close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlık Yazısı

embedDownload
lrilli
T.C.
BGirim nax.q.Nr-r6r
Temel Elitim Genel Miidiirlii$i
20ltU20l4
Sayr : 102302281235 I 5516393
Konu: Yabancr Ofrenciler Bilgi
iqletim Sistemi
ffdBiS)
... VALILIGINE
(ll Milli E[itim Miidiirlii$i)
ilgi: (a) Milli
Egitim Bakanh[rnn2310912014 tarihli ve 2014121sayrh Genelgesi
(b) Temel Efitim Genel Miidtirliifii nnn 24 I 1 0 I 20 1 4 tarihli v e 1 023 0228 I 23 5 I 48 I 0 5 3 9
saytlt yaztst
Ulkemizde bulunan yabancr ofrencilerin egitim o[retim hizmetlerinden
yararlanmalan ve yararlandrrrlmalanna yonelik olarak ilgi (a) Genelge ile yaprlan drizenleme
gere[i, yabancr kimlik numarasr ve gegici oturma izni edinememig, ancak ilgili kurumca
yabancr tanrtma belgesi edinmig Suriyelilerin verileri ilgi (b) yazrmtzda belirtildili iizere
http://yobis.meb.gov.tr adresi iizerinden elektronik ortamda kaytt altrna altnacakttr.
Bakanh[rm:zcauygllamaya konan yabancr olrenciler bilgi igletim sisteminin gegici
uygulamasrna her tiir ve seviyedeki e[itim kurumu ve barrnma merkezlerinde olugturulan
gegici e[itim merkezleri (halk egitimi merkezleri ve ozel ofretim kurumlan harig)
tanrmlanmrgtrr. Sistemde tanrmlanraml$ gegici egitim mcrkezleri igin Bakanhk ile irlibata
gegilerek oluqturulan gegici elitim merkezleri sisteme tanrmlanacakttr.
Kurumlarrmrzrn kullanrcr adlan ve gifreleri il mridtirliiklerimize elektronik posta yolu
ile
gdnderilecektir. Suriyeli ofrencilerin kaydrnr yapacak kurum yetkilileri, il
miidtirltiklerimizin MEBSIS ycineticilerinden kullanrcr adlannr ve gifrelerini tutanak ile
alacak ve gifrelerini de[igtirdikten sonra bilgi giriglerini yapabilecektir.
Yabancr olrenciler bilgi igletim sistemi gegici uygulamasma veri giriglerinin
tamam I anm asrnln ardmdan ana uygulama devreye sokulacakttr.
Ana uygulama devreye sokulana kadar sistemde ya$anan sorunlar ile ilgili, il
mtidiirliiklerimiz Bakanhk ile eg gi.idiim igerisinde sistemi test edecektir.
Bilgilerinizi ve gerelini rica ederim.
Yusuf BUYUK
Bakan a.
Miistegar Yardrmcrsr
Da$rtrm:
B Planr
Atatiirk
Blv.
06648 Ktzrlay/ANKARA
Elektronik AS: www.rneb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Buevrakgiivenlielektronikimzaileimza)anmrgtrr
Ayrrntrh bilgi igin: Sehnan I$lK
Tel: (0312) 413 3590
Faks: (0 312) XXXXX XX
http://evraksorgumebgovtradresindenc953-9391-3858-a9c6-6Sfdtoauileteyitedilebilir
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content