close

Enter

Log in using OpenID

C-Serisi fiyat listesi - Mercedes-Benz

embedDownload
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
T
a r m s a l i l a ç l a r n ve
ki mya s a l g ü b re l e r i n
bilinçsizce kullan m
bitkisel üretimde art n
yan nda kalitesiz ve insan
sa l n tehdit edecek
ürünlerin ortaya ç kmas na
neden olmu tur.
TOPRAKLARIN TEMEL SORUNLARI
F F Z KSEL SORUNLAR
K K MYASAL SORUNLAR
B B YOLOJ K SORUNLAR
Üretim için organik tar m
metodu d nda bilinen tüm
geleneksel metotlar sayesinde
dünya g da üretimi bir miktar
artmakta ancak toprak, su ve
atmosfer oldukça h zl
kirlenmekte ve sonuç olarak
insan ya am n etkilemektedir.
Sa l kl ve uzun ya am, do al
g dalar n tüketilmesi ile
mümkündür.
SORUNLARIN TEMEL NEDENLER
Bilinçsiz gübre kullan m
Yanl toprak i leme
Yanl arazi yönetimi
A r su kullan m
Yanl sulama teknikleri
tarmanleonardit
tarmanleonardit.com
02
Do al Organik Gübre
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
Tarman Organik Toprak Düzenleyicinin
TOPRA IN F Z KSEL SORUNLARI
toprak yapısının bozulması
pulluk altı katmanının oluşması
toprakta havalanmanın azalması
geç rgenl ğ n azalması
b tk lere yarayışlı su m ktarının azalması
taban suyu ve drenaj
Fiziksel Yararlar
toprağın hava-su geç rgenl ğ n artırır
toprağın su tutma kapas tes n artırır
b tk n n kuraklığa karşı d renc n artırır
.az su le daha ver ml sulama sağlanır
.toprağın reng n koyulaştırır
güneş enerj s n n daha fazla em l m n sağlar
b tk n n ç çek dökümünü engeller
döllenmey artırır
Tarman Organik Toprak Düzenleyicinin
Kimyasal Yararlar
toprağın pH’ını düzenler
as d k veya baz k toprakları nötrleşt r r
azotun b tk ye kademel ver lmes n sağlar
suda er meyen k rec er r forma dönüştürür
çıkan karbond oks t fotosentezde kullanılır
topraktak tuzu kök bölges nden uzaklaştırır
dem r b tk n n alab leceğ forma dönüştürür
TOPRA IN K MYASAL SORUNLARI
yüksek pH
b tk bes n değ ş m n n azalması (KDK)
yüksek k reç
tuzlulaşma ve alkal şme
Tarman Organik Toprak Düzenleyicinin
Biyolojik Yararlar
kök oluşumu ve gel şmes hızlanır
b tk daha fazla bes n bünyes ne alır
meyve hac mler ve kal tes artar
b tk n n soğuğa, sıcağa, kuraklığa ve
fiz ksel etk lere karşı dayanıklılığını artırır
böcek ve hastalıklara karşı d renc n artırır
ürünün depolama süres ve raf ömrünü uzatır
ürünün pazardak değer artar
dış görünüşler daha göz alıcı ve
bes n değerler daha yüksek olur
TOPRA IN B YOLOJ K SORUNLARI
topraktak organ k madden n çok düşük
sev lerde kalması
b yoloj k akt v ten n ve organ k madde
b r k m n n engellenmes ( anız yakımı )
toprakta organ k maddey parçalayan
canlıların azalması
tarmanleonardit
tarmanleonardit.com
03
Do al Organik Gübre
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
LEONARD T
Leonardit ; Bu konuda Uluslararas düzeyde kabul edilmi bir standart
bulunmamaktad r. Ancak, bir madenin leonardit madeni olarak kabul edilebilmesi
için; içerisindeki hümik asitlerin kuru bazda en az %50 oran nda, pH n n 3 ile 5
aras nda ve yo unlu unun da 0,90 gr/cm3 den az olmas gerekti i genel olarak
kabul edilmektedir. Öte yandan, Tar m Bakanl nca yay mlanan Tar mda
Kullan lan Organik, Organomineral, Özel, Mikrobiyal ve Enzim çerikli Organik
Gübreler ile Toprak Düzenleyicilerin Üretimi, thalat , hracat , Piyasaya Arz ve
Denetimine Dair Yönetmelik tar mda kullan lacak leonardit madeninin en az %40
oran nda hümik asitler içermesini art ko maktad r.
Hümik asit kaynaklar birçok yay nda y llard r a a daki tabloda görüldü ü ekilde verilmektedir.
KAYNAK
tarmanleonardit
HÜMİK ASİTLER(%)
Leonard t
40 - 90
Turba ( Torf )
10 - 30
L ny t
10 - 30
Hayvan Gürbes
5 - 15
Kompost
2-5
Toprak veya Arıtma Çamuru
1-5
Taş Kömürü
0-1
tarmanleonardit.com
04
Do al Organik Gübre
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
Leonard t ve Hum kas tler n Oluşumu
Leonard t n Sınıflandırılması
KOMPOZİSYON
DÜŞÜK
KALİTE
ORTA KALİTE
YÜKSEK
KALİTE
35–50
50–65
65–85
Minimum 35
Minimum 50
Minimum 65
Ph değeri
6,5±1
5,5±1
4±1
C/n
21±1
19±1
17±1
Özgül
ağırlık(gr/cm3)
1,4±0,1
1,2±0,1
0,8±0,1
Bazik solüsyonda
çözünürlük
Düşük
Orta
Yüksek
Hümik asit içeriği
%
Organik madde
miktarı %
BİTKİ VE HAYVAN KALINTILARI
ORGANİK MADDE
HUMİK OLMAYAN
MADDE
HUMUS
HUMİK ASİTLER
FULVİK ASİT
HUMİN
HUMİK ASİT
TARMAN ORGANİK GÜBRENİN FAYDALARI
b tk n n sağlıklı yet şeceğ pH ortamı sağlar
hüm k as tler n etk s yle k ll toprakları parçalayarak
yumuşak ve geç rgen b r yapı oluşturur
su kullanımında opt mum ver m sağlar
kök bölges nde deal pH denges n ( 5,5 - 7 )
deal organ k madde m ktarını ( %4 - 6 ) ve
m krob yoloj k akt v tey düzenler
toprak reng n koyulaştırarak ısı tutma kab l yet n
artırır, b tk lerde erkenc l k sağlar
tarmanleonardit
tarmanleonardit.com
05
Do al Organik Gübre
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
TOPRAĞINIZI TANIMADAN UYGULANAN UYGULANAN
TABAN GÜBRELERİ
BİTKİ BESİN ELEMENTLERİ
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ORGANİK TARIMDA
TOPRAKLARIN YÖNETİMİ
Sürdürüleb l r ve organ k tarım aslında ç çe geçm ş, b rb r yle l şk l
yöntemlerd r.
Toprakların bozulmadan vasıflarını y t rmeden tarımsal üret mde
kullanılması amaçlanmaktadır.
Aynı zamanda nsan sağlığı, çevre ve sosyal yapıya uygun uygulamalar
seç lerek kullanım hedeflenmekted r.
Kısaca sürdürüleb l r ve organ k tarım nsan sağlığını ve çevrey ön
planda tutarak b tk sel üret m yapılmasını hedeflemekted r.
Bu amaçla toprakların ver ml l kler n korumak gerek rse y leşt rmek ve
bunları yaparken de nsan ve çevreye zarar vermemek hedeflenmekted r.
TARMAN ORGANİK GÜBRE VE TOPRAK
DÜZENLEYİCİ İLE ;
Toprak ver ml l ğ n artırır.
Kök gel ş m n hızlandırır.
Toprağın pH’sını düşürerek
k myasal maddeler çözer.
Daha az mal yetle kal te ve
ver m artar.
Su tutma kapas tes n artırır.
B tk n n sağlıklı gel şmes yle
hastalık ve zararlılara karşı
d renc artar.
D ğer bes n elementler n n
alımını sağlar.
tarmanleonardit
tarmanleonardit.com
06
Do al Organik Gübre
TARMAN ORGAN K TOPRAK DÜZENLEY C
Tarman Leonard t Anal z Raporu
tarmanleonardit
tarmanleonardit.com
07
Do al Organik Gübre
STANBUL SATI OF S
Atatürk Mah. Sütçü Cad. Gümrükçüler
Apt. No:1/17 ÜMRAN YE / STANBUL
+90 216 461 90 90
+90 533 389 19 15
+90 532 282 51 79
KAYSER SATI OF S
Eski Sanayi Bölgesi 3.Cad. 14. Sok.
No:12 KOCAS NAN/KAYSER
+90 532 491 71 33
[email protected]
OCAK & FABR KA
Çataloluk Köyü Mordos Mevkii Künye
Yolu 3.km DEVEL /KAYSER
+90 532 491 71 33
www.tarmanleonardit.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
12 001 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content