close

Enter

Log in using OpenID

2014 YILI Ö RETMENLER N LLER ARASI STE E VE ZORUNLU

embedDownload
2014 YILI Ö RETMENLER N LLER ARASI STE E VE ZORUNLU ÇALI MA
YÜKÜMLÜLÜ ÜNE BA LI YER DE
T RMELER NE L K N DUYURU
Ö retmenlerin, 2014 yl iller aras iste e ve zorunlu çal ma yükümlülü üne ba l yer
de i tirme i lemleri, 06/05/2010 tarihli ve 27573 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan Millî
E itim Bakanl  Ö retmenlerinin Atama ve Yer De i tirme Yönetmeli i do rultusunda
a a da belirtilen açklamalar çerçevesinde yaplacaktr.
1- ller aras iste e ba l yer de i tirecek ö retmenlerden;
a) Zorunlu çal ma yükümlülü ü bulunmayanlar, bu yükümlülüklerini tamamlayanlar
veya muaf olanlardan 30 Eylül 2014 tarihi itibaryla bulunduklar ilde en az 3 yllk çal ma
süresini tamamlayanlar, iller arasnda yer de i tirme iste inde bulunabileceklerdir.
b) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarnda görev yapan zorunlu çal ma
yükümlüsü ö retmenlerden sa lk ve e durumu özrü nedeniyle zorunlu çal ma yükümlülü ü
ertelenmi olanlar ile ba vurularn son günü itibaryla adaylklar kaldrlm olanlar,
istemeleri halinde zorunlu çal ma yükümlülü ü öngörülen hizmet alanlarna yer de i tirme
ba vurusunda bulunabilir. Bu kapsamdaki ö retmenlerde bulunduklar ilde 3 yllk çal ma
süresi aranmaz; bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar bulunduklar yerde
görevlerine devam edeceklerdir.
c) Dördüncü, be inci ve altnc hizmet alanlarnda görevli zorunlu çal ma yükümlüsü
ö retmenlerden 15 Eylül 2014 tarihi itibaryla bulunduklar ilde 3 yln dolduranlar, il içinde
veya iller arasnda zorunlu çal ma yükümlülü ü öngörülen hizmet alanlarna yer de i tirme
iste inde bulunabileceklerdir.
ç) 2012, 2013 ve 2014 yllarnda iller arasnda yer de i ikli i yapldktan sonra çe itli
sebeplerle eski görev yerlerine iade edilenlerin, eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet
süreleri 3 yln hesabnda birlikte de erlendirilecektir.
d) Do rudan Bakanl a ba l ta ra te kilât kapsamnda bulunan e itim kurumlarnda
görev yapan ö retmenler, istemeleri halinde iller aras yer de i tirme iste inde
bulunabileceklerdir.
2- Yer de i ikli i ba vurusunda bulunan ö retmenlerin hizmet puanlar, 20/06/2014
tarihi dikkate alnarak belirlenecektir.
3- Bakanl n merkez ve ta ra te kilat ile di er kamu kurum ve kurulu larnda geçici
olarak görevlendirilen ö retmenlerden 15 Eylül 2014 tarihine kadar kadrolarnn bulundu u
e itim kurumuna döneceklerini beyan edenler, yer de i tirme iste inde bulunabileceklerdir.
Bunlardan en geç 15 Eylül 2014 tarihi itibaryla atandklar e itim kurumunda göreve
ba lamayanlarn atamalar iptal edilecektir.
1
4- Yurt d nda görevlendirilenler ile aylksz izinli ö retmenlerden 15 Eylül 2014
tarihine kadar yurt d  görev süresinin veya aylksz izinlerinin sona erece ini
belgelendirenler, di er artlar da ta malar kaydyla yer de i tirme ba vurusunda
bulunabilir. Bu kapsamda yer de i ikli i gerçekle tirilen ö retmenlerden en geç 15 Eylül
2014 tarihine kadar atandklar e itim kurumunda göreve ba lamayanlarn atamalar iptal
edilecektir.
5- Zorunlu çal ma yükümlü üne ba l yer de i tirecek ö retmenler;
a) 06/05/2010 tarihinden sonra atanp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet
alanlarndaki e itim kurumlarnda görev yapan ö retmenlerden toplam 3 yllk çal ma
süresini tamamlayan veya 15 Eylül 2014 tarihi itibaryla tamamlayacak olanlardan zorunlu
çal ma yükümlülü ü öngörülen hizmet alannda hiç görev yapmam ya da eksik hizmeti 6
aydan fazla olanlar, zorunlu çal ma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya
iller arasnda dördüncü, be inci veya altnc hizmet alanlarndaki e itim kurumlarna tercihleri
do rultusunda atanr. Tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar, alanlarnda norm aç 
bulunan di er zorunlu çal ma yükümlülü ü öngörülen hizmet alanlarndaki e itim
kurumlarna atanr. Bunlardan ba vuruda bulunmayanlarn atamalar Bakanlkça resen
yaplacaktr.
b) Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarnda iken Mays 2014 tarihi itibaryla
zorunlu çal ma yükümlü ü öngörülen dördüncü, be inci veya altnc hizmet alanlar
kapsamna alnan e itim kurumlarnda görev yapan ö retmenler, görev yaptklar e itim
kurumunda kalabilecekleri gibi istemeleri halinde zorunlu çal ma yükümlülü ü öngörülen
hizmet alanlarna yer de i tirme iste inde de bulunabileceklerdir.
c) E itim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il milli e itim müdürlükleri, yukarda belirtilen
3 yllk çal ma süresini doldurmalar nedeniyle bu yl zorunlu çal ma yükümlülü üne tabi
tutulacak ö retmenlerin tespit ve takibini yaparak bu ö retmenlerimizin yer de i tirme
ba vuru formu doldurmasn sa layacaktr. Ba vuru formu doldurmayanlarn formlar e itim
kurumu müdürlüklerince doldurularak onaylanacaktr. Zorunlu çal ma yükümlüsü
ö retmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakknda gerekli yasal i lemler
yaplacaktr.
ç) Zorunlu çal ma yükümlüsü ö retmenlerden Yönetmeli in 33 üncü maddesinde
saylan mazeret halleri kapsamnda mazeretlerinin devam etti ini belgelendirenlerin zorunlu
çal ma yükümlülükleri, talepleri halinde ertelenecektir. Mazeretlerini belgelendiremeyenler
ise zorunlu çal ma yükümlülü ü öngörülen hizmet alanlarna atanmak üzere ba vuruda
bulunacaklardr.
2
d) 06/05/2010 tarihinden önce 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 4/B maddesi
kapsamnda sözle meli ö retmenli e ba layanlardan 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puan
ile kadrolu ö retmenli e atananlar, zorunlu çal ma yükümlülü ünden muaf tutulacaktr.
e) Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alannda görev yapan zorunlu çal ma yükümlüsü
ö retmenlerden e i ayn ilin farkl ilçesinde ya da ba ka bir il’de görev yapanlar, istemeleri
halinde zorunlu yer de i tirme ba vurusunda bulunmayabilecektir. Bu durumda bulunan
ö retmenler e inin bulundu u yere 2014 özür durumundan yer de i tirme döneminde yer
de i tirme iste inde bulunacaktr. Bunlardan özür durumundan yer de i tirme döneminde
e inin yanna yer de i tirme iste inde bulunmayanlar, Bakanlkça zorunlu çal ma
yükümlülü ü öngörülen hizmet alanlarna atanacaktr.
6- Üç yllk sürenin hesabnda, sözle meli ö retmenlik ve asker ö retmenlik dahil,
ö retmenlerin kadrolarnn bulundu u ilde fiilen ö retmen olarak görev yaptklar süreler
dikkate alnr. Aylksz izinli olarak geçirilen süreler ile e itim kurumlar d nda Bakanlk
merkez ve ta ra te kilat ile di er kamu kurum ve kurulu larnda çal lan süreler ise 3 yllk
sürenin hesabnda dikkate alnmayacaktr.
7- Soru turma sonucu ba ka il’e atanan ö retmenler, yeni görevlerine ba ladklar
tarihten itibaren 3 yl geçmeden daha önce görev yaptklar il’e yer de i tirme iste inde
bulunamayacaklardr.
8- Yer de i tirme sonucu farkl illere atanan ö retmen e lerden, görev yerinden
ayrlmadan atamasn iptal ettiren, e durumu özrüne ba l yer de i tirme döneminde e inin
bulundu u il’e; ayn ilin farkl ilçelerine atananlar ise, atandklar yerde göreve ba ladktan
sonra, il içi özür durumuna ba l yer de i tirme döneminde yer de i tirme ba vurusunda
bulunabileceklerdir.
9- Ö retmen e lerden yalnzca birinin yer de i tirme artlarn ta mas ve iller
arasnda atamasnn yaplmas halinde di er e , özür durumuna ba l atama döneminde e
durumundan yer de i tirme iste inde bulunabilir. ller arasnda iste e ba l atamas yaplan
e , ayn atama döneminde ayrld  il’e e durumundan atama ba vurusunda
bulunamayacaktr.
10- ste e ba l olarak iller arasnda görev yeri de i tirilen ö retmenlerden e leri
kamu kurum ve kurulu larnda e itim ve ö retim hizmetleri snf d nda çal anlar,
atamalarnn yapld  tarihten sonra olu an özür durumlar hariç, ayn atama döneminde
ayrldklar il’e atama ba vurusunda bulunamayacaktr.
11- 2014 yl il içi yer de i ikli i döneminde atamas yaplan ö retmenler, iller aras
yer de i tirme ba vurusunda bulunamayacaktr.
3
12- Ba vurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer
alan Elektronik Ba vuru Formu doldurulmak suretiyle yaplacaktr.
13- Elektronik Ba vuru Formu d nda bir belgeyle veya posta yoluyla yaplan
ba vurular; gerekli artlar ta mayan ba vurular; gerçe e aykr bilgi ve belgeyle ya da
istenilen bilgileri uygun biçimde i aretlemeden yaplan ba vurular ile Elektronik Ba vuru
Formu imzalanmadan ve onaylanmadan yaplan ba vurular geçersiz saylacak; geçersiz
ba vurulara dayal yer de i tirmeler iptal edilecektir.
14- Yer de i tirme sürecinde yaplan i lemlerle ilgili olarak gerçe e aykr beyanda
bulunan ö retmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan bu ba vurular onaylayan sorumlular
hakknda yasal i lem yaplacaktr.
15- Yer de i tirme i ve i lemlerinin yürütülmesi, ba vurularn onaylanmas ve
reddedilmesinden srasyla okul, ilçe ve il millî e itim müdürlükleri yöneticileri görevli,
yetkili ve sorumludur.
16- Ba vuru Formunun do ru ve eksiksiz doldurulmasndan ba vuruyu yapan
ö retmen sorumludur. Ö retmenler, ba vurularn onay i lemleri tamamlanmadan e itim
kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayal bilgi düzeltme talebinde bulunabilir ve bilgi
düzeltmesi yaptran ö retmenler, süresi içinde yeniden ba vuru yapabilirler. Ancak
ba vurunun il milli e itim müdürlü ünce onaylanmasndan sonra hiçbir surette düzeltme
yaplamaz.
17- ller aras yer de i tirme ba vurusunda bulunan ö retmenlerden görev yapt 
il/ilçe d nda bulunanlar, her türlü ileti im aracyla kadrosunun bulundu u okul müdürlü ünü
bilgilendirmek suretiyle ba vurularnn onaylanmasn isteyebilecek; okul yöneticileri de
süresi içinde ba vurular onaylayacaklardr. Ba vurusu onaylanan ö retmenlere ait Ba vuru
Formunun çkts okul müdürlüklerince ö retmenlere göreve ba ladklarnda
imzalattrlacaktr.
18- Ba vurular, srasyla e itim kurumu, ilçe ve il millî e itim müdürlüklerince
onaylandktan sonra geçerlilik kazanacaktr. Ba vurular, ba vurunun yapld  veya izleyen
gün içinde e itim kurumu müdürlüklerince; e itim kurumu müdürlü ünün onayn takip eden
gün içinde ise ilçe ve il milli e itim müdürlüklerince onaylanacaktr. Son gün yaplan
ba vurularn onay i lemleri ayn gün tamamlanacaktr.
19- Müstakil müdürlü ü bulunmayan okullarda görevli ö retmenler ile kadrolar
il/ilçe millî e itim müdürlüklerinde bulunan ö retmenler, ba vurularn kadrolarnn
bulundu u il/ilçe millî e itim müdürlüklerine yapacaklardr.
4
20- Ö retmenler, görevli olduklar e itim kurumu ya da kadrolarnn bulundu u il/ilçe
millî e itim müdürlüklerine dilekçe vermek suretiyle ba vuru süresi içinde yer de i tirme
ba vurusundan vazgeçebilirler. Bu ba vurular elektronik ortamda ilgililerce iptal edilecektir.
21- Bili im Teknolojileri alan ö retmenlerinden “Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri
Ö retmenli i”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “ statistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bili im Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunlar, mesleki ve teknik ortaö retim kurumlarn tercih
edemeyecektir.
22- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan ö retmenleri ile spor liseleri
ve güzel sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden e itimi alan ö retmenleri tüm
e itim kurumlarn, ilgili mevzuatna göre Anadolu lisesine atanan ve halen görev yapan
ö retmenler fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile spor liseleri ve güzel sanatlar liselerini
tercih edebilecektir.
Ancak spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri d ndaki e itim kurumlarnda görevli
görsel sanatlar, müzik ve beden e itimi alan ö retmenlerinden daha önce spor liseleri ile
güzel sanatlar liselerinde görev yapm olanlar, alanlarna göre spor liselerini ve güzel
sanatlar liselerini tercih edebilecektir.
23- Ö retmenlerden bilim ve sanat merkezlerinde görev yapmakta olanlar ile daha
önce görev yapm olanlar, bilim ve sanat merkezleri ile di er e itim kurumlarn (Fen liseleri
ve sosyal bilimler liselerinin tüm alanlar ile spor liselerinin beden e itimi, güzel sanatlar
liselerinin ise görsel sanatlar ve müzik alanlar hariç) tercih edebileceklerdir.
24- Tercihler:
a) ller aras yer de i tirme ba vurusunda bulunan ö retmenler, ayn ya da farkl
illerden en çok 25 e itim kurumunu tercih edebilecektir. Bu kapsamda ba vuracak
ö retmenlere, tercihleri d nda 26 nc seçenek olarak bir il’i daha tercih etme hakk
verilecektir. Ancak 25 e itim kurumu tercihi tamamlanmadan 26 nc seçenek
i aretlenemeyecektir. Bunlardan 26 nc seçene i i aretleyenler, yalnzca tercih etti i ildeki
bo kalan kontenjanlara hizmet puan üstünlü ü esasna göre bilgisayar kurasyla atanacaktr.
b) Zorunlu çal ma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller
arasnda yer de i tirecek ö retmenler, bu tercihlerini dördüncü, be inci veya altnc hizmet
alanlarndaki e itim kurumlarna yapacaklardr.
5
25- Yer de i tirmeler, ö retmenlerin tercih etti i e itim kurumlarndaki norm kadro
aç  dikkate alnarak hizmet puan üstünlü ü esasna göre yaplacaktr. Hizmet puanlarnn
e itli i hâlinde ö retmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek; e itli in devam
halinde ise bilgisayar kuras ile atama yaplacaktr.
26- ller aras görev yeri de i tirilen ö retmenlerin yer de i tirme i lemleri iptal
edilmeyecektir. Ancak bunlardan yer de i tirmeleri gerçekle tirildikten sonra Yönetmelikte
belirtilen özür durumlarndan biri olu anlarn atamalar, görev yerlerinden ayrlmam
olmalar kaydyla iptal edilebilecektir. Atamas iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde
alanlarnda norm kadro bulunmayanlar, il içindeki di er e itim kurumlarndan alanlarnda
bo norm kadro bulunan e itim kurumlarna valiliklerce atanacaklardr.
27- Yer de i tirme ba vurular 16-20 Haziran 2014 tarihleri arasnda alnacak,
atamalar 26 Haziran 2014 tarihlerinde yaplacak, atamas yaplanlarn ili ik kesme i lemleri
ise 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren ba latlacaktr.
28- Yer de i tirme ba vurularna ili kin tereddütler öncelikle il millî e itim
müdürlüklerince giderilecek; bu ekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanl a
bildirilecektir. Yukarda belirtilen açklamalarda yer almayan hususlarda Milli E itim
Bakanl  Ö retmenlerinin Atama ve Yer De i tirme Yönetmeli inin ilgili hükümleri esas
alnacaktr.
nsan Kaynaklar Genel Müdürlü ü
6
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
486 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content