close

Enter

Log in using OpenID

2015 Yılı Mali Bütçesi

embedDownload
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE
MURAKIP RAPORU
İETT 2015
MALİ YILI BÜTÇESİ VE
MURAKIP RAPORU
www.iett.gov.tr
2015
MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU
2014 İSTANBUL
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
TASARIM
Abe Medya Yayıncılık Ltd. Şti.
www.abemedya.com
2
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
İÇİNDEKİLER
8
ÖDENEK (A) CETVELİ
20
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
24
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ
26
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
30
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ CETVELİ (2015 - 2016 - 2017)
32
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA
DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ
32
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELİ (2016-2017)
36
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ (2015 - 2016 - 2017)
36
36
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ
(2015 - 2016 - 2017)
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN
TAAHHÜTLER (G) CETVELİ
36
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI
GÖSTERİR ( H ) CETVELİ
42
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI GÖSTERİR (K-1) CETVELİ
42
İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI GÖSTERİR
(K-2) CETVELİ
92
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE SATIN ALINACAK
TAŞITLARI GÖSTERİR (T-1) CETVELİ ve MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2) CETVELİ
92
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
92
FİNANSMAN PROGRAMI
96
2015 YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU
3
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
4
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
Gider Bütçesi
MADDE 1
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin harcamaları için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam
1.700.000.000 ödenek verilmiştir.
Gelir Bütçesi
MADDE 2
2015 Yılı Bütçe Gelirleri ‘’(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması’’ cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.950.000.000
olarak tahmin edilmiştir.
Denge
MADDE 3
2015 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan gelir fazlasıyla
borç ödenecektir.
MADDE 4
Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir.
Madde 5
(G) cetvelince nicelik ve niteliği gösterilen yatırımlar projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme
yapmaya yetkilidir.
MADDE 6
6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve
görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar ödenecektir.
MADDE 7
Bütçe aşağıdaki cetvellerden oluşur.
1- Bütçe Kararnamesi
2- Ödenek Cetveli
3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (B)
4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli
5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli
6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli
7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli
5
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli
9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli
10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli
11- Memur ve Hizmetli Olmayanlara Verilecek Harcırahı Gösterir (H) Cetveli
12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli
13- İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli
14- 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli
15- Mevcut Taşıtları Gösterir
16- Ayrıntılı Harcama Programı
17- Finansman Programı
MADDE 8
Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir.
MADDE 9
Aynı Faslın (Fonksiyonel Sınıflandırma 2. Düzeyi) maddeleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Temsil ödeneğine ise
diğer fasıl ve ödeneklerden aktarma yapılmaz.
MADDE 10
Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili
ödeneklerinde ödeme yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
MADDE 11
İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın
yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri
gider kabul edilir.
MADDE 12
Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girilen bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre
yapılır.
MADDE 13
657 sayılı kanun 43. Maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunun gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları
esasınca işlem yapılır.
MADDE 14
Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme
konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme
yapılır.
6
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MADDE 15
Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik
gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla
çalıştırmaya yetkilidir.
MADDE 16
3645 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
MADDE 17
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.
MADDE 18
İş bu kararname 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 19
İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ile İETT İşletmeleri Genel Müdürü yetkilidir.
7
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ A
8
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
AÇIKLAMA
II
46
BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER
34
4
2
4
5
2
5
01
İSTANBUL
1.700.000.000
1.700.000.000
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
2.473.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
2.473.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
2.473.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
2.473.000
MAHALLİ İDARELER
2.473.000
PERSONEL GİDERLERİ
1.513.000
1.478.000
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
209.000
200.000
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03
07
5
1
3
1
5
01
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
9.000
751.000
59.000
87.000
600.000
5.000
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13.003.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
13.003.000
GENEL HİZMETLER
13.003.000
GENEL PERSONEL HİZMETLERİ
13.003.000
MAHALLİ İDARELER
13.003.000
PERSONEL GİDERLERİ
7.363.000
5.670.000
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
05
DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
35.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
03
1.700.000.000
İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
01
02
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
411.000
1.202.000
42.000
38.000
1.105.000
01
MEMURLAR
800.000
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
106.000
02
03
İŞÇİLER
199.000
02
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
3.105.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
141.000
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
3.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
2.273.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
157.000
03
09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
500.000
31.000
9
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
05
CARİ TRANSFERLER
1.430.000
05
01
GÖREV ZARARLARI
1.200.000
05
03
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
10
1
3
9
5
230.000
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
39.089.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
39.089.000
GENEL HİZMETLER
39.089.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
39.089.000
MAHALLİ İDARELER
39.089.000
PERSONEL GİDERLERİ
4.451.000
01
MEMURLAR
3.005.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
01
01
02
280.000
1.131.000
35.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
569.000
309.000
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
51.000
209.000
8.569.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
5.125.000
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3.398.000
03
6.000
40.000
06
SERMAYE GİDERLERİ
25.500.000
06
01
MAMUL MAL ALIMLARI
17.980.000
06
03
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
11
1
3
9
5
01
7.520.000
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
49.660.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
49.660.000
GENEL HİZMETLER
49.660.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
49.660.000
MAHALLİ İDARELER
49.660.000
PERSONEL GİDERLERİ
10.211.000
01
MEMURLAR
2.618.000
01
03
İŞÇİLER
7.579.000
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
02
01
MEMURLAR
02
03
İŞÇİLER
03
10
AÇIKLAMA
14.000
1.993.000
295.000
1.698.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
37.256.000
30.627.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
49.000
4.860.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
03
07
06
06
01
20
4
5
2
5
01
01
01
02
02
01
AÇIKLAMA
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.720.000
SERMAYE GİDERLERİ
200.000
MAMUL MAL ALIMLARI
200.000
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
1.324.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
1.324.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
1.324.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
1.324.000
MAHALLİ İDARELER
1.324.000
PERSONEL GİDERLERİ
1.172.000
MEMURLAR
1.172.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
118.000
MEMURLAR
118.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
34.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
10.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
7.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
5.000
21
4
5
2
5
01
01
01
3.000
9.000
İÇ DENETİM BAŞKANLIĞI
499.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
499.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
499.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
499.000
MAHALLİ İDARELER
499.000
PERSONEL GİDERLERİ
400.000
MEMURLAR
400.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
57.000
MEMURLAR
57.000
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
42.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
5.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
1.000
02
02
01
23
1
1
2
5
5.000
31.000
MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
189.624.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
189.624.000
YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZM.
189.624.000
FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER
189.624.000
MAHALLİ İDARELER
189.624.000
PERSONEL GİDERLERİ
2.661.000
01
MEMURLAR
2.571.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
66.000
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
24.000
01
01
11
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
02
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
13.000
66.016.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
8.432.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
57.223.000
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
40.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
30.000
03
05
05
01
09
251.000
40.000
FAİZ GİDERLERİ
4.000.000
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
4.000.000
CARİ TRANSFERLER
1.600.000
GÖREV ZARARLARI
1.600.000
YEDEK ÖDENEKLER
115.000.000
09
01
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
02
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
03
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
10.000.000
09
06
YEDEK ÖDENEK
67.000.000
2.188.000
2.188.000
GENEL HİZMETLER
2.188.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
2.188.000
MAHALLİ İDARELER
2.188.000
PERSONEL GİDERLERİ
1.618.000
01
MEMURLAR
1.613.000
04
GEÇİCİ PERSONEL
3
9
5
01
01
02
02
8.000.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
1
01
30.000.000
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
24
01
03
5.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
167.000
MEMURLAR
167.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
403.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
350.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
10.000
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
25.000
03
12
334.000
MEMURLAR
04
3
347.000
01
04
1
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
03
25
AÇIKLAMA
8.000
10.000
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
4.044.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
4.044.000
GENEL HİZMETLER
4.044.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
AÇIKLAMA
II
GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ
4.044.000
MAHALLİ İDARELER
4.044.000
01
PERSONEL GİDERLERİ
1.531.000
01
01
MEMURLAR
1.451.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2
5
02
02
240.000
01
MEMURLAR
180.000
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
05
HİZMET ALIMLARI
03
2.112.000
112.000
65.000
1.935.000
CARİ TRANSFERLER
161.000
05
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
161.000
06
4
5
2
5
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
335.011.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
335.011.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
335.011.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
335.011.000
MAHALLİ İDARELER
335.011.000
PERSONEL GİDERLERİ
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
39.518.000
8.351.000
197.000
30.850.000
120.000
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
7.455.000
02
01
MEMURLAR
1.130.000
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
35.000
6.290.000
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
7.255.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
53.776.000
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
24.503.000
03
06
06
01
06
06
86.188.000
589.000
65.000
SERMAYE GİDERLERİ
201.850.000
MAMUL MAL ALIMLARI
200.000.000
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2
60.000
05
30
2
80.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
31
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
1.850.000
47.559.000
SAVUNMA HİZMETLERİ
638.000
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
638.000
13
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
0
5
01
01
01
02
02
01
03
03
02
3
1
4
5
03
03
05
1
3
9
5
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ
638.000
MAHALLİ İDARELER
638.000
PERSONEL GİDERLERİ
537.000
MEMURLAR
537.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
71.000
MEMURLAR
71.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
30.000
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
30.000
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
24.000.000
GÜVENLİK HİZMETLERİ
24.000.000
KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ
24.000.000
MAHALLİ İDARELER
24.000.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
24.000.000
HİZMET ALIMLARI
24.000.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
22.921.000
GENEL HİZMETLER
22.921.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
22.921.000
MAHALLİ İDARELER
22.921.000
01
PERSONEL GİDERLERİ
2.972.000
01
01
MEMURLAR
1.554.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
70.000
1.338.000
10.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
460.000
02
01
MEMURLAR
185.000
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
02
03
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03
07
32
4
5
2
5
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
11.000
264.000
19.489.000
2.066.000
23.000
16.000.000
1.250.000
150.000
MÜŞTERİ HİZMETLERİ KURUMSAL İLETİŞİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
26.045.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
26.045.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
26.045.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
26.045.000
MAHALLİ İDARELER
26.045.000
PERSONEL GİDERLERİ
3.422.000
01
01
MEMURLAR
2.940.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
14
AÇIKLAMA
75.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
AÇIKLAMA
I
II
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
02
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
358.000
49.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
444.000
365.000
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
14.000
65.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
22.179.000
01
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
14.000.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03
07
03
03
33
4
5
5
5
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
409.000
26.000
6.806.000
645.000
293.000
HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
227.564.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
227.564.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
227.564.000
DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
227.564.000
MAHALLİ İDARELER
227.564.000
01
PERSONEL GİDERLERİ
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
64.897.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
14.682.000
02
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
66.544.000
1.581.000
66.000
180.000
12.000
14.490.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
146.338.000
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
140.103.000
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
3.250.000
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2.948.000
ULAŞIM PLANLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
9.591.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
9.591.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
9.591.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
9.591.000
MAHALLİ İDARELER
9.591.000
PERSONEL GİDERLERİ
1.304.000
03
03
03
34
4
5
2
5
01
37.000
01
01
MEMURLAR
909.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
390.000
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
5.000
223.000
15
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
147.000
76.000
8.064.000
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
53.000
03
04
GÖREV GİDERLERİ
30.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
7.921.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
35
4
5
2
5
01
55.000
708.591.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
708.591.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
708.591.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
708.591.000
MAHALLİ İDARELER
708.591.000
PERSONEL GİDERLERİ
189.298.000
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
5.000
OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
01
01
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
5.690.000
200.000
183.398.000
10.000
33.573.000
754.000
19.000
32.800.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
485.720.000
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
260.010.000
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
1.800.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
223.769.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
03
1.877.000
1.877.000
GENEL HİZMETLER
1.877.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
1.877.000
MAHALLİ İDARELER
1.877.000
PERSONEL GİDERLERİ
1.513.000
01
MEMURLAR
1.494.000
04
GEÇİCİ PERSONEL
3
9
5
01
01
9.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
1
01
132.000
SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
36
19.000
02
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
196.000
02
MEMURLAR
196.000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
168.000
01
03
16
AÇIKLAMA
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.000
03
03
YOLLUKLAR
9.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
03
05
03
07
37
1
3
9
5
AÇIKLAMA
HİZMET ALIMLARI
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ
( )
152.000
5.000
YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
GENEL KAMU HİZMETLERİ
GENEL HİZMETLER
32.174.000
32.174.000
32.174.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
32.174.000
MAHALLİ İDARELER
32.174.000
PERSONEL GİDERLERİ
7.244.000
01
MEMURLAR
4.390.000
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
01
02
2.712.000
12.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
997.000
520.000
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
130.000
22.000
455.000
2.233.000
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
56.000
03
03
YOLLUKLAR
27.000
03
04
GÖREV GİDERLERİ
120.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
35.000
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
SERMAYE GİDERLERİ
06
06
01
MAMUL MAL ALIMLARI
06
05
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
07
38
4
5
2
5
645.000
1.350.000
21.700.000
2.000.000
13.200.000
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
6.500.000
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
8.968.000
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
8.968.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ
8.968.000
KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ
8.968.000
MAHALLİ İDARELER
8.968.000
PERSONEL GİDERLERİ
5.202.000
01
01
MEMURLAR
1.250.000
01
03
İŞÇİLER
3.940.000
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
02
620.000
120.000
02
01
MEMURLAR
02
03
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
03
02
12.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
500.000
1.646.000
8.000
17
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÖDENEK CETVELİ (A)
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
I
II
III
IV
FONK.
SIN.
I
II
EKO.
SIN
FİN
III
I
I
II
03
03
YOLLUKLAR
03
05
HİZMET ALIMLARI
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
06
06
05
1
3
9
5
01
2015 YILI
BÜTÇE ÖDENEĞİ ( )
37.000
1.301.000
40.000
260.000
SERMAYE GİDERLERİ
1.500.000
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
1.500.000
İDARİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
39
716.000
GENEL KAMU HİZMETLERİ
716.000
GENEL HİZMETLER
716.000
DİĞER GENEL HİZMETLER
716.000
MAHALLİ İDARELER
716.000
PERSONEL GİDERLERİ
466.000
01
01
MEMURLAR
326.000
01
03
İŞÇİLER
140.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
80.000
02
01
MEMURLAR
50.000
02
03
İŞÇİLER
02
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
30.000
170.000
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
10.000
03
03
YOLLUKLAR
10.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
03
18
AÇIKLAMA
100.000
50.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
19
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN EKONOMİK
SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ
20
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
AÇIKLAMA
GELİRİN KODU
I
II
III
IV
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
2015 YILI
GELİR TAHMİNİ ( )
3.021.087.000
03
01
03
01
01
03
01
01
01
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ
03
01
01
99
DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ
03
01
02
03
01
02
02
MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
03
01
02
11
İLAN VE REKLAM GELİRLERİ
03
01
02
36
SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ
03
01
02
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
03
02
03
02
01
03
02
01
03
03
03
03
01
03
03
01
03
04
03
04
05
03
04
05
03
06
03
06
01
03
06
01
01
LOJMAN KİRA GELİRLERİ
500.000
03
06
01
03
SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ
300.000
03
06
01
99
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ
03
06
02
03
06
02
MAL SATIŞ GELİRLERİ
HİZMET GELİRLERİ
99
02
59
4.187.000
60.000
4.127.000
240.100.000
800.000
12.500.000
300.000
226.500.000
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
3.400.000
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
3.400.000
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER
3.400.000
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
16.000.000
HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ
16.000.000
İŞTİRAK GELİRLERİ
16.000.000
KURUMLAR HASILATI
2.700.000.000
MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI
2.700.000.000
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
2.700.000.000
KİRA GELİRLERİ
TAŞINMAZ KİRALARI
01
244.287.000
57.400.000
2.400.000
1.600.000
TAŞINIR KİRALARI
55.000.000
TAŞINIR KİRA GELİRİ
55.000.000
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
673.000.000
04
03
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
673.000.000
04
03
02
SERMAYE
673.000.000
04
03
02
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
673.000.000
02
05
05
01
05
01
DİĞER GELİRLER
14.913.000
FAİZ GELİRLERİ
3.013.000
04
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
3.000
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
3.000
05
01
04
01
05
01
09
05
01
09
01
KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
05
01
09
03
MEVDUAT FAİZLERİ
05
02
05
02
09
05
02
09
DİĞER FAİZLER
99
3.010.000
10.000
3.000.000
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
250.000
DİĞER PAYLAR
250.000
DİĞER PAYLAR
250.000
21
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI (B) CETVELİ
AÇIKLAMA
GELİRİN KODU
III
IV
205 YILI
GELİR TAHMİNİ ( )
I
II
05
03
05
03
09
05
03
09
05
09
05
09
01
05
09
01
01
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR
05
09
01
03
İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI
150.000
05
09
01
06
KİŞİLERDEN ALACAKLAR
300.000
05
09
01
99
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
99
06
06
01
06
01
03
06
01
03
06
01
05
06
01
05
06
02
06
02
02
06
02
02
01
01
01
PARA CEZALARI
4.010.000
DİĞER PARA CEZALARI
4.010.000
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI
4.010.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
7.640.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
7.640.000
30.000.000
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
29.500.000
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
15.000.000
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
15.000.000
ARSA SATIŞI
14.500.000
ARSA SATIŞI
14.500.000
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
500.000
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
500.000
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
500.000
3.739.000.000
09
RED VE İADELER(-)
1.789.000.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
1.788.965.000
09
03
09
03
01
09
03
01
01
MAL SATIŞ GELİRLERİ
09
03
01
02
HİZMET GELİRLERİ
09
03
04
09
03
04
03
06
09
03
06
09
05
09
05
03
09
05
03
09
05
09
09
05
09
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
05
01
09
01
NET BÜTÇE GELİRLERİ
22
7.175.000
SERMAYE GELİRLERİ
BÜTÇE GELİRLERİ
09
15.000
2.945.000
145.000
2.800.000
KURUMLAR HASILATI
1.786.000.000
MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI
1.786.000.000
KİRA GELİRLERİ
20.000
TAŞINMAZ KİRALARI
20.000
DİĞER GELİRLER
35.000
PARA CEZALARI
15.000
DİĞER PARA CEZALARI
15.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
20.000
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
20.000
1.950.000.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
23
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
FİNANSMANIN EKONOMİK
SINIFLANDIRMASI CETVELİ
24
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
AÇIKLAMA
KODLAR
I
II
III
2015 YILI ( )
IV
1
9
İÇ BORÇLANMA
-65.000.000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-65.000.000
DİĞER BANKALARDAN
0
1
BORÇLANMA
0
2
ÖDEME(-)
0
52
53
DİĞER
-65.000.000
1
BORÇLANMA
200.000.000
2
ÖDEME(-)
-265.000.000
DIŞ BORÇLANMA
-185.000.000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-185.000.000
YABANCI BANKALAR
-185.000.000
2
9
51
1
BORÇLANMA
2
ÖDEME(-)
3
KUR FARKI(-)
GENEL TOPLAM
0
-177.000.000
-8.000.000
-250.000.000
25
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
26
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
AÇIKLAMA
GELİRİN KODU
I
II
III
YASAL
DAYANAĞI
IV
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
03
01
03
03
01
01
01
01
01
ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ
03
01
01
99
DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ
03
01
02
03
01
02
02
MUAYENE, DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
03
01
02
11
İLAN VE REKLAM GELİRLERİ
03
01
02
36
SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ
03
01
02
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER
03
02
03
02
01
03
02
01
03
03
03
03
01
03
03
01
03
04
03
04
05
03
04
05
03
06
03
06
01
03
06
01
01
LOJMAN KİRA GELİRLERİ
03
06
01
03
SOSYAL TESİS KİRA GELİRLERİ
03
06
01
99
DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ
03
06
02
03
06
02
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
MAL SATIŞ GELİRLERİ
HİZMET GELİRLERİ
3645 S.K.UKOME KAR.
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
99
MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER
3645 S.K.UKOME KAR.
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ
02
İŞTİRAK GELİRLERİ
KURUMLAR HASILATI
MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI
59
ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI
3645 S.K.UKOME KAR.
KİRA GELİRLERİ
TAŞINMAZ KİRALARI
TAŞINIR KİRALARI
01
04
TAŞINIR KİRA GELİRLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
04
03
04
03
02
04
03
02
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
SERMAYE
02
05
MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
DİĞER GELİRLER
05
01
05
01
04
05
01
04
FAİZ GELİRLERİ
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
01
TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ
05
01
09
05
01
09
01
KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
05
01
09
03
MEVDUAT FAİZLERİ
05
02
05
02
09
05
02
09
05
03
DİĞER FAİZLER
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
DİĞER PAYLAR
99
DİĞER PAYLAR
PARA CEZALARI
27
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ
AÇIKLAMA
GELİRİN KODU
I
II
III
05
03
09
05
03
09
05
09
05
09
01
05
09
01
IV
DİĞER PARA CEZALARI
99
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
01
İRAT KAYDEDİLECEK NAKDİ TEMİNATLAR
05
09
01
03
İRAT KAYDEDİLECEK TEMİNAT MEKTUPLARI
05
09
01
06
KİŞİLERDEN ALACAKLAR
05
09
01
99
YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
SERMAYE GELİRLERİ
06
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
06
01
06
01
03
06
01
03
06
01
05
06
01
05
06
02
06
02
06
02
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
01
DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ
ARSA SATIŞI
01
ARSA SATIŞI
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
02
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
02
TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ
01
RED VE İADELER(-)
09
09
03
09
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
01
09
03
01
01
MAL SATIŞ GELİRLERİ
09
03
01
02
HİZMET GELİRLERİ
09
03
04
09
03
04
05
MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI
09
03
06
09
03
06
09
05
09
05
03
09
05
03
KİRA GELİRLERİ
01
TAŞINMAZ KİRALARI
DİĞER GELİRLER
09
05
09
09
05
09
28
KURUMLAR HASILATI
PARA CEZALARI
09
DİĞER PARA CEZALARI
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
01
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
YASAL
DAYANAĞI
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
29
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
CETVELİ (2015 - 2016 - 2017)
30
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ
EKONOMİK AÇIKLAMA
KOD
I
II
01
PERSONEL GİDERLERİ
01
01
MEMURLAR
01
01
02
03
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
01
05
02
DİĞER PERSONEL
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
03
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2015 YILI
ÖDENEĞİ
2016 YILI
ÖDENEĞİ
2017 YILI
ÖDENEĞİ
348.940.000
373.013.000
421.094.000
49.000.000
52.000.000
56.000.000
2.000.000
2.500.000
2.700.000
297.545.000
318.050.000
361.890.000
357.000
421.000
460.000
38.000
42.000
44.000
63.606.000
68.533.000
76.478.000
6.178.000
6.571.000
6.979.000
428.000
462.000
499.000
57.000.000
61.500.000
69.000.000
914.513.000
1.021.775.000
1.095.517.000
03
01
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
14.000.000
15.000.000
16.000.000
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
434.500.000
518.000.000
555.000.000
03
03
YOLLUKLAR
781.000
883.000
975.000
03
04
GÖREV GİDERLERİ
18.000.000
19.000.000
21.500.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
408.548.000
427.866.000
457.495.000
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
03
07
MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
2.575.000
2.765.000
2.950.000
34.259.000
36.286.000
39.496.000
1.350.000
1.450.000
1.550.000
500.000
525.000
551.000
03
08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
03
09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
04
FAİZ GİDERLERİ
4.000.000
1.650.000
950.000
04
4.000.000
1.650.000
950.000
03
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
05
CARİ TRANSFERLER
3.191.000
3.379.000
3.611.000
2.800.000
2.960.000
3.173.000
230.000
250.000
260.000
05
01
GÖREV ZARARLARI
05
03
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
05
06
06
161.000
169.000
178.000
SERMAYE GİDERLERİ
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
250.750.000
406.650.000
154.350.000
220.180.000
364.500.000
114.000.000
7.520.000
3.000.000
2.700.000
14.700.000
31.750.000
31.750.000
1.850.000
1.300.000
1.200.000
06
01
MAMUL MAL ALIMLARI
06
03
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
06
05
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
06
06
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
06
07
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
YEDEK ÖDENEKLER
09
6.500.000
6.100.000
4.700.000
115.000.000
120.000.000
132.000.000
01
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
02
KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
03
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
10.000.000
10.000.000
11.000.000
06
YEDEK ÖDENEK
67.000.000
68.000.000
72.000.000
1.700.000.000
1.995.000.000
1.884.000.000
09
09
TOPLAM
30.000.000
30.000.000
35.000.000
8.000.000
12.000.000
14.000.000
31
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA
DÜZEYİNDE ÖDENEK CETVELİ
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE
İZLEYEN İKİ YIL BÜTÇE TAHMİNİ CETVELLERİ
32
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOPLAM
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
A Ç I K L A M A
KOD
71.000
537.000
348.940.000
63.606.000
57.381.000
6.154.000
308.373.000
03
914.513.000
750.962.000
4.000.000
3.191.000 250.750.000
203.350.000
09
0 115.000.000
115.000.000
BORÇ VERME YEDEK
ÖDENEKLER
08
355.296.000
TOPLAM
1.700.000.000
0
0
0
0
0
0
1.320.066.000
24.000.000
47.400.000
SERMAYE
GİDERLERİ
06
24.000.000
3.191.000
CARİ
TRANSFERLER
05
638.000
4.000.000
FAİZ
GİDERLERİ
04
30.000
139.521.000
SOS. GÜV. KUR.
MAL VE HİZMET
DEVLET PRİMİ GİD. ALIM GİDERLERİ
02
40.030.000
PERSONEL
GİDERLERİ
01
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 2015 YILI BÜTÇE TEKLİFİ
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
33
34
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
02
03
04
05
06
07
08
09
10
T O P L A M
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
A Ç I K L A M A
KOD
74.000
567.000
373.013.000
68.533.000
61.814.000
6.645.000
329.796.000
03
04
1.021.775.000
857.071.000
1.650.000
3.379.000 406.650.000
351.300.000
0 120.000.000
120.000.000
367.343.000
1.995.000.000
0
0
0
0
0
0
1.599.981.000
27.000.000
55.350.000
TOPLAM
27.000.000
3.379.000
09
BORÇ VERME YEDEK
ÖDENEKLER
08
676.000
1.650.000
06
CARİ
SERMAYE
TRANSFERLER GİDERLERİ
05
35.000
137.669.000
SOS. GÜV. KUR.
MAL VE HİZMET FAİZ
DEVLET PRİMİ GİD. ALIM GİDERLERİ GİDERLERİ
02
42.650.000
PERSONEL
GİDERLERİ
01
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2016 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
SAVUNMA HİZMETLERİ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
SAĞLIK HİZMETLERİ
DİNLENME. KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
EĞİTİM HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOPLAM
GENEL KAMU HİZMETLERİ
01
A Ç I K L A M A
KOD
421.094.000
76.478.000
69.305.000
78.000
592.000
375.149.000
7.095.000
SOS. GÜV. KUR.
DEVLET PRİMİ GİD.
02
45.353.000
PERSONEL
GİDERLERİ
01
05
06
1.095.517.000
916.962.000
950.000
3.611.000 154.350.000
101.200.000
0 132.000.000
132.000.000
391.674.000
1.884.000.000
0
0
0
0
0
0
1.462.616.000
29.000.000
53.150.000
TOPLAM
29.000.000
3.611.000
09
BORÇ YEDEK
VERME ÖDENEKLER
08
710.000
950.000
FAİZ
CARİ TRANS- SERMAYE
GİDERLERİ FERLER
GİDERLERİ
04
40.000
149.515.000
MAL VE HİZMET
ALIM GİDERLERİ
03
FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2017 YILI BÜTÇE TAHMİNİ
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
35
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ CETVELİ
(2015 - 2016 - 2017)
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ
(2015 - 2016 - 2017)
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN
TAAHHÜTLER (G) CETVELİ
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI
GÖSTERİR (H) CETVELİ
36
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÇOK YILLI GELİR BÜTÇESİ
GELİRİN
KODU
I
II
AÇIKLAMALAR
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
3.604.265.000
244.287.000
269.228.000
298.515.000
3.400.000
3.800.000
4.000.000
16.000.000
17.000.000
21.000.000
2.700.000.000
2.988.000.000
3.207.000.000
57.400.000
63.600.000
73.750.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
673.000.000
638.000.000
614.000.000
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
673.000.000
638.000.000
614.000.000
DİĞER GELİRLER
14.913.000
18.942.000
23.240.000
3.013.000
4.042.000
5.050.000
250.000
300.000
400.000
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03
02
MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
03
03
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
03
04
KURUMLAR HASILATI
03
06
KİRA GELİRLERİ
03
05
2017 YILI
TAHMİNİ
3.341.628.000
01
04
2016 YILI
TAHMİNİ
3.021.087.000
03
04
2015 YILI
BÜTÇESİ
05
01
FAİZ GELİRLERİ
05
02
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
05
03
PARA CEZALARI
4.010.000
5.220.000
6.830.000
05
09
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
7.640.000
9.380.000
10.960.000
SERMAYE GELİRLERİ
30.000.000
300.000
500.000
29.500.000
0
0
500.000
300.000
500.000
RED VE İADELER(-)
1.789.000.000
1.933.870.000
2.164.005.000
1.788.965.000
1.933.825.000
2.163.960.000
35.000
45.000
45.000
1.950.000.000
2.065.000.000
2.078.000.000
06
06
01
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
06
02
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
09
09
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
09
05
DİĞER GELİRLER
TOPLAM
37
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
ÇOK YILLI FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI
KODLAR
I
II
AÇIKLAMA
III
2016
2017
İÇ BORÇLANMA
-65.000.000
18.000.000
-140.000.000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-65.000.000
18.000.000
-140.000.000
DİĞER BANKALARDAN
0
0
0
1
BORÇLANMA
0
0
0
2
ÖDEME(-)
0
0
0
DİĞER
-65.000.000
18.000.000
-140.000.000
1
BORÇLANMA
200.000.000
350.000.000
100.000.000
2
ÖDEME(-)
-265.000.000
-332.000.000
-240.000.000
DIŞ BORÇLANMA
-185.000.000
-88.000.000
-54.000.000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
-185.000.000
-88.000.000
-54.000.000
YABANCI BANKALAR
-185.000.000
-88.000.000
-54.000.000
0
0
0
-177.000.000
-76.000.000
-40.000.000
-8.000.000
-12.000.000
-14.000.000
-250.000.000
-70.000.000
-194.000.000
1
9
52
53
2
9
51
1
BORÇLANMA
2
ÖDEME(-)
3
KUR FARKI(-)
GENEL TOPLAM
38
2015
IV
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
GELECEK YILLARA YAYGIN YÜKLENMELERİ KAPSAYAN TAAHÜTLER G-CETVELİ
TAAHHÜDÜN MAHİYETİ
2015 TAAHHÜT TUTARI
700 ADET OTOBÜS ALIMI
100.000.000
226 ADET OTOBÜS ALIMI (126 ADET KÖRÜKLÜ,100 ADET YÜKSEK YOLCU KAPASİTELİ)
100.000.000
ARAÇLARDA MODERNİZASYON
CNG YAKITLI ARAÇLARA YANGIN SÖNDÜRME VE TESPİT SİSTEMİ KURULMASI
AKYOLBİL SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ
1.300.000
550.000
2.350.000
VERİ AKTARIMI VE YÖNETİMİ (ETL)
850.000
AKILLI DURAK SİSTEMİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI
250.000
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA (ERP)
WEB VE MOBİL UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DONANIMININ YENİLENMESİ
2.650.000
200.000
300.000
SES GÖRÜNTÜ VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ KURULUMU
4.500.000
SANTRAL VE ÇEVRE DONANIMLARININ YENİLENMESİ
300.000
DECT TELEFON SAYISININ ARTIRILMASI
100.000
ARAÇ İÇİ KAMERA SİSTEMİ KURULUMU
4.000.000
AKILLI ARAÇ KONSEPTİ TEKNİK ALTYAPISININ SAĞLANMASI
3.000.000
NETWORK ALTYAPISININ İYİLEŞTİRİLMESİ
1.100.000
TEST VE ÖLÇÜM ODASI KURULUMU
200.000
DURAK ALIMI VE MONTAJI
2.000.000
HİZMET BİNALARININ BAKIM VE ONARIMININ YAPILMASI
1.500.000
GARAJ VE TESİSLERDE BÜYÜK ONARIM YAPILMASI
1.500.000
OFİS BİNALARINA MERKEZİ SOĞUTMA SİSTEMİ KURULMASI
750.000
GARAJLARIMIZDA HANGAR AYDINLATMALARININ YENİLENMESİ
500.000
İŞLETME VE HAREKET AMİRLİKLERİNİN YENİLENMESİ
700.000
İETT GENEL MÜDÜRLÜK HİZMET BİNASI YAPILMASI
4.000.000
HİZMET BİNALARININ GÜÇLENDİRİLMESİ
1.000.000
ULAŞIM AKADEMİSİ YAPILMASI
500.000
YENİ GARAJ YAPIMI
4.000.000
GARAJLARIN ALTYAPILARININ SAHA ZEMİNLERİNİN VE ÇEVRE DUVARLARININ YENİLENMESİ
2.000.000
MEVCUT VE YENİ YAPILACAK BİNA VE GARAJLARIN PROJELENDİRİLMESİ
2.000.000
39
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEMUR OLMAYANLARA VERİLECEK YOLLUKLARI GÖSTERİR H - CETVELİ
YOLLUK VERİLECEKLERİN ÜNVANI
VERİLECEK YEVMİYE MİKTARI
Genel Müdür Tarafından görevlendirilecek kişiler
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8. Maddesi
gereği azami 1-4 derece memur ve
müstahdemlere verilen yevmiye miktarı
40
VERİLECEK YOL GİDERİ
Mutat ve Ekonomik olan taşıt
araçlarına ait yol giderleri
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
41
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
İHDAS EDİLEN MEMUR KADROLARINI
GÖSTERİR (K-1) CETVELİ
İHDAS EDİLEN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINI
GÖSTERİR (K-2) CETVELİ
42
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
GENEL MÜDÜRLÜK
1
1
1
08.05.1983
83-6583
BKK
2
1
3
08.05.1983
83-6583
BKK
Toplam :
4
İÇ DENETİM BİRİM BŞK.
5
İÇ DENETÇİ
GİH
1
2
28.08.2006
2006-10911
BKK
7
İÇ DENETÇİ
GİH
1
2
16.09.2011
2011/2032
BKK
28.08.2006
2006-10911
BKK
9
5
1
Toplam :
5
10
6
3
15.05.2014
2014-641
BKK
13
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
14
ŞEF
GİH
15
16
MÜHENDİS
THS
17
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
18
MEMUR
GİH
8
1
08.11.1983
83-259
BMK
19
MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
20
MÜHENDİS
THS
2
1
18.02.2011
2011/288
BKK
21
UZMAN
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
22
1
2
13.01.2012
2012/184
BKK
24
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
25
1
2
13.01.2012
2012/184
BKK
27
A.P.K. UZMANI
GİH
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
28
MEMUR
GİH
8
1
24.12.1992
92-3993
BKK
29
ÇÖZÜMLEYİCİ
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
30
MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
31
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
32
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
33
7
1
24.12.1992
92-3993
BKK
34
10
1
13.01.2012
2012/184
BKK
35
MÜHENDİS
THS
36
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
10
1
13.01.2012
2012/184
BKK
37
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
38
ŞEF
GİH
3
1
07.12.1995
95-7524
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
39
40
41
KONTROLÖR
GİH
Toplam :
32
43
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
TEFTİŞ KURULU BŞK.
42
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
43
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
44
1
1
08.05.1983
83-6583
BKK
45
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
1
1
24.12.1992
92-3993
BKK
46
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
47
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1
2
13.03.1997
97-9436
BKK
48
MÜFETTİŞ
GİH
GİH
49
51
1
3
19.10.2000
00-1503
BKK
54
MÜFETTİŞ
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
55
2
1
17.12.1990
90-1332
BKK
56
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
57
5
3
31.12.2003
03-6841
BKK
60
MÜFETTİŞ
GİH
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
61
MÜFETTİŞ
GİH
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
62
MÜFETTİŞ
GİH
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
6
5
31.12.2003
03-6841
BKK
63
68
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
69
MÜFETTİŞ YARDIMCISI
GİH
7
2
08.11.1983
83-259
BMK
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
71
73
74
75
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
2
16.03.2007
07-650
BMK
77
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
78
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
10
2
13.01.2012
2012/184
BKK
79
Toplam :
39
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
81
6
1
15.05.2014
2014-641
BKK
82
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
83
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
85
1.HUKUK MÜŞAVİRİ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
86
HUKUK MÜŞAVİRİ
GİH
1
1
29.07.1985
85-9822
BKK
87
HUKUK MÜŞAVİRİ
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
88
89
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
14.03.2013
2013-642
BKK
90
AVUKAT
AHS
1
1
30.12.1994
94-6433
BKK
91
AVUKAT
AHS
1
4
13.03.1997
97-9436
BKK
95
AVUKAT
AHS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
96
97
AVUKAT
44
AHS
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
HUKUK MÜSAVİRLİGİ
98
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
99
AVUKAT
AHS
6
3
12.05.2011
2011/1130
BKK
102
AVUKAT
AHS
6
5
18.02.2011
2011/288
BKK
107
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
109
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
110
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
111
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
112
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
113
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
117
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
118
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
8
1
08.11.1983
83-259
BMK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
2
1
13.03.2009
09-185
BKK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
3
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
6
4
15.05.2014
2014-641
BKK
108
114
ŞEF
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
115
116
119
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
120
121
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
122
123
TEKNİSYEN
THS
124
125
TEKNİSYEN
THS
Toplam :
45
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
126
130
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
131
DAİRE BAŞKANI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
132
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
133
ŞEF
GİH
3
1
07.12.1995
95-7524
BKK
134
MÜHENDİS
THS
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
8
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
135
136
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
137
MÜHENDİS
THS
5
Toplam :
12
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
138
139
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
140
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
141
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
45
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
STRATEJİ PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
142
MÜHENDİS
THS
5
1
13.03.2009
09-185
143
MÜHENDİS
THS
2
1
18.02.2011
2011/288
BKK
2
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
147
4
1
12.09.2012
2012-1794
BKK
148
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
149
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
150
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
151
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
152
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
153
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
17
144
145
146
MÜHENDİS
THS
154
BKK
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
İŞ ZEKASI VE PROJE YÖNETİM MÜD.
155
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
156
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
159
2
1
16.03.2007
07-650
BMK
160
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
161
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
157
158
MÜHENDİS
THS
162
MÜHENDİS
THS
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
163
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
18.04.2008
08-811
BMK
164
MEMUR
GİH
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
7
1
30.12.1993
93-5220
BKK
165
166
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
167
ŞEF
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
168
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
169
2
1
16.03.2007
07-650
BMK
170
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
171
4
2
16.03.2007
07-650
BMK
173
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
174
175
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
176
İSTATİSTİKÇİ
THS
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
177
10
3
13.01.2012
2012/184
BKK
180
8
3
13.01.2012
2012/184
BKK
46
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
İŞ ZEKASI VE PROJE YÖNETİM MÜD.
183
MÜHENDİS
THS
184
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
17.05.2012
2012-1039
BKK
6
1
Toplam :
30
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
KALİTE VE KURUMSAL GELİŞİM MÜD.
185
186
187
MÜHENDİS
THS
188
MÜHENDİS
THS
189
190
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
7
1
08.11.1983
83-259
BMK
191
ŞEF
GİH
3
1
24.12.1992
92-3993
BKK
192
MÜHENDİS
THS
5
1
08.11.1983
83-259
BMK
193
MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
194
İSTATİSTİKÇİ
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
195
MÜHENDİS
THS
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
196
ÇÖZÜMLEYİCİ
THS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
Toplam :
12
BKK
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
197
198
1
1
15.05.2014
2014-641
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
199
MÜHENDİS
THS
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
200
MÜHENDİS
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
201
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
14.03.2013
2013-642
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
202
203
ŞEF
GİH
204
205
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
206
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
207
10
1
30.12.2004
04-8453
BKK
208
9
1
30.12.2002
02-5278
BKK
209
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
210
1
1
14.06.2012
2012-1289
BKK
211
2
1
13.03.2009
09-185
BKK
212
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
213
214
MÜHENDİS
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
THS
GİH
47
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
STRATEJİ GEL. DAİ. BŞK.
HİZMET İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
215
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
216
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
217
8
1
09.09.1986
86-10998
BKK
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
Toplam :
22
218
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK
219
5
4
15.05.2014
2014-641
BKK
223
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
15.03.2012
521
BKK
224
225
DAİRE BAŞKANI
GİH
226
TEKNİKER
THS
1
1
Toplam :
8
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
228
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
229
3
1
05.05.2014
2014-641
BKK
1
2
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
İŞLETME YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
227
230
ŞUBE MÜDÜRÜ
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
GİH
232
233
MÜHENDİS
THS
234
235
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
236
MÜHENDİS
THS
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
237
MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
238
MÜHENDİS
THS
3
1
13.03.2009
09-185
BKK
239
İSTATİSTİKÇİ
THS
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
241
MUHASEBECİ
GİH
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
242
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
243
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
244
10
3
13.01.2012
2012/184
BKK
247
3
1
08.05.1983
83-6583
BKK
240
248
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
249
ŞEF
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
250
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
251
ÇÖZÜMLEYİCİ
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
252
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
13.03.2009
09-185
BKK
253
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
48
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
İŞLETME YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
254
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
255
8
1
13.03.1997
97-9436
BKK
256
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
257
10
2
08.11.1983
83-259
BMK
259
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
Toplam :
33
3
1
4
3
3
10
7
7
6
5
7
7
5
7
6
8
9
3
3
3
5
3
4
5
10
9
10
4
5
5
4
6
10
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
1
15.05.2014
13.03.1997
19.10.2000
16.03.2007
18.04.2008
19.10.2000
16.03.2007
18.02.2011
16.03.2007
16.03.2007
18.02.2011
16.03.2007
18.04.2008
31.12.2003
16.03.2007
30.12.2002
19.10.2000
16.03.2007
30.12.2002
12.05.2011
16.11.2012
18.02.2011
13.03.2009
18.02.2011
13.01.2012
18.02.2011
13.01.2012
13.01.2012
18.04.2008
16.03.2007
18.04.2008
18.02.2011
13.01.2012
13.01.2012
2014-641
97-9436
00-1503
07-650
08-811
00-1503
07-650
2011/288
07-650
07-650
2011/288
07-650
08-811
03-6841
07-650
02-5278
00-1503
07-650
02-5278
2011/1130
2012-2398
2011/288
09-185
2011/288
2012/184
2011/288
2012/184
2012/184
08-811
07-650
08-811
2011/288
2012/184
2012/184
BKK
BKK
BKK
BMK
BMK
BKK
BMK
BKK
BMK
BMK
BKK
BMK
BMK
BKK
BMK
BKK
BKK
BMK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BMK
BMK
BMK
BKK
BKK
BKK
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
260
262
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
300
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
GİH
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
GİH
GİH
GİH
TEKNİSYEN
ŞEF
ŞEF
THS
GİH
GİH
TEKNİSYEN
THS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
49
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
301
302
303
304
305
306
307
308
309
SINIFI
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ŞEF
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
GİH
GİH
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
3
3
5
6
5
6
10
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Toplam :
50
3
Onay Merci
30.12.1994
16.03.2007
18.04.2008
05.01.1989
07.12.1995
08.11.1983
08.11.1983
16.03.2007
28.12.2001
94-6433
07-650
08-811
89-13671
95-7524
83-259
83-259
07-650
01-3661
BKK
BMK
BMK
BKK
BKK
BMK
BMK
BMK
BKK
3
12.05.2014
2014-641
BKK
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
310
313
ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
314
ŞEF
GİH
3
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
315
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
316
8
1
24.12.1992
92-3993
BKK
9
1
19.10.2000
00-1503
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
319
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
320
5
1
13.03.1997
97-9436
BKK
317
318
TEKNİSYEN
THS
321
TEKNİSYEN
THS
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
322
TEKNİSYEN
THS
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
323
ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
324
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
325
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
326
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
2
18.04.2008
08/811
BKK
328
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
14.03.2013
2013-642
BKK
10
3
13.01.2012
2012/184
BKK
KONTROLÖR
GİH
1
1
15.03.2012
521
BKK
333
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
334
4
1
13.01.2012
2012/184
BKK
4
1
28.12.2001
01/3661
BKK
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
338
4
1
13.03.1997
97-9436
BKK
339
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
340
10
2
13.01.2012
2012/184
BKK
342
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
343
5
1
13.01.2012
2012/184
BKK
329
332
335
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
336
337
50
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
344
346
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
347
348
10
2
13.01.2012
3
1
5
1
4
1
Toplam :
39
2012/184
BKK
16.03.2007
07-650
BMK
19.10.2000
00-1503
BKK
31.12.2003
03-6841
BKK
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
349
3
3
15.05.2014
2014-641
BKK
352
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
353
ŞEF
GİH
3
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
354
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
13.03.2009
09-185
BKK
355
TEKNİSYEN
THS
3
1
16.09.2010
2010-1939
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
356
357
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
358
5
1
13.01.2012
2012/184
BKK
359
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
360
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
9
3
13.01.2012
2012/184
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
361
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
TEKNİSYEN
THS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
13.01.2012
2012/184
BKK
367
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
16.03.2007
07-650
BMK
369
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
362
365
366
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
370
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
371
10
2
08.11.1983
83-259
BMK
373
9
1
13.01.2012
2012/184
BKK
374
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
375
8
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1
1
15.03.2012
521
BKK
376
TEKNİKER
THS
9
2
13.01.2012
2012/184
BKK
379
TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
380
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
381
TEKNİSYEN
THS
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
382
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
383
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
9
3
13.01.2012
2012/184
BKK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
377
384
385
386
389
390
51
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
AVRUPA 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
391
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
392
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
393
9
2
13.01.2012
2012/184
BKK
395
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
396
GİH
9
1
13.01.2012
2012/184
BKK
397
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
Toplam :
49
3
3
15.05.2014
2014-641
BKK
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
ANADOLU 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
398
401
ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
402
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
403
404
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
405
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
3
18.04.2008
08-811
BMK
408
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
409
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
410
MÜHENDİS
THS
411
412
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
30.12.1991
91-2585
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
413
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
414
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
415
7
1
08.11.1983
83-259
BMK
416
7
1
19.10.2000
00-1503
BKK
417
8
1
30.12.1993
93-5220
BKK
418
8
1
08.11.1983
83-259
BMK
419
TEKNİSYEN
THS
4
1
28.12.2001
01-3661
BKK
9
1
09.09.1986
86-10998
BKK
421
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
422
10
1
09.09.1986
86-10998
BKK
423
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
424
8
1
18.04.2008
08-811
BMK
420
425
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
426
TEKNİSYEN
THS
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
427
TEKNİSYEN
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
428
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
429
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
430
431
432
52
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
ANADOLU 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
433
436
9
TEKNİSYEN
THS
437
3
13.01.2012
2012/184
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
438
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
16.03.2007
07-650
BMK
440
TEKNİSYEN
THS
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
441
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
442
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
444
445
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
446
KONTROLÖR
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
447
TEKNİSYEN
THS
448
449
TEKNİSYEN
THS
450
451
453
KONTROLÖR
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
9
2
13.01.2012
2012/184
BKK
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
454
9
1
13.01.2012
2012/184
BKK
455
5
1
08.11.1983
83-259
BMK
456
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
457
ŞEF
1
18.02.2011
2011-288
BKK
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
30.12.1991
91-2585
BKK
459
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
460
9
1
19.10.2000
00-1503
BKK
9
2
13.01.2012
2012/184
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
458
GİH
8
4
461
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
465
ŞEF
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
466
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
467
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
468
EKONOMİST
THS
463
464
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
469
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
470
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
471
6
1
17.12.1990
90-1332
BKK
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
2
19.10.2000
00-1503
BKK
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
Toplam :
78
472
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
TEKNİSYEN
THS
473
475
53
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
OTOBÜS İŞLETME DAİ.BŞK.
ANADOLU 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
476
3
4
15.05.2014
2014-641
BKK
480
ŞEF
GİH
3
1
24.12.1992
92-3993
BKK
481
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
TEKNİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
485
KONTROLÖR
GİH
1
1
15.03.2012
521
BKK
486
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
490
TEKNİSYEN
THS
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
491
ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
492
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
493
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
15.09.2010
2010/1939
BKK
482
483
484
487
488
489
494
495
4
1
13.03.1997
97-9436
BKK
496
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
497
MÜHENDİS
THS
1
1
24.12.1992
92-3993
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
26
498
499
TEKNİSYEN
THS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
500
501
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B
502
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
503
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
504
DAİRE BAŞKANI
GİH
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
507
KONTROLÖR
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
508
FİZİKÇİ
THS
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
509
EKONOMİST
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
8
505
506
54
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B
MÜŞTERİ HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
510
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
511
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
512
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
513
İSTATİSTİKÇİ
THS
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
514
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
515
MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
516
3
1
13.03.2009
09-185
BKK
517
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
518
9
1
05.01.1989
89-13671
BKK
519
MATEMATİKÇİ
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
520
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
521
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
522
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
523
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
524
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
525
MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
526
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.04.2008
08-811
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
Toplam :
19
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
527
528
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ. B.
ELEKTRONİKKART YÖNETİM MÜD.
529
530
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
531
MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
532
MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
535
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
536
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
6
1
15.09.2010
2010/1939
BKK
533
534
537
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
GİH
538
539
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
540
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
541
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
542
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
543
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
544
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
545
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
546
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
55
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
ADEDİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
Onay Merci
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B.
ELEKTRONİKKART YÖNETİM MÜD.
547
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
548
4
1
30.12.1999
99-13884
BKK
549
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
550
BMK
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
552
4
1
07.12.1995
95-7524
BKK
553
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
551
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
554
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
555
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
556
557
TEKNİSYEN
THS
4
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
558
TAHSİLDAR
GİH
7
1
13.03.2009
09-185
BKK
559
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
560
TEKNİSYEN
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
561
TEKNİSYEN
THS
562
3
1
12.09.2013
2013-1786
BKK
7
1
13.03.1997
97-9436
BKK
563
VEZNEDAR
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
564
ŞEF
GİH
3
2
13.03.1997
97-9436
BKK
566
ŞEF
GİH
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
567
568
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
569
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
570
MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
571
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
572
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
573
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
574
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
575
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
576
6
1
17.12.1990
90-1332
BKK
577
9
1
14.03.2013
2013-642
BKK
578
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
579
7
1
08.11.1983
83-259
BMK
580
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
581
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
15.03.2012
2012-521
BKK
582
MÜHENDİS
EKONOMİST
THS
THS
1
1
Toplam :
54
583
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
584
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
56
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
ADEDİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
Onay Merci
MÜŞTERİ HİZM.VE KUR.İLT. DAİ.B
KURUMSAL İLETİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ
585
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
586
ŞEF
GİH
3
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
587
EKONOMİST
THS
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
588
589
590
MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
591
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
592
593
EKONOMİST
THS
1
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
594
EKONOMİST
THS
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
595
4
1
13.03.2009
09-185
BKK
596
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
597
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
598
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
599
7
1
30.12.1994
94-6433
BKK
600
10
1
09.09.1986
86-10998
BKK
7
1
14.03.2013
2013-642
BKK
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
601
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
602
603
11
2
13.01.2012
2012/184
BKK
605
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
606
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
18.04.2008
08-811
BMK
607
10
1
Toplam :
25
608
6
1
15.05.2014
2014-641
BKK
609
5
2
15.05.2014
2014-641
BKK
611
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
612
6
1
15.05.2014
2014-641
BKK
613
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
615
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
616
2
1
15.05.2014
2014-641
BKK
617
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
618
6
1
15.05.2014
2014-641
BKK
619
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
620
FİZİKÇİ
THS
1
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
621
MÜHENDİS
THS
1
1
18.02.2011
2011/288
BKK
622
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
623
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
624
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
57
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
ADEDİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
Onay Merci
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
625
RESSAM
THS
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
626
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
Toplam :
19
627
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
628
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
PROJE VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
629
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
630
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
631
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
632
MÜHENDİS
THS
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
633
MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
634
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
635
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
636
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
BKK
637
3
1
15.05.2014
2014-641
638
ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
639
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
640
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
641
MÜHENDİS
THS
1
1
18.02.2011
2011-288
BKK
642
MÜHENDİS
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
643
TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
MÜHENDİS
THS
5
1
09.09.1986
86-10998
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
647
MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
648
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
649
TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
650
TEKNİKER
THS
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
651
TEKNİSYEN
THS
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
652
MİMAR
THS
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
653
MİMAR
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
655
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
656
MİMAR
THS
644
645
646
654
5
1
13.03.1997
97-9436
BKK
657
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
658
3
1
12.09.2012
2012-1794
BKK
659
5
2
16.03.2007
07-650
BMK
661
MÜHENDİS
THS
5
1
12.09.2012
2012-1794
BKK
662
MÜHENDİS
THS
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
663
MİMAR
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
37
58
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
EMLAK VE KAMULAŞTIRMA MÜD.
664
665
666
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
ŞEF
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
668
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
669
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
670
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
671
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
672
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
673
ŞEHİR PLANCISI
THS
7
1
13.01.2012
2012/184
BKK
674
RESSAM
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
4
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
667
675
676
TEKNİSYEN
THS
677
678
TEKNİK RESSAM
THS
679
680
681
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
682
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
683
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
7
1
18.04.2008
07-650
BMK
Toplam :
21
685
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
686
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
684
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
BAK.ONR.VE TES.MÜDÜRLÜĞÜ
687
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
688
MÜHENDİS
THS
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
689
EKONOMİST
THS
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
690
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
693
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
694
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
18.02.2011
2011/288
BKK
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
691
692
695
MÜHENDİS
THS
TEKNİSYEN
THS
TEKNİSYEN
THS
696
697
698
699
700
59
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
YAPI TESİSLERİ DAİ.BŞK.
BAK.ONR.VE TES.MÜDÜRLÜĞÜ
701
TEKNİSYEN
THS
8
6
TEKNİKER
THS
3
702
703
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
18.04.2008
08-811
BMK
704
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
705
TEKNİKER
THS
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
2
1
12.09.2012
2012-1794
BKK
ŞEF
GİH
5
1
09.09.1986
86-10998
BKK
708
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
709
9
1
13.03.1997
97-9436
BKK
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
706
707
710
TEKNİSYEN
THS
711
TEKNİSYEN
THS
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
712
TEKNİSYEN
THS
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
713
TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
714
MİMAR
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
715
MİMAR
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
716
TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
717
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
718
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
719
MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
720
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
721
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
722
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
723
MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
724
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
725
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
726
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
727
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
728
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
729
730
TEKNİKER
THS
731
732
TEKNİSYEN
THS
733
MÜHENDİS
THS
734
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
10
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
2
1
30.12.1991
91-2585
BKK
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
Toplam :
50
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
735
DAİRE BAŞKANI
GİH
736
737
738
60
MÜHENDİS
THS
1
1
15.10.2009
2009/1941
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
739
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
740
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
741
1
3
16.03.2007
07-650
BMK
744
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
745
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
746
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
747
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
748
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
749
8
1
07.12.1995
95-7524
BKK
6
2
16.03.2007
07-650
BMK
752
750
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
753
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
754
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
16.03.2007
07-650
BMK
755
MALİ HİZM. UZMAN YARD.
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
GİH
4
1
Toplam :
21
756
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
757
3
3
15.05.2014
2014-641
BKK
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
BÜTÇE MÜDÜRLÜĞÜ
760
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
761
MUHASEBECİ
GİH
1
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
762
MÜHENDİS
THS
2
1
24.12.1992
92-3993
BKK
763
EKONOMİST
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
764
MUHASEBECİ
GİH
7
1
16.09.2011
2011/2032
BKK
765
1
3
13.01.2012
2012/184
BKK
768
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
769
7
1
16.09.2011
2011/2032
BKK
5
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
771
770
MUHASEBECİ
GİH
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
772
TEKNİKER
THS
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
774
EKONOMİST
THS
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
775
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.02.2011
2011/288
BKK
776
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
777
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
778
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
25
773
779
780
TEKNİSYEN
THS
61
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
MUHASEBE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ
781
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
783
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
784
MUHASEBECİ
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
785
EKONOMİST
THS
3
1
15.03.2012
2012-521
BKK
786
MUHASEBECİ
GİH
1
1
15.03.2012
521
BKK
787
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
788
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
789
6
2
16.03.2007
07-650
BMK
791
8
1
09.09.1986
86-10998
BKK
792
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
4
1
07.12.1995
95-7524
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
795
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
796
4
1
13.03.1997
97-9436
BKK
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
5
1
07.12.1995
95-7524
BKK
799
5
1
30.12.1999
99-13884
BKK
800
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
793
794
MUHASEBECİ
GİH
797
798
VEZNEDAR
GİH
801
4
1
13.03.1997
97-9436
BKK
802
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
803
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
804
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
805
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
806
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
807
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
13.03.1997
97-9436
BKK
808
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
809
810
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
811
MUHASEBECİ
GİH
1
2
15.03.2012
521
BKK
813
EKONOMİST
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
814
MUHASEBECİ
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
815
MUHASEBECİ
GİH
1
1
15.03.2012
521
BKK
816
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
5
1
08.11.1983
83-259
BMK
817
818
EKONOMİST
THS
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
819
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
16.09.2011
2011/2032
BKK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
822
7
1
16.09.2011
2011/2032
BKK
823
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
824
5
1
18.04.2008
08/811
BKK
820
821
62
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
MUHASEBE FİNANSMAN MÜDÜRLÜĞÜ
825
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
826
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
827
6
1
07.12.1995
95-7524
BKK
828
9
1
09.09.1986
86-10998
BKK
829
MUHASEBECİ
GİH
1
1
14.06.2012
2012-1289
BKK
830
MUHASEBECİ
GİH
7
1
16.09.2011
2011/2032
BKK
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
831
832
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
833
ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
834
MUHASEBECİ
GİH
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
835
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
836
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
837
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
838
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
14.03.2013
2013-642
BKK
839
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
840
841
8
1
14.03.2013
2013-642
BKK
842
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
843
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
844
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
TEKNİSYEN
GİH
3
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
845
THS
4
1
28.12.2001
01-3661
BKK
846
4
1
30.12.1999
99-13884
BKK
847
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
848
10
1
30.12.2004
04-8453
BKK
849
4
1
28.12.2001
01-3661
BKK
850
4
1
07.12.1995
95-7524
BKK
851
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
852
5
2
16.03.2007
07-650
BMK
854
5
1
30.12.1993
93-5220
BKK
855
5
2
19.10.2000
00-1503
BKK
857
5
1
07.12.1995
95-7524
BKK
858
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
859
6
1
24.12.1993
92-3993
BKK
860
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
861
7
1
05.01.1989
89-13671
BKK
862
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
863
5
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
864
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
865
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
85
63
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
MALİ HİZMETLER DAİ.BŞK.
İÇ KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ
866
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
867
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
868
3
1
13.03.2009
09-185
BKK
869
MUHASEBECİ
GİH
1
1
15.03.2012
521
BKK
870
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
871
ŞEF
GİH
3
1
30.12.2004
94-6433
BKK
872
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
10
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1
1
15.03.2012
521
BKK
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
Toplam :
14
873
874
MUHASEBECİ
GİH
875
876
ŞEF
GİH
877
878
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
879
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
880
7
2
15.05.2014
2014-641
BKK
882
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
883
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
884
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
885
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
886
ARAŞTIRMACI
GİH
1
1
01.01.2011
926/32
BKK
887
MÜHENDİS
THS
1
1
24.12.1992
92-3993
BKK
888
MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
889
MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
890
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
891
892
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
893
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
894
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
895
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
896
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
897
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
898
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
899
MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
900
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
30.12.2004
04-8453
BKK
902
A.P.K. UZMANI
GİH
1
1
30.12.1991
91-2585
BKK
903
MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012/2398
BKK
901
64
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
904
ÇÖZÜMLEYİCİ
THS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
905
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
906
ŞEF
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
907
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
28
908
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
909
3
4
15.05.2014
2014-641
BKK
913
1
1
14.03.2013
13/642
BKK
01-3661
BKK
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
MEMUR PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
914
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
28.12.2001
915
MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
916
ŞEF
GİH
3
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
917
KONTROLÖR
GİH
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
918
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
919
MÜHENDİS
THS
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
920
UZMAN
GİH
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.02.2011
2011/288
BKK
923
5
1
05.01.1989
89-13671
BKK
924
5
1
24.12.1992
92-3993
BKK
925
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
921
922
926
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
927
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
928
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
929
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
14.03.2013
2013-642
BKK
930
931
VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
933
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
934
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
932
935
936
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
18.02.2011
2011/288
BKK
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
937
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
938
TEKNİSYEN
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
939
ŞEF
GİH
3
2
30.12.1999
99-13884
BKK
941
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
942
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
943
4
2
18.02.2011
2011/288
BKK
945
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
65
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
MEMUR PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
946
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
947
TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
12.09.2013
2013/1786
BKK
3
1
Toplam :
40
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
İŞÇİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
950
948
KONTROLÖR
GİH
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
951
ÇÖZÜMLEYİCİ
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
952
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
953
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
954
MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
955
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
956
MUHASEBECİ
GİH
1
1
14.06.2012
2012-1289
BKK
957
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
19.10.2000
00-1503
BKK
958
ŞEF
GİH
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
959
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
960
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
961
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
962
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
963
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
964
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
965
KONTROLÖR
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
966
ŞEF
GİH
3
1
24.12.1992
92-3993
BKK
967
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
968
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
969
EKONOMİST
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
970
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
971
6
1
30.12.2004
04-8453
BKK
972
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
973
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
BMK
974
MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
975
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
976
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
977
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
978
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
979
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
980
981
7
1
28.12.2001
01-3661
BKK
982
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
983
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
66
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
IŞÇI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
984
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
985
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
986
8
1
30.12.1993
93-5220
BKK
987
5
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
988
989
TEKNİSYEN
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
Toplam :
42
THS
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
YAZI İŞL. VE KARARLAR MÜD.
990
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
992
1
1
14.03.2013
13/642
BKK
BKK
993
ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
994
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
995
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.04.2008
08-811
BMK
996
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
997
9
1
14.03.2013
2013-642
BKK
998
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
30.12.2004
04-8453
BKK
999
KÜTÜPHANECİ
THS
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
1000 KÜTÜPHANECİ
THS
7
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1001 TEKNİKER
THS
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1002 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
13.03.2009
09-185
BKK
9
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1003
1004 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
1005 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1006 TEKNİSYEN
THS
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
Toplam :
17
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
EGİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1007
1008
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1010 KONTROLÖR
GİH
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1011 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1012 TEKNİKER
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1013 MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
1014 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1015 ÖĞRETMEN
EÖH
1
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1016 ÖĞRETMEN
EÖH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1017 MÜHENDİS
THS
6
1
13.03.2009
09-185
BKK
67
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
1018 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
1019
8
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1
2
12.09.2012
2012-1794
BKK
1021 MEMUR
GİH
7
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1022 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1023 İSTATİSTİKÇİ
THS
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
1024 TEKNİKER
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1025 TEKNİKER
THS
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1026 MÜHENDİS
THS
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1027 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
6
2
16.03.2007
07-650
BMK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
18.02.2011
2011-288
BKK
1028
1030
1031 TEKNİSYEN
THS
1032 TEKNİSYEN
THS
4
1
Toplam :
26
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1035
4
3
15.05.2014
2014-641
BKK
1038
6
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1040
5
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1042
5
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1044
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1045
5
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1047
5
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1048
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜD.
1033 TABİP
1049 PSİKOLOG
SHS
SHS
1050
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1051 TABİP
SHS
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1052 MÜHENDİS
THS
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1053
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1054
7
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1055 TABİP
SHS
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1056 PSİKOLOG
SHS
5
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1
3
31.12.2003
03-6841
BKK
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1057
1060 TABİP
SHS
1061
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1062 PSİKOLOG
SHS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1063 TABİP
SHS
5
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1064 PSİKOLOG
SHS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1065
68
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
İNS. KAY. VE EĞT. DAİ. BŞK.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MÜDÜRL
1066 HEMŞİRE
1
1
15.03.2012
521
BKK
1067
SHS
7
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1068
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1069
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
6
1
14.03.2013
2013-642
BKK
7
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1070
1071 TEKNİSYEN
THS
1072 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1073 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
14.03.2013
2013-642-
BKK
9
1
24.12.1992
92-3993
BKK
6
1
17.05.2012
2012/1039
BKK
1074
1075 PSİKOLOG
SHS
1076 DİYETİSYEN
SHS
6
1
12.09.2012
2012-1794
BKK
1077 MÜHENDİS
THS
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1078 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012/2398
BKK
1079 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1080 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1081 MÜHENDİS
THS
5
1
09.09.1986
86-10998
BKK
1082 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
50
BKK
SATINALMA DAİ.BŞK.
1083
3
1
15.05.2014
2014-641
1084 DAİRE BAŞKANI
GİH
1
1
15.10.2009
2009/1941
BKK
1085 TEKNİSYEN
THS
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1086 MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
Toplam :
4
SATINALMA DAİ.BŞK.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
1087
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1088
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1090 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1091 KONTROLÖR
GİH
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
1092 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1093 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
1094 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1095 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1096 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1097 ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1098
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1099
6
2
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
1101 EKONOMİST
THS
69
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
SATINALMA DAİ.BŞK.
SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
1102 ŞEF
GİH
3
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1103 ŞEF
GİH
3
1
13.01.2012
2012-184
BKK
1104 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1105
1106
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
1107
8
1
09.09.1986
86-10998
BKK
1108
6
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1109
9
1
09.09.1986
86-10998
BKK
1110 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1111 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
30.12.2002
02-5278
BKK
Toplam :
25
SATINALMA DAİ.BŞK.
İHALE İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1112
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1113
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
BKK
1115
1
1
13.03.1997
97-9436
1116 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1117 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
2
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
08.11.1983
83-259
BMK
1
1
15.03.2012
521
BKK
1121
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
1122
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1119
1120 MUHASEBECİ
GİH
1123 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1124 ŞEF
GİH
3
1
13.01.2012
2012-184
BKK
1125 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
16.03.2007
07-650
BMK
1127
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1128
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1129
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
8
1
30.12.1991
91-2585
BKK
1130 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
1131
1132 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1133 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
22
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
1134
7
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1136
4
3
15.05.2014
2014-641
BKK
1139
2
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1141
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1143
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
70
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
1144 MÜHENDİS
THS
1145
1
1
30.12.2002
02-5278
7
2
12.09.2013
2013/1786
BKK
BKK
BMK
1147 MÜHENDİS
THS
3
1
16.03.2007
07-650
1148 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1149
1150 TEKNİSYEN
THS
1151
1152 UZMAN
GİH
1153
1154
4
1
18.02.2011
2011/288
BKK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
24.12.1992
92-3993
BKK
9
1
08.11.1983
83-259
BMK
1155 MÜHENDİS
THS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1156 TEKNİSYEN
THS
3
1
13.01.2012
2012-184
BKK
1157 ETÜD PLAN PROJE DAİRESİ BAŞK.
GİH
1
1
15.10.2000
09-1941
BKK
1158
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1159
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1161 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1162 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1163 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
17.12.1990
90-1332
BKK
1164 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1165 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
8
1
18.02.2011
2011-288
BKK
1166
1167 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1168 MÜHENDİS
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1169 TEKNİSYEN
THS
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1170 MÜHENDİS
THS
5
1
05.01.1989
89-13671
BKK
1171 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08/811
BKK
1172 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1173 TEKNİSYEN
THS
3
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1174 TEKNİKER
THS
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
1175 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1176 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1177 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1178
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1179
7
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1180
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1181
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
1182 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
10
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1186
6
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1187
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
1188
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
1183
1184
1185 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
71
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo
ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
1189
6
1
16.03.2007
07-650
1190
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1191
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1192
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
1193
5
2
12.12.2003
2013-2402
BKK
7
1
12.09.2012
12-1794
BKK
4
1
31.12.2003
03-6841
BKK
Toplam :
63
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1195 MÜHENDİS
THS
1196
BMK
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
ARAÇ BAKIM PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
1197
1198
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1199 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1200 MÜHENDİS
THS
1
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1201 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1202 MÜHENDİS
THS
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1203 MÜHENDİS
THS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1204 MÜHENDİS
THS
2
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1205 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1206 MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
5
1
09.09.1986
86-10998
BKK
1207
1208 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1209 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
Toplam :
13
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
TOPKAPI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1210
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1211
MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1212
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1213
MÜHENDİS
THS
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1214
MÜHENDİS
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1215
TEKNİSYEN
THS
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1216
5
1
09.09.1986
86-10998
BKK
1217
6
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1218
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1219
KONTROLÖR
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1220
MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
72
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
TOPKAPI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1221 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
1222
1223 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1224
6
1
07.12.1995
95-7524
BKK
1225
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1226
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
17
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
AYAZAĞA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1227
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1228 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1229 MÜHENDİS
THS
1
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1230 MÜHENDİS
THS
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1231 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1232 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1233 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1234 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
1235 MÜHENDİS
THS
6
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1236 MÜHENDİS
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
BMK
1237
5
1
16.03.2007
07-650
1238 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1239 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
13.03.1997
97-9436
BKK
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
Toplam :
15
1240
1241 TEKNİSYEN
THS
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
IKITELLI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1242 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1243 ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1244 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1245 MÜHENDİS
THS
1
1
13.01.2012
2012-184
BKK
1246 MÜHENDİS
THS
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1247
2
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1248 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1249 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1250 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1251
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1252 MÜHENDİS
THS
5
1
05.11.1987
87-12301
BKK
1253 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
73
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
İKİTELLİ GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1254
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1255
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
14
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
EDİRNEKAPI GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1256
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1257 MÜHENDİS
THS
1
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1258 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1259 MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1260 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1261 ŞEF
GİH
3
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1262 MÜHENDİS
THS
6
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1263 MÜHENDİS
THS
5
1
05.01.1989
89-13671
BKK
1264
9
1
14.03.2013
2013-642
BKK
1265 TEKNİSYEN
THS
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1266 TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1267 MÜHENDİS
THS
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1268 TEKNİSYEN
THS
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1269 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1270
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
1271 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
14.03.2013
2013-642
BKK
1272 TEKNİKER
THS
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1273 MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
Toplam :
18
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
ANADOLU GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1274 MÜHENDİS
THS
1275
5
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1277 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1278 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1279 MATEMATİKÇİ
THS
1
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1280 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1281 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1282 MÜHENDİS
THS
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
3
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
1283
1284
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1285 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1286 TEKNİSYEN
THS
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1287 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
74
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
ANADOLU GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1288 TEKNİSYEN
THS
1289
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1290 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
1291 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.04.2008
08-811
BMK
7
1
08.11.1983
83-259
BMK
1292
1293 MÜHENDİS
THS
6
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1294 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1295 MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
1296 MÜHENDİS
THS
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1297 MÜHENDİS
THS
7
2
12.09.2013
2013/1786
BKK
1299
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
1300
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
1301
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1302
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
1303 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1304 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1305 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.2009
09-185
BKK
1306 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1307 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1308 TEKNİSYEN
THS
BKK
5
1
15.09.2010
2010-1939
1309
9
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1310
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
1311
5
1
18.04.2008
08-811
BMK
1312
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
15.03.2012
521
BKK
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1316
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1317
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
44
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1313 MUHASEBECİ
GİH
1314
1315 MÜHENDİS
THS
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
HASANPASA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1318
1320
1
1
30.12.1991
94-6433
BKK
1321 MÜHENDİS
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1322 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1991
91-2585
BKK
1323 ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1324 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1325 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
30.12.2004
04-8453
BKK
5
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1326
1327 MÜHENDİS
THS
75
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
HASANPASA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1328 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
2
18.04.2008
08-811
BMK
1330 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1331 MÜHENDİS
THS
6
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1332 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
6
1
18.04.2008
08-811
BMK
1333
1334 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1335 TEKNİKER
THS
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1336 TEKNİKER
THS
1337
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
8
1
08.11.1983
83-259
BMK
1338 TEKNİSYEN
THS
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1339 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1340 TEKNİSYEN
THS
3
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1341 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
24
ARAÇ BAKIM ONR.DAİ.BŞK.
ŞAHİNKAYA GARAJ MÜDÜRLÜĞÜ
1342
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1343 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1344 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1
1
30.12.2004
04-8453
BKK
07-650
BMK
1345
1346 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
1347 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1348 MÜHENDİS
THS
6
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
2
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
Toplam :
12
4
4
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
30.12.1994
94-6433
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1362
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1363
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
1364
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
Toplam :
11
1349
1350 MÜHENDİS
THS
1351
1352 TEKNİSYEN
THS
1353
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.
1354
1358
1359 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1360
1361 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
76
GİH
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜGÜ
1365
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1366 MÜHENDİS
THS
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1367 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1368 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1369 MÜHENDİS
THS
6
1
09.09.1986
86-10998
BKK
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
7
1
30.12.2002
02-5278
BKK
9
1
18.02.2011
2011/288
BKK
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1370
1371 MÜHENDİS
THS
1372
1373 TEKNİKER
THS
1374
1375
1376 TEKNİSYEN
THS
1377
8
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1378 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1379 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1380 MÜHENDİS
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1381 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1382 MÜHENDİS
THS
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1383 MÜHENDİS
THS
6
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1384 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1385 TEKNİSYEN
THS
6
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1386
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1387
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1388
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1389
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
1390
8
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
26
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.
STOK VE KALİTE KONTROL MÜD.
1391
TEKNİKER
THS
6
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1392
ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1393
ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1394
1395
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
30.12.2002
02-5278
BKK
1397
MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1399
MÜHENDİS
THS
6
1
13.03.2009
09-185
BKK
1400
TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
1398
1401
7
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1402
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1403
TEKNİKER
THS
77
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.
STOK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜ
1404
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1405
10
1
08.11.1983
83-259
BMK
1406 TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1407 ŞEF
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1408 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1409 TEKNİKER
THS
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1410 TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
1411 TEKNİSYEN
THS
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1412
1413 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1414 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
2
18.04.2008
08-811
BMK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
10
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
27
1416
1417
ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.
ENERJİ VE ÇEVRE YÖNETİM MÜD.
1418
1
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1419 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1420 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1421
6
1
17.12.1990
90-1332
BKK
1422 MÜHENDİS
THS
7
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1423 MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1424 MÜHENDİS
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1425 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1426 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1427 MÜHENDİS
THS
1
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1428 ŞEF
GİH
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1429
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1430
5
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1431
3
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1432
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1433 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.07.2008
08-811
BMK
1434 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1435 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1436 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
Toplam :
19
ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK.
1437
5
3
15.05.2014
2014-641
BKK
1440
2
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1442
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
78
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK.
1443 MÜHENDİS
1
1
30.12.2004
1444
1
1
1445
3
1
1446 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
THS
GİH
3
1
Toplam :
10
04-8453
BKK
16.03.2007
07-650
BMK
28.12.2001
2001-3661
BKK
16.03.2007
07-650
BMK
ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK.
FİLO YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
1447
2
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1448 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1449 TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1450 MÜHENDİS
THS
5
1
13.03.2009
09-185
BKK
1451 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1452 MÜHENDİS
THS
1
1
17.12.1990
90-1332
BKK
1453 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
Toplam :
7
2
3
1
3
6
3
3
6
7
3
7
3
3
6
7
1
6
4
7
6
1
3
8
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15.05.2014
16.03.2007
13.01.2012
13.01.2012
17.05.2012
16.03.2007
13.01.2012
12.12.2013
15.09.2010
18.02.2011
15.09.2010
18.04.2008
16.03.2007
12.09.2013
13.01.2012
13.03.1997
16.11.2012
12.12.2013
30.12.2004
16.03.2007
12.05.2011
30.12.2004
18.02.2011
15.09.2010
2014-641
07-650
2012-184
2012/184
2012-1039
07-650
2012/184
2013-2402
2010-1940
2011/288
2010-1940
08-811
07-650
2013/1786
2012/184
97-9436
2012/2398
2013-2402
04-8453
07-650
2011/1130
04-8453
2011-288
2010-1939
BKK
BMK
BKK
BKK
BKK
BMK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BMK
BMK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BKK
BMK
BKK
BKK
BKK
BKK
Toplam :
24
ULAŞIM PLANLAMA DAİ.BŞK.
İŞLETME PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
MİMAR
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
ÇÖZÜMLEYİCİ
MÜHENDİS
MÜHENDİS
MÜHENDİS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
MÜHENDİS
ŞEHİR PLANCISI
MÜHENDİS
MÜHENDİS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
THS
GİH
GİH
THS
THS
THS
THS
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
MUHASEBECİ
TEKNİSYEN
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
THS
GİH
79
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
DERECESİ ADEDİ
Onay Merci
ULAŞIM DAİ. BŞK.
1478
1
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1479
6
3
15.05.2014
2014-641
BKK
1482
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1483
3
4
15.05.2014
2014-641
BKK
1487 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1488 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1489 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1490 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
Toplam :
13
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
ULAŞIM DAİ. BŞK.
ÖZEL ULAŞIM MÜDÜRLÜĞÜ
1491
1492 EKONOMİST
THS
1
1
15.03.2012
2012-521
BKK
1493 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1494 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1497
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
1498
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
3
3
18.04.2008
08-811
BMK
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1495
1496 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
1499 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
GİH
1500
1501 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
1504
1505 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
14.03.2013
2013-642
BKK
1506 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1507 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1508
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1509
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
8
1
08.11.1983
83-259
BMK
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
8
1
30.12.2002
02-5278
BKK
Toplam :
23
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1
1
17.12.1990
90-1332
BKK
1510 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
1511
1512 MÜHENDİS
THS
1513
ULAŞIM DAİ. BŞK.
RAYLI ULASIM YAPIM VE İŞLT.MÜD
1514
1515
1516 MÜHENDİS
1517
80
THS
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
ULAŞIM DAİ. BŞK.
RAYLI ULASIM YAPIM VE İŞLT.MÜD
1518 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.2009
1519 TEKNİKER
THS
1
1
1520 MÜHENDİS
THS
1
1
9
1
1523
1524
1525
1521
1522 MÜHENDİS
THS
1526
09-185
BKK
18.04.2008
08-811
BMK
13.03.1997
97-9436
BKK
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1
28.12.2001
01-3661
BKK
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
10
1
30.12.2004
04-8453
BKK
6
1
08.11.1983
83-259
BMK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1527 TEKNİSYEN
THS
3
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1528 TEKNİSYEN
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1529 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1530
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1531
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1532
4
1
18.04.2008
08-811
BMK
1533
1
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1534 MÜHENDİS
THS
5
2
16.03.2007
07-650
BMK
1536 MÜHENDİS
THS
5
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1537 TEKNİKER
THS
7
2
12.09.2013
2013/1786
BKK
Toplam :
25
1539
7
3
15.05.2014
2014-641
BKK
1542
4
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1544
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1545
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1546
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
BILGI ISLEM DAI. BSK.
1547 DAİRE BAŞKANI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1548 ŞEF
GİH
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1549 MÜHENDİS
THS
1
1
24.12.1992
92-3993
BKK
1550 MÜHENDİS
THS
1
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1551 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
Toplam :
13
1
1
07.12.1995
95-7524
BKK
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
BİLGİ İŞLEM DAİ. BSK.
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MÜD.
1552
1553 MÜHENDİS
1554
THS
81
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
BILGI ISLEM DAI. BSK.
AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ MÜDÜR
1555 MÜHENDİS
THS
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1556 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1557 MÜHENDİS
THS
2
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1558
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
1559 MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1560 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1561 MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1562
1563 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1564 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012/2398
BKK
1565 TEKNİKER
THS
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1566 MÜHENDİS
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1567 MÜHENDİS
THS
16.09.2010
2010-1940
BKK
7
1
Toplam :
16
1568
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1569
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
BILGI ISLEM DAI. BSK.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1570 TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1571 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1572 MÜHENDİS
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1573
8
1
16.03.2007
07-650
BMK
1574 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1575 TEKNİSYEN
THS
6
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1576
1577
9
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1578 TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1579 TEKNİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1580 TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
1581 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
8
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1582 TEKNİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1583 TEKNİSYEN
THS
9
1
16.03.2007
07-650
BMK
1584 TEKNİKER
THS
5
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1585 TEKNİSYEN
THS
9
2
16.03.2007
07-650
BMK
1587 TEKNİSYEN
THS
7
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1588
1589 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1590 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1591 TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
82
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
BİLGİ İSLEM DAI. BSK.
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
1592
7
1
12.12.2013
2013-2402
BKK
1593 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1594 GRAFİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1595 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1596
1597 TEKNİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1598 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1599
4
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1600
5
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1601
5
1
31.12.2003
03-6841
BKK
16.03.2007
07-650
BMK
15.05.2014
2014-641
BKK
1602 TEKNİKER
THS
5
1
Toplam :
35
3
1
BİLGI İSLEM DAI. BSK.
ELEKTRONİK SİSTEMLER MÜDÜRLÜĞÜ
1603
1604
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1605
4
1
16.03.2007
07-650
BMK
1606
TEKNİSYEN
THS
8
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1607
MÜHENDİS
THS
5
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1608
7
1
12.09.2013
2013-1786
BKK
1609
3
1
13.03.2009
09-185
BKK
7
1
24.12.1992
92-3993
BKK
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1610
1611
MÜHENDİS
THS
1612
MÜHENDİS
THS
1613
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
BKK
1614
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
14.03.2013
2013/642
1615
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1616
TEKNİKER
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1617
MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1618
MÜHENDİS
THS
6
1
17.05.2012
2012-1039
BKK
1619
TEKNİKER
THS
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1620
MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
Toplam :
18
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
1621 DAİRE BAŞKANI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1622 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1623 MÜHENDİS
THS
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1624
83
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
1625 SİVİL SAVUNMA UZMANI
GİH
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1626 SİVİL SAVUNMA UZMANI
GİH
1
2
16.03.2007
07-650
BMK
Toplam :
7
2
1
15.05.2014
2014-641
BKK
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ
1628
1629 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
1630 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1631 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1632 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1633 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
14.03.2013
2013-642
BKK
9
1
Toplam :
6
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ
1634
2
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1635 ŞEF
GİH
3
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1636 TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
1637 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
30.12.1994
94-6433
BKK
1638 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1639 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1640
1641 ŞEF
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1642 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1643 TEKNİSYEN
THS
7
1
13.01.2012
2012-184
BKK
8
1
18.02.2011
2011/288
BKK
08.11.1983
83-259
BMK
1644
1645
7
1
Toplam :
12
1646
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1647
1
1
31.12.2003
03-6841
BKK
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1648 ŞEF
GİH
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1649 EKONOMİST
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1650 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
16.03.2007
07-650
BMK
1651 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1652 VERİ HAZ. VE KONT. İŞL.
GİH
7
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1653 TEKNİKER
THS
1
1
15.03.2012
521
BKK
84
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
İDARİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1654
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1655
7
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1656
3
1
31.12.2003
03-6841
BKK
1657 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1658 TEKNİSYEN
THS
5
1
13.03.2009
09-185
BKK
1659
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1660
8
1
13.03.1997
97-9436
BKK
5
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
Toplam :
16
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1661 TEKNİSYEN
THS
DESTEK HİZMETLERİ DAİ.BŞK.
SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1662
1663 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1664 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1665 MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1666 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
4
1
13.03.2009
09-185
BKK
1667 MÜHENDİS
THS
1
1
18.02.2011
2011-288
BKK
1668 MÜHENDİS
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1669 TEKNİKER
THS
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1670 TEKNİSYEN
THS
3
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1671 VEZNEDAR
GİH
4
1
19.10.2000
00-1503
BKK
1672 TEKNİSYEN
THS
7
1
15.09.2010
2010-1939
BKK
1673 SAĞLIK TEKNİKERİ
SHS
1
1
15.03.2012
521
BKK
1674 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1675 MÜHENDİS
THS
7
1
14.06.2013
2013-1344
BKK
1676 ŞEF
GİH
3
1
13.03.1997
97-9436
BKK
8
2
18.02.2011
2011/288
BKK
1677
1679 TEKNİKER
THS
1
1
13.01.2012
2012/184
BKK
1680 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
1
1
15.03.2012
521
BKK
Toplam :
21
1683
5
4
15.05.2014
2014-641
BKK
1687
3
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1689
2
2
15.05.2014
2014-641
BKK
1681
1682 VETERİNER HEKİM
SHS
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
1691
1
1
16.03.2007
07/650
BKK
1692 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1993
93-5220
BKK
1693 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
16.03.2007
07-650
BMK
85
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
1694 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1695 A.P.K. UZMANI
THS
1
1
28.12.2001
01-3661
BKK
1696 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
15.09.2010
2010-1939
BKK
2014-641
BKK
9
1
Toplam :
14
3
1
15.05.2014
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
METROBÜS SABİT TESİSLER MÜD.
1697
1698
1
1
18.04.2008
08-811
BMK
1699 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
1700 MÜHENDİS
THS
3
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1701 MÜHENDİS
THS
6
1
30.12.1991
91-2585
BKK
1702 MÜHENDİS
THS
2
1
18.02.2011
2011/288
BKK
1703 TEKNİSYEN
THS
3
1
30.12.2004
04-8453
BKK
Toplam :
7
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
METROBÜS İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
1704
3
1
15.05.2014
2014-641
BKK
1705 ŞUBE MÜDÜRÜ
GİH
1
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1706 KONTROLÖR
GİH
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
1707 MÜHENDİS
THS
6
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
7
1
13.03.1997
97-9436
BKK
1
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
2
18.02.2011
2011/288
BKK
1708
1709 TEKNİKER
THS
1710
1712
5
1
30.12.2004
04-8453
BKK
1713 TEKNİSYEN
THS
3
1
18.02.2011
2011-288
BKK
1714 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
5
2
18.02.2011
2011/288
BKK
1715
1717 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
GİH
3
1
18.04.2008
08-811
BMK
1718 MEMUR
GİH
7
1
30.12.1993
93-5220
BKK
5
1
16.03.2007
07-650
BMK
1719
1720 TEKNİSYEN
THS
5
1
18.02.2011
2011-288
BKK
1721 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
Toplam :
18
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
METROBÜS YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
1722 MÜDÜR YARDIMCISI
GİH
1
1
30.12.2002
02-5278
BKK
1723 ŞEF
GİH
3
1
30.12.1999
99-13884
BKK
1724 MÜHENDİS
THS
7
1
12.09.2013
2013/1786
BKK
86
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
HIZLI OTO.-METR.İŞLT.DAİ.BŞK.
METROBÜS YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ
1725 MÜHENDİS
THS
7
1
15.09.2010
2010-1940
BKK
1726 MÜHENDİS
THS
6
1
16.11.2012
2012-2398
BKK
1727 MÜHENDİS
THS
6
1
16.03.2007
07-650
BMK
1728 İSTATİSTİKÇİ
THS
7
1
12.05.2011
2011/1130
BKK
Toplam :
7
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
1 İNCİ DAİ.BŞK.
1729
1
1
Toplam :
1
15.05.2014
2014-641
BKK
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
2 NCİ DAİ.BŞK.
1730
1
1
Toplam :
1
15.05.2014
2014-641
BKK
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
3 ÜNCÜ DAİ.BŞK.
1731
1
1
Toplam :
1
15.05.2014
2014-641
BKK
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
4 ÜNCÜ DAİ.BŞK.
1732
1
1
Toplam :
1
15.05.2014
2014-641
BKK
87
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo
ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
KALİTE VE KUR.GEL.DAİ.BŞK.
1733
1
1
Toplam :
1
15.05.2014
2014-641
BKK
MEVCUT KADRO CETVELİ
SNo
ÜNVANI
SINIFI
DERECESİ
Tastiğe Ait Kararın Tarihi ve Sayısı
ADEDİ
Onay Merci
DONDURULAN KADROLAR
1734
MÜŞTERİLER DAİRESİ BAŞKANI
GİH
1
1
15.10.2009
09-1941
BKK
1735
GAZ DAİRESİ BAŞKANI
GİH
1
1
15.10.2009
09-1941
BKK
Toplam :
2
Toplam Kadro Sayisi: 1735
88
Dolu Kadro Sayısı:
903
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
K2 CETVELİ
BİRİMİ
OTOBÜS İŞLETME DAİRESİ BŞK.
UNVAN KODU
ÜNVANI
DOLU
22580
Şoför/Hat Amiri
22580
Şoför/Hareket Amiri
35
27
62
22580
Şoför/Otobüs Şoförü
1851
4224
6075
22580
Şoför/Binek Oto Şoförü
4
1
5
17840
Operatör/Telefon Operatörü
1
0
1
17840
Operatör/Tels.Telf.Operatörü
3
0
3
25560
Usta/Otomotik Sant.Tekn.
1
0
1
10820
İşçi/İşletme İşçisi
277
10
287
10820
İşçi/Hareket İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
57
5
62
10820
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
1
0
1
10820
İşçi/Berber
0
1
1
2241
4282
6523
11
5
16
10
TOPLAM
ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BŞK.
BOŞ
TOPLAM
14
24
25700
Ustabaşı/Vardiya Amiri
25700
Ustabaşı/Atölye Amir Muavini
4
0
4
25700
Ustabaşı/Postabaşı
3
0
3
25700
Ustabaşı/Ustabaşı
1
0
1
25560
Usta/Oto Tamircisi
142
51
193
25560
Usta/Oto Elektrikçisi
46
19
65
25560
Usta/Bina Elektrikçisi
9
0
9
25560
Usta/Karoseri İşçisi
32
8
40
25560
Usta/Karoserici
19
5
24
25560
Usta/Marangoz
10
1
11
25560
Usta/Oto Boyacısı
11
1
12
25560
Usta/Oto Lastikçisi
6
9
15
25560
Usta/Tesviyeci
2
0
2
25560
Usta/Torna-Tesviyeci
7
8
15
25560
Usta/Torna-Frezeci
2
0
2
25560
Usta/Kalorifer Tesisatçısı
4
2
6
25560
Usta/Kaynakcı
3
1
4
25560
Usta/Radyatörcü
4
3
7
26320
Yağcı/Yağ-Yakıt İkmal İşçisi
15
1
16
22580
Şoför/Binek Oto Şoförü
2
0
2
22580
Şoför/Loderci
0
1
1
17840
Operatör/Telefon Operatörü
10820
İşçi/Kayıt İşçisi
10820
10820
10820
1
0
1
41
5
46
İşçi/Garaj Silicisi
1
2
3
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
5
1
6
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
TOPLAM
36
417
2
125
38
542
89
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
K2 CETVELİ
BİRİMİ
YAPI TESİSLERİ DAİRESİ BŞK.
UNVAN KODU
ÜNVANI
25560
Usta/Duvarcı
1
0
1
25560
Usta/Demirci
6
0
6
25560
Usta/Boyacı
2
0
2
25560
Usta/Kalorifer Tesisatçısı
1
0
1
25560
Usta/Brülorcü
0
1
1
25560
Usta/Pis Su ve Sıhhi Tesisatçısı
1
0
1
25560
Usta/Elektrikçi
3
0
3
25560
Usta/Isı Tes.Vardiya Sor.
0
1
1
22580
Şoför/Binek Oto Şoför
2
0
2
10820
İşçi/Betoncu
1
0
1
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi
1
0
1
10820
İşçi/Hizmet İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
2
0
2
21
2
23
TOPLAM
ULAŞIM DAİRESİ BŞK.
TOPLAM
Ustabaşı/Makine Bakım Amiri
1
0
1
25560
Usta/Mekanik Bakım Ustası
2
0
2
25560
Usta/Bakım Tamir Ustası
2
0
2
25560
Usta/Elektrik Bakım Ustası
0
1
1
25560
Usta/Yol Ustası
2
0
2
25560
Usta/Tamirci-Operatör
7
0
7
25560
Usta/Marangoz
1
0
1
22580
Şoför/Vatman
8
0
8
25560
Usta/Elektrikçi
4
0
4
25560
Usta/Kaynakcı
0
1
1
10820
İşçi/Hareket İşçisi
4
0
4
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
TOPLAM
2
0
2
33
2
35
22580
Şoför/Hat Amiri
2
0
2
22580
Şoför/Hareket Amiri
3
0
3
22580
Şoför/Otobüs Şoförü
775
25
800
25560
Usta/Bina Elektrikçisi
2
0
2
25560
Usta/Oto Boyacısı
2
0
2
25560
Usta/Elektrikçi
1
1
2
25560
Usta/Kaynakcı
5
0
5
25560
Usta/Yol Ustası
1
0
1
10820
İşçi/Yol Bakım İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/İşletme İşçisi
173
1
174
10820
İşçi/Hareket İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
22
0
22
10820
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
2
0
2
990
27
1017
TOPLAM
90
BOŞ
25700
10820
HIZLI OTOBÜS METROBÜS DAİRESİ BŞK.
DOLU
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
K2 CETVELİ
BİRİMİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL
İLETİŞİM DAİRESİ BŞK.
UNVAN KODU
ÜNVANI
10820
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
10820
10820
10820
İşçi/Bilgi Giriş Pers.
25560
Usta/Makinist
10820
İşçi/Ambar İşçisi
10820
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ
BŞK.
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
4
0
4
İşçi/Malzeme Takım İşçisi
31
1
32
4
0
4
1
1
0
1
16
0
16
İşçi/Ambar Tevzi İşçisi
1
0
1
25560
Usta/Hassas Alet Tamircisi
3
2
5
25700
Ustabaşı/Postabaşı
1
0
1
25700
Ustabaşı/Ustabaşı
0
1
1
25560
Usta/Oto Tamircisi
38
13
51
25560
Usta/Oto Elektrikçisi
8
1
9
25560
Usta/Bina Elektrikçisi
1
0
1
25560
Usta/Tesviyeci
7
1
8
25560
Usta/Torna-Frezeci
1
0
1
25560
Usta/Karoserici
1
0
1
25560
10820
Usta/Rektifiyeci
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
2
11
0
0
2
11
131
19
150
25560
Ustabaşı/Tels.Telf.Tek.Kıs.Amiri
1
0
1
25560
Ustabaşı/Tels.Telf.Tek.Ks.Amir Yrd.
0
1
1
25560
Usta/Telefon Tamircisi
1
0
1
25560
Usta/Telsiz Tamircisi
2
0
2
25560
Usta/Hassas Alet Tamircisi
7
0
7
25560
Usta/Otomotik Sant.Tekn.
1
0
1
17840
Operatör/Telefon Operatörü
1
0
1
10820
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
1
0
1
10820
İşçi/Kayıt İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
2
0
2
TOPLAM
17
1
18
10820
İşçi/Yardımcı Sağlık Pers.
16
3
19
10820
İşçi/Bilgi Giriş Personeli
1
0
1
17
3
20
10820
İşçi/Odacı
2
0
2
10820
İşçi/Vasıfsız İşçi (Engelli)
13
1
14
10820
İşçi/Malzeme Takım İşçisi
1
0
1
10820
İşçi/İşletme İşçisi
1
0
1
17840
Operatör/Telefon Operatörü
3
1
4
TOPLAM
GENEL TOPLAM
TOPLAM
0
TOPLAM
DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BŞK.
BOŞ
1
TOPLAM
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BŞK.
DOLU
20
2
22
3887
4463
8350
91
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE
SATIN ALINACAK TAŞITLARI GÖSTERİR
(T-1) CETVELİ ve MEVCUT TAŞITLAR
LİSTESİ (T-2) CETVELİ
AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
FİNANSMAN PROGRAMI
92
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2015 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR T1-CETVELİ
(T)
CETVELİ
SIRA NO
TAŞITIN CİNSİ
1
SOLO OTOBÜS
ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ
2
KÖRÜKLÜ OTOBÜS
ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ
3
YÜKSEK YOLCU TAŞIMA KAPASİTELİ OTOBÜS
4
DOĞALGAZ YAKITLI OTOBÜS
DİFERANSİYEL ADET KULLANIM YERİ
METROBÜS HATTI
FİNANSMAN KAYNAĞI
ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ
ÖZKAYNAK+DIŞ KREDİ
MEVCUT TAŞITLAR LİSTESİ (T-2)
SIRA NO
TAŞITIN CİNSİ
T1- (*)
BİNEK OTOMOBİL
T2-
BİNEK OTOMOBİL
T3-
STATİON-WAGON
T4-
ARAZİ BİNEK (ENAZ 4. EN ÇOK 8 KİŞİLİK)
1
T5-
MİNİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 15 KİŞİLİK)
3
T6-
KAPTI-KAÇTI (ARAZİ)
T7-
PİCK-UP (KAMYONET. ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)
T8-
PİCK-UP (KAMYONET. ARAZİ HİZMETLERİ İÇİN ŞOFÖR DAHİL 3 VEYA 6 KİŞİLİK)
T9-
PANEL
T10-
MİDİBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN FAZLA 26 KİŞİLİK)
T11-
OTOBÜS (SÜRÜCÜ DAHİL EN AZ 27 KİŞİLİK)
T12-
KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 3.501 KG.
1
T13-
KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 12.000 KG.
8
T14-
KAMYON ŞASİ-KABİN TAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI EN AZ 17.000 KG.
1
T15-
AMBULANS (TIBBİ DONANIMLI)
7
T16-
AMBULANS ARAZİ HİZMETLERİ İÇİN
T17-
PİCK-UP (KAMYONET) CENAZE ARABASI YAPILMAK ÜZERE
T18-
MOTORSİKLET EN AZ 45-250 CC.LİK
T19-
MOTORSİKLET EN AZ 600 CC.LİK
T20-
BİSİKLET
T21-a
GÜVENLİK ÖNLEMLİ BİNEK OTOMOBİL
T21-b
GÜVENLİK ÖNLEMLİ SERVİS TAŞITI
SAYI
7
12
1
3027
9
(*) 237 sayılı Taşıt Kanunu’na ekli (1) sayılı cetvelde yer alan Makamlar için.
93
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
2015 YILI AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
HES.
KODU
AÇIKLAMA
01
PERSONEL GİDERLERİ
I.3 AYLIK
(Ocak. Şubat.
Mart)
II.3 AYLIK
(Nisan. Mayıs.
Haziran)
III.3 AYLIK
(Temmuz.
Ağustos.
Eylül)
IV.3 AYLIK
(Ekim. Kasım.
Aralık)
TOPLAM
81.120.618.00
73.590.156.00
96.666.797.00
97.562.429.00
348.940.000.00
12.848.071
11.137.537
12.469.108
12.545.284
49.000.000
485.149
485.149
514.869
514.833
2.000.000
67.662.903
61.864.000
83.643.910
84.374.187
297.545.000
357.000
01
01
MEMURLAR
01
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
03
İŞÇİLER
01
04
GEÇİCİ PERSONEL
115.375
94.350
29.030
118.245
01
05
DİĞER PERSONEL
9.120
9.120
9.880
9.880
38.000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
02
02
01
MEMURLAR
02
02
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
02
03
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
03
16.782.808
14.480.641
16.623.580
15.718.971
63.606.000
1.680.325
1.385.053
1.508.627
1.603.995
6.178.000
112.783
103.472
105.862
105.883
428.000
14.989.700
12.992.116
15.009.091
14.009.093
57.000.000
232.747.762
221.973.633
226.818.595
232.973.010
914.513.000
4.500.000
3.000.000
3.000.000
3.500.000
14.000.000
109.892.229
108.845.972
107.414.488
108.347.311
434.500.000
205.207
202.707
173.232
199.854
781.000
03
01
ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
02
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
03
03
YOLLUKLAR
03
04
GÖREV GİDERLERİ
4.200.702
4.197.548
4.298.880
5.302.870
18.000.000
03
05
HİZMET ALIMLARI
104.980.063
95.563.563
101.481.355
106.523.019
408.548.000
03
06
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
396.250
596.250
1.171.250
411.250
2.575.000
03
07
MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM VE ONARIM GİDERLERİ
8.098.311
9.042.593
8.904.390
8.213.706
34.259.000
03
08
GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
350.000
400.000
250.000
350.000
1.350.000
03
09
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
125.000
125.000
125.000
125.000
500.000
FAİZ GİDERLERİ
800.000
1.800.000
0
1.400.000
4.000.000
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
800.000
1.800.000
0
1.400.000
4.000.000
04
04
03
CARİ TRANSFERLER
1.761.000
430.000
600.000
400.000
3.191.000
05
01
GÖREV ZARARLARI
1.600.000
200.000
600.000
400.000
2.800.000
05
03
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
0
230.000
0
0
230.000
05
06
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
161.000
0
0
0
161.000
SERMAYE GİDERLERİ
104.942.500
21.517.241
108.747.500
15.542.759
250.750.000
100.000.000
11.739.741
103.000.000
5.440.259
220.180.000
05
06
06
01
MAMUL MAL ALIMLARI
06
03
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI
1.692.500
1.902.500
2.422.500
1.502.500
7.520.000
06
05
GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
2.500.000
5.000.000
2.000.000
5.200.000
14.700.000
06
06
MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
250.000
875.000
325.000
400.000
1.850.000
06
07
GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
500.000
2.000.000
1.000.000
3.000.000
6.500.000
YEDEK ÖDENEKLER
500.000
14.000.000
39.500.000
61.000.000
115.000.000
5.000.000
7.500.000
17.500.000
30.000.000
2.000.000
1.000.000
4.500.000
8.000.000
09
09
01
PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ
09
02
KUR FARKLARINI KARŞILAM ÖDENEĞİ
09
03
YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ
09
06
YEDEK ÖDENEK
TOPLAM BÜTÇE GİDERİ
94
500.000
0
438.654.688
0
4.000.000
6.000.000
10.000.000
7.000.000
27.000.000
33.000.000
67.000.000
347.791.671
488.956.472
424.597.169
1.700.000.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
2015 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI
I.3 AYLIK
(Ocak. Şubat.
Mart)
II.3 AYLIK
(Nisan. Mayıs.
Haziran)
III.3 AYLIK
(Temmuz.
Ağustos. Eylül)
IV.3 AYLIK
(Ekim. Kasım.
Aralık)
TOPLAM
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
723.675.688
757.881.671
750.756.472
788.773.169
3.021.087.000
56.000.000
60.000.000
63.000.000
65.287.000
244.287.000
EKO. KOD AÇIKLAMA
03
03
01
MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ
03
02
MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ
03
03
KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ
03
04
KURUMLAR HASILATI
03
06
KİRA GELİRLERİ
04
04
03
1.700.000
3.400.000
5.000.000
11.000.000
16.000.000
660.000.000
680.000.000
650.000.000
710.000.000
2.700.000.000
5.975.688
12.881.671
25.056.472
13.486.169
57.400.000
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
108.000.000
185.000.000
169.000.000
211.000.000
673.000.000
DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
108.000.000
185.000.000
169.000.000
211.000.000
673.000.000
3.264.000
4.304.000
3.964.000
3.381.000
14.913.000
900.000
906.000
654.000
553.000
3.013.000
DİĞER GELİRLER
05
1.700.000
05
01
FAİZ GELİRLERİ
05
02
KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR
05
03
PARA CEZALARI
1.050.000
1.450.000
1.510.000
05
09
DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER
1.314.000
1.698.000
1.800.000
2.828.000
7.640.000
0
29.500.000
500.000
0
30.000.000
SERMAYE GELİRLERİ
06
06
01
TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ
06
02
TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ
09
250.000
250.000
4.010.000
29.500.000
29.500.000
500.000
500.000
RED VE İADELER(-)
409.000.000
466.010.000
445.010.000
468.980.000
1.789.000.000
409.000.000
466.000.000
445.000.000
468.965.000
1.788.965.000
10.000
10.000
15.000
35.000
425.939.688
510.675.671
479.210.472
534.174.169
1.950.000.000
12.762.000
-42.254.000
9.746.000
-45.254.000
-65.000.000
-47.000
-120.630.000
-64.323.000
-185.000.000
438.654.688
347.791.671
424.597.169
1.700.000.000
09
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ
09
05
DİĞER GELİRLER
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
İÇ BORÇLANMA
DIŞ BORÇLANMA
FİNANSMAN TOPLAMI
488.956.472
95
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
2015 MALİ YILI BÜTÇE TASLAĞI MURAKIP RAPORU
96
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında uygulanmak üzere, 3645 sayılı kanun ve 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Bütçe ile ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
diğer ilgili mevzuat gereğince hazırlanan ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Murakıplığımıza iletilen
2015 yılı Bütçe Taslağı ile izleyen iki yıl Bütçe tahminleri ve kadro teklifi ile Performans Programı hakkındaki kanaat
ve görüşlerimiz aşağıda arz edilmiştir.
BÜTÇENİN GENEL GÖRÜNÜŞÜ
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı bütçe ödenekleri toplamı A cetvelinde gösterildiği üzere
1.700.000.000 ’dir.
Gider bütçesinin finansmanı için 1.950.000.000 gelir tahmin edilmiştir.
Gelir ve gider arasındaki 250.000.000 bütçe fazlasının ise dış borç anapara kredi ödemeleri ve otobüs filosunu
gençleştirmek için alınan otobüslerin geri ödemesinde kullanılması planlanmıştır.
1- BÜTÇE GİDERLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ
CARİ GİDERLER
PERSONEL GİDERLERİ
SOSYAL GÜV. KUR. PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
FAİZ GİDERLERİ
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
BORÇ VERME
2013
GERÇEKLEŞME
2014 BÜTÇE
2015 BÜTÇE
1.140.695.845
1.298.002.000
1.334.250.000
78,49
2,79
341.604.938
386.989.000
348.940.000
20,53
-9,83
64.275.054
74.779.000
63.606.000
3,74
-14,94
692.339.490
822.672.000
914.513.000
53,79
11,16
40.031.280
10.900.000
4.000.000
0,24
-63,30
2.445.083
2.662.000
3.191.000
0,19
19,87
728.892.749
309.343.000
250.750.000
14,75
-18,94
ARTIŞ/AZALIŞ (%)
120.000.000
115.000.000
6,76
-4,17
1.727.345.000
1.700.000.000
100
-1,58
302.129
YEDEK ÖDENEKLER
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
ORAN (%)
1.869.890.723
97
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
CARİ GİDER DAĞILIM
%
PERSONEL GİDERLERİ
SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
20,53
3,74
53,79
FAİZ GİDERLERİ
0,24
CARİ TRANSFERLER
0,19
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 yılı Gider Bütçesi geçen yıla oranla % 1,58 azalarak 1.700.000.000 olmuştur. 2015 yılı bütçesinin %78,49’u Cari Giderlerden, %14,75’i ise Yatırım Harcamalarından oluşmaktadır. Bütçede
öngörülmeyen harcamalar için 115 milyon yedek ödenek ayrılmıştır.
2015 yılı Cari Giderler bir önceki yıla oranla % 2,79 oranında artış göstermiştir. Cari giderleri oluşturan gider kalemlerinden personel ve sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri bir önceki yılın bütçesine göre azalış göstermiştir. Görülen
azalışın sebebi kadrolu işçi personelin emekliye ayrılmasıdır. Faiz giderleri % 63,30 azalmıştır. Bu azalıştaki en büyük
etken geçmiş yıl yatırım kredilerinin büyük bir kısmının bitmesinden kaynaklanmaktadır. Sermaye giderleri bir önceki yıla
göre % 18,94 azalmaktadır. Azalışın sebebi 2013 yılında 1705 otobüs alarak otobüs filosunun neredeyse tamamına yakın
kısmının yenilenmesidir. Mal ve hizmet alımları % 11,16 cari transferler % 19,87 artış göstermiştir.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü; 2013-2017 Stratejik Planında yer alan misyonu ve vizyonu doğrultusunda 2015 yılı
bütçesinde de İstanbullulara kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına devam etmektedir. Bu doğrultuda Sermaye
Giderlerine 250.750.000 ödenek ayırmıştır.
Sermaye Giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
98
•
Otobüs Alımları 200.000.000
•
Menkul, Gayrimenkul, Yapım Bakım Onarım 23.950.000
•
Teknolojik Altyapı Yatırımları 25.500.000
•
Araçlarda Modernizasyon
1.300.000
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
1- BÜTÇE GELİRLERİ
2013
GERÇEKLEŞME
2014 BÜTÇE
2015 BÜTÇE
ORAN (%)
ARTIŞ/AZALIŞ
(%)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
948.193.653
929.039.100
1.232.122.000
63,19
32,62
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
407.538.804
908.000.000
673.000.000
34,51
-25,88
DİĞER GELİRLER
32.455.297
17.095.900
14.878.000
0,76
-12,97
SERMAYE GELİRLERİ
45.567.306
103.600.000
30.000.000
1,54
-71,04
1.433.755.060
1.957.735.000
1.950.000.000
100
-0,40
BÜTÇE GELİRLERİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
* Red ve iadeler düşülmüştür.
2015 Yılı Bütçe Gelir tahmini 1.950.000.000 ’dir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri; yolculuk gelirleri, komisyon, hizmet
bedeli, kira, reklam gelirleri, mal ve hizmet satış gelirlerinden oluşmaktadır. Teşebbüs mülkiyet gelirleri toplam bütçe
gelirlerinin % 63,19’una tekabül etmektedir. Bir önceki yıla göre % 32,62 oranında artış göstermiştir. Yolculuk sayısındaki
artış yolculuk gelirlerinin artmasına sebep olmuştur. Alınan bağış ve hibeler; İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün
yapmış olduğu yatırımların finansmanında kullanılan kredi ödemeleri ve vergi, SGK yapılandırma taksit ödemelerinde
kullanılacaktır. Alınan bağış ve yardımlar bir önceki yıla göre % 25,88 azalış göstermiştir. Bu azalışa yatırımlar için alınan
kredilerin azalması etken olmuştur. Diğer Gelirler; faiz, ceza, hasar bedelleri ve diğer sair gelirlerden oluşmaktadır.
BÜTÇE GELİR DAĞILIMI
%
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
63,19
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE
ÖZEL GELİRLER
34,51
DİĞER GELİRLER
0,76
SERMAYE GELİRLERİ
1,54
99
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
3- AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI
2015 bütçesindeki 250 milyon gelir fazlasının, daha önce yatırımlar için alınan kredilerin, vergi SGK yapılandırma
taksit ödemelerinde ve yeni otobüs alımlarının geri ödemelerinde kullanılması planlanmıştır.
AÇIK/FAZLANIN FİNANSMANI
İÇ BORÇLANMA
-65.000.000
BORÇLANMA
200.000.000
BORÇ ÖDEME (-)
-265.000.000
DIŞ BORÇLANMA
-185.000.000
BORÇLANMA
0
BORÇ ÖDEME (-)
-177.000.000
KUR FARKI (-)
-8.000.000
NET BORÇLANMA / BORÇ ÖDEME
-250.000.000
4- İZLEYEN İKİ YILIN GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
2016
2017
348.940.000
373.013.000
421.094.000
63.606.000
68.533.000
76.478.000
914.513.000
1.021.775.000
1.095.517.000
FAİZ GİDERLERİ
4.000.000
1.650.000
950.000
CARİ TRANSFERLER
3.191.000
3.379.000
3.611.000
SERMAYE GİDERLERİ
250.750.000
406.650.000
154.350.000
YEDEK ÖDENEKLER
115.000.000
120.000.000
132.000.000
BÜTÇE GİDER TOPLA M
1.700.000.000
1.995.000.000
1.884.000.000
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
3.021.087.000
3.341.628.000
3.604.265.000
673.000.000
638.000.000
614.000.000
DİĞER GELİRLER
14.913.000
18.942.000
23.240.000
SERMAYE GELİRLERİ
30.000.000
300.000
500.000
RED VE İADELER (-)
1.789.000.000
1.933.870.000
2.164.005.000
BÜTÇE GELİR TOPLAMI
1.950.000.000
2.065.000.000
2.078.000.000
GELİR - GİDER FARKI
250.000.000
70.000.000
194.000.000
SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ
MA L VE HİZMET A LIM GİDERLERİ
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
100
2015
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
5- PERFORMANS HEDEFLERİ
İETT Genel Müdürlüğü 2013-2017 Stratejik Planına uygun olarak hazırlanan 2015 performans hedefleri aşağıdaki
gibidir.
1
ULAŞIM HİZMETLERİNDE KATİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
38
YOLCULARIN ELEKTRONİK BİLETLERE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRMAK
2
YÖNETİM SİSTEMİ BELGELERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
39
HİZMET KALİTESİNİ GELİŞTİREREK YOLCU MEMNUNİYETİNİ ARTIRMAK
3
YENİ STANDART BELGELERİNİN KURUMUMUZA KAZANDIRMAK
40
ULAŞIM HİZMETLERİNDE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARI TESPİT ETMEK
4
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİNİ ETKİNLEŞTİRMEK
5
KURUM ARŞİVİNİN DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINI TAMAMLAMAK
41
PARKLANMA, BAKIM ONARIM,TEMİZLİK,YAKIT-İKMAL DENETİMİ MODELİ KAPSAMINDAKİ
FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
6
YENİ WEB SİTESİ - MOBİL UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİ VE MEVCUTLARIN
REVİZYONUNU SAĞLAMAK.
42
ÖZEL TOPLU TAŞIMA YOLCULUK KONFOR DÜZEYİNİ ARTIRMAK
43
7
KURUM VERİLERİNE İLİŞKİN KARAR DESTEK SİSTEMLERİNİ GÜÇLENDİRECEK
VERİ ALTYAPISINI İYİLEŞTİRMEK
TOPLU ULAŞIMIN YAYGINLAŞMASINI VE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞMESİNİ
SAĞLAMAK
44
YENİLENEN ÜRÜNLERİN VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI
8
YENİ YAZILIM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMAK
45
TÜNEL ARIZA SAYISINI AZALTARAK SEFER GERÇEKLEŞTİRME ORANINI YÜKSELTMEK
9
BİLGİ İŞLEM ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ
46
ZAMANINDA KONFORLU, GÜVENLİ VE SÜREKLİ TOPLU ULAŞIM HİZMETİ SUNMAK
10
MEVCUT KURUMSAL YAZILIMLARIN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
47
TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ZAYİ SEFERLERİ %25 AZALTMAK
11
KURUMUMUZDA ÇALIŞAN PERSONELİN AİDİYET DUYGUSUNU PEKİŞTİRMEK
48
TOPLU ULAŞIMDA HAT-ZAMAN TARİFELERİNİ DÜZENLEMEK
12
PERSONEL SERVİSİ MEMNUNİYET ORANINI %3 ARTIRMAK
49
TOPLU ULAŞIM PLANLAMA MODEL UYGULANMASI
13
SAĞLIK STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
50
YOLCU BİLGİLENDİRME EKRANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
14
ÇALIŞMA ORTAMLARININ GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK
51
SES VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ KURARAK LOKASYONLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRMAK
15
İŞÇİ PERSONEL PERFORMANS GELİŞİM SİSTEMİNİ UYGULAMAK
52
NETWORK DATA HATLARINI İYİLEŞTİRMEK
16
PERSONELE EĞİTİM VERİLMESİ
53
OTOBÜSLERİN DONANIMLARINI MERKEZDEN KONTROL ETMEK VE YÖNETMEK
17
2015 EĞİTİM PLANININ GERÇEKLEŞMESİ
54
VERİ İLETİM VE İZLEME ALT YAPI HİZMETLERİNİN GÜÇLENDİRMEK VE GELİŞTİRMEK
18
PERSONELE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERMEK
55
METROBÜS HATTININ FİZİKİ KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK
19
ETKİLİ İÇ İLETİŞİM SAĞLAMAK
56
TÜNEL SEFER PLANINA UYUM ORANINI %1 ARTIRMAK
20
57
FİZİKİ KOŞULLARI İYİLEŞTİRMEK
58
AKYOLBİL SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
59
AKILLI DURAK SAYISININ ARTIRILMASI
22
OUTSOURCE (DIŞ KAYNAK) YÖNETİMİ KULLANARAK TASARRUF SAĞLAMAK
MEVCUT BİLGİSAYAR DONANIMLARININ İŞLETME MALİYETLERİNİ AZALTARAK EN YENİ TEKNOLOJİK VARLIKLARIN KURUM GENELİNDE KULLANIMINI
YAYGINLAŞTIRMAK
MALİ YÖNETİM RAPORLAMA SİSTEMİNİ GELİŞTİRMEK
60
TOPLU ULAŞIMDA İLERİ TEKNOLOJİLERİ KULLANARAK SEKTÖRDE ÖNCÜ OLMAK
23
İÇ KONTROL SİSTEMİNİ ETKİNLİĞİNİ ARTTIRMAK
24
YENİ REKLAM ALANLARI OLUŞTURMAK
61
YOLCULARIMIZA MOBİL İNTERNET HİZMETİ SAĞLAYARAK ŞEHİR HAYATINI
KOLAYLAŞTIRMAK
25
ELEKTRONİKBİLET STOKLARINI ETKİN VE VERİMLİ YÖNETMEK
62
VERİ GÜVENLİĞİNİ %100 ARTIRMAK
26
GARAJLAR ARASINDA YEDEK PARÇA TAŞIMA MALİYETİNİ AZALTMAK
63
METROBÜS ARAÇLARININ TAHRİK SİSTEMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
27
TİP DIŞI MALZEMELERİN YÖNETİLMESİ
64
TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ ORGANİZASYON DÜZENLEMEK
28
TOPLU ULAŞIM PLANLARINI REVİZE ETMEK
65
TOPLU ULAŞIM İLE İLGİLİ ÇALIŞTAYLAR DÜZENLEMEK
29
ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ
66
TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ DÜZENLENEN SERGİ, FUAR VE ORGANİZASYONLARA KATILMAK
30
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANMAK
67
TOPLU ULAŞIM OTORİTELERİ İLE KURUMSAL BİLGİ PAYLAŞIMINI SAĞLAMAK
31
ATIK GERİ DÖNÜŞÜM ORANININ ARTTIRILMASI
68
TOPLU ULAŞIM PUANLAMA MODELİNE GÖRE ULAŞIM SİSTEMLERİNİN PUANLANMASI
21
32
ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK PROJE GELİŞTİRMEK
69
TOPLU ULAŞIMDA YENİ HEDEFLER BELİRLEMEK
33
ENERJİ VE DOĞAL KAYNAK TASARRUFU SAĞLAMAK
70
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ GERÇEKLEŞTİRMEK
34
KURUMSAL ENERJİ TÜKETİMİNİ ETKİN ŞEKİLDE YÖNETEBİLMEK
71
TOPLU ULAŞIM ALANINDA GÖRSEL,İŞİTSEL VE YAZILI DÖKÜMAN HAZIRLANMASI
35
YOLCU İLİŞKİLERİNİ ETKİN BİR ŞEKİLDE YÜRÜTMEK
72
SOSYAL MEDYADA TOPLU ULAŞIMLA İLGİLİ TAKİPÇİ SAYISINI %100 ARTIRMAK
36
OTOBÜS FİLOSUNU GENÇLEŞTİREREK HİZMET KALİTE STANDARTLARINI YÜKSELTMEK
73
FERDİ KAZA SİGORTASI YAPILARAK KURUMSAL ALGIYI %3 ARTTIRMAK
74
İÇ VE DIŞ PAYDAŞLARIN ALGILARINI ÖLÇMEK VE İZLEMEK
37
METROBÜS HATTINDA HİZMET KALİTESİNİ VE KONFORUNU YÜKSELTMEK
101
İETT 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
DEĞERLENDİRME
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bilgi birikimi ve tecrübesiyle İstanbul’da toplu taşımanın yükünü omuzlayarak hizmetlerini yerine getirebilmek için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gider Bütçesi 1.700.000.000 ’ dir. Gider bütçesinin % 40’lık kısmını hizmet alımı
yoluyla istihdam edilenlerde dâhil olmak üzere Personel Giderleri, % 24’lük kısmını Akaryakıt Giderleri oluşturmaktadır. Dolayısıyla sunmuş olduğu hizmet maliyetini karşılamak için faaliyet gelirleri artırılmalıdır. Ücretsiz, indirimli vb.
uygulamalarla uğranılan gelir kaybı sübvanse edilmelidir.
Finansman giderlerinin geçmiş yıllara göre büyük oranda azaldığı görülmektedir. Daha önce raylı sistemler için alınmış olan kredi ödemelerinin büyük bir kısmının tamamlanmış olması ve yeni borçlanmanın olmaması finansman
maliyetlerini düşürmüştür.
Toplu taşıma hizmetinin en önemli ve en kritik noktasını araçlar ve araçların özellikleri oluşturmaktadır. Bu noktadan
hareketle İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü araçların büyük bir kısmını 2013 ve 2014 yıllarında yenilemiştir. 2015 yılı
bütçesine bakıldığında filo yenileme çalışmalarına hızla devam etmektedir. Bu amaçla 200.000.000 ödenek ayırmıştır.
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 2015 performans programı kapsamında kaliteli ve konforlu hizmet verebilmek
için birçok proje hedeflemiştir. Bu projeler; stratejik yönetim sürecinin etkinleştirilmesi, otobüs hat-zaman tarifelerinin düzenlenmesi, enerji tüketiminin etkin şekilde yönetilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturulması, bilgi
işlem ağ yapısının iyileştirilmesi, hizmette yeni teknolojilerin uygulanması, araçlarda ve garajlarda modernizasyon
çalışmaları ve yeni hizmet binalarının yapımı, restorasyonu gibi faaliyetler planlanmıştır.
İdare tarafından Stratejik Plan ve Performans Programına uygun olarak hazırlanmış bulunan 2015 yılına ait
1.700.000.000 tutarındaki Bütçe ve kadrosu ile izleyen iki yıl bütçe tahminleri hakkında yapmış olduğumuz incelemeye göre teklifin uygun olduğunu arz ederiz.
Belediye Meclis Murakıpları
Orhan HACIHAMZAOĞLU
102
Mithat GÜLLÜDERELİ
2015 MALİ YILI BÜTÇESİ VE MURAKIP RAPORU
103
İETT 2015
MALİ YILI BÜTÇESİ VE
MURAKIP RAPORU
www.iett.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
829 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content