close

Enter

Log in using OpenID

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK

embedDownload
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ
VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI
KOġULLARI VE KONTENJANLARI
Derleyen:
Mustafa ALTUN
Ġnternet Bağlantı Adresi:
http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm
Ağustos 2014
ĠÇĠNDEKĠLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ
NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ
EK: Bu alanda lisansüstü tez yaptırılan diğer programlar
2
BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ
YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI
Ġnternet Adresi: http://egbilens.baskent.edu.tr/
BaĢkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Tezli Yüksek
Lisans Programı (Kontenjan: 15)
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
3
BaĢvuru Formu (BaĢvuru Formu internetten doldurulacaktır.)
Tezli yüksek lisans yapmak isteyen adaylar için, ALES Belgesinin aslı ve fotokopisi.
Llisans diploması aslı ve fotokopisi.
2 Adet Fotoğraf
Llisans not çizelgesinin (transkript) aslı ve fotokopisi.
Yabancı dil belgesi (varsa) aslı ve fotokopisi.
YurtdıĢı programlardan mezun olan adayların Yükseköğretim Kurulu BaĢkanlığı’ndan alacakları
Denklik Belgesi.
BaĢvuru ücreti olan 200 TL’nin, Denizbank A.ġ. BaĢkent Üniversitesi Kurumsal TL Hesabı:TR65
0013 4000 0007 9691 0000 13 Iban numaralı hesaba yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı
NOT: BaĢvuruların öncelikle internet yolu ile yapılması ve belgelerin eksiksiz olarak en geç 29
Ağustos 2014 tarihinde saat 17:00 ‘a kadar Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne teslim edilmesi
gerekmektedir. Eksik belgeli baĢvurular iĢleme alınmayacaktır. Kayıt hakkı kazanamayanların, evrak
ve baĢvuru ücreti iade edilmeyecektir.
2014-2015 AKADEMĠK TAKVĠM
ÖZEL ÖĞRENCĠ BAġVURU KOġULLARI ve ĠġLEMLERĠ
BAġVURU
Enstitü Anabilim Dallarınca açılacak derslere özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırmak isteyen
öğrencilerin baĢvurularının kabulü 29.08.2014 Cuma günü 17.00’de sona erecektir.
BAġVURU KOġULLARI
Bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak
isteyenler, lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.
Özel öğrenci statüsünde baĢvuran adaylar Enstitü Web sayfamızda yer alan özel öğrenci baĢvuru
formunu doldurur, ilgili Anabilim Dalı BaĢkanları ve ders sorumlularından alacakları onay ile
Enstitümüze baĢvurur. Son onay Enstitümüzce verilir.
Özel Öğrencilik baĢvurularında ALES koĢulu aranmayacaktır. Özel Öğrencilik baĢvurularının bizzat
yapılması gerekmektedir. Eksik belge, e-posta veya posta yolu ile yapılan baĢvurular kabul edilmez.
Özel öğrenci olarak baĢvuran adaylar 01 Eylül 2014 saat 10.00’da BaĢkent Üniversitesi Ġngilizce
Hazırlık Bölümü’nce yapılacak Ġngilizce Sınavına girebilirler.
4
BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER
1. Özel Öğrenci BaĢvuru Formu (Web üzerinden doldurulacaktır)
2. Lisans Diplomasının aslı ve fotokopisi
3. Lisans not çizelgesi (Transkript) aslı
4. 1 adet fotoğraf
5. Ön kayıt ve baĢvuru ücreti olan 200 TL Denizbank A.ġ. BaĢkent Üniversitesi Kurumsal TL
Hesabına yatırılmalıdır.
IBAN No: TR65 0013 4000 0007 9691000013 (dekontun aslı ve fotokopisi)
5
ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ
ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI
Ġnternet Adresi: http://ebe.comu.edu.tr/
6
7
DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS KOġULARI VE ġARTLARI
Ġnternet Adresi:
http://ebe.deu.edu.tr/
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=15826
2014-2015 GÜZ YARIYILI
YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI
2014-2015 GÜZ YARIYILI BAġVURU TAKVĠMĠ
BaĢlangıç
BitiĢ
Lisansüstü programlarına baĢvuruların kabul edilmesi 31 Temmuz 2014 06 Ağustos 2014
Yazılı ve sözlü değerlendirmeler
Tezli Yüksek Lisans Yazılı Değerlendirme
11 Ağustos 2014 Saat:10.00
Tezli Yüksek Lisans Sözlü Değerlendirme
12 Ağustos 2014
BaĢarılı adayların duyurulması
25 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
Kesin kayıtlar
01 Eylül 2014
03 Eylül 2014
Yedek kayıtlar
04 Eylül 2014
05 Eylül 2014
ÖNġARTLARI VE KONTENJANLARI
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS
YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ANABĠLĠM DALI
KONTENJAN
6+5**
ALES
SÖZEL 60
8
Türkiye’deki Üniversitelerin Dil ve Edebiyat Bölümleri, Dil
Eğitimi, Dil ve Kültür, Dilbilim, Mütercim Tercümanlık
Bölümü ve/veya Anabilim Dalından mezun olanlar;
Yabancı Kontenjana ise kendi ülkesinde herhangi bir
lisans programından mezun olanlar baĢvurabilir.
YABANCI DĠL: Ġngilizce-Fransızca-Almanca dillerinden
birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı
Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından (YDS) en az 50 puan veya ÖSYM Yönetim
Kurulu eĢdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil
sınavından bu puan muadili puan, Yabancı Diller
Yüksekokulu tarafından yapılacak Yabancı Dil Seviye
Tespit Sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70
puan istenilecektir.
** Yabancı uyruklu adaylar.
ÖN ELEME
KONTENJANIN 3 KATI
Lisansüstü programlara baĢvurmak isteyen adaylar öncelikle Online (çevrimiçi) BaĢvuru Formunu
dolduracaklardır. BaĢvrunun nasıl yapılacağına iliĢkin bilgiye Enstitü sayfasından ulaĢılabilir. BaĢvurunun
tamamlanması için adayların Ģahsen ya da noter vekâletnamesi ile Öğrenci ĠĢleri Bürosuna istenilen belgelerle
baĢvurması gerekmektedir. Adaylar Tezli Yüksek Lisans Programlarından 1 tercih ve Tezsiz Yüksek Lisans
Programlarından 1 tercih yapabileceklerdir.
ALES PUANI;
ALES puanı Lisansüstü Programların baĢvuru koĢullarında belirtilen alandaki ALES puanıdır. ALES sonuçları
sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süre ile geçerlidir.
MEZUNĠYET NOTU;
Yüksek lisans programlarına baĢvuran adayların Lisans Mezuniyet Notları, Doktora Programlarına baĢvuran
adayların Yüksek Lisans Mezuniyet Notu esas alınacaktır.
Mezuniyet notları 100 üzerinden verilmiĢ ise mezuniyet notları hiçbir dönüĢtürme yapılmadan hesaplamalarda
kullanılacaktır.
Mezuniyet notları 4 üzerinden verilmiĢ adaylar için Üniversitemiz Senatosunun 17/12/2013 tarih ve 418/15 sayılı
kararı ile kabul edilen Lisansüstü Eğitim BaĢvurusu Not DönüĢüm Tablosu kullanılarak dönüĢüm yapılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans Programları için baĢvuruda bulunan adaylar;
Ġlan Edilen kontenjanının en fazla 3 katı aday yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına çağırılacaktır. Bu adaylar
için ALES Puanı ve Mezuniyet Notları ile Ön Eleme Sıralama Puanları hesaplanacaktır. Ön Eleme Sıralama
Puanı; ALES puanının %50’si ile Mezuniyet Notunun %50’sinden oluĢacaktır.
9
Ön Eleme Sıralama Puanı = %50 ALES Puanı + %50 Mezuniyet Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karĢılığı ile isleme alınacaktır.)
Ön Eleme Sıralama Puanı ile adaylar sıralanacak ve en yüksek puandan itibaren kontenjanın 3 katı aday ön
elemeyi geçmiĢ sayılacaktır.
Ön Eleme Sıralama Puanı sıralaması sonucunda elenen adaylar yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına
giremeyeceklerdir. Önkayıt Formu ile baĢvuruda bulunan adaylar bu koĢulu kabul etmiĢ sayılırlar. Elemeyi geçmiĢ
olmasına rağmen yazılı ve sözlü değerlendirme sınavlarına katılmayan ya da katılmayacağını bildiren adaylar
yerine yedek liste oluĢturulmayacaktır. Ön Elemeyi geçen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere değerlendirme
sınavlarına alınacaktır. Adayların yazılı ve sözlü değerlendirme puanları ile Mülakat Notu hesaplanacaktır.
Mülakat Notu; yazılı değerlendirme puanının %60’ı ile sözlü değerlendirme puanının %40’ından oluĢacaktır.
Mülakat Notu = %60 Yazılı Değerlendirme Puanı + %40 Sözlü Değerlendirme Puanı
Mülakat Notu 65 ve üzerinde olan adaylar DEÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 6/4-ç maddesi
gereğince basarılı sayılırlar. Bu adaylar için ALES Puanı, Mezuniyet Notu ve Mülakat Notundan olusan
Değerlendirme Puanı hesaplanacaktır.
Değerlendirme Puanı; ALES Puanının %50’si, Mezuniyet Notunun %25’i ile Mülakat Notunun %25’inden
olusacaktır.
Değerlendirme Puanı = %50 ALES + %25 Mezuniyet Notu + %25 Mülakat Notu
(Mezuniyet Notu 100 üzerinden karsılığı ile isleme alınacaktır.)
Adaylar öncelik belirterek baĢvurdukları programlara Değerlendirme Puanları ile sıralanarak yerleĢtirilirler.
Sıralama sonucunda en yüksek puandan itibaren kontenjan kadar aday baĢvurduğu programa (öncelikli tercihi
dikkate alınarak) kayıt hakkı kazanır. Aynı sayıda yedek aday ilan edilir. Kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen
tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadır. Bos kalan kontenjanlara belirtilen tarihlerde yedek adaylar arasından
sırasıyla doldurulur
ÖN KAYIT SIRASINDA ĠSTENECEK BELGELER
- DĠPLOMA ya da MEZUNĠYET BELGESĠ (BaĢvuru için mezun durumda olunması ve bunun belgelenmesi
gerekmektedir)
- TRANSKRĠPT (Not Durum Çizelgesi)
Yukarıdaki belgelerin asılları veya (aslı yoksa) aslına uygunluğu noterce onaylanmıĢ suretleri ve bunların
birer adet fotokopisi.
- ALES BELGESĠ veya ÜNĠVERSĠTELERARASI KURUL TARAFINDAN BUNA EġDEĞER KABUL EDĠLEN
SINAVLARIN BĠRĠNDEN ALINMIġ BELGE
- YABANCI DĠL BELGESĠ
- T.C. KĠMLĠK NUMARASI OLAN NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPĠSĠ
10
2 ADET FOTOĞRAF
YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN AYRICA ĠSTENECEK BELGELER
- DENKLĠK BELGESĠ (YurtdıĢından alınmıĢ lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulunca
onaylanmıĢ olmalıdır. )
- TÜRKÇE DĠL BELGESĠ
Dokuz Eylül Üniversitesi Dil AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (DEDAM)
Türkçe Öğretim Merkezi(TÖMER)
11
ĠSTANBUL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZLĠ
YÜKSEK LĠSANS KONTENJAN VE ġARTLARI
Ġnternet Adresi: http://sosyalbilimler.istanbul.edu.tr/
Yabancı Dil Olarak Türkçe (Kontenjan; 7, ALES Puan Türü: Sözel)
YDS Barajı: 50
BAġVURU, SINAV, MÜLAKAT VE KESĠN KAYIT TARĠHLERĠ:
Tezsiz Yüksek Lisans ve
Doktora/Tezli Yüksek Lisans
Uzaktan Öğretim Programları
Programları Ġçin
Ġçin
Yüksek Lisans ve
Doktora/Sanatta Yeterlik
Adayları Ġçin BaĢvuru Dönemi
Yüksek Lisans Adayları Ġçin
Yabancı Dil Sınav Tarihi
Yüksek Lisans Adayları Ġçin
Yabancı Dil Sınav Sonuçlarının
Ġlan Tarihi
Mülakat Dönemi
Mülakat Sonuçlarının Enstitüye
Teslim Tarihi
Değerlendirme Sonuçlarının
Ġlanı
Kesin Kayıt Dönemi
01 – 23 Temmuz 2014
01 Temmuz 24 Ağustos 2014
05 Ağustos 2014
Saat: 10:00
(Yer: Yabancı Diller Bölümü)
-
08 Ağustos 2014
-
13-14 Ağustos 2014
26-27 Ağustos 2014
15 Ağustos 2014
28 Ağustos 2014
20 Ağustos 2014
29 Ağustos 2014
01 – 05 Eylül 2014
01 – 05 Eylül 2014
12
13
NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER
ENSTĠTÜSÜ TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI
Ġnternet Adresi:
http://dosyalar.nevsehir.edu.tr/c0a4a4c3ed1e9b9eb9a9a971ce546ec8/enstitu.pdf
14
15
16
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZSĠZ
YÜKSEK LĠSANS KOġUL VE KONTENJANLARI
Ġnternet Adresi: http://www.egitim.sakarya.edu.tr
EĞĠTĠM BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARI BAġVURU KOġUL VE KONTENJANLARI
TÜRKÇE ABD
Yabancılara Türkçe Eğitimi
(Tezsiz)**
30+10*
-Eğitim Fakültelerin Türkçe Öğretmenliği, Türk
Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türk Dili ve
Edebiyatı, Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri, Fen
Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı,
ÇağdaĢ Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Ġngiliz Dili
ve Edebiyatı, Fransa Dili ve Edebiyatı, Alman Dili
Edebiyatı, Mütercimlik,
Amerikan Dili ve
Edebiyatı, Dilbilim bölümlerinin birinden lisans
mezunu olmak.
*10 Kontenjan Sakarya Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Bilecik Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğü personeli arasından baĢvuranlar
içindir.
Not: ** Dersler Cumartesi günleri Sakarya
Üniversitesi Esentepe Kampüsü’nde yapılacaktır.
SAKARYA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü’ne 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda
Tezsiz (Örgün Eğitim) Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır.
Tezli-
BAġVURU ġARTLARI
17
YÜKSEK LĠSANS ĠÇĠN;
1-ALES sınavından; (ALES sınavı geçerlilik süresi 3 yıldır) baĢvurulan programın öngördüğü puan
türünde en az 55 almıĢ olmak. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES Ģartı aranmaz.
2-BaĢvuru ön koĢulu olan yabancı dil Ģartı değiĢtirilmiĢ olup, öğrencinin tez teslim aĢamasında YDS’den en
az 50 veya Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilmiĢ bir sınavdan muadili bir puan almıĢ
olması yeterli olacaktır. Ancak Yabancı Dil Puanı isteyen Tezli Yüksek lisans programlarında yabancı dil
puanı baĢvuru Ģartı olup 50 puan istenmektedir.17.03.2014 tarihinden sonra girilen IELTS sınavından alınmıĢ
puanlar geçersizdir.
3- Ġlanda yer alan mezuniyet Ģartlarını taĢımak.
BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ:
Tezli Yüksek Lisans Programları: ALES sınav puanının %50’si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem
dıĢındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) %50’si i dikkate alınarak saptanır.
BaĢarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. BaĢarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.
Kesin Kayıtta Ġstenecek Belgeler:
1) Ön BaĢvuru Beyan Formu (imzalı)
2) ALES (veya eĢdeğer) Belgesi; ÖSYM Ģifresini yanında getirmesi Ģartıyla ÖSYM çıktısı, belgenin
aslı veya fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
3) Diploma/ÇıkıĢ Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
4) Not Durum Belgesi aslı veya mezun olunan üniversite tarafından onaylı fotokopisi, (aslının ibraz
edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
1) Doktora Öğrencileri için Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen Yabancı Dil Belgesi ile
baĢvuran adaylardan ÖSYM Ģifresini yanında getirmesi Ģartıyla ÖSYM çıktısı, belgenin aslı veya
fotokopisi, (aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Enstitü tarafından onaylanır)
5) 3 adet fotoğraf
6) Nüfus Cüzdan fotokopisi
7) Askerlik Son Durum Belgesi (son 1 ay içerisinde )
8) ÖzgeçmiĢ (Doktora kayıtları için)
9) Harç Dekontu ( Tezsiz II. Öğretim )
10) AraĢtırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi, Uzman, Okutman kadrosunda olanlar kadrolarının
bulunduğu üniversitelerinden yazılı izin belgesi getirmeleri gerekmektedir.
11) 25 TL posta pulu veya ücreti
Bilgi için: www.egitim.sakarya.edu.tr
18
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI
TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS, II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ PROGRAMLARI BAġVURU VE KAYIT TAKVĠMĠ
Ön BaĢvuru Tarihi ( Eğitim Bilimleri Enstitüsü Web Sayfası)
25 Haziran- 23 Temmuz 2014
Kazananların Ġlanı
08 Ağustos 2014
Kesin Kayıt Tarihi
11-15 Ağustos 2014
Yedek Öğrenci Ġlanı
15 Ağustos 2014 Saat: 17:30
I.Yedek Öğrenci Kaydı (Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptıramaz) II.
Yedek İçin Boş kalan kontenjanlara 19 Ağustos 2014 Saat 16:00 da
Enstitü binasında hazırda bulunan adaylardan puan sıralamasına
bakılarak alınacaktır.
18-19 Ağustos 2014 Saat: 16.00’a Kadar
Derse Yazılma (internet üzerinden)
09-10-11 Eylül 2014
Bilimsel Hazırlık Derse Yazılma
Enstitü Tarafından yazılacaktır.
Güz Yarıyılı BaĢlangıcı
15 Eylül 2014
Ö N E M L İ: Başvurular; ilan metninde belirtilen mezuniyetlerin dışında kabul edilmeyecektir. Bu
konudaki sorumluluk adayın kendisine aittir.
19
EK Bu alanda lisanüstü tez yaptırılan diğer programlar (Bu liste YÖK tez
veritabanında listelenen tezlerden derlenmiĢtir.)
1. Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
3. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil
Öğretimi Bilim Dalı
4. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Türkçenin Eğitimi
ve Öğretimi Bilim Dalı
5. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
6. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
7. Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
8. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
9. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
10. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
11. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bilim Dalı
12. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Türkçe
Eğitimi Bilim Dalı
1. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı
(Öğrenci ve öğretmen görüĢlerine iliĢkin Türkçe ve Ġngilizce yabancı dil ders kitaplarının
karĢılaĢtırılması, Sezen Tosun, 2011)
2. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
(Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bir metin yöntemi çalıĢması, Ferdi Bozkurt, 2011)
3. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin
Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bilim Dalı (Türkçenin yabancı dil
20
olarak öğretimine yönelik, sanatsal uyaranlarla yapılandırılmıĢ etkinlikler üzerine bir model
önerisi, Neslihan Küçükler, 2010)
4. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı Yabancı Dil
Öğretimi Bilim Dalı (Yabancı dil öğretiminde söz edimleri, Yusuf Polat, 2010)
5. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (Ġkinci dil olarak Türkçede ricalar, Berna Yüner, 2011)
6. Hacettepe Üniversitesi Türkiyat AraĢtırmaları Enstitüsü Türkiyat AraĢtırmaları Anabilim
Dalı (Türkçe ve Ġngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde kullanılan iki seri kitabın
sözcük öğretimi açısından karĢılaĢtırılması, Nadide Güher Erer, 2011)
7. Ġstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim
Dalı (Uygurcadan Türkçeye bilgisayarlı çeviri, Murat Orhun, 2010, Doktora Tezi)
8. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Dilleri ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Alman Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (Türkçe ve Almancada düğün davetiyeleri üzerine
metindilbilimsel ve kültürlerarası bir çalıĢma, Birsen Özgüder, 2011)
9. Ġstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı
Yeni Türk Dili Bilim Dalı (Yabancılara Türkçe öğretiminde edatlar, Mükerrem Özdemir,
2011)
10. Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Diller Eğitimi Anabilim
Dalı (Türkçenin yapısal ön-izlencesi, Ozan Erdem Güzel, 2005)
11. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Anabilim DalıULAġ ĠLĠC, (2013), Yabancı dil öğretiminde üç boyutlu sanal dünyalar
uygulaması / Three dimensional virtual environment application in foreign language
education, DanıĢman: YRD. DOÇ. DR. YÜKSEL DENĠZ ARIKAN, Yüksek Lisans Tezi,
173 s.
12. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı NERGĠZ ERCĠL ÇAĞILTAY ( 2003), An electronic
performance support system for teaching Turkish as a foreign language:A case study /
Türkçeyi yabancı dil olarak öğretmeye yönelik bir elektronik performans destek sistemi: Bir
durum çalıĢması, DanıĢmanlar: PROF.DR. YAġAR ÖZDEN; Y.DOÇ.DR. SONER
YILDIRIM, Doktora Tezi, 171 s.
13. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü Ġngiliz Dili
Eğitimi Anabilim Dalı Ġngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Özden Akyol (2009), Türkçenin iki dilli
bir çocuk tarafından edinimi: Bir durum çalıĢması, Yüksek Lisans Tezi, DanıĢman: Doç.Dr.
Hatice Sofu, 113 s.
21
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content