close

Enter

Log in using OpenID

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ

embedDownload
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI
Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70(yetmiş)
olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı
puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli
pozisyonunun 5 (beş) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü
sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8(sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli
alınacaktır.
I – BAŞVURU ŞARTLARI
A – GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları, aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı olarak belirlenen pozisyonlar için başvuru yapabilirler),
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 2 kat için en az 3 yıl, 3 kat için en
az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B)
bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile
özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır,
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak,
1
B – ÖZEL ŞARTLAR
1) Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4
katına kadar, 1 kişi)
a) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Antivirüs, Antispam, Firewall, Filtreleme ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı, en
az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem ve/veya ağ yönetimi
konusunda en az 5 yıl çalışmış olmak,
c) Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezinin ISO 27001 belgelendirme sürecinde aktif
olarak görev almış olmak (istenen tecrübe şartı, bu alanda hizmetin geçtiği işyerlerinden
onaylı belge almak suretiyle belgelendirilecektir.),
d) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security
Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak ve/veya Certified Ethical Hacker (CEH)
sertifikasına sahip olmak ve/veya CISA (Certified Information Systems Auditor)
sertifikasına sahip olmak
e) ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi Sertifikasına sahip olan
kişiye 4 katına kadar verilecektir. ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi
Standardı Denetçi Sertifikası yoksa 3 kat verilecektir.
f) Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi, Penetrasyon/Sızma Testi,
Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak (ISO 27001, PCI DSS,
COBIT...vb),
h) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Web ve Uygulama Sunucusu yazılımları güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
j) Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
k) Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak,
l) Web Uygulama Güvenligi, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
m) Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi sahibi olmak,
2) Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) – (5 kişi)
a) Genel şartlarda belirtilen (b) ve (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak
b) Java programlama diline hakim olmak,
2
I.
II.
J2EE platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
Oracle
Certified
Professional
(OCP)
Java
SE
5,
6 veya
7Programmer/Developer veya Sun Certified Java Programmer 1.6 sertifikasına
sahip olmak veya Oracle Certified Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle
Certified Associate, Java SE 7 Programmer sertifikasına sahip olmak
c) Genel şartlarda (b) ve (ç) bendinde belirtilen şartları sağlayan ve Oracle Certified
Professional (OCP) Java SE 5, 6 veya 7 Programmer/Developer veya Sun Certified
Java Programmer 1.6 sertifikasına sahip olanlar 3 katına kadar, Oracle Certified
Associate, Java SE 5/SE 6 veya Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer
sertifikasına sahip olanlara 2 kat verilecektir.
d) İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile
PL/SQL(Oracle) bilgisine sahip olmak,
e) J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; JSP/Servlet, JSF, Struts,
ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X) teknolojilerinden herhangi birini
kullanarak proje geliştirmiş olmak,
f) Oracle ve SQL veritabanı yönetim sistemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
g) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı
konusunda tecrübe sahibi olmak,
j) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
k) Java ve/veya .Net uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,
l) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML,
Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak,
m) SOA Mimarisi, Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem
entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip
olmak,
o) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
p) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
3. Yazılım Geliştirme Uzmanı(.NET) – (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 katı, 1 kişi)
a) Visual Studio platformunu kullanarak en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak,
b) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD) sertifikasına sahip olmak,
c) UML 2.0 tecrübesine sahip olmak,
d) Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
e) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL bilgisi ile
3
PL/SQL(Oracle) ya da Transact-SQL(Microsoft) bilgisine sahip olmak,
f) Konfigürasyon/Değişiklik Yönetim Aracı kullanmış olmak,
g) WebServis (Soap, Wsdl, Xml, Xslt, Xsd) ve web teknolojileri (DHTML, XHTML,
Css, Javascript, Ajax, Adobe Flex, JQuery) konularında tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
h) Microsoft Certified Application Developer (MCAD) veya Microsoft Certified
Solution Developer (MCSD) sertifikasına sahip olmak.
i) PL/SQL Developer OCA veya Advanced PL/SQL Developer OCP sertifikasına
sahip
olmak.
4. Sistem Uzmanı –( Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı, 1 kişi)
a. Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinde
tanımlı büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde ağ uzmanı/sistem yöneticisi olarak en
az 5 yıl çalışmış olmak,
b. Microsoft MCSE sertifikasına sahip olmak,
c. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak. VMWare ve HyperV
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d. VMwareCertifiedAssociate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya
VMwareCertifiedAssociate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikalarından birisine sahip
olmak.
e. Microsoft Exchange 2010, Microsoft Lync Server Enterprise, çoklu site üzerinde
Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop
mimarisi, Windows7/8 işletim sistemleri konularında kurulum, konfigürasyon ve
sorun çözümleme tecrübelerine sahibi olmak,
f. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme ve sınıflandırma gibi
konularda bilgi sahibi olmak,
g. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi
olmak,
h. Sunucu donanımları ve konfigürasyonları ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı. Antivirüs, Antispam ve Mail Security sistemlerinde deneyim sahibi olmak.
4
i. Microsoft SCCM (System Center Configuration Manager) konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j. Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda
tecrübe sahibi olmak,
k. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
l. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
m. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
n. Takım çalışmasına yatkın olmak,
II – İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ
Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde
lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
1) Başvuru formu,
2) Özgeçmiş,
3) Referans mektubu,
4) İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan
yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen KPDS veya YDS
dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti
Bakanlığımızca onaylanacaktır),
5) Lisans diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği
takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır),
6) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
7) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler
(Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır).
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (www.csgb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu
eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra, belgelerle beraber başvuruların en geç
17/10/2014 günü mesai bitimine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel
Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde
posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten
sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
Başvuru Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı
İnönü Bulvarı No:42 B Blok Kat:1 Emek /ANKARA Telefon: (0 312) 296 61 30-31
5
III – BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2013-2014 yıllarında yapılan KPSSP3 puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak;
 Bilgi Güvenliği Uzmanı pozisyonu için 5 aday,
 Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA) pozisyonu için 25 aday,
 Yazılım Geliştirme Uzmanı .Net pozisyonu için 5 aday,
 Sistem Uzmanı pozisyonu için 5 aday,
sözlü sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı
olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav
sonucuna göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar
nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday
alınacaktır.
IV – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi www.csgb.gov.tr
sitesinde 23/10/2014 tarihinde ilân edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
V – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve
hususlardır.
Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İnönü Bulvarı No:42, 06520 Emek / ANKARA
adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır.
VI – ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı olan 3.757,34 TL’nin ÖZEL
ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır.
Ancak Kurum, tavan ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
6
VII – SONUÇLARIN DUYURULMASI
Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.csgb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru
sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir
pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi
sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu
durumda olan kişilerin yerlerine hemen yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi
yapılacaktır.
Duyurulur.
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
342 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content