close

Enter

Log in using OpenID

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

embedDownload
BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
DUYURULUR
Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü II. Öğretim Matematik Tezsiz Yüksek Lisans
Programına 2014–2015 öğretim yılı Bahar Yarıyılı’nda Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri
alınacaktır.
Anabilim
Dalı
Matematik
Anabilim Dalı
Program
II. Öğretim
Matematik
Tezsiz
Yüksek
Lisans
Programı
Kontenjan
KoĢullar
1. Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Matematik
Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği ve Fen-Edebiyat
Fakültesi Matematik, Matematik-Bilgisayar ve İstatistik
bölümleri ile Mühendislik Fakültelerinin Matematik
Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar öncelikli
olarak değerlendirmeye alınacaktır.
30
2. İlk koşulu sağlayan lisans mezunlarından yeterli
başvuru olmadığı takdirde, Fen-Edebiyat ve Fen
Fakültelerinin Fen Bölümleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji),
Eğitim
Fakültelerinin
İlköğretim
Fen
Biligisi
Öğretmeliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Eğitimi, Ortaöğretim Fen Eğitimi Alanları bölümleri,
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat,
Ekonometri, Maliye ve İşletme bölümleri, Mühendislik
Fakültelerinin herhangi bir bölümünden lisans mezunu
olanlar arasından, eksik kalan başvuru sayısı kadar aday
kabul şartları sırasına göre alınacaktır.
BAġVURU KOġULLARI VE DEĞERLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN ESASLAR
BaĢvuru KoĢulları
 Fotoğraflı Başvuru Formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmalıdır).
 Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Lisans öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların
Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini de eklemeleri gerekir).
 Lisans öğrenimi süresi içerisinde almış olduğu derslerde başarı durumunu gösteren transkriptinin
fotokopisi (Notları 100’lük sistem dışında olan adayların notları YÖK dönüştürme tablosu esas
alınarak dönüştürülecektir).
 ALES ve Yabancı dil sınavlarına girme Ģartı aranmaz.
Not : Diploma veya Mezuniyet belgesi ile Transkriptlerin aslı veya ait olduğu kurumca “aslı
gibidir” onaylı veya noter onaylı olması zorunludur. Başvurular, süresi içerisinde ve istenen
belgeler eksiksiz olarak şahsen veya posta ile yapılacaktır (Posta ile yapılan müracaatlarda
gecikmeler dikkate alınmayacaktır). Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Önemli Açıklamalar:
1.
Bu programın (10 ders + dönem projesi) ücreti 3600.00 TL’dir. Bu ücret iki taksit halinde
tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt esnasında 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
2.
Bu programda başarısız olunan dersler yada fazladan alınmak istenen dersler için (her kredi
için 120*3) 360.00 TL, Dönem Projesinin tekrarı için ise 720.00 TL ek ücret alınacaktır.
3.
Bu programa 15 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
4.
Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler
ile ilişkisi kesilenlere ödedikleri ücret iade edilmez.
Değerlendirme
Bu programa müracaat eden öğrenci sayısı kontenjandan fazla olması halinde mezuniyet koşulları
çerçevesinde mezuniyet not ortlamasına göre sıralama yapılacaktır.
Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
 Kesin kayıt bildirim formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Erkek adayların askerlik şubesinden son 1 ay içinde alacakları “Bir lisansüstü eğitimine
kaydolmasında askerlikçe bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı,
 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet (4,5x6) cm ebadında vesikalık fotoğraf,
 1. taksit ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
Not 1. Kesin kayıt başvuruları şahsen yapılması zorunludur.
2.Kesin kayıt işlemlerinde, başvuru koşuları için istenilen bütün belgelerin aslı veya ilgili
kurumca aslı gibidir onaylı veya noter onaylı olması zorunludur.
Önemli Tarihler
Asıl Kayıt Hakkı
Kazanların Ġlanı
BaĢvuru
BaĢlama
17.12.2014
BitiĢ
22.01.2015
23.01.2015
Asil Liste Kayıtları
BaĢlama
BitiĢ
26.01.2015
30.01.2015
BaĢvuru Adresi:
Batman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci
İşleri BATMAN
Tel/Faks: (0488) 217 38 70 - 217 38 67
E-Posta : [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
162 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content