close

Enter

Log in using OpenID

Buradan

embedDownload
4g
-'i=
3sS
z
g
Fdi -strF€*E;
FEg.xgE-€3FF
::tr
Nr P]f
F;tEt+F
;-t
c ef
i
a
5e;5
€'E;
9:q9
i iEi
ii5
16-!
g iFsj
#=
d
s
rfH
:gsi Eg+
[{ Fe'Fi $
ta€sFH$5
N --
I =i
*:t
a E.a$ F'.
EsFgis
--<
q
FB
r-
F
d
or
c
j FF =' +
^F
v
f
I sF i
I g
Fq
g
*+
"= &;
&-
A
3
g
.t;iL:.
ee
dA
8.C F
n-
k!
<|J
*td
5
t=.
?
^13
3
L
EC
lfi**"r",
.IL- qAG-LrK
SACLIK iVTUNUNTIJiU
KARAyoLLAy^1?#Ift1;i{ffi
f;.",is.nmlesiconrasr
MADDE 1 : TANIMLAR
I.1.Idare: Adana il Saghk
MijdtirtiiAij
MADDE
I
l;ll?|"H'n'
l'"i" v'p'r'"'iie
sdzresme imzaranan istekri
tlur'"1.Y:g*liigii kavrrlannda
ver
+1p"1-r^g;'11
eu"r*J*"," ilr:i',fi ?::,'I,'ilil,
MADDE 3 : iqiN
stinnsi
atan ve hala faat otup rrafige
erkmre il
Arasra, ve iir" ;:u'
rl#,,,ilili,gortalanmn
yaptrnlmasr igi'
lu:tu:viizaltm,$bef ) srin.3-lacaltrl,
T#;frees; 1l,o*1"
'-'-*Jn saat
'
l2:00'de baglayacak. brrrm
.rrafik Sigorta
erecektir.
tarihinde
baelangrs
"u,,,,o
poriEeleri
saat l2:00.de sona
MADDE4:ARAQsAYIsI
Bu gartname kapsamrna topla
MADDE5:GENEL$ARTLAR
I
J
(
adet muhtelif araE dahildir.
trt"i,ttl,tiH,l,#"tSli:
2003 tarihti..Karayorra'
Mororlu Araqlar
-1s^Aeu;to1
1-"-'1,
au,"nr.n"."gi,ir,-,.*ffifi*,:'ffff;,::iji.l#Ti*-;.,::1;l*,"+#"ih's,.inin
5'2' poligeler yiiklenici tarafindan
tam ve eksiksiz orarak idareye
teslim edilecektrr.
5.3. Higbir qekilde pv'yw
polige u.uu
bitim
tarihine
rannlne
kadar tek taraflr olarak poligelerin
-.r:r_-^:sdz konusu
edilmesi
rptal
"f^_-.
5.4. yriklenici tarafindan poligenin
.
drizenleme
geldi$inde, idareden
aracrn ruhsat biigileri istenmek
suretiyle polige a.i""rrt"rr"""fiilan
v""l,ur'nri'i-*rY.*f?,1'lffffi;ffitrizenlenen
Iq bu rcknik gartname ekleri
hr
Ek 1: Karayollan
Ek 2,
lT'u'
I
\
ewak ve potisererde yaprlan
eksik ve
genel maddeden ibarettir.
zo.*ru vluT'l^lllll,':t1*:(bee)
(rrarik) sigotasr
t;;;;;;;;ilffi1i'
,
N:t
ti"-l''*
[i ii
,un.,n
ffi
$oftr
$''
ilgili
vaprracak aras ristesi
Dr.Qaln DAGL'
,*n'.r.,,
,'
",0
\
..,
.
.!,
...n0
.
bilir!
t.rbr !.{.rltln.
M!.)4
Ary Murta.
tulu
.,.,...J.,._.
.I24
T!r!!j:
,
rsr$to,u
......../.......20....
btlrin.
rd.r !.fslidif,
ME.elsl.roD
rrntJUBts.PrtD
MUAYENE
Ildbj:..,,,..-r.._.,,.r0....
CEqEndlk S(riEsl
....,.../......,r0...,
07-01-U0at
r!ribj..i..ti,st
e&IIr.
Murd LrBFs
AntMutd.Pulu f.r
m! 028024
flJlYEttrlcilL/ir,cr...=.=."..."-.:
, IDANA
(A)PLAE,T .-
Nov
no---oozo+sae
er
gliuf
r|oD
iDAit vE rrtl
!
SUBEMI'OURLTJGU
ts
12-{X-2013
__4!30{12!1124186!9s1
(Dr) MAIX4ST
2ll
_-_y0LIGWAGEN
{D3) Tic^ll Alr
|ltatroxzo ltrDr
(Dd)
MoDEt.yrrt
l(J) AxrC
suE
(UJJ)ADNESI
, l,rusTAFA XEMTL PAgA 8UL. No: ,
YUREGIR/ADANA
t{10
(05) CINSI
|(^!,rYoNqr (gin
a5) Mqrgn
xs,q,k
RlaryaM A9aI{^
12'O4-20l:l
oTEsctr T^nlal
No
TC.
=3
alc
t'rrA rnerlli|aIEl
01 cHA 40
(Yr)
rtsci, sn^
(r4
n:_....,.J,......r0-,.
tlze&rDE
G.r)
qr.(
VIMENTA
^x,{g Ti B!'I!!rN^1,{L^R
MAVI (Yrtdl2)
io
(23,1) NOTEn S,]!TtsTAxir*
(z32)
cNE029032
XOTUR
&tTrs No
{E)liAgE No
.
(z3J) N(nE&lN^Dr
wvL2ZZ2HZpH005092
o.nNt'Ilcml6r
?5os
-
tl'
2850 r!'
(u-r) RolroRx Az.An{
ACIRLJGI
{6r) xoLTUX s^yrsr
{stDoTi
IS:) AyAXTA
ltAcMj
Yr.^lll CiNsi
DiZEL
rv.r) xut L,r-r,rtm
,
*nrA--
YUI t{akli " nFsMi
(r.t UeEl BilcllBn
izj4) N0TE! r,(ndt!.lMza
oaq-lo amltu aitBur fis
llEDlnL
XURT FHA riBER
Krlrfl nolr'tli CiFf (^EiN
0
1968 '_
(P3)
E.
yotqu s^Y[ir
5
tPJ) $ILn'DiR
llKLIJ
,(^r{vo|lgT
132 L'
{O)
c[Q^Ctillt( oR N(Mol&6
0 3d3
ci ra oMr
No
!r2001146*0356.05
(Ys)o
t
^t^y^x
sici!-iMz^
1976a4 2J329a
rylh +1
."*$vm gIEZbl
Bu belge 5070 sayrh elekhonik imza
kanuna grire grivenli elektronik
imza ile imzalanmrstrr.
t';.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 442 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content