close

Enter

Log in using OpenID

1 35230102381 Ödemiş Köseler 216 6 1.514,21 Tam Ham Toprak

embedDownload
ÖDEMİŞ MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN SATIŞ İHALE İLANI
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ
S. No
1
Taşınmaz No
İlçesi
35230102381 Ödemiş
Mah/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü(m²)
Köseler
216
6
1.514,21
Hazine Payı
Cinsi
İmar Durumu
Tahmini Satış
Bedeli
Geçici Teminat
Miktarı
İhale Tarihi
İhale Saati
Tam
Ham Toprak
Yok
4.770,00
1.431,00
25.03.2014
14:00
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınır mallar yukarıda belirtilen tarih ve saatte; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Ödemiş Malmüdürlüğü Malmüdürü Odasında İhale Komisyonu huzurunda
satılacaktır.
2- İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu(süresiz), yasal yerleşim belgesi, ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan suretini, tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel
kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri meslek kuruluşdan 2014 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifde bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin;
nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar
Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartı ile teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahütlü posta ile gönderiebilir. postadaki gecikmeler
kabul edilmeyecektir.
3- Geçici teminatın banklalardan alınacak "Geçici Teminat Mektubu" ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış "Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında
Yönetmelik" hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.
4- 4706 Sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
5-4706 Sayılı Kanunun 5. maddesine göre istenilmesi halinde satış ihale bedeli 1/4 peşin geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak sureti ile iki (2) yılda ve sekiz(8) eşit taksitte ödenebilmektedir.
6- Taşınmazların satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Akıncılar Mahallesi Hükümet Konağı B Blok Kat:3 Ödemiş/İZMİR (Tlf: 545 21 19/18-19) adresinde bulunan Ödemiş Malmüdürlüğünden (Milli Emlak Servisi)
bedelsiz olarak görülebilir.
7- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
8-Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
344 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content