close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
Kistik ekinokokkozis tanısında
immünokromatografik testin
yeri var mı?
Gülden Sönmez Tamer, Devrim Dündar, Hüseyin Uzuner
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı
Ekinokokkozis
Ekinokokkozis
E. granulosus
Kistik Ekinokokkozis
E. multilocularis
Alveoler Ekinokokkozis
E. vogeli ve E. oligoarthrus
Polikistik Ekinokokkozis
Dünyada Epidemiyoloji
Craig PS. Lancet Infect Dis 2007;7:385-394
Türkiye’de Epidemiyoloji
Ekinokokkozis

Avrupa ülkelerinde 1 - 8/100000

Çin’de 8.7 – 42/100000

İzlanda ve Grönland adasında vaka Ø

Tanzanya, Güney Kıbrıs, ve Yeni Zelanda
KE Ø bölgeler
Craig PS. Lancet Infect Dis 2007;7:385-394
Evrimi
Giriş


Dünyada ve ülkemizde Echinococcus
granulosus’un neden olduğu kistik
ekinokokkozis önemli bir halk sağlığı
sorunudur
Hastalığın tanısında görüntüleme yöntemleri
ve serolojik testlerin önemli bir yeri vardır
Amaç
E. granulosus antikorlarını aramaya yönelik
immünokromatografik bir testin (VIRapid®
HYDATIDOSIS) kistik ekinokokkozis
tanısındaki değerini araştırmaktır
GereçGereç
-Yöntem

Kistik ekinokokkozis;
153’ü seronegatif
92’si seropozitif
Toplam 245 serum örneği
VIRapid®HYDATIDOSIS (Vircell, Spain)
çalışmaya alınmıştır
GereçGereç
-Yöntem
VIRapid® HYDATIDOSIS
E. granulosus’un 5/B antijeninin kullanıldığı,
serum ve plazma örneklerinin çalışılabildiği,
sonuçlarının 30 dakika içinde gözle okunabildiği
kalitatif sonuç veren bir kaset testtir
GereçGereç
-Yöntem

Referans metod olarak
E. granulosus’a karşı IgG antikorlarını saptayan
-ELISA (Enzyme
Enzyme--linked immunosorbent assay, DRG,Almanya)
-IHA (İndirekt hemaglütinasyon testi, Fumouze, Fransa)
yöntemleri kullanılmıştır
Bulgular


Seropozitif olan 92 örneğin 87’si
VIRapid®HYDATIDOSIS testinde
pozitifken, seronegatif olan 153 örneğin
151’inde test çizgisi üzerinde reaktivasyon
görülmemiştir
İmmünokromatografik testin duyarlılığı
%94.5, özgüllüğü %98.6, pozitif prediktif
değeri %97.7 ve negatif prediktif değeri
%96.7 saptanmıştır
Serum
ELISA
(cutoff=10)
IHA
ICA
Okuma
ICA
Değerlendirme
1
34
640
1
Pozitif
2
34
5120
3
Pozitif
3
30
1280
1
Pozitif
4
25
1280
1
Pozitif
5
27
2560
2
Pozitif
6
11
640
1
Pozitif
7
16
>640
1
Pozitif
8
21
>10240
3
Pozitif
9
14
2560
2
Pozitif
10
16
2560
2
Pozitif
11
13
5120
2
Pozitif
12
22
>10240
3
Pozitif
13
19
1280
2
Pozitif
14
18
640
1
Pozitif
15
14
640
1
Pozitif
16
29
2560
2
Pozitif
17
34
2560
2
Pozitif
18
38
>2560
2
Pozitif
19
19
640
<0,5
Negatif
20
16
2560
1
Pozitif
21
21
1280
1
Pozitif
22
17
5120
2
Pozitif
23
31
5120
2
Pozitif
24
20
640
1
Pozitif
25
17
10240
3
Pozitif
26
32
1280
2
Pozitif
27
14
1280
2
Pozitif
28
25
2560
2
Pozitif
29
19
2560
2
Pozitif
30
19
1280
1
Pozitif
31
26
640
1
Pozitif
32
23
320
<0,5
Negatif
33
20
1280
1
Pozitif
34
22
5120
2
Pozitif
35
18
640
0,5
Pozitif
36
25
>2560
2
Pozitif
37
23
>2560
2
Pozitif
38
16
1280
2
Pozitif
39
18
5120
3
Pozitif
40
18
5120
3
Pozitif
41
21
640
1
Pozitif
42
22
1280
2
Pozitif
43
35
>10240
3
Pozitif
44
27
>10240
3
Pozitif
45
28
1280
2
Pozitif
46
27
2560
2
Pozitif
47
20
2560
2
Pozitif
48
25
640
1
Pozitif
49
34
640
1
Pozitif
50
13
2560
2
Pozitif
51
29
>10240
3
Pozitif
52
33
10240
3
Pozitif
53
17
10240
3
Pozitif
54
12
5120
2
Pozitif
55
20
5120
2
Pozitif
56
23
640
1
Pozitif
57
27
640
2
Pozitif
58
13
>10240
2
Pozitif
59
28
5120
2
Pozitif
60
19
320
<0,5
Negatif
61
17
5120
2
Pozitif
62
16
10240
3
Pozitif
63
12
640
1
Pozitif
64
12
5120
2
Pozitif
65
15
1280
2
Pozitif
66
17
5120
2
Pozitif
67
16
10240
3
Pozitif
68
13
640
0,5
Negatif
69
23
5120
2
Pozitif
70
20
10240
2
Pozitif
71
19
10240
2
Pozitif
72
26
2560
2
Pozitif
73
29
2560
2
Pozitif
74
12
1280
2
Pozitif
75
27
10240
2
Pozitif
76
14
1280
1
Pozitif
77
29
>2560
2
Pozitif
78
36
>2560
2
Pozitif
79
35
1280
2
Pozitif
80
31
5120
3
Pozitif
81
26
5120
3
Pozitif
82
28
2560
1
Pozitif
83
21
1280
2
Pozitif
84
26
2560
2
Pozitif
85
28
5120
2
Pozitif
86
32
2560
2
Pozitif
87
35
5120
3
Pozitif
88
27
1280
0
Negatif
89
20
640
1
Pozitif
90
15
1280
2
Pozitif
91
29
2560
2
Pozitif
92
13
640
1
Pozitif
Tartışma
KE tanısı alan 100 hastanın serumu Echinococcus
granulosus germinal membranından hazırlanan
antijenler kullanılarak yapılan in-house IFA, ticari
IFA, ve IHA ile çalışılmış, üç testinde özgüllükleri
%100, duyarlılıkları ise sırasıyla %83.3, %87.7 ve
%74.6 olarak saptanmıştır
BİLGE U ve ark., Türkiye Parazitoloji Derg, 2009; 33 (3): 195 - 198ı
Tartışma
KE tanısı alan 40 olgunun
35 (%87.5)’inde ELISA
33 (%82.5)’ündeIFAT
31 (%79.2)’inde IHA KE özgü antikor yanıtı saptanmıştır
ELISA’nın duyarlılığı %90, özgüllüğü %100
IHA’nın duyarlılığı%87.5, özgüllüğü %97,5
IFAT’ın ise duyarlılığı %82.5 özgüllüğü ise %100 bulunmuştur
Cerrahi ve patoloji ile KE tanısı alan 30 hastanın serumu KE
açısından ELISA ve IHA ile araştırılmış,
ELISA ve IHA’nın duyarlılığı ve özgüllüğü sırasıyla
%96.7, % 97.5, % 86.7 ve %95 olarak saptanmıştır
Sarı C ve ark.,Türkiye Parazitol Derg. 2009; 33 : 73 - 76
El-Shazly AM et al., APMIS 2010; 2 :24-29
Serolojik Yöntemlerin Özgüllük ve
Duyarlılıkları
Sonuç



VIRapid® HYDATIDOSIS insan serum
örneklerinde E. granulosus’a karşı antikorların
saptanmasında yüksek duyarlılık ve özgüllük
göstermiştir
Bu konuda geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olup,
testin hızlı sonuç vermesi, ekipman, alet ve özel
saklama koşulları gerektirmemesi avantajlarıdır
KE serolojik tanısında duyarlılık ve özgüllüğü yüksek
olan en az iki testin birlikte uygulanması son derece
önemlidir. Test sonuçları arasında uyumsuzluğun
olduğu durumlarda ileri tetkiklerin yapılması
gereklidir
Kaynaklar
1.
Arola, M., O. Ruuskanen, T. Ziegler, and T. T. Salmi. 2004. Respiratory virus
infections during anticancer treatment in children. Pediatr Infect Dis J 14:6904.
2.
Doiz, O., R. Benito, Y. Sbihi, A. Osuna, A. Clavel, and R. Gomez- Lus. 2009.
Western blot applied to the diagnosis and post-treatment monitoring of human
hydatidosis. Diagn Microbiol Infect Dis 41:139-42.
3.
Gadea, I., G. Ayala, M. T. Diago, A. Cunat, and J. G. de Lomas. 2007.
Immunological diagnosis of human cystic echinococcosis: utility of discriminant
analysis applied to the enzyme-linked immunoelectrotransfer blot. Clin Diagn
Lab Immunol 6:504-8.
4. Grimm, F., F. E. Maly, J. Lu, and R. Llano 2002. Analysis of specific
immunoglobulin G subclass antibodies for serological diagnosis of Echinococcosis
by a standard enzyme-linked immunosorbent assay. Clin Diagn Lab Immunol
5:613-6.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
11
File Size
650 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content