close

Enter

Log in using OpenID

: DO$EME MAH. ERDAL ACET CAD. NO: 20/ A SONBEY YEDIEMIN

embedDownload
OrnekNo: 25*
T.C.
AD ANA
2. ICRA DAIRESI
2014/50 TLMT.
TA^INIRIN A£IK ARTIRM A iLANI
Asagida cins, miktar ve degerleri yazili mallar satisa
Birinci artirnianm a^agida belirtilen gim, saat ve yerde yapilacagi ve o giin kiymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadigi taktirde, yine asagida belirtilen gim, saat ve ayni yerde 2. artirmamn
yapilarak satilacagi; su kadar ki, artirma bedelinin malm tahmin edilen degerinin %50'sini
bulmasmm ve satis isteyenin alacagma rushani olan alacaklarm toplammdan fazla olmasmm ve
bundan baska paraya 9evirme ve paylarm payla^tmna giderlerini ge9rnesinin part oldugu; birinci
artirmadan on gim once baplamak iizere artirma tarihinden onceki giin sonuna kadar
csatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecegi, birinci artirmada istekli
bulunrnadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden baplamak
iizere ikinci artirma giinimden onceki gim sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi,
mahcuzun satip bedeli iizerinden asagida belirtilen oranda KDV.'nin ahciya ait olacagi ve satis
sartnamesinin icra dosyasmdan goriilebilecegi; gideri verildigi takdirde sartnamenin bir omeginin
isteyene gonderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazili dosya numarasiyla
dairemize basvumialan ilan olunur. 18/07/2014
Guliizar
.DENIZ
, Icra Miidii
'JU**
IJhale Tarihi
: 02/09/2014 gunu, saat 11:30,-11:40 arasi.
2Jhale Tarihi
: 17/09/2014 gunu, saat 11:30 -11:40 arasi.
Ihale Yen
: DO$EME MAH. ERDAL ACET CAD. NO: 20/ A SONBEY
YEDIEMIN OTOPARKI SEYHAN / AD ANA
No
Takdir Edilen
Degeri TL.
29.000,00
Adedi
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
KDV
80KZ259 Plakah , 2009 Model , FORD Marka , FMB6
Tipli , NMOFXXTTFF8DZ1572 §asi No'lu , Aiacm nihsati
yok, kontak anahtan mevcut, ar.i9 9ahgir vaziyette, araf
20847 1 km,de pikap, ara? i9inde 2 adet eski koltuk mevcut,
teyp var, aracm arka kismi bo£, aracm lastikleri eski, aracm
muhtelif yerlerinde piziklcr nievcuttur.
(IIKm.114/1,114/3)
* : Bu ornck, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullanilan Ornek 63'e karpihk gelmektedir.
UYAP Bili 5 im Sistemindc ycr alan bu dokiimana http://vatandas.uyap.Rov.tr adresinden
m7F9ZgL - kueElzl - KqeoZuE - YI07x\V- kodu ile crisebilirsiniz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
325 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content