close

Enter

Log in using OpenID

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

embedDownload
SORULAR
01. Aşağıdakilerden hangisi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ana hizmet birimlerinden biri değildir?
A) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
B) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü
C) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
D) Okulöncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü
E) Yükseköğretim Genel Müdürlüğü
02. Eğitim işgörenlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili görevleri yapan birim hangisidir?
A) Hizmetiçi Eğitim Dairesi
B) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi
C) Müsteşarlık
D) Talim ve Terbiye Kurulu
E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
01. “Tevhid-i Tedrisat Kanunu”nun eğitim sistemimiz için sağladığı en önemli yarar ne olmuştur?
A) Türkçe ile eğitim zorunluluğu getirilmiştir.
B) Öğretimde birlik ve devletin denetimi sağlanmıştır.
C) Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuştur.
D) Karma eğitim getirilmiştir.
E) Eğitim parasız olacaktır.
04. İlköğretim okulları ve uygulama okulları bünyesinde açılan okulöncesi eğitim kurumlarına verilen
ad nedir?
A) Çocuk yuvası
B) Kreş
C) Anaokulu
D) Anasınıfı
E) Gündüz bakımevi
06. Yükseköğretime yönelim bakımından, ortaöğretim sistemi nasıl düzenlenmelidir?
A) Öğrencilerin talebine göre değişebilir
B) Her iki okul türüne eşit dağılım olmalıdır.
C) Ülkenin insan kaynağı gereksinimine göre değişir.
D) Yüzde 30’unun genel lise, yüzde 70’inin meslek liselerinde olması.
E) Yüzde 70’inin genel lise, yüzde 30’unun meslek liselerinde olması.
07. Öğretmenlerin bilgilerinin yenilenmesi, eksiklerinin tamamlanmasına yönelik olarak hizmetiçi eğitime alınmaları, eğitim sisteminin hangi yönde bir çabasıdır?
A) Entropi oluşturma
B) Durulumu sağlama
C) Negatif entropi geliştirme
D) Örgütsel büyüme
E) Çevreye uyarlama
08. Selçuklular döneminde esnaf ve sanatkârlarının çırak, kalfa ve usta yetiştirmek üzere oluşturdukları
örgüt aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ahilik
B) Lonca
C) Enderun
D) Medreseler
E) Sıbyan Mektepleri
09. Bir okulun mezunlarının hangi okullara ya da alanlara yöneldiğini izlemesi, bazı mezunların okullarına girdi olarak girmesi, sistem yaklaşımı bakımından hangi özelliği gösterir?
A) Girdi
B) Dönüt
C) İşleyen girdi
D) İşleme
E) Çıktı
10. Eğitimle ilgili yasal dayanaklarda ifade edilen amaçlardan çıkarılan işlevlere ne ad verilir?
A) Kapalı işlev
B) Açık işlev C) Yönetsel işlev
D) Eğitsel işlev
E) Kalite işlevi
11. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır?
A) Öğretmen
B) Eğitim araçları
C) Eğitim süresi D) Öğrenci E) Eğitim programı
12. Okulun, toplumun ekonomik ve teknik yönlerden gelişebilmesi için gerçekleştirmesi gerekenleri
ifade eden eğitim işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik işlev B) Siyasal işlev
C) Kültürel işlev
D) Bireysel işlev E) Siyasal işlev
13. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli
biçimde etkileyen parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir?
A) Örgüt
B) Üst sistem
C) Sistem
D) Aracı üst sistem E) Alt sistem
14. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun, Türkiye eğitimine kazandırdığı en önemli özellik hangisidir?
A) Öğretimde birlik sağlanmıştır.
B) Eğitime sistem özelliği getirmiştir.
C) Yaygın eğitim önem kazanmıştır.
D) Eğitimin Türkçe olması esası getirilmiştir.
E) Okullar çoğalmıştır.
16. Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde merkezden yönetimin ortaya çıkaracağı durumlardan biri değildir?
A) Eğitimin ülke genelinde planlaması kolaylaşır. B) Eğitimde savurganlıkların ortaya çıkması önlenebilir.
C) Eğitim ortamları eşitlenebilir.
D) Fırsat ve olanak eşitliğini bozulmasına neden olur.
E) Toplumda egemen güçlerin olumsuz etkileri azalır.
17. Eğitimde yerinden yönetimin sağlayabileceği yarar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Halkın okula karşı sorumluluk duygusu yükselir.
B) Okullar arası yarışma güçlenir.
C) Çevre gereksinimlerinin gözetildiği bir eğitim programı daha rahat uygulanır.
D) Eğitsel sorunların çözümü daha etkili biçimde gerçekleşir.
E) Yukarıdakilerin hepsi yarar sağlar.
18. Bakanın yardımcısı olan ve Bakanlık hizmetlerini Bakan adına düzenleyip yürüten kimdir?
A) Genel müdürler
B) Müsteşar
C) İl Milli Eğitim Müdürleri
D) Özel kalem müdürü
E) Teftiş Kurulu Başkanı
20. Milli Eğitim Sistemi’nin içinden ve toplumu değişik kesimlerinden temsilcilerin katılımıyla oluşturulan ve danışma kurulu özelliğindeki birim hangisidir?
A) Talim ve Terbiye Kurulu
B) Çıraklık ve Mesleki eğitim Kurulu
C) Özel İhtisas Komisyonları
D) Yardımcı Hizmet Birimleri
E) Milli Eğitim Şurası
21. Aşağıdakilerden hangisi, okul müdürünün eğitim ile ilgili işlerinden biri değildir?
A) Okul rehberlik işleri
B) Öğrenci disiplin işleri
C) Öğrenci nakil ve kayıt işlemleri
D) Okul nöbet işleri
E) Eğitsel ve sportif etkinlikler
22. Osmanlı döneminde, ortaöğretim düzeyinde ilk açılan ve sivil özelliği olan okullar hangisidir?
A) Sübyan Okulu
B) İptidai okulu
C) İlkokul
D) Rüştiye okulu
E) Mekatib-i İbtidaiye-i Umumi
23. Üniversitelerde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin ilke ve kurallarının kararlaştırıldığı organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rektörlük
B) Yönetim Kurulu C) Senato
D) Dekanlıklar
E) Enstitüler
24. Aşağıdakilerden hangisi alt sistemlerin özelliklerindendir?
A) Varlığı, içinde yaşadığı sistemin yaşamasına bağlıdır.
B) Birbirine dayalı olarak işlemek zorundadır.
C) Kendi başlarına varlıklarını sürdüremezler.
D) Eksikliği sistemin yaşamasını tehlikeye sokar
E) Hepsi alt sistemlerin özelliklerindendir.
25. Bir okulda eğitim hizmetlerinin yapıldığı yerler ve öğrencileri eğitim programına göre yetiştirmeye
dönük hizmetler, okulun hangi alt sistemini oluşturur?
A) Alışveriş
B) Üretim
C) Yaşatma
D) Yönetim
E) Uyarlama
03. Bir eğitim sistemi için aşağıdakilerden hangisi işlenen girdi özelliği taşır?
A) Öğretmen
B) Eğitim araçları
C) Eğitim süresi
D) Öğrenci
E) Eğitim programı
04. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere, biraraya gelen (getirilen), birbirine dayalı ve birbirini düzenli biçimde etkileyen
parçalardan oluşarak anlamlı bir bütün oluşturan yapıya, ne ad verilir?
A) Örgüt
B) Üst sistem
C) Sistem
D) Aracı üst sistem
E) Alt sistem
06. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Milli Eğitiminin genel ilkelerinden biri değildir?
A) Ekonomiklik
B) Genellik ve eşitlik
C) Bilimsellik D) Fırsat ve olanak eşitliği
E) Her yerde eğitim
08. Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim programlarının incelenmesi, geliştirilmesi ve uygun görülenlerin karara bağlanmasından sorumlu olan birim hangisidir?
A) Milli Eğitim Şurası
B) Müsteşarlık
C) Talim ve Terbiye Kurulu
D) Eğitim Araştırma, Geliştirme Dairesi Başkanlığı
E) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu
10. Aşağıdakilerden hangisi sistemin temel öğelerinden birisi değildir?
A) Süreç
B) Çıktı
C) Girdi
D) Planlama
E) Çevre
11. "İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar
ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanılır." ifadesi, milli eğitimin temel ilkelerinden hangisinin açıklamasıdır?
A) Süreklilik
B) Laiklik
C) Eğitim hakkı
D) Demokratiklik
E) Karma eğitim
12. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumu değildir?
A) Fakülteler
B) Meslek Yüksekokulları
C) Konservatuarlar
D) Araştırma ve Uygulama Merkezleri
E) Milli Prodüktivite Merkezleri
13. Bir okulda, "Ortak bir çabayı gerektiren bir amacın gerçekleştirilebilmesi için gerekli yapının oluşturulması" eylemlerine ne
denir?
A) Karar
B) Planlama
C) Örgütleme
D) Eşgüdüm
E) Denetim
14. "Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi" durumu hangi yaptırımı gerektirir?
A) Kınama
B) Uyarma
C) Aylıktan kesme
D) Ders ücreti kesme
E) Derece indirilmesi
15. Aşağıdaki yönetsel birimlerden hangisi, ilkokullarda öğrencilerin okula devamından sorumlu değildir?
A) İl özel idare Müdürü
B) Mülki amirler
C) Muhtarlar
D) Okul yöneticileri
E) Eğitim denetmenleri
15. Öğrencilerin yaş ve bilgi seviyesine uygun olarak, toplum ve çevre sorunlarına yönelik, bireysel ya da grupça hazırlanacak
çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılan çalışmalara ne ad verilir?
A) Kulüp çalışmaları
B) Toplum hizmeti çalışmaları
C) Sosyal çalışmalar
D) Rehberlik çalışmaları
E) Sosyal etkinlik çalışmaları
16. Aşağıdakilerden hangisi Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlerini düzenleyen yasada belirtilen görevler arasında yer almaz?
A) Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının eğitim ve öğretim hizmetlerini planlamak, yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
B) Okul kademeleri ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak.
C) Yükseköğretim kurumları ile askeri liselerin açılmasına izin vermek.
D) Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan eğitim kurumlarının program ve yönetmeliklerini hazırlayıp onaylamak.
E) Yükseköğretim gençliğinin barınma, beslenme gereksinimlerini ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak.
16. Aşağıdaki yeterliklerden hangisi her kademe yöneticisinde aynı düzeyde beklenen bir yeterliktir?
A) Teknik yeterlik
B) Kavramsal yeterlik
C) İnsan ilişkileri yeterliliği
D) Hem teknik hem de kavramsal yeterlik
E) Planlama yeterliliği
16. Aşağıdakilerden hangisi temel yönetim süreçlerinden biri değildir?
A) Örgütleme
B) İletişim C) Eşgüdüm
D) Etki
E) Denetim
16. Örgütleme sürecinin işlevleri ile ilgili doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapıyı kurma - Kadrolama - Donatım
B) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma
C) Yapıyı kurma - Donatım - Kadrolama
D) Kadrolama - Yapıyı kurma - Donatım
E) Kadrolama - Donatım - Yapıyı kurma
16. Aşağıdakilerden hangisi okulun temel özelliklerinden biri olarak görülemez?
A) Okulun belirgin amaçları vardır.
B) Okulun temel girdisi insandır.
C) Okullar paralı eğitim verirler.
D) Okullar bürokratik kurumlardır.
16. Aşağıdakilerden hangisi okulu oluşturan iç öğelerden biri değildir?
A) Öğretmen
B) Okul müdürü
C) Hizmetliler
E) Her okulun bir iklimi vardır.
E) Usta öğreticiler
D) Ana-baba
16. Başka bir ilde görev yapmak üzere yer değişikliği yapan öğretmenlerin, yeni görev yerinde kaç gün içinde göreve başlamaları gerekir?
A) 1 hafta
B) 5 gün
C) 10 gün
D) 15 gün
E) 1 ay
16. İlkokulda görev yapan öğretmenlerinin ilk sicil amiri kimdir?
A) Eğitim denetmeni
B) Okul müdürü
C) İlçe Milli Eğitim Müdürü
D) Vali
E) İl Milli Eğitim Müdürü
Aşağıdakilerden hangisi bir sistemin temel özelliklerinden birisi değildir?
A) Sistemin akılcı çalışması, alt sistemlerin etkin çalışmasına ve sistemin dış sistemlerle düzenli ilişkisine bağlıdır.
B) Alt sistemlerden birinin düzensiz işleyişi bütün sistemin çalışmasını olumsuz etkiler.
C) Bir sistemin amacı, alt sistemin amaçlarının toplamından farklıdır.
D) Bir alt sistemin hareketi, öteki alt sistemleri etkiler.
E) Sistemler dışarıdan hiç girdi almadan da varlıklarını sürdürebilirler.
"Temel sistemle aracı üst sistemlerin en tepesinde bulunan sistemdir.
Eğitim sistemimizdeki bakanlık merkez örgütü, yükseköğretim kurulu ve üniversiteler arası kurul bu sistemin örneklerindendir."
13. Yukarıda sözü edilen sistem türü aşağıdakilerden hangidir?
A) Temel sistem
B) Aracı sistem
C) Üst sistem
D) Hizmet sistemi
E) Değerlendirme sistemi
"Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz."
14. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir?
A) Genellik ve Eşitlik
B) Süreklilik
C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri
D) Eğitim hakkı
E) Yöneltme
15. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir?
A) Milli eğitimin gelişmesinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim insangücü istihdam ilişkileri
dikkate alınır.
B) Sanayileşme ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık verilir.
C) Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile ilgili standartlar önceden tespit
edilir.
D) Kuramların bu standartlara göre en uygun büyüklükte kurulması sağlanır.
E) Devlet yalnızca toplumun istediği alanlarda eğitim kurumlan açmayı planlar.
Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan bilimsellik ilkesiyle ilişkili değildir?
A) Her derece ve türdeki ders programlan ve eğitim yöntemleri geliştirilir.
B) Ders araç ve gereçleri, teknolojik esaslara ve yeniliklere göre saptanır.
C) Ders programlarının hazırlanmasında gelenek ve görenekler dikkate alınır
D) Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşme sağlanır.
E) Bilgi ve teknoloji üretmek için gerekli önlemler alınır.
"Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına
olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir. "
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda tanımı verilen Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisidir?
A) Genellik ve Eşitlik
B) Süreklilik
C) Atatürk İnkılap ve İlkeleri
D) Eğitim hakkı
E) Yöneltme
10. Aşağıdakilerden hangisi, Türk eğitim sisteminin temel ilkelerinden birisi olan planlama ilkesiyle ilişkili değildir?
A) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi
B) Yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunu geliştirmek.
C) Demokratik davranışın kazandırılması için uluslar arası güçlerin desteği alınır.
D) Manevi değerlere saygı, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılır.
E) Eğitim kuramlarında günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.
1. Aşağıdakilerden hangisi MEB "taşra örgütü" birimidir?
A) Talim ve terbiye kurulu
B) Hukuk müşavirliği
D) İlçe milli eğitim müdürlüğü
E) Temel eğitim genel müdürlüğü
C) Eğitim ataşeliği
2. "0-36" aylık çocuklara bakım ve eğitim veren okul öncesi eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kreş
B) Anaokulu
C) Anasınıfı
D) Uygulama sınıfı
D) Yuva
3. MEB' da Bakana en yakın bilimsel danışma ve karar organı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Müsteşar
B) Teftiş kurulu başkanlığı
C) Talim ve terbiye kurulu
D) Milli eğitim şurası
E) Strateji Geliştirme Başkanlığı
4. Mesleki ve teknik ortaöğretimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Ortak dersler aynıdır.
B) Meslek lisesi öğrencileri daha fazla fen ve matematik dersi okumaktadır.
C) Teknik lise öğrencileri daha fazla fen ve matematik okumaktadır.
D) Alan dersleri mesleki yeterliliği kazandırmayı amaçlamaktadır.
E) Seçmeli dersler vardır.
5. Devlet üniversiteleri için aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz?
A) Sayıca özel (vakıf) üniversitelerinden daha fazla olması
B) Kar amacıyla kurulmuş olması
C) Finansman sorunlarının olması
D) Öğrenci sayısının özel (vakıf) üniversitelerine göre daha fazla olması
E) Yükseköğretim talebinin tam karşılanamaması
6. Türkiye'de örgün bir yükseköğretim programına yerleştirilenlerin sayısı göz önüne alındığında yükseköğretimde hangi
sorun daha çok ön plana çıkmaktadır?
A) Nicelik
B) Nitelik
C) Finansman D) Araç-gereç E) Öğretim elemanı
7. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" ile ilgilidir?
A) Sadece halk eğitim merkezlerinde verilir.
B) Örgün eğitimi desteklemez
C) Kısmen etkilidir.
D) Kitle iletişim araçlarının yaygm eğitim aracıdır.
E) Ülkemizde yaygın eğitime gereken önem verilmektedir.
8. Aşağıdakilerden hangisi "yaygın eğitim" verenler arasında yer almaz?
A) Halk eğitim merkezleri
B) Kitle iletişim araçları
C) Medya
D) Internet
E) İl milli eğitim müdürlüğü
9. Aşağıdakilerden hangisi "ilköğretim" için söylenemez?
A) Nitelikli insan gücü yetiştirmek
B) Okuma-yazma öğretmek
C) Yere çöp atmama alışkanlığını kazandırmak
D) Dört işlem becerisini kazandırmak
E) Milli ahlak anlayışına uygun yetiştirmek.
10. Okulöncesi eğitim, ilköğretim ve genel ortaöğretim kademlerinin içinde yer aldığı Avrupa Birliği Eğitim Programı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erasmus
B) Comenius
C) Leonardo Da Vinci
D) Grundtvig
E) Transversal
1. Okul çeşitli alt sistemlerden oluşan bir sistem olarak ele alındığında aşağıdaki alt sistemlerden hangisi diğer alt sistemlerin
işletilmesinden birinci derecede sorumludur?
A) Yaşatma alt sistemi
B) Uyarlama alt sistemi
C) Yönetim alt sistemi D) Üretim alt sistemi E) Geliştirme alt sistemi
2. Okul örgütü işlevi dikkate alındığında aşağıdaki örgüt gruplarından hangisi içinde değerlendirilir?
A) Ekonomik örgütler
B) Mal örgütleri
C) Güvenlik örgütleri D) Meslek örgütleri
E) Hizmet örgütleri
3. Aşağıdakilerden hangisi liderin güç kaynaklarından birisi değildir?
A) Karizmatik güç
B) Uzmanlık gücü
C) Ödül gücü
D) Atanma gücü
E) Zorlayıcı güç
4. Ortak amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelmiş insan grubunu en iyi tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örgüt
B) Sistem
C) Grup
D) Topluluk
E) Takım
5. Türkiye eğitim sistemi bir bütün olarak ele alındığında okulun bu sistem içindeki yerini aşağıdakilerden hangisi en iyi biçimde ifade eder?
A) Uyarlama alt sistemi
B) Yaşatma alt sistemi C) Üretim alt sistemi
D) Yönetim alt sistemi E) Gelişim alt sistemi
6) Okul rehberlik hizmetleri ile ilgili işler okul müdürünün görevlerinden hangi grup içerisinde yer alır?
A) Öğrenci işleri
B) Öğretim işleri
C) Eğitim işleri
D) Okul işletmesiyle ilgili işler
Personel işleri
7. Aşağıdakilerden hangisi okul yönetimini en iyi biçimde tanımlamaktadır?
A) Okulu işletme yönetimi ilkelerine göre yönetmektir.
B) Eğitim yönetiminin okul örgütüne uygulanmasıdır.
C) Bürokrasinin ilkelerini okula uygulamaktır.
D) Okulu bir fabrika gibi çalıştırmaktır.
E) Okulun değerlerini korumaktır.
8. Günümüzde örgütlerin hayatta kalabilmeleri ve değişen çevre koşullarına en kısa zamanda uyum sağlamaları aşağıdakilerden hangisi ile olanaklıdır?
A) Personel sayısını artırmak ile
B) Öğrenen örgüt olmakla
C) Daha çok kaynağa sahip olmak ile
D) Öğrenci sayısını artırmak ile
E) Özelleştirilmeleri ile
9. Okulu diğer örgütlerden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özel bir çevre olması
B) Ürününü değerlendirme güçlüğünün olması
D) Kültür değişmesi sağlaması
E) Temel girdi ve çıktısının insan olması
C) Bürokratik bir kurum olması
Okul, eğitim sisteminin en ................... parçasıdır.
10. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?
A) İşlevsel
B) Büyük
C) Uzak
D) Yakın
E) Bölüm
1. Örgütün amaçları gerçekleşsin diye yapılan çabaları birleştirmede yanlış anlamaları ortadan kaldırmak, birlikte davranmanın yolunu açmak yönetimin hangi süreci ile olabilmektedir?
A) Denetim
B) Planlama
C) İletişim D) Eşgüdüm
E) Örgütleme
2. Karar verme ve yürütme yetkilerinin bir gruba verildiği örgütlenme tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dikey
B) Komite
C) Yatay
D) Yatay-görevsel
E) Dikey-kurmay
3. Denetim sürecinin işleyişi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kontrol-düzeltme, geliştirme-değerlendirme
B) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme
C) Değerlendirme-kontrol-düzeltme, geliştirme
D) Kontrol-değerlendirme-düzeltme, geliştirme
E) Düzeltme, geliştirme-kontrol-değerlendirme
4. "Açık kapı yöntemi, şikayet veya öneri kutuları, grup toplantıları, yöneticinin sık sık astlar arasına katılarak işin yapılması sürecinde rol oynaması" gibi örnekler örgütte hangi iletişim biçiminin etkin kılınması için işe koşulmaktadır?
A) Üstten-asta
B) Üstten-üste
C) Asttan-asta
D) Üstten-üste-asta
E) Asttan-üste
Aşağıdakilerden hangisi eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer almaz?
A) Sınıf öğretmeni
B) Lise Müdürü
C) Anasınıfı öğretmeni
D) İl Eğitim denetmeni
E) İlkokul Müdürü
“Devlet memurları; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve kanunlarına aykırı olan,(...) Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini tehlikeye düşüren herhangi
bir faaliyette bulunamazlar”
Yukarıda verilen ifade devlet memurlarının aşağıda verilen ödev ve sorumluluklarından hangisidir?
A) Sadakat
B) Davranış ve işbirliği
C) Yurtdışında davranış
D) Tarafsızlık ve devlete bağlılık
E) Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi memurların sahip oldukları genel haklar arasında değildir?
A) İsnat ve iftiralara karşı koruma
B) Grevli sendika kurma C) İzin
D) Müracaat
E) Şikayet ve dava açma
Bir öğretmenin adaylığının kaldırılarak asli memurluğa geçebilmesi için aşağıdakilerden hangisini başarıyla tamamlamasına
gerek yoktur?
A) Temel eğitim
B) Zorunlu hizmetini yapması
C) Hazırlayıcı eğitim D) Uygulamalı eğitim E) En az bir takvim yılı
Bir devlet memurunun görevde yükselebilmesi için aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
A) Öğrenim düzeyinin üst göreve atanmak için uygun düzeyde olması
B) Bulundukları düzeyde en az çalışma süresini tamamlamış olmaları
C) Özlük dosyası ve disiplin şartlarının uygun olması
D) Görevde yükselme eğitimi almaları ve bu eğitimde başarı sağlamaları
E) Yöneticilere karşı sadık olması
Aşağıdakilerden hangisi personel hizmetleri ile ilgili olarak okulda tutulan defter ve dosyalar arasında yer almaz?
A) Personel kütük kadro defteri
B) Personel devam-devamsızlık defteri
C) Personel, şahıs dosyası
D) Personel izin defteri
E) Personel özlük dosyası
Sırasıyla (1) okul öncesi öğretmeni, (2) sınıf öğretmeni ve (3) genel bilgi ve meslek dersi öğretmeninin haftada aylık karşılığı
okutmakla yükümlü olduğu ders saati sayısı aşağıdakilerden hangi seçenekte verilmiştir?
A) 30, 30, 30 saat
B) 18,18,15 saat
C) 15,15,15 saat
D) 18,12,15
E) 12,12,15 saat
İlçeye bağlı bir lisede görevli İngilizce öğretmeninin ikinci disiplin amiri kimdir?
A) Okul müdürü
B) İlçe Milli Eğ. Müdürü
C) İlçe Milli Eğ, Şube Md.
D) Kaymakam
E) Vali
Devlet memurluğu hangi hallerde sona ermez?
A) Memurun, Devlet Memurları kanunu hükümlerine göre memurluktan çıkarılması
B) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması
C) Memurlukları sırasında memurluğa alınma şartlarından her hangi birini kaybetmesi
D) İstek, yaş haddi, malûllük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması
E) Soruşturma sonucunda herhangi bir ceza almış olması
Bir sınıf öğretmeni işlediği bir disiplin suçundan dolayı öncelikle hangi kanunun hükümlerine göre işlem görür?
A) 657 Sayılı Kanun
B) 1702 Sayılı Kanun
C) 4357 Sayılı Kanun D) 4483 Sayılı Kanun E) Türk Ceza Kanunu
İlköğretim okulunda çalışan bir sınıf öğretmeninin yaz tatili izin süresi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Derslerin kesim tarihinden tekrar derslerin başlangıcına kadar B) Derslerin kesim tarihinden 1 Eylül tarihine kadar
C) 1 Temmuz ile 31 Ağustos Tarihleri arasında D) 1 Temmuz ile İlköğretim haftasının denk geldiği pazartesi günü
E) Hiçbiri
1. Zorunlu ilköğretim görme yaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 6-16
B) 7-16
C) 7-15
D) 7-14
E) 6-15
2. Ortaöğretim öğrencilerinin okula devam etmeme haklan kaç gündür?
A) 18
B) 20
C) 25
D) 22
E) 15
3. İlköğretim öğrencilerine "uyarma" disiplin cezasının uygulanması yollarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kınama B) Okul değiştirme
C) Velisi ile görüşme D) Okuldan bir hafta uzaklaştırma E) Okuldan bir ay uzaklaştırma
4. İlköğretim okullarında sınıf tekrarı konusunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birleştirilmiş sınıflarda 3. Ve 5. Sınıflarda sınıf tekrarı vardır.
B) Sınıf tekrarı konusunda öğrenci velisinin de görüşü alınır.
C) Kaynaştırma eğitimi gerektiren öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılabilir.
D) Sınıf tekrarı konusunda 1.2.3. Sınıflarda rehber öğretmenin görüşü alınır.
E) 6.7.8. Sınıflarda sınıf tekrarı şube öğretmenler kurulu kararıyla olur.
5. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine verilen ödüllerden değildir?
A) Teşekkür
B) Takdirname
C) Üstün başarı D) Başarı
E) Uyarı
6. Aşağıdakilerden hangisi ilköğretim öğrencisine yaptırım uygulanırken dikkate alınır?
A) Davranışın niteliği
B) Öğrencinin genel durumu C) Yaşı ve cinsiyeti
D) Öğrenciye daha önce yaptırım uygulanıp uygulanmadığı
E) Hepsi
İlköğretim öğrencisine aşağıdaki yaptırımlardan hangisi uygulanamaz?
A) Sözlü uyarma
B) Kınama
C) Okul değiştirme
D) Okuldan uzaklaştırma
İlköğretimde verilen rehberlik hizmetleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bireysel gelişimlerinin desteklenmesi
B) Sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
mek
D) Meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirmek E) Güdülenmelerini artırmak
E) Veli ile görüşme
C) Mesleğe yönlendir-
Aşağıdakilerden hangisi elektronik okul (E Okul) için söylenemez?
A) Dönüşüm Türkiye Projesi" kapsamındadır
B) Karne, diploma ve başarı belgeleri
C) Öğrenci devam-devamsızlık, nakil işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir
D) İnternet erişimi olmayan okullar işlemlerini resmi yazıyla yapmaktadır
E) Okul üzerinden yapılmaktadır
E) Sistemde sadece yöneticiler işlem yapabilmektedir.
10. Öğrenim çağını aşağıdakilerden hangisi en doğru tanımlamaktadır?
A) Okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim için öğrenci alt ve üst sınır yaşlarıdır
C) Yaşça belli bir öğrenim kademesine kayıt hakkını elde etmedir.
E) Öğrencilerin okula devam etme zorunluluğudur.
B) Yaşam boyu süren eğitimdir
D) Öğrencilerin sınıflara/ şubelere ayrılmasıdır.
Aşağıdakilerden hangisi, "Okulu yönetmek demek, aslında eğitim programını yönetmek demektir." açıklamasına aykırı anlamda
yorumlanabilir?
A) Okulda yapılan her şey öğretimi gerçekleştirme aracıdır
B) Okulun kendisi öğretimi gerçekleştirme aracıdır
C) Okullar, eğitimin amaçlarına uygun olarak öğrencileri yetiştirmek için vardır
D) Okul müdürünün görevi öğretim liderliğidir
E) Okul müdürünün görevi mevzuatı uygulamaktır
Okullardaki yetiştirme kursları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kurs programına devam edecek öğrenci sayısı 10'dan az olursa kurs açılamaz
B) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, istekli öğretmenler arasından seçilir
C) Yetiştirme ve hazırlama kursları ücretsizdir
D) Kursların denetimi, eğitim kuramlarının hiyerarşik kademe içindeki üst amirleri tarafından yürütülür
E) Açılacak kurslara, ilköğretim ve ortaöğretim kuramlarına devam eden veya beklemeli durumda bulunan öğrenciler devam edebilir
Aşağıdakilerden hangisi, günümüz eğitim denetimi anlayışına uygun bir davranış olamaz?
A) Öğretmene liderlik yaparak sınıf içindeki davranışlarını etkilemek
B) Öğretmenin davranışlarını kontrol ederek rapor yazmak
C) Öğretimle ilgili materyal ve yöntem seçmede öğretmene yardımcı olmak
D) Öğretmeni yeni öğretim modellerini uygulamak için cesaretlendirmek
E) Öğretmenle işbirliği içinde çalışmak
Aşağıdakilerden hangisi eğitim programlarının içeriğinde yer almaz?
A) Sınıftaki öğretim faaliyetleri
B) Öğrenci kulübü çalışmaları
C) Cumhuriyet bayramı kutlamaları
D) Öğrencinin okula kaydının yapılması
E) Okulda satranç yarışması düzenlenmesi
Aşağıdakilerden hangisi yeni öğretim programlarının özelliklerinden değildir?
A) Konuların öğretilmesinde sarmallık ilkesi esas alınmıştır.
B) Tüm dersler arasında birbirleriyle ilişki kurulmuştur.
C) Öğrencilerde görülmesi beklenen bilgi, beceri, tutum ve değerler, davranışlar olarak ifade edilmiştir.
D) Tüm derslerde Türkçeye duyarlılık esası vardır.
E) Zamanın büyük bir bölümü, öğretmenin öğrencilere doğrudan bilgi aktarmak, yerine sadece yol göstereceği etkinliklere ayrılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, öğretmenler kurulu, zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulu toplantılan için yanlıştır?
A) Toplantılarda görüşme tutanağı tutulur.
B) Tutanaklarına sadece alman kararlar yazılır.
C) Görüşme tutanaklarını toplantıya katılanlar imzalar.
D) Toplantıda alman kararlar karar defterine yazılır.
E) Karar defterini varsa, toplantıya katılmayanlar da imzalar.
Okuldaki derslik sayısı ve kuramsal ve uygulamalı ders saatlerinin haftalık sayısı anlamına gelen kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ders yükü
B) Yıllık çalışma programı
C) Haftalık ders programı D) Ders dağıtım çizelgesi E) Ücret onayı
Öğretmenin okul ya da sınıf değiştirmesi durumunda, sınıf öğretmenin kişisel çabasıyla sağlamış olduğu sınıf kitaplığındaki
kitaplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Kitapların ne yapılacağına okul müdürü karar verir
B) Öğretmen kitapları gittiği sınıfa götürür
C) Kitaplar bağışlayan kişilere iade edilir
D) Kitaplar sınıfın malı Sayılır, aynı sınıfta bırakılır
E) Kitaplar okul kütüphanesine gönderilir
Ders kitapları seçimi ve kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Okutulacak ders kitapları, MEB tarafından seçilir.
B) Ders kitapları okul müdürleri tarafından seçilir
C) Ders kitabı dışındaki herhangi bir kaynağı öğretmen tavsiye edemez.
D) Okullarda ünite dergisi tavsiye edilmesi satışının yapılması yasaktır.
E) MEB yarışma, sipariş, satın alma ya da yazdırma yollarından birisiyle kitap alabilir.
Okullardaki yapılan sosyal etkinliklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sosyal etkinlik, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile her türlü gezi, yarışma, gösteri ve benzeri diğer etkinlikleri
kapsar
B) Sosyal etkinlik çalışmaları, öğretmenlerin danışmanlık ve gözetiminde yürütülür
C) Gönüllü veliler sosyal etkinliklere katılarak öğrencilere yardımda bulunabilirler
D) Ortaöğretim öğrencileri en az 15 saat toplum hizmeti çalışması yaparlar
E) Öğrenciler istedikleri sayıda öğrenci kulübüne üye olabilirler
1. Öğrencilerin yurttaşlık bilincini artırmak ve iyi bir vatandaş haline getirmek okulun hangi rolüne girer?
A) Sosyal görevi
B) Ekonomik görevi
C) Politik görevi
D) Kamu görevi
Kültürel görevi
2. Aşağıdakilerden hangisi okul yöneticisinin sorumlulukları arasında yer almaz?
A) Okuldaki öğretmenlerle ilişki kurmak
B) Okul etkinliğini artırmak
C) Okul vizyonunu oluşturmak
D) Uygulamalardan kaymakamı bilgilendirmek
E) Okulla ilgili stratejik planlama yapmak
3. Okul yöneticisinin bir öğretmenin getirdiği sağlık raporunu kabul etmemesi okul yöneticisinin hangi yeterliği ile çelişir?
A) Karar yeterliği
B) Teknik yeterliği
C) Teknolojik yeterliği
D) İnsancıl yeterliği
E) Profesyonel yeterliği
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul bütçesinin sonuçlarından biri olamaz?
A) Okulun gelecekteki gelirlerini gösterir
B) Yönetimin etkiliğini artırır C) Eylem planı hazırlanmasına katkıda bulunur
D) Öğretmenlerin gelirleri artar
E) Eğitimin kalitesini artırır
Okul yönetiminin öğrencilerle ilgili gelişmeleri öğrenci velilerine sürekli olarak aktarılması okul yönetiminin hangi alanı ile
açıklanabilir?
A) Risk yönetimi
B) Stratejik yönetim
C) Kayıt yönetimi
D) Öğrenci yönetimi
E) Teknolojik yönetim
Okul yönetiminin değişen teknolojiye uyum sağlama yönünde yaptığı yatırım risk yönetimin hangi çeşidine girer?
A) Stratejik risk
B) Mali risk C) Yasal risk
D) İşlevsel risk E) Teknolojik risk
Aşağıdakilerden hangisi okul destek hizmetleri arasında sayılamaz?
A) Ulaştırma servisi
B) Güvenlik servisi
C) Kafeterya servisi
D) Temizlik servisi
E) Etüt servis
Aşağıdaki eğitim seviye ve çeşitlerinden hangisine yapılan yatırımın toplumsal getirisi diğerlerinden daha fazladır?
A) İlköğretim
B) Genel liseler
C) Meslek liseleri
D) Anadolu liseleri
E) Yükseköğretim
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin finans kaynakları arasında sayılamaz?
A) İl özel idaresinden ayrılan kaynaklar
B) Öğrenci katkı payları
C) Gönüllülerin bağışları
D) Özel fonlardan toplanan vergiler
E) Dünya bankası eğitim kredileri
Okulların kendi personelini istihdam etmeleri ve kendi bütçelerini kendilerinin oluşturmaları hangi eğitim sistemiyle açıklanabilir?
A) Eğitim yönetimi
B) Okul yönetimi
C) Merkezi yönetim
D) Yerel yönetim
E) Yerinden yönetim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
408 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content