close

Enter

Log in using OpenID

*ı MüHENDisı-ix çĞiriıuıi sıNAv

embedDownload
Paar: E
To:287239E
MüHENDisı-ix çĞiriıuıi sıNAv
USYA,DA BURSLU N
DuYlJRU§u 2014
Genel bilgive adaylartla araneıt
1.1. Eylül 20,t4 tarihinde başlayacak
Araştırma Üniversitesi Moskova Fizik
Türkiye'cleki üniversitelerin Fen-Edebiyat
1.
/r
ı*t
f
derslerinin okutulduğu tüm bölümlerinin
öğrenciler ara§ından 100 öğrenci
sınav yapılarak geçekleşecektir. Sınavda
Rusya Federa§yonu'nda n0ıdeer İfi
2.
Sınav başvuru§u, yazılı va Eöilü
2.1. Başvurular, işbu
http:/1www.akkunpp.
dönemde Rusya Federasyonu'nda Ulusal Nükleer
Enstitüsü'nde (MEPh} eğitim almak üzere
Mühendı§ıiı( Fakü]te|eri'nin, fizik Ve/veya matematık
hazırda "1., 2.,3. ve 4. şınıfı'nda okuyan Türk vatandaşı
planlanmaktadır. Bu öğrencilerin seçiml yazılı ve süzlü
olup eğitim progftrmına katıtmaya hak kazananlar,
a]anında bedelsiz eğitim alacaklardır.
şüreci:
11 Nisan 2014
tarihine kadar
yer alan form doldurularak yapılacak ve başvuru için
ilanın
com internet
itibaren
a iJaveten, yazılı §ınav başlangıcında öğrencilerin başvuru
herhangi bir ücret talep edilmeyeeektir.
formları ıı ı tekrar doldu rma|arı iştenecektir, fazılı sınav 19 Nisan 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi,
Siyasal Bilgiler Faküitesi'nde saat 13:30'da
rnatematll( ve fizilt konularını içereceKir
2.2. Yapılacak yazılı sınav genel lise
yerleşürilmeye esas giriş puanı dikkate
üniverciteye
yapanlar
2.3- Sınav başvurusunu
alınarak belirlenecek 600 kişi yazılı sınava
2.4. Başvuru sırasında beyaıı edilen
sonuç belgesindeki puanların farklı olma§|
2.5. Yazıiı sınava girecek öğrenciler
ehliyet, pasaport vb.) ile birlikte kurşun ve
2.6. Yazılı gınavda en yüksek puandan
başarılı olaı ve şözlü sınava ğirrrıeye
adresinde duyurulaeaktı
r.
sınavı puanı ile sınav e§nasında getirilecek ÖSYM şınavı
ilgili adayırı §ınavı geçersiz sayılacaktır.
T,C. kimlik numarasını içeren belge (nüfus cüzdanı,
kalem getireçeklerdir.
yapılacak değerlendirma şoılucu ilk 300'e girerek
kazanan
ad
a
yia
r
htt p : i/wın+ı-. 4hİıu [pp.ç_o.n
1
i
nte rn
gt
7.7, Yazılı sırıavı başarı ile geçen ilk
300'üncü kişi ile aynı puanı almış ltişiler
sınav §önucunda eşit puan a|an öğrenc
Hşi sözlu §ınava çağrılacaktır Yazılı sınev sonucunda
üniversitelerin nükleer enerji milhendisliği
2.8. Sözlil 5ınğyın yeri, tarihivĞ saati httğ;
2 9. Sözlü §ınava girecek adaylar yanlaı
Z,10, Söulü sınav §onucunda 100 kişiIik
üm terinde eğ itirn
htto
.
/,/,şı,ş,:li;.
akk
unp
p-Ço
nıl
i
nt*i"ne t ad i,es
i
başarı|ı sayılacaktır. Yapılacak öğrençi seçirninde yazılı
arasında Rusya'da eğitime kahlabilmek için öncelik,
goren
renci|ere veri leçektİr.
irıterrıet adresinde duyı.ırulacaktır
öğ
öğrenci belg esi geti receklerdir
liEte, 100 kişiIik de yedek liste belirleneçek ve bu llşteler
r. ,.,..*..la_-l,+,.
uLay ut uığtdnLİl
+6f,6klr'('||lii l\;. lıö6++6aıJa+
+5M
-i, ııJ;-all;nş..
, :si:; '.;?=i.i,;i;J
_
al,,a,
;ti.l*.,
l,e,^Jc
",_",J
j _,_ *,Y",**
oAi}i_şi,"
lnl" ğösteİir sağlık raporu sunacaHır
görrneğirıds sağlık yönünden bir engeli
lişe diplomatannın noter onaylı suretini ve geçerli hir
ak
ivedi
olanlar
2.12. Söelü sınavda başarılı
lmak
için yeterli) sunacaklardır
paşaport (sure olarak yurtdışı çıkış ve vize
2.13. Sözlü sınavda başarılı olan
http://www.akku npp.com/ internet
MEPhl Ünjverşiteşine kayıt için gerekli tüm belgeler
duyurulacaktır. İstenilen tüm belgeler Rusça diline
ış olmalıdır
tercürne edi|miş, noter onaylı ve apostil
hiçbir
koşulda slnava hazlılık
2_14. Adayların ve kayıt olan öğrencilerin
masraf için, iade tElebinde bulunma haklan
3. Ulusal Nükteer AraştırmE
programı:
3.1. Rusya Federasyonu'nda eğitime katı
hazırlık + 4 yıl lişans eğitimi) veya
göreceklerdir. Lisans eğitim programını
Santrali için gerekli kadro listesine göre
uEmantlk eğitim programını bitiren Öğ
ve katılıma daiı yaptıı(larl
Moskova Fizik Mühendisliği Enstitüsü (MEPhli eğitim
hakkı kazanan öğrenciler, lisan§ eğitim programı (1 yıl
eğitim programı (1 yıl hazırlık + 5,5 yll uzmanlık eğitimi)
ın öğrenciler, başarı durumtarına ve Akkuyu Nükleer Güç
yıllık yüksek lişanş programına devam edebileceklerdir
Güç Santrali içiıı
, haşarı durumlarına ve Akkuyu Nükleer
Pase:3
To:287P39E
gereklİ kadro ıistesıne göİe 6 aylık
programlarında okuyan tllm oğrenciler,
lisans prograffiına devem edebileceklerdir. Eğitim
dönemlerinde eğitim progıamlanna göre teorik ve
staj yapacaıderdır.
Rusya'claki ni]ldeer guç santrallerinde
3.2. llk yıl, öğrencilere Rusça eğitimi (eğiti
matematilt, fızilt, bilgisayar bilimleri vş
süresinin en az o/65o'§lnl kap§ayacak şekilde) olmak üzere
çlzim eğltlmleıl de verileektir. Hazır!ık eğitiminden sonra
tabi tutu|acaktır. §ınavda başarılı olan öğıeneller,
öğrencibr Haziran ayında Rusça
na kayıt olacaktı r.
3.3. 3.1'inci maddede zlkredilen Ğğltlm
eğit]m merkez]erinde uygulama eğitimi ve
yıllık uygulamaya yönelilt ştaja tabi
ün
iverşiten in 1'inci sı
n ıfı
başarı ile tamamlayan öğrenciler Rosatom'un
'da işletmede olan nükleeı güç santrallerinde 1 iia 3
g.4. ijiEPhl Üniveışitesi her eğitim
Cumhuriyeti Enerji ve Tabii }Gynaklar
durumunu gö§terlr öğrenci izleme raporu
3.5. Mücbir sebeplerveya Akkuyu NGS
üretim A.ş. tarafınclan kabuledilecek işüsnai durumiar
aşamasıncla eğıtimden VazgĞçen veya kaydı Şılınen
dışında eğitim programının herhangi
ve harcamalat geıi alınacaktır.
öğrencilerden yararlandıkları ttim burs
*.
E
a. Öğrencilerin kayıt olma ttoşutlan:
ü
4.1. Seçme sınavında başarılı olup sağlık
*.
ğ
tr
tr
s
Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. ve Türkiye
i|etilmek üzere öğrencilerin başarı ve devam
şunduktan §onie öğrenci, noter huzurunda kendi
imzalayacaktır.
Arıkara'da gerçekleştirilecek oryantasyon eğitimine
hak ve yüktlmlülülçlerini belirleyeıı'taahh
4.2. Taahhütııame imzalandıktan sonrtt
katılacaktır.
4
4.3. Öğrenci, 1 yıltık Rusça yabancı dil
'=ığ
eğitiminden sonre ara vermeden akademik eğitime
başlayacak ve bu eğitimi başarıyla
ve akabinde ııave öıarak Rugya'deki nükıeer
4.4. Öğrenciier, Rusya'deki eğitim
'i
E
eantralierinde staj eğiiiminin aıdından
görrne süresinin
katı $üreyle
şantrallerinda 1 ila 3 yılhk uygulamaya
4.5. Öğrencinin başarısızl ığı, disiplinsizliğ
güç
i.iükleer Güç §antrali'nde MEPhi [Jniversitesi'nde eğiiinı
2
r. Rusya'daki
uygulama eğitlmi
ve
nü}<teer güç
ik ştaj, mecburi hizmet süresinden düşülmeyecektir
NGS Elektrik Üretim A.Ş. tarafından kabuledileelt
haklı gerekçesi olmaksızın derslere ve sı avlara katılmaması durumunda, MEphl Üniversitesi'nin
yönetmelikleri çerçevesinde yaptırım
Bu konunun ayrıntıiarı, MEPhI Universiteşi'nin
yönetmaliklerinde tan ımlanmaktadı
i,
r.
5. Oğrencilerin eğitlm, burs vğ harınrna
E,;
i.
R
l
9.|,
Ğiitonıilaıa
vUıvıivllğıg
.,,lr{a hir idf4
J|lvg
A
hU5ra_
,lili\P|g
],]
i:
ı]
i:
i:
l;,
ii:
,
i,,
'j
;]:
-
.ı,
i:!
İl;
İ,
?:,l
j.]
ı1
i,
'l;
5.3 Mezuniyet sonra§ı ,1 ila 3 yıllık staj
5,4 Öğrencilere MEPhl Ü niverşiteşi
5.5 Eğitim şüresince öğfencilere aylık 5ö0
5.6 Öğrerıcilere, Rusya Federasyonu'nd
ul!arı
A *Da-aq A;,J;_ -l;^ii_
,,^^L U,|ğ(.
hil^li ;,-,l-^^n^l,+iı
UvEl !9çç§ur
ıa\ğl
'^i
vıulş-uu| |gll llah
rdund, bqı,ınınn inkanı seğl*naeekt|r
barı nma imttanı *ğ|aııacaktı r.
n ders kitapları temin edilecektir.
do|arı tutarında burş ödenecektir.
yabanct öğrencilere uygulanan genel sağlık sigörtası
kapsamı dikkate alınarak sağlık sigortası ya rılacaktır.
5.7 Öğrencilerin tüm sorunlan ile llgili 7 gün 4 saat başvurabi|ecekleri Moskova'da mukim öze| rğhber
istihdam edilecektir.
5,8 Eğitim programını başarı ile
öğrenciler, onaylanmış kadro liatesj
N{Jkleer §antralde çalışmaya başladıktan
tarnaffilayan, uzmanlık aIanıfida
rü,lüh
rflezuniyet sğnrası uygulama eğitlmini ve stajını bitiren
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde işe altnaöaktır.
Akkuyu NGS Eğitim Merkezi'nde eğitimini başarıyla
ik
pozisyonu için sınavı geçen vB herhangi birinin
gğzetimine ihtiyaç duymaksızın çalışma yet işialan öğrenciler, Türkiye'de 657 saytlı Devlet Memudarı
verilen rnaaştan aE öİffiayacak şekilde piyase üüreti
Kanunu'na tabi 1. dereöedel{ mühendi
alacaktlr.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 329 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content