close

Enter

Log in using OpenID

tıklayın - Memur Alımı 2015

embedDownload
F
SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU KILAVUZU
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Danışma Adresi
:
İrtibat Telefonu
:
Genel Ağ
(İnternet) Adresi
:
K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı CEBECİ/ANKARA
(0312) 562 11 11 (4741)
(Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için)
(0312) 411 62 32 ve 34 (Tebligat ile ilgili sorular için)
(0312) 411 11 18 (Özlük hakları ile ilgili sorular için)
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp
0
ĠÇĠNDEKĠLER
1.
GENEL HUSUSLAR
2
2.
SÖZLEġMELĠ ERBAġ VE ERLĠK HAKKINDA BĠLGĠ
3
3.
BAġVURU
4
4.
a.
Kimler BaĢvurabilir, BaĢvuru KoĢulları Nelerdir?
4
b.
BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
5
c.
BaĢvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
5
ç.
Askerlik Hizmeti Esnasında BaĢvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması
Gereken ĠĢlemler Nelerdir?
5
d.
Ön BaĢvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
6
SEÇĠM AġAMALARI
6
a.
Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
6
b.
Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
7
c.
Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
7
ç.
Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
8
d.
Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
10
e.
Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene ĠĢlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl
Yapılacaktır?
10
5.
BAġVURU FORMU DOLDURMA TALĠMATI
12
6.
TABLOLAR
15
TABLO-1 FAALĠYET TAKVĠMĠ
15
TABLO-2 DĠLEKÇE
16
TABLO-3 NĠTELĠK BELGESĠ
19
TABLO-4 BOY-KĠLO STANDARTLARI
22
TABLO-5 FĠZĠKĠ YETERLĠLĠK TESTĠ STANDARTLARI
23
TABLO-6 GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU VE
DOLDURMA TALĠMATI
-1-
24
1.
GENEL HUSUSLAR:
a.
Kara Kuvvetleri Komutanlığının sözleĢmeli er ihtiyacını karĢılamak amacıyla personel
temin edilecektir. Temin; en az sekiz yıllık ilköğretim (ortaokul) veya yurt dıĢındaki dengi okul
mezunu olup askerlik hizmetini erbaĢ/er olarak tamamlamıĢ veya halen silahaltında bulunan
adaylar ile 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiĢ,
düzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beĢ (25) yaĢını
bitirmemiĢ olanlar arasından yapılacaktır.
b.
Temin faaliyeti, TABLO-1’deki faaliyet takvimine uygun olarak icra edilecektir. Ön
baĢvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden 01 Ocak 2014
tarihinden itibaren alınmaya baĢlanacaktır. Ön baĢvuru yapılabilecek en son tarih genel ağ
adresinden bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.
c.
2014 yılı içinde yapılan ön baĢvurular, adayların aynı yıl içinde seçim aĢaması
sınavlarına çağrılmasına kadar geçerli olacaktır. (Aday, 2014 yılında yapılacak ilk sınava
çağrılmaz ise ön baĢvurusu, 2014 yılı içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak
ve aday diğer sınavlara çağrılacaktır.)
ç.
Çağrı yapıldığı halde seçim aĢaması sınavlarına katılmayan adayların ön baĢvuru
iĢlemleri sonlandırılacaktır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön baĢvuru
yapması gerekecektir. Planlanan tarihteki sınavlara geçerli bir mazereti dolayısıyla
katılamayacak olanlar, sınav tarihinden önce K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na dilekçe
vermek/göndermek suretiyle (Mazeretlerinin kabul edilmesi durumunda.) müteakip sınavlara
planlanabilecektir.
d.
Adayların 2014 yılı içerisinde seçim aĢaması sınavlarına bir defa katılma hakları
vardır. Seçim aĢaması sınavlarına katılan adaylara aynı yıl içerisinde ikinci defa ön baĢvuru
yapma hakkı verilmeyecektir.
e.
SözleĢmeli er ön baĢvuruları, genel ağ üzerinden baĢvuru formunun doldurulması
suretiyle yapılacaktır. Asıl baĢvurular ise, istenen belgeler ile seçim aĢaması sınavlarına
gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmıĢ olacaktır.
f.
Ön baĢvuruları uygun olan adayların baĢvuru kabulleri ile seçim aĢaması sınavları;
K.K. Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda icra edilecektir. Adayların bütün
iĢlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak ve tüm aĢamalarda baĢarılı olan adaylar asker
hastanesine (rapor almak üzere) sevk edilecektir.
g.
Adaylara seçim aĢaması sınavları kapsamında ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi
ve mülakat yapılmaktadır, yazılı sınav yapılmamaktadır.
ğ.
Seçim aĢaması sınavlarında baĢarılı olan adaylar, diploma, bonservis, sertifika, kurs
belgesi vb. ilave yetenekleri de dikkate alınarak idarece uygun görülen sınıfa
sınıflandırılacak/yerleĢtirilecektir.
h.
Seçim aşaması sınav tarihleri www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ
adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep
telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, posta ile tebligat
yapılmayacaktır.
BaĢa Dön
-2-
2.
SÖZLEġMELĠ ERBAġ VE ERLĠK HAKKINDA BĠLGĠ
Değerli adaylar;
Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleĢmeli erbaĢ ve er olarak istihdam edilmek üzere, en az
ilköğretim (ortaokul) veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olan adaylar arasından sözleĢmeli
erbaĢ ve er kadrolarına, 6191 Sayılı SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Kanunu esaslarına göre personel
seçimi yapılmaktadır.
Kılavuzun ilgili bölümlerinde, kimlerin baĢvuru yapabilecekleri, baĢvuruların nasıl ve ne
zaman yapılacağı, seçim aĢamaları ve değerlendirme/sınıflandırma faaliyetleri ile sözleĢmeli erbaĢ
ve erliğe iliĢkin genel bilgilere yer verilmiĢtir. Kara Kuvvetleri Komutanlığında sözleĢmeli erbaĢ ve
er olarak görev almak istiyorsanız, baĢvuru kılavuzunu dikkatli bir Ģekilde okuyarak baĢvuruda
bulunabilirsiniz.
a.
SözleĢmeli erbaĢ ve er;
SözleĢmeli erbaĢ ve er, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaĢ ve erlerin
yapmıĢ oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karĢılığı erbaĢ ve er kadrolarında
görev yapan asker kiĢidir.
SözleĢmeli erbaĢ ve erlerin ilk sözleĢmeleri üç yıldan az, dört yıldan fazla olamaz. Ġlk
sözleĢmelerini müteakip yapacakları sözleĢmelerin süresi en az bir yıl en fazla üç yıl olabilir.
Hizmet süreleri en fazla yedi yıldır. SözleĢme süreleri sona ermeden istifa edemezler.
SözleĢmeli erbaĢlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaĢların üstü,
emsal rütbedeki uzman erbaĢların astıdır.
SözleĢmeli er olarak iki yıl görev yapanlar, baĢarı durumlarına, fiziki yeterlilik testlerine,
askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleĢmeli onbaĢılığa terfi
edebilirler. SözleĢmeli onbaĢı olarak iki yıl görev yapanlar, baĢarı durumlarına, fiziki yeterlilik
testlerine, askerlik bilgileri ile ilgili sınavlara ve amirlerinin kanaatlerine göre sözleĢmeli çavuĢluğa
terfi edebilirler.
SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden tertip edildikleri birliklerde K.K.K.lığınca belirlenen
süre hizmet yapanlar istekli oldukları takdirde K.K.K.lığınca baĢka birliklere tertip
edilebilirler.
b.
Özlük hakları;
SözleĢmeli erbaĢ ve erlerin kıyafetleri vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaĢ ve
erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir iĢaret veya amblem kullanılmaz.
SözleĢmeli erbaĢ ve erlere vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaĢ ve erlere
verilen askerî kimlik kartı gibi kimlik kartı verilir.
SözleĢmeli erbaĢ ve erler görev yaptıkları kadronun silahlarını kullanırlar (Örneğin;
piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).
SözleĢmeli erbaĢ ve erler vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaĢ ve erlerde
olduğu gibi, kıĢlada kalırlar ve sabah, öğle ve akĢam yemekleri devlet tarafından karĢılanır.
SözleĢmeli erbaĢ ve erler kıĢlada kaldıklarından dolayı yatak ve yemek ücreti ödemezler.
SözleĢmeli erbaĢ ve erlerden üç yıllık görev süresini bitirerek dördüncü hizmet
yılına devam edenler K.K.K.lığının belirlediği esaslar dâhilinde uzman erbaĢ (uzman erbaĢlığa
-3-
baĢvuru yaĢ sınırı sözleĢmeli erbaĢ ve erler için 29’dur) veya astsubay olmak için müracaat
edebilirler. Yapılacak sınavlarda baĢarılı olanlar uzman erbaĢ veya astsubaylığa geçebilirler.
SözleĢmeli erbaĢ ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik
belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki Ģartları taĢımaları kaydıyla kamu kurum ve
kuruluĢlarının boĢ kadro ve pozisyonlarına Millî Savunma Bakanlığı ve Devlet Personel
BaĢkanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.
SözleĢmeli er adaylarının izin hakları bulunmamaktadır. Ancak fevkalade özürleri
olduğu anlaĢılan sözleĢmeli er adaylarına, asgari tugay ve eĢidi komutanlıkları tarafından izin
verilebilir.
SözleĢmeli erbaĢ ve erlerin her yıl; 30 gün yıllık, 15 gün yıllık mazeret izni olmak
üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır. 15 günlük yıllık mazeret izni dıĢında sözleĢmeli erbaĢ
ve erlere; Ana, baba, eĢ, çocuk ve kardeĢlerinin ölümü halinde 10 gün, yangın, deprem ve su
baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni
verilebilir. Bu mazeret izinleri 45 günlük yıllık izinden sayılmaz.
BaĢa Dön
3.
BAġVURU
a.
Kimler BaĢvurabilir, BaĢvuru KoĢulları Nelerdir?
SözleĢmeli erliğe aĢağıdaki baĢvuru koĢullarını sağlayan adaylar baĢvurabilir.
BaĢvuru KoĢulları:
(1)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı ve erkek olmak,
(2)
En az ilköğretim/ortaokul veya yurt dıĢındaki dengi okul mezunu olmak,
(3) Askerlik hizmetini erbaĢ veya er olarak yapmıĢ veya baĢvurduğu esnada yapıyor
olmak (Askerlik hizmeti devam ederken baĢvuranlardan ön sözleĢme imzalamaya hak kazananlar
terhislerinden sonra askerî eğitime baĢlatılır.),
(4) Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre
geçmemiĢ olmak (01 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
(5) DüzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre 01 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yirmi beĢ (25)
yaĢını bitirmemiĢ olmak (01 Ocak 1989 tarihi ve sonrasında doğanlar),
(6) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun
iliĢiği kesilmemiĢ olmak,
(7) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya
uzman erbaĢ olarak istihdam edilmemiĢ olmak,
(8)
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamıĢ olmak,
(9) Cezaları ertelenmiĢ, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiĢ, genel ya da özel
af kanunları kapsamına girmiĢ veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB)
karar verilmiĢ olsa dahi;
(a) Devletin güvenliğine karĢı iĢlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk
Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aĢağılama ile zimmet, irtikâp,
iftira, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere
yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kiĢiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuĢ, gayri
tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya Ģeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık,
ihaleye fesat karıĢtırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,
-4-
(b) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,
(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,
(10) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile
mahkûm olmamak,
(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarından
Nitelik Belgesi (TABLO-3) almıĢ olmak,
(12) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
(13) Yapılacak olan fiziki yeterlilik testi ve mülakatlarda baĢarılı olmak,
(14) Güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanmıĢ olmak,
(15) Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun
olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “... sınıfında/sınıflarında sözleĢmeli er olur.” kararlı
sağlık raporu almıĢ olmak,
(16) Öğrenimini kendi adına yapmıĢ olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluĢa
karĢı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.
UYARI: Ön başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya
evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi
aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.
b.
BaĢvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
(1) Adaylar ön baĢvurularını TABLO-1’deki faaliyet
takvimine uygun olarak
01
Ocak
2014
tarihinden
itibaren
Kara
Kuvvetleri
Komutanlığının
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ (internet) adresinden çevrimiçi (online) olarak
yapacaktır. Halen silâhaltında olan adaylar çevrimiçi baĢvurularını yaptıktan sonra TABLO-2’de
bulunan dilekçeye ön baĢvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıt’a özlük dosyalarının muhafaza
edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir. BaĢvuruların ne
zaman sonlandırılacağı 2014 yılı içerinde tekrar yayımlanacaktır.
(2) Adayların çevrimiçi (Online) baĢvuru formunu doldurmalarını müteakip en son
aĢamada, her bir aday için Aday Numarası otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve
adayların baĢvuruları bu aday numaraları ile baĢvuru merkezinde kayda girecektir.
(3) Ön baĢvurunun tamamlanmasını müteakip bütün iĢlemlerde bu aday numarası
kullanılacağı için, adayların bu numaraları kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.
Çevrimiçi (Online) BaĢvuru Formu T.C. Kimlik Numarası, Adı, Soyadı ve Aday Numarası bilgileri
girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.
UYARI: Genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön
başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.
c.
BaĢvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?
(1) Genel ağ (Ġnternet) üzerinden yapılacak baĢvurular ön baĢvuru niteliğinde olup,
adaylar bu baĢvuruya istinaden sınavlara planlanacaktır. Adayların asıl baĢvuru iĢlemleri ise
“seçim aĢaması iĢlemleri için K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)na geldiklerinde baĢvuru
evrakları kontrol edilerek ” yapılacaktır.
(2) BaĢvuru Ģartlarını taĢımadıkları anlaĢılan veya evraklarının eksik/yanlıĢ olduğu
tespit edilen adayların baĢvuruları geçersiz sayılmaktadır.
(3) Çağrı yapıldığı halde seçim aĢaması sınavlarına katılmayan adayların ön
baĢvuru iĢlemleri sonlandırılmaktadır. Bu adayların sınavlara çağrılabilmesi için yeniden ön
baĢvuru yapması gerekecektir.
-5-
(4) 2014 yılı içerinde seçim aĢaması sınavlarına katılanlara aynı yıl içerisinde
ikinci bir baĢvuru ve sınavlara giriĢ hakkı verilmeyecektir.
ç.
Askerlik Hizmeti Esnasında BaĢvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca
Yapılması Gereken ĠĢlemler Nelerdir?
(1) Askerlik hizmeti sırasında baĢvuruda bulunacak adaylar için birlik komutanlıkları
ve kurum amirliklerince, örneği KKY 51-24 SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Yönergesinde bulunan nitelik
belgesi, ilgi yönergenin EK-C’sinde belirtilen esaslara ve Kara Ağında bulunan nitelik belgesi
kontrol formuna göre doldurulacak, müteakiben onaylanarak mühürlenecek ve zarflanacaktır.
(2)
Silâhaltındaki adaylardan haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (Disiplin
mahkemesi dâhil) iĢlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arĢiv
araĢtırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve
mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir.
UYARI: “Sözleşmeli er olmaya layık değildir.” kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek,
adaya tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara
gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı
ile gönderilmeyecektir.
(3) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat
dilekçesini, ön baĢvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuĢ nitelik belgesi ile varsa
mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aĢaması sınavlarına
gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ
edilecektir.
(4) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi
gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için
nitelik belgeleri, bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir.
(5)
Askerlik hizmeti devam eden adaylara;
(a)
Adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınavlara katılmaları
sağlanacak,
(b) Sınavlar ve sağlık raporu iĢlemleri süresince MY 52-13 TSK ErbaĢ ve Er
ĠĢlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (Sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde
kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.
d.
Ön BaĢvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?
(1) Ön baĢvurusu kabul edilen adayların seçim aĢaması sınavlarına katılacakları
tarih, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.
Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme
yapılabilmektedir.
(2) Ġkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aĢaması sınavlarına ise adaylar yeterli
süre öncesinden (Muhtemel tarihler TABLO-1’dedir.) çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile
tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, genel ağdan seçim aĢamalarına katılma tarihinizi ve neler
yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır.
BaĢa Dön
4.
SEÇĠM AġAMALARI
a.
Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?
Ön baĢvurusu kabul edilen adaylar, K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/Ankara)nda aĢağıda
belirtilen sınav/aĢamalardan geçecektir.
(1)
BaĢvuru evraklarının incelenmesi / kayıt kabul faaliyetleri,
(2)
Ön sağlık muayenesi,
(3)
Fiziki yeterlilik testi,
-6-
(4)
Mülakat,
(5) Sağlık raporu/güvenlik soruĢturması iĢlemleri. (Ön sağlık muayenesi, fiziki
yeterlilik testi ve mülakatta baĢarılı olan adaylar için).
b.
Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır?
(1) Ön baĢvurusu kabul edilen adayların sınavları genel ağda yayımlanacak tarihte,
Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi Komutanlığı (Cebeci/ANKARA)nda yapılacaktır.
AġTĠ’den ANKARAY ile
Dikimevi’ne gelinebilir.
Dikimevi metro istasyonundan
yürüyerek Personel Temin
Merkezi Komutanlığına
gelinebilir.
Dikimevi Metro
Ġstasyonu
Toplam Mesafe : 400 m.
K.K. Personel Temin
Merkezi Komutanlığı
(2) Otobüsle AġTĠ’ye gelen adaylar, otogardan ANKARAY’a binerek son durak olan
Dikimevi’ne, oradan yaya olarak Kara Kuvvetleri Personel temin Merkezi Komutanlığına gelebilirler.
Burada adaylar, yetkili personel tarafından karĢılanacaktır. Krokide, Dikimevi metro istasyonundan
nasıl gelineceği belirtilmiĢtir.
c.
Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?
(1) Adaylar seçim aĢaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton
dosyanın içinde takılı olarak aĢağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön
yüzüne kurĢun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmıĢ olarak getireceklerdir.
UYARI: Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri
gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir. (Adayların çağrıldıkları
günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının
yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir.) Herhangi bir aşamada elenen
adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.
(a) Sınava Çağrı Belgesi: Genel ağdan (Ġnternet) adayın ön baĢvurusunun
kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı,
(b)
Dilekçe: SözleĢmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (TABLO-2),
(c) Kadro Görev Yeri Yazısı: Halen silahaltında bulunan adaylar için sınıf ve
branĢını belirten birlik komutanından onaylı yazı (TABLO-2),
(ç)
Nitelik Belgesi (Örneği TABLO-3’dedir):
(d) Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı
(Askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve bir adet fotokopisi.
-7-
(e) Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir
adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aĢamalarını gösteren bilgiyi içerecek Ģekilde okul
müdürlüğüne onaylatılmıĢ diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),
AÇIKLAMA:
Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim
Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesinin aslı
ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.
(f)
Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar;
(I)
arkalı fotokopisini veya,
Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü
(II) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik
ġubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir.).
(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aĢçı, fırıncı, elektrikçi branĢlarına yönelik
bonservis, kurs belgesi, diploma veya baĢarı belgesi asılları ve fotokopileri (askerliğini aĢçı, fırıncı,
elektrikçi, kadrolarında çalıĢtığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı
onaylı belgeler),
(ğ)
Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiĢ 12 adet vesikalık
fotoğraf,
(h) Adli Sicil veya Adli Sicil ArĢiv Kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararının aslı
ve fotokopisini getireceklerdir.
(ı)
Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu (TABLO-6):
Güvenlik soruĢturmasına esas olan form, (Güvenlik soruĢturması ve arĢiv araĢtırması formu
doldurma talimatına uygun, üç suret bilgisayar ortamında önlü-arkalı doldurulmuĢ olarak
getirilecektir.)
ç.
Sınavlar Nasıl Uygulanacaktır?
(1)
BaĢvuru Evraklarının Kontrolü:
Ön baĢvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun,
yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilmektedir.
(2)
Ön Sağlık Muayenesi:
(a) Adayların, fiziksel görünümü ile yaĢ, boy ve vücut ağırlığının istenen
standartlarda olup olmadığı bu konuda görevlendirilen tabip/tabipler tarafından TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (C) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına
uygun olarak kontrol edilmektedir.
(b)
Bu muayenede;
(I)
Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüĢü
kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında Ģekil bozukluğu olmamak, ĢaĢı ve renk körü
olmamak),
-8-
(II)
Vücudun herhangi bir yerinde dövme, yanık, ameliyat, jilet vb. izler
bulunmamak,
(III) Ağız, çene, diĢ yapısı ve sağlıkla ilgili diğer hususlarda, TSK Sağlık
Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere uygun olmak,
(IV) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırları
içinde olmak koĢulları aranmaktadır.
(c) Adaylar boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde
bulunmak zorundadırlar. Adayların boy uzunluğu ayakkabısız olarak, kiloları ise spor
Ģortlu/eĢofmanlı olarak ölçülmektedir. Boy kilo oranlarında istenilen standartlar TABLO-4’dedir.
(ç) Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında
idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde
iptal davası açma hakları bulunmaktadır
UYARI: Adayların maddi ve manevi kayıplara uğramaması için; adayların uygun boy ve
kiloda olup olmadığından ve yukarıda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarından (Diğer
nitelikler için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği incelenebilir.) emin olarak seçim aşamalarına
gelmesi önemlidir.
(3)
Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları:
(a) Fiziki yeterlilik testi; bir beden eğitimi öğretmeni ile yeteri kadar subay veya
astsubaydan oluĢan heyet tarafından, ön sağlık muayenesinde baĢarılı olan adaylara muayeneyi
müteakip, aynı gün içerisinde yapılmaktadır.
(b) Adaylar; mekik koĢusu, mekik ve Ģınav branĢlarından teste tabi
tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik testi standartları TABLO-5’tedir.
(c) Adaylar, her bir branĢtan puan aldıkları takdirde bir sonraki aĢamaya
katılmaya hak kazanacaklar; bir veya daha fazla branĢtan puan alamadıkları takdirde baĢarısız
sayılmaktadır.
(ç) Elenen adayların, elendikleri branĢ/branĢlardan bir defa not yükseltme
sınavına girme hakları vardır.
(d) Adayların FYT notu, her bir branĢtan aldıkları puanların toplamının branĢ
sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.
UYARI: FYT’ye giren adaylar, “Herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığını da kabul etmiş”
sayılacaklardır. Bu nedenle önemli rahatsızlığı bulunan adayların FYT’ye girmemesi kendi
yararlarına olacaktır. (Sağlık durumu nedeniyle FYT’ye girmeyen/giremeyen adayların
işlemleri sonlandırılacaktır.)
NOT : Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında eşofman, şort ve spor
ayakkabısı getireceklerdir. (Yazılı sınav ve mülakata spor kıyafeti ile katılınabilinecektir.)
(4)
Mülakat (GörüĢme):
(a) Bu aĢamada, görüĢme yoluyla adayın konuĢma yeteneği, ses tonu,
heyecan durumu, çok yönlü düĢünme, davranıĢlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar
gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.
(b) Mülakat, kayıt kabul ve yazılı sınav aĢamasından sonra aynı gün
uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70’tir. Bunun altında not alan
adaylar elenmiĢ sayılacaklardır.
(c) Mülakat sonucunda adayların baĢarılı olup olmadıkları, mülakatın
bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilecektir. Mülakat aĢamasına idari itiraz hakkı
bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde iptal davası
açma hakları bulunmaktadır.
-9-
d.
Değerlendirme/Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?
(1) Yapılacak sınavlar sonucunda baĢarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç
puanına göre en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanacaktır. Adaylar, puanı en yüksekten
baĢlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik
durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılacak/yerleĢtirilecektir.
(2) Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50’si ve mülakat
notunun % 50’si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
e.
Sonuçların Duyurulması, Sağlık Muayene ĠĢlemleri ve Aday Bilgilendirme Nasıl
Yapılacaktır?
(1) Yapılan sınavlar sonucunda baĢarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili
açıklamalar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde
yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS)
ile bilgilendirme yapılabilecektir.
(2) Seçim aĢaması sınavlarında baĢarılı olan adaylara, sağlık raporu iĢlemleri için
Asker Hastanelerine sevk belgesi verilecektir.
(3) Adaylar, kendisine verilen sevk belgesi ile belirtilen tarihte sağlık raporu
iĢlemlerine baĢlayacaklardır. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu süre
içerisinde (Sevk belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren Ankara Garnizonu içerisindeki
Asker Hastanelerinde üç iĢ günü, diğer illerdeki Asker Hastanelerinde beĢ iĢ günü
içerisinde.) sağlık iĢlemini baĢlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi
verilmeyecektir.
(4) Adaylar, asker hastanesinden almıĢ oldukları “Muharip Sınıflarda SözleĢmeli Er
Olur/Olamaz, Yardımcı Sınıflarda SözleĢmeli Er Olur/Olamaz.” kararlı sağlık raporu/ön bildirim
belgesini, elden veya posta/kargo yoluyla K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı (Cebeci/ANKARA)na teslim
edeceklerdir.
(5) “…… sınıfında/sınıflarında sözleĢmeli er olamaz.” kararlı sağlık raporu alan ve
sonuca itiraz etmek isteyen adaylar, en geç 30 (Otuz) gün içerisinde sevk olmak istediği asker
hastanesini belirten itiraz dilekçesi ile Ģahsen veya posta/kargo yoluyla (Ġki adet fotoğraf, iki adet
nüfus cüzdan fotokopisi, ön bildirim belgesinin iki adet fotokopisi ve ön bildirim belgesinin aslı ile
birlikte) K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığına baĢvuruda bulunabileceklerdir.
(6) Ġtiraz için baĢvuruda bulunan adaylar K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca kontrol
hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almıĢ olduğu sonuç olumsuz ise
iĢlemleri sonlandırılacak; olumlu ise aday, yine K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığınca baĢka bir asker
hastanesine (Hakem hastanesine) sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara
hakem hastanesinden almıĢ oldukları sonuca göre iĢlem yapılacaktır (Aday, hakem hastanesinden
olumlu sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumlu, olumsuz sonuç aldıysa sağlık muayenesi olumsuz
olarak sonuçlanacaktır.). Sağlık iĢlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı
bulunmamaktadır. Adayların yasal süresi içerisinde Ankara Ġdare Mahkemelerinde iptal davası
açma hakları bulunmaktadır.
UYARI: Adaylardan hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 90 (Doksan) gün içerisinde
sağlık raporu işlemlerini tamamlamayanların (“…. sınıfında/sınıflarında sözleşmeli er
olur/olamaz.” kararlı sağlık raporunu/ön bildirim belgesini sınav merkezine teslim
etmeyenlerin.) işlemleri sonlandırılacaktır.
(7)
Aday Bilgilendirme:
(a) Sınavlarda baĢarılı olan adayların sağlık raporu ve güvenlik soruĢturma
iĢlemlerini www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yer alan aday durumu
bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.
- 10 -
(b) Sağlık raporu ve güvenlik soruĢturması olumlu sonuçlanan (Terhis olmuĢ)
adayların eğitim tebligatları www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde
yayımlanacaktır.
(c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme
baĢvurularına iĢlem yapılmayacaktır.
Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaĢamanız ve
bunun gururunu ailenize yaĢatmanız dileğiyle
sizleri bekliyoruz.
Tüm seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz…
BaĢa Dön
BAġVURU FORMU DOLDURMA TALĠMATI
5.
Adaylar aĢağıda açıklanan BaĢvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan
sonra, “ÇEVRĠMĠÇĠ (ONLINE) BAġVURU FORMU”nu tıklayarak dolduracaklardır.
S.Nu.
BaĢlık
Alt BaĢlık
1
T.C. Kimlik
Numarası
2
Adı
3
Kimlik
Bilgileri
Soyadı
Açıklamalar
T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız.
“BaĢvuru Güncelleme” safhasında T.C. Kimlik numarası
değiĢtirilemeyeceğinden ve “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız
olarak giriniz.
Adınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Adınızı yazmanız
için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıĢtır. Birden fazla adınız varsa,
nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boĢluk
bırakarak yazınız. Ġsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana
sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla,
ikinci adınızı bir boĢluk bırakarak baĢ harfini yazınız. “BaĢvuru
Güncelleme” safhasında ad bilgisi değiĢtirilemeyeceğinden ve “Aday
Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde ad bilgisi sorulacağından
bilginizi hatasız olarak giriniz.
Soyadınızı ilgili kutucuğa BÜYÜK HARFLERLE yazınız. Soyadınızı
yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıĢtır. Nüfus cüzdanınızda olduğu
gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla
soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boĢluk bırakarak yazınız. “BaĢvuru
Güncelleme” safhasında soyadı bilgisi değiĢtirilemeyeceğinden ve
“Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde soyadı bilgisi
sorulacağından bilginizi
hatasız olarak giriniz.
Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus
cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus
cüzdanınızdaki kayda uygun olarak BÜYÜK HARFLERLE yazınız.
4
Baba Adı
5
Anne Adı
6
Doğum Tarihi
DüzeltilmemiĢ nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl
olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.
7
Doğum Yeri Ġl
Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ili, ilgili
bölümden bularak seçiniz.
8
Doğum Yeri Ġlçe
Nüfus cüzdanınızın “doğum yeri” bölümünde yazılı olan ilçeyi, ilgili
bölümden bularak seçiniz.
9
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Ġl
Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan ili,
ilgili bölümden bularak seçiniz.
- 11 -
Alt BaĢlık
Açıklamalar
10
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Ġlçe
Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan
ilçeyi, ilgili bölümden bularak seçiniz.
11
Nüfusa Kayıtlı
Mahalle/Köy
Nüfus cüzdanınızın “nüfusa kayıtlı olduğu” bölümünde yazılı olan
mahalle/köyü, ilgili bölüme yazınız.
12
Cilt Numarası
13
Aile Sıra Numarası
14
Sıra Numarası
15
Medeni Hali
S.Nu.
BaĢlık
16
17
Aile Bilgileri
18
Baba ve Anne
Mesleği
Baba ve Anne
Öğrenim Durumu
Baba ve annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.
Gazi veya Ģehit
çocuğu musunuz?
Bu alana gazi ve Ģehit çocuğu iseniz “EVET”, değilseniz
seçeneğini iĢaretleyiniz.
19
Sürekli Ġkamet
Adresi
20
Posta kodu
21
Ġl
22
Ġlçe
23
ĠletiĢim
Bilgileri
E-posta (e-mail)
adresi
Telefon numarası
(cep telefonu)
24
25
Telefon numarası
(ev telefonu)
26
Eğitim durumu
27
Lise türü
28
29
Eğitim
Bilgileri
Nüfus cüzdanınızın “Cilt No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili
bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde
cilt numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
Nüfus cüzdanınızın “Aile Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları
ilgili bölüme yazınız. “Aday Numaramı Unuttum” seçeneği
seçildiğinde aile sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız
olarak giriniz.
Nüfus cüzdanınızın “Sıra No” bölümünde yazılı olan rakamları ilgili
bölüme yazınız. Aday Numaramı Unuttum” seçeneği seçildiğinde
sıra numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.
Evli olanlar “EVLĠ”, bekâr olanlar “BEKÂR”, dul olanlar ise “DUL”
seçeneğini iĢaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti.
Lütfen “ileri” yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile
ilgili bölüme geçiniz…
Lise bölümü
Ehliyet
Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.
“HAYIR”
Hâlen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt
sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız.
www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde “Adres Kayıt Sistemine” kayıtlı olup
olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze
kayıt yaptırınız.
Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın
PTT Ģubesinden öğreniniz.
Ġlgili alandan ikamet edilen ili seçiniz.
Ġlgili alandan ikamet edilen ilçeyi seçiniz.
Size en kısa zamanda ulaĢabilmemiz maksadıyla; elektronik posta
(e-posta) adresinizi yazınız.
Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu
numarasını giriniz. ĠĢlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza
kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, özellikle ilk
girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin
yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli olacak Ģekilde ve doğru
olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep telefonu numaranız yok ise
size ulaĢabileceğimiz baĢka bir telefon numarasını yazınız.
Size en kısa zamanda ulaĢabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon
numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise
size ulaĢabileceğimiz baĢka bir telefon numarasını yazınız.
Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz.
(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz
lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise türünü ilgili alandan
seçiniz.
(Lise/Ön Lisans mezunu iseniz doldurulacaktır.): Eğitim durumunuz
lise, ön lisans veya MYO ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan
seçiniz.
Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz.
Sürücü Belgesi almak için baĢvuruda bulunduysanız ve hâlen
belgenizi almadıysanız kodlama yapmayacaksınız. Sürücü
Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.
- 12 -
S.Nu.
BaĢlık
30
Alt BaĢlık
Açıklamalar
Askerlik statüsü
Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz.
31
Askere sevk
(baĢlama) tarihi
32
Terhis tarihi
33
Tertibi
34
Askerlik
Bilgileri
35
36
Müracaat tarihinde, halen silahaltında bulunan adaylar, askerlik
Ģubelerinden askere sevk belgesini aldıkları tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili
bölümden seçeceklerdir. Sadece askerlik hizmetini yapmakta olan
adaylar tarafından iĢaretlenecektir. Bilmiyorsanız Askerlik
ġubesinden öğrendikten sonra baĢvurunuzu yapınız.
Askerlik ġubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis
tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir.
Hâlen silahaltındaysanız bu bölümü iĢaretlemeyiniz.
Askerlik hizmeti ile ilgili uzun veya kısa dönem tabî olduğunuz tertip yılı
ve numaranızı yazınız (Örnek:1990/4, K/D 329).
Görev yapılan
kuvvet
Askerlik yapılan
sınıf
Askerlik yapılan
branĢ
Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili
kuvveti seçiniz.
Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili
bölümden seçiniz.
Askerlik hizmetinizi hangi branĢta yapıyor veya yaptıysanız ilgili
bölümden seçiniz
Askerlik hizmetini erbaĢ ve er olarak tamamlamıĢ olanların terhis
belgesinin “Rütbesi” hanesinde belirtilen rütbedir. Hâlen silâhaltında
iseniz bulunduğunuz rütbeyi seçiniz.
Hâlen silâhaltında bulunan adaylar, birlik adresini tam ve doğru olarak
yazınız.
37
Rütbe
38
Birlik adresi
39
Birlik ili
Ġlgili bölümden birlik ilinizi seçiniz.
40
Birlik ilçesi
Ġlgili bölümden birlik ilçenizi seçiniz
Tercih ettiği
sınıf/branĢ
Adaylar tarafından sadece “SÖZLEġMELĠ ER” tercihi yapılacaktır.
Adli sicil kaydı
Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askerî yargıya ait mahkeme
kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar “EVET”,
mahkeme kararı olmayanlar “HAYIR” seçeneğini iĢaretleyecektir.
(Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)
41
Tercihler
42
Adli sicil
kaydı
ÖNEMLĠ NOT:
1.
Adaylar baĢvuru Ģartlarında belirtilen koĢulların tamamına uygun olmak zorundadır.
2.
Çevrimiçi (online) BaĢvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru
olarak doldurulmalıdır.
3.
Tebligatlar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresinde yayımlanacağından
veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS) / elektronik posta ile yapılacağından adayların
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.aspsitesini
takip
etmeleri
ve
cep
telefon
numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları
gerekmektedir. Ġkamet edilen adresler yazılırken, mutlaka ikamet yerlerinin posta kodu doğru
olarak doldurulmalıdır. Bilgilerinizde değiĢiklik olduğu takdirde (Sınavlar sonrasında da olsa)
mutlaka baĢvuru formunda güncelleme yapınız.
4.
Çevrimiçi BaĢvuru Formunda adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında
doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.
5.
Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiĢ kabul
edilecek ve iĢlemleri sonlandırılacaktır.
6.
Temin faaliyet
değiĢtirilebilecektir.
takvimi
ve
sınıf/branĢ kontenjanları,
- 13 -
gerekli görüldüğünde
idarece
7.
Sınav merkezi, gerekli görüldüğünde idare tarafından değiĢtirilebilecektir.
8. Çevrimiçi Ön BaĢvuru formunu eksiksiz, tam ve doğru olarak doldurduktan sonra ”ONAY”
sayfasındaki bilgileri kontrol ederek “KAYDET” düğmesine basınız.
9.
Ön BaĢvuru bilgileri sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.
10. Mevcut ön baĢvuru
sorgulayabilirsiniz.
bilgilerinizi,
“Ön
BaĢvuru
Sorgulama”
seçeneğini
seçerek
11. Bilgilerinizde değiĢiklik olduğu takdirde, baĢvuru ana sayfasından “Ön BaĢvuru Güncelleme”
seçeneğini seçerek kayıtlı bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
12. Aday numaranızı kaybetmeyiniz. Kaybettiyseniz “Aday Numaramı Unuttum” seçeneğini
seçerek öğrenebilirsiniz. Ġdarece, adayların yazılı, Ģifahen veya bilgi edinme baĢvurusu yolu ile
yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir.
BaĢa Dön
- 14 -
6.
TABLOLAR
TABLO-1
S.NU.
TARĠH
FAALĠYET
1
Ön baĢvuruların yapılması (*)
2
Ön baĢvuru sonuçlarının ve sınav
tarihlerinin yayımlanması (**)
3
BaĢvuru evraklarının incelenmesi,
kayıt kabul faaliyetleri, ön sağlık
muayenesi, fiziki yeterlilik testi ve
mülakatın icrası (**)
AÇIKLAMA
01 Ocak 2014 tarihinden
itibaren
Genel ağ (Ġnternet)
Müteakiben yayımlanacaktır.
K.K.Per.Tem.Mrk.K.lığı
(*)
Aday ön baĢvuruları 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren alınmaya baĢlanacaktır. Adayların ön
baĢvuru yapacağı en son tarih bilahare yayımlanacak/duyurulacaktır.
Adaylar, 2014 yılı içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere ön baĢvuru yapacaklardır.
Adayların ön baĢvurusu, 2014 yılında seçim aĢaması sınavları için adaya çağrı yapılıncaya kadar
geçerli olacaktır. (Aday, 2014 yılında yapılacak ilk sınava çağrılmaz ise ön baĢvurusu 2014 yılı
içerisinde yapılacak müteakip sınavlar için de geçerli olacak ve bu sınavlara çağrılabilecektir.)
(**) Ön baĢvuruda bulunan adayların seçim aĢaması sınavlarına çağrılması; aday baĢvuru
miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ
adresinde
yayımlanacak/duyurulacaktır.
Bu
nedenle;
ilgili
adayların
www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp genel ağ adresini takip etmeleri kendi yararlarına olacaktır.
NOT: Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.
BaĢa Dön
- 15 -
TABLO-2
DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ
(HALEN SĠLAHALTINDA BULUNAN ADAYLAR ĠÇĠN)
KIT’ASI
:
SINIFI VE RÜTBESĠ
:
ADI SOYADI
:
BABA ADI
:
MEMLEKETĠ
:
DOĞUM TARĠHĠ
:
SEVK TARĠHĠ
:
ĠHTĠSASI
:
TERTĠBĠ
:
/
/2014
T.C.KĠMLĠK NUMARASI :
ADAY NUMARASI
Özü: SözleĢmeli Er BaĢvurusu Hk.
:
KOMUTANLIK ÖNÜNE
K.K.K.lığında sözleĢmeli erbaĢ/er olarak görev almak istiyorum. Gereğini arz ederim.
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
AÇIK ADRESĠ:
TELEFON NUMARASI:
EKĠ
:
EK-A (Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı)
- 16 -
TABLO-2’NĠN DEVAMI
DĠLEKÇE ÖRNEĞĠ
(TERHĠS OLMUġ ADAYLAR ĠÇĠN)
KARA KUVVETLERĠ PERSONEL TEMĠN MERKEZĠ KOMUTANLIĞINA
K.K.K.lığına sözleĢmeli er olarak baĢvurmak istiyorum. Gereğini arz ederim.
ĠMZA
KĠMLĠĞĠ :
ADAY NUMARASI
T.C. KĠMLĠK NU.
ADI
SOYADI
DOĞUM TARĠHĠ
BABA ADI
TERHĠS TARĠHĠ
:
:
:
:
:
:
:
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ:
AÇIK ADRESĠ:
TELEFON NUMARASI:
EKĠ
:
Terhis Belgesi
Sınav Çağrı Belgesinin Çıktısı
- 17 -
TABLO-2’NĠN DEVAMI
TASNĠF DIġI
PER.
T.C.
GENELKURMAY BAġKANLIĞI
ANKARA
: 1190-
-14/
/
/2014
KONU : SözleĢmeli Er Adayı ……..’nın Kadro
Görev Yeri.
(ĠLGĠLĠ SINAV MERKEZĠNE YAZILACAKTIR)
AĢağıda açık kimliği yazılı P.Onb. …………. 6’ncı Hd.A. 4’üncü Hd.Tb. 14’üncü Hd.Bl.nde
…… kadrosunda aĢçı olarak görev yapmaktadır.
Arz ederim.
ĠMZA/MÜHÜR
XXXXXX
XXXXXX
Birlik Komutanı
KĠMLĠĞĠ
:
Aday Numarası
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Nu.
Rütbesi
Tertibi
Ġhtisas Kod Nu.
Kadro Görevi
:
:
:
:
:
:
:
ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ :
AÇIK ADRESĠ:
TELEFON NUMARASI:
BaĢa Dön
- 18 -
TABLO-3
SÖZLEġMELĠ ER OLACAKLAR ĠÇĠN NĠTELĠK BELGESĠ
BĠRLĠĞĠ
ADI SOYADI
BABA ADI
RÜTBESĠ
TERTĠBĠ
KUVVETĠ
SINIFI
BRANġI
T.C.KĠMLĠK NU.
:
:
:
:
:
:
:
:
:
FOTOĞRAF
NĠTELĠKLER
HEYET TARAFINDAN TAKDĠR
EDĠLEN NOTLAR
SUBAY
ASTSB.
BAġKAN
ÜYE
ÜYE
VERĠLEN
NOTLARIN
ORTALAMASI
1. Genel GörünüĢ Tavır ve Hareketi
2. Kötü AlıĢkanlıklara DüĢkün Bulunmaması
3. Hasis Menfaatlere DüĢkün Olmaması
4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve Ġtaati
5. Güvenilme ve Sadakati
6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği
7. ÇalıĢkanlığı ve Dayanıklılığı
8. Mesleki Bilgisini ve Askeri Ġhtisasını GeliĢtirme
9. Astlarını Öğretme ve YetiĢtirme
10. Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik
Not Toplamı
SözleĢmeli Er Olup Olamayacağına ait Kanaat
(SözleĢmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir.)
Ġmzası
Adı Soyadı
Rütbesi ve Sicil Numarası
Görevi
Düzenleme Tarihi
…………………………..nın sözleĢmeli er adaylığına kabulü uygundur/uygun değildir.
ONAY
(Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından)
- 19 -
TABLO-3’ÜN DEVAMI
DOLDURMA TALĠMATI:
1. Bu nitelik belgesi sözleĢmeli er olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak
tanzim edilir.
2. Niteliklere sıralı amirler tarafından ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya
1/2 kesirli olarak verilir.
3. Sıralı amirler tarafından; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son
sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür.
4. Kanaat hanesine “SÖZLEġMELĠ ER OLMAYA LAYIKTIR/LAYIK DEĞĠLDĠR.” ibaresi yazılır.
5. Nitelik belgesini onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı
(Deniz ve Havada EĢidi), Müstakil Tabur ve Alay eĢidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay,
Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada EĢidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında
ve eĢidi kurum amirliklerinde Kurmay BaĢkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel
Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.BĢk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve
karargâhlarında Personel BaĢkanlarıdır.
TABLO-3’ÜN DEVAMI
- 20 -
SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ KONTROL FORMU
S.NU.
KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR
1
Fotoğrafı yapıĢtırılmıĢ mı? (Zımba, ataĢ vb. ile tutturulmamalı)
2
Fotoğraf üniformalı mı?
3
Fotoğraf imzalı ve mühürlü mü?
4
Birliği yazılmıĢ mı?
5
Adı soyadı yazılmıĢ mı?
6
Baba adı yazılmıĢ mı?
7
Sınıf ve rütbesi yazılmıĢ mı?
8
Tertibi yazılmıĢ mı?
9
T.C. Kimlik numarası yazılmıĢ mı?
10
Kanaat hanesine "SözleĢmeli Er Olmaya Layıktır/Layık Değildir." Ģeklinde kesin
hüküm yazılmıĢ mı?
11
Nitelik belgesinin 2 nüsha olarak tanzim edileceği biliniyor mu?
12
Niteliklere ayrı ayrı 10 tam not üzerinden ve notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak
verilmiĢ mi?
13
Nitelikler birlik değerlendirme heyeti tarafından doldurulmuĢ ve imzalanmıĢ mı?
14
15
16
17
Heyet personelince, her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin
son sütununa yazılmıĢ mı?
Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütüleceği biliniyor mu?
Yeterli nota sahip olmayan adayların belgelerinin Ģahsi dosyalarına kaldırılacağı ve
daha üst makama gönderilmeyeceği biliniyor mu?
KKY 51-24 SözleĢmeli ErbaĢ ve Er Yönergesi EK-C Doldurma Talimatı Madde 5'te
belirtilen amir tarafından onaylanmıĢ mı?
18
Ġmza ve mühür bloğunun altına onaylandığı tarih yazılmıĢ mı?
19
Nitelik belgesine doldurulduğunda ÖZEL gizlilik derecesi verilmiĢ mi?
20
Adayın nitelikleri ile ilgili varsa ilave görüĢlerin ek olarak konulacağı biliniyor mu?
21
Kapalı zarfın içine nitelik belgesi ve varsa ekleri haricinde baĢvuru evrakı
konulmayacağı biliniyor mu?
22
Nitelik belgesi kapalı zarf içinde mi?
23
Kapalı zarf imzalanmıĢ ve mühürlenmiĢ mi?
24
Adaya zarfın kendisi tarafından açılmayacağı tebliğ edilmiĢ mi?
BaĢa Dön
- 21 -
EVET
HAYIR
TABLO-4
19 VE ÜZERĠ YAġ ĠÇĠN BOY VE KĠLO ORANLARINI GÖSTEREN NOMOGRAM
Boy (cm)
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Ağırlık Üst Sınırı (kg)
72
72
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
115
Ağırlık Alt Sınırı (kg)
51
52
52
53
54
54
55
56
56
57
58
58
59
60
60
61
62
62
63
64
64
65
66
66
67
68
69
70
70
71
72
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
NOT : Adaylarda aranan en düĢük boy sınırı 164 cm., en yüksek boy sınırı 210 cm.dir. (Örneğin, 164 cm
boyunda olan bir aday en fazla 72 kilo, en az 51 kilo olmalıdır.)
BaĢa Dön
- 22 -
TABLO-5
SÖZLEġMELĠ ER ADAYLARI FĠZĠKĠ YETERLĠLĠK TESTĠ (FYT) STANDARLARI
Mekik (2 dk.)
ġınav (2 dk.)
Mekik KoĢusu (*)
1500 m KoĢu (*)
Tekrar
Puan
Tekrar
Puan
Derece
Puan
Derece
Puan
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
16-20
0-15
100
97
95
92
90
87
85
82
80
77
75
72
70
67
65
62
60
57
55
52
50
47
45
42
40
37
35
32
30
27
25
22
20
17
15
12
10
7
5
2
1
0
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
6-8
0-5
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
28
26
24
20
18
16
14
12
10
7
4
1
0
1:34 ve aĢağısı
1:35
1:36
1:37
1:38
1:39
1:40
1:41
1:42
1:43
1:44
1:45
1:46
1:47
1:48
1:49
1:50
1:51
1:52
1:53
1:54
1:55
1:56
1:57
1:58
1:59
2:00
2:01 ve yukarısı
100
95
90
85
80
75
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
48
46
44
42
40
35
30
25
20
10
0
5:40-5:49
5:50-5:59
6:00-6:09
6:10-6:19
6:20-6:29
6:30-6:39
6:40-6:49
6:50-6:59
7:00-7:09
7:10-7:19
7:20-7:29
7:30-7:39
7:40-7:49
7:50-7:59
8:00-8:09
8:10-8:19
8:20-8:29
8:30-8:39
8:40-9:49
9:50 ve yukarısı
100
90
80
70
60
50
45
40
35
30
25
20
18
15
12
10
8
4
1
0
(*) Adaylar, idare tarafından "Mekik Koşusu" veya "1.500 m Koşu" branşlarından birisinden teste tabi
tutulur.
BaĢa Dön
- 23 -
TABLO-6
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU
1. Adı, Soyadı (*)
Ġl
2. Uyruğu
Ġlçe
3. T.C. Kimlik Nu.
Köy/Mah.
7.
Nüfusa
Kayıtlı
Olduğu
4. Doğum Yeri
5. Doğum Tarihi
6. Telefon Nu.:
Fotoğraf
Cilt Nu.
Medeni Hali
:
Dini :
VeriliĢ
Sebebi :
Kayıtlı Ol.
Nüf.Ġd. :
Aile S.Nu.
Syf. Nu.
Ev
Seri Nu.
VeriliĢ Tarihi
Cep
8. Ġkamet Adresi (Nüfus Müdürlüğüne/Muhtarlığa Kayıtlı Olduğu Adres)
Mahalle
:
Cadde
:
Sokak
:
Bina/Kapı Nu. :
Apartman/Site Adı :
Daire Nu.
:
Köy/Belde/Kasaba :
Ġlçe :
Ġl:
9. Daimi Adres
Mahalle
:
Cadde
:
Sokak
:
Bina/Kapı Nu. :
Apartman/Site Adı :
Daire Nu.
:
Köy/Belde/Kasaba :
Ġlçe :
Ġl:
10. Öğrenim Durumu
Mezun Olduğu Okulun Adı ve Yeri
Tarih
/
/
/
/
’den
’e
Mezuniyet
Ġlçe :
/
/
/
’den
’e
Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri Adresi
Ġlçe :
12. Askerlik Durumu
BaĢlama Tarihi
Terhis Tarihi
/
/
/
Tasdikname
Ġl:
11. Son ÇalıĢtığı ĠĢyeri
Unvanı (ÇalıĢtığı
Tarih
ĠĢyeri Adı)
/
Ayrılma Nedeni (**)
ĠĢin Nevi
Ġl:
Cezaları
Birliğin Adı ve Yeri
/
Ġlçe :
Ġl:
13. Hakkında Bilgi Verecek Üç ġahsın (Akraba ve eski iĢverenler hariç)
Adı Soyadı
Ġkamet Adresi
Doğum
Milliyeti
Yeri / Tarihi Mesleği
ĠĢ Adresi
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
Tel
Ġlçe :
Ġl:
Nu.: Tel
Ġlçe :
Ġl:
- 24 -
Nu.:
Nu.:
Nu.:
/
14. Aileye Dair Bilgiler
Adı Soyadı
Babasının
Anasının
EĢinin(***)
KardeĢ 1
KardeĢ 2
Doğum Yeri /
Tarihi
Adresi (YaĢayanların)
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Tel.Nu.:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Ġlçe :
Ġl:
Uyruğu
KardeĢ 3
KardeĢ 4
KardeĢ 5
KardeĢ 6
KardeĢ 7
KardeĢ 8
(****)
Ġlçe :
Ġl:
15. Hakkınızda verilmiĢ bulunan mahkumiyet kararı veya halen devam eden ceza davası var mıdır? (**)
VAR (
)
YOK (
)
Eğer VAR ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu ve davanın
görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. YUKARIDAKĠ BĠLGĠLERĠN DOĞRU OLDUĞUNU BEYAN EDERĠM.
ġahsın Ġmzası
17.UYARI
a. Form nüfus bilgilerinde kısaltma yapılmadan doğru ve eksiksiz doldurulur.
b. (*) Adı ve/veya soyadı değiĢenler değiĢiklikten önceki ad/soyadını da parantez iĢareti içinde
belirtirler.
c. (**) 10’uncu maddedeki okuldan ayrılma nedeni olarak “Mezuniyet” veya “Tasdikname” sütununa ve
15’inci maddedeki “VAR” veya “YOK” ifadesinin yanına – X – iĢareti konulacaktır.
ç. (***) EĢinin evlenmeden önceki soyadı (kızlık soyadı) parantez iĢareti içinde yazılacaktır.
d. (****) KardeĢ sayısı 8’den fazla ise satır sayısı çoğaltılarak çıktı alınabilecektir.
e. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, “Ġl – Ġlçe” belirterek tam ve açık olarak yazınız,
mutlaka en az bir adet “Tel.Nu.” belirtiniz.
f. 8’inci, 9’uncu ve 13'üncü maddeler içeriğindeki adres bölümüne adres olarak birlik, kıĢla, orduevi ve
askeri gazino yazmayınız.
g. Formu öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile BÜYÜK HARFLE doldurunuz. 3 suret olarak
(Ön-arka sayfa tek kâğıtta olacak Ģekilde) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf
karesini taĢmayacak Ģekilde keserek yapıĢtırınız.
- 25 -
GÜVENLĠK SORUġTURMASI VE ARġĠV ARAġTIRMASI FORMU DOLDURMA TALĠMATI
I. Aday tarafından Güvenlik SoruĢturması ve ArĢiv AraĢtırması Formu öncelikle bilgisayar veya daktilo ile BÜYÜK
HARFLERLE doldurulacak ve 3 SURET ÖN VE ARKA TEK KAĞITTA olacak Ģekilde çıktısı alınacaktır.
II. Özellikle noksan veya yanlıĢ yanıtlanmıĢ bilgiler adayların alınmaması için yeterli bir neden olacağından, bütün
bilgiler doğru ve tam olarak yazılacaktır.
III. “Fotoğraf ” yazan kutucuğa fotoğraf yapıĢtırılacaktır. Formdaki bilgiler nüfus cüzdanında yazılı olduğu Ģekliyle
doldurulacaktır.
1. Adı Soyadı: Adınızı, varsa ikinci adınızı ve soyadınızı kısaltma yapmadan okunaklı olarak yazınız. Mahkeme kararı
ile soyadınızı değiĢtirdiyseniz önceki soyadınızı Ģimdiki soyadınızdan sonra parantez içinde yazınız.
Örnek: MEHMET ALĠ YILMAZ (DAĞLI)
2. Uyruğu: Milliyetinizi yazınız. Örnek: T.C.
3. T.C. Kimlik Numarası: T.C. vatandaĢlık numaranız (11 Haneli) ile nüfus cüzdanından bakarak yazınız.
4. Doğum Yeri: Nüfus cüzdanınızdaki doğum yerini yazınız.
5. Doğum Tarihi (Gün Ay Sene): Okunaklı olarak yazınız. Örnek 20.03.1988.
6. Telefon Nu. Ev/ Cep: Ev ve Cep telefon numaralarınızı alan koduyla birlikte yazınız. Örnek 272 612 40 69
7. Nüfusa kayıtlı olduğunuz yer il-ilçe, Köy/Mahalle, Cilt Nu., Aile S. Nu., Syf: Nu., Seri Nu., VeriliĢ Tarihi,
Medeni Hali, Dini, VeriliĢ Sebebi, Kayıtlı Olduğu Nüf. Ġdaresi : Nüfus cüzdanınızdaki bilgileri kısaltma yapmadan
yazınız.
8. Ġkamet adresi: Terhis olan adaylar Ģu anda oturduğu adresi kısaltma yapmadan, il ve ilçe belirterek yazacaklardır.
Halen asker olan adaylar sivilde oturduğu adresini kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek yazacaklardır. Buraya beyan
edilen adresin asgari 3 (üç) ay boyunca değiĢmeyecek olması ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması önemlidir. Ayrıca
birlik, kıĢla, orduevi ve askeri gazino vb. adresleri yazmayınız.
9. Daimi Adres: Halen oturduğunuz adresle aynı ise halen oturduğunuz adresin aynısını yazınız, farklı ise farklı olan
adresi kısaltma yapmadan il ve ilçe belirterek açık ve okunaklı olarak yazınız.
10. Öğrenim durumu (Mezun olduğu okul): En son mezun olduğu okula giriĢ ve mezuniyet tarihi ile ismi ve yeri il/ilçe
belirtilerek yazılacaktır. Okulun hizasına durumunuz hangisine uyuyorsa (Mezuniyet, Tasdikname) o sütuna “X” olarak
iĢaretleyiniz.
11. Son ÇalıĢtığı ĠĢ Yeri: BaĢlangıç tarihi gün, ay ve sene hanesine, ayrılıĢ tarihini gün, ay ve sene olarak yazınız.
Örnek 22.05.2000’den – 13.10.2001’e gibi. Unvanı kısmına çalıĢtığı iĢyerinin adı yazılacak. ĠĢin nevi kısmına yapılan iĢ
belirtilecek (Demir ustası, garson vb.), iĢyerinin adresi ise açık bir Ģekilde ilçe ve ili de içerecek Ģekilde yazılacaktır.
12. Askerlik Durumu : Terhis olan adaylar askerlik baĢlangıç ve bitiĢ tarihini gün, ay ve yıl olarak, askerlik sürecince
aldığı cezaları ve terhis olduğu birliğin adı ve yerini (ilçe ve il) yazacaklardır. Halen asker olan adaylar askerliğe
baĢlangıç tarihini gün, ay ve yıl olarak, görev yaptığı süre içerisinde aldığı cezaları ve askerlik yaptığı birliğin adı ve yerini
(ilçe ve il) yazacaklardır.
13. Hakkınızda bilgi verecek Ģahıslar: Hakkınızda bilgi verecek üç kiĢinin (akraba ve eski iĢverenler hariç) adı, soyadı,
ikamet (ev) adresi (Ġl ve Ġlçe belirtilecek) ve telefon numarası, iĢ adresi (Ġl ve Ġlçe belirtilecek), doğum yeri ve doğum tarihi,
milliyeti ve mesleği açıkça yazılacaktır. Hangi adres bilgisi varsa onu yazmak yeterlidir.
14. Ailesi hakkında bilgi: Adı Soyadı hanelerinde belirtilen aile ferdinin adı, varsa ikinci adı ve soyadı kısaltma
yapılmadan açık olarak yazılacaktır. Doğum yeri ve tarihi hanesine doğum yeri il ve ilçe olarak, Doğum tarihi sadece
sene olarak okunaklı yazılacaktır. Örneğin; POLATLI / 01.05.1969. YaĢıyorsa adresi ve telefon numarası hanesine
adres açık olarak il ve ilçe de belirterek yazılacaktır. Telefon numarası üçüncü maddede verilen örneğe uygun olarak
yazılacaktır. Aile ferdi yaĢamıyorsa adres bölümü hariç doldurulacak, adres bölümüne ise “Vefat” yazılacaktır. Uyruğu
örneğin T.C., ALMAN vb. gibi yazılacaktır. EĢ bilgisinde evlenmeden önceki soyadı adı-soyadı bölümüne parantez içinde
yazılacaktır. Örneğin; HALĠME KURT (ÖZSOY).
15. On beĢinci maddeyi okuyup cevabınıza uygun olarak “VAR” veya “YOK” un yanındaki parantezin içerisine çarpı “X”
iĢareti koyunuz. Cevabınız “VAR” ise; ilgili mahkeme kararını, dava devam ediyorsa, dosya numarasını, dava konusunu
ve davanın görülmekte olan mahkemesinin adını belirten belgeyi forma ekleyiniz.
16. On altıncı maddeyi okuyup, imzanızı atınız.
II. UYARI (DİKKAT!..)
1. Soruları tam ve eksiksiz olarak yanıtlayınız.
2. Bu formun doldurulmasında nüfus bilgilerinde kısaltma yapmayınız.
3. Adreslerle ilgili bölümleri doldururken adresinizi, il ve ilçe belirterek tam ve açık olarak yazınız, Mutlaka en az bir adet
telefon numarasını belirtiniz.
4. Formu BÜYÜK HARFLE, öncelikle bilgisayar ortamında veya daktilo ile doldurunuz, 3 suret olarak (Ön-arka tek
kâğıtta olacak Ģekilde) çıktısını alınız ve her surete aynı fotoğrafınızı fotoğraf karesini taĢmayacak Ģekilde keserek
yapıĢtırınız.
5. 8’inci,9'uncu ve 13’üncü maddelerde adres olarak birlik, kıĢla, orduevi, askeri gazino ve lojman yazmayınız
BaĢa Dön
- 26 -
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
796 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content