close

Enter

Log in using OpenID

2013 Mali Yılı Eğitim Fakültesi Faaliyet Raporu

embedDownload
2013 MALİ YILI
EĞİTİM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU
Rize 2014
SUNUŞ
Fakültemiz, 3 Eylül 1997 tarih ve 23099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.09.1997
tarih ve 9892 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak
Rize ilinde kurulmuştur. 17 Mart 2006 tarihinde Rize Üniversitesinin kurulmasıyla Fakültemiz
Rize Üniversitesine devredilmiş, 11 Nisan 2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren İlköğretim ve Eğitim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik
Kanunu ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi adını almıştır. Fakültemiz halen Recep Tayyip
Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak Eğitim-Öğretim Faaliyetlerini sürdürmektedir.
Fakültemiz 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği
Programına 124 öğrenci alarak Eğitim-Öğretime başlamıştır. 2008-2009 Eğitim-Öğretim
yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programına, Sınıf Öğretmenliği II. Öğretim
programına, 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında da Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi
Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programına, 2012-2013 EğitimÖğretim yılında da Türkçe Öğretmenliği Programına öğrenci alarak, öğretmen yetiştirme
alanlarını genişletmiştir.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesi altında faaliyet gösteren Fakültemiz,
Üniversitemizin misyonuna uygun, ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye, genç nesillerin
yetiştirilmesinde söz sahibi olacak eğitim neferleri yetiştirmeye, eğitim alanındaki akademik
çalışmalarla ülkemizin bilimsel çalışmalarına katkı sağlamaya devam edecektir.
Fakültemizin gelişmesinde katkı sağlayan Fakültemizde görev yapmış dekanlarımıza,
akademik ve idari personelimize, iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Fakültemizi her
geçen gün daha nitelikli bir bilim yuvası haline getirme çalışmalarımız artarak devam
etmektedir. 2013 Yılı Faaliyet Raporumuzun gelecek yıllara ışık tutması temennisiyle saygılar
sunuyorum.
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU
Dekan
2
I- GENEL BİLGİLER
_______________________________________________________________________
A. Misyon ve Vizyon
Misyon
Eğitim Fakültesinin Misyonu, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sosyal sorumluluk
sahibi, bilimsel ve kültürel olarak donanımlı eğitimci ve bilim adamı yetiştirmektir.
Vizyon
Eğitim Fakültesinin Vizyonu, ulusal ve uluslar arası düzeyde öğrenciler tarafından
tercih edilen, evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren ve özgün araştırmalarıyla tanınan bir
fakülte olmaktır.
Fakültemiz bu misyon ve vizyonunu gerçekleştirirken aşağıdaki temel değerleri esas alacaktır:
 Adalet  Dürüstlük  Doğruluk  Sorumluluk  Evrensellik  Bilimsellik
 Akılcılık  Yenilikçilik  Akademik özgürlük  Verimlilik  Girişimcilik
 Güvenilirlik  Şeffaflık  İnsan odaklılık  Katılımcılık ve paylaşımcılık
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Fakülte; yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan ve kendisine
enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur ve
kanunla kurulur. Fakülte, genellikle her biri en az ayrı bir eğitim programı yürüten
bölümlerden oluşur. Bir eğitim programı uygulayan fakültelerde bir bölüm bulunur.
Dekan
Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya
dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul
ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı
olmak üzere fakültenin aylıklı öğretim üyeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı
olarak seçer. Dekan yardımcıları, dekanca en çok üç yıl için atanır.
Görevleri
 Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte
birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,
 Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında
rektöre rapor vermek,
 Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte
bütçesi ile ilgili fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,
 Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personel üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak,
 Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında
ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilerin gerekli
sosyal hizmetlerinin sağlanmasında, eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayım
faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
3
yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci
derecede sorumludur.
Fakülte Kurulu
Fakülte kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa
fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin
kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı
doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.
Görevleri
 Fakültenin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili
esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
 Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
 Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
Fakülte Yönetim Kurulu
Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç
profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur.
Görevleri
 Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
 Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile takviminin uygulanmasını sağlamak,
 Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
 Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,
 Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait
işlemleri hakkında karar vermek
 Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.
4
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Tablo I.1. Taşınmaz Alanların Dağılımı *
Mülkiyet Durumuna Göre
Taşınmaz Alanı (m2)
Yerleşke Adı
Üniversite
Maliye
Hazine
5
TOPLAM (m2)
Diğer
19.837,44
0
0
19.837,44 m2
m2
Not: Üniversitemiz Yönetim Kurulunca, mevcut (24.374,00m2 ) taşınmazın, (4.536,56 m2)’ si
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsis edilmiş olup, 2013 Yılı sonu itibariyle halen
(19.837,44 m2 ) Taşınmaz alan mevcuttur.
Çayeli Yerleşkesi
Tablo I.2. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanlar* (m2)
2009
2010
2011
2012
2013
Taşınmaz Alanların m2 si
4.500
8.152
8.152
Öğrenci Sayısı
1.061
1.727
2.383
2.102
2.355
Öğrenci Başına Düşen Taşınmaz Alanların
m2'si (Taşınmaz Alanların m2'si/Öğrenci
Sayısı)
4,241
4,720
3,420
11,595
8,424
24.374,
19.837,44
4
Tablo I.3. Mevcut Fiziki Kapalı Alanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (m2)
Birim Adı
Eğitim
Öğretim ve
Araştırma
Sağlık
Eğitim
Fakültesi
4.550
-
Barınm
İdar
a
Beslen Kült
i ve TOPLAM
Spor
(Lojma
me
ür
Diğe
(m²)
n)
r
3.52
2.137
410
520
11.137
0
Tablo I.4. Kapalı Alanların Dağılımı *
Kapalı Alan Miktarı (m2)
Yerleşke Adı
TOPLAM ( m2)
Üniversite
Maliye Hazine
Diğer
A BLOK
4.750
-
-
4.750
B BLOK
4.250
-
-
4.250
LOJMAN
2.137
-
-
2.137
TOPLAM
11.137
-
-
11.137
Tablo I.5. Yıllar İtibariyle Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanlar*
6
2009
2010
2011
2012
2013
Kapalı Alanların m2 si
4.750
4.750
9.000
9.000
9.000
Öğrenci Sayısı (Toplam Öğrenci)
1.061
1,727
2.383
2.102
2.355
Öğrenci Başına Düşen Kapalı Alanların m2 si
(Kapalı Alan m2'si/ Öğrenci Sayısı)
4,476
2,750
3,776
4,281
3,821
Tablo I.6. Taşıtlar *
Diferansiyeli
Göreve Tahsis
Edilmiş, Kuruma
Ait Taşıtlar
Otomobil
1
2
TOPLAM
1
2
Taşıtın Cinsi
Göreve Tahsis
Edilmiş, Hizmet
Alımı Yoluyla
Edinilmiş Taşıtlar
-
Adet
2
2
AÇIKLAMA: 1 Adet araç; Görev tahsisli olarak, diğer araç ise; Hizmet tahsis amaçlı
kullanılmaktadır.
1.2. Taşınır Malzeme Listesi
Tablo I.7. Taşınır Malzeme Listesi
Hesap Kodu
I. Düzey
Kodu
II. Düzey
Kodu
253
253
253
02
02
02
253
02
03
253
02
05
253
02
10
253
03
253
03
01
253
03
02
253
03
04
253
03
06
253
254
254
255
255
255
03
1
1
07
01
01
02
255
01
05
255
255
255
255
255
255
255
255
255
02
02
02
02
02
02
02
03
03
255
03
02
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
03
03
04
04
07
07
07
08
08
08
03
05
255
09
255
09
01
255
09
02
255
09
03
255
09
99
255
10
255
10
1
01
02
03
04
05
99
01
01
01
02
01
02
02
DAYANIKLI TAŞINIRLAR
Tesis, Makine ve Cihazlar
Makineler ve Aletler Grubu
İnşaat Makineleri ve Aletleri
Atölye Makineleri ve Aletleri
Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler
ile Aletleri
Matbaacılıkta kullanılan makine ve
aletler
Cihazlar ve Aletler Grubu
Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz
ve Araçları
Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve
Aletleri
Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri
Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve
Aletleri
Müzik Aletleri ve Aksesuarları
Karayolu Taşıtlar Gurubu
Otomobiller
Demirbaşlar Grubu
Döşeme ve Mefruşat Grubu
Temsil ve Tören Demirbaşları
Hastanede Kullanılan Demirbaş
Niteliğindeki Taşınırlar
Büro Makineleri Grubu
Bilgisayarlar ve Sunucular
Bilgisayar Çevre Birimleri
Teksir ve Çoğaltma Makineleri
Haberleşme Cihazları
Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları
Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu
Mobilyalar Grubu
Büro Mobilyaları
Misafirhane, Konaklama ve Barınma
Amaçlı Mobilyalar
Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları
Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler
Yemekhane Grubu
Yemek Hazırlama Ekipmanları
Kütüphane Demirbaşları Grubu
Kütüphane Mobilyaları
Basılı Yayınlar
Eğitim Demirbaşları Grubu
Eğitim Mobilyaları ve Donanımları
Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar
Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar
Grubu
Doğa Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Salon Sporlarında Kullanılan
Demirbaşlar
Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar
Diğer Spor Amaçlı Kullanılan
Demirbaşlar
Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı
Demirbaşlar Grubu
Kontrol ve Güvenlik Sistemleri
Ölçü Birimi
Miktar
Adet
14,00
Adet
36,00
Adet
16,00
Adet
5,00
Adet
1,00
Adet
8,00
Adet
141,00
Adet
83,00
Adet
8,00
Adet
2,00
Adet
13,00
Adet
43,00
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
Adet
357,00
30,00
4,00
83,00
111,00
7,00
Adet
1.369,00
Adet
5,00
Adet
Adet
247,00
92,00
Adet
2,00
Adet
Adet
27,00
250,00
Adet
Adet
524,00
529,00
Adet
48,00
Adet
8,00
Adet
12,00
Adet
1,00
Adet
3
7
255
10
Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve
Araçları
TOPLAM:
03
Adet
34,00
4.113,00
1.3- Eğitim Alanları, Derslikler ve Ofisler
Tablo I.8. Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı
Anfi
(Adet)
Sınıf
(Adet)
Bilgisayar
Laboratuvarı
(Adet)
Diğer Lab
(Adet)
TOPLAM
(Adet)
0–50 Kişilik
-
10
2
2
14
51–75 Kişilik
-
16
-
1
17
76–100 Kişilik
-
-
-
-
-
101–150 Kişilik
-
-
-
-
-
151–250 Kişilik
-
-
-
-
-
251–Üzeri Kişilik
-
-
-
-
-
26
2
3
31
TOPLAM
Tablo I.9. Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı (Adet) *
Eğitim
Fakültesi
TOPLAM
Büro
Derslik (Anfi+Sınıf)
65
26
Laboratuvar
(Bilgisayar+Diğer)
5
65
26
5
8
Diğer
29
29
Tablo I.10. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları (I.Öğretim)
2009
Yılı
2010
Yılı
2011
Yılı
2012
Yılı
2013
Yılı
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)
16
17
27
25
26
Öğrenci Sayısı ( I. Öğretim)
743
956
1.291
1.282
1.581
0,022
0,018
0,021
0,019
0,016
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
(Derslik Sayısı/Öğrenci Sayısı)
Tablo I.11. Yıllara Göre Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayıları (II.Öğretim)
2009
Yılı
2010
Yılı
2011
Yılı
2012
Yılı
2013
Yılı
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)
16
17
27
25
26
Öğrenci Sayısı (II. Öğretim)
313
691
1.092
794
773
0,051
0,025
0,025
0,031
0,034
Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı
(Derslik Sayısı/Öğrenci Sayısı)
Not: 2013 Yılı içerisinde, B Blok Bodrum katta Drama Dersliği (98 m2 ) oluşturularak
kullanıma açılmıştır.
Tablo I.12. Dersliklerin Fiziki Durumu
I.
Dersliklerin Öğretim
Dersliklerin Doluluk Oranı
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf) Oturak Sayısı Öğrenci ( Dersliklerin Oturak Sayısı/Örgün
Sayısı
Öğretim Öğrenci Sayısı) *100
26
1.568
1.581
99
9
Tablo I.13. Dersliklerin Teknolojik Donanımı
Derslik
Sayısı
(Anfi+Sınıf)
26
Projeksiyon
Cihazı Olan
Derslik sayısı
Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı Oranı
(Derslik Sayısı / Projeksiyon Cihazı Olan Derslik
Sayısı)*100
24
92
Tablo I.14. Yıllar İtibariyle Dersliklerin Teknolojik Donanımı
2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı
2013
Yılı
Derslik Sayısı (Anfi+Sınıf)
16
17
27
25
26
Projeksiyon Cihazı Olan Derslik Sayısı
16
17
27
25
24
Dersliklerdeki Projeksiyon Cihazı
Oranı(Derslik Sayısı/Projeksiyon
Cihazı Olan Derslik Sayısı)*100
100
100
100
100
92
Not: 2013 Yılında iki (2) derslik Akıllı Tahta ile donatıldığından Projeksiyon Cihazları
kaldırılmıştır.
1.4- Sosyal Alanlar
Tablo I.15. Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar
Sayısı (Adet)
Kapalı Alanı (m2)
Kapasitesi (Kişi)
Öğrenci Yemekhanesi
1
185
120
Personel Yemekhanesi
1
45
24
Kantin
1
180
100
Kafeterya
-
-
-
3
410
244
Bölümler
TOPLAM
AÇIKLAMA: Yemekhane aynı kapalı alan içerisinde Personel ve Öğrenci yemekhanesi
şeklinde ayrı ayrı bölümlenmiş olup, yemekler öğrenci ve personel tarafından dönüşümlü şekilde
yemek yenilmektedir.
Tablo I.16. Sosyal Tesisler
Oda Sayısı
Yatak Sayısı
Toplam Kapasite
Misafirhane
-
-
-
Uygulama Oteli
-
-
-
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
-
-
-
NOT:
Fakültemize ait sosyal tesis bulunmamaktadır.
Tablo I.17. Lojmanlar*
Kapalı Alan m2
1 Odalı
2 Odalı
3 Odalı
Diğerleri
Boş
-
-
-
-
Dolu
-
-
20
-
2,137
TOPLAM
-
-
20
-
2,137
10
Tablo I.18. Spor Tesisleri
Bölümler
Kapalı Spor Tesisleri
Sayısı
(Adet)
Alanı (m2)
-
-
Açık Spor Tesisleri (Etrafı tel Kafes
çevrili)
1
510
TOPLAM
1
510
Açıklamalar
Basketbol, Voleybol ve
Tenis Oyunları için
tasarlanmış Çok amaçlı bir
komplekstir.
AÇIKLAMA: Fakültemiz Kapalı spor alanları/tesisleri mevcut değildir. Beden Eğitimi Dersleri ve
Sportif faaliyetler, Çayeli İlçe merkezinde mevcut olan İlçe Spor Müdürlüğü bünyesindeki kapalı spor
salonunda icra edilmektedir.
Tablo I.19. Toplantı-Konferans Salonları
Kapasitesi
0–50 Kişilik
Toplantı
Salonu/Seminer Salonu
Konferans Salonu
TOPLAM
2
-
2
1
1
1
3
51–75 Kişilik
76–100 Kişilik
101–150 Kişilik
151–250 Kişilik
251–Üzeri Kişilik
TOPLAM
2
11
2- Örgüt Yapısı
12
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1-Paket Programları ve Bilgisayarlar
Tablo I.21. Paket Programları ve Bilgisayarlar
İdari Amaçlı
(Adet)
Eğitim
Amaçlı
(Adet)
Araştırma
Amaçlı (Adet)
TOPLAM
-
-
-
-
22
107
-
129
Thin Client (İnce İstemci)
Bilgisayar (B.Say.Lab. için)
-
90
-
90
Taşınabilir Bilgisayar
-
19
3
22
Cinsi
Paket Programlar
Masa Üstü Bilgisayar
AÇIKLAMA: 1) Araştırma amaçlı mevcut bulunan 3 Adet Taşınabilir bilgisayardan 2’si; TÜBİTAK
proje kapsamında TÜBİTAK’ın desteği ile, 1 Adedi ise; BAP kapsamında alınarak Fakültemiz
zimmetine dahil edilmiştir.
Tablo I.22. Yıllar İtibariyle Bilgisayar Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
71
111
151
122
129
-
-
-
90
90
Taşınabilir Bilgisayar
5
5
6
22
22
TOPLAM
76
116
157
234
241
Cinsi
Masa Üstü Bilgisayar
Thin Client (İnce İstemci)
Bilgisayar (B.Say.Lab. için)
Tablo I.23. Bilgisayar Laboratuvarı Bilgileri
Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı
2
Laboratuvarda Bulunan Bilgisayar Sayısı
90 (Thin Client – İnce İstemci)
Tablo I.24. Bilgisayar Laboratuvarlarının Yıllar İtibariyle Gelişimi
2009
2010
2011
2012
2013
Bilgisayar Laboratuvarı Sayısı
1
2
2
2
2
Laboratuvarda Bulunan Bilgisayar Sayısı
41
72
72
90
90
13
Tablo I.25. İnternet Erişimi ve Kullanımı
Kablosuz İnternet Erişiminin Yapıldığı Alan(m2)
5.500 m2
3.2- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Tablo I.27. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Projeksiyon
2
Eğitim
Amaçlı
(Adet)
39
Tepegözler
-
5
-
5
Akıllı Tahta
-
2
-
2
Akıllı Tahta Seti
Kesintisiz Güç
Kaynağı
Server (Raf Sunucu)
-
2
-
2
1
6
-
7
-
2
-
2
Switchler
İletişim Ağ Cihazları
(Wireless)
Klima
4
-
-
4
-
11
-
11
2
1
-
3
Barkot Okuyucu
1
-
-
1
Baskı Makinesi
-
2
-
2
Fotokopi Makinesi
1
2
-
3
Telefon Makinesi
67
-
-
67
Faks
Yazıcı (Barkot
Yazıcısı Dahil)
Harici Yedekleme
Cihazı (Harddisk)
Kart Okuyucular
1
-
-
1
20
3
3
26
-
1
-
1
3
-
-
3
Fotoğraf Makinesi
-
-
4
4
Kameralar
-
-
-
-
Televizyonlar
2
9
-
11
Tarayıcılar
2
1
-
3
Müzik Setleri
-
5
-
5
Kronometre
Mikroskoplar
(Binöküler)
-
1
-
1
-
24
-
24
Cinsi
İdari Amaçlı
(Adet)
Araştırma
Amaçlı (Adet)
Toplam
2
43
14
Tablo I.28. Laboratuvarlarda Bulunan Cihazlar
Cihazın Adı
Hangi Kaynaktan Alındığı
(Bütçe, Tübitak, Bap, Bağış
vb.)
Adet
Dizüstü Bilgisayar
TÜBİTAK Projesi
2
Dizüstü Bilgisayar (Mini Netbook)
BAP Genel Proje
1
Thin Client (İnce İstemci)
Bütçe
90
Server (Raf Sunucular)
Bütçe
2
Projeksiyon Cihazı
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
2
Laser (Renkli) Yazıcı
Laser (Renkli) Yazıcı
Fotoğraf Makinesi
Fotoğraf Makinesi
Kronometre (Dijital Ekran)
Optik ve Mekanik Devir Hızı Ölçüm Cihazı
Teraziler (Hassas Terazi)
BAP
TÜBİTAK Projesi
BAP
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
TÜBİTAK Projesi
2
1
2
2
1
1
1
Teraziler (Hassas Terazi)
Bütçe
1
Teraziler
Bütçe
15
Hidrostatik Terazi
Bütçe
8
Analitik Terazi
Bütçe
2
Mikrometre
Bütçe
7
Ampermetre
Bütçe
36
Voltmetre
Bütçe
25
Multimetre- Avometre
Bütçe
8
Ohmmetre (Direnç ölçer)
Elektromagnetik Özellikleri Ölçme ve Test
Cihazı
Bütçe
16
Bütçe
7
Barometrik, Atmosferik Basınç Ölçüm Cihazları
Bütçe
8
Etüv
Bütçe
1
Su Saflaştırma Cihazı
Bütçe
1
Masaüstü Santrifüj
Bütçe
1
Vakumlu Desikatör
Bütçe
2
Vakumsuz Desikatör
Bütçe
2
Çeker Ocak
Bütçe
1
Binoküler (Optik) Mikroskop
Bütçe
24
Trinoküler Mikroskop (Nikon Marka)
Bütçe
1
Pistonlu Hava Kompresörleri
Bütçe
9
Elektr. Dijital Termometre
Bütçe
8
Alkollü Kimya Termometresi
Bütçe
8
Zaman Kayedici ve Telem Şeridi
Bütçe
8
AC-DC Çevriciler (Konvertör)
Bütçe
7
15
Basınç Ölçme Cihazları
Termal Analiz ve Isıl Özellikleri Ölçme Cih.
(Kuru Kalorimetre Tk.)
Bütçe
8
Bütçe
8
Young Deney Seti
Bütçe
1
Hook Kanunu Deney Seti
Bütçe
7
İki Boyutlu Uzayda Çarpışma Deney Seti
Bütçe
6
Maxwell Çarkı
Bütçe
1
Dalga Leğeni Tk.
Bütçe
2
Serbest Düşme Deney Seti
Bütçe
2
Metallerin Boyca Genleş.Deney Seti
Bütçe
1
Basit Sarkaç 3 lü Deney Seti
Bütçe
1
Kuvvet Tabanlı Deney Seti
Bütçe
1
Lazerli Optik Deney Seti
Bütçe
1
Katı ve Sıvıların Öz Isılarının Belirlenmesi Deney Seti
Bütçe
2
Temel Optik Deney Seti
Bütçe
1
Hava Rayı Deney Seti
Bütçe
1
Mikroskop Hazır Preparat Seti (50 Parçalı)
Bütçe
2
Bakterileri Öğretme Setleri
Bütçe
12
Eğik Düzlem Seti
Bütçe
8
Işık veya Fotograf Apareyleri Seti
Bütçe
8
Yerçekimi Modelleri veya Model Setleri
Bütçe
14
VAN DE GRAFF Jeneratörleri
İnsan Bedeni veya Vücut Parçası veya Organ
Modelleri
Bütçe
2
Bütçe
16
Hücre Modelleri
Bütçe
1
Bitki Gövdesi veya Paçası veya Organ Modelleri
Bütçe
3
Kimya Sınıfı Setleri
Bütçe
96
Kimya Gösteri Setleri
Bütçe
12
Teleskoplar
BAP Proje
40
Teleskop
TÜBİTAK Proje
1
Yer Küre Modeli
BAP Proje
40
Mıknatıslık Apareyleri
BAP Proje
40
Pusula
BAP Proje
40
Pusula
Bütçe
7
Mıknatıslık Apareyleri
Bütçe
41
Parçalara Ayırma Setleri
Bütçe
14
16
4- İnsan Kaynakları
4.1- Akademik Personel
Tablo I.29. Akademik Personel *
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Dolu
Boş
Toplam
Unvan
Profesör
0
0
0
Doçent
4
0
4
Yrd. Doçent
24
0
24
Öğretim Görevlisi
18
0
18
Okutman
1
0
1
Uzman
0
0
0
Çevirici
0
0
0
Eğitim- Öğretim Planlamacısı
0
0
0
Araştırma Görevlisi
25
0
25
TOPLAM
72
0
72
Unvan
Tablo I.30. Akademik Personel Değişim Tablosu*
2009
2010
2011
2012
Yılı
Yılı
Yılı
Yılı
2013
Yılı
Profesör
0
0
0
0
0
Doçent
1
1
1
3
4
Yardımcı Doçent
13
16
16
21
24
Öğretim Üyeleri Toplamı
14
17
17
24
28
Öğretim Görevlisi
14
15
18
18
18
Okutman
2
2
2
1
1
Araştırma Görevlisi
25
36
39
16
25
Uzman
Öğretim Üyesi Dışındaki Akademik
Personel Toplamı
0
0
0
0
0
41
53
59
35
44
TOPLAM
55
70
76
59
72
Not: 2012 yılındaki akademik personel sayısındaki azalma, ÖYP kapsamındaki araştırma görevlilerinin
Yüksek Lisans/Doktora yapmak üzere diğer üniversitelere görevlendirilmesi ve YÖK kararıyla Fakültemiz
bünyesinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü öğretim elemanlarının kadrolarıyla birlikte
İlahiyat Fakültesine aktarılmasından kaynaklanmaktadır.
17
Tablo I.31. Yabancı Uyruklu Akademik Personel *
Unvan
Doçent
Geldiği Ülke
Azerbaycan
Çalıştığı Bölüm
Kişi Sayısı
İlköğretim Bölümü 1
Tablo I.32. Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde-Kurumlarda Görevlendirilen
Akademik Personel *(2547 s.k. 35.mad.,38.mad. vb)
Unvan
Arş. Gör. Nurullah TAŞ
Çalıştığı Bölüm
Görevlendirildiği Kurum
BÖTE BÖLÜMÜ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
1
Arş.Gör. Volkan AVŞAR
ANKARA ÜNİV.
Arş.Gör. İlkay Doğan TAŞ
Arş. Gör. Muhammet AKINCI
ANKARA ÜNİV.
AKDENİZ ÜNİV.
Arş. Gör. Seçil ARSLAN
Arş. Gör. İsmail KARSANTİK
Arş.Gör. Serkan Volkan SARI
HACETTEPE ÜNİV.
EĞİTİM BİLİMLERİ MARMARA ÜNİV.
BÖLÜMÜ
K. T. Ü.
Arş.Gör. Çiğdem BERBER
ÇELİK
Arş.Gör. Emre ER
K. T. Ü.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Arş.Gör. Elanur YILMAZ
ODTÜ
Arş.Gör. Aslıhan ALYILDIZ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Arş.Gör. Nilüfer Bircan KAYA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
K. T. Ü.
Arş.Gör. Betül AYDIN
Arş.Gör. Seyhan ERYILMAZ
Arş.Gör. Fatih ÖZTÜRK
İLKÖĞRETİM
BÖLÜMÜ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ODTÜ
Arş.Gör. Ciğdem BAKİ PALA
MARMARA ÜNİV.
Arş.Gör. Sevilay BULUT
TOPLAM
18
K. T. Ü.
Arş.Gör. Fatma AY
Arş.Gör. İsa YILMAZ
9
7
TÜRKÇE EĞİTİMİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMÜ
ANKARA ÜNİV.
2
19
Tablo I.33. Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik
Personel *
Başka Üniversitelerden Fakültemizde görevlendirilen akademik Personel
bulunmamaktadır.
Tablo I.34. Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı *
23 yaş ve 23-30
31-35
altı
yaş
yaş
36-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş üzeri
Kişi Sayısı
1
24
14
13
15
5
Yüzde
3
34
19
18
20
6
Tablo I.35. Akademik Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı*
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl üzeri
Kişi Sayısı
11
16
9
13
9
14
Yüzde
15
22
13
18
13
19
Tablo I.36. Yıl İçinde Üniversitemizde Göreve Başlayan Akademik Personel*
Unvanı
Adı Soyadı
Başlama Tarihi
Doç. Dr.
Halis Türker BALAYDIN
09.10.2013
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Âdem BELDAĞ
18.02.2013
Ali Faruk YAYLACI
04.03.2013
Yrd. Doç. Dr.
Esra Ekinci ÇELİKPAZU
29.04.2013
Öğr. Gör.
Zeynep KUVVET
29.01.2013
Arş. Gör. Dr.
Fazilet TAŞDEMİR
27.11.2013
Arş. Gör. Dr.
Ercan ÖZDEMİR
02.10.2013
Arş. Gör. Dr.
M. Ahmet TOKDEMİR
30.09.2013
Arş. Gör. Dr.
Enes GÖK
24.10.2013
Arş. Gör.
Abdul Samet BALCI
05.09.2013
Arş. Gör.
Merve Hülya KİBAR
05.09.2013
Arş. Gör.
Neslihan UZUN
05.09.2013
Arş. Gör.
Sümeyye ERENLER
09.09.2013
Arş. Gör.
Muhammet Yasin YASSIKAYA
12.11.2013
19
Tablo I.37. Yıl İçinde Üniversitemizden Ayrılan Akademik Personel*
Unvanı
Adı Soyadı
Birimi
Nedeni
Arş. Gör.
Arş. Gör.
Muhammet AKINCI
Seçil ARSLAN
EĞİTİM
BİLİMLERİ
BÖLÜMÜ
Arş. Gör.
İsmail KARSANTİK
Nurullah TAŞ
BÖTE Bölümü
Arş. Gör.
35.Mad. Naklen
Atama
4.2- İdari Personel
Tablo I.38. İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) *
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler Sınıfı
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
Sınıfı
11
0
1
1
12
1
-
-
-
Yardımcı Hizmetli Sınıfı
TOPLAM
2
13
2
2
15
Tablo I.39. İdari Personelin Kadrolara Göre Dağılımı
Kadro Unvanı
Fakülte Sekreteri
Şef
Sekreter
Teknisyen
Hizmetli
Adet
1
0
0
0
2
Kadro Unvanı
Ayniyat Saymanı
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Şoför
Adet
1
2
6
1
TOPLAM 13
Tablo I.40. İdari Personelin Eğitim Durumu*
Kişi Sayısı
Yüzde
İlköğretim Lise
1
3
Ön Lisans
3
Lisans
6
Y.L. ve Dokt.
0
7,70
23,10
46,15
0
23,10
Tablo I.41. İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı*
1-3 yıl
4-6 yıl
7-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl
üzeri
Kişi Sayısı
6
1
0
2
0
4
Yüzde
46,15
7,70
0
15,38
0
30,76
20
Tablo I.42. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı*
23 yaş ve altı 23-30 yaş 31-35 yaş 36-40 yaş 41-50 yaş 51 yaş üzeri
Kişi Sayısı
0
5
3
1
2
2
Yüzde
0
38
23
8
15,5
15,5
Tablo I.43. Üniversitemizde Göreve Başlayan İdari Personel Listesi*
Unvanı
Memur
Adı Soyadı
Başlama Tarihi
Abdul Kerim DERECİ
12.08.2013
Tablo I.44. Üniversitemizden 2013Yılında Ayrılan İdari Personel Listesi*
Unvanı
Adı Soyadı
Teknisyen
Leyla YILDIZ GÜNEN
Nedeni
Kurumlar Arası Naklen Atanma
(MKÜ Üniv.)
4.3- İşçiler
Fakültemizde İşçi Statüsünde çalışan personel bulunmamaktadır.
21
Tablo I.48. Çalışanların Kadın Erkek Personel Dağılımı Sayıları *
Kadın
Erkek
Toplam
K%
E%
Akademik Personel
32
40
72
44
56
İdari Personel
2
11
13
15
85
TOPLAM
34
51
85
40
60
Tablo I.49. Hizmet Alımı Yoluyla Çalışan Özel Güvenlik Elemanı ve Temizlik Elemanı
Sayısı*
2009 Yılı
2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı
Özel Güvenlik Elemanı Sayısı
3
4
4
9
9
Özel Temizlik Elemanı Sayısı
5
7
8
11
11
Tablo I.50. Özel Güvenlik Personeli Başına Düşen Açık Taşınmaz Alan
Açık Alan m2 si
10.837,84 m2
Güvenlik Personel Sayısı
9
Güvenlik Personeli Başına Düşen Açık Alan
(Açık Alan /Güvenlik Personel Sayısı)
1.204 m2
Tablo I.51. Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan*
Kapalı Alan m2 si
9.000 m2
Temizlik Personel Sayısı
11
Temizlik Personeli Başına Düşen Kapalı Alan
(Kapalı Alan /Temizlik Personel Sayısı)
818 m2
5- Sunulan Hizmetler
5.1.Eğitim Hizmetleri
Tablo I.52. Yıllara Göre Öğrenci Sayıları *
Birim
2009 Yılı
1.061
Eğitim Fakültesi
2010 Yılı
2011 Yılı
1.727
2.383
22
2012 Yılı
2013 Yılı
2.102
2.355
Not:2013 Yılında görülen öğrenci artışı, İlahiyat Fakültesine devredilen İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı 2010, 2011 kayıtlılarının Fakültemize tekrar devredilmesinden
kaynaklanmaktadır.
Tablo I.53. Öğrencilerin I. ve II. Öğretim Dağılımı *
I. Öğretim
Birimin Adı
K.
E.
II. Öğretim
Top.
K.
Eğitim Fakültesi
Fen Bilgisi
Öğretmenliği
İlk. Din Kültürü ve
Ahlak Bil.Öğretmenliği
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
999
583
1582 490
138
75
213
106
68
270
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
E.
Top.
Toplam
K.
E.
Genel
Toplam
283
773
1489
866
2355
65
34
99
203
109
312
174
97
77
174
203
145
348
135
405
128
54
182
398
189
587
323
162
485
155
67
222
478
229
707
105
107
212
45
51
96
150
158
308
57
36
93
-
-
-
57
36
93
Tablo I.55. Faal / Faal Olmayan Programlar
Faal Olan Programlar
Faal Olmayan Programlar
( Kurulmuş Olup Ancak Faaliyete
Geçmeyen Programlar )
Fen Bilgisi Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği (II.Öğretim)
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bil. Öğretmenliği
İlk. Din Kültürü ve Ahlak Bil.Öğretmenliği(II.Öğretim)
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (II.Öğretim)
Sınıf Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği (II.Öğretim)
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (II.Öğretim)
Türkçe Öğretmenliği
Birim Adı
Eğitim Fakültesi
Tablo I.56. Yıllar İtibariyle Aktif Program Sayıları
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
6
10
10
8
2013 Yılı
11
Tablo I.57. Hazırlık Eğitimi Verilen Program Sayısının Toplam Program Sayısına
Oranı
Hazırlık Eğitimi Verilen
Program Sayısı
0
Oranı(%)
(Hazırlık Eğitimi Verilen
Program Sayısı /Toplam
Program Sayısı )*100
Toplam Program Sayısı
0
0
Tablo I.58. Hazırlık Sınıfında Okuyan Öğrenci Sayısının Toplam Öğrenci Sayısına
Oranı *
Birim/Bölüm Adı
0
Hazırlık Sınıfı Toplam Öğrenci
Okuyan Öğrenci
Sayısı
Sayısı
Oranı*
(Hazırlık Sınıfı Okuyan
Öğrenci Sayısı / Toplam
Öğrenci Sayısı)*100
0
0
0
23
Tablo I.59. Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı *
Eğitim
Fakültesi
ÖSYM
Kontenjanı
ÖSYM
Sonucu
Yerleşen
Kayıt
Yaptıran
Boş
Kontenjan
Doluluk Oranı
YGS LYS YGS LYS YGS LYS YGS LYS YGS
Fen Bilgisi
Öğretmenliği
İlköğretim
Matematik
Öğretmenliği
Sınıf
Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Türkçe
Öğretmenliği
TOPLAM
LYS
57
57
59
0
%100
105
105
104
4
%99
125
125
125
4
%99
55
55
56
1
%100
50
50
51
1
%100
392
392
395
10
%99,5
Tablo I.60. Yıllar İtibariyle Öğrenci Kontenjanı Doluluk Oranları
Lisans
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013Yılı
%100
%100
%100
%100
%99,5
Tablo I.61. 2013 Yılı Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Geldikleri İllere Göre Dağılımı*
İller
Öğrenci Sayısı
Kayıt Yaptıran Öğrenci İçindeki Oranı (%)
TRABZON
45
11,39
RİZE
41
10,38
ARTVİN
17
4,30
K.MARAŞ
12
3,04
SAMSUN
12
3,04
Diğer iller
268
67,85
TOPLAM
395
100
Not: Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerimiz çoğunluğu bölgemizdeki illerden gelmektedir.
24
Tablo I.62. Lisans Programlarına 2013 Yılında Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezun
Oldukları Eğitim Durumuna Göre Dağılımı*
Tercih Sırası
Öğrenci Sayısı
Yüzdesi %
Fen Lisesi Mezunu
1
0,25
Anadolu Lisesi Mezunu
43
10,89
Meslek Lisesi Mezunu
11
2,78
Genel Lise Mezunu
340
86,08
TOPLAM
395
100
Not: Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerimiz çoğunluğunu Genel Lise mezunları oluşturmaktadır.
Tablo I.63. 2013 Yılı Lisans ve Önlisans Programlarına Kayıt Yaptıran Öğrencilerin
Tercih Sıralarına Göre Dağılımı*
Lisans
Ön Lisans
Tercih Sırası
Öğrenci
Sayısı
Yüzdesi Tercih
%
Sırası
Öğrenci
Sayısı
Yüzdesi
%
1-5 arasında tercih edenler
243
61,52
0
0
0
6-10 arasında tercih yapanlar
65
16,46
0
0
0
11-15 arasında tercih yapanlar
38
9,62
0
0
0
15 ve yukarısında tercih yapanlar 49
12,41
0
0
0
TOPLAM
100
0
0
0
395
Not: Yeni Kayıt yaptıran öğrencilerimiz çoğunluğu Fakültemiz programlarını ilk 5 tercihte
bulunmuşlardır.
25
Tablo I.64. Yatay Geçişle 2013 Yılında Üniversiteye Gelen, Üniversiteden Ayrılan,
Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri *
Program
Kurum İçi
Kurum Dışı
Gelen
Giden
Sınıf Öğretmenliği
7
25
0
0
İlk. Mat. Öğretmenliği
6
16
0
0
Fen Bil. Öğretmenliği
1
2
0
0
Sosyal Bil. Öğretmenliği
2
6
0
0
Türkçe Öğretmenliği
5
5
0
0
İlk. Din Kül. ve Ah. Bil. Öğr.
-
4
0
0
21
58
0
0
TOPLAM
Gelen
Giden
Tablo I.67. Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki
Nedenlerle) *
Ayrılanların (Kaydı Silinenlerin) Sayısı
Kendi
Öğr. Ücr. Başarısızlık
TOPLAM
İsteğiyle
Yük. Öğ.
Program
Ve Katkı
(Azami
Diğer
kaydı
Çıkarma
payı Yat.
Süre)
silinenler
13
Sınıf Öğretmenliği
13
Fen Bilgisi Öğr.
5
İlk. Mat.
Öğretmenliği
7
-
-
-
-
5
-
-
-
-
7
Tablo I.68. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri
-
-
-
-
1
-
-
2
1
3
4
2
6
Sosyal B.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
3
4
Fen Bilg.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
3
4
Mat.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
4
1
3
4
Türkçe
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
4
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
-
-
1
6
4
9
9
13
22
Kız
Kız
Toplam
-
Erkek
Toplam
Toplam
Erkek
-
Erkek
Kız
Toplam
Erkek
2013 Yılı
Kız
2012Yılı
Sınıf Öğr
Birimi
Toplam
2011Yılı
Erkek
2010 Yılı
Kız
2009Yılı
26
Tablo I.69. 2013 Yılı Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar *
Yük. Öğ.
Çıkarma
2 Yarı Yıl
Uzakl.
-
-
1 Yarı Yıl 1 Hafta- 1 Ay
Kınama
Uzakl.
Arası Uzakl.
-
1
Uyarma
TOPLAM
-
1
-
Tablo I.70 Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Sayıları *
2009 Yılı
2010 Yılı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
Kız
45
48
66
156
272
Erkek
84
71
45
109
187
Toplam Öğrenci Sayısı
129
119
111
265
459
5.4 Kütüphane Hizmetleri
Tablo I.83. Kütüphane Kaynakları*
Bölümü
Kitap
Elektronik
Yayın
Periyodik Yayın
Diğerleri
TOPLAM
27
Tıp
29
-
-
-
29
Fen
647
-
-
-
647
Sosyal
5656
1624
-
-
7380
Diğerleri
327
-
-
327
TOPLAM
6659
-
-
8283
1624
Tablo I.84. Kütüphane Kullanım Oranları*
Kütüphane Adı
Eğitim Fak.
Kütüphaneden
Yararlanan Kişi
Sayısı
2000
Ödünç Verilen
Kitap sayısı
1745
Ödünç Kitap
Verilen Kişi
Sayısı
568
Tablo I.85. Abone Olunan Veri Tabanları*
Fakültemizce abone olunan veri tabanı bulunmamaktadır.
Tablo I.86. Yıllara Göre Kitap Sayıları* *
2009
2010
8090
8190
2011
2012
8377
2013
7900
8283
5.5 .Faaliyet Bilgileri
Tablo I.87. Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri
Ödül Türü
2009
2010
2011
2012
2013
TOPLA
M
Bilim Ödülü
-
-
-
-
-
-
Bilimde Hizmet Ödülü
-
-
-
-
-
-
Bilimde Teşvik Ödülü
-
-
-
-
-
-
Sanat Ödülü
-
-
-
-
-
-
Sanatta Hizmet Ödülü
-
-
-
-
-
-
Sanatta Teşvik Ödülü
-
-
-
-
-
-
Araştırma Başarı Ödülü
-
-
-
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
-
-
-
Tablo I.88. Biriminiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
Etkinlik
Türü
Konferans
Düzenlenen Etkinliğin Adı
“Safahat’ın Işığında İstiklal Marşı”
Prof. Dr. Muhsine BÖREKÇİ
Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
“Günlük Hayatta Matematik”
Prof. Dr. Hilmi HACISALİHOĞLU ile Prof. Dr. Hüseyin
HALİLOW
“Türk-Ermeni Münasebetleri”
Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ
Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi
“Fiziksel Olayların Matematiksel Yorumu”
Doç. Dr. Azad BAYRAMOW
Düzenleme
Tarihi
22.03.2013
02.04.2013
26.04.2013
14.05.2013
28
RTEÜ Eğitim Fak. Y. Uyruklu Öğretim Üyesi
Panel
“Müzecilik: Dünü, Bugünü, Yarını”
Yrd. Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
23.05.2013
Atatürk Üniv. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
“Her Yönüyle Öğretmen Olabilmek”
Doç. Dr. Suat UNGAN
08.11.2013
KTÜ Fatih Eğitim Fak. Öğretim Üyesi
“Sağlıklı Yarınlar”
Rize Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr. Fatma KAZANCI,
18.12.2013
Yeşilay Derneği Rize Temsilcisi Bayram Ali KAVALCI
“ Hakkını Bil, Bilinçli Tüket”
25.12.2013
Şaban YAKICI-Rize Ticaret İl Müdür V.
“Türk Dünyası ve Medeniyet Tasavvurumuz”
Prof. Dr. Orhan KAVUNCU
27.12.2013
Ankara Üniv. Ziraat Fak. Öğretim Üyesi
“Atık Yağlar”
Suzan AVCI /Rize Belediyesi Çevre Mühendisi
Hızır Osman ASLIYÜREK/ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Ziraat
19.04.2013
Mühendisi
Osman YILMAZ/ Deha Biodizel Firması’nın Karadeniz Bölge
Müdürü
“Kıbrıs Türk Kültürü ve Edebiyatı”
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU/ RTEÜ Eğit. Fak. Dekanı
06.05.2013
Okt. Harid FEDAİ/Doğu Akdeniz Üniv. Öğretim Elemanı
M. Sabri KOZ /Yapı Kredi Yayınları Editörü
“Yunus Emre Özelinde Edebiyat ve Bilgelik”
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU -Yazar-Sadık
13.05.2013
YALSIZUÇANLARŞair-Yazar-Mustafa AYDOĞAN
“Kadın Erkek El Ele Mutlu Geleceğe”
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOKSOY/ RTEÜ Eğit. Fak. Öğretim Üyesi
Ayça ABACI (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Uzmanı)
Salih ÇİÇEK (Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü Grup Amiri)
Necati HUTOĞLU (Emekli İmam-Hatip)
Seminer
Sergi
TOPLAM
14.05.2013
“Bilişim Suçları”
29.03.2013
Bilişim Suçları Mücadele Uzmanı Eyüp KUVVETLİ
Rize Emniyet Müdürlüğü
“Geçmişten Geleceğe Çağdaş Yaklaşımlar”
02.05.2013
Rauf Tuncer Resim Sergisi
“Materyal Tasarımı Sergisi”
25.05.2013
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı Öğrencileri
“Materyal Tasarımı Sergisi”
27.12.2013
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programı Öğrencileri
2013 yılında 9 Konferans/ 4 Panel/ 1Seminer/ 3 Sergi Toplam 17 Etkinlik
gerçekleştirilmiştir.
29
Tablo I.89. Yıllar İtibariyle Biriminiz Tarafından Düzenlenen Sempozyum ,Kongre ve
Konferans Sayıları
Düzenleme Sayısı
Etkinlik Türü
2009
2010
2011
2012
2013
Sempozyum
0
0
0
1
0
Kongre
0
0
0
0
0
Konferans
2
0
0
0
9
Panel
Seminer
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
Tablo I.90. Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği Verilen Öğretim Elemanı
Sayısı
Adı Soyadı
Prof.Dr.Orhan Kemâl
TAVUKÇU
Prof.Dr.Orhan Kemâl
TAVUKÇU
Doç. Dr. Cemalettin İPEK
Gittiği Yer
Katıldığı Etkinlik
(Kongre ,Sempozyum ,vb.)
Destek
Tutarı
Bosna Hersek 1.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı kongresi
Türk Dilinin ve Edebiyatının Bugünkü Sorunları
İstanbul
ve Çözümleri II. Uluslararası sempozyumu
1500TL
Van
II. Uluslararası Mesnevi Sempozyumu
196TL
Doç. Dr. Yılmaz GEÇİT
Antalya
3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
302TL
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI
UZUN
Trabzon
VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
53TL
Aksaray
Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi
Sempozyumu
239TL
Yrd. Doç. Dr. Adem
BELDAĞ
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
TEKBIYIK
Yrd. Doç. Dr. Ali Faruk
YAYLACI
Yrd. Doç. Dr. Cem
TOPSAKAL
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI
UZUN
412,50TL
1.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Ankara
262TL
Eskişehir
22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
262TL
Van
II. Uluslararası Mesnevi” Sempozyumu
196TL
Bosna Hersek 1.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı” kongresi
750TL
Yrd. Doç. Dr. Ebru GÜVELİ
Aydın
247.11TL
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Bosna Hersek 1.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı” kongresi
750TL
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Çanakkale
V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları kongresi
299 TL
Yrd. Doç. Dr. İlhan TURAN
Antalya
3. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu
302TL
XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu
30
Yrd. Doç. Dr. Şengül
ATASOY
Öğr. Gör. Döndü BAHAR
ŞAHİN
Öğr. Gör. Abdullah
TURKMEN
1.Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi
Ankara
Çanakkale
İzmir
229TL
V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları kongresi
2.International Symposium on Language and
Communication
285,50TL
302TL
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Bosna Hersek 1.Uluslarası Türk Dili ve Edebiyatı” kongresi
500TL
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
Trabzon
VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
49,50TL
Öğr. Gör. Fatih CAMADAN
KKTC
292,50TL
Öğr. Gör. Hüseyin ATALAY
Öğr. Gör. Nermin
KARABACAK
Öğr. Gör. Nermin
KARABACAK
Trabzon
I.Uluslararası İlköğretim Eğitimi Kongresi
1.Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi”
sempozyumu
248TL
Öğr. Gör. Şenay BAŞ
Kütahya
22.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı
1.Uluslararası Avrupa Program Çalışmaları
Kongresi
İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim” konulu
Uluslararası Sempozyum ve Sergisi
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
Arş. Gör. Demet BARAN
BULUT
Çanakkale
V.Uluslararası Eğitim Araştırmaları kongresi
288 TL
Eskişehir
Portekiz
108TL
500TL
235TL
235.50TL
Arş. Gör. Gökhan KAHVECİ
Aydın
XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği” Sempozyumu
Kahramanma V.Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi
raş
Kongresi
Arş. Gör. Hasan BAĞ
Nevşehir
225TL
Arş. Gör. İ. Nihan DEMİREL
Kütahya
Arş. Gör. Nihal AKOĞUZ
Okt. Sinan BULUT
Samsun
ULEAD 2013 Kongresi
İletişimde Tasarım-Tasarımda İletişim” konulu
Uluslararası Sempozyum ve Sergisi
Sporda Şiddetin Temelleri ve Önlenmesine
Yönelik Stratejiler” konulu uluslararası
sempozyumu
Aydın
XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği” Sempozyumu
235.50TL
197TL
31
235TL
127TL
Tablo I.91. Ulusal/Uluslararası Etkinliklere Katılım Desteği Verilmeden Giden Öğretim
Elemanı Sayısı
Gittiği
Katıldığı Etkinlik
(Kongre
Adı Soyadı
Yer
,Sempozyum ,vb.)
Doç. Dr. Cemalettin İPEK
İstanbul
8.Ulusal Yönetim Kongresi
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Niğde
6.Uluslararası Türkçe Eğitimi ve Öğretimi Kurultayı
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
Trabzon
VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
İzmir
2.Uluslararası Dil ve İletişim” Sempozyumu
Yrd. Doç. Dr. İlhan TURAN
Nevşehir
Öğr. Gör. Nermin KARABACAK Antalya
“IV.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Çalıştayı”
V.Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar
Sempozyumu
Öğr. Gör. Ayşegül OĞUZ
ABD
The Ninth International Congress of Qualitative Inguiry
Öğr. Gör. Hüseyin ATALAY
Trabzon
ITTES Sempozyumu/KTÜ
Öğr. Gör. Yasemin BAKİ
İzmir
2.Uluslararası Dil ve İletişim” Sempozyumu
Arş. Gör. Ayşe AYTAR
Trabzon
3.Ulusal Kimya Eğitim Kongresi
Arş. Gör. Berna AYGÜN
Ankara
12.Matematik Sempozyumu
Arş. Gör. Berna AYGÜN
Ankara
Uluslararası Öğretmen Eğitimi Sempozyumu
Arş. Gör. Demet BARAN BULUT Ankara
Uluslararası Öğretmen Eğitimi Sempozyumu
32
Tablo I.92. Yıllar İtibariyle Biriminizde Çalışan Personellerin Ulusal Düzeyde Katıldığı
Sempozyum, Kongre, Konferans, Panel ve Seminer Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
38
13
5
0
13
20
7
29
8
-
2
1
-
9
2
6
7
TOPLAM
56
40
37
3
24
Tablo I.93. Yıllar İtibariyle Biriminizde Çalışan Personellerin Uluslararası Düzeyde
Katıldığı Sempozyum, Kongre, Konferans, Panel ve Seminer Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
Sempozyum
2
2
3
3
5
Kongre
-
1
-
1
6
Konferans
2
2
-
3
2
Panel
-
-
-
-
0
Seminer
-
-
-
-
0
TOPLAM
4
5
3
7
15
5.6.Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
Tablo I.94. Biriminizde Çalışan Akademik Personel Tarafından SCI Expanded,SCI
,SSCI,AHCI Kapsamındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı (Uluslararası)
2013
Sıra no
Makale Sahibinin
Adı Soyadı
SCI
Expanded
SCI
1-
Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN
1
2-
Yrd. Doç. Dr. Şengül ATASOY
2
3-
Öğr. Gör. Fatih CAMADAN
3
4-
Arş. Gör. Gökhan KAHVECİ
1
TOPLAM
SSCI
AHCI
7
Tablo I.95. Biriminizde Çalışan Akademik Personel Tarafından SCI Expanded,SCI
,SSCI,AHCI Kapsamı Dışındaki Dergilerde Yayımlanan Makale Sayısı (Uluslararası)
Sıra no
Makale Sahibinin
Adı Soyadı
2013 Yılı
1-
Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK
2
2-
Yrd. Doç. Dr. Ahmet TEKBIYIK
3
3-
Yrd. Doç. Dr. Ali Sabri İPEK
1
4-
Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL
2
33
5-
Yrd. Doç. Dr. Elif AKTAŞ
1
6-
Yrd. Doç. Dr. Nagihan YILDIRIM
2
7-
Yrd. Doç. Dr. Nesrin TÜRKMEN
1
8-
Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN
5
9-
Öğr. Gör. Bekir GÖKÇE
2
10-
Öğr. Gör. Ayşegül OĞUZ
1
11-
1
12-
Arş. Gör. Ebru ALTUN
Arş. Gör. Gökhan KAHVECİ
13-
Arş. Gör. İrfan Nihan DEMİREL
1
1
TOPLAM
24
Tablo I.96. Yıllar İtibariyle Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayıları
2009 2010 2011 2012 2013
SSCI-SCI Expanded -SCI- AHCI Kapsamında
Yayımlanan Makale Sayıları
0
0
0
4
7
Öğretim Üyesi Sayısı
0
0
0
24
28
Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı
0
0
0
0,16
0,25
Tablo I.97. Yıllar İtibariyle Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Başına Düşen Makale
Sayıları
2009 2010 2011 2012 2013
SSCI-SCI Expanded -SCI- AHCI Kapsamında
Yayımlanan Makale Sayıları
Öğretim Üyesi Dışındaki Personel Sayısı
Öğretim Üyesi Dışında Personel Başına Düşen Makale
Sayısı
0
0
0
4
7
0
0
0
35
44
0
0
0
0,11
0,15
34
Tablo I.98. Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları (2013 Yılı)
Sıra
No
Unvan
1
Doç. Dr.
2
Adı Soyadı
Mehmet KÜÇÜK
Ulusal Alan
İndeksli
Dergiler
Ulusal Diğer
Hakemli
TOPLAM
Dergiler
2
-
2
Yrd. Doç. Dr. A. Faruk YAYLACI
-
1
1
3
Yrd. Doç. Dr. Cem TOPSAKAL
-
1
1
4
Yrd. Doç. Dr. Selami YANGIN
2
-
2
5
Yrd. Doç. Dr. Şengül ATASOY
1
-
1
6
Öğr. Gör.
İbrahim YAHŞİ
-
1
1
7
Arş. Gör.
Hasan BAĞ
-
1
1
5
4
9
TOPLAM
Tablo I.99. Yıllar İtibariyle Ulusal Dergilerde Yayımlanan Makale Sayıları
2009
Ulusal Alan İndeksli Dergilerde Yayımlanan
Makale Sayıları
Ulusal Diğer Hakemli Dergilerde Yayımlanan
Makale Sayıları
TOPLAM
2010
2011
2012
35
2013
5
4
9
Tablo I.100. Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayıları (2013)
Ulusal
Ulusal
Yayınevleri
Yayınevleri
Tarafından
Tarafından
Yayımlana
Yayımlanan
n Kitap
Kitapta Bölüm
Editörlüğü
Ulusal
Yayınevleri
Tarafından
Yayımlanan
Kitaplar
Sıra
No
Unvanı
Adı Soyadı
1
Doç. Dr.
Yılmaz GEÇİT
-
1
2
Yrd. Doç. Dr.
A. Faruk
YAYLACI
-
1
-
3
Yrd. Doç. Dr.
A. Sabri İPEK
-
1
-
4
Yrd. Doç. Dr. Nesrin TÜRKMEN
5
Arş. Gör.
Hasan BAĞ
TOPLAM
-
-
1
-
-
1
-
-
5
-
Tablo I.101. Yıllar İtibariyle Ulusal Düzeyde Yayımlanan Kitap Sayıları
2012
20
13
Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitaplar
1
0
Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitapta
Bölüm
8
0
Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap
Editörlüğü
1
0
TOPLAM
10
0
2009
2010
2011
Tablo I.102. Uluslararası Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap Sayıları (2013)
Sıra
No
Unvanı
Adı
Soyadı
Uluslar arası
Yayınevleri
Tarafından
Yayımlanan
Kitaplar
1-
Öğr. Gör.
Bekir
GÖKÇE
-
Uluslar arası
Yayınevleri
Tarafından
Yayımlanan
Kitapta Bölüm
Uluslararası
Yayınevleri
Tarafından
Yayımlanan
Kitap Editörlüğü
1
-
36
Tablo I.103. Yıllar İtibariyle Uluslararası Düzeyde Yayımlanan Kitap Sayıları
2009
Uluslar arası Yayınevleri Tarafından
Yayımlanan Kitaplar
Uluslar arası Yayınevleri Tarafından
Yayımlanan Kitapta Bölüm
Uluslararası Yayınevleri Tarafından
Yayımlanan Kitap Editörlüğü
TOPLAM
2010
2011
2012
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Tablo I.104. Kongre ve Sempozyumlarda Yayımlanan Bildiri Sayıları
Sıra
No
Unvan
Adı Soyadı
Uluslar
Uluslarara
arası
sı Sözlü
Poster
Bildiri
Bildiri
1. Doç.Dr.
2. Doç. Dr.
3. Doç.Dr.
4. Yrd.Doç.Dr.
5. Yrd.Doç.Dr.
6. Yrd.Doç.Dr.
7. Yrd.Doç.Dr.
Cemalettin İPEK
Mehmet KÜÇÜK
Yılmaz GEÇİT
Adem BELDAĞ
Ahmet TEKBIYIK
Ali Sabri İPEK
Cem TOPSAKAL
8. Yrd.Doç.Dr.
9. Yrd.Doç.Dr.
10. Yrd.Doç.Dr.
11. Yrd.Doç.Dr.
Demet SANCI UZUN
Ebru GÜVELİ
Elif AKTAŞ
İlhan TURAN
12. Yrd.Doç.Dr.
13. Yrd.Doç.Dr.
14. Öğr.Gör.
15. Öğr.Gör.
16. Arş.Gör.
Nimet PIRASA
Şengül ATASOY
Ayşegül OĞUZ
Bekir GÖKÇE
Asiye ŞENGÜL
1
17. Arş.Gör.
18. Arş.Gör.
19. Arş.Gör.
20. Arş.Gör.
Berna AYGÜN
Demet BARAN BULUT
21. Arş.Gör.
İrfan Nihan DEMİREL
-
Gökhan KAHVECİ
Hasan BAĞ
TOPLAM 0
2
Ulusal
Poster
Bildiri
-
Ulusal
Sözlü
Bildiri
TOP
LA
M
1
4
3
2
4
4
2
1
3
1
1
1
4
10
1
2
1
1
1
2
7
2
3
1
2
1
1
2
1
1
2
3
3
2
2
1
2
2
2
1
4
4
1
3
1
1
53
1
29
23
37
Tablo I.105. Yıllar İtibariyle Kongre ve Sempozyumlarda Yayımlanan Bildiri Sayıları
2009
2010
2011
4
35
2
47
88
Uluslar arası Poster Bildiri
Uluslar arası Sözlü Bildiri
Ulusal Poster Bildiri
Ulusal Sözlü Bildiri
2
28
13
26
2
25
TOPLAM
43
53
2012
2013
36
29
1
23
46
53
10
5.8 . Proje Bilgileri
Tablo I.112. BAP Birimi Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Sayıları
(2013 Yılında Başlayan)
Proje Yürütücünün
Soyadı
Adı
Doç. Dr. Halis TÜRKER
BALAYDIN
Yrd. Doç. Dr. Ercan
ATASOY
Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜK
Projenin
Başlama ve
Bitiş Tarihi
Proje Başlığı
Yeni Bir Yaklaşımla, 1, 2-dion tipi
Aromatik Bileşiklerin Sentezi
Proje
Tutarı
31.12.201331.12.2014 12.000,00 TL
İlköğretim Matematik Öğretmen
Adaylarının Teknolojiyi Öğretime
Entegre Etme Sürecindeki
Gelişimlerinin İncelenmesi
Karikatürlerin Öğretmen
Adaylarının Bilimin Doğasıyla
İlgili Anlayışlarına Etkisi
01.07.201330.06.2015 5.425,00 TL
15.01.201314.01.2015 4.100,00 TL
Tablo I.113. Yıllar İtibariyle BAP Birimince Desteklenen Proje Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
Proje Sayısı
1
3
2
1
3
Proje Tutarı
6.000TL
6.659,49TL 15.500TL 5.100TL 19.525TL
Tablo I.114. BAP Birimi Tarafından Desteklenen Proje Sonucunda Yayımlanan
Makale Sayıları
Proje Adı
Proje Yılı
Yayımlanan Makalenin Adı
38
Tablo I.115. Yıllar İtibariyle Proje Sonucunda Yayımlanan Makale Sayıları
2009
TOPLAM
0
2010
0
2011
0
2012
2013
0
0
Tablo I.116. BAP Birimi Tarafından Desteklenen Proje Sonucunda Yayımlanan Tez
Sayıları
Proje
Yılı
Proje Adı
Flash Programı İle Desteklenmiş Öğrenme Nesnelerinin
İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılması
Yayımlanan
Tezin Adı
2011
Tablo I.117. Yıllar İtibariyle Proje Sonucunda Yayımlanan Tez Sayıları
2009
2010
2011
2012
2013
1
39
Tablo I.118. BAP Birimi Tarafından Desteklenen Proje Sonucunda Yayımlanan Bildiri
Sayıları
Proje Adı
Proje Yılı
Yayımlanan Bildirinin Adı
Tablo I.119. Yıllar İtibariyle Proje Sonucunda Yayımlanan Bildiri Sayıları
2009
0
2010
0
2011
0
2012
2013
0
0
Tablo I.120. Bilimsel Araştırma Proje Bilgileri (BAP Hariç)
Sıra
no
1
Proje
Projenin Kaynağı
Proje
Yürütücüsünün /Tübitak/DPT/
No
Adı Soyadı
Diğer
Doç. Dr.
Mehmet
KÜÇÜK
Tubitak
Projenin
Başlangıç/Bitiş
Tarihi
Proje Tutarı
33.0000TL
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
II- AMAÇ ve HEDEFLER
_______________________________________________________________________
A. Birim Amaç ve Hedefleri
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç-1
Öğretim elamanlarının ulusal ve uluslar
arası düzeyde bilimsel yayın sayısını
artırmak
Stratejik Amaç-2
Eğitim-Öğretimin nitelik ve nicelik
olarak iyileştirilmesi
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
C. Diğer Hususlar
Stratejik Hedefler
Hedef-1 : Öğretim elemanlarının bilimsel yayın
faaliyetlerinin desteklenmesi
Hedef-2: Öğretim elemanlarımızla ortak araştırmalar
yapmak üzere ulusal ve uluslar arası yükseköğretim
kurumlarından bilim insanlarının fakültemize davet
edilmesi
Hedef 3: Hakemli bir Eğitim Fakültesi Dergisi
çıkarılması
Hedef 4: Fakültede ulusal ve uluslar arası düzeyde
bilimsel etkinlikler düzenlenmesi
Hedef-1 : Eğitim öğretim alt yapısının iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi
Hedef-2 : Fakültemizde eğitim-öğretim ve bilimsel
faaliyetler için amfi/konferans salonu yapılması
Hedef-3: Fakültemizin sunduğu kütüphane hizmetlerinin
iyileştirilmesi
40
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo III.122. Hazine Yardımı
01- Personel
Giderleri
02- Sos. Güv.
Kur. D. Prim.
Giderleri
03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek
(b)
3.120.400,0
3.785.900,0
%98,5
3.726.435,0
59.464,85
479.400,0
525400
%99,9
524.971,86
118,14
133.200,0
152.200
%69
104.030,73
4.769,27
Maaş ve Ek
Ödeme
41
05- Cari
Transferler
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.732.700,00
4.463.500,00
%95,48
4.261.810,59
64352,26
06- Sermaye
Giderleri
TOPLAM
Gerçekleşme Kesin
Kalan
Durumu% Harcama
Açıklama
Ödenek
(a*100)/b
(a)
Tablo III.123. Öz Gelir
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek
(b)
Bilimsel
Araştırmalar
-
-
-
-
-
-
SKS Bütçesi
-
-
-
-
-
-
Yaz Okulu
-
-
-
-
-
-
İkinci Öğretim
403.300,0
500.800,0
%88,33
442312,86
58487,14
Kira Gelirleri
-
-
-
-
-
403.300,0
500.800,0
%88,33
442312,86
58487,14
TOPLAM
Gerçekleşme
Kesin
Kalan
Durumu%
Açıklama
Harcama(a) Ödenek
(a*100)/b
-
Tablo III.124. Bütçe Gelirleri
2013 Bütçe
Tahmini
2013 Gerçekleşme
Durumu
Gerçekleşme
Oranı
02 – Vergi Dışı Gelirler
-
-
-
03 – Sermaye Gelirleri
-
-
-
04 – Alınan Bağış ve
Yardımlar
-
-
-
TOPLAM
-
-
-
Tablo III.121. Ekonomik Sınıflandırma Bazında Yapılan Harcamalar
Ekonomik
Kod
Ekonomik Sınıflandırmanın Adı
2012 Yılı Harcama Tutarı
I II III IV
I
01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
II
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
5
5
5
5
7
III
1
2
3
4
5
9
1
6
6
IV
01
01
01
01
01
01
04
01
02
Memurlar
Temel Maaşlar
3.218.122,29
Zamlar ve Tazminatlar
575.876,83
Ödenekler
1.153.947,59
Sosyal Haklar
01
1
2
2
3
6
6
6
01
01
02
03
01
90
90
1
2
3
01
01
01
2
2
2
01
02
03
43.558,04
Ek Çalışma Karşılıkları
249.193,37
Diğer Personel Giderleri
66.000,00
Yabancı Uruklu Sözleşmeli Personel
66.000,00
MEMURLAR
511.881,86
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
314.883,86
Sağlık Primi Ödemeleri
196.998,00
Sözleşmeli Personel
6
1.195.546,46
13.090,00
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
13.090,00
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
43.400,00
Kırtasiye Alımları
18.589,95
Su Alımları
4.760,62
Temizlik Malzemesi Alımları
2.899,68
Elektrik Alımları
12.623,35
Laboratuar Malzemesi Alımı
986,40
Diğer Tüketim Malzemeleri
800,04
Diğer Tüketim Malzemeleri
2.739,96
YOLLUKLAR
42.822,48
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
15.374,48
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
23.448,00
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
4.000,00
HİZMET ALIMLARI
2.968,06
Posta ve telgraf giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
Bilgiye Abonelik Kullanım Ücretleri
MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE
900,00
1.858,00
210,06
3.748,06
42
ONARIM GİDERLERİ
03
03
03
01
01
03
03
03
03
03
7
8
8
1
1
2
2
2
2
2
3
02
1
02
5
01
2
2
3
6
01
02
03
90
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
3.748,06
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
8.346,50
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
8.346,50
Memurlar
442.312,86
Ek Çalışma Karşılıkları
442.312,86
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
46.145,63
Su Alımları
1.219,88
Temizlik Malzemesi Alımları
2.351,20
Elektrik Alımları
36.187,80
Diğer Tüketim Malzemeleri
6.386,75
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Tablo III.126. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Hesap No
Önceki Yıl
Hesap Adı
Borç
Alacak
Cari Yıl Bilanço
Bakiye
Borç
Alacak
Bakiye
3- Mali Denetim Sonuçları ve Diğer Hususlar
43
Tablo III.127. Sayıştay Sorgusu ve İlamları
Sorgu Sayısı
Savunma
Yazılan
Sorgu Sayısı
İlam No
Borç
Miktarı
Tahsilat
Sayıştay İlamı/
Sorgusu
0
0
0
0
0
2011
Sayıştay İlamı/
Sorgusu
0
0
0
0
0
2012
Sayıştay İlamı/
Sorgusu
0
0
0
0
0
2013
Sayıştay İlamı/
Sorgusu
0
0
0
0
0
Yılı
Açıklama
2010
Tablo III.128. İhale Kanunu Çerçevesinde Yapılan Alımlar*
Mal Alımı
İhale Türü
Sayı
Doğrudan Temin
8
Pazarlık
0
Açık İhale
0
Tutar
24.276,58
Yapım İşi
Hizmet Alımı
Sayı
Tutar
Sayı
Tutar
28
58.613,46
13
21.993,37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tablo III.129. Yıllar İtibariyle Yapılan Açık İhale Sayıları*
2009
2010
2011
2012
2013
0
0
0
0
0
Tablo III.130. Yıllar İtibariyle Yapılan Doğrudan Temin *
2009
2010
2011
2012
2013
Mal Alımı
3
3
6
7
8
Hizmet Alımı
35
39
39
43
28
Yapım İşi
2
3
5
12
13
TOPLAM
40
45
50
62
49
Tablo III.131. İhale Bilgileri Tablosu*
İhalenin
Adı
0
İhalenin Şekli
(Açık,Pazarlık,Doğr.
Temin)
Türü
(Mal/Hizmet/
Yapım)
İhale
Tutarı
0
0
0
Katılan Yüklenicinin
Kişi Sayısı
Unvanı
0
0
44
Tablo III.132. Yıllar İtibariyle Gelen ve Giden Evrak Sayıları*
2009
2010
2011
2012
2013
Gelen Evrak
1154
952
Giden Evrak
1560
1308
TOPLAM
2714
2260
B- Performans Bilgileri
1- Performans Sonuçları Tablosu
Tablo III.133. Performans Hedefi Tablosu*
İdare Adı
38.60 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Amaç
Hedef
Performans
Hedefi
Performans
Göstergeleri
1
45
Ölçü Birimi
2012
2013
2014
Kaynak İhtiyacı
Faaliyetler
1
Genel Toplam
Bütçe
Bütçe Dışı
Toplam
Tablo III.134. Faaliyet Maliyetleri Tablosu*
İdare Adı
38.60 - Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Performans Hedefi
Faaliyet Adı
Sorumlu Harcama Birimi
veya Birimleri
Ekonomik Kod
Ödenek
01
Personel Giderleri
3.726.435,15
02
SGK Devlet Primi
Giderleri
524.971,86
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
147.430,73
04
Faiz Giderleri
0,00
05
Cari Transferler
0,00
06
Sermaye Giderleri
Sermaye
Transferleri
0,00
07
0,00
08
Borç verme
Toplam Bütçe Kaynak
İhtiyacı
0,00
Döner Sermaye
Bütçe
Diğer Yurt İçi
Dışı
Kaynak Yurt Dışı
0,00
Toplam Bütçe Dışı Kaynak
İhtiyacı
0,00
Toplam Kaynak İhtiyacı
0,00
0,00
0,00
0,00
46
2- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Stratejik
Amaçlar
Stratejik
Hedefler
Hedef-1
Stratejik
Amaç-1
Öğretim
elamanlarının
ulusal ve
uluslar arası
düzeyde
bilimsel yayın
sayısını
artırmak
Hedef-2
Hedeflenen
Hakemli bir Eğitim Fakültesi Dergisi
çıkarılması
Hedef-4
Hedef-1
EğitimÖğretimin
nitelik ve
nicelik olarak
geliştirilmesi
Açıklama
Öğretim elemanlarının bilimsel yayın
faaliyetlerinin desteklenmesi
Öğretim elemanlarımızla ortak
araştırmalar yapmak üzere ulusal ve
uluslar arası düzeyde bilim insanlarının
Fakültemize davet edilmesi
Hedef-3
Stratejik
Amaç-2
Gerçekleş
me
Durumu
(%)
%0
Henüz
Hakemli
bir dergi
çıkaracak
bilimsel alt
yapı
oluşturula
mamıştır.
Fakültede ulusal ve uluslar arası düzeyde
bilimsel etkinlikler düzenlenmesi
%0
Eğitim öğretim alt yapısının iyileştirilmesi
ve geliştirilmesi
%90
Hedef-2
Fakültemizde eğitim-öğretim ve bilimsel
faaliyetler için amfi/konferans salonu
yapılması
%50
Hedef-3
Fakültemizin sunduğu kütüphane
hizmetlerinin iyileştirilmesi
%20
47
Konferans
salonu
yapılmış
ancak
anfilerimiz
bulunmama
ktadır.
Mevcut
kütüphane
fiziki ve
yayın
açısından
ihtiyacımız
a cevap
verecek
seviyeye
gelmemişti
r.
Hedef-1
Stratejik
Amaç-3
Fakülte-çevre
Hedef-2
ilişkilerini
geliştirmek.
Fakültemizde ilk ve ortaöğretim
kurumları için seminerler
düzenlenmesi
%20
Topluma hizmet uygulamaları dersi
kapsamında çevredeki kurumlarla
ortak projeler geliştirilmesi
%80
Fakültemizle çevremizde yer alan
kurumlar arasında ortak sosyal,
kültürel ve sportif etkinlikler
düzenlenmesi
Hedef-3
%20
Fakültemizin il ve ilçe halk eğitim
müdürlüklerinin eğitim faaliyetlerini
desteklemesi
Hedef -4
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A- Üstünlükler
·
Fakültemizin genç, dinamik ve gelişime açık bir akademik kadroya sahip olması
·
Fakültemize ayrılan öğrenci kontenjanlarının tamamen dolması
·
Mezunlarımızın istihdam olanaklarının yüksek olması
·
Öğrencilerimizin sosyal ve sportif etkinliklere katılmaya gönüllü ve istekli oluşu
B- Zayıflıklar
·
Akademik ve idari personelin iş yüklerinin yüksek olması
·
Fakültenin yeterli sosyal tesise sahip olmaması
·
Kütüphane kaynaklarının ve elektronik kaynakların yeterli seviyede olmaması
·
Fakültemizin merkez kampusten uzak olması
·
Fakültemizdeki bilimsel yayınların yeterli düzeyde olmaması
·
TÜBİTAK destekli araştırma projelerinden yararlanan öğretim üyesi sayısının az olması
·
Yabancı dil öğrenimi/öğretimindeki yetersizlikler
48
·
Lisansüstü programların yeterli sayıda olmaması
C- Değerlendirme
Eğitim hizmetleri ağırlıklı bir fakülte olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Fakültesi, hizmet öncesindeki
öğretmenlere çağın gereklerine uygun kaliteli bir hizmet sunabilmek için fiziki ve akademik alt
yapısını hızla geliştirmektedir. Bununla birlikte genç ve dinamik personeliyle eğitim hizmetlerinin yanı
sıra bilimsel çalışmalarıyla adından söz ettiren bir fakülte olmayı hedeflemektedir.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi nitelikli öğretmen yetiştirme hedefiyle dışa açık
vizyonuyla akademik ve idari personelinin mesleki gelişimlerini desteklemektedir. Ulusal/uluslararası
bilimsel toplantılara ev sahipliği yaparak alanında alanındaki bilimsel gelişmeleri yakından takip
etmeyi önemsemektedir.
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş
kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım
çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık
ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç
kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. (Rize-20.02.2014)
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU
49
Dekan
50
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 672 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content