close

Enter

Log in using OpenID

Ders içeriklerini görmek için tıklayınız. - Mühendislik

embedDownload
OKAN ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
DERS İÇERİKLERİ
ZORUNLU DERSLERİN İÇERİKLERİ
1. SINIF
1. Yarıyıl
ARCH115 Basic Design
Basic design tools as defining elements (point, line, measurement, texture, shape, color, direction,
interval, movement, light and shadow), basic design concepts (repetition, harmony, contrast,
hierarchy, balance, unity) and Visual Perception Principles.
ARCH109 Technical Drawing and Presentation Techniques
The definition of architectural tools and paper sizes; freehand drawing; drawing vertical, horizontal,
inclined and curved lines; letter; projective drawings (plan, section, view); the concept of scale; three
dimensional drawings of geometric objects (axonometric perspective).
ARCH111 Introduction to Architectural Design and the Built Environment
Introduction of the main elements and principles governing architectural design, its basic concepts and
elements, main determinants of architectural design, user-space interaction, house design principles,
and primary and secondary activities related to residential design.
KTPM101 Temel Bitki Bilgisi I
Bitkiler alemi ve başlıca bitkisel hayat formları. Bitkilerin temel biyolojik yapısı. Bitkilerin
sınıflandırılması ve Latince isimlendirilmesi (NOMENKLATUR). Bitki türlerinin dünya ve ülke
coğrafyasındaki yayılışları, Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri. İklim, su, toprak ve jeomorfoloji gibi
ekolojik özelliklerin bitkiler üzerindeki etkileri. Bitki materyalinin görsel ve tasarım özellikleri, peyzajda
kullanımları. Başlıca ağaç türlerinin tanınması, coğrafi yayılış, ekoloji ve tasarım özellikleri.
MAT113 Matematik 1
TRD111 Türk Dili 1
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1
Foreign Language Elective
2. Yarıyıl
ARCH102 Design Studio I
Non building spatial context. By making spatial analysis in the context of body, activity, logic of
construction and type of materials, a kind of consciousness is awakened as a design process
methodology. Conceiving a definite time and space, and expressing in three dimensions. Working
sometimes as an individual, sometimes as a team member, and sharing information belonging to all of
the projects made at the design studio. Attending to the architectural conferences, reading and writing
architectural texts.
ARCH112 Computer Applications in Architecture
Fundamentals of computer aided design of architectural projects. Computer applications in
architecture, design process and approaches. Data acquisition systems in architecture, modeling and
simulation techniques, conceptual and formal modeling techniques. Spatial design in computers.
Expert systems and some examples.
1
KTPM122 Temel Bitki Bilgisi II
Bitkilerin fitocoğrafik bölgeleri, bitkilerin yayılış alanları. Peyzaj mimarlığında kullanılan çalılar, otsu
bitkiler, sarılıcı bitkiler, yer örtücüler, gramine bitkilerin ekolojik ve görsel özellikleri, tasarımda kullanım
potansiyelleri. Tematik amaçlı düzenlemelerde kullanılan bitki türleri, su içi, su kenarı bitkileri, kaktüs
ve sukkulentler.
KTPM112 Kentsel Kavramlara Giriş
Bu başlangıç dersinde, kentle ilgili temel kavramlar, yerleşme öğeleri, yerleşmelerin sınıflandırılması,
yerleşme türleri, kentsel mekan ve öğeleri, kentsel açık alanlar, formlar ve işlevler anlatılır. Kentlerin
analiz edilmesinde, görsel ve grafik malzemeyi algılama, kentsel mekan ve fiziksel çevreyi, fiziksel
bileşenleri ve biçimleriyle değerlendirilir.
TRD112 Türk Dili 2
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2
KYP001 Kariyer ve Yaşam Programı
Foreign Language Elective
2. SINIF
1. Yarıyıl
KTPM203 Tasarım-Uygulama Stüdyosu I
Kentsel doku içerisinde işlevini yitirmiş, problemli küçük boşlukların, meydan niteliği taşıyan alanların,
cep parkı ölçeğindeki yeşil alanların tasarlanması ve projelendirilmesine yönelik stüdyo çalışmalarını
kapsar. Stüdyoda problem olarak verilen küçük ölçekli bir kentsel boşluğun çevresi ve kullanıcıları ile
ilişkilerinin analiz edilmesi, kent ve katmanları arasındaki ilişkilerin, kentsel boşlukların okunması ve
anlamlandırılması üzerine deneysel atölye çalışmaları yapılmaktadır.
ÖNŞARTI: ARCH111 Min. DD
KTPM223 Peyzaj ve Kentsel Çevre Tarihi
Tarih öncesi zamanlardan başlayarak kentsel çevre ve peyzaj planlamasının tarihi, kent biçimlerinin
aktarımıdır. Anadolu, Mezopotamya, Mısır, Antik Yunan, Roma, Ortaçağ, Barok dönemleri (İtalyan ve
Fransız Barok Dönemleri), 18. Yüzyılda batı klasizmi, Çin tarzı, İngiliz tarzı, 19. Yüzyıl sanayi devrimi;
20. Yüzyılda modernizm ve geç modernizm dönemlerinden seçilmiş kentlere odaklanılarak kentsel
çevre ve peyzaj planlamasının gelişimi, kentlerin oluşma biçimleri.
KTPM233 Techniques and Materials of Landscape and Urban Environment I
Interpretation, meaning and content of landscape architecture, identification of the patterns found in
the existing landscape in spatial term, factors effecting landscape architecture; natural, climatic and
human factors, elements of landscape architecture; topography, vegetation, water, building elements.
Site engineering, assessment the design and technical aspects of site development and suitability.
ARCH209 Computer Aided Design
Introduction of computational tools on architectural design. Application of a well known computer
software for architectural design.
Seçmeli Bölüm Dersi / Department Elective Course
Foreign Language Elective
2
2. Yarıyıl
KTPM204 Tasarım-Uygulama Stüdyosu II
Peyzaj ve kentsel tasarım arakesitinde yer alan tasarım problemlerinin analizi ve çözümüne yönelik
çalışmaları kapsar. Küçük ölçekli yerleşimlerin, toplu konutlar, kampus ve üniversite yerleşkelerinin
kent içerisindeki dönüşüm niteliği taşıyan yerleşim alanlarının planlanması ve tasarlanmasına yönelik
analizi, sentezi ve planlama/tasarım önerilerinin geliştirilmesi konularını içerir. Problem olarak verilen
alanın tasarlanması ve projelendirilmesine yönelik çalışmaların üretilmesi, üretilen projenin görsel,
metinsel ve grafik anlatım teknikleri ile ifade edilmesi ve sunulması gibi becerilerin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
ÖNŞARTI: ARCH111, KTPM203 Min. DD
KTPM244 Bitkisel Tasarım Stüdyosu
Bitkilendirme tasarımının aşamaları; bitkilendirme tasarımının temel ilkeleri-bitkilerle mekan yaratmak,
bitkilerin yapısal özellikleri, bitkilerin görsel özellikleri, bitkilendirme tasarımının görsel kompozisyonu;
bitki grafikleri.
KTPM214 Techniques and Materials of Landscape and Urban Environment II
Grading, drainage, circulation requirements and alignment, organization concepts relative to
landscape resources, site evaluation, utilization and protection, and building and site program analysis
and coordination. Introduction to landscape construction materials and their use in design. Materials
covered will include pavements, various specialty products such as outdoor fabric, plastics and glass,
enclosures, walls, stairs, decks, lighting, electrical, and irrigation systems for landscape architecture.
Theory and principles of design of light structures, properties and use of materials, and construction
communication. Landscape integrity and economic viability as performance issues, guest lecturers.
Seçmeli Bölüm Dersi / Department Elective Course
Foreign Language Elective
3. SINIF
1. Yarıyıl
KTPM305 Design-Practice Studio III
Analysis, planning and design proposals for a central part of city or town; developing design solutions
for urban open spaces or public open space systems in urban settlements such us central squares,
coastal parks, urban parks, public gardens etc. The students will being encouraged to improve their
skills of analysis of the relations with the surroundings of the study area, natural, physical, and social
data analysis and synthesis, concept development, drawing the urban design concept and design
ideas with two-and three-dimensional techniques in related scales, preparing project report and
working as teams.
PREREQUISITE: ARCH111, ARCH102, KTPM203, KTPM204 Min. DD
Special Condition: Due to the topic and broadness of the concept, this lecture needs to be extended over a long
period of time and requires considerably more practice hours, therefore it cannot be opened in summer school.
KTPM315 Fiziksel Çevre Kontrolü
Tasarım sürecinde çevresel koşulların bütünleştirilmesinde, çevresel kontrol ve sürdürülebilirlik
kavramlarına yönelik olarak temel bilgilerin verilmesini amaçlar. İklimsel konfor ve bunu etkileyen iklim
elemanları, iklimsel verilerin yorumlanması, çevre tasarımında iklim kontrolünde etkili olan yapay çevre
değişkenleri, yer seçimi, yerleşme dokusunda açık alanlara ve yapılara ilişkin geometrik değişkenlerin
belirlenmesi. Ses kontrolü-tanımlar, ses, insan sağlığı ve gürültü ilişkisi, gürültü kontrolünde etkili olan
tasarım parametreleri. Aydınlatma- temel bilgiler, aydınlatmanın türleri; görsel konfor, ışık kontrolünde
etkili olan yapılaşmış çevreye ilişkin tasarım değişkenleri. Yasal çerçeve.
3
KTPM325 Kentsel Çevre Analizi
İlk yerleşmelerden günümüze insan yerleşmeleri, şehircilik akımları, şehirleşme kavramı, göç ve
gecekondu olgusu, metropoliten alan kavramı incelenmektedir. Şehirsel fonksiyon alanları, doğal ve
yapılaşmış çevre analizleri, analiz değerlendirme ve gösterim teknikleri uygulamalı olarak
işlenmektedir.
KTPM355 Landscape Ecology
Global and local environmental problems, their interactions and impacts on landscapes, limits to
environmental systems; ecology, ecosystems, energy flows and their components; landscape
structure, change and function; components of landscape such as eco-topes, patches, corridors;
ecological networks: open landscapes vs built-up landscapes, their interactions, conflicts; methods for
environmental analysis and decision making: land suitability analysis, carrying capacity analysis,
ultimate threshold analysis; interdisciplinary approaches, legal instruments, institutional aspects and
landscape sustainability; guidelines and principles for a responsive and receptive approach to
landscape architectural profession.
Faculty/University Elective Course
2. Yarıyıl
KTPM306 Tasarım-Uygulama Stüdyosu IV
Kentsel SİT alanları, kentsel yenileme veya kentsel dönüşüm alanı gibi özel nitelikli kent parçalarında
gerçekleştirilecek olan kentsel tasarım projelerine yönelik öğrencilerin bilgi ve deneyim kazanmaları
hedeflenmektedir. Bu tip özellikli alanların kent bütünü içerisinde analiz edilmesi, analizlerin
sentezlenmesi, açık mekan sistemlerine dair genel planlama kararlarının oluşturulması ve önerilen
sistem içerisinden seçilen bir bölgenin tasarım ölçeğinden detay ölçeğine kadar projelendirilmesi
konularını kapsar. Belediye ve yerel yönetimlerle işbirliği yanında, öğrenciler ekip çalışması yapma
yönünde teşvik edilmektedir.
ÖNŞARTI: ARCH 111, ARCH 102, KTPM 203, KTPM 204, KTPM 305 Min. DD
Özel Koşul: Dersin konusu ve kapsam genişliği nedeniyle zamana yayılması gerektiği ve uygulama saatlerinin
fazla oluşundan ötürü bu ders yaz okulunda açılamaz.
KTPM316 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kuramı
Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığında kuramsal boyut. 19. yy sonları ve 20. yüzyıl kuramları, tasarım
okulları. Günümüz tasarım kuramları ve gelecek projeksiyonları. Kentsel tasarımın ve peyzaj
mimarlığının gelişimi, gelişme stratejisi ve tasarım öğeleri, kentsel tasarım ilke ve teknikleri.
KTPM326 Şehir Planlama
Genel bir sistem olarak şehir planlamasının kavramsal açıklamaları ve planlamaya kavramsal
yaklaşımların irdelenmesinin ardından kent planlamanın evrimi, kent planlama ilkeleri, süreci,
aşamaları, planlamaya etki eden etmenler. Planlamanın mekânsal boyutu, türleri, kent formu ve
dokusu. Türkiye’de şehir planlamanın hukuksal mevzuatı ve plan anlatım teknikleri. Sürdürülebilir
kentleşme ve kentsel gelişme.
KTPM386 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş
CBS'e giriş. Grafik ve grafik olmayan data, CBS'in tanımı, gelişimi, uygulamaları ve ilgili teknoloji.
Coğrafik veri tabanı. Veri analizi ve proje tasarımı. CBS yazılım ve donanımı. Uzaktan algılama ve
CBS, CBS Uygulamaları.
Faculty/University Elective Course
4
4. SINIF
1. Yarıyıl
KTPM407 Design-Practice Studio V
The main topics of this studio are urban conservation, urban renewal sites, re-planning of the heritage
sites, conservation, planning and management of cultural landscapes, landscape restoration and
repairing. The aim of the studio is to produce landscape and urban design projects in a part of city
which have special natural and/or cultural landscape characteristics including various sizes and
scales. The students will being encouraged to improve their skills of analyzing the potentials and
problems of these characteristic sites, proposing future planning and design decisions, improving
design concepts, writing and drawing their ideas with apropriate techniques and scales, making
interdisciplinary works.
PREREQUSITE: ARCH111, ARCH102, KTPM203, KTPM204, KTPM305, KTPM306 Min. DD
Special Condition: Due to the topic and broadness of the concept, this lecture needs to be extended over a long
period of time and requires considerably more practice hours, therefore it cannot be opened in summer school.
KTPM417 Tarihsel Çevre Koruma ve Tasarımı
Tarihi çevrenin tanımı ve sınıflandırılması, taşınır kültür varlıkları, taşınmaz kültür ve doğa varlıklarının
tanımlanması. Tarihsel çevreyi korumayı gerektiren nedenler, koruma eylemleri türleri. Dersin
devamında, tarihsel çevre korunmasında planlama süreci, yasal sistem, doğal, arkeolojik, tarihsel,
kentsel sit alanlarında koruma, planlama ve tasarım yöntemleri örneklerle değerlendirilerek, tarihsel
çevrelerin günümüzle bağlantı kurularak çağdaş yaşam koşullarına göre planlama ve tasarım
sistemleri irdelenir.
KTPM427 Kent Sosyolojisi
Kentleşme sürecinin dinamikleri, kent olgusunun ekonomik, sosyal ve kültürel yönleri bu sürecin
analizindeki farklı yaklaşımlara referansla tartışılır. Değişik çevrelerdeki kentleşme sürecinin farklı
yönlerinin mekânsal sonuçları özellikle vurgulanmaktadır.
BUS220 Entrepreneurship
Seçmeli Bölüm Dersi / Department Elective Course
2. Yarıyıl
KTPM408 Profesyonel Uygulama (Mezuniyet Projesi)
Bu ders, öğrencilerin peyzaj mimarlığının mesleki uygulamada bilgilenmelerini, yönlenmelerini sağlar.
Dersin konuları olarak; uygulama çeşitliliği, pazarlama, mesleki hizmetler, ofis ve proje yönetimi, inşaat
yönetimi, bilgisayarlı uygulamalar ve etik olarak sıralanabilir. Mesleğin geniş uygulama alanının bir
gereği olarak, öğrenciler peyzaj mimarının mesleki görevlerini ve gerçek bir peyzaj mimarlığı projesini
tamamlamayı öğreneceklerdir. Bu ders kapsamında öğrencilere bu meslekte deneyimli insanlarla
tanışma, mesleğin çalışma ortamını ve uygulamalarını onlardan dinleme fırsatı da sunulmakta,
böylece peyzaj mimarlığı eğitimini tümüyle anlamaları ve sindirmeleri için fırsat yaratılmaktadır.
Öğrenciler gerçek bir peyzaj projesinin geçirdiği aşamaları (genel tasarım paralelinde kavramsal ve
inşaatla ilgili tasarımlar/stratejiler, etkin ve zayıf peyzaj elemanlarının dengeli kullanımına yönelik
maliyet hesabı ve teknik yeterlilik) içerecek şekilde bir proje yaparlar. Bu proje öğrencinin açıklamalı
sunumu, dışarıdan yapılacak gözlemler ve konuk meslektaşlarla etkileşim yoluyla irdelenip
değerlendirilir. Derste “autocad” kullanımı teşvik edilir ve öğrenciler projelerini bir müşteri paneline
sunarlar.
5
KTPM418 Meslek Hukuku ve Etiği
Hukuk kuralları ve toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, Devlet ve organları, Mahkemeler
sistemi, hukukun temel kavramları. İdare Teşkilatı, Anayasal ilkeler, Yerinden yönetim ilkesi, Yerel
yönetimler, Kamu kurumları ve Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları. İmar hukukunun tanımı ve
özellikleri, Üst ölçekli planlar, İmar planları, temel ilkeleri ve hukuki sonuçları, İmar planında değişiklik
ve revizyon, İmar Programları, Bölgeleme, İfraz ve Tevhid, Arazi ve Arsa Düzenlemesi. TMMOB
Peyzaj Mimarları Odası görevleri ve yetkileri, Meslek kuralları ve disiplin cezaları
Seçmeli Bölüm Dersi / Department Elective Course
Seçmeli Bölüm Dersi / Department Elective Course
6
SEÇMELİ DERSLERİN İÇERİKLERİ
SEÇMELİ BÖLÜM DERSLERİ
Güz Yarıyılı
KTPM243 Sinema ve Mekan
Çeşitli ölçeklerde sinemasal terimlerle mekân sorunu ve yansımaları; sinemada kurgusal ve semantik
yaklaşımları ayırt edici film kuramlarının gözden geçirilmesi; sinema ve kentsel mekan arasındaki
ilişkileri tartışmak üzere kuramsal ve yöntemsel tartışmalar; mimarlık-sinema-dil arasındaki yapılanma;
mekanın sinemasal ifadesi ve sinematik kent/filmsel kent ifadesi.
KTPM263 Doğa, Termal ve Turizm
Turizm kavramı, turizmin tarihsel gelişimi, dünya turizm pazarındaki durum ve gelişmeler, turizmin
çeşitleri, ulusal ve uluslar arası turizm organizasyonları. Termal kaynakların oluşumu ve özellikleri,
termal turizm’in Türkiye’deki ve dünyadaki gelişimi. Doğa ve termal konulu turizm türleri ile ulusal ve
uluslar arası organizasyonların öğrenciler tarafından araştırılması ve sunumu.
KTPM437 History of Contemporary Landscape Architecture
The course aims to examine changing aspects of landscape architecture in 20th century and early
21st century by discussing the issue through the newly emerging urban concepts. Besides conceptual
discussions, in order to understand the significance of landscape in the definition of contemporary
cities, various urban projects that were developed in the world and also in Turkish cities will be
analyzed and discussed in the scope of the course.
KTPM467 Kentsel Projelerin Gerçekleştirilmesi
Kentsel çevrelerin standartlarının daha iyi koşullara yükseltilmesi için durumlar/ögeler, ortaklar/aktörler
ve proje uygulamanın çeşitli öğeleri. Kentsel proje uygulamalarının değişik aşamalarında karşılaşılan
hukuki, kurumsal ve mali sorunlar ele alınır. Farklı tasarımcılar, farklı ülke tasarımları ve farklı
konulardaki tasarımlar bazında örnek çalışmalar ve kentsel tasarım projeleri sunulur.
KTPM477 Bina Yakın Çevresi Enerji Etkin Peyzaj Tasarımı :
Enerji korunumu peyzaj ilişkisi tanımlamalar. İklimsel konfor, İklim karakterleri,İklimsel gereksinmeler
ilişkisi. Güneş ışınımı, güneş açıları, , modelleme araçları. Enerji etkin açık mekan tasarımında
ilkeler. Bina dışı açık mekanların yüzey örtüsü ve zemin malzemesi, bitkilendirmesi. Açık mekan işlev
alanlarının yerleştirilmesi, fonksiyonel elemanların güneşlenme açısından geometrik ve fiziksel
özellikleri. Rüzgar enerjisi. Rüzgarın doğal , yapay peyzaj elemanlarına etkileri, Fonksiyonel
elemanların rüzgar açısından geometrik ve fiziksel özellikleri, rüzgar kırıcı elemanların değerlendirme
yolları.
ÖNŞARTI: KTPM315 Min. DD
Bahar Yarıyılı
KTPM254 Urban Design Research on Istanbul
In this course the students will try to understand the cities, metropolises and their distinctive character
in relation with their architectural and urban design characteristics, by analyzing Istanbul or its different
regions and studying the literature about urban history or other related literatures in global and
national scale. The contemporary infra-structures and grand urban design projects will also be
exemplified and discussed by their relations with change and dynamics in urban environment
especially for Istanbul. This course will give the skill to cope with the problems of urban design and it
will also help the student to look at the urban problems within a wider scope.
KTPM264 Rural Landscape Planning
Rural concepts and classify, The relationships between rural spaces and human, Landscape
architecture and rural landscape planning, Current laws and policies about rural planning, Rural areas
and related to sectors, Processes and principles rural landscape planning, Strategy land use planning
and processes, Rural planning project preparing in case study, two field studies.
7
KTPM274 Kentsel ve Bölgesel Gelişimin Çevre Üzerine Etkileri
Çevre olgusunun tarihsel gelişimi, algılanması, uluslar arası tepkiler, örgütlenmeler, toplantılar ve
sözleşmeler. Avrupa Birliği ve çevre kavramının gelişmesi. Kent ve kentsel gelişimin tanımlanması,
kentsel gelişimin yarattığı çevre sorunları. Endüstriyel gelişim ve çevreye olan etkileri, bölge kavramı,
bölgesel gelişim ve çevre üzerine etkileri. Koruma kavramı, korunan doğal değerler, olumsuzluk
örnekleri. Dünya’dan ve Türkiye’den konuya ilişkin yasal altyapının tanıtılması.
KTPM496 Human & Environment
An introduction to environmental psychology; scope of nature and environmental psychology and
historical change towards environment; individual processes towards environment: environmental
perception, spatial cognition and personality development; appraising and assessing places; social
processes towards environment: personal space, impact area, density condition, private space and
interpersonal distances; research methods for space planning, designing for more fitting environments;
designing for better environments and for sustainable environments.
KTPM438 Mekan, Kültür ve Kimlik
Mekan, kimlik ve kültür kavramlarının kesişme alanında mekan kimliği oluşturmada kültür ve çoklu
kimliklerinin (ulusal, dinsel, etnik, cinsiyet temelli kimlikler) mekan açısından etkilerinin irdelenmesidir.
Kentsel mekan kullanıcıların çoklu kimlikleri (ulusal, dinsel, etnik, cinsiyet temelli kimlikler vb) okumalar
ve tartışmalar yoluyla incelenir ve bu kimliklerin mekan açısından önemi özellikle güç ilişkileri
vurgulanarak tartışılır.
KTPM468 Presentation Techniques in Landscape Architecture
This course focuses on learning the fundamentals of landscape design drawing necessary to
graphically communicate design ideas. Students will learn techniques to improve line quality, lettering,
sketching, rendering and drawing layout. Black and white and color media will be used. These drawing
and rendering techniques will be used to create presentation quality site plans, elevations and
perspectives. The use of computers as a means in creating presentation drawings will be introduced.
KTPM494 Sustainable Approaches in Urban Design
The aim of this course is to provide knowledge, skills and values in sustainable urban design. Content
of the course includes application of principles of sustainable urban design to existing cities and towns
and development of a strategic approach to long-term sustainability. Students enrolled are expected to
demonstrate knowledge and understanding of the role of urban design in the long-term development
of a sustainable environment. They will also improve their knowledge of methods used in the planning
and design processes of sustainable urban structures. This course will allow enrolled students to apply
sustainable urban design concepts in their professional practices.
KTPM478 Materials of Landscape Construction
Introduction to Landscape construction materials and their use in’Landscape Design’. This course
develops techniques for understanding construction materials and assembly techniques related to
Landscape Architecture construction. Students are introduced to materials commonly used in
landscape construction (wood, stone and brick, concrete, asphalt etc. ), Methods, concepts, and
principles for developing construction details are also covered.
SEÇMELİ FAKÜLTE DERSLERİ
Güz Yarıyılı
KTPM365 Çevre Temel Bilgileri
Çevre Kavramının ortaya çıkışı , gelişmesi, çevre sorunlarının tanımı, hava kirliliği kaynakları,etkileri,
başlıca kirleticiler, arıtma sistemleri,katı atıkların tanımı, türleri, yarattığı sonuçlar, atık giderim
yöntemleri, gürültü kirliliği kaynakları , kontrolü ,toprak kirliliği kaynakları, başlıca kirleticiler ve korumakontrol yöntemleri, çevre yönetim sistemi, çevresel etki değerlendirme,iş güvenliği işçi sağlığı, başlıca
olumsuzluk örnekleri ve yasal düzenlemeler.
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
98 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content