close

Enter

Log in using OpenID

çocuklar ve gençler için öğrenme ortamları

embedDownload
‹nönü Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
FOTO⁄RAF C. Abdi Güzer
23
DOSYA
OKUL TASARIMLARINI YEN‹DEN DÜfiÜNMEK:
ÇOCUKLAR VE GENÇLER ‹Ç‹N Ö⁄RENME
ORTAMLARI / ÇEVRELER‹
ED‹TÖR
Hikmet Sivri Gökmen
E⁄‹T‹M, EN GENEL ANLAMI ‹LE ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N
TOPLUM YAfiAMINDA YERLER‹N‹ ALMALARI ‹Ç‹N GEREKL‹ B‹LG‹,
BECER‹ VE ANLAYIfiLARI ELDE ETMELER‹NE, K‹fi‹L‹KLER‹N‹
GEL‹fiT‹RMELER‹NE YARDIM ETMEKT‹R. E⁄‹T‹M YAPILARI DA,
ÇOCUKLARIN VE GENÇLER‹N DAVRANIfiLARINI, B‹RB‹RLER‹ ‹LE
KURDUKLARI ‹L‹fiK‹LER‹ VE Ö⁄RENME OLANAKLARINI ETK‹LEMES‹
AÇISINDAN ÖNEML‹ B‹R ROLE SAH‹PT‹R. GÜNÜMÜZDE E⁄‹T‹M
ORTAMLARI, B‹REYLER‹N B‹RB‹R‹NE SAYGI DUYDU⁄U,
AYRIMCILI⁄IN YAPILMADI⁄I, HERKES‹N GEREKS‹NMELER‹NE UYGUN
B‹R ORTAM YARATMAK ÜZERE TASARLANMAKTADIR.
DÜNYA’DAK‹ ÜLKELER OKUL DÜfiÜNCES‹N‹ HEM F‹Z‹KSEL B‹R
MEKÂN OLARAK HEM DE Ö⁄RENME VE GEL‹fiME ‹LE ‹LG‹L‹ B‹R
UYGULAMA ALANI OLARAK YEN‹DEN ‹NCELEMEKTED‹RLER. “OKUL”
TASARIMLARI PEDAGOJ‹K GEL‹fiMELERE, ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹NE VE
AFETLERE KARfiI YEN‹DEN YAPILANMAK ÜZERE KAPSAMLARINI
GEN‹fiLETMEKTED‹R. GÜNÜMÜZDEK‹ OKUL TASARIMLARI;
PROGRAMLARI, ALANLARI VE MEKÂNLARI ‹LE E⁄‹T‹M
MEKÂNLARININ B‹L‹NEN‹N DIfiINDA, ÇOCU⁄U VE FARKLI E⁄‹T‹M
YAKLAfiIMLARINI D‹KKATE ALARAK ÇÖZÜMLENMEKTED‹R.
DERG‹M‹Z‹N BU DOSYASINDA E⁄‹T‹M MEKÂNLARI KONUSUNU
FARKLI PERSPEKT‹FTEK‹ YAZILARLA ELE ALMAKTAYIZ.
ULUSLARARASI B‹R PERSPEKT‹F YANSITMAYI DÜfiÜNDÜ⁄ÜMÜZ BU
DOSYADA KURAM, UYGULAMA, E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARI VE
UYGULAMALARINDAK‹ DÜfiÜNCELER‹ ‹ÇEREN YAZILARA YER
VERD‹K. BU DO⁄RULTUDA DOSYAMIZDAK‹ YAZILAR, GÜNÜMÜZ
TÜRK‹YE’S‹NDEK‹ E⁄‹T‹M POL‹T‹KALARINI, E⁄‹T‹M ORTAMLARINI VE
E⁄‹T‹M YAPILARINI TARTIfiMAKTADIR. N‹TEL‹KL‹ E⁄‹T‹M
ÇEVRELER‹N‹N OLUMLU ETK‹LER‹N‹ ELE ALAN KONULARIN YANI
SIRA, DE⁄‹fiEN DÜNYA KOfiULLARINDA OKULLARIN PLANLANMASI
VE TASARIMI, ÖZEL GEREKS‹NMES‹ OLAN ÇOCUKLAR VE GENÇLER
‹Ç‹N OKULLAR, FARKLI E⁄‹T‹M YAKLAfiIMLARINA YÖNEL‹K OKUL
TASARIMLARI, SÜRDÜRÜLEB‹L‹R OKUL, EKO-OKUL KAVRAMLARINA
VE ÖRNEKLER‹NE DE⁄‹NMEKTED‹R.
EGE M‹MARLIK MART 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
278 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content