close

Enter

Log in using OpenID

Başvuru Koşulları - Iğdır Üniversitesi

embedDownload
IGDIR UNIVERSITY
2014-2015 ACADEMIC YEAR
APPLICATION, ACCEPTANCE AND REGISTRATION PRINCIPLES OF
INTERNATIONAL STUDENTS
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI ÖĞRENCĠLERĠN
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI
BAġVURU, KABUL VE KAYIT ESASLARI
1.BAġVURU KOġULLARI
1. APPLICATION REQUIREMENTS
1.1 Başvurular aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.
1.1 Applications will be accepted only during the application period stated
below.
1.2 BaĢvuruları kabul edilecek adaylar:
1.2 Applicants whose applications will be accepted:
a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları
a) Provided that they are senior students at high school or graduate
koşuluyla;
students:
1) Uluslararası olanların,
1) the applicants who are international students,
2) Doğumla Türk vatandaşı olup da Ġçişleri Bakanlığı’ndan Türk
vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma
belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu
uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına Ġlişkin Belge sahibi olduklarını
belgeleyenlerin,
2) The ones who were born as Turkish citizens but allowed by the
Ministry of Internal Affairs to declare alienation and their children, who are
registered in that alienation from Turkish citizenship document and not at the age
of majority but have the document of Turkish Citizenship Law on the Exercise of
The Legal Rights that are entitled,
3) Uluslararası iken sonradan kazanılan vatandaşlık
vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
3) The ones who have dual nationality (who were born as foreign citizens
but then acquired Turkish citizenship),
ile
TC
4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir
4) The ones who are Turkish citizens but completed their secondary
ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir school education in a foreign country except TRNC, (including the ones who
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)
completed their secondary school education in a Turkish school in a foreign
country except TRNC).
5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de
5 ) The ones who are TRNC citizens and dwelling in TRNC, and who
ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005- have the results of GCE AL exam by completing the secondary education in
2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim TRNC and the ones who registered and study at the colleges and high schools in
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,
the years between 2005-2010 and have or will have the results of GCE AL exam,
başvurularının kabul edilmesine,
1.3 BaĢvuruları kabul edilmeyecek adaylar:
1.3 Applicants whose applications will not be accepted:
b) Adaylardan
b) Of the applicants,
1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya
KKTC’de tamamlayanların,
1) The ones who are Turkish citizens and completed their secondary
education in Turkey or TRNC.
2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C
2) The ones who are TRNC citizens (except the ones have the results of
liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri GCE AL exam by completing the secondary education in TRNC and the ones who
arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL registered and study at a college and a high school in the years between 2005-2010
sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
and have or will have the results of GCE AL exam,
3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu
3) As defined in, the ones with dual nationality whose first nationality is
T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir Turkish ( except the ones who completed their secondary school education in a
ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir foreign country except TRNC/ the ones who completed their secondary school
ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),
education in a Turkish school in a foreign country except TRNC),
4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin
4) The ones who have both Turkish and foreign citizenship – dual
tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005- nationality ( Except the ones who have the results of GCE AL exam by
2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim completing the secondary education in TRNC and the ones who registered and
alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
study at the colleges and high schools in the years between 2005-2010 and have
or will have the results of GCE AL exam),
5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile
5) The ones who have Turkish nationality or the ones whose first
Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C uyruklu olan veya a nationality is Turkish as defined in subparagraph 2 of the article and study in the
maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift schools affiliated to embassies in Turkey and foreign high schools in Turkey,
uyrukluların
başvurularının kabul edilmemesine,
2. ULUSLARARASI ÖĞRENCĠ KABULÜNDE KULLANMASI UYGUN 2.EQUIVALENT EXAMINATIONS AND MINIMUM SCORES TO BE
GÖRÜLEN EġDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR
CONSIDERED FOR INTERNATIONAL STUDENT ADMISSIONS
S.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Base Scores
Taban Puanlar
Sınav Türü
No
Önlisans
ACT (AmericanCollege Test) sınavında fen
(science reasoning), matematik (math) ve
toplam puan olarak en az
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
GCE-AL (General Certificate Education
Advanced) level Sertifikası (SÜRESĠZ)
SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından
toplam en az 1000 puan ve en az 500
Matematik puanı alan adaylar (ĠKĠ YIL
SÜRELĠ)
TAWJIHI (Ürdün-Filistin) lise bitirme
(SÜRESĠZ)
(TCS ) (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Toplulukları)
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
AzerbaijanNational Test (TQDK)
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
Belorussian Central TestingResults
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
Irak Al-Edadiyah
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
Yunanistan ApolitírioEnaíouLykeíou
(ĠKĠ YIL SÜRELĠ)
ABITUR sınavında en az
(SÜRESĠZ)
TÜBĠTAK BĠLĠM OLĠMPĠYATLARI
Bronz:70, Gümüş:85, Altın:100
(SÜRESĠZ)
Lisans
20
25
1
B-100
A-120
2
6001000
3
60
70
4
50
60
5
26
30
6
30
40
7
50
60
8
10
12
9
225 (4)
300 (3)
10
-
-
11
5001000
Type of examination
ACT (American College Test) science
reasoning, math Minimum total score
(VALID FOR 2 YEARS)
GCE-AL General Certificate Education
Advanced level
(NON-EXPIRING)
SAT Scholastic Assessment Test
minimum total score 1000 Minimum
Mathematics score 500 (VALID FOR 2
YEARS)
TAWJIHI (Jordan-Palestine) High School
Graduation Grade (NON-EXPIRING)
(TCS ) Turkish Republicsand Related
Communities)
(VALID FOR 2 YEARS)
Azerbaijan National Test (TQDK)
(VALID FOR 2 YEARS)
Belorussian Central Testing Results
(VALID FOR 2 YEARS)
Iraq Al-Edadiyah
(VALID FOR 2 YEARS)
Greece ApolitírioEnaíouLykeíou
(VALID FOR 2 YEARS)
ABITUR minimum score
(NON-EXPIRING)
TUBITAKScience Olympiads Bronze:70,
Silver: 85, Gold:100
(NON-EXPIRING)
Associate
Degree
Bachelor’s
Degree
20
25
B-100
A-120
500-1000
600-1000
60
70
50
60
26
30
30
40
50
60
10
12
225 (4)
300 (3)
-
-
12
Üniversitemiz veya Türkiye’deki diğer
yükseköğretim kurumları tarafından yapılan
Uluslararası Öğrenci Kabul Sınavları
50
50
12
International Students Acceptance
Examinations which are conducted by our
university or the other higher education
institutions in Turkey
40
40
a) Adayların Uluslararası öğrenci kontenjanına yerleştirilmesinde
a) For the placements of applicants to the foreign student quota, exam
yukarıdaki sınav puanı ve mezuniyet dereceleri dikkate alınacaktır. (Bu scores and bachelorette degrees given above will be considered. (No restriction
sınavlardan lise bitirme sınavları statüsünde olanların geçerlilik süresinde bir stated for the exams regarded as high school completion exams; as for the
sınırlama bulunmamaktadır; Üniversiteye giriş statüsünde olan sınavların ise university admittance exams two years of validity is given.)
geçerlilik süresi iki yıldır.)
b) TÜBĠTAK'ın tanıdığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın,
b)Base score is not required for the recipients of gold or silver or bronze
gümüş veya bronz madalya almış olanlarda taban puan şartı aranmaz; adaylara medals in International Science Olympics recognized and participated by
yerleştirmede öncelik tanınır.
TÜBĠTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey) and
priority is given.
c) Üniversite tarafından yapılan sınav 2 (iki) öğretim yılı için geçerlidir.
c) The examination administrated by the university is only valid for the
regarded education year.
ç) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların
yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversite’de yapılacak özel
d) Applicants of the departments that enroll students upon talent
yetenek
sınavında
başarılı
olmaları
gerekmektedir.
Başvuruların examination must succeed at the talent examination to be held at the university
değerlendirilmesi, ilgili fakülte özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul along with the general conditions stated above. The evaluation of the applications
yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.
is made according to the talent examination standards of the associated faculty.
d) Yabancı dil eğitimi veren bölümlere başvuran adayların yukarıda
belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversite’nin Yabancı Diller Bölümü
e) Applicants putting in for foreign language education departments must
tarafından yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınavda qualify as successful at the exam to be held by university’s department of Foreign
başarısız olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
Languages along with the general conditions stated above. Files of the applicants
failing this exam will not be evaluated.
3. BAġVURULAR
3. APPLICATIONS
a) Başvurular, belirtilen tarihlerde Üniversitemiz bünyesinde bulunan
a) Applications are made to the Foreign Student Office, within the
Uluslararası Öğrenci Ofisi’ne posta yoluyla, kişisel olarak veya internet Department of Student Affairs, via post, e-mail or in person between the dates
üzerinden yapılır.
stated.
b) Posta yoluyla yapılacak başvurularda, başvuru belgelerinin
b) With regard to the applications sent via post, the date of receiving by
Üniversiteye ulaşma tarihi dikkate alınır, süresi içinde yapılmayan başvurular the University is regarded; applications which are made out of date are not
kabul edilmez.
accepted.
c) Eksik belge veren adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
c) Applications with missing documents are not regarded.
3.1 BaĢvuru için gerekli belgeler Ģunlardır:
3.1Required Documents for Application:
Başvuru için gerekli belgeler şunlardır:
Required documents for application are as follows;
a) Ek-1’de yer alan “Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru Formu” aday
a) In Attachment-1, “International Student Acceptance Application
tarafından doldurularak imzalanır. Adaylar en fazla 5 (beş) programa Form” is completed and signed by the candidate. Candidates can apply for five
başvurabilirler.
programs at most.
b) Lise Diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı sureti (başvuru
b) The certified copy of High school Diploma or Graduation Certificate (
tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları The certificate of education for the students who are about to graduate during the
öğrenim durum belgesinin) ve Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış application dates) and notary or Turkish Foreign Representative Office certified
Temsilciliklerinden onaylı örneği.
copies of Turkish translations of these documents.
c) Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, resmî not durum
c) Transcript (showing the courses and grades taken in high school) and
belgesi (transkript) ile Türkçeye çevrilmiş onaylı kopyası,
its certified Turkish copy.
ç) Sınav sonuç belgesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylı örneği,
d) The copy of exam result certified by the notary or Turkish Foreign
Representative Office in his/her own country.
d) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası veya kimlik belgesinin
onaylı fotokopisi.
card.
4.BAġVURU TARĠHĠ VE YERĠ
4.1 BaĢvurular
e) Personal information page of the passport or certified copy of identity
4.APPLICATION DATE AND PLACE
4.1.Applications
11.07.2014 tarihine kadar Üniversitemiz bünyesinde bulunan Uluslararası
Applications are made to the Foreign Students Office, within the
Öğrenci Ofisi’ne posta yoluyla, kişisel olarak veya internet üzerinden Department of Student Affairs, via post, in person or online at www.igdir.edu.tr
www.igdir.edu.tr adresinden yapılır. Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki until the date 11.07.2014 All necessary application documents must be sent by
adrese, posta veya kargo yoluyla gönderilecek ya da şahsen teslim edilecektir.
regular mail or express courier to the mailing address below, or to be submitted in
the same address in person.
4.2 BaĢvuru Adresi:
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü
4.2 Application Address:
Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı
IğdırÜniversitesi Rektörlüğü
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Öğrenci Ġşleri Daire Başkanlığı
TR- Rıza Yalçın Cad. / IĞDIR – TÜRKĠYE
Uluslararası Öğrenci Ofisi
TR- Rıza Yalçın Cad. / IĞDIR – TÜRKĠYE
Tel : +90 476 226 13 14
Fax : +90 476 226 49 09
E-mai : [email protected]
5.ASSESSMENT OF APPLICATIONS
Tel : +90 476 226 13 14
Faks : +90 476 226 49 09
e-mail: [email protected]
5.BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
a) Başvuruların değerlendirilmesi ve yerleştirme işlemleri, Iğdır
a) The assessment of applications and the placement organizations shall be
Üniversitesi Senatosu tarafından oluşturulan Yurtdışından Öğrenci Kabul ve made between 14.07.2013-18.07.2013 by the Admission Committee for Foreign
Yerleştirme Komisyonu tarafından 14.07.2014-18.07.2013 tarihleri arasında Students constituted by the Senate of Iğdır University.
yapılır.
b) Meeting the Application Requirements does not mean getting admission.
b) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi
gerektirmez.
c) Applications of those who do not meet the requirements for application
c) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye are not evaluated.
alınmaz.
6.SONUÇLARIN DUYURULMASI, KAYIT TARĠHĠ VE YERĠ
6. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS AND REGISTRATION
DATE AND PLACE
6.1 Değerlendirme sonuçları:
Iğdır Üniversitesi web sayfası www.igdir.edu.tr adresinden
duyurulacaktır.
6.2 Kayıt Tarihleri:
Uluslararası Öğrenci Başvuru Tarihleri
Uluslararası Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı
Uluslararası Öğrenci
Sonucu
Uluslararası Öğrenci
Uluslararası Öğrenci
Ġlanı
Uluslararası Öğrenci
Türkçe Yeterlilik Sınav
6.1 The evaluation results:
Will be announced at the Iğdır University web page www.igdir.edu.tr
6.2 Registration Dates:
12 Mayıs 2014 11 Temmuz2014
21 Temmuz 2014
04 Ağustos 2014
Kesin Kayıtlanması
Yedek Kontenjanların
11 - 15 Ağustos 2014
18 - 22 Ağustos 2014
Yedek Kazananların Kaydı
25 - 29 Ağustos 2014
EVALUATION OF APPLICATIONS, ANNOUNCEMENT OF
PRINCIPAL AND RESERVE CANDIDATES
REGISTRATION DATES OF PRINCIPAL CANDIDATES
DECLARATION DATE OF AVAILABLE QUOTAS
REGISTRATION DATES OF RESERVE CANDIDATES
DECLARATION DATES OF AVAILABLE QUOTAS,
2.ADDITIONAL REPLACEMENT APPLICATIONS
REGISTRATION DATES OF AVAILABLE QUOTAS
22-26 July of 2013
29-July 16-August 2013
19th August of 2013
20-29 August of 2013
2-13 September of 2013
16-20 September of
2013
6.3 Kayıt Yeri
6.3 Registration Place
Üniversitemiz web sayfasında duyurulan tarihlerde, Öğrenci Ġşleri Daire The registration will take place at the address provided on the university website
Başkanlığı tarafından web sayfasında verilen adreste yapılır.
between the dates announced by the Department of Student Affairs.
6.4 Required Documents for Registration
6.4 Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
a) High School Diploma and an “Equivalence Letter” from a Turkish
a) Lise diplomasının/geçici mezuniyet belgesinin aslı ve lise Embassy or Consulate or from the Ministry of Education of Turkey certifying the
diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren equivalency of the applicant’s diploma to that of Turkish ones,
ülkelerindeki Türk Dış Temsilciliklerinden veya Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı’ndan alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
b) Original exam result paper,
b) Sınav sonuç belgesinin aslı,
c) An attested (by the Turkish Embassy) or notarized Turkish translation of
c) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlik süresini gösteren the passport copy showing identification information and validity dates.
sayfalarının ve Türkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış
Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,
d) Student Visa that the students living in the countries other than Turkey
d) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış can get at the nearest Turkish Embassy/Consulate in his or her own country. If the
Temsilciliklerinden, Türkiye’de bulunan adayların il emniyet müdürlüklerinden student already resides in Turkey, s/he can apply for student visa at the nearest
alacakları “Öğrenim Vizesi”,
Police Centre.
e) A declaration made in income insurance form.
e) Geçim güvencesi formu ile yapılan beyan.
f) 4.5cmx6cm passport-size front-view 10 photos (taken within the last six
f) 10 Adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde months where the applicant can easily be recognized.)
çekilmiş ve adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır),
g) Tuition fee payment receipt showing that tuition fee has been transferred
g) Katkı payı / öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,
to the university’s bank account,
h)An official or a notarized document showing that the applicant is able to
h) Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen provide a living income in Turkey. The number of documents is determined and
miktarda, Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir announced by the University Executive Committee each year.
resmî veya noter onaylı belge,
i) An attested copy of the general health insurance policy (general health
i) Genel sağlık sigortası poliçesinin tasdikli bir kopyası (Genel sağlık insurance is optional and the students who opt are required to apply within three
sigortası isteğe bağlı olup, öğrencinin talepte bulunması halinde ilk kayıt months after the registration.)
işleminden itibaren üç ay içinde başvurması gerekir.),
j) Varsa uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesi ile Türkçe j) an internationally valid foreign language proficiency certificate if available, and
yeterlik belgesinin ülkelerindeki veya en yakın Türk Dış Temsilciliklerinden the original internationally valid Turkish Language Proficiency Certificate
approved by the Turkish Embassy/Consulate
onaylanmış aslı,
k) Adaylar tarafından sunulan TÖMER veya Türkçe Yeterlikleri ile
ilgili belgeler, Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu
tarafından incelenir ve karara bağlanır. Türkçe Yeterlik Belgeleri uygun
olmayanlar ile belge teslim etmeyenlerin Türkçe Yeterlik Düzeyleri, Türkçe
yeterlik sınav sonucuna göre belirlenir.
6.5 Türkçe yeterlik düzeyleri
k) Documents submitted by the applicants regarding their Turkish
Language proficiency and TÖMER are evaluated and determined by the
Department of Turkish Language. However, Turkish Language Level of those
who cannot submit this document is determined at the end of Turkish Language
Proficiency Examination held by the Department of Turkish Language of Iğdır
University Rectorate.
6.5 Turkish Proficiency Level
(1) Turkish proficiency levels of those placed in the programs are
(1) Programlara yerleştirilenlerin Türkçe yeterlik düzeyleri öğretim yılı
başında Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu tarafından determined with the proficiency exam held at the beginning of the academic year
by the Department of Turkish Language.
yapılan Türkçe yeterlik sınavındaki sonuca göre belirlenir.
(2) Türkçe yeterlik düzeyleri aşağıda tanımlanmıştır:
a)
a) A Düzeyi (60-100): Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir.
(2) Turkish language levels are described below:
a) Level A: (60-100) Turkish Language Level is sufficient and students of
this level can start their education.
b) Level B: (50 – 59) Turkish Language Level can be improved in a short
b) B Düzeyi (50-59): Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime
başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, time and students of this level can start their education but s/he must take courses.
kayıt yenileme sırasında, Türkçe yeterliğini “A Düzeyi”ne getirdiğini bu The other year at the registration period, students need to certify that they advance
maddenin birinci fıkrasında belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. their language levels to Level A. Otherwise, the registration is cancelled.
Belgelemediği takdirde kaydı silinir.
c) Level C: (0 – 49) Turkish Language Level is insufficient. Applicants
c) C Düzeyi (0-49): Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği
diploma programına kesin kayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl are registered to the programmes and given one – year off for language learning.
izinli sayılır. Öğrenci, bir sonraki öğretim yılında, kayıt yenileme sırasında, The other year at the registration period, students need to certify that they advance
Türkçe yeterliğini “A Düzeyi”ne getirdiğini bu maddenin birinci fıkrasında their language levels to Level A. Otherwise, the registration is cancelled.
belirtilen yöntemle belgelemesi gerekir. Belgelemediği takdirde kaydı silinir.
8.KATKI PAYI-ÖĞRENĠM ÜCRETĠ
8.TUITION FEE
Tuition Fee for the Academic Year 2013- 2014: Minimum tuition
2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı/Öğrenim Ücreti:
Bakanlar Kurulu tarafından o yıl için belirlenen asgari tutarda katkı fees determined for the Academic Year 2013-2014 by the Council of
payı/öğrenim ücreti alınacaktır. Katkı payı/öğrenim ücreti miktarları, Ministers (The Cabinet) will be accepted. Tuition fees will be announced
Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandıktan sonra belirlenerek duyurulacaktır.
YÜKSEKÖĞRETĠM PROGRAM ADLARI
right after the Council of Ministers declared them.
Öğrenim
Süresi
2014 YurtdıĢından
Öğrenci Kabul
Kontenjanları Önerileri
LĠSANS PROGRAMLARI
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih
Iğdır Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
Biyosistem Mühendisliği
Tarla Bitkileri
Tarım Ekonomisi
Ġlahiyat Fakültesi
Ġlahiyat
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
4
9
4
4
4
4
4
7
12
10
10
10
4
10
4
10
ÖNLĠSANS PROGRAMLARI
Iğdır Meslek Yüksekokulu
Bankacılık ve Sigortacılık
2
Dış Ticaret
2
Ġşletme Yönetimi
2
Lojistik
2
Maliye
2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
2
Turizm ve Otel Ġşletmeciliği
2
18
19
21
14
21
21
14
Iğdır Teknik Bilimler Meslek
Yüksekokulu
Bilgisayar Programcılığı
2
Geleneksel El Sanatları
2
Ġklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
2
Makine
2
Peyzaj ve Süs Bitkileri
2
6
3
3
3
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
9
File Size
437 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content