close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Performans Programı - Afet ve Acil Durum Yönetimi

embedDownload
Doküman No
HEMġĠRE BAKIM PLANI FORMU
TOTM-FRM-379
İlk Yayın Tarihi
07.03.2014
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
0
1/1
Sayfa No
CĠNSĠYETĠ:
YAġI:
TARĠH:
Hastaya soru-cevap şeklinde kendisini ifade etmesini sağladım.
08-16
Tedavi yöntemlerini sözel olarak ifade ettim.
*Anksiyeteyi azaltmak ve
var gidermek
*Alkol ve madde
kullanmamaya yönelik baş
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
Acil durumlarda neler yapabileceğini anlattım.
İşlem öncesi hastaya açıklama yaptım.
Hastanın görüşünü aldım ve bakımda rol almasını sağladım.
Hastayla zaman geçirip güven duygusunu geliştirdim.
16-08
1
ANKSĠYETE RĠSKĠ
Hastaya kendimi, çalışanları, kliniği ve odasını tanıttım.
Diğer......................................................................
var
*Ağrıyı gidermek ya da
tolere edilebilir seviyeye
yok indirmek
Hastanın ağrıdan kaynaklı endişesini konuşarak giderdim.
Ağrının devamlılığını kontrol ettim, hekime bilgi verdim.
Ağrı bölgesine uygun sıcak-soğuk uygulama yaptım.
Dr. onayıyla analjezik ilaç uyguladım.
16-08
2
AĞRI
Ağrıyla baş etme metodlarını anlattım.
08-16
Extiremiteleri yastıkla destekledim.
Diğer.....................................................................
Diyetine uyması konusunda eğitim verdim.
08-16
*Yeterli ve dengeli
var beslenmesini sağlamak
*Uzun süreli yatışlarda kilo
kaybını önlemek
yok *Doku bütünlüğünün
devamını sağlamak
Öğün öncesi-sonrası ağız bakımı yaptım.
Oral alıp almadığını takip ettim, gerektiğinde hekime haber verdim.
Oral alamayan hastada, diyetisyenle/doktoruyla belirlenen
programı uyguladım.
Diğer.......................................................................
16-08
3
BESLENME
YETERSĠZLĠĞĠ
Hastanın diyetini diyetisyen/doktoruyla birlikte düzenledim.
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
AMAÇ
Salı
Uygulama Zamanı (Tarih)
Pazartesi
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
SEMPTOM
HASTA ADI-SOYADI:
yok
yok
Hastaya kendimi,
çalışanları,
kliniği
ve odasını
tanıttım.
Aspirasyonu
önleyecek
şekilde
pozisyon
verdim.
Hasta başında aspirasyon geliştiğinde kullanılacak malzemeleri
bulundurdum, malzemeler hakkında hastaya bilgi verdim.
Kusma sonrası ağız bakımı yaptım.
Dr. onayıyla antiemetik ilaç uyguladım.
Diğer...........................................................
Basınç yarası riski için yatak çarşaflarını gergin ve kuru tuttum.
var
*Doku bütünlüğünün
korunması ve
yok devamlılığının sağlanması
Özel havalı yataklar kullandım.
08-16
Hastanın sürtünmesini engelleyecek şekilde, kemik çıkıntılarını
yastıkla destekleyerek sık pozisyon verdim.
Cildi ödem yönünden değerlendirdim.
Deriyi özellikle, eklemlere masaj uygulayarak nemlendirdim.
Pansumanı kontrol ettim, gereğinde yeniledim.
Doktoruyla görüşerek uygun diyete başladım.
İnfüzyon setleri 72 st, lipid emülsiyon, kan ve kan ürünleri setleri
24 st'te bir değiştirdim.
Enfeksiyon bulguları yönünden hastayı yakından takip ettim,
gözlediğim enfeksiyon bulgularını hekime bildirdim.
Tüm uygulamalarda asepsi kurallarına uydum.
08-16
*İnvaziv girişimlere bağlı,
var enfeksiyon oluşmasının
engellenmesi
*Yatış süresini azaltmak
yok amacıyla, nazokomiyal
enfeksiyonları önlemek
16-08
Çapraz kontaminasyonu engellemek için, el hijyenine dikkat ettim.
Yatak kenarlıklarını kaldırdım, sedye ve tekerlekli sandalye emniyet
kemerlerini kullandım.
Hasta odası ve yatak çevresinin güvenliğini sağladım.
var
*Hastanın yaralanmasını
engellemek
yok
08-16
Diğer………………………………………
Mobilizasyonun gözetim altında yapılmasını sağladım.
Ajite hastanın hekimin onayı ile uygun şekilde tespitini sağladım.
Hekim onayıyla ilaç uygulamasında bulundum.
Diğer..............................................................
16-08
7
FĠZĠKSEL TRAVMA RĠSKĠ
6
ENFEKSĠYON RĠSKĠ
Diğer................................................
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
ġĠFT
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
08-16
08-16
*Bulantı kusmanın
giderilmesi
*Anksiyeteyi azaltmak ve
*Hastanın
gidermek
huzursuzluğunun
*Alkol
ve madde
giderilmesi
kullanmamaya
yönelik baş
*Yetersiz beslenmenin
etme yöntemlerini
önlenmesi
geliştirmek
Değerlendirmeler (Tarih)
16-08
var
AMAÇ
Pazartesi
SEMPTOM
var
Uygulama Zamanı (Tarih)
16-08
5
DOKU BÜTÜNLÜĞÜNDE
BOZULMA
4
1
- KUSMA
ANKSĠYETE
BULANTIRĠSKĠ
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
9
*Gaz
değişiminin
normal
*Anksiyeteyi
azaltmak
ve
sınırlarda
olmasını
var gidermek
*Alkol ve madde
yok sağlamak
kullanmamaya yönelik baş
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
*Vücut ısısını normal
var değerlerde tutmak
*Terlemeden kaynaklı sıvı
kaybını önlemek
yok *Hipertermi nedenini tespit
edip gidermek
Hastanın O2 almasını sağladım.
Arteriyel kan gazlarını izledim, sonucu hekime bildirdim.
Semi-fowler's pozisyonu verdim.
16-08
Derin soluk alıp verme ve öksürük egzersizleri yaptırdım.
var
08-16 08-16
Hava
yolu
tıkanııklığı
var mı,kliniği
kontrolveettim.
Hastaya
kendimi,
çalışanları,
odasını tanıttım.
Diğer............................................................................
Hastayı giyinmesi ve örtünmesi konusunda bilgilendirdim.
Saatte bir ateş takibi yaptım.
Enfeksiyon bulguları yönünden değerlendirdim.
Hastaya soğuk uygulama yaptım.
Hekimin onayıyla antipretik ilaç uyguladım.
Diğer.....................................................................
12
Postral drenaj egzersizlerini yaptırdım.
yok
Semi fowler's pozisyonu verdim.
Hastayı uygun teknikle aspire ettim.
Diğer........................................
16-08
*Hava yolu açıklığının
sağlanması
08-16
var
16-08
Algılamada zorluk, hafıza kaybı ve uyku hali gibi belirtiler
yönünden değerlendirdim.
Hastanın üzerini örttüm.
Odanın uygun derecede ısınmasını sağladım.
Hastayı uygun şekilde giydirdim.
Hekim onayıyla sıcak içecekler içirdim.
Diğer...................................................
Hekim onayıyla bol sıvı almasını sağladım.
08-16
*Metabolizmanın
var devamlılığı için gerekli sıvı
ve enerji desteğinin
sağlanması
yok *Vücut ısısını normal
değerlerde tutmak
var
*Muköz membranların
doku bütünlüğünü
yok sağlamak
Muköz membran nemlendirici uyguladım.
08-16
Yemek öncesi-sonrası hastanın ağız hijyenini sağladım.
Muköz membranları devamlı kontrol ettim, hekime bilgi verdim.
Hekimin önerdiği ilacı uyguladım.
Diğer..................................................................
16-08
HĠPOTERMĠ
11
ORAL MUKÖZ
MEMBRANDA
DEĞĠġĠKLĠK
10
HAVA YOLU
TEMĠZLEMEDE
EKSĠKLĠK
Saatte bir ateş takibi yaptım.
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
SEMPTOM
AMAÇ
Değerlendirmeler (Tarih)
08-16
1
Uygulama Zamanı (Tarih)
16-08
8
SOLUNUM
RĠSKĠ
HĠPERTERMĠ ANKSĠYETE
FONKSĠYONUNDA
BOZULMA
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
gidermek
*Alkol ve madde
yok
kullanmamaya yönelik baş
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
Deri turgorunu değerlendirdim.
Muköz membranların nemliliğini sağladım.
Hekim onayıyla destekleyici sıvı tedavisi uyguladım.
Oral - IV- NG Elektrolit takibi yaptım, sonuçları hekime bildirdim.
08-16 08-16
*Sıvı-volüm eksikliğini
var gidermek
16-08
Aldığı - çıkardığının takibini yaptım.
var *Anksiyeteyi azaltmak ve
Diğer......................................................................
*Uyku düzensizliğini
gidermek
var
*Gece uykusunu almasını
sağlamak ve aktiviteler için
yok gerekli enerjiyi
toplamasına yardımcı
olmak
Korku ve düşüncelerini ifade etmesini sağladım.
Yatmadan önceki 3-4 saat içinde çay-kahve gibi uyarıcı içecekleri
içmemesini önerdim.
Uyumadan önce ılık duş alması için teşvik ettim.
08-16
Hastanın uyku düzenini ve alışkanlıklarını belirledim.
Uyku saatlerinde çevrede gürültü olmamasını sağladım.
Tedavi saatlerinin uyku saatine denk gelmemesini sağladım.
16-08
14
UYKU DÜZENĠNDE
BOZUKLUK
13
1
SIVI - VOLÜM
RĠSKĠ
ANKSĠYETE
DENGESĠZLĠĞĠ
(RĠSKĠ)
İdrar
miktarı
ve rengini
izleyip,
kaydettim.
Hastaya
kendimi,
çalışanları,
kliniği
ve odasını tanıttım.
Diğer.............................................................
08-16
*Kendine zarar verme
riskini en aza indirmek
*Kendine zarar verme
yok düşüncesinin olmadığını
ifade etmesini sağlamak
var
Kendine zarar verebileceği kemer, bıçak vb. ilaçları yanından aldım
ve bu yöndeki kontrollerimi arttırdım. İhtiyacı durumunda kontrollü
kullanmasını sağladım.
Duygularını açıklamasına izin verdim.
Beden dilini kullanırken dikkatli oldum.
Dini inançları, kültürü hakkında bilgi topladım, uygun davrandım.
16-08
15
ÖZ KIYIM RĠSKĠ
Hastayı yakın takip edip dikkatli gözlem yaptım.
*Öfkeyle baş etme
var becerilerini öğrenmesini ve
uygulamasını sağlamak
*Çevresine zarar verme
yok düşüncelerinin olmadığını
ifade etmesini sağlamak
Olumlu-olumsuz baş etme yöntemlerini belirledim.
08-16
Hastada öfke yaratan durumları ve bunlarla nasıl baş ettiğini öğrendim.
Öfkeyle baş etme konusunda eğitim verdim.
Hastayı yakın takip ettim.
Başkalarına zarar verebileceği eşyaları yanından uzaklaştırdım.
Kendini ifade etmesini sağladım.
Diğer.......................................................
16-08
16
BAġKALARINA ZARAR
VERME RĠSKĠ
Diğer.................................................
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
AMAÇ
Salı
Uygulama Zamanı (Tarih)
Pazartesi
SEMPTOM
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
Diğer………………………………………
Bireyde algılanan izolasyonu tartışıp nedenlerini bularak açıkladım.
*Amaçsız davranışları
etkileyen ve artıran
faktörleri tanımlamak
yok *Hastanın güvenli hareket
etmesini sağlamak
var
Bireyin güç kaynaklarını ve yaşamına anlam veren olayları ifade
etmesini sağladım.
Birey ile empatik ilişki kurarak güven duygusunu geliştirdim.
Bireyi rahatlatacak ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılayabileciği
ortam oluşturdum.
Diğer……………………………………….
Güvenli bir çevre sağladım.
Düzenli olarak güvenli bir alanda veya refakatçi eşliğinde yürüme
fırsatı sağladım.
Diğer……………………………………….
TEDAVĠ VE
ĠSTEMLERE
UYUMSUZLUK
21
*Korku, anksiyete,
bilgisizlik vb.tanımlayıcı
kriterleri düzeltmek
yok *Sağlık personeline karşı
güven duygusu oluşturmak
Bireyi düzenli olarak bilgilendirdim.
Öz bakımda yeterliliği sağladım.
Sağlığını etkileyen, olumsuzlukları ifade etmesi için deslekledim.
Diğer………………………………………….
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
ġĠFT
08-16
Bireye bakım verirken destekleyici bir tutum içinde bulundum.
16-08
Sosyalleşmeyi sağlayacak ortam ve fırsatlar oluşturdum.
Bireyin güven duygusu kazanmasını sağlamaya çalıştım.
var
08-16
İlgili risk faktörlerini belirleyip kontrol altına aldım.
Diğer……………………………………..
*Ruhsal ilgi ve ihtiyaçlarını
var ifade etmek
*Anksiyete dönemlerinde
rahatlatacak yöntem ve
yok kaynakları belirlemek ve
uygulamak
08-1608-16
Karmaşık olmayan tek aşamalı ifadeler ve yönlendirmeler kullandım.
Tepki vermesi için bireye zaman tanıyıp,sözünü kesmeden
gerektiğinde kelimeleri tanımladım.
16-08
Odadaki gereksiz sesleri en aza indirdim.
16-08
*Şu anki sosyal izolasyon
var durumunu kabul etmek
*Sahip olduğu güçleri ve
sosyal destek kaynaklarının
yok varlığını ifade etmek
Hastaya yüzüne
kendimi,
çalışanları,
kliniği
ve odasını tanıttım.
Bireyin
bakarak
açık ve
net konuştum.
08-16
geliştirmek
Pazartesi
SEMPTOM
yok
*Kesin ve anlaşır mesajları
alıp vermek
*Anlama
yeteneğinde
*Anksiyeteyi
azaltmak ve
ilerleme
göstermesi
gidermek
*Kendini
etme
*Alkol
veifade
madde
yeteneğinde ilerme
kullanmamaya
yönelik baş
göstermek
etme yöntemlerini
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
16-08
20
var
yok
AMAÇ
Değerlendirmeler (Tarih)
08-16
19
var
Uygulama Zamanı (Tarih)
16-08
18
RUHSAL SIKINTI
1
AMAÇSIZ
GEZĠNME,
DEVAMLI
HAREKET
ETME
17
SÖZEL ĠLETĠġĠMDE
SOSYAL ĠZOLASYON
ANKSĠYETE RĠSKĠ
BOZULMA
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
26
*Alkol ve
maddeçıkarmak
normal
seviyeye
yok kullanmamaya yönelik baş
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
08-1608-16
Hastaya hipoglisemiye yönelik belirtiler hakkında bilgi verdim.
Hipoglisemi durumunda oral glikoz içeren içecekler verdim.
Dr-Diyetisyen-Diyabet hemşiresi işbirliği ile mai ve beslenmesini
düzenledim.
Diğer……………………………………
16-08
var *Anksiyeteyi azaltmak ve
gidermek
glikoz düzeyini
var *Kan
Kan-glikoz düzeyini belirli aralıklarla ölçtüm.
*Kan glikoz seviyesini
normal seviyeye indirmek
yok
Dr istemi dahilinde insülin ve oral diyabet ilaçlarını uyguladım.
Dr-Diyetisyen-Diyabet hemşiresi işbirliği ile mai,egzersiz ve
beslenmesini düzenledim.
Diğer……………………………………
16-08
var
08-16
Hiperglisemi belirti ve bulguları açısından izledim.
Sıvı kısıtlaması yoksa bol sıvı almasını önerdim.
Hareket kısıtlılığı söz konusu ise ROM hareketlerini uygulattım.
Diğer…………………………………
var
*Hastanın idrar yapmasını
kolaylaştırmak ve mesane
yok boşaltımını sağlamak
Kişinin mahremiyetini sağlayarak uygun pozisyonda sürgü ve ördek
kullandım.
Belirli aralıklarla idrar miktarını kaydettim.
Alt abdominal bölgeye sıcak uygulama yaptım.
Dr. istemi dahilinde Dr. ile birlikte idrar kateterizasyonunu sağladım.
Diğer……………………………………………
Kesi yeri hakkında hastayı bilgilendirdim.
var
*Kesi yeri ile ilgili oluşan
beden imajındaki
yok bozulmanın giderilmesi
16-08
yok
Fiziksel aktivite önerdim.
08-16
*Barsak hareketlerinin
normal olmasını sağlamak
Pansuman öncesi ve sonrası bireye destek verdim.
Doktor istemine göre gerekli ilaçlı müdahalede bulundum.
Diğer……………………………….
16-08
var
08-16
Lifli, posalı gıdaların alınmasının önemini anlattım.
08-16
HĠPERGLĠSEMĠ
Kan-glikoz düzeyini belirli aralıklarla ölçtüm.
16-08
25
KONSTĠPASYON
24
ĠDRAR
RETANSĠYONU
23
KESĠ YERĠ ĠLE
ĠLGĠLĠ BEDEN
ĠMAJINDA
BOZULMA
22
1
RĠSKĠ
ANKSĠYETE
HĠPOGLĠSEMĠ
Hastaya kendimi,
kliniği
ve odasını
tanıttım.
Hipoglisemi
belirtiçalışanları,
ve bulguları
açısından
izledim.
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
AMAÇ
Salı
Uygulama Zamanı (Tarih)
Pazartesi
SEMPTOM
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
*Var olan kanamayı
durdurmak ve oluşabilecek
var gidermek
kanamayı engellemek
*Alkol veenfeksiyon,
madde
yok (travma,
kullanmamaya
yönelik baş
kanama)
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
Cerrahi bölgeyi kanama, açılma ve eviserayon yönünden
değerlendirdim.
Operasyon bölgesine göre bireyin fiziksel aktivitelerini kontrol
altına aldım.
*Çocuk/ergen yaş
gruplarına uygun öz
var
bakım,sosyal
gelişim,bilişsel motor
yok beceri vb. davranışları
göstermeye devam
etmesini sağlamak
Ebeveyenlere çocuğun yaşı ile ilgili gelişimsel becerileri anlattım
(oyun çağı, okul öncesi vb).
Dren yeri, içeriği ve miktarını kontrol ettim.
Diğer…………………..
Çocuğun gelişimsel dönemine göre becerilerilerini değerlendirdim.
Ailenin anksiyetesini gidermeye yönelik iletişimde bulundum.
Diğer………………………………
08-16
var *Anksiyeteyi azaltmak ve
08-16 08-16
Hastaya
kendimi,
Düzenli vital
takipçalışanları,
yaptım. kliniği ve odasını tanıttım.
16-08
Süt saklama koşullarına dair aileye ayrıntılı bilgi verdim.
30
ENÜREZĠS
Diğer……………………………………
var
*Çocuğun uykusunda
istemsiz idrar yapmasını
yok önlemek
Enürezise neden olan fizyolojik faktörleri araştırdım ve gidermeye
çalıştım (fistül, enfeksiyon,nörolojik bozukluk…)
Ebeveynlere enürezis nedenleri ve başetme yöntemlerini öğrettim.
Aileye enürezisten dolayı kızmak, cezalandırmak, reddetmenin
çocuğun gelişimini olumsuz etkileyeciğini anlattım.
Diğer………………………………………..
var
yok
08-16
16-08
Süt salımını azaltan (stres, anksiyete vb.) ve süt salımını artıran
(beslenme,dinlenme vb.) etkenler konusunda bilgi verdim.
08-16
ortadan kaldırıp aktif
emzirmenin devam
yok etmesini sağlamak.
16-08
Farklı pozisyonlar ile ( ör. beşik tutuşu ) emzirme yöntemleri öğrettim.
08-16
var *Majör ve minör nedenleri
16-08
29
EMZĠRMENĠN
KESĠNTĠYE
UĞRAMASI
Anneye emzirme yöntemlerini öğrettim.
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
AMAÇ
Pazartesi
SEMPTOM
Uygulama Zamanı (Tarih)
16-08
28
BÜYÜME VE
GELĠġMEDE
GECĠKME
27
1
CERRAHĠ GĠRĠġĠM
RĠSKĠ
ANKSĠYETE
SONRASI KANAMA
RĠSKĠ
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
*Anksiyeteyi azaltmak ve
var gidermek
yok
*Alkol ve madde
kullanmamaya yönelik baş
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
var
16-08 08-16 08-16
var
yok
var
yok
16-08
08-16
var
16-08
yok
08-16
var
08-16
16-08
yok
16-08
1
ANKSĠYETE RĠSKĠ
Hastaya kendimi, çalışanları, kliniği ve odasını tanıttım.
08-16
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
AMAÇ
Salı
Uygulama Zamanı (Tarih)
Pazartesi
SEMPTOM
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
08-16
08-16
*Anksiyeteyi azaltmak ve
var gidermek
yok *Alkol ve madde
kullanmamaya yönelik baş
16-08
1
var
yok etme yöntemlerini
geliştirmek
08-16
ANKSĠYETE RĠSKĠ
Hastaya kendimi, çalışanları, kliniği ve odasını tanıttım.
var
TARĠH
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
08:00-16:00
(HemĢire Adı Soyadı Ġmza)
16-08
yok
16:00-08:00
(HemĢire Adı Soyadı Ġmza)
NOT1:Hemşire değerlendirmesinde aşağıda belirtilen kodlama
kullanılacaktır.
1-PROBLEM GİDERİLDİ
2-PROBLEMDE AZALMA GÖZLENDİ
3-PROBLEM DEVAM EDİYOR
NOT2: Bakım planı formu haftalıktır. Her pazartesi yeni formdan takip
sağlanmalıdır.
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
Salı
Pazartesi
HEMġĠRELĠK GĠRĠġĠMLERĠ
ġĠFT
Değerlendirmeler (Tarih)
Pazar
Cumartesi
Cuma
PerĢembe
ÇarĢamba
AMAÇ
Salı
Uygulama Zamanı (Tarih)
Pazartesi
SEMPTOM
HEMġĠRELĠK
NO
TANISI
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content