isim köşeleri yapıştırılmış kapalı olarak gelen cevap kağıtları sınav komisyonunca harmanlandıktan
sonra 001’den başlayarak numaralandırılır.
b Kime ait olduğu bilinmeyen ve jüri tarafından
numaralandırılan sınav kağıtları büyük bir salonda yan
yana yere serilir. Sınav Jürisi puanlarını, sınav kağıtları
üzerindeki bu numaralara verirler. Her sınav kağıdına
jüri üyeleri 100 tam puan üzerinden not verir. Komisyon
üyelerinin puanlarının aritmetik ortalaması alınarak sınav
kağıdı üzerine yazılır.
Adayın aldığı sınav puanı her iki sınavda aldığı puanın
aritmetik ortalaması ile belirlenir. Bu aynı zamanda
adayların ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) puanıdır.
d Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için
aşağıdaki üç puan türü belirli ağırlıklarla çarpılarak
toplamı alınacaktır.
a) ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
b) Ortaöğretim Başarı Puanı
c) 2013-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en büyüğü)
Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya
girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi
gerekir. ÖYSP’lerin standart puana çevrilmesi için
önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması
hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki
formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.
Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSPSP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart
4
sapması 10’dur.
Yerleştirmeye esas olacak puan (Yerleştirme puanı = YP)
aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
a) 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Yükseköğretim programları ve Kontenjanları kılavuzunda
yer alan Tablo 8’deki ilgili alanlardan mezun olan
adayların alanından geliyorsa,
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x OBP )
b) Aday diğer alanlardan geliyorsa,
YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x OBP ) + ( 0,22 YGS-P )
2013-ÖSYS’de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek
sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına
yerleştirilmiş adayların ortaöğretim başarı puanları
ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecektir. Bu kural açık
öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de
uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları
veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan
programlarına 2013-ÖSYS’de yerleştirilen adaylara bu
kural uygulanmayacaktır.
Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak
üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday
sınavı kazanmış olacaktır.
Sınavlar sonunda sınavı kazanan adaylar ile yedekler
listesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ilan edilecek ve
aynı anda üniversitemizin www.omu.edu.tr internet
adresinde duyurulacaktır.
ÖN KAYIT KOŞULLARI VE İSTENEN BELGELER
1 2014 YGS’den puan türüne bakılmaksızın en az 160
puan almaları gerekir.
2 Ön kayıtlar internet üzerinden yapılacaktır.
3 2013 ÖSYS’de merkezi sistemle veya özel yetenek sınavı
ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların,
(Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık
öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları
hariç) durumlarını ön kayıt esnasında bildirmeleri
5
gerekmektedir. Bildirmedikleri halde durumları daha
sonra tespit edilen adayların kayıtları silinecektir.
4 Adaylar sınava gelirken yanlarında bir adet vesikalık
fotoğraf getireceklerdir.
5 Adaylar başvuru sırasında Lise Alanını ve kodunu
işaretleyecekler;
birinci aşamayı geçen adaylar
yanlarında onaylı diploma suretlerini getireceklerdir.
6 Adaylar sınav giderleri için OMÜ Ziraat Bankası
Şubesi TR89 000 100 147 909 712 395 5031 IBAN
hesabına 50 tl. ücret yatıracak ve dekontlarını tarayarak
internet başvurusu sırasında yükleyeceklerdir. Ayrıca
dekontların orjinallerini sınav sırasında yanlarında
bulunduracaklardır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü
ve Resim Bölümü 2014-2015 Öğretim Yılı Giriş/Özel
Yetenek Sınavı’nın ön kayıtları 7-18 Temmuz 2014
tarihleri arasında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi web sitesi
üzerinden gerçekleştirilecektir.
KESİN KAYIT
Sınavlar sonunda kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrencilerin ASIL ve YEDEK listesi ile kesin kayıt takvimi
ve gerekli belgeler üniversitemiz web sitesi duyurular
bölümünde ilan edilecektir.
İLETİŞİM
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Tel: 0362 445 01 18 İlkadım SAMSUN
www.omu.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content