Abamec-EC böcek ilacı

Abamec-EC böcek ilac?
?
Abamec-EC böcek ilac?
Böcek - K?rm?z? Örümcek ?lac?
Derecelendirme:Henüz Derecelendirilmemi?
Fiyat:
Sat?? fiyat?:20,00 TL
?ndirim:
Bu ürün hakk?nda soru sorun
Üretici:AGROFARM K?MYA SANAY? VE T?CARET A.?
Aç?klama
Narenciye
?laçlama Pas böcüsü kesafeti görülür görülmez yap?lmal?d?r. ?yi bir mücadele için kaplama ilaçlama ?artt?r. A?aç ba??na 10-20 litre mayi
yeterlidir. % 0.25 oran?nda yazl?k ya?larla kar??t?r?labilir.
Domates ve Pamuk
Yaprak ba??na ortalama 1-3 adet ergin görüldü?ünde ilaçlama yap?lmal?d?r.
Süs Bitkileri
?lk galeri görülür görülmez ilaçlamaya ba?lan?r. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. ?ki ilaçlama aras?nda en az 7 gün ara olmal?d?r.
1 / 2
Abamec-EC böcek ilac?
?lac?n Kullan?ma Haz?rlanma ?ekli
?laçlama aleti 3/4 su ile doldurulur.Tavsiye edilen miktarda ilaç ayr? bir kapta bir miktar su ile kar??t?r?l?r.Aletin kar??t?rma te?kilat?
çal??t?r?larak haz?rlanan ilaçl? su ilaçlama aletine konularak, kalan 1/4 su ilave edilir. Bitkinin her taraf?n?n ?slanmas?na dikkat edilmelidir.
Dekara kullan?lacak su miktar?n? hesaplamak için önce kalibrasyon yap?l?r. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla
ko?ullar?nda sabit bir h?zla çal??t?r?larak, mevcut su ile ne kadar alan?n ?slat?labilece?i hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yap?lan alet ile bir
dekara ne kadar su harcanaca?? hesaplanm?? olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.
Kar??abilirlik Durumu
Di?er ilaçlarla daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu ilaçlarla kar??maz. ?laçlara kar?? olu?acak mukavemet nedeniyle, farkl? etki
mekanizmas?na sahip ilaçlar?n kullan?lmas? icap eden durumlarda tavsiye edilmektedir.
Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yap?l?r. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika ?çinde kusturulmal?d?r. T?bbi kömür verilmelidir.
GABA’y? h?zland?r?c? ilaçlar (Barbiturate, Benzodiazepin, Valpropic acid) verilmemelidir.
Bir kutudaki birim:12
Yorumlar
Bu ürün için henüz yorum yok
2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)