close

Enter

Log in using OpenID

06.01.2015 Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

embedDownload
ILAN
K01■ HYA BELEDiYE BAsKANLIこ 1'NDAN
gundef潮 脳
鼎躙:膚 :llχ 習
州ittfanunピ
OlaOan
Saat l%陛
Шn 20 maddeЫ ne ttnaden aり ぃ
dak
mecl s toplantislni 06/01/2015 SALl gunl
│=轟響
Ⅸ
:譜 顎
I幣 :Fぶ :31llayapacani
,ヤ 砧
GUNDEM
ノ
1-5393 Saytlt Belediye Kanunu'nun 25'nci maddesi geregince Denetim Komisyonu'na gizli
oyla en az ug, en qok beg Uyenin seqiminin yaprlmast konusunun mUzakeresi,
2-2U 5 yil sozlesmeli personel ucreflerinin tespiti konusunun muzakeresi,
3-Zabia ve itfaiye hizmetlerinde fiilen gahgan personele 2015 yrhnda odenecek maktu fazla
mesai ucretinin tespit edilmesi konusunun muzakeresi,
4-5957 sayrh Har Kanunu gereoince arrnacak 2or5 ytt teminat bedelerinin tespiti
konusunun mUzakeresi,
5- Ki.itahya Belediyesi Fen igteri MudurlLtou'ne ait Gorev yetki Sorumluluk ve
Qahgma
Yonetmeli0i konusunun mirzakeresi,
6-ilimiz merkez Lara Huseyin paga Mahalesr 42 pafta, 2250 ada,1o parser numararr
tagtnmaztn tasarruf geklinin belrrlenmesi konusunun muzakeresi,
7-Mulkiyeti Belediyemize ait olan ilimiz Yrldrflm Beyazrt Mahallesi gB pafta,
1474 ada, 23
parsel. numarah tagtnmaztn tahsisi konusunun mUzakeresi,
8- "S" Plaka konusunun muzakeresi,
g-Kutahya Atrksu Arltma Tesisi
Rehabilitasyonu ve Kapasite Artrnmr igin 2015 yrI yatrrrm
btitgesinde bulunmayan Berediye katkr payrnrn da ek butge oiugtururarak
ooenex at<ia'rrimasr
konusunun muzakeresi,
1o-Klitahya yagmursuyu projes|nin 2015 yrrr yatr.m botgesinde
burunmamasr nedeniyre
Yoncalr ve.lhca kanalizasyon ingaatr projelerinoen taLn kredi
miktarrnrn zors vlr er uutc;a yaprlarak
ddenek aktanlmasr konusunun mUzakeresi,
'11-K0tahya gehir merkezine yaptlmasr
planlanan turizm tesislerine srcak su daOrtrmrnrn
Kutahya Belediyesi tarafrndan yaprrmasr ve yeiki verirmesitonr.rnrn
muzakeresi,
12- Karayollat 14. Bolge Mudurlu0u'nun 22.10.2014 tarih, 179251 sayrlr yazrtarryta
itetilen,
Kutahya 2 (yeni) Qevre Yolu gevresinde iiar planlarrnrn hazrrlanmasr
konusunun muzakeresr,
13- llimiz merkez Hadazizrer Mh. 2619 ada
,222 noru parser aranrna mevzii imar pranr
yaprmr on izni verilmesi konusunun muzakeresi,
14- ilimiz merkez Atioaga y3l?!l_"-.i 5 pafta 1635(46)
ada. 85 nolu parsel alanryta rtgiti
Eskigehir 1. idare Mahkem esinin 2014t23
zoJaliiib noru kara.nrn maizakeresi,
l5-ilimiz merkez 30 Alustos Maharesi 17 o I pafta 14o1 ada,1
noru parser aranrnda imar
planr de!igikli0i konusunun marzakeresi,
16- ilimiz merkez Siner Mahaflesi, 17.o.2 pafra,29 ada, g
noru parser bdrgesinde imar pranr
de0igikli0i konusunun muzakeresr,
l7- osmangazi Erektrik Dagrtrm A.g nin 31.10.2014 tarihri yazrsryra iretiren
6 adet trafo
yerleri ile^ilgili imar planr degigikligi konusunun muzakeresi,,
'1
8- Qevre ve $ehircilik il. Mudurluounrin 10.11 .2014 tanh
06344 sayrtr yazrlan ile itetiten,
hazrrlanmakta oran, Afyonkarahisar Ugik Kutahya pranrama
borgesi , llrdo ooo digerri qewe
Diizeni Plant konusunun mi]zakeresi
19- ilimiz merkez ytldr.m,Beyazrt Mahallesi, 92 pafta, 556
ada, 10 ve 11 nolu parsel
'konrsunrn
alanlanyla ilgill imar plant deQi$iklrgi
,r.rteiur,
20- fim' merkez yrrdrnm Beyazrt Mahaflesi, 97 pafta, 596 ada, 2 noru parser
aranrnda imar
planr degigikligi konusunun mUzakeresi,
21- llimiz merkez Zrfira 1g.o.1 pafta, 115 ada, 6 noru parser aranrnda
imarpranr degigikrigi
konusunun mOzakeresi,
22- Kentimizin 5 adet borgesinde; Demiryoru art ve ust gegireri konusunun
muzakeresi,
23- irimiz merkez yrrdrrrrn-aeyazri 1vunu6 eri"l'rrrrrnrrr".i, 18.o.1,
18.o.2
ve 18.o.3
paftalarda rmar planr degigikligi konusunun muzakereii
24- llimiz merkez yrrdrrrm Beyazrt Maha esr. 91 pafta. 536 ada. 1og
noru parser aranrnda
imar planr de!igikligi, konusunun mtlzakeresi,
25- Belediye Mecrisimizin 04.11.2014 tarih ve 3g8 sayrrr kararr
ire onayranan, ink6y ve
Mahalleteri'
22.o.1,23.o-4,25.o.4 pafta, Eskigehir yotu gevresi imar
Qalca
itantarinda,-
.
.
"r".
.
.
つ4
2メ
譜
:ξ:さ熙
:艦
蹴
tttI胤 精 wttllき ::i獣 「
闊
ぎ
「
i鑑
椒
£
鮒
用サ
」
胤」
レ
merkez caに a MahJ降 J,2501,4 paldarda marttanlve deou‖
u konusunun
zakttζ
:「
mじ
l而
羅 I隠
iF°
Se呂
『梶署sttil鰐 :卍 1惟青v:%ぷ 払
1糠漸
「謝 歯
府濯
l爛
l鴛 ittmn
CalCa Maha‖ e Ye‖ e§ ik Alanlan imar Planlanna
Oy Maha‖ e Yerle§ lk Alanlar imar Planiarlna
l]│lilli::iiχ
降準‖
e゛ k
:魁
Ala‖ annda
猟
rl鴛 lβ 吉
:ギ i:1皇 燎
1:lttli
1/5000 Nazlm ve 1/1ooo
resi,
Alanlar nda 1/5000 Nazim ve 1/1ooo uyguiama
pafta, lo4 ada, l parselde ilave rnevzilimar planl
luneyinde kaian 610 hektarllk sahada Kamu
‖esi,20 M l pafta, 1765 ada,235 parselde imar
ヨ
,402 ada,1_11_12 nolu parse‖ erde imar plani
A pafta, 161 ada bolgesinde ilave nazim irnar
pafla,930 ada,280 parselde imar plani
pafta,275 ada,l parselde imar plani deoi§
lk‖
,47 ada,74 parselde mar planl deoisik‖
oi
oi
U I
KattirsARAc
う‘
つ4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
962 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content