close

Enter

Log in using OpenID

1272 Yozgat Sarıkaya Burunkışla Köyü 102 Ada 24-25

embedDownload
T.C.
K Ü LTÜ R VE TU RİZM BA K A NLIĞ I
K ayseri Kültür V arlıklarını K orum a Bölge Kurulu
KA R AR
Toplantı no ve tarih : 91 - 31.10.2014
Karar no ve tarih
: 1272 -31.10.2014
Toplantı Yeri
K AYSERİ
Y ozgat İli, Sarıkaya İlçesi, B urunkışla Köyü, Süleym anhöyüğü M evkiinde Y ozgat M üze
M üdürlüğü uzm anlarınca tespit edilen Süleymanhöyüğü Tüm ülüsünün 1.derece arkeolojik sit
alanı olarak tesciline ilişkin bilgi ve belgelerin K urulum uzda değerlendirilmesi istem ine ilişkin
Y ozgat M üze M üdürlüğünün 12.06.2014 gün ve 703 sayılı yazısı, konuya ilişkin K ültür ve
Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletm eler Genel M üdürlüğünün 25.08.2014 gün ve 163517 sayılı
yazısı, Sarıkaya K aym akam lığının 04.08.2014 gün ve 1555 sayılı yazısı, Y ozgat M üze
M üdürlüğünün 07.08.2014 gün ve 921 sayılı yazısı, Y ozgat İl Özel İdaresinin 29.08.2014 gün ve
7618 sayılı yazısı, Enerji ve Tabii K aynaklar Bakanlığı M aden İşleri Genel M üdürlüğünün
28.08.2014 gün ve 58556 sayılı yazısı, M üdürlük raportörünün 28.10.2014 g ü n v e 1087 sayılı
ra p o ru okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;
Y ozgat İli, Sarıkaya İlçesi, B urunkışla Köyü, Süleym anhöyüğü M evkiinde bulunan, özel
m ülkiyet adına kayıtlı 102 ada, 24,25, 58 parsellerde yeralan Süleym anhöyüğü Tüm ülüsünün
2863 sayılı yasa kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle, kararım ız eki sit fişi üzerindeki
haritada ve 1/5000 ölçekli haritada işaretli alanın 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tesciline;
söz konusu alanda K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında
belirtilen 1.derece arkeolojik sitlere yönelik geçiş dönemi korum a esasları ve kullanm a
koşullarının geçerli olm asına k a ra r v e rild i.
AVRUPA KONSEYİ
TÜRKİYE
DOĞAL VE KÜLTÜREL VA^OT<LARI KORUMA ENVANTERİ
SİT
D .K V . ®
ENVANTER NO:
*#
HARİTA NO:
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MAHALLE / KOY veya MEVKIhBurunkışla Köyü
İLİ: YOZGAT
İLÇESİ: SARIKAYA
KADASTRO PAFTA: J34a2 , ADA: 102, PARSELLER:58,24,25
ADI: SÜLEYMANMANHÖYÜĞÜ TÜMÜLÜSÜ
GENEL TANIM: Yozgat İli, Sarıkaya İlçesi, Burunkışla Köyü, Süleymanhöyüğü M evkii’nde yer alan Tümülüs Burunkışla Köyü’nün yaklaşık kuş uçumu
1.9 km batısında, Burunkışla- Yukarısarıkaya yolunun yaklaşık 700 metre kuzeyinde, tarım alanları içerisinde, çevresine hakim bir konumda yer almaktadır.
Tümülüs yaklaşık 10-11 metre yükseklikte ve 30 metre çapındadır. En tepe noktasında betonarme 1 metrelik kadastro nirengi direği bulunmaktadır. Önceki
yıllarda yapıldığı tahmin edilen yüzeysel, tehlike arz etmeyen bir iki adet kaçak kazı çukuru vardır.
ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Kaçak kazılar sonucu tahribat.
ŞİMDİKİ DURUM: Tepelik, tarım arazileri içerisindedir.
KORUMA DERECESİ:
I.Derece Arkeolojik Sit.
SİT POTANSİYELİ: I. Derece Arkeolojik Sit.
HAZIRLAYANLAR:
ŞİMDİKİ KORUMA:Korumasız.
Haşan K.ŞENYURT
Müze Müdürü
YAYIN dizisi:
K a y s e ri K ü ttü r VSariıklorının
K o ru m a B ö lge K u ru lu n u n
3
vQ..2j»AVf.Gün v e i.Z ÎK 2 rS a y ,l‘
K a ra r ekld » -
jl? w J W
’* \
'S
K.K.V.K.B.K. KARARLARI
(
jA # | \
m
'
No:
T■*. *8*
..../.....120...
REVİZYON:
K.K.V.K.B.K. ONAYI:
1 120..
’
^
A
t
Müze Müdürü
.
^
Böîge Kuru! Müdürü
GÖZLEMLER:
ıl
Ömer YİLMAZ
/V .
Arkeolog
KONTROL EDEN:
*
Haşan Kerim ŞENYURT
J Z £ İÜ
ÖNERİLEN KORUMAıl Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescili ve Kolluk Kuvvetlerince Korunması
....
il
i:. : i S
ii
7tl* '
: iV:-Ü K
t> ! \?\ı<
İPİ1;
i Mîil
f1i;
il
I$efor?^;J^ P 1 Z *
Bölge Kurul Müdürü;
İ jf
1
i i;
ih f
s
M
\ if*i
1ıV
룔J3h
*
Sh1
U„
İV]
! r
'&Jiff
h v
:Hl liftle
SI
lifi
rsP P
'ti 8 .I f M lAliyis ;l
IT|?
d
Tf İ'Iİ m
6 DERECELİK ED50 KOODİNATLARI
İÎ
sMtiüeiSL^'^ıiüay
'i
$
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Y
732322.429
732345.710
732356.760
732357.942
732347.698
732325.355
732305.579
732292.402
732294.384
732304.452
X
4350044.935
4350037.795
4350025.236
4350008.167
4349988.939
4349980.520
4349985.345
4349995.918
4350017.372
4350034.433
m
3 DERECE LIK ED50 KOODİNATLARI
NoktaNo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Y
473490.422
473513.447
473524.072
473524.688
473513.815
473491.211
473471.611
473458.795
473461.486
473472.111
X
4348372.296
4348364.390
4348351.475
4348334.381
4348315.508
4348307.836
4348313.313
4348324.313
4348345.685
4348362.398
I. DERECE ARKEOLJÎK SİT ALANI
•f i
f *M t a u t m s a n r o ıı s w #/r m. i «üm
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
479 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content