close

Enter

Log in using OpenID

2014 Konu Dizini - 2014 Subject Index

embedDownload
2014 Konu Dizini - 2014 Subject Index
Açık kalp cerrahisi/Open heart surgery.........................................20,110
Adipokin/Adipokine............................................................................. 95
Adipoz doku/Adipose tissue................................................................. 95
Ağrı/Pain.............................................................................................. 54
Akım aracılı dilatasyon/Flow-mediated dilatation������������������������������� 1
Akut koroner sendrom/Acute coronary syndrome........................ 66,153
Akut miyokard infarktüsü/Acute myocardial infarction��������������������� 46
Anevrizma, yalancı/Aneurysm, false.................................................... 79
Anevrizma/Aneurysm.................................................................... 72,151
Anksiyete/Anxiety................................................................................ 54
Aort kapak/Aortic valve..................................................................... 163
Aort, torasik/Aorta, thoracic................................................................ 79
Arkus aorta/Aortic arch..................................................................... 151
Artefakt/Artifact................................................................................... 80
Ateroskleroz/Atherosclerosis............................................................... 95
Ateşli silah yaralanması/Gunshot injury............................................ 131
Atriyal fibrilasyon/Atrial fibrillation.......................................... 128,159
Atriyal septal defect/Atrial septal defect............................................ 100
Atriyal/Atrial...................................................................................... 148
Belirgin hipertrofi/İmpressive hypertrophy.......................................... 60
Beyaz kan hücre sayısı/White blood cell count.................................. 163
Bloklu atriyal erken atımlar/Blocked atrial premature beats...............80
Böbrek yetmezliği/Renal insufficiency................................................ 79
Bölgesel anestezi/Anesthesia regional................................................. 86
Bradikardi/Bradycardia....................................................................... 42
Büyük arterlerin d- transpozisyonu/D- transposition of the great
arteries............................................................................................... 145
C-reaktif protein/C-reactive protein.................................................. 105
Cerrahi/Surgery.................................................................................... 64
CHADS2 skoru/CHADS2 score......................................................... 159
Çift çıkışlı sol ventrikül/Double-outlet left ventricle������������������������ 145
Duktus arteriozus/Ductus arteriosus.................................................. 148
Ebstein anomalisi/Ebstein’s anomaly................................................. 195
Ekokardiyografi/Echocardiography.............................................. 37,138
Ektazi/Ectasia.......................................................................................11
Elektrokardiyografi/Electrocardiography.................................. 7,80,128
Embolik olaylar/Embolic events.......................................................... 15
Endarterektomi/Endartrectomy.......................................................... 124
Endovasküler prosedürler/Endovascular procedures������������������������� 79
Enfektif endokardit/Infective endocarditis........................................... 15
Göğüs ağrısı/Angina pectoris............................................................. 192
Görüntüleme/İmaging.......................................................................... 60
Havacılık ve uzay tıbbı/Aerospace medicine....................................... 58
Helicobacter pylori/Helicobacter pylori................................................ 1
Hemodiyaliz/Hemodialysis.................................................................. 69
Hipertrofik kardiyomiyopati/Hypertrophic cardiomyopathy...............60
İç karotid arter darlığı/Internal carotid artery stenosis�������������������� 135
İliyak damar yaralanması/İliac vessel injury..................................... 187
İmplante edilebilir kardiovertör-defibrilatörler/Implantable
cardioverter-defibrillators............................................. .....................167
İnflamasyon/Inflammation....................................................................11
İnsan ve sağlık/Human and health....................................................... 54
İntrakardiyak cihazlar/İntracardiac device........................................ 184
Jet lag/Jet lag..................................................................................... 152
Kalp hızı/Heart rate........................................................................... 152
Kalp septum kusurları/Heart septal defects....................................... 148
Kalp yaralanması/Heart injury.......................................................... 131
Kalp yetersizliği/Heart failure...................................................... 37,167
Kapak replasman/Valve replacement................................................... 20
Kardiak aritmiler/Cardiac arrhythmias............................................. 167
Kardiyak tamponad/Cardiac tamponade........................................... 131
Kardiyak tümör/Cardiac tumor......................................................... 143
Kardiyopulmoner bypass/Cardiopulmonary bypass��������������������������� 30
Kardiyovasküler sonuçlar/Cardiovascular outcome������������������������� 153
Karotid dolaşımı geçici iskemik atak/Carotid circulation transient
ischemic attack................................................................................... 135
Karotid endarterektomi/Carotid endarterectomy������������������������������ 135
Karotis arter stentleme/Carotid artery stenting������������������������������������ 7
Karotis arter/Carotid artery...........................................�������������� 91,124
Karotis endarterektomisi/Carotid endarterectomy����������������������������� 86
Kateter/Catheter................................................................................... 69
Kesici alet yaralanması/Stab injury................................................... 131
Klinik sonuçlar/Clinical outcomes....................................................... 46
Komplikasyon/Complication............................................................. 140
Komplikasyonlar/Complications....................................................... 148
Konjenital anomaly/Congenital anomaly............................................ 76
Konjenital/Congenital........................................................................ 195
Koroner anevrizma/Coronary aneurysm............................................. 66
Koroner anjiografi/Coronary angiography.........................................114
Koroner anomaly/Coronary anomaly................................................ 192
Koroner arter anevrizması/Coronary artery aneurysm������������������������11
Koroner arter anomalisi/Coronary artery anomaly���������������������������� 76
Koroner arter bypas greft/Coronary artery bypass graft surgery......159
Koroner arter bypass greftleme/Coronary bypass surgery����������������� 20
Koroner arter bypass/Coronary artery bypass................................ 66,76
Koroner arter hastalığı/Coronary artery disease...............26,95,105,114
Koroner bypass/Coronary bypass...........................................30,118,124
Koroner ektazi/Coronary ectasia....................................................... 105
Korsair mikro-kateter/Corsair micro-catheter................................... 140
Kronik renal yetersizlik/Chronic renal failure..................................... 69
Kronik total oklüzyon/Chronic total occlusion................................. 140
Levosimendan/Levosimendan.............................................................. 37
Lomber disk cerrahisi/Lumbar disc surgery...................................... 187
Melatonin/Melatonin.......................................................................... 152
2014 Konu Dizini - 2014 Subject Index
Minimal invazif kalp cerrahisi/Minimally invasive cardiac
surgery................................................................................................110
Mitral darlık/Mitral stenosis................................................................ 64
Miyokard infarktüsü/Myocardial infarction........................................ 66
Miyokardiyal köprüleşme/Myocardial bridging��������������������������������114
Mortalite/Mortality................................................................ 30,153,163
Müzik terapi/Music therapy................................................................. 54
Nonkoroner sinüs/Noncoronary sinus............................................... 189
Nötrofil lenfosit oranı/Neutrophil to lymphocyte ratio�����������������11,153
NT-proBNP/NT-proBNP...................................................................... 37
P dalgası dispersiyonu/P wave dispersion.................................. 128,176
Pacemaker/Pacemaker......................................................................... 42
Paroksismal atriyum fibrilasyonu/Paroxysmal atrium fibrillation.......42
Patent foramen ovale/Patent foramen ovale...................................... 100
Patent/Permanent............................................................................... 148
Perforasyon/Perforation.................................................................... 140
Perkütan kapama/Percutaneous closure technique��������������������������� 100
Perkütan koroner girişim/Percutaneous coronary intervention......30,81
Preeksitasyon/Preexcitation................................................................. 80
Primer anjiyoplasti/Primary angioplasty............................................. 26
Primer perkütan koroner girişim/Primary percutaneous coronary
intervention..........................................................................................46
Psödodelta dalgası/Pseudodelta wave.................................................. 80
QT dispersiyonu/QT dispersion............................................................. 7
Radial arter/Radial artery.................................................................... 72
Risk skorlaması/Risk scoring............................................................... 26
Ritim bozuklukları/Rhythm disturbances............................................ 58
Sağ ventrikül fonksiyonu/Right ventricular function����������������������� 172
Sağ ventrikül/Right ventricle............................................................. 145
Schwannom/Schwannoma................................................................. 143
Septal okluder cihaz/Septal occluder device...................................... 148
Serum ürik asit/Serum uric acid....................................................11,105
Ses ve müziğin etkileri/Acoustic stimulation....................................... 54
Sinüs valsalva anevrizması/Aneurysm of sinus valsalva������������������ 189
Sitotoksin ilişkili gen A protein/Cytotoxine associated gene
A protein.................................................................................................1
Sol atrial fistül/Left atrial fistula........................................................ 189
Sol internal torasik arter/Left internal thoracic artery�����������������������118
Sol ventriküler obstruksiyon/Left ventricular obstruction���������������� 138
Spançlar/Sponges................................................................................. 64
ST segment rezolüsyonu/ST segment resolution������������������������������� 176
ST yükselmeli miyokard infarktüsü/ST elevation myocardial
infarction..............................................................................................81
STEMİ/STEMI................................................................................... 176
Stent trombozu/Stent thrombosis......................................................... 81
Stent/Stent....................................................................................... 86,91
Stentler/Stents.................................................................................... 135
Tedavi/Treatment............................................................................... 148
Tek koroner arter/Single coronary artery.......................................... 192
Transözofageal ekokardiyografi/Transesophageal
echocardiography..............................................................................143
Transradiyal yaklaşım/Transradial approach...................................... 46
Transtorasik ekokardiyografi/Transthoracic chocardiography..........172
Triküspit kapak hastalığı/Tricuspid valve disease���������������������������� 195
Triküspit atrezisi, hipoplastik/Tricuspid atresia hypoplastic.............145
Trombolitik tedavi/Thrombolytic therapy......................................... 176
Trombosit lenfosit oranı/Platelet to lymphocyte ratio������������������������ 81
Uykusuzluk/Sleeplessness.................................................................. 172
Vasküler komplikasyon/Vascular complication................................. 187
Vejetasyon/Vegetation.......................................................................... 15
Visfatin/Visfatin.................................................................................... 95
Yabancı cisimler/Foreign bodies......................................................... 72
Yalancı tendon/False tendon.............................................................. 138
Yaş/Age................................................................................................ 91
Yaşlı/Elderly........................................................................................118
Yeni merkez/New center...................................................................... 20
Yer çekimi/Gravity............................................................................... 58
Yüksek irtifa/High altitude................................................................ 184
Yüksek risk/High risk.......................................................................... 91
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
163 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content