close

Enter

Log in using OpenID

Benign Prostat Hiperplazisinin Endoskopik Tedavisi

embedDownload
Endoüroloji Bülteni 2014;7:24-29
DOI: 10.5350/ENDO2014070108
GÜNCEL LİTERATÜR TAKİBİ
Benign Prostat Hiperplazisinin Endoskopik Tedavisi
Ersin Çimentepe, Mehmet Erol Yıldırım
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Ankara
Giriş
B
enign prostat hiperplazisi (BPH)’nin cerrahi tedavisinde
endoskopik yöntemler 80 yılı aşkın bir süreden beri kullanılmaktadır. Endoskopik yöntemlerin ilki olan transüretral
prostat rezeksiyonu (TUR-P), uzun dönem sonuçları en iyi
bilinen yöntem olarak halen “altın standart” olma özelliğini
korumaktadır (1). Bu uzun süreli başarısına rağmen, gerek
ameliyat sırasında, gerekse ameliyat sonrası erken ve geç
dönemdeki komplikasyon ve morbiditesini azaltmak amacıyla TUR-P’ye alternatif yöntem arayışları yıllardır devam
etmektedir. Bu amaçla; birçok lazer tekniği, termal tabanlı
tedaviler, geçici ve kalıcı stentler, prostat içine madde enjeksiyonları gibi değişik teknikler geliştirilmiş ve kullanılmıştır.
Bu yazının amacı, son bir yıl içinde BPH’nın endoskopik
tedavi yöntemleri ile ilgili literatürde yayınlanmış özgün
makalelerin değerlendirilerek yorumlanmasıdır.
Transüretral Prostat Rezeksiyonu
Transüretral rezeksiyon BPH’nın cerrahi tedavisinde
altın standart yöntemdir. Bu nedenle alternatif olarak geliştirilen tüm yöntemler etkinlik ve güvenilirlik açısından TUR-P
ile karşılaştırılarak değerlendirilmektedir. Geliştirilen her
yeni yöntem, teknik özelliklerini, fonksiyonel sonuçlarını,
erken ve geç dönem komplikasyon ve morbiditelerini standart TUR-P ile kıyaslayarak BPH’nın cerrahi tedavi spektrumunda kendisine bir yer oluşturmaya çalıştırmaktadır.
TUR-P işleminde, 1930’lu yıllarda başlayan ilk uygulamasından bu yana standart monopolar rezeksiyon elektrodları kullanılmaktadır. Bu yöntemde rezeksiyon için kullanılan elektrik enerjisi rezeksiyon ucu ile hastanın vücuduna
yapıştırılan bir koter plağı arasında akım oluşturmaktadır.
İşlem sırasında irrigasyon için hipoosmotik sıvılar kullanma
zorunluluğu vardır. Bu da, özellikle uzun süren vakalarda sıvı yüklenmesi belirtileri ve hiponatremi ile seyreden
TUR sendromuna neden olabilmektedir. Bu intraoperatif
problemleri gidermek amacıyla 1990’lı yılların sonlarından
itibaren rezeksiyon için bipolar enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde rezeksiyon elektrodlarının
ucunda küçük bir alanda elektrik akımı oluşmakta ve koter
plağı gereksinimi ortadan kalkmaktadır. Ayrıca irrigasyon
amacıyla izotonik NaCl solüsyonu kullanıldığı için TUR
sendromu gelişmemektedir.
Son bir yıl içerisinde TUR-P ile ilgili yayınlanan en
önemli makalelerden biri Mayer ve ark.’larının ardışık 3
dekatta yapılan monopolar TUR-P sonuçlarını analiz ettiği
24
çalışmadır. 1980, 1990 ve 2000’li yıllarda monopolar TUR-P
yapılan çalışmalardan derlenen bu makalede hastalara ait
özellikler, teknik özellikler ve erken/geç morbiditeler karşılaştırılmıştır. Bu üç dekat boyunca TUR-P yapılan hastaların
yaş ortalamalarında anlamlı bir fark saptanmazken (65-70
arası), operasyon esnasındaki ortalama prostat hacimlerinde
son dekatta artış saptanmıştır. Bu durum, son yıllarda BPH
tedavisinde daha çok medikal tedavilerin ilk seçenek olarak
kullanılmasına bağlı olabilir. Ayrıca son dekatta yapılan
TUR-P işlem süresi kısalırken rezeke edilen doku miktarının
arttığı görülmektedir. Bu da, sürekli akım sağlayan rezektoskopların kullanımı, görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler
(yüksek kalitede görüntü sunan videoendoskopik sistemler),
anestezi ve cerrahi tekniklerdeki ilerlemeler ve yıllar içinde
artan cerrahi tecrübe ile açıklanabilir. Makalede vurgulanan
diğer bir bulgu çağdaş serilerde operasyon esnasındaki kanamanın giderek azalmış olmasıdır. Yazarlar bu durumu daha
kısa rezeksiyon süresi, daha etkin doku çıkarma, preoperatif
hasta hazırlığının daha iyi olması ve prostat kanlanmasını
azaltan 5 alfa-redüktaz enzim inhibitörü grubu ilaçların daha
fazla kullanılmasına bağlamışlardır. İlginç olarak çağdaş
serilerde postoperatif üriner enfeksiyon sıklığı daha fazla
bulunmuştur. Açıklanması zor olan bu durum ise; çağdaş
serilerde daha iyi dokümantasyon nedeniyle enfeksiyonların
daha çok tespit edilmesine veya giderek artan antibiyotik
direncine bağlı olabilir. Diğer taraftan, postoperatif dönemde
sonda çıkarıldıktan sonra idrar yapamayan ve tekrar kateterizasyon gereken hasta oranı çağdaş serilerde eskiye oranla
daha fazla bulunmuştur. Bu bulgu ise, özellikle son dekatta
hastaların medikal tedavilerle uzun süre takibi sırasında
detrusör aktivitesinin bozulmasıyla açıklanmıştır. Buna göre
hastalar ilaç tedavileri ile gereğinden fazla oyalanmakta, bu
esnada inkomplet de olsa devam eden mesane çıkım tıkanıklığı detrusör fonksiyonlarında progressif bir bozulmaya
neden olmaktadır. Daha kısa bir ifade ile çağdaş serilerdeki
hastaların daha büyük bir kısmı obstrüksiyonun dekompanzasyon evresinde cerrahiye yönlendirilmektedir.
Bipolar TUR-P
En önemli avantajı irrigasyon için izotonik NaCl kullanımı olan bipolar TUR-P, BPH’nın endoskopik tedavisinde
son yıllarda giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Son bir
yıl içerisinde monopolar ve bipolar TUR-P’nin etkinlik ve
güvenliğini karşılaştıran birçok çalışma yayınlanmıştır.
Giulianelli ve ark.’ları 160 ardışık hastayı monopolar
ve bipolar TUR-P kollarına randomize ederek fonksiyonel sonuçları ve komplikasyonlarını karşılaştırmışlardır (3).
ÇİMENTEPE VE YILDIRIM
Ortalama 3 yıllık takipte uluslararası prostat semptom skoru
(IPSS), maksimum idrar akım hızı (Qmax), postvoid rezidü
idrar (PVR), hayat kalitesi (QoL), serum prostat spesifik
antijen (PSA) düzeyi ve beş soruluk uluslararası erektil fonksiyon indeksi (IIEF-5) parametrelerindeki düzelmeler açısından her iki grup arasında fark olmadığını göstermişlerdir.
İntraoperatif hemoglobin (Hb) düzeyindeki düşüş, kateterizasyon ve hastanede yatış süreleri bipolar TUR-P grubunda
daha iyi bulunmuştur. Ayrıca 3 yıllık takipte tekrar cerrahi
girişim gereksinimi bipolar grubunda daha azdır.
Benzer bir çalışmada Akman ve ark.’ları toplam 286 hastalık bir seride monopolar ve bipolar TUR-P’yi karşılaştırmış
ve bir yıllık takip sonuçlarını bildirmişlerdir. Buna göre Qmax,
IPSS, PVR ve IIEF parametrelerinde gruplar arasında fark
bulunmamıştır. Bipolar TUR-P grubunda operasyon süresi
daha kısa ve serum sodyum düzeyi değişikliği daha az görülmüştür. Kanama ve transfüzyon oranları her iki grupta aynı
iken, monopolar TUR-P grubunda 2 hastada TUR sendromu
geliştiği bildirilmiştir (4).
Monopolar ve bipolar TUR-P’nin orta dönem etkinlik ve
güvenliğini karşılaştırmak üzere Mamoulakis ve ark.’ları çok
merkezli randomize bir çalışmada 295 hastalık serilerini 3 yıl
boyunca takip etmişlerdir. Fonksiyonel etkinlik için bakılan
Qmax, IPSS ve PVR parametreleri ile orta dönem güvenlik açısından bakılan üretra darlığı ve mesane boynu kontraktürü
parametrelerinde gruplar arasında fark olmadığını göstermişlerdir (5).
Ülkemizde yapılan ve uzun dönem sonuçların bildirildiği
bir başka çalışmada ise Erturhan ve ark.’ları monopolar ve
bipolar TUR-P yapılan toplam 124 hastayı 7 yıllık bir süre
boyunca izlemişler, Qmax, IPSS, PSA düzeyi, üretra darlığı ve
tekrar cerrahi gereksinimi açısından gruplar arasında fark
olmadığını göstermişlerdir (6).
De Nunzio ve ark.’ları 295 hastalık prospektif bir çalışmada monopolar ve bipolar TUR-P’nin postoperatif ilk aydaki
komplikasyonlarını Clavien derecelendirme sistemine göre
sınıflamışlar ve sonuçta her iki grup arasında komplikasyon
oranları açısından fark olmadığını bildirmişlerdir (7).
Omar ve ark.’larının monopolar ve bipolar TUR-P’yi karşılaştıran 24 çalışmanın sonuçlarını derledikleri bir meta-analizde Qmax, IPSS ve QoL açısında gruplar arasında fark olmadığı, ancak TUR sendromu, idrar retansiyonu ve transfüzyon
ihtiyacı gibi komplikasyonların bipolar TUR-P grubunda
daha az olduğu bildirilmiştir (8).
Sonuç olarak monopolar ve bipolar TUR-P arasında fonksiyonel sonuçlar açısından önemli bir fark olmadığı, ancak
komplikasyonlar açısından bipolar TUR-P lehine minimal
avantaj olduğu söylenebilir. Ayrıca birçok çalışmada kateterizasyon süresi daha kısadır. Ancak standart TUR-P’nin yerini
alabilmesi için uzun dönem takipli geniş hasta gruplarında
yapılacak randomize kontrollü çalışmalara (RKÇ) ihtiyaç
vardır.
BPH’nin Endoskopik Tedavisinde Lazer Yöntemleri
BPH tedavisinde ilk kullanılan lazer tipi olan Neomidyum
YAG lazer uygulaması artık terk edilmiştir. Günümüzde
BPH’nın endoskopik tedavisinde Potasyum Titanil Fosfat
(KTP) laser, Holmiyum lazer, Tulyum lazer ve Diod lazer en
sık kullanılan lazer tipleridir. KTP lazer ile doku ablasyonu
yapılırken diğer lazer tipleri daha çok doku kesme amaçlı
kullanılmaktadır (9).
KTP Laser
Whelan ve ark.’ları toplam 164 hastalık bir seride 120
W KTP laser prostatektomi ile standart TUR-P yapılan hastaları 2 yıl boyunca izlemişlerdir. Qmax, IPSS, QoL ve PSA
düzeylerindeki iyileşme her iki grupta benzer bulunmuş,
ancak PVR deki düzelmenin KTP lazer grubunda daha iyi
olduğu görülmüştür. Ayrıca erkek cinsel sağlık indeksindeki (SHIM) değişim de KTP lehine daha iyi saptanmıştır. Komplikasyonlar açısından da her iki grup arasında
fark bulunmamıştır. KTP lazer uygulaması hastaların çok
büyük kısmında günübirlik cerrahi şeklinde yapıldığından
toplam maliyetin KTP lazer grubunda daha düşük olduğu
görülmüştür (10).
Green Light XPS 180 W ile HPS 120 W uygulanan
toplam 200 hastayı karşılaştıran bir çalışmada Ben-Zvi ve
ark.’ları 6 aylık takipte Qmax, IPSS, QoL ve PVR gibi fonksiyonel sonuçların benzer olduğunu bildirmişlerdir. Ancak
operasyon süresi, lazer uygulama süresi, kullanılan prob
sayısı, irrigasyon miktarı ve PSA düzeylerindeki düşüş
180 W XPS grubunda daha iyi bulunmuştur. Perioperatif
komplikasyonlar açısından ise gruplar arasında fark saptanmamıştır (11).
Teng ve ark.’ları fotoselektif prostat vaporizasyonu (PVP)
ve TUR-P’yi karşılaştıran çalışmalardan yaptıkları meta-analizde 3 aylık takipte Qmax, IPSS, QoL ve PVR parametrelerinde fark bulunmadığını ancak 6. ayda TUR-P grubunda QoL
düzeylerinin daha iyi olduğunu bildirmişlerdir. PVP yapılan
grupta kanama, transfüzyon, kapsül perforasyonu ve TUR
sendromu oranlarının daha düşük, kateterizasyon ve yatış
sürelerinin daha kısa olduğu bulunmuştur. Ancak PVP grubunda operasyon süresi daha uzun ve tekrar girişim yapma
oranı daha yüksektir (12).
Holmium Laser
Prostatın Holmium lazer ile enükleasyonu (HoLEP) hakkında yayımlanan bir derlemede HoLEP’in açık prostatektomiyi taklit eden bir teknik olduğu, diğer vaporizasyon ve
rezeksiyon tekniklerine göre daha etkili ve düşük maliyetli
olduğu bildirilmiştir (13). HoLEP’in TUR-P ile karşılaştırıldığı çalışmalarda Qmax, IPSS ve PVR’deki düzelmenin HoLEP’te
daha iyi olduğu, kateterizasyon ve yatış sürelerinin daha kısa
olduğu ve transfüzyon ihtiyacının daha az olduğu gösterilmiştir. HoLEP ile açık prostatektominin karşılaştırıldığı
çalışmalarda da benzer sonuçların olduğu, ancak operasyon
süresinin HoLEP’te daha uzun olduğu rapor edilmiştir.
Ayrıca HoLEP’in tüm prostat hacimlerinde, üriner retansiyonda, antikoagülan kullanan veya kanama bozukluğu olan
hastalarda da güvenle kullanılabileceği bildirilmektedir.
Literatürde HoLEP’i destekleyen birçok radomize kontrollü
çalışma (RKÇ) ve meta-analiz vardır.
Gerçekten de Yin ve ark.’larının HoLEP ve TUR-P’yi karşılaştıran 6 RKÇ’dan derledikleri bir meta-analizde Qmax ve
IPSS düzeyleri açısından 6. ayda gruplar arasında fark bulunmazken, 12. ayda HoLEP lehine anlamlı fark saptanmıştır.
Ayrıca kanama ve transfüzyon oranı ile kateterizasyon ve
yatış süreleri HoLEP grubunda daha avantajlı bulunmuştur.
Ancak operasyon süresinin daha uzun olması ve uzun süren
dizüri HoLEP’in dezavantajlarıdır (14).
HoLEP ile plazma kinetik rezeksiyonu (PKRP) karşılaştıran toplam 280 hastalık prospektif, bir RKÇ’da ise 2 yıllık
takip sonucunda Qmax, IPSS ve QoL açısından gruplar arasında fark olmadığı, HoLEP grubunda kanama, irrigasyon süre25
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
si, kateterizasyon süresi ve yatış süresinin daha az olduğu,
ayrıca HoLEP ile daha fazla doku çıkarıldığı gösterilmiştir.
Operasyon süresi açısından dezavantajlı olmasına rağmen
HoLEP’in her prostat hacminde uygulanabildiği ve bu özelliğiyle yeni “altın standart” yöntem olabileceği vurgulanmıştır
(15).
Holmium lazer ile doku kesilerek prostat enükleasyonu
yapılabildiği gibi ablasyon yapıcı etkisinden de yararlanılabilir (Holmium lazer ile prostat ablasyonu, HoLAP). Elshal
ve ark.’ları toplam 109 hastayı KTP lazer (80 W) ve HoLAP
kollarına randomize ederek yaklaşık 3 yıl boyunca takip
etmişler, gerek fonksiyonel sonuçlar (Qmax, IPSS, QoL, PVR,
IIEF) gerekse komplikasyon ve tekrar girişim ihtiyacı açısından gruplar arasında fark olmadığını bildirmişlerdir (16).
Özellikle küçük prostatlarda mesane boynu kontraktürü
gelişme sıklığı daha fazla bulunmuştur. İlginç olarak postoperatif dönemde PSA düzeyinde %20’den daha az düşüş
olan hastalarda tekrar girişim ihtimalinin daha fazla olduğu
görülmüştür. Ayrıca maliyet açısından HoLAP işleminin
daha avantajlı olduğu vurgulanmıştır (16).
HoLEP ile ilgili en geniş serilerden birine sahip olan
Krambeck ve ark.’ları, 1065 hastanın sonuçlarını bildirdikleri çalışmalarında, yaklaşık 5 yıllık takipte ortalama
Qmax’ta 8.4 ml/s den 22.7 ml/sn ye, ve ortalama IPSS
değerlerinde 20.3’ten 5.3’e düzelme olduğunu saptamışlardır. Üretra darlığı %1.3, mesane boynu kontraktürü %6
oranında görülmüştür. Bu sonuçlara göre yazarlar HoLEP
tekniğinin BPH tedavisinde etkili ve güvenli olduğunu,
komplikasyon ve tekrar girişim oranlarının düşük olduğunu belirtmişlerdir (17).
Tulyum Lazer
Benign prostat hiperplazisinin endoskopik tedavisinde Tulyum lazer 2005 yılından sonra popülarize olmuş
ve gerek standart TUR-P ve gerekse de bipolar TUR-P ile
karşılaştırmalı çalışmalar yapılmıştır. Tulyum lazer ile hem
rezeksiyon, hem de enükleasyon yapılabilmektedir (9). Wei
ve ark.’ları Tulyum lazer ile prostat rezeksiyonu (TmLRP)
yapılan büyük prostat hacimli (ort. 106 ml) 95 hastanın 18
aylık takip sonuçlarını yayınlamışlardır (18). Pre-op ve 18
ay sonundaki veriler karşılaştırıldığında IPSS’te ortalama
20’den 5’e, Qmax’ta 8 ml/sn’den 18ml/sn’ye, QoL skorunda
4.1’den 1.2’ye, PVR’de ise 102 cc’den 20 cc’ye düzelme bildirmişlerdir. Ortalama operasyon süresi 95 dk, kateterizasyon süresi 2.2 gün ve hastanede yatış süresi 5.4 gün olarak
bulunmuştur. Clavien sistemine göre grade I ve II komplikasyon oranları sırasıyla %9.5 ve %1 olup, grade III ve üzeri
komplikasyon görülmemiştir. Ayrıca yazarlar IIEF-5 skorunda operasyon öncesi ve sonrası dönemde anlamlı fark
olmadığını bildirmişlerdir. Bu sonuçlara göre TmLRP’nin
etkili ve güvenli bir yöntem olarak 80 ml’den büyük prostatı
olan hastalarda açık prostatektomiye alternatif olabileceğini
vurgulamışlardır.
TmLRP ve TUR-P’nin karşılaştırıldığı prospektif bir
RKÇ’da Cui ve ark.’ları toplam 96 hastayı 4 yıl boyunca takip
etmişlerdir. Qmax, IPSS, QoL ve PVR gibi fonksiyonel sonuçlar açısından gruplar arasında fark bulunmamıştır. Üretra
darlığı ve mesane boynu kontraktürü gibi geç komplikasyonlar nedeniyle tekrar girişim ihtiyaç her iki grupta benzer
bulunmuştur (19).
Tang ve ark.’ları, TmLRP ve TUR-P’nin erken dönem
sonuçlarının karşılaştırıldığı 9 çalışmadan derledikleri bir
26
meta analizde, TmLRP grubunda operasyon süresinin daha
uzun, serum sodyum ve hemoglobin düzeylerindeki düşmenin daha az olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca kateterizasyon
ve hastanede yatış süreleri de TmLRP grubunda daha kısadır. Qmax, IPSS, QoL, ve PVR’deki düzelme oranları her iki
grupta benzer bulunmuştur (20).
Literatürde TmLRP ile bipolar TUR-P’yi karşılaştıran
çalışmalar da mevcuttur. Böyle bir çalışmada Wei ve ark.’ları
her iki gruba randomize ettikleri toplam 90 hastayı 18 ay
takip ederek sonuçları karşılaştırmışlardır. Buna göre Qmax,
IPSS, QoL ve PVR’de her iki grup arasında fark yok iken;
hemoglobin düşüşü, kateterizasyon ve yatış süreleri TmLRP
grubu lehine daha iyi bulunmuştur (21).
Diod Lazer
Diod laser ile prostat enükleasyonunu (DiLEP) standart
ve bipolar TUR-P ile karşılaştıran iki ayrı çalışmada, hemoglobindeki düşme, kateterizasyon ve yatış süreleri DiLEP
lehine avantajlı bulunmuş, Qmax, IPSS, QoL ve PVR gibi fonksiyonel sonuçlar ve komplikasyon oranları açısından gruplar
arasında fark olmadığı vurgulanmıştır (22,23).
Birçok çalışma ve meta-analizde HoLEP tekniği ile elde
edilen fonksiyonel sonuçların kısa ve uzun dönem takiplerde TUR-P ile benzer olduğu gösterilmiştir. Hatta büyük
prostatlarda açık operasyon ile karşılaştırılabilir sonuçlar bildirilmiştir. Holmium lazer tekniği antikoagülan kullanımı ve
kanama bozukluklarında uygulanabilmektedir. Ancak operasyon süresi ve öğrenme eğrisinin uzun olması HoLEP’in en
önemli dezavantajlarıdır.
KTP lazerin de, özellikle küçük ve orta hacimli prostatlarda kısa ve uzun dönem sonuçları iyidir. Öğrenme eğrisi
HoLEP’e göre kısa olup, kanama problemi olan hastalarda
kullanılabilir. Ancak patolojik spesimen alınamaması ve çok
büyük prostatlarda etkinliği hakkındaki şüpheler dezavantajlarıdır.
Tulyum lazer sürekli akım özelliğiyle hızlı ve temiz bir
kesi sağlamaktadır. Ablasyon, rezeksiyon ve enükleasyonda
kullanılabilir. Öğrenme eğrisinin HoLEP’e göre daha kısa
olduğu ileri sürülmektedir.
Termal Tabanlı Minimal İnvaziv Tedaviler
BPH’nın endoskopik tedavisinde geçtiğimiz dekatta sık
olarak kullanılan transüretral iğne ablasyonu (TUNA), yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU) ve mikrodalga
termoterapi (TUMT) gibi termal tabanlı yöntemler günümüzde artık neredeyse terk edilmiştir. HIFU ve TUMT prostat
kanserinin lokal tedavisinde de kullanılmaktadır. Güncel
literatürde HIFU ve TUMT ile ilgili makalelerin tamamına
yakını prostat kanserindeki kullanımı ile ilgilidir. Gerçekten
de son bir yıl içinde BPH tedavisinde TUNA ve HIFU kullanımı ile ilgili hiçbir makale bulunmazken TUMT ile ilgili
yalnızca bir makale mevcuttur.
Aagaar ve ark.’larının bu çalışmasında kronik idrar
retansiyonu olan ve komorbiditeleri nedeniyle hiçbir şekilde anestezi alamayan toplam 124 hastaya TUMT uygulanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir. 115’i kronik kalıcı
kateterli ve 9’u temiz aralıklı kateterizasyon yapan bu hastaların %77’si TUMT sonrasında sondadan kurtulmuştur.
Yazarlar, cerrahiye uygun olmayan hastalarda TUMT yönteminin etkili bir alternatif olabileceğini vurgulamışlardır
(24).
ÇİMENTEPE VE YILDIRIM
Benign Prostat Hiperplazisinde Kullanılan Stentler
İlk kez 1980’lerde üroloji pratiğine giren prostatik stentler;
migrasyon, enkrustasyon ve sık üriner enfeksiyon gibi komplikasyonları nedeniyle ürologlar arasında pek rağbet görmemiştir. İntraüretral lokal anestezi ile yerleştirilebilen prostatik
stentler, genellikle ileri yaş ve ciddi komorbiditeler sebebiyle
hiçbir şekilde anestezi alamayan hastalarda kullanılmıştır.
BPH tedavisinde stent kullanımı ile ilgili son bir yıl
içerisinde literatürde yayınlanmış iki çalışma mevcuttur.
Ülkemizden yapılan bir çalışmada Bozkurt ve ark.’ları 5
yıldan fazla takip ettikleri 29 hastanın sonuçlarını bildirmişlerdir. Anestezi riski ASA III ve üzerinde, akut retansiyon
öyküsü veya kalıcı üretral kateteri olan yaşlı hastalara (ort.
75 yaş) lokal anestezi ile Memotherm prostatik stent uygulanmış, işlemin 25 hastada başarılı olduğu, 4 hastada ise
mesaneye migrasyon olduğu bildirilmiştir. Qmax, IPSS, QoL
ve PVR gibi fonksiyonel parametrelerde 5 yıla kadar süren
belirgin düzelme olduğu saptanmıştır. Sonuçta yazarlar
Memotherm stentin yüksek anestezi riski olan ileri yaştaki
BPH hastalarını kalıcı üretral kateterden kurtarabilecek etkili
bir tedavi seçeneği olduğunu vurgulamışlardır (25).
Prostatik stentlerle ilgili diğer makale Goh ve ark.’larının
Spanner prostatik stent isimli geçici stent uygulaması hakkındaki çalışmasıdır. Bu stent cerrahi bekleyen veya kalıcı
sonda kullanma zorunluluğu olan hastalarda Foley katetere
alternatif olarak önerilmektedir. Stentin mesane tarafındaki
ucunda distale migrasyonu önleyen bir balon, sfinkterin
hemen distalinde ise proksimal migrasyonu önleyen bir aparatı mevcuttur. Anestezi olmaksızın uygulanabilmekte ve 1
aya kadar vücut içerisinde kalabilmektedir (26).
Benign Prostat Hiperplazisinde Madde Enjeksiyonları
İntraprostatik Etanol Enjeksiyonu
Prostat dokusu içine etanol uygulaması, düşük maliyeti
ve iyi tolere edilmesi nedeniyle intraprostatik enjeksiyon
maddeleri arasında en sık kullanılanıdır. Qmax, IPSS, PVR ve
prostat hacminde düzelme sağladığını bildiren çalışmalara
rağmen Avrupa Üroloji Derneği kılavuzlarında halen deneysel tedaviler içerisinde değerlendirilmekte olup, son bir yıllık
literatürde etanol enjeksiyonu ile ilgili çalışma yoktur. (27).
İntraprostatik botulinum toksin enjeksiyonu
Büyümüş prostat dokusu içine enjekte edilen botulinum
A toksini, kesin etki mekanizması bilinmemekle beraber prostatik epitelyal ve stromal hücrelerde apoptozisi indükleyerek
prostat hacminin küçülmesine neden olduğu düşünülmektedir.
Hamidi ve ark.’ları toplam 10 hastada transüretral yolla botulinum A enjeksiyonu uygulamışlar ve Qmax, IPSS, prostat hacmi,
PSA düzeyi ve noktüri sayısında anlamlı düzelme olduğunu
bulmuşlardır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen ve cerrahi
uygulanamayan hastalarda alternatif bir tedavi olabileceğini
vurgulamışlardır (28). Marberger ve ark.’ları da toplam 380
hastayı 100 U, 200 U, 300 U botulinum A toksini ve plasebo kollarına randomize ederek yaptıkları çalışmada, 12 hafta sonunda
plasebo dahil tüm gruplarda IPSS, Qmax ve prostat hacminde
benzer oranda düzelme olduğunu göstermişlerdir (29).
İntraprostatik Prx302 Enjeksiyonu
PRX302 prostat spesifik antijen tarafından aktive edilen
ve dokuda porlar oluşturan modifiye protein yapısında bir
maddedir. Ultrason eşliğinde transrektal veya transperineal
yolla prostat transisyonel zonu içine enjekte edilir. PRX302
ile ilgili prospektif, randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir
Faz IIb çalışmasında Elhilali ve ark.’ları, toplam 92 hastayı
bir yıl takip etmişler ve başlangıca göre IPSS’te 9 puan ve
Qmax’ta 3 ml/sn olmak üzere ilaç grubunda plaseboya göre
anlamlı düzelme olduğunu saptamışlardır. İlaca ait bir yan
etki bildirilmemiştir (30).
Benign prostat hiperplazisinde yeni tedaviler
Urolift
Prostat dokusuna rezeksiyon veya ablasyon gibi her
hangi bir işlem yapılmaksızın üretral lümeni kapatan lateral
prostat loblarının özel bir aplikatör yardımıyla prostat kapsülüne doğru sıkıştırılması ve zımba şeklindeki bir implant
ile kapsüle tespit edilerek üretral açıklığın genişletilmesi
esasına dayanan yeni bir yöntemdir. Lokal anestezi ile uygulanabilmektedir.
McNicholas ve ark.’ları, ortalama prostat hacmi 48 ml
olan toplam 102 hastada (yaş ort. 68) prostatik üretral lift
tekniğini uygulamışlar ve ortalama 1 yıllık takip sonrasında
IPSS, QoL ve Qmax değerlerinde sırasıyla %52, %51 ve %53
oranında düzelme olduğunu bildirmişlerdir (31).
Toplam 140 hastaya Urolift, 66 hastaya ise rijit sistoskop
ve uretral bujilerin yardımıyla üroliftin yaptığı işlemi taklit
eden bir uygulamanın yapıldığı çok merkezli randomize bir
çalışmada, bir yıllık takip süresi sonunda Urolift grubunun
Qmax ve IPSS düzeylerinde anlamlı olarak daha iyi düzeldiği
bulunmuştur. Hastaların ejakulasyon ve ereksiyon fonksiyonlarında herhangi bir bozulma olmadığı bildirilmiştir
(32).
Histotripsi
Prostat üzerine odaklanmış ultrasonik dalgaların mikrobalonlar oluşturarak dokuda mekanik bir hasar ve takiben
kavitasyon oluşturması prensibine dayalı yeni bir yöntemdir.
HIFU’dan farkı dokuda termal bir etkisinin olmamasıdır.
Henüz insanlar üzerinde kullanım onayı bulunmayan bu
teknikle ilgili yapılan bir hayvan çalışmasında toplam 10
köpeğin prostatına histotripsi yapılmış ve bir ay sonunda
prostat hacimlerinde ortalama %36’lık bir küçülme saptanmıştır (33).
Sonuç
BPH’nın endoskopik tedavisi ile ilgili son bir yıllık literatür genel olarak değerlendirildiğinde; minimal invaziv,
lokal anestezi ile kısa sürede ve kolayca uygulanabilen,
komplikasyon ve morbiditesi en az olan yöntemlere doğru
bir eğilim olduğu görülmektedir. Ancak yeni yöntemlerin
erken ve geç dönem fonksiyonel sonuçları genellikle standart TUR-P ile karşılaştırılarak değerlendirildiği için TUR-P
halen “altın standart” özelliğini korumakta ve tüm dünyada
yaygın olarak kullanılmaktadır. HoLEP tekniği, ameliyat
süresi ve öğrenme eğrisinin uzun olmasına rağmen, özellikle çok büyük prostatlarda halen yapılma zorunluluğu olan
açık prostatektominin yerini alabilir. İleri yaş ve komorbiditeleri nedeniyle anestezi alamayan, yüksek cerrahi riskli
hastalarda ise lokal anestezi ile kısa sürede uygulanabilen
intraprostatik madde enjeksiyonları umut verici görünmektedir.
27
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİNİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİ
Kaynaklar
1. Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M,
Gravas S, Michel MC, N’Dow J, Nordling J, de la Rosette
JJ. Management of Male Lower Urinary Tract Symptoms
(LUTS), incl. Benign Prostatic Obstruction (BPO). EAU
Guidelines 2013; p: 40-5.
2. Mayer EK, Kroeze SG, Chopra S, Bottle A, Patel A.
Examining the 'gold standard': a comparative critical
analysis of three consecutive decades of monopolar
transurethral resection of the prostate (TURP) outcomes.
BJU Int. 2012; 110(11): 1595-601.
3. Giulianelli R, Albanesi L, Attisani F, Gentile BC, Vincenti
G, Pisanti F, Shestani T, Mavilla L, Granata D, Schettini M.
Comparative randomized study on the efficaciousness of
endoscopic bipolar prostate resection versus monopolar
resection technique. 3 year follow-up. Arch Ital Urol
Androl. 2013; 85(2): 86-91.
4. Akman T, Binbay M, Tekinarslan E, Tepeler A, Akcay M,
Ozgor F, Ugurlu M, Muslumanoglu A. Effects of bipolar
and monopolar transurethral resection of the prostate on
urinary and erectile function: a prospective randomized
comparative study. BJU Int. 2013; 111(1): 129-36.
5. Mamoulakis C, Schulze M, Skolarikos A, Alivizatos
G, Scarpa RM, Rassweiler JJ, de la Rosette JJ, Scoffone
CM. Midterm results from an international multicenter
randomised controlled trial comparing bipolar with
monopolar transurethral resection of the prostate. Eur
Urol. 2013; 63(4): 667-76.
6. Sakıp Erturhan, Ömer Bayrak, İlker Seçkiner, Asaf
Demirbağ, Ahmet Erbağcı, Faruk Yağcı. Comparative
outcomes of plasma kinetic versus monopolar
transurethral resection of benign prostatic hyperplasia: 7
years' results. Turkish J Urol. 2013; 39(4): 220-5.
7. De Nunzio C, Lombardo R, Autorino R, Cicione A,
Cindolo L, Damiano R, De Sio M, Falsaperla M, Franco G,
Gacci M, Leonardo C, Presicce F, Tubaro A. Contemporary
monopolar and bipolar transurethral resection of the
prostate: prospective assessment of complications using
the Clavien system. Int Urol Nephrol. 2013; 45(4): 951-9.
8. Omar MI, Lam TB, Alexander CE, Graham J, Mamoulakis
C, Imamura M, Maclennan S, Stewart F, N'dow J.
Systematic review and meta-analysis of the clinical
effectiveness of bipolar compared with monopolar
transurethral resection of the prostate (TURP). BJU Int.
2014; 113(1): 24-35.
9. Maheshwari PN, Joshi N, Maheshwari RP. Best laser for
prostatectomy in the year 2013. Indian J Urol. 2013; 29(3):
236-43.
10.Whelan JP, Bowen JM, Burke N, Woods EA, McIssac
GP, Hopkins RB, O'Reilly DJ, Xie F, Sehatzadeh S, Levin
L, Mathew SP, Patterson LL, Goeree R, Tarride JE. A
prospective trial of GreenLight PVP (HPS120) versus
transurethral resection of the prostate in the treatment of
lower urinary tract symptoms in Ontario, Canada. Can
Urol Assoc J. 2013; 7(9-10): 335-41.
11.Ben-Zvi T, Hueber PA, Liberman D, Valdivieso R, Zorn
KC. GreenLight XPS 180W vs HPS 120W laser therapy for
benign prostate hyperplasia: a prospective comparative
analysis after 200 cases in a single-center study. Urology.
2013; 81(4): 853-8.
12.Teng J, Zhang D, Li Y, Yin L, Wang K, Cui X, Xu D.
28
Photoselective vaporization with the green light laser vs
transurethral resection of the prostate for treating benign
prostate hyperplasia: a systematic review and metaanalysis. BJU Int. 2013; 111(2): 312-23.
13.Aho TF. Holmium laser enucleation of the prostate: a
paradigm shift in benign prostatic hyperplasia surgery.
Ther Adv Urol. 2013; 5(5): 245-53.
14.Yin L, Teng J, Huang CJ, Zhang X, Xu D. Holmium laser
enucleation of the prostate versus transurethral resection
of the prostate: a systematic review and meta-analysis of
randomized controlled trials. J Endourol. 2013; 27(5): 60411.
15.Chen YB, Chen Q, Wang Z, Peng YB, Ma LM, Zheng DC,
Cai ZK, Li WJ, Ma LH. A prospective, randomized clinical
trial comparing plasma kinetic resection of the prostate
with holmium laser enucleation of the prostate based on
a 2-year follow up. J Urol. 2013; 189(1): 217-22.
16.Elshal AM, Elmansy HM, Elhilali MM. Two laser ablation
techniques for a prostate less than 60 mL: lessons learned
70 months after a randomized controlled trial. Urology.
2013; 82(2): 416-22.
17.Krambeck AE, Handa SE, Lingeman JE. Experience with
more than 1,000 holmium laser prostate enucleations for
benign prostatic hyperplasia. J Urol. 2013; 189(1 Suppl):
S141-5.
18.Wei HB, Zhuo J, Sun XW, Pang K, Shao Y, Liang SJ, Cui
D, Zhao FJ, Yu JJ, Xia SJ. Safety and efficiency of thulium
laser prostate resection for the treatment of benign
prostatic hyperplasia in large prostates. Lasers Med Sci.
2013 Sep 12. [Epub ahead of print].
19.Cui D, Sun F, Zhuo J, Sun X, Han B, Zhao F, Jing Y,
Lu J, Xia S. A randomized trial comparing thulium
laser resection to standard transurethral resection of the
prostate for symptomatic benign prostatic hyperplasia:
four-year follow-up results. World J Urol. 2013 Aug 3.
[Epub ahead of print].
20.Tang K, Xu Z, Xia D, Ma X, Guo X, Guan W, Hu Z, Zhang
X, Ye Z, Xu H. Early outcomes of thulium laser versus
transurethral resection of the prostate for managing
benign prostatic hyperplasia: a systematic review and
meta-analysis of comparative studies. J Endourol. 2014;
28(1): 65-72.
21.Wei H, Shao Y, Sun F, Sun X, Zhuo J, Zhao F, Han B, Jiang
J, Chen H, Xia S. Thulium laser resection versus plasma
kinetic resection of prostates larger than 80 ml. World J
Urol. 2013 Nov 22. [Epub ahead of print].
22.Yang SS, Hsieh CH, Lee YS, Chang SJ. Diode laser (980
nm) enucleation of the prostate: a promising alternative
to transurethral resection of the prostate. Lasers Med Sci.
2013; 28(2): 353-60.
23.Xu A, Zou Y, Li B, Liu C, Zheng S, Li H, Xu Y, Chen
B, Xu K, Shen H. A randomized trial comparing diode
laser enucleation of the prostate with plasma kinetic
enucleation and resection of the prostate for the treatment
of benign prostatic hyperplasia. J Endourol. 2013; 27(10):
1254-60.
24.Aagaard MF, Niebuhr MH, Jacobsen JD, Krøyer Nielsen
K. Transurethral microwave thermotherapy treatment
of chronic urinary retention in patients unsuitable for
surgery. Scand J Urol. 2013 Oct 9. [Epub ahead of print].
25.Bozkurt IH, Yalcinkaya F, Sertcelik MN, Zengin K,
Ekici M, Yigitbasi O. A good alternative to indwelling
ÇİMENTEPE VE YILDIRIM
catheter owing to benign prostate hyperplasia in elderly:
Memotherm prostatic stent. Urology. 2013; 82(5): 1004-7.
26.Goh MH, Kastner C, Khan S, Thomas P, Timoney AG.
First experiences with the Spanner™ temporary prostatic
stent for prostatic urethral obstruction. Urol Int. 2013;
91(4): 384-90.
27.Oelke M, Bachmann A, Descazeaud A, Emberton M,
Gravas S, Michel MC, N'dow J, Nordling J, de la Rosette
JJ. EAU guidelines on the treatment and follow-up
of non-neurogenic male lower urinary tract symptoms
including benign prostatic obstruction. Eur Urol. 2013;
64(1): 118-40.
28. Hamidi Madani A, Enshaei A, Heidarzadeh A, Mokhtari
G, Farzan A, Mohiti Asli M, Esmaeili S. Transurethral
intraprostatic Botulinum toxin-A injection: a novel
treatment for BPH refractory to current medical therapy in
poor surgical candidates. World J Urol. 2013; 31(1): 235-9.
29.Marberger M, Chartier-Kastler E, Egerdie B, Lee KS,
Grosse J, Bugarin D, Zhou J, Patel A, Haag-Molkenteller
C. A randomized double-blind placebo-controlled phase
2 dose-ranging study of onabotulinumtoxinA in men
with benign prostatic hyperplasia. Eur Urol. 2013; 63(3):
496-503.
30.Elhilali MM, Pommerville P, Yocum RC, Merchant R,
Roehrborn CG, Denmeade SR. Prospective, randomized,
double-blind, vehicle controlled, multicenter phase IIb
clinical trial of the pore forming protein PRX302 for
targeted treatment of symptomatic benign prostatic
hyperplasia. J Urol. 2013; 189(4): 1421-6.
31.McNicholas TA, Woo HH, Chin PT, Bolton D, Fernández
Arjona M, Sievert KD, Schoenthaler M, Wetterauer U,
Vrijhof EJ, Gange S, Montorsi F. Minimally invasive
prostatic urethral lift: surgical technique and multinational
experience. Eur Urol. 2013; 64(2): 292-9.
32.Roehrborn CG, Gange SN, Shore ND, Giddens JL,
Bolton DM, Cowan BE, Brown BT, McVary KT, Te AE,
Gholami SS, Rashid P, Moseley WG, Chin PT, Dowling
WT, Freedman SJ, Incze PF, Coffield KS, Borges FD,
Rukstalis DB. The prostatic urethral lift for the treatment
of lower urinary tract symptoms associated with prostate
enlargement due to benign prostatic hyperplasia: the
L.I.F.T. Study. J Urol. 2013; 190(6): 2161-7.
33.Roberts WW1, Teofilovic D2, Jahnke RC2, Patri J3, Risdahl
JM3, Bertolina JA2. Histotripsy of the Prostate Using a
Commercial System in a Canine Model. J Urol. 2013 Sep
6. pii: S0022-5347(13)05324-X.
Yazışma Adresi:
Ersin Çimentepe,
Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı,
Alparslan Türkeş Cd. No: 57, 06510, Beştepe, Ankara
Tel: +90 312 397 74 00
Fax: +90 312 221 36 70
e-mail: [email protected]
29
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
258 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content