close

Enter

Log in using OpenID

(Bakanl\375k 3 ta\376\375t ilan_tasinir.xlsx)

embedDownload
İLAN
MUĞLA DEFTERDARLIĞI
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Sıra
No
Dosya No
Eski Plaka
No
1
42-708/3
48 AZ 123
Cinsi-Ticari Adı
Otomobil-R 1339-(S.Wagon)
Tahmin
Edilen Bedel
TL
2.300,00
Geçici
Teminat
Bedeli TL
460,00
Markası
Modeli
Fiili Durumu
Bulunduğu Yer
Renault
1988
E.Ö.D
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi
800,00
160,00
04/12/2014- 15:20
5.000,00
1.000,00
04/12/2014- 15:40
2
42-711-1
48 ED 166
Otomobil-12 -12TL (Binek)
Renault
1976
E.Ö.D
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi
3
42-726
48 EZ 758
Otomobil-R 1179 TX 5VT
Renault
1992
E.Ö.D
İl Sağlık Müdürlüğü bahçesi
İhale Tarihi ve Saati
04/12/2014- 15:00
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malın (taşıt) satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45'inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü " ile 04/12/2014 günü yukarıda belirtilen saatlerde
yapılacaktır.
2- İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için; gerçek kişilerde, yasal yerleşim yeri belgesi ile Nüfus cüzdan fotokopisi veya tasdikli bir örneği, T.C. kimlik numarası, tüzel kişiler de ise 2014
yılı içinde Ticaret ve Sanayi Odasından veya ilgili diğer kurumlardan alınmış sicile kayıtlı olduğuna dair belge, vergi kimlik numarası, noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
ihaleye vekaleten gireceklerin nüfus kayıt örneği, noter tasdikli vekaletname örneği ile ayrıca satın almak istedikleri taşınmaz mallar ve taşıtlara ait yatıracakları geçici teminat
makbuzlarını veya banka teminat mektuplarını teyit yazısı ile birlikte ihale başlama saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri zorunludur. Banka teminat mektubu
verilmesi halinde teminat mektubunun geçici, süresiz limit içi olması ve teyit yazısının ibrazı gerekir.
3- İhale bedeli üzerinden alınacak KDV ile diğer vergiler, harçlar ve yasal yükümlülükler alıcıdan tahsil edilecektir.
4- Satışı yapılacak araçların satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya aittir.
5- İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğü'nde görülebilir.
6- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki
gecikmelerden İdare ve İhale Komisyonu sorumlu değildir.
7- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8- Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve http://www.mugla-def.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
60 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content