close

Enter

Log in using OpenID

1013-Yozgat Aydıncık- Üzümlük Köyü I. Derece Arkolojik Sit

embedDownload
T.C.
K Ü L TÜ R VE TU RİZM BAK ANLIĞ I
Kayseri K ültür Varlıklarını K orum a Bölge Kurulu
K A R AR
Toplantı no ve tarih : 77- 25.03.2014
Karar no ve tarih
: 1013- 25.03.2014
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, Çekerek Deresi M evkiinde, Çekerek Enerji Üretim
Tic.Ltd.Şti. tarafından yapılması planlanan Çekerek Regülatörü ve HES Projesi ÇED başvuru
dosyasının değerlendirilm esi, Y ozgat ili sınırları içerisinde kalan Proje alanının M üdürlüğüm üzce
2863 sayılı yasa kapsam ında incelenerek gerekli işlem lerin yapılması hususundaki K ültür Varlıkları ve
M üzeler Genel M üdürlüğü’nün 31.12.2013 gün ve 254056 sayılı yazısı ve ekleri, Tokat-Yozgat İlleri,
Çekerek-Zile İlçeleri sınırları içerisinde yapılması planlanan Çekerek HES projesine ilişkin 1/5000
ölçekli N azım İm ar Planı ve 1/1000 ölçekli U ygulam a İm ar Planlarının 2863 sayılı kanun ve ilgili
m evzuat kapsam ında M üdürlüğüm üzce incelenm esi, 2863 sayılı yasa kapsam ında herhangi bir kültür
varlığının bulunm ası durum unda konunun korum a bölge kurulunda değerlendirilm esinin sağlanması
ve sonucunun K ültür Varlıkları ve M üzeler Genel M üdürlüğüne iletilmesi hususundaki K ültür
Varlıkları ve M üzeler Genel M üdürlüğü’nün 06.02.2014 tarih ve 26609 sayılı yazısı ve ekleri gereği
yerinde yapılan incelem e sonucu Bölge Kurul M üdürlüğü uzm anlarınca tespit edilen Karataş
N ekropolünün I. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilinin değerlendirilm esine yönelik K orum a
Bölge K urulu M üdürlüğü uzm anlarının 06.03.2014 gün ve 248 sayılı raporu, K ültür Varlıkları ve
M üzeler Genel M üdürlüğü’nün 13.03.2014 tarih ve 51687 sayılı yazısı ve ekleri ile K orum a Bölge
K urulu M üdürlüğü uzm anlarının 24.03.2014 gün ve 341 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları
dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşm e sonucunda;
Y ozgat ili, A ydıncık ilçesi, Ü züm lük Köyü sınırları içerisinde H 34-C-8-A pafta,
80,81,82,83,84,103,104,105,106,107,108,121 nolu parsellerde yer alan ve kararım ız eki sit fişi
üzerindeki 1/25000 ölçekli haritada ve kararım ız eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları koordinatlı olarak
işaretli Karataş N ekropolünün 2 8 6 3 sayılı K anun kapsam ına giren özellikler taşıması nedeniyle, I.
derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, tescil işlem lerinin 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı
Resmi Gazetede yayım lanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz K ültür Varlıklarının ve
Sitlerin Tespit ve Tescili H akkında Y önetm elik” gereği ilgili kurum lar tarafından işlem yapılm asına ve
söz konusu I. derece arkeolojik sit alanı geçiş dönemi korum a esasları ve kullanm a koşullarının K ültür
ve Tabiat Varlıklarını K orum a Y üksek K urulu’nun 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke kararında
belirtildiği gibi olması gerektiğine, ilgili kurum tarafından ivedilikle K orum a Amaçlı İm ar Planı
hazırlanm asına,
Kararım ız eki Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, Çekerek Regülatörü ve HES Projesi
ÇED başvuru dosyası eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli HES projesi güzergahının Karataş
N ekropolü 1.derece arkeolojik sit alanı içerisinden geçtiğinden söz konusu güzergahın sit sınırı
dışarısına çıkarıldıktan sonra uygulanm asında 2863 sayılı yasa kapsam ında sakınca olmadığına,
Kararım ız eki Tokat-Yozgat İlleri, Çekerek-Zile İlçeleri, sınırları içerisinde yapılması
planlanan Çekerek HES projesine ilişkin 1/5000 ölçekli N azım İm ar Planı ve 1/1000 ölçekli U ygulam a
İm ar Planlarına ilişkin dosya eki 1/25000 ölçekli haritada işaretli güzergahın K arataş N ekropolü
1.derece arkeolojik sit alanının yaklaşık 150 m etre dışında kaldığından uygulanm asında 2863 sayılı
yasa kapsam ında sakınca olmadığına,
Projenin uygulanm ası esnasında herhangi bir buluntu yada kalıntıya rastlanması durumunda,
2863 sayılı Kanunun 4. maddesi gereği çalışm aların durdurularak “en yakın müze m üdürlüğüne veya
köyde m uhtara veya diğer yerlerde mülki idare am irlerine” haber verilmesi gerektiğine karar verildi.
^■XZ) S
AVRUPA KONSEYİ
DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ
TÜRKİYE
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ILI: YOZGAT
İLÇESİ: AYDINCIK
D.K.V.K.E
SİT
ENVANTER NO
HARİTA NO
MAHALLE KOY : UZUMLUK KOYU
VEYA MEVKİİ : KARABURUN
KADASTRO
PAFTA: H34-C-08-A
ADA:
PARSEL: 80,81,82,83,84,103,104,105,106,107,108,121
ADI: KARAT AŞ NEKROPOLU
GENEL TANIM:
YOZGAT İLİ, A YDINCIK İLÇESİ, KARATAŞ TE PESİ’N D E BULUNAN NEKROPOL, KAZANKAYA KASABASININ YAKLAŞIK 2 KM.
GÜNEYDOĞUSUNDA, ÜZÜM LÜK K Ö Y Ü ’NÜN 1 KM. GÜNEYBATISINDA, ÇEKEREK IRM A Ğ I’NIN YAKLAŞIK 500 M. KUZEYİNDE YER
ALAN KAYALIK ALANDA TESPİT EDİLEN NEK ROPO L, KAYA BLOKLARINA OYULM UŞ KAYA M EZARLARINDAN OLUŞM AKTADIR.
TEK PARÇA HALİNDE KAYA BLOKLARINA OYULM UŞ M EZARLARIN GİRİŞ KISIM LARI KAYA YÜZEYİNİN DÜZELEŞTİRİLMESİ
SURETİYLE OLUŞTURULM UŞTUR. ODA M EZARLARIN GİRİŞLERİ YAKLAŞIK 50 CM. ENİŞLİĞİNDE DİKDÖRGEEN BİÇİMİNDEDİR.
M EZAR ODALARI GİRİŞ KISMI HARİCİNDE 3 YÖNDE KLİNE İLE ÇEVRİLİDİR. SÖZ KONUSU ALANDA 7 ADET KAYA MEZARI TESPİT
EDİLMİŞ OLUP, BUNLARIN BAZILARININ GİRİŞ KISM ININ TOPRAK ALTINDA KALDIĞI, BAZI M EZARLARIN TAM AM LANM AM IŞ
OLDUĞU GÖRÜLM ÜŞTÜR. BUNLAR DIŞINDA DA TO PRAK ALTINDA M EZARLARIN KALMIŞ OLABİLECEĞİ İHTİMALİ VARDIR.
ŞİMDİKİ DURUM
SİT POTANSİYELİ
ŞİMDİKİ KORUMA
KORUMA DERECESİ : 1 .Derece Arkeolojik Sit
: 1 .Derece Arkeolojik sit
Korumasız
HAZIRLAYANLAR : 24.03.2014
Fatih ÇAPAR Sanat Tarihçisi
Zeyenep ÖZDEMİR Arkeolog
fı
Harita Mühendisi I
* AM
Recep TOK
ÖNERİLEN KORUMA
: 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescili
KONTROL EDEN: Dilek YALDIZ Müdür V. 2İÎ.03.2014
YAYIN DİZİSİ
../....../2014
REVİZYON
K. K. V. K. B. K. ONAYI
ankuy;
JU E âd
3 C E R 5C ELIK ED 53 KOORDİNAİT
STYAL Ü K
7oars.i3
?o:ı«9.82
Torı-ı.oe
I DERECE ARKEOLOJİK S T ALANI
Aznavur
(
K aynar
V «
r - „ ' . İ İÎ M
f V'« « T “^117111
WI-»
?
i ■ »■
, t
■» -
V-Gün va /«Ö/İSayılı
JM *
44«1*72 2"
44«1*7* ♦«
4 4 * 1 » :«
44477273
444728.37
4451820 i :
44464»$*
^0:Q’ 2.4Î
»
444«Î4. Î1
44435Í.45
4445*2.24
TOZ»
<n»ı v
ps>Q|
1
11—
44«1*92 25
44îi'5' 2:
I
12014
/
/2014
/
/2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
360 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content