close

Enter

Log in using OpenID

Amasya İl Müdürlüğü - Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık

embedDownload
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
1
2
Hizmet
Adı
TAPDK Tütün
Mamulü Perakende
SatıĢ Belgesi
(Gerçek KiĢi
BaĢvurusu)
TAPDK Alkollü Ġçki /
Etil Alkol Perakende
SatıĢ Belgesi
(Gerçek KiĢi
BaĢvurusu)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
SatıĢ ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
5)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
6)Vergi Levhası
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
SatıĢ ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
5)Mesafe ġartına Uygunluk Belgesi
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
8)Belediye TeĢkilatı Olmayan Yerlerde
Perakende Alkollü Ġçki SatıĢı Ġçin Yapılacak
BaĢvurularda Mülki Amirden Alınacak
Olumlu GörüĢ Yazısı.
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
1
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
3
Hizmet
Adı
TAPDK Açık Alkollü
Ġçki SatıĢ Belgesi
(Gerçek KiĢi
BaĢvurusu)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Tüketim ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Mesafe ġartına Uygunluk Belgesi
5)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
8)Belediye TeĢkilatı Olmayan Yerlerde
Perakende Alkollü Ġçki SatıĢı Ġçin Yapılacak
BaĢvurularda Mülki Amirden Alınacak
Olumlu GörüĢ Yazısı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
2
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
4
Hizmet
Adı
TAPDK Tütün
Mamulü Perakende
SatıĢ Belgesi (Tüzel
KiĢi BaĢvurusu)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
SatıĢ ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel kiĢiliği temsil
yetkisine haiz olduğuna dair belge noter
onaylı vekaletname yada imza sirküleri,
temsil yetkisi olan kiĢinin nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi vb.)
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel
kiĢiliğin idare organı baĢkan ve üyelerinin
adli sicil raporları, Limited ġirketlerde
müdür sıfatına haiz kiĢi ile varsa imza
yetkili ortakların, Anonim ġirketlerde ise
baĢvuru yapan yetkilinin yanı sıra yönetim
kurulu baĢkan ve üyelerinin adli sicil
raporları)
5)Belge
Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat Dekontu
(Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
6)Vergi Levhası
7)Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi
8)Yetkili kiĢilere ait imza sirküleri veya
vekaletname örneği
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
3
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
5
Hizmet
Adı
TAPDK Alkollü Ġçki /
Etil Alkol Perakende
SatıĢ Belgesi (Tüzel
KiĢi BaĢvurusu)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Tüketim ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel kiĢiliği temsil
yetkisine haiz olduğuna dair belge noter
onaylı vekaletname yada imza sirküleri,
temsil yetkisi olan kiĢinin nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi vb.)
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Mesafe Ģartına uygunluk belgesi
5)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel
kiĢiliğin idare organı baĢkan ve üyelerinin
adli sicil raporları, Limited ġirketlerde
müdür sıfatına haiz kiĢi ile varsa imza
yetkili ortakların, Anonim ġirketlerde ise
baĢvuru yapan yetkilinin yanı sıra yönetim
kurulu baĢkan ve üyelerinin adli sicil
raporları)
6) Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
8)Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi
9)Yetkili
KiĢilere ĠliĢkin Ġmza Sirküleri veya
Vekaletname Örneği
10)Belediye teĢkilatı olmayan yerlerde
perakende alkollü içki satıĢı için yapılacak
baĢvurularda Mülki Amirden alınacak
olumlu görüĢ yazısı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
4
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
6
Hizmet
Adı
TAPDK Açık Alkollü
Ġçki SatıĢ Belgesi
(Tüzel KiĢi
BaĢvurusu)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Tüketim ĠĢletmeleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (Tüzel kiĢiliği temsil
yetkisine haiz olduğuna dair belge noter
onaylı vekaletname yada imza sirküleri,
temsil yetkisi olan kiĢinin nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi vb.)
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
4)Mesafe Ģartına uygunluk belgesi
5)Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı) (Tüzel
kiĢiliğin idare organı baĢkan ve üyelerinin
adli sicil raporları, Limited ġirketlerde
müdür sıfatına haiz kiĢi ile varsa imza
yetkili ortakların, Anonim ġirketlerde ise
baĢvuru yapan yetkilinin yanı sıra yönetim
kurulu baĢkan ve üyelerinin adli sicil
raporları)
6) Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi Levhası
8)Ticaret Ünvanının Yayımlandığı Türkiye
Ticaret Sicil Gazetesi
9)Yetkili
KiĢilere ĠliĢkin Ġmza Sirküleri veya
Vekaletname Örneği
10)Belediye teĢkilatı olmayan yerlerde
perakende alkollü içki satıĢı için yapılacak
baĢvurularda Mülki Amirden alınacak
olumlu görüĢ yazısı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
5
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
7
Hizmet
Adı
TAPDK Açık Alkollü
Ġçki SatıĢ Belgesi
(Dernek BaĢvurusu Doğrudan Dernek
Temsilcileri Eliyle
ĠĢletilen Lokaller Ġçin)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (Talep sahibi
derneğin tüzel kiĢiliğini temsil etme yetkisi
olan kiĢi tarafından yapılmalıdır. Bu kiĢi
dernek sorumlu müdürü olabileceği gibi
derneği temsil yetkisine haiz bir baĢka
gerçek kiĢi de olabilir. Derneğpi temsil
yetkisine haiz olduğuna dair belge Noter
onaylı vekaletname veya dernek karar
defteri)
3)Ġçkili Lokal ĠĢletme Ġzin Belgesi
4)Mesafe Ģartına uygunluk belgesi
5)Adli Sicil Raporları (Sabıka Kaydı)
(Derneğin yönetim kurulu baĢkan ve
üyelerinin adli sicil raporları)
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
6
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
8
Hizmet
Adı
TAPDK Açık Alkollü
Ġçki SatıĢ Belgesi
(Dernek BaĢvurusu Müstecir Olarak
Atanan Tüzel KiĢiler
Eliyle ĠĢletilen
Lokaller)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (BaĢvuru, müstecir
firma tüzel kiĢiliğini temsil etme yetkisi olan
kiĢi tarafından yapılmalıdır. Müstecir tüzel
kiĢiliği temsil yetkisine haiz olduğuna dair
belge noter onaylı vekaletname)
3)Ġçkili Lokal ĠĢletme Ġzin Belgesi
4)Müstecir Atamasına ĠliĢkin Dernek Karar
Defteri Örneği
5)Mesafe Ģartına uygunluk belgesi
6)Adli sicil raporları (sabıka kaydı) (Dernek
yönetimi tarafından lokali iĢletmek üzere
müstecir olarak atanan tüzel kiĢiliğin idare
organı baĢkan ve üyelerinin adli sicil
raporları
7) Belge Bedeli
Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
7
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
9
Hizmet
Adı
TAPDK Açık Alkollü
Ġçki SatıĢ Belgesi
(Müstecir Olarak
Atanan Gerçek
KiĢiler Eliyle ĠĢletilen
Lokallar Ġçin)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (Müstecir tüzel
kiĢiliği temsil yetkisine haiz olduğuna dair
belge noter onaylı vekaletname
3)Ġçkili
Lokal ĠĢletme Ġzin Belgesi
4)Müstecir Atamasına ĠliĢkin Dernek Karar
Defteri Örneği
5)Mesafe Ģartına uygunluk belgesi
6)Adli sicil raporları (sabıka kaydı) (dernek
yönetimi tarafından lokali iĢletmek üzere
müstecir olarak gerçek kiĢinin adli sicil
raporu)
7) Belge Bedeli
Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
8
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
10
Hizmet
Adı
TAPDK Tütün
Mamulü / Alkollü Ġçki
/ Etil Alkol
Perakende SatıĢ
Belgesi ile Açık
Alkollü Ġçki SatıĢ
Belgesi ve Nargilelik
Tütün Mamulü
Sunum Uygunluk
Belgesi (KAMU
KURUMLARI)
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Kamu Kurumları
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik Belgesi Örneği (BaĢvuru, talep
sahibi kamu kurumu tarafından
görevlendirilen kamu personeli tarafından
yapılmalıdır. KiĢinin nüfus Kurum kimliği )
3)Resmi Görevlendirme ve Talep Yazısı
4)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK Kurumsal
Hesabına yatırılacak)
***NOT:Bu yerlerin müstecirler tarafından
iĢletilmesi halinde satıĢ belgesi
baĢvurusunda gerçek ve tüzel kiĢiler için
aranan belgelerin tamamı aranır.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
9
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
11
Hizmet
Adı
TAPDK Tütün
Mamulü / Alkollü Ġçki
/ Etil Alkol ve
Metanol Toptan
SatıĢ Belgeleri
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Toptancılar
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik belgesi örneği
3)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı (Ticeret
Siciline) ġube Tescili
4)Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde
yayımlanmıĢ ana sözleĢme, sözleĢme
değiĢikliği ve yetkili kiĢilere iliĢkin imza
sirküleri
5)Toptan satıĢı yapılması istenen ürünlerin,
üreticisinden veya ithalatçısından alınmıĢ
yetki belgesinin aslı veya yetkilendirilmiĢ
merci tarafından onaylı örneği, üretici ve
ithalatçıların toptan satıĢ belgesi
baĢvurularında Kurum mevzuatı
doğrultusunda almıĢ oldukları üretim /
ithalat veya dağıtım izni belgelerinin örneği
6)Adli sicil belgesi (sabıka kaydı)
7)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
8)Vergi levhası
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
10
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
12
13
Hizmet
Adı
TAPDK Nargilelik
Tütün Mamulü
Sunum Uygunluk
Belgesi
TAPDK Nargilelik
Tütün Mamulü
Sunum Uygunluk
Belgesi (Doğrudan
Dernek Temsilcileri
Eliyle ĠĢletilen
Lokaller)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Tüketim Yerleri
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik belgesi örneği
3)Uygunluk belgesi
4)ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı
5)Adli sicil raporları (sabıka kaydı)
6))Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Vergi levhası
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik belgesi örneği
3)Ġçkili veya Ġçkisiz Lokal ĠĢletme Ġzin
Belgesi
4)Uygunluk belgesi
5)Adli sicil raporları (Sabıka kaydı)
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
11
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
14
15
Hizmet
Adı
TAPDK Nargilelik
Tütün Mamulü
Sunum Uygunluk
Belgesi (Müstecir
Olarak atanan tüzel
kiĢiler eliyle iĢletilen
lokaller için)
TAPDK Nargilelik
Tütün Mamulü
Sunum Uygunluk
Belgesi (Müstecir
Olarak atanan
gerçek kiĢiler eliyle
iĢletilen lokaller için)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik belgesi örneği
3)Ġçkili veya Ġçkisiz Lokal ĠĢletme Ġzin
Belgesi
4)Uygunluk belgesi
5)Adli sicil raporları (Sabıka kaydı)
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Müstecir atamasına iliĢkin dernek karar
defteri
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Dernekler-Lokaller
1)BaĢvuru Formu (www.tapdk.gov.tr
internet adresinden alınacak çıktı)
2)Kimlik belgesi örneği
3)Ġçkili veya Ġçkisiz Lokal ĠĢletme Ġzin
Belgesi
4)Uygunluk belgesi
5)Adli sicil raporları (Sabıka kaydı)
6)Belge Bedeli Ödemesine ĠliĢkin Tahsilat
Tahsilat Dekontu (Ziraat Bankası TAPDK
Kurumsal Hesabına yatırılacak)
7)Müstecir atamasına iliĢkin dernek karar
defteri
3-4 gün
Gıda ve Yem ġubesi
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
12
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
16 ĠĢletme Kayıt Belgesi
17 ĠĢletme Kayıt Belgesi
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Gıda Üreten ĠĢyerleri (Hayvansal
Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları
Yönetmeliği Kapsamındaki İş
Yerleri Hariç)
1) Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2) Üreteceği ürünlerin isimleri ve yıllık
üretim kapasiteleri beyanı (üretim yerleri
için)
3)5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Btki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun Ek-1
göre istihdamı zorunlu personel
4) Döner sermaye makbuzu
Gıda SatıĢı Yapan ve Toplu
Tüketime Sunan ĠĢ Yerleri
1) Dilekçe ve Beyanname (Ek-4)
2) Döner sermaye makbuzu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
2 iĢ günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
2 iĢ günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Gıda ve Yem ġubesi
Gıda ve Yem
ġubesi
13
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
18
Hizmet
Adı
ġartlıOnay veya
Onay Belgesi
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hayvansal Gıdalar Ġçin Özel
Hijyen Kuralları Yönetmeliği
Kapsamındaki ĠĢ Yerleri
1) BaĢvuru dilekçesi ve beyanname genel
kısmı (Ek-10), beyanname özel kısmı (Ek11)
2) ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatının veya
Deneme Ġzin Belgesinin sureti.
3) Kapasite raporu veya ekspertiz raporu,
resmi kurumlarda kurum beyanı.
4) Gıda iĢletmecisinin güncel bilgilerini
içeren Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi (Yapısı
gereği sicil gazetesinde yayımlanamayacak
kurum ve kuruluĢlar hariç)
5) Gıda iĢletmesine Ģartlı onay verilmeden
önce gıda üretiminde kullanılan suda
yaptırılan baĢlangıç analizlerine ait
raporlar.
6) Meslek odası bulunan meslek
mensupları için odadan alınmıĢ belge,
meslek odası bulunmayan meslek
mensupları için gıda iĢletmecisiyle
yapacağı sözleĢme.
7) ĠĢletmenin teknik resim kurallarına göre
çizilmiĢ; su giderleri, personel hareketleri,
ürün akıĢ Ģeması, makine yerleĢim planı
gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleĢim
krokisi.
8) ĠĢletmede oluĢan katı/sıvı/ gaz atıkların
uzaklaĢtırma Ģekli ve sıklığı hakkında bilgi
ve yetkili merci tarafından istenmesi
durumunda belge.
9) Döner sermaye makbuzu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
3 iĢ günü (tespit edilen
eksiklikleri tamamlaması
için verilen süreler hariç)
ġartlı Onay Belgesinden
Onay Belgesine GeçiĢ
Süresi en fazla 3 Ay
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Gıda ve Yem
ġubesi
14
Sıra No
yapacağı sözleĢme.
7) ĠĢletmenin teknik resim kurallarına göre
çizilmiĢ; su giderleri, personel hareketleri,
ürün akıĢ Ģeması, makine yerleĢim planı
gibi bilgileri içeren A3 boyutunda yerleĢim
krokisi.
8) ĠĢletmede
oluĢan katı/sıvı/KAMU
gaz atıkların
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ
HĠZMET SATANDARTLARI
uzaklaĢtırma Ģekli ve sıklığı hakkında bilgi
ve yetkili merci tarafından istenmesi
Hizmet
Hizmetin Ortalama
durumunda belge.
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
9) Döner sermaye makbuzu
Adı
Tamamlanma Süresi
19
Yem ĠĢletme Kayıt
Belgesi
Özel ve Tüzel KiĢiler
20
Yem ĠĢletme Onay
Belgesi
Özel ve Tüzel KiĢiler
1) Yem ĠĢletme Onay Formu (Ek-4)
2) ĠĢ AkıĢ Diyagramı
3) Döner sermaye makbuzu
1) Yem ĠĢletme Kayıt Formu (Ek-4)
2) Döner sermaye makbuzu
21
Ġhracaat Sağlık
Sertifikası
Bakanlığımıza Kayıtlı veya Onaylı
Ġhracaatçı /Gıda Üreticisi Firmalar
1) Ġhracatçı Beyannamesi
2) Birden fazla ürün için Ekli Liste
3) Ġhracat Ön Bildirim Formu
4) Alıcı ülke veya ithalatçı firma talebi
doğrultusunda üretilmiĢ ürünlerin yurtiçi
piyasaya sunulmayacağına dair
Taahhütname
5) Yetki Belgesi/vekâletname
6) Alıcı ülkenin kontrol sıklığı uyguladığı
ürünlerin belirli miktarlarda bileĢen olarak
yer aldığı kompozit ürünlerin ihracatında,
analiz gerekliliğinin tespiti amacıyla ürüne
ait BileĢen Listesi
7) Ġthal edilmiĢ ürünün değiĢikliğe
uğramadan ihraç edilmek istenmesi
durumunda, fiili ithalat aĢamasında
düzenlenen ithalat uygunluk yazısı ile
ithalata iliĢkin gümrük beyannamesi ve
varsa analiz raporu
8) Döner sermaye makbuzu
22
Mazot-Gübre ve
Toprak Analizi
Desteklemesi
Tebliğde belirtilen esas ve
usullere göre destekleme için
baĢvuru yapan çiftçiler
1) BaĢvuru Dilekçesi (Ek-1)
2) Toprak Analiz Formu (Ek-2)
30 Gün
2 iĢ günü
TABLOSU
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Gıda ve Yem
ġubesi
Gıda ve Yem
ġubesi
1 iĢ günü
( Numune alınması
durumunda analiz sonucu
gelene kadar geçen süreler
hariç )
Gıda ve Yem
ġubesi
Bir (1) saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ ÇKS Birimi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
15
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
23
Hizmet
Adı
ÇKS Bilgilerinin
Güncellenmesi
24
Sertifikalı Tohum ve
Fidan Desteklemesi
30
Biyolojik ve/veya
Biyoteknolojik
Mücadele
Desteklemesi
31
Bitki Koruma
Ürünleri Uygulama
Blgesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
ÇKS'ye kayıtlı olabilmek için
gereken usul ve esasları yerine
getiren ve fiilen tarımsal üretim
kaynaklarını kullanmak suretiyle
tarımsal üretimle uğraĢan ve
baĢvuru tarihi itibariyle 18 yaĢını
doldurmuĢ ve/veya reĢit gerçek
kiĢiler ve tüzel kiĢiler
ÇKS'de kayıtlı olan çiftçilere güncel
bilgilerden oluĢan form dolu olarak verilir.
Çiftçi bu formdaki ilgili yerleri doldurup
imzalayarak, Ziraat Odası'ndan aldığı Çiftçi
Belgesi ile birlikte il /ilçe Müdürlüklerine
basvurur. Basvuru esnasında onaylı tapu
çıktısı ile birlikte arazinin mülkiyeti ve
kullanım durumuna göre muvafakatname
ve kira kontratı da baĢvuru esnasında
doldurularak teslim edilir.
Bir (1) saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ ÇKS Birimi
Tebliğde belirtilen esas ve
usullere göre yurt içinde üretilip
sertifikalndırılan sertifikalı buğday,
arpa, triticale, yulaf, çavdar, çeltik,
nohut, kuru fasulye, mercimek,
susam, yer fıstığı, kolza, aspir,
patates, yonca, korunga, fiğ
tohumlukları ile bitkisel üretim
faaliyetinde bulunan ÇKS'ye kayıtlı
çiftçiler.
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Talep Formu
3) Tohumluk SatıĢ Faturası
Sertifika
Bir (1) saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ ÇKS Birimi
Seralarında bu yöntemleri
kullanan çiftçiler
1) Örtü altında ÖKS, açıkta ÇKS Kayıt
Belgesi
2) Kullandığı Tül veya Diğer BKÜ'ne Ait
Fatura
3) Üretici Kayıt Defteri
Kotntroller hariç
bir (1) saat
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Sebzecilik Birimi
Bitki koruma ürünleri kullanan tüm
çiftçiler
1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2) Ġki (2) Adet Resim
Bir (1) saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Sebzecilik Birimi
4)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
16
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
32
33
34
35
Hizmet
Adı
Zirai Ġlaç ve Alet
Bayiilik Belgeleri
Tohumluk Bayii
Belgesi
Tohum YetiĢtirici
Belgesi
Fidan ve fide Üretici
Belgesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Zirai ilaç ve alet bayiilik belgesi
almak isteyenler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Onaylı Diploma Sureti
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4) Bayilik sınav baĢarı belgesi
5) Ġki adet fotoğraf
1 Hafta
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Zirai Ġlaç ve Alet Bayii Birimi
Özel ve Tüzel KiĢiler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Sorumlu Teknik Personel Belgeleri
(Diploma Örneği, SözleĢme)
3) Transkrip (Sorumlu Teknik Personel
Tekniker ise)
4) Bayiilik Yapılacak Yer ve Depoya Ait
Adres Beyanı
5) Vergi Levhası Aslı veya Ġl Müdürlüğünce
Onaylı Örneği
6) Tohumluk Bayisi Belgesi Ücretinin
Ödendiğine Dair Dekont
12 ĠĢ Günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Tohumluk Sertifikasyon ve
Bitki Pasaportu Birimi
Özel ve Tüzel KiĢiler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi
3) 5553 Sayılı Kanun Hükümlerine Uymayı
Kabul Ettiklerine Dair Taahhütname
4) Tohum YetiĢtirici Balgesi Bedelinin
Ödendiğine Dair Dekont
12 ĠĢ Günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Tohumluk Sertifikasyon ve
Bitki
Pasaportu Birimi
Özel ve Tüzel KiĢiler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Sorumlu Teknik Personel Belgeleri
(Diploma Örneği, SözleĢme)
3) Transkrip (Sorumlu Teknik Personel
Tekniker Ġse)
4) Bayiilik Yapılacak Yer ve Depoya Ait
Adres Beyanı
5) Vergi Levhası Aslı veya Ġl Müdürlüğünce
Onaylı Örneği
6) Tohumluk Bayisi Belgesi Ücretinin
Ödendiğine Dair Dekont
12 ĠĢ Günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Tohumluk Sertifikasyon ve
Bitki Pasaportu Birimi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
17
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
36
Hizmet
Adı
Tohum Üretici
Belgesi
Bitki Pasaportu Kayıt
37
Sistemi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Özel ve Tüzel KiĢiler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Sorumlu Teknik Personel Belgeleri
(Diploma Örneği, SözleĢme)
3) Vergi Levhası Aslı veya Ġl Müdürlüğünce
Onaylı Örneği
4) Ġmza Sirküleri ve Ġmza Sahiplerinin Yetki
Sınırlarının Belirtildiği Ana SözleĢme
5) ġirket Sahibi veya Ortaklarının Nüfus
Cüzdanı
6) Tohum Ürettiği Bitki Grubuna Ait Gerekli
Bina ve Depo Tapu veya Kira SözleĢmesi
ile Teknik Donanıma Ait Faturalar
7) Tohum ĠĢleme Tesisi veya Tohum
ĠĢleyicisi ile Hizmet Alım SözleĢmesi
8) Yıllık Kapasite Beyanı
9) Tohum Üretici Belgesi Bedelinin
Ödendiğine Dair Dekont
12 ĠĢ Günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Tohumluk Sertifikasyon ve
Bitki Pasaportu Birimi
Fide, Fidan ve Tohum YetiĢtirecek
/ Satacak KiĢi ve KuruluĢlar
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) YetiĢtirecekler Ġçin Üretici Belgesi /
Satacaklar Ġçin Tohumluk Bayii Belgesi
3) Üretim / SatıĢın yapılacağı Arazinin
Tapusu veya Kira SözleĢmesinin Fotokobisi
4) Arazi Krokisi
5)
Üretim / SatıĢ Beyanı
6)
Müracaat Sonrası Toprak Nematod Tahlil
Raporu
30 ĠĢ Günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Tohumluk Sertifikasyon ve
Bitki Pasaportu Birimi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
18
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
38
39
40
Hizmet
Adı
Zirai Ġlaç Reçete
Yazma Belgesi
Kimyevi Gübre Bayii
Belgesi
Safkan Ġngiliz
Atlarının
Tescil ĠĢlemi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Ziraat Mühendisleri ve Ġlgili Kursa
Katılarak Müracaatta Bulunan
KiĢiler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) TC Kimlik No Beyanı
3) ĠĢyeri YazıĢma Adresi ile Telefon
Numaraları
4)Sınav Sonuç Belgesi
5) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü
Mezunları için Diploma Fotokopisi
12 ĠĢ Günü (Tespit edilen
eksiklikerin tamamlanması
için verilen süre hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Zirai Ġlaç ve Alet
Bayii Birimi
Ticari ĠĢletmeler
1) BaĢvuru Dilekçesi
2) Türkiye Sicil Gazetesi Fotokopisi
3) Vergi Levhası Fotokopisi
4) Ġmza Sirküsü Beyannamesi
5) Kimlik Fotokopisi
6) Dağıtıcı Firmayla Bayiilik SözleĢmesi
7) Dağıtıcı Firmanın Lisans Belgesi
8) Depo Adresi
9) Depo Uygunluk Belgesi (Matbu)
10 ĠĢ Günü (Tespit edilen
eksiklikerin tamamlanması
için verilen süre hariç)
Bitkisel Üretim ve Bitki
Sağlığı ġubesi
/ Gübre Bayii
Denetim Birimi
1-BaĢvuru Dilekçesi
9 Ay
2-Banka Dekontu
(Tesbit edilen
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
3- 3 Adet Fotoğraf
eksiklerin tamamlanması
4- At Sahibinin Nufüs Cüzdanı Fotokopisi için verilen süreler hariç)
5- AĢım Belgesi ( Kısrağa ait)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
19
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Muayenehane
Ruhsatı
Serbest Veteriner Hekimler
41
Poliklinik Ruhsatı
42
Serbest Veteriner Hekimler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-BaĢvuru Dilekçesi
2-Veteriner Hekim Diplaması veya
Mezuniyet Belgessi.(Noterden Onaylı)
3-Varsa Ġhtisasını Gösteren
Belge(Noterden Onaylı)
4- Nufüs Cüzdanı Örneği
5- Ġkametgah Ġlmühaberi
6-3 Adet Fotoğraf
7-Muayenehaneye ait Teknik Resim
Kurallarına Göre HazırlanmıĢ Plan
Örneği
8-Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler
Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.
9Hizmet Ġçi Eğitim Belgesi
1-BaĢvuru Dilekçesi
2-Veteriner Hekim Diplaması veya
Mezuniyet Belgessi.(Noterden Onaylı)
3-Varsa Ġhtisasını Gösteren
Belge(Noterden Onaylı)
4- Nufüs Cüzdanı Örneği
5- Ġkametgah Ġlmühaberi
6-3 Adet Fotoğraf
7-Muayenehaneye ait Teknik Resim
Kurallarına Göre HazırlanmıĢ Plan
Örneği
8-Bağlı Bulunulan Veteriner Hekimler
Odasından Alınan Oda Kayıt Belgesi.
9-ġirkete Ait Ticaret Sicil Gazatesinin Aslı
Yada Noter Onaylı Süreti.
10-Poliklinik Sorumlu Yöneticisi
Belgesi.(Noter Onaylı)
11-Hizmet Ġçi Eğitim Belgesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
21 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
21 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
20
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
43
Hizmet
Adı
Tıbbi Ürün
Parekende
SatıĢ Ġzni
Hizmetten Yararlananlar
Serbest Veteriner Hekimler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-BaĢvuru Dilekçesi
2- 2 Adet Fotoğraf
(Muayenehane ve Poliklinik Ruhsatı
Olan Veteriner Hekimler Ġçin.)
3-Ġmza Beyannamesi
4-Meslek Odası Kayıt Belgesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
21 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
21
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Hayvan
Hastanesi
Ruhsatı
44
Tüzel KiĢilikler ve Serbest
Veteriner Hekimler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hastane Kurma Ġzni :
1--BaĢvuru Dilekçesi
Beyanname.(Yönetmeliğe Göre
HazırlanmıĢ.)
3-YerleĢim Planı ve Ġlgili Belediyenin
Uygu GörüĢü Alındıktan Sonra Ġmar
Müdürlüğünce Tasdik EdilmiĢ1/500,
1/1000 ölçekli Plan
4-Teknik Resim Kurallarına Göre
HazırlanmıĢ Bir Adet Proje.
5-Su Kullanma Belgesi
6-Tapu veya Kira SözleĢmesi
(Ġlgili Belgeler Bakanlığa Göderilir
Hastane Kurma Ġzni Bakanlıkça Verilir.)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
45 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Ruhsat Verilmesi :
1--BaĢvuru Dilekçesi
2-Sorumlu Yönetici ve Veteriner
Hekimlerle Yapılan Noter Onaylı
SözleĢmeler.
3-Yangın Yeterlilik Belgesi.(Ġtfaiye
Müdürlüğünden.)
4-Tıbbi Atık SözleĢmesi.
(Ġlgili Belgeler Bakanlığa Göderilir
Hastane Kurma Ġzni ve Ruhsat
Bakanlıkça Verilir.)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
22
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Tıbbi Ürün
Temin Ġzni
45
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1--BaĢvuru Dilekçesi
2-Beyanname
3-Üretim ve/veya Ġthalat Ġzni Olduğunu
Belirtir Belgeler.
4-Genel Dağıtıcı veya Bayi Olduğunu
Belirtir Belge veya SözleĢme.
5-Sorumlu Veteriner Hekim ve EğitilmiĢ
Yardımcı Personel Ġstidamını Belirtit
Belge
6-Sorumlu Veteriner Hekim SözleĢmesi
Veteriner Hekim Ġstihdam Eden 7-Sorumlu Veteriner Hekim Diploması
8-Sorumlu Veteriner Hekim Oda Kayıt
ĠĢletmeler
Belgesi.
9-ġirketin Ticari Sicil Gazatesi
10-ġirketin Ġmza Sirküleri.
11-Vergi Levhası
12-Kira Kontratı
13-Depo Uygunluk Belgesi
(Depo Uygunluk Belgesi Enstitü
Müdürlüğnce Verilecektir.)
(Ġlgili Belgeler Bakanlığa Göderilir
ÇalıĢma Ġzni Bakanlıkça Verilir.)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
45 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
23
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Hayvan Sağlığı
Kabini
AçılıĢ Ruhsatı
46
Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
1--BaĢvuru Dilekçesi
2-Diploma veya Mezuniyet Belgesi Sureti.
3-Nufüs Cüzdanı Örneği.
4-Sabıka Kaydı Belgesi.
21 GÜN
5-Ġkametgah Belgesi.
(Tesbit edilen
6- 3 Adet Fotoğraf
eksiklerin tamamlanması
7-ĠĢyerine ait Teknik Resim Kurallarına
için verilen süreler hariç)
Göre HazırlanmıĢ Plan Örneği.
8-ġahsın Adına ve ĠĢyerinin Adresine
Göre DüzenlenmiĢ Kira Kontratı,
Kira Değil ise Tapu Senedi Sureti.
9-ġahsın Adına ve ĠĢyerinin Adresine
Göre DüzenlenmiĢ Vergi Levhası Sureti.
10-Belediyenin ġahsın Adına AlınmıĢ Su
Kullaım Belgesi.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
24
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
47
Hizmet
Adı
Ġthalat-Ġhracat
Kontrol Belgesi
Hizmetten Yararlananlar
Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-BaĢvuru Dilekçesi
2- Kontrol Belgesi Formu
3- Proforma Veteriner Sağlık Sertifikası
4- fatura fotokopisi/Proforma Fatura Aslı
5- Orijin Sertifikası
6- AĢılama ve Parazit Tedavi belgesi
Örneği(kedi-Köpek ithalatında
aranmaktadır.)
7- AĢı ve Hastalık Test Sonuç Belgesi
(kedi-köpek ve at ithalatında
aranmaktadır.)
8- EĢgal Belgesi (At ithalatında
aranmaktadır.)
9- Noter Onaylı taahütname
10-Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü GörüĢ
Yazısı (Ev ve süsü hayvanları, Damızlık
dıĢı Atlar ve Bombus
Arılarının ithalatlarında aranmaktadır.)
11-Yukarıdaki belgelerden yabancı dille
düzenlenenlerin Noter veya yeminli
tercümandan Türkçe
Tercümeleri
12-ĠĢyeri Ruhsat Örneği
13-Ticari Sicil gazetesi Örneği
14-Faaliyet belgesi
15-Ġmza Sirküleri
16-Vekaletname
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
5 Gün (Tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
25
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hayvan ve Hayvan
Maddeleri Ġthalat
48
ve Ġhracat
ĠĢlemleri
Hizmetten Yararlananlar
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- Dilekçe
2- Tercümeli Fatura Fotokopisi
3- Tercümeli MenĢei Belgesi
4- Tercümeli Sağlık Sertifikası
5- Tahahütname
6- Ticaret Sicil Gazetesi
7- Ġmza Sirküleri
8- Vekaletname
9- Kontrol Belgesi(Kont. Belg. tabi olan
Ġth. ĠĢl.)
10-Gümrük GiriĢ Beyannamesi
Fotokopisi
11-Laboratuvar Muayenesi(gerektiğinde)
12-VGB(Veteriner GiriĢ Belgesi)
13-Özet Beyanı(Tır Karnesi, Gemi
KonĢimentosu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1 GÜN
(tespit edilen
eksiklikleri
tamamlaması için
verilen süreler hariç
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
26
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Kuluçkahane veya
Damızlık Kanatlı
ĠĢletmelerinin
KuruluĢ Ön Ġzni
49
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- BaĢvuru dilekçesi,
2- Firma yetkililerinin imza sirküleri
3- Yönetmeliğe uygun doldurulmuĢ
Beyanname
4- Arazinin plan krokisi ve çapı,
5- ĠĢletmenin kurulacağı arazinin
aidiyetini gösteren belge
6- ĠĢletme arazisi için tarım arazilerinin
korunması ve kullanılmasına uygunluğu
hususunda alınan görüĢ yazısı
7- ÇED kararı yazısı
8- Kurulacak iĢletme arazisi için: mücavir
Kanatlı YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler alan içinde ise;
• yerel belediye, sağlık bakanlığı çevre ve
orman bakanlığı taĢra teĢkilatlarından
görüĢ yazısı mücavir alan dıĢında içinde
ise;
• il özel idare müdürlüğü,
• bayındırlık ve iskan bakanlığı,
• çevre ve orman bakanlığı,
• kültür ve turizm bakanlığı,
• tapu ve kadastro genel müdürlüğü
mahalli teĢkilatları ile ilgili yerel
kurumlardan, görüĢ yazısı,
• ÇED olumlu veya ÇED gerekli değildir
kararı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
20 GÜN (Komisyonda
Bulunan Diğer
Kurumların GörüĢünü
Bildirmeleri Ġçin Geçen
Bekleme Süresi Hariç)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
27
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
50
Hizmet
Adı
Kuluçkahane veya
Damızlık Kanatlı
ĠĢletmelerinin
KuruluĢ Ġzni
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
KuruluĢ Ön Ġznini alan iĢletmeler 6 ay
içinde kuruluĢ izni almak için Valiliğe
müracaat ederler.
1- BaĢvuru dilekçesi,
2- Yapı ruhsatı
20 GÜN
3- Vaziyet planı, (ilgili imar kuruluĢunca
(Tesbit edilen
Kanatlı YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
onaylanmıĢ 1/500 veya 1/1000 ölçekli)
eksiklerin tamamlanması
4- Mimari proje (1/50 veya 1/100 ölçekli,
için verilen süreler hariç)
detaylı olarak hazırlanmıĢ ve onaylanmıĢ)
5- Ġmar planı (ilgili yönetmeliğe uygun
olarak hazırlanmıĢ ve onaylanmıĢ )
6- ĠĢ akıĢ Ģeması
7- Termin planı ve bu konudaki açıklama
raporu
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
28
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
51
Hizmet
Adı
Kuluçkahane veya
Damızlık Kanatlı
ĠĢletmelerinin
ÇalıĢma Ġzni
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
1- BaĢvuru dilekçesi
2- Yapı kullanma izni,
3- ÇED olumlu belgesi veya raporu (ÇED
raporu düzenlenmesi gereken tesisler
için)
4- Teknik müdür ve/veya sorumlu
veteriner hekime ait meslek odalarından
20 GÜN
alınmıĢ üyelik belgesi,
(Tesbit edilen
Kanatlı YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
5- Teknik müdür ve/veya sorumlu
eksiklerin tamamlanması
veteriner hekimin iĢletme ile yapmıĢ
için verilen süreler hariç)
oldukları sözleĢme,
6- Teknik personel ile yapılan sözleĢme
listesi,
7- Ticaret sicil gazetesi veya ilgili meslek
odasından alınmıĢ üyelik belgesi
8- Personel listesi
9- Ġtfaiye raporu
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
29
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
52
Hizmet
Adı
Ev ve Süs
Hayvanları
KuruluĢ
ve SatıĢ Yeri
Ruhsatı
Hizmetten Yararlananlar
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
1- ĠĢ yeri sahibi tarafından doldurulmuĢ
baĢvuru dilekçesi
2- ĠĢyerinin, yerleĢim yeri ve çevresine ait
bilgileri gösteren vaziyet planı ve iĢyerinin
tüm bölümlerini
içeren detaylı olarak hazırlanan bir adet
projenin teknik resim kurallarına göre
hazırlanması(Mimar veya
mühendis onaylı)
3- Bağlı bulunduğu Belediyeden su
kullanma belgesi,
4- Sorumlu Veteriner Hekimle, bağlı
bulunduğu bölge Veteriner Hekim
5 GÜN
Odasından alınmıĢ oda kayıt
(Tesbit edilen
belgesi ve buna bağlı olarak ĠĢyeri
eksiklerin tamamlanması
sorumlu Veteriner Hekim
için verilen süreler hariç)
SözleĢmesi(noter onaylı)
5- Yangın ve patlamalar için gerekli
önlemin alındığına dair Ġtfaiye
Müdürlüğünden alınmıĢ Yangın
Yeterlilik Belgesi
6- Hayvan Hakları Eğitim
Sertifikası(Belediyenin verdiği)
7- Eğer eğitim yeri açılacaksa eğitim
yerlerinde görev yapacak uzman
eğitimcinin noter onaylı uzmanlık belgesi
fotokopisi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
30
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hayvan Sevklerine
Mahsus Yurtiçi
53
Veteriner Sağlık
Raporu Alınması
54
Hayvan Maddesi
Sevklerinde
Mahsus Yurtiçi
Veteriner Sağlık
Raporu Alınması
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- Sığır Cinsi Hayvanlar Ġçin Pasaport,
Koyun Ve Keçiler Ġçin Nakil Belgesi (Köy
Muhtarlığı, Belediye BaĢkanlığı, Ġl/Ġlçe
Müdürlüğü Veya Hayvan Pazarı/Borsası
Yetkililerince Mühürlenip Onaylanır.)
2- Türkvet/KKKS Sistemine kayıtlı olma
Ģartı.
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler 3- Hayvanlar küpeli ve küpeleri
kulaklarında olmalıdır.(Sığır, Manda
Koyun Ve Keçiler Ġçin)
4- Hayvan sevk raporu ve dezenfeksiyon
ücretinin Ġl Müdürlüğü Döner Sermaye
Saymanlığına
yatırıldığına dair makbuz.
5- Nakil vasıtası kuruma getirilerek
dezenfekte edilecektir.
1-Kırmızı ve beyaz et mezbaha veya
kombinalarından baĢka il veya ilçelere
nakledilecek hayvan maddeleri için
müessesenin sorumlu veteriner hekimi
tarafından tanzim edilen ve hayvan
maddelerinin sağlıklı hayvanlardan
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler istihsal edildiğini belgeleyen rapor(kesim
raporu)
2-Nakil Beyannamesi
3-Hayvan maddesi sevk raporu ve
dezenfeksiyon ücretinin Ġl Müdürlüğü
Döner Sermaye Saymanlığına
yatırıldığına dair belge.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
1 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
31
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hayvan
55
Pazarlarının
Ruhsatlandırılması
56
Hayvanların Kayıt
Altına Alınması
Sığır Cinsi Hayvan
57
Pasaportu
58
59
Hayvan Listesi
ĠĢletme Tescil
Belgesi
Hayvan DüĢüm
Belgesi
Tek Tırnaklıların
Kimliklendirilmesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
30 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
3 Ay (Komisyonda
Bulunan Diğer
Kurumların GörüĢünü
Bildirmeleri Ġçin Geçen
Bekleme Süresi Hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
1- Pasaport müracaat formu
1 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
1- BaĢvuru Dilekçesi
1 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
1- BaĢvuru Dilekçesi
30 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetten Yararlananlar
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- Beyanname
3- Vaziyet planı
4- Proje
5- Ġçme Suyu kullanma belgesi
6- Sorumlu Veteriner Hekimin Oda Kayıt
Belgesi (Ġnceleme ile uygun görülenlere
çalıĢma izni verilir)
Tüzel KiĢilikler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- Küpe Kontrolü
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
3- MenĢe ġahadetnamesi, Veteriner
Sağlık Raporu, Pasaport
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
32
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
60
Hizmet
Adı
Türkvet Kayıt
Sisteminde
Hayvancılık
ĠĢletmesi Açılması
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- Tapu fotokopisi, elektrik ve su
aboneliği gibi iĢletmeyi sabitleyici
belge.(Bunların olmaması halinde,
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler iĢletmenin açıldığı yerin muhtarından, bu
iĢletmeyi sabitleyici adres bilgisinin yer
aldığı ve iĢletmenin, iĢletmeyi açan kiĢi
tarafından kullanıldığı veya kullanılacağı
ile ilgili yazı)
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
2 GÜN (ĠĢletmenin
Hayvanlarını Tespit
Ġçin Geçen Süreler
Hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
33
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
61
Hizmet
Adı
Gıda
ĠĢletmelerinin
(Mezbahane,
Kombina ve
Parçalama
tesisleri) Onay
Belgesi
Hizmetten Yararlananlar
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- BaĢvuru dilekçesi ve beyanname
gelen kısmı (Ek-10), beyanname özel
kısmı (Ek-11)
2- ĠĢyeri açma ve çalıĢma ruhsatının
veya deneme izin belgesinin Sureti.
3- Kapasite raporu veya ekspertiz raporu,
resmi kurumlarında kurum beyanı.
4- Gıda iĢletmecisinin güncel bilgilerini
içeren Ticaret Sicil gazetesi veya Türkiye
Esnaf sanatkarlar Sicil gazetesi (Yapısı
gereği sicil gazetesinde
yayımlanamayacak kurum ve kuruluĢlar
hariç)
5- Gıda iĢletmesine Ģartlı onay
verilmeden önce gıda üretiminde
kullanılan suda yaptırılan baĢlangıç
analizlerine ait raporlar.
6- Meslek odası bulunan meslek
mensupları için odadan alınmıĢ belge,
meslek odası bulunmayan meslek
mensupları için gıda iĢletmecisiyle
yapacağı sözleĢme.
7- ĠĢletmenin teknik resim kurallarına
göre çizilmiĢ, su giderleri, personel
hareketleri, ürün akıĢ Ģeması, makine
yerleĢim planı, gibi bilgileri içeren A3
boyutunda yerleĢim krokisi.
8- ĠĢletmede oluĢan katı/sıvı/gaz atıkların
uzaklaĢtırma Ģekli ve sıklığı hakkında
bilgi ve yetkili merci tarafından istenmesi
durumunda belge.
9- HACCP belgesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
20 Gün Ģartlı Onay
belgesi (Tespit edilen
eksikliklerin
tamamlanması için
verilen süre hariç)
3 AY Onay belgesi
(Tespit edilen
eksikliklerin
tamamlanması için
verilen süre hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
34
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
62
63
64
Hizmet
Adı
Su ürünleri ihracat
iĢlemleri
Su ürünleri kontrol
belgesi
Su ürünleri ithalatı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
1- Dilekçe
2- Fatura Fotokopisi
3- Çeki Listesi
4- MenĢeii Belgesi Aslı, Seyir Defteri
5- Gümrük ÇıkıĢ Beyannamesi
Fotokopisi
10 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
1- Dilekçe
2- Kontrol Belgesi Formu
3- Proforma Fatura veya Fatura
4- Sağlık Sertifikası veya Örnek Sağlık
Sertifikası
5- Orijin(MenĢei) Belgesi
6- Etiket Taahhütnamesi
7- ICCAT Ġstatistik veya ICCAT ReExport Sertifikası(Mavi yüzgeçli orkinos
balıklarının (thynus thunnus) ithalatında)
8- Ġlgili diğer belgeler (Ġmza sirküleri,
CĠTES belgesi, analiz raporu, ithalat
dahilinde iĢleme izin belgesi kapsamında
yapılacaksa Dahilde ĠĢleme Belgesi,
Serbest DolaĢım (ATR) Belgesi,
taahhütname vb. belgeler)
30 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
1- Dilekçe
2- Kontrol Belgesi Fotokopisi
3- Fatura Fotokopisi
4- Sağlık Sertifikası
5- Orjin Belgesi
6- Gümrük Beyannamesi veya Özet
Beyanname
30 GÜN
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
35
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
65
Anaç Manda
Desteklemesi
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
1-BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletme Tescil Belgesi
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
66
Anaç Koyun-Keçi
Desteklemesi
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletmedeki Hayvan Listesi
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
67
Suni
Tohumlamadan
Doğan Buzağı
Desteklemesi
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletme Tescil Belgesi
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
68
Anaç Sığır
Desteklemesi
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletme Tescil Belgesi
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetten Yararlananlar
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletme Tescil Belgesi
3- Müstahsil Makbuzu
4- Mezbaha Kesim FiĢi
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
5- Hayvan Pasaportu
6- Kayıt Silindi Belgesi
7- Ġl DıĢı Kesimlerde Veteriner Sağlık
Raporu
1- BaĢvuru Dilekçesi(Ġcmaline Esas
Tablo)
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
2- Ġcmaline1 Listesi
3- Müstahsil Makbuzu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
69
Besilik Erkek Sığır
Desteklemesi
70
Çiğ Süt
Desteklemesi
71
Arılı Kovan
Desteklemesi
Arı YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
1- BaĢvuru Dilekçesi
2- ĠĢletme Tescil Belgesi
Bakanlıkça Belirlenen
Süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
72
Arıcılık
Desteklemeleri
Arı YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
Her sene çıkan destekleme tebliğinde
belirtilen evraklar (Tebliğ her yıl
yenilendiği için evraklar değiĢebiliyor)
Tebliğde belirtilen süre
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
36
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
73
74
75
Hizmet
Adı
Gezginci Arıcı
Konaklama
ĠĢlemleri
Canlı Hayvan
Ticareti
Yapan Satıcılar
için
Celeplik Belgesi
Su Ürünleri
YetiĢtiriciliği Ön
izin verilmesi
Hizmetten Yararlananlar
Gezginci Arıcılar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1- Dilekçe
2- Protokol(Arazi Sahibi ile)
3- Arı konaklama belgesi(Arıcının ve
arazi sahibinin imzaladığı)
4- Sağlık raporu(Arı kovanların nakline
iliĢkin)
1- Dilekçe
2- ÇalıĢma izni alacak satıcı, bir Ģirket
adına alım ve satım yapıyorsa Ģirketin
kuruluĢunu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesinin fotokopisi,
3- Satıcıların iĢ ile orantılı olarak
kullandıkları iĢletmeler, kendilerine ait ise
Hayvan YetiĢtiricileri ve ĠĢletmeler
‘ĠĢletme Tescil Belgesi’
4- Satıcıların iĢ ile bağlantılı olarak
kullandıkları iĢletmeler, kendilerine ait
değilse iĢletme sahipleri ile yaptıkları kira
sözleĢmeleri,
5- Satıcının kayıtlı olduğu meslek
odasınca verilen kimlik belgesi fotokopisi.
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
BaĢvuru Dilkecesi Mülkiyet belgesi,
Orman arazisi ise ön izin belgesi,
1/25000 ölçekli harita, su analiz raporu,
Etüt Üçreti Dekontu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1 Ay
(Tespit edilen
eksikliklerin
tamamlanması için
verilen süre hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
15 gün
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
37
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
76
Hizmet
Adı
Su Ürünleri
YetiĢtiriciliği Proje
Onayı
Su Ürünleri
YetiĢtiricilik Belgesi
ve Su Ürünleri
77
Kuluçkahane
YetiĢtiricilik Belgesi
verilmesi
Su Ürünleri
YetiĢtiriçilik Ġçin Su
78
ve Su Alanları
Kiralamaları
Hizmetten Yararlananlar
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-Ön Ġzin Yazısı
2- Su debi raporu- Kullanım Belgesi
3-UlaĢım açısından engel olmadığına
dair belge
4-Sağlık açısından sakınca olmadığına
dair belge
5-Çed Olumlu Veya Çed Gerekli Değildir
Kararı
6- Teknik ġartname (Noter onaylı)
7- Gerek görülmesi halinde diğer ilgili
kuruluĢlardan alınacak belgeler
8-Proje Fizilibite 5 Nusha
9-Proje Ücret Dekontu
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
1-Müracaat Dilekcesi
2-YetiĢtririçilik Belgesi Ücret Dekontu
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
BaĢvuru Dilekçesi
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
15 gün
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
15 gün
(Tesbit edilen
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
30 gün su kiralaması ve
20 gün yer Teslimi
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
38
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
79
Hizmet
Adı
Su Ürünleri
Desteklemeleri
Hizmetten Yararlananlar
Su Ürünleri YetiĢtiricileri ve
ĠĢletmeler
80
Amatör Balıkçı
Belgesi
Tüm VatandaĢlar
81
Misafir Amatör
Balıkçı Belgesi
Yabancı Uyruklu VatandaĢlar
82
Amatör Balıkcılık
Turizm Ġzin
Belgesi
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
Gercek KiĢiler Ġçin
83 Su Ürünleri Ruhsat
Tezkeresi
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-Müracaat Dilekcesi
2-Su Ürünleri yetiĢtiriçilik Belgesinin
OnaylanmıĢ Fot.
3-Mustahsil makbuzunun ve yem
faturasının aslı veya onaylı süreti
4) Döner sermaya makbuzu
Her Yıl Tebliğe göre değiĢiklik
gösterebilir.
1. BaĢvuru Dilekçesi
2. T.C. Kimlik Numarası
3. Fotoğraf (1 adet)
4- Döner sermaye makbuzu
1. BaĢvuru Dilekçesi
2. Pasaport Fotokopisi
3. Fotoğraf (1 adet)
4- Döner sermaye makbuzu
1. BaĢvuru Dilekçesi
2. Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numara
Bilgileri Fotokopisi
3. Ticaret Sicil No(ġirketler Ġçin)
4- T.C Kimlik Numarası
1. BaĢvuru Dilekçesi
2. T.C. Kimlik numarası
3. Fotoğraf (1 adet)
4- Döner sermaye makbuzu
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Desteklemeden
yararlanmak üzere yapılan
müracaatlar,
Tebliğ
kapsamında istenen belge
ve belgelerdeki bilgiler
kontrol
edilerek
Su
Ürünleri Kayıt Sistemine
(SKS) kaydedilir ve veri
giriĢleri yapılır.
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Aynı iĢ günü
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
3 iĢ günü
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
3 iĢ günü
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Aynı iĢ günü iĢlem yapılır.
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
39
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Çed ve Kum Oçağı
84
Ġzinleri
85
Tahsis Amacı
DeğiĢikliği Talebi
86
Hazine Arazilerinin
Mera Kanunu
açısından
incelenmesi
87
Tarım DıĢı Arazi
Kullanımı Talebi
Hizmetten Yararlananlar
Gerçek ve Tüzel KiĢilikler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
15 gün
(Tesbit edilen
BaĢvuru Yazısı ve Konuyla ilgili Ek Dökümanlar
eksiklerin tamamlanması
için verilen süreler hariç)
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hayvan Sağlığı
YetiĢtiriciliği ve Su Ürünleri
ġb.Müd.
Kamu Kurum ve KuruluĢları
Mera Yönetmeliğinin 8. Maddesinde
Sayılan Belgeler
10 Gün
( DıĢ YazıĢmalar ve Eksik
Belgelerin Tamamlanması
Ġçin Geçen Süre Hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Kamu Kurum ve KuruluĢları
Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ve taĢınmazla
ilgili bilgiler
15 gün
( DıĢ YazıĢmalar ve Eksik
Belgelerin Tamamlanması
Ġçin Geçen Süre Hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
10 gün
( DıĢ yazıĢmalar için
gerekli süre hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Kamu, Özel ve Tüzel KiĢilikler
1-Ġlgili Kurum Yazısı
2-Arazinin tapu kaydını gösteren krokisi ve
en az 1/5000 ölçekli kadastro haritası
3-Üzerine arazinin iĢaretli ve koordinat
değerli 1/25000 ölçekli haritası
4-Tapudan alınacak onaylı arazi vasfını
gösterir belge
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
40
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Çiftçiler
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Aplikasyon Planı
3) Tapu senedi Fotokopisi
4) Tasdikli vaziyet planı ve projesi
5) Örneğine uygun noter tasdikli
taahhütname
6) Ziraat Odası Çiftçi belgesi
7) Üzerinde arazinin yeri iĢaretli ve
koordinat değerli 1/5000 ölçekli haritası
8) Üzerinde arazinin yeri iĢaretli ve
koordinat değerli 1/25000 ölçekli haritası
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Pafta Fotokopisi
3) Tapu Fotokopisi
88
Tarımsal Amaçlı
Yapı Yaptırılması
89
Parsellerde ĠfrazTevhid-Cins
DeğiĢikliği ĠĢlemleri
Çiftçiler
90
SatıĢ
Ġntikal
Çiftçiler
91
3083 Sayılı Kanun
Uygulama Alanları
Ġçerindeki Tarım
arazilerinin SatıĢ ve
Ġpotek ĠĢlemi
Özel ve Tüzel KiĢilikler
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Tapu Fotokopisi
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Tapu çıktısı
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi
4) SatıĢ protoklü
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
7 gün
( Evrakların
Tamamlanması için
gereken süre hariç)
7 gün
( Evrakların
Tamamlanması için
gereken süre hariç)
2 gün
( Evrakların
Tamamlanması için
gereken süre hariç)
1 gün
( Evrakların
Tamamlanması için
gereken süre hariç)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
41
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Kamu, Özel ve Tüzel KiĢilikler
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Son üç ay içerisinde alınmıĢ Tapu Kaydı
3) Talepte bulunan nüfus cüzdanı sureti,
Ģirketlere ait yetki belgesi
4) Tesisin kurulacağı alanı gösteren
koordinatlı kroki
5) Taahhütname (gerekli durumlarda)
6-Tarımsal Sanayi tesisleri ve entegre
yapılar için Sanayi bölgesinde yer
bulunmadığına dair resmi belge
7) Toprak Koruma Projesi
10 gün
( DıĢ yazıĢmalar için
gerekli süre hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
Kamu Kurum ve KuruluĢları
Milli Emlak Müdürlüğü yazısı ve taĢınmazla
ilgili bilgiler
1 gün
( DıĢ yazıĢmalar için
gerekli süre hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
10 gün
( DıĢ yazıĢmalar için
gerekli süre hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
3 gün
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Tarımsal Altyapı ve Arazi
Değerlendirme ġube
Müdürlüğü
92
3083 Sayılı Kanun
Uygulama Alanları
Ġçerinde Tarım DıĢı
Amaçla Kullanımı
Talebi
93
3083 Sayılı Kanun
Uygulama Alanları
Ġçerisindeki Hazine
Arazilerinin Tescil ve
SatıĢı
94
3083 Sayılı Kanun
Uygulama Alanları
Ġçerisindeki Tarım
Arazilerinin TevhidĠfraz-Cins değiĢikliği
Kamu, Özel ve Tüzel KiĢilikler
1) Ġlgili Kurum Yazısı
2) Son üç ay içerisinde alınmıĢ Tapu Kaydı
3) Talepte bulunan nüfus cüzdanı sureti,
Ģirketlere ait yetki belgesi
4) ĠĢlemin yapılacağı alanı gösteren
koordinatlı kroki
5) Taahhütname (gerekli durumlarda)
95
Tarımsal Sulamada
Kullanılan Elektirik
Enerjisi Desteğinden
Yararlanmak Ġçin
Tarımsal Sulama
Raporu
Çiftçiler ve Tarımsal amaçlı
sulama kooperatifleri
1) Dilekçe
2) Tapu fotokopisi
3) Döner sermaye ödendi makbuzu
4) Kira veya muafaakat belgesi
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
42
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
96
97
98
Hizmet
Adı
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetten Yararlananlar
Kooperatif KuruluĢ
ĠĢlemleri
(1163 Sayılı
Kooperatifler
Kooperatif Kurulması için müracaat
Kanunu ve
eden çiftçiler
1163 sayılı kanunda
değiĢiklik yapılan
3476 sayılı kanun)
Kooperatiflerin
projelendirilmesi
Yatırım programı
Teklifi
KuruluĢunu tamamlamıĢ
kooperatifler
KuruluĢunu tamamlamıĢ
kooperatifler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1- Müracaat Dilekçesi (7 Kurucu Ortak
Tarafından Ġmzalı)
2-Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Belgeleri (7
adet)
3-Nüfus cüzdan fotokopisi (7 adet)
4-Kurucu üyelerin akraba olmadıklarına dair
Nüfus Müdürlüğü yazısı
15 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1-Yönetim Kurulu Kararı
2-Üst Birliğe üye olduğuna dair belge
3-Kooperatife ait tapu
4-Proje Uygulayacak ortaklar listesi ( T.C.
Numaraları Olacak)
5-Proje uygulayacak ortakların ÇKS kayıtları
6-Faizsiz fon kaynaklı krediler için fon kurulu
kararı
7-Müracaat edilen yıla ait bilanço
8-Genel kurul tutanağı
9-Bakanlık projeleri için DSĠ veya Ġl Özel
idare Müdürlüğünden alınan sulanabilir arazi
miktarını gösterir belge.
10-Vergi ve SGK borcu olmadığına dair belge
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1-Dilekçe,
2-Genel Kurul Kararı,
3-Yönetim Kurulu Kararı,
4- Ġl Müdürlüğünce hazırlanan Teklif Formu.
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
43
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
99
100
101
Hizmet
Adı
Kooperatif Proje
Uygulama
ĠĢletme Kredisi
Teklifi
Hizmetten Yararlananlar
KuruluĢunu tamamlamıĢ
kooperatifler
KuruluĢunu tamamlamıĢ
kooperatifler
Birlik KuruluĢu (5200 Aynı ürün grubunda üretim yapan
sayılı Yasaya göre) çiftçiler
5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri Bitki
sağlığı gıda ve Yem
Yeterli sayıda hayvan varlığına
102
Kanununa göre
sahip olanlar
kurulan Islah Amaçlı
YetiĢtirici Birliklerinin
Kurulması
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1- Kredi Borçlanma SözleĢmelerinin tanzimi,
2- Ortakların Ahırlarının yapılması,
3- ĠĢletme Binasının yapılması,
4- Makine Ekipmanların alınması,
5- Canlı DemirbaĢların alınması.
6 ay
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1-Dilekçe,
2-Genel Kurul Kararı,
3-Yönetim Kurulu Kararı,
4- Ġl Müdürlüğünce hazırlanan Teklif Formu.
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1- BaĢvuru dilekçesi
2- Kurucular listesi
3- Kurucuların Ziraat Odası çiftçi belgesi
4- Kapasite raporu
5- Tüzük (4 Adet)
6- Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Belgeleri (16
adet)
7- Taahhütname
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1- BaĢvuru dilekçesi
2- Kurucular listesi (7 KiĢi)
3- Kurucuların Ziraat Odası çiftçi belgesi
4- Tüzük (5 Adet)
5- Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Belgeleri (7
KiĢi)
5 iĢ günü
(tespit edilen eksiklikleri
tamamlaması için verilen
süreler hariç)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
15 iĢ günü
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1- ġikayet dilekçesi ve belegeleri
103 Kooperatif Denetimi Kooperatif ve birliklere ait ortaklar
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
44
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
104
105
106
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Bakanlık Temsilcisi
Kooperatif ve birlikler
Talebi
Hayvan Takibi
Hayvancılık Projesi Uygulayan
kooperatifler
Kredi Takibi
Hayvancılık Projesi Uygulayan
kooperatifler
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
107 Programı Tarıma Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Dayalı Ekonomik
Yatırımlar Programı
BaĢvuru
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1- Dilekçe
2- Çağrı için alınan kararın örneği
3- Toplantı gündemi
4- Temsilci ücretinin yatırıldığına iliĢkin vezne
alındısı
5- Üstbirlik payına ait dekont
15 iĢ günü
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
1- Hayvan Pasoportu
45 iĢ günü
1- Kredi Taksit Takip Formu
2- Ġcra iĢlemeleri takip formu
3- Muacceliyet formları
5 iĢ günü
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ- (Kooperatifler
Birimi)
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Hibe BaĢvuru Formu ve Ekleri yatırımcı
tarafından elektronik ağ üzeriden
(tarim.gov.tr) baĢvurular yapılır.
1-ÇKS Kaydı veya Bakanlığa Kayıtlı Olduğu
Belge.
2-ġirket Ana SözleĢmesi.
3-Oda Kayıt ve Faaiyet belgesi
4-Yatırım için yetkili kurul ve yetkilendirme
kararı
5-Son Yıl Faaliyet Raporu, Kar-Zarar Hesabı
ve Son Yıl Bilanço Hesapları.
6-Avan yada tabikat Projesi (ĠnĢaat ve
makine yerleĢim planı projeleri Teknik
Ģartnameleri, metrajları)
7- Yatırım yeri mülkiyet belgesi
8- Tebliğde belirtilen diğer belgeler.......
Tebliğde belirtilen süreler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
45
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Tarıma
Dayalı Ekonomik
108
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Yatırımlar Programı
BaĢvuru
Dosyası Ġncelenmesi
ve karara
bağlanması
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Tarıma Programa Alınan Proje Sahipleri
109
Dayalı Ekonomik Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Yatırımlar Programı
Hibe SözleĢmesi
Ġmzalanması
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Yatırımcı tarafından sunulan proje dosyaları
ilk olarak Ġl Proje Değerlendirme Birimi
tarafından incelenir. ve puanlamaya tabi
tutulur. Projelere ait bilgiler Merkez
Değerlendirme Birimine (Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü - Kırsal Kalkınma Daire
BaĢkanlığı) gönderilir. Ġllerin tarım alanı,
kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri, iĢletme
sayısı ve sosyo-ekonomik geliĢmiĢlik dikkate
alınarak Ġlin bütçesine göre belirli sayıdaki
proje hibe programına alınır ve açıklanır.
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Hibe SözleĢmesi
Hibe baĢvuru ve eklerine ilave olarak
1- Teminat mektubu veya nakit teminatın
dekontu
2- Yeni tesis baĢvurularında, yatırım yeri imar
planı/mevzii imar planı
3- ÇED raporu veya muafiyet belgesi
4- Tatbikat projesi (Avan projeyle baĢvuranlar
için)
5- SGK ve Vergi borcu olmadığına dair
belgeler
6- Yatırım yerinin ipotekli, Ģerhli, icralı ve
mahkemelik olmadığına dair güncellenmiĢ
belgeler
7- Diğer istenecek belgeler....
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
46
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Tarıma
Programa Alınan Proje Sahipleri
110 Dayalı Ekonomik
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Yatırımlar Programı
Projenin
Uygulanması ve
Tamamlanması
111
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Makine
Ekipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı BaĢvuru
Dosyası Kabulü
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
1-BaĢlangıç Raporu ve Yer Tespitinin
Yapılması,
2-ĠnĢaat ĠĢleri ve tesise alınacak mal,
malzeme ve ekipmanlar için yapılacak olan
satın alma evrakları,
3-ĠnĢaat varsa Ruhsatı
4-Ġlerleme Raporları ve HakediĢ Ödeme
Evrakları (fatura, dekont, SGK ve Vergi Borcu
Yoktur. belgeleri)
7-Nihai Rapor ve HakediĢ Ödeme
Evrakları,(fatura, dekont, Yapı Kullanım Ġzin
Belgesi, DemirbaĢ Kaydı, ĠĢyeri Açma ve
ÇalıĢma Ruhsatı, ve Taahhütname.SGK ve
Vergi Borcu Yoktur. belgeleri)
8- Diğer istenecek belgeler....
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
1-Hibe BaĢvuru Formu
2-Makine-Ekipman Bilgi Formu
3-ÇKS Belgesi veya Bakanlığın Diğer
Sistemlerinden Birisine Kayıtlı Olduğu Belge
4-Piyasa Fiyat AraĢtırması veya Proforma
Fatura (Teknik bilgileri içermelidir.)
5-Nüfus Cüzdanı ve Traktör Ruhsat
Fotokopisi
6-Hayvan Varlığını Gösterir Belge
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
47
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Makine
Ekipman
112
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı BaĢvuru
Dosyası Ġncelenmesi
ve karara
bağlanması
113
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Makine
Ekipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı Hibe
SözleĢmesi
Ġmzalanması
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Yatırımcı tarafından sunulan Hibe baĢvuru
dosyaları Ġl Proje Yürütme Birimi tarafından
incelenir ve puanlamaya tabi tutulur.
Bakanlık tarafından ile ayrılan bütçeye göre Ġl
Müdürlüğü ilin tarımsal ürün potansiyeli ile
makine ve ekipman kullanma ihtiyacı
doğrultusunda hangi makine gruplarına kaç
adet hibe desteği vereceğine karar verir. Ġl
Müdürlüğünün onayı ile hibe programına
alınan baĢvurular açıklanır.
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
1- Hibe SözleĢmesi
(Ġl Müdürü ile BaĢvuru Sahibi tarafından
imzalanır ve Hibe baĢvuru dosyasına konur)
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Programa Alınan Proje Sahipleri
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
48
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
114
Hizmet
Adı
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Makine
Ekipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı Projenin
Uygulanması ve
Tamamlanması
Hizmetten Yararlananlar
Programa Alınan Proje Sahipleri
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-Uygulama SözleĢmesi Onay Dilekçesi ve
Ekleri
(Uygulama SözleĢmesi, Yüklenici Belgesi)
2-Ödeme Talep Formu ve Ekleri
a)Ġmzalı kaĢeli kapalı fatura,
b)Yatırımcı Taahhütnamesi (Makine ve
Ekipmanın mülkiyet ve amacının 2 yıl içinde
değiĢtirmeyeceğine iliĢkin)
c)Yatırımcının T.C Kimlik no/Vergi no, banka
hesap bilgilerini içeren kaĢeli ve imzalı belge.
d)Yatırımcı ile yüklenici arasındaki makine ve
ekipman teslim tutanağı,
e)Makine ve ekipmanlar için Ġl Proje Yürütme
Birimince yerinde düzenlenmiĢ tespit
tutanağı,
f)Yerinde montaj edilen ve uygulamadan
önce yer tespiti yapılması gereken Makine
ve Ekipmanlar için montaj kabul tutanağı,
g)Süt sağım ünitesi tespit tutanağı,
ı)Yatırımcının vadesi geçmiĢ vergi borcu
olmadığına dair belge, Sadece tüzel
yatırımcılardan Sosyal Güvenlik Kurumu
prim borcu olmadığına dair belge.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Tebliğde belirtilen süreler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
49
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
115
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Bireysel
Sulama Makine
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Ekipman
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı BaĢvuru
Dosyası Kabulü
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Bireysel
Sulama Makine
Ekipman
116
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı BaĢvuru
Dosyası Ġncelenmesi
ve karara
bağlanması
117
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Bireysel
Sulama Makine
Programa Alınan Proje Sahipleri
Ekipman
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı
Hibe SözleĢmesi
Ġmzalanması
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hibe BaĢvuru Formu ve ekleri
1. Parsel içi basınçlı sulama bilgi formu
2. ġirketler veya bireyler için ÇKS belgesi
3. Teknik ġartnameler (Proje detayı)
4. Piyasa fiyat araĢtırması beyanı veya
proforma fatura
5. Tüzel kiĢiliğin yatırıma baĢvuru için aldığı
yetkili kurul kararı ve baĢvuru sahibinin
baĢvuru için yetkilendirme kararı ve imza
sirküleri
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Yatırımcı tarafından sunulan Hibe BaĢvuru
dosyaları Ġl Proje Yürütme Birimi tarafından
incelenir ve puanlamaya tabi tutulur.
Bakanlık tarafından ile ayrılan bütçeye göre Ġl
Müdürlüğü ilin tarımsal ürün potansiyeli ile
makine ve ekipman kullanma ihtiyacı
doğrultusunda hangi makine gruplarına kaç
adet hibe desteği vereceğine karar verir. Ġl
Müdürlüğünün onayı ile hibe programına
alınan baĢvurular açıklanır.
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
1- Hibe SözleĢmesi
(Ġl Müdürü ile BaĢvuru Sahibi tarafından
imzalanır ve Hibe baĢvuru dosyasına konur)
Tebliğde belirtilen süreler
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
50
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
118
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
Kırsal Kalkınma
Yatırımlarının
Desteklenmesi
Programı Bireysel
Sulama Makine
Programa Alınan Proje Sahipleri
Ekipman
Gerçek ve Tüzel KiĢiler
Alımlarının
Desteklenmesi
Programı Projenin
Uygulanması ve
Tamamlanması
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
1-Uygulama SözleĢmesi Onay Dilekçesi ve
Ekleri
(Uygulama SözleĢmesi, Yüklenici Belgesi)
2-Ödeme Talep Formu ve Ekleri
a)Ġmzalı kaĢeli kapalı fatura,
b)Yatırımcı Taahhütnamesi (Makine ve
Ekipmanın mülkiyet ve amacının 2 yıl içinde
değiĢtirmeyeceğine iliĢkin)
c)Yatırımcının T.C Kimlik no/Vergi no, banka
hesap bilgilerini içeren kaĢeli ve imzalı belge.
d)Yatırımcı ile yüklenici arasındaki makine ve
ekipman teslim tutanağı,
e)Makine ve ekipmanlar için Ġl Proje Yürütme
Birimince yerinde düzenlenmiĢ tespit
tutanağı,
f)Yatırımcının vadesi geçmiĢ vergi borcu
olmadığına dair belge, Sadece tüzel
yatırımcılardan Sosyal Güvenlik Kurumu
prim borcu olmadığına dair belge.
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Tebliğde belirtilen süreler
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
KIRSAL KALKINMA VE
ÖRGÜTLENME ġUBE
MÜDÜRLÜĞÜ(Kırsal Kalkınma Birimi)
51
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
119
Tarımsal Yayım ve
DanıĢmanlık
Hizmetlerinin
Desteklenmesi
120
2090 Sayılı Kanuna
göre yapılan iĢlemler
121
Çiftçi Mallarının
Korunması
122
Zirai Gelir Raporu
Not
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
Tarımsal Yayım ve DanıĢmanlık
Hizmeti Veren Özel ve Tüzel
KiĢiler
1) BaĢvuru formu ve taahhütname (EK-1)
2) Nufus cüzdanının Ġl/Ġlçe Müdürlüğü
tarafından onaylanmıĢ sureti
3) Hizmet alım/satım faturası veya serbest
meslek makbuzu (Hizmeti aldığı DanıĢman
veya DanıĢmanlık Kurumundan)
4) Çiftçinin/Tarımsal iĢletmenin almıĢ
olduğu danıĢmanlık hizmetinin türüne göre
aĢağıdaki belgelerden biri veya birkaçı
istenir.
a) Ġl/Ġlçe Müdürlüğü onaylı güncellenmiĢ
ÇKS belgesi
b) AKS belgesi
c) Su ürünleri yetiĢtiriciliği belgesi
d) Pasapotrlarının Ġl/ Ġlçe Müdürlüğü onaylı
sureti
1 Saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler ġubesi
Tarımsal Üreticiler
1) Dilekçe
2) Afetten zarar gören çiftçinin tarımsal
varlığı ve diğer gelirlerine ait beyan(EK-6)
Genelgede belirtilen
süreler
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler ġubesi
Çiftçiler
1) Dilekçe
2) Koruma Meclis Kararı
3) Murakabe Heyet Kararı
VatandaĢ
1) Tapu Kayıtları
2) Çiftçi Belgesi
3) ÇKS Belgesi
2 iĢ günü
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
1 Saat
( Eksik Belgelerin
Tamamlanması Ġçin Geçen
Süre Hariç)
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler ġubesi
Koordinasyon ve Tarımsal
Veriler ġubesi
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
52
Sıra No
AMASYA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HĠZMET SATANDARTLARI TABLOSU
Hizmet
Adı
Hizmetten Yararlananlar
BaĢvuruda Ġstenen Belgeler
İlk Müracaat Yeri
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
Görevin Yapıldığı
Ġlçe/ġube/Birim
İkinci Müracaat Yeri
Lokman GÜLTEKĠN
İsim :Ferhat BURAKGAZİ
Unvan
Ġl Müdürü
Unvan: Vali Yardımcısı
Adres
Ġl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü/Amasya
Adres: Hükümet Konağı Nergis Mahallesi
Elmasiye Cad. 05100 AMASYA
Tel
(0358) 218 32 52
Tel:0 (358) 218 10 33 / 218 30 69
Fax
(0358) 218 18 51
Fax: 0 (358) 218 11 33
[email protected]
e-Posta: [email protected]
İsim
e-Posta
Amasya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İMİ Şb. Enformasyon
53
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
543 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content