close

Enter

Log in using OpenID

23.03.2015 FX Strateji Bülteni

embedDownload
………………..BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kurumsallaşma Çalışmaları Kapsamında Mevcut Durum Analizine Dayalı Olarak İç Kontrolde
Yol Haritasının Oluşturulmasına Yönelik Danışmanlık Hizmet Alım İşi
(Teknik Şartname)
İÇİNDEKİLER
Madde 1 – Teknik Şartnamenin Konusu
1
Madde 2 – Teknik Şartnamenin Amacı
1
Madde 3 – Teknik Şartnamede Yer Alan Tanımlar
1
Madde 4 – Teknik Şartnamenin Kapsamı
1
Madde 5 – İş Programı ve İşin Yürütümü
5
Madde 6 – Yüklenici Firmanın Sorumlulukları
5
Madde 7 – İdarenin Sorumlulukları
6
Madde 8 – İşin Süresi
6
MADDE 9 - Şartnamenin Muhtevası
6
1
İhale Kayıt Numarası:
Madde 1 – Teknik Şartnamenin Konusu
1.1. İhale konusu iş olan, X Belediyesi Kurumsallaşma çalışmaları kapsamında, mevcut
durumun analiz edilmesi ve iç kontrolde yol haritasının oluşturulması danışmanlığı bu
şartnamenin konusu ifade etmektedir. Dolayısıyla, isteklilerin işbu şartnamede belirtilen tüm
teknik özellikleri taşıyacak nitelikte olmaları ve çalışmalarını da şartname kapsamında
yürütmeleri zorunludur.
Madde 2 – Teknik Şartnamenin Amacı
2.1. İç kontrol sistemine ait tüm unsurların kurulması, geliştirilmesi ve bu konuda idari
kapasitenin arttırılması ve mevcut durum analizine dayalı olarak iç kontrol eylem planın
oluşturulması ve oluşturulan eylem planının gerçekleşmesini sağlayacak bir proje
dokümanına dönüştürülmesi ve bu şartnamede belirtilen diğer çıktıların oluşturulması
amacıyla işbu şartname hazırlanmıştır.
Madde 3 – Teknik Şartnamede Yer Alan Tanımlar
İdare
: X Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Birimini,
Yüklenici
: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,
İç Kontrol Sistemi
: Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları
Tebliği ve ilgili diğer mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, kamu idarelerinde kurularak
sürekli geliştirilmesi gereken sistemini,
İç Kontrol Sisteminin Unsurları: Mevzuatta tanımlanan biçimiyle Kontrol ortamı, Risk
değerlendirmesi, Kontrol faaliyetleri, Bilgi ve iletişim, İzleme (Gözetim) yapısını
Çıktı
: İç kontrol sistemi kurulması veya geliştirilmesi yönünde yapılan
çalışmalar sonrasında ortaya çıkan somut ve idareye değer katan sonuçları
Danışmanlık Hizmeti : Yapılacak çalışma kapsamında oluşturulacak çıktıların, mevzuata
uygun ve idare açısından verimli olacak biçimde hazırlanmasını sağlamak. Bu amaçla, çalışma
31/12/2014 tarihine kadar yapılacak faaliyetleri detaylı olarak planlamak ve planı iş
başlangıcında idareye sunmak,
Proje Danışmanı
: Yüklenici firma tarafından iş bu şartnamenin kapsamında yer alan
işlerin yürütülmesinden sorumlu olarak görevlendirilecek uzman nitelikli kişileri,
Proje Ekibi : X Belediyesinde iç kontrol sisteminin kurulması amacıyla kurum
personelinden oluşturulmuş olan çalışma grubunu,
2
İfade eder
Madde 4 – Teknik Şartnamenin Kapsamı, İş Programı ve İşin Yürütümü
4.1. Teknik şartnamenin kapsamı, mevcut durumun analiz edilmesi, mevcut durum analizine
dayalı bir yol haritası oluşturulması ve aşağıda 4.3 maddesinde belirtilen iş programında ki
diğer tüm çıktıların elde edilmesidir.
4.2. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 3 iş günü içinde yüklenici firma tarafından,
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 28.maddesine göre iş programı hazırlanacak ve kontrol
teşkilatına sunulacaktır.
4.3. İş programı en az aşağıdaki detayda hazırlanacak ve 31/12/2014’ tarihinde
tamamlanacak biçimde, çalışmaların haftalara bölünmüş detaylı takvimleri ve katılımcı
birimler ve sorumlulukları yer alacaktır.
I. AŞAMA İÇ KONTROL UYUM EYLEM PLANININ HAZIRLANMASI
A. İç Kontrol Uyum Eylem Planı Hazırlama Başlangıç Çalışmalarının Yapılması
A1. İç Kontrol Başlangıç Toplantısının Yapılması
A2. İç Kontrol Yönergesinin Hazırlanması
A3. Çalışma Gruplarının Oluşturulması
A4. İç Kontrole Yönelik Eğitim Verilmesi (Genel Eğitim 6 Saat)
A5. İç Kontrole Yönelik Çalışma Gruplarına Eğitim Verilmesi (15 Saat)
B. İç Kontrolde Mevcut Durum Çalışması
B1. İç Kontrol Uyum Eylem Planı İçindekilerin oluşturulması ve doldurulması
B2. İç Kontrol Genel Şartlarının Değerlendirilmesi
B3. Kurumsallaşma Arayışları Konulu Bir Çalıştay Düzenlenmesi
B4. Müdürlük Faaliyet Alanlarının Belirlenmesi
B5. Mevcut Durum Analiz Raporunun Hazırlanması
B6. İç Kontrol Uyum Eylem Planının Hazırlanması
B7. İç Kontrol Uyum Eylem Planının Maliye Bakanlığına Gönderilmesi
C. İç Kontrol Eylem Planını Hayata Geçirecek Şekilde Eylem Planını Projelere Çevirmek
D. İdarenin Genel Durumunu Değerlendiren Bir Rapor Yazılması
E Ön Mali Kontrol Yönergesinin Hazırlanması ve Süreçlerinin Belirlenmesi
F. Mali Hizmetler Birim Mevzuatının Oluşturulması
4.4 İç kontrol çalışmaları için alınan danışmanlık desteği mutlaka belgelendirilecektir.
Belgelendirme, yapılan eğitimler için eğitim sunumlarının idareye teslim edilmesi, yapılan
toplantı ve görüşmelerin tutanaklarının dosyalanması, hazırlanan yönetmelik, yönerge, iç
genelge için ise basılı ortamda dosyalanması, şeklinde olacaktır.
3
Madde 5 – Yüklenici Firmanın Sorumlulukları
5.1. Yüklenici, kapsam dahilinde tarif edilen tüm yönerge, doküman, rapor ve sunuları
hazırlayarak proje yöneticileri ve idarecileri bilgilendirmek ile yükümlüdür.
5.2. Yüklenici, iş kapsamında yapılacak, toplantı, eğitim, analiz, uygulama bölümlerini yeterli
teknik bilgiye sahip danışmanlar yardımıyla yürütecektir.
5.3. Yüklenici, tüm analiz ve uygulamaları iş programında belirtilen ay içinde tamamlamakla
yükümlüdür.
5.4. Yüklenici, bilgi güvenliğini sağlayabilecek altyapıya sahip olmalıdır. Çalışmalar sırasında
elde edilecek bilgi, belge ve dokümanlar idareye ait olacak ve idarenin izni olmaksızın hangi
amaçla olursa olsun kullanılmayacak, dağıtılmayacak ve yayınlanmayacaktır. Çalışma
sürecinde kullanılan tüm çalışma dokümanları çalışma sonunda İdareye teslim edilecektir.
5.5. Yüklenici, hazırlamakla yükümlü olduğu tüm belge ve dökümanları X Belediyesi için özel
olarak hazırlayacaktır.
5.6. Yüklenici firma, kapsamda sözü edilen çalışmanın tamamlanmasını müteakip 2 ay
boyunca uygulamalara destek vermekle yükümlüdür.
Madde 6 – İdarenin Sorumlulukları
6.1. İdare yüklenici ile birlikte çalışacak Proje Çalışma Ekibini, irtibat personelini belirlemek ile
sorumludur.
6.2. İdare toplantı organizasyonlarında talep edilmesi ve gerektiği durumlarda toplantı davet
ve duyurularına yardım etmekle sorumludur.
6.3. Proje yönetim ekibi ve İdare adına koordinatörlük görevini yerine getirecek yüklenicinin
ihtiyaç duyduğu idari görevleri üstlenecektir.
Madde 7 – İşin Süresi
Söz konusu işin süresi sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31/12/2014 tarihine
kadardır.
MADDE 8 - Şartnamenin Muhtevası
Bu şartname 8 Madde, 4 sayfadan ibaret olup X Belediye Başkanlığı adına Mali Hizmetler
birimi tarafından yürütülür.
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
367 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content