close

Enter

Log in using OpenID

buradan

embedDownload
KONGRE PROGRAMI
29 MAYIS 2014 PERŞEMBE
13:30-14:30
Kayıt ĠĢlemleri ve Posterlerin Asılması
14:30-14:45
Saygı DuruĢu, Ġstiklal MarĢı ve AçılıĢ
I. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Emin TEKİN
14:45-14:55
Türkiye Çiftlik Hayvan Sayılarının Ġleriye Yönelik Projeksiyonu:
ARIMA Modellemesi
Ġ. Safa GÜRCAN, Nuri CENAN
14:55-15:05
Türk Safkan Arap Atlarında YarıĢa BaĢlama YaĢının YarıĢ Hayatı
Üzerine Etkisi
Doğukan ÖZEN, Ġ. Safa GÜRCAN
15:05-15:15
Entansif Hindi YetiĢtiriciliği ĠĢletmelerinde Kârlılık ve Verimlilik
Analizleri
Cevat SĠPAHĠ, Yavuz CEVGER
15:15-15:25
Ankara Ġli DSYB’ye Üye Süt Sığırcılığı ĠĢletmelerinde Klinik Mastitis
Kaynaklı Ekonomik Kayıplar
Ahmet ġener YILDIZ, Cengiz YALÇIN
15:25-15:45
Soru/TartıĢma
15:45-16:00
Çay-kahve arası
II. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ceyhan ÖZBEYAZ
16:00-16:10
Fertilite Problemli Holstein Ġneklerde Östrüs Tespiti Sonrası Farklı
Zaman Aralığında Tohumlamanın Fertilite Parametrelerine Etkisi
Tahir BAYRIL, Orhan YILMAZ, Mehmet KÖSE
16:10-16:20
Jersey Ġneklerinde Test Günü Süt Verimi ve Süt BileĢenleri Üzerine
Bazı Faktörlerin Etkileri
Özden ÇOBANOĞLU, Eser Kemal GÜRCAN, Soner ÇANKAYA,
Ertuğrul KUL, Samet Hasan ABACI, Mehmet ÜLKER
16:20-16:30
HemĢin ve Tuj Kuzularında Farklı Besi Sistemlerinin Bazı Et Kalitesi
Özellikleri ile Karkas Ölçülerine Etkisi
Mehmet SARI, Kadir ÖNK, Yüksel AKSOY, Muammer TĠLKĠ,
Hakan ERĠNÇ, Serpil ADIGÜZEL IġIK
16:30-16:40
Kıvırcık Irkı Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu Uygulamalarının Döl
Verimi Üzerine Etkisi
Hakan ÜSTÜNER, Burcu ÜSTÜNER, Selim ALÇAY, Berk TOKER,
Zekariya NUR, Hakan SAĞIRKAYA
16:40-17:00
Soru/TartıĢma
17:00-17:15
Çay-kahve arası
III. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Faruk BALCI
17:15-17:25
Kayseri ve Civarında YetiĢtirilen HolĢtayn Sığırlarında Pit I ve Leptin
Genlerinin Allel Frekanslarının Belirlenmesi
Davut BAYRAM, Bilal AKYÜZ, Kaan M. ĠġCAN, Benan GÜLZARĠ
17:25-17:35
Türkiye’de Rahvan KoĢan Atlarda Genetik ÇeĢitlilik
Ceyhan ÖZBEYAZ, Banu YÜCEER, Bora ÖZARSLAN
17:35-17:45
Türkiye Yerli Sığır Irklarının Mikrosatellit Markörler ile Y Kromozom
Analizi
Yusuf ÖZġENSOY, Ercan KURAR, Zafer BULUT, Mehmet
NĠZAMLIOĞLU
17:45-17:55
Koyunların EST Sekanslarından Köken Alan SSR Markörlerinin
GeliĢtirilmesi
Selçuk ÖZDEMĠR, Ġbrahim ÇELĠK
17:55-18:15
Soru/TartıĢma
18:15-18:45
Poster Sunumları
18:45
Misafirlerin otele bırakılması
19:45
Misafirlerin otelden alınması
20:00
AkĢam Yemeği
30 MAYIS 2014 CUMA
09:00-10:00
Protokol KonuĢmaları ve Tanıtım Videoları
IV. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fuat ODABAŞIOĞLU
10:00-10:10
Atlarda DavranıĢ ve Eğitim ĠliĢkisi
Sibel DANIġAN, Hakan ÇALIġKAN, Ceyhan ÖZBEYAZ
10:10-10:20
Tarsus Çatalburun Irkı Türk Av Köpeklerinin Bazı Morfolojik
Özellikleri
Yusuf Ziya OĞRAK, Atila YOLDAġ, Milivoje UROSEVĠC, Darko
DROBNJAK
10:20-10:30
Etlik Piliçlerde Kesim Öncesi Askıda Bekletme Süresinin Stres, Et
Kalite Özellikleri ve Glikolitik Potansiyel Üzerine Etkileri
Evrim DERELĠ FĠDAN, Mehmet Kenan TÜRKYILMAZ, Ahmet
NAZLIGÜL, Serap ÜNÜBOL AYPAK, Solmaz KARAARSLAN
10:30-10:40
Kafes ve Yer Sistemlerinin Etlik Piliç Üretiminde Besi Performansı,
Oksidatif Stres ve Karkas Kusurları Üzerine Etkileri
Ülkü Gülcihan ġĠMġEK, Mine ERĠġĠR, Mehmet ÇĠFTÇĠ, Pınar Tatlı
SEVEN
10:40-11:00
Soru/TartıĢma
11:00-11:15
Çay-kahve arası
V. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Mustafa OĞAN
11:15-11:25
Yumurta Tavukçuluğunda Gelirin Ridge Regresyon Analizi ile Tahmini
Aytaç AKÇAY, SavaĢ SARIÖZKAN
11:25-11:35
Kurban Bayramı SatıĢlarının Sığır Besi ĠĢletme Gelirlerine Etkisi
Seyfettin TUNCEL, Yavuz CEVGER
11:35-11:45
Türkiye Hayvancılığında Kars’ın Yeri
Ali Rıza AKSOY, Serpil ADIGÜZEL IġIK, Mehmet SARI
11:45-12:00
Soru/TartıĢma
12:00-14:00
Öğle Yemeği
VI. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Okan ERTUĞRUL
14:00-14:10
Türkiye’de YetiĢtirilen HolĢtayn, Jersey ve Esmer Irk Sığırlarda Kappa
Kazein Geni Polimorfizmleri ve Süt Verimi ile BileĢimi Üzerine Etkileri
Murad GÜRSES, Hüseyin YÜCE, Ebru ÖNALAN ETEM, Bahri PATIR
14:10-14:20
Östrus Senkronizasyonu ve Ovaryum Hiperstimülasyonlarının Oosit
Kimulus Kompleks Gen Ġfadesi Üzerine Etkileri
Cansu AĞCA, Akın YAKAN, Yüksel AĞCA
14:20-14:30
Uzun Süreli Isı Stresi ve Diyet Kısıtlaması Uygulanan Rat Testis
Dokusunda Kantitatif Gen Ekspresyonu Ġçin Housekeeping Gen Seçimi
Aydın GÜZELOĞLU, Nurettin AYDĠLEK, Ercan KURAR, Seyit Ali
KAYIġ, Faruk BOZKAYA, Mehmet Osman ATLI, Mehmet KÖSE,
Ömer VARIġLI, Mehmet Salih KAYA, Mehmet Erol YILDIRIM
14:30-14:40
Bir Keçide Hermafroditizm Olgusu: Klinik ve Genetik YaklaĢım
Çağlayan ÖZEL, Gonca ġEN, Mustafa HĠTĠT, Nadir KOÇAK, Aydın
GÜZELOĞLU, Ahmet SEMACAN, Ercan KURAR
14:40-15:00
Soru/TartıĢma
15:00-15:15
Çay-kahve arası
VII. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halil GÜNEŞ
15:15-15:25
Konya ve Karaman Bölgesinde Halk Elinde YetiĢtirilen Kıl Keçisi
Oğlaklarının Büyüme ve YaĢama Gücü
Mehmet Emin TEKĠN, Mehmet ARLI, Murat ÖĞEÇ, Murat VURAL
15:25-15:35
Kıl x Kıl, Saanen x Kıl (F1) ve Alpin x Kıl (F1) Melezlemesinin Gebelik
Süresi ve Doğum Zamanına Etkisi
Hakan ERDURAN
15:35-15:45
Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarının Büyüme
Performansı
MemiĢ BOLACALI, Yahya ÖZTÜRK, Mürsel KÜÇÜK, Orhan YILMAZ
15:45-16:00
Soru/TartıĢma
VIII. OTURUM
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cevdet UĞUZ
16:00-16:10
Türkiye Arap Atlarında Polisakkarit Depolama Hastalığı Tip I (PSSMI), Öldürücü Açık Renk Hastalığı (DCCL) ve ġiddetli Kombine Ġmmun
Yetmezliğe (SCID) Sebep Olan Mutasyonların Moleküler Tanı
Yöntemleri ile AraĢtırılması
Nüket BĠLGEN, Bengi ÇINAR KUL, Özgecan KORKMAZ AĞAOĞLU,
Okan ERTUĞRUL, Feridun ERZURUMLU, Murat DURMAZ
16:10-16:20
Kangal Köpeklerinde Ankyloglossia ile Ġlgili Gen Bölgesinin
Belirlenmesine Yönelik Genom Boyu Analiz
Bengi ÇINAR KUL, Okan ERTUĞRUL, Naci ÖCAL, Nurten AKARSU
16:20-16:30
Türk Çoban Köpeklerinin Kökenlerinin AraĢtırılması II. Genetik
Özellikler
Cafer TEPELĠ, Metin ERDOĞAN, Alper YILMAZ, Zafer BULUT, Peter
SAVOLAINEN
16:30-16:40
Sığır YetiĢtiriciliğinde Genomik Seleksiyon: Dünü, Bugünü ve Geleceği
Ercan KURAR, Abdullah KAYA, Aydın GÜZELOĞLU, Erdoğan
MEMĠLĠ
16:40-17:00
Soru/TartıĢma
17:00-17:15
Çay-kahve arası
IX. OTURUM
17:15-18:45
Kongre değerlendirme toplantısı
18:45
Misafirlerin otele bırakılması
19:45
Misafirlerin otelden alınması
20:00
AkĢam yemeği
SOSYAL PROGRAM
31 MAYIS 2014 CUMARTESİ
09:00-19:00
Gezi Programı
20:00
AkĢam Yemeği
01 HAZİRAN 2014 PAZAR
08:30-10:00
Kahvaltı
10:00-12:00
Misafirlerin Uğurlanması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
171 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content