close

Enter

Log in using OpenID

Banka Promosyon İhalesi Banka Yetkilisi Mektubu

embedDownload
£'L-L
BANKA PROMOSYON iHALESi BANKA YETKiLiSi MEKTUBU
! 'tanka
t: l »adr}
...../. . ./20 15
Say'
Konu
Banka Promosyonu lhale Numarasi
1. Kurumun Adi
:2015/1
: Ortakoy Kayrnakamhgi (Kaymakamhk ve llce Yazi
lsleri Miidlirltigil, Ilce Milli Egitirn Mudurltlgl), llce
Halk Kutuphanesi, il<;:e Nufus Mtldurlugu, il<;: e Tapu
Mudurlugu, Ilce Ozel idare Mudurlugu, il<;:e SYDV,
Ilce Muftulugu)
.Bahcelievler Mahallesi Hilkiimet Konagi
Adresi
OrtakoyIf; O RUM
2.
3.
4.
5.
6.
Telefon ve Faks Numarasi
Ihale Konusu
Ihale Usulu
Kurumdaki Calisan Personel Sayisi
Kurum Personelinin Ayhk Nakit Akisi
Promos yo n lh alesi T oplanti Yeri
7. Promosyon ihalesi Tarih ve Saati
:0 (364) 4914002 - 0 (364) 4914051
:Banka Promosyon Ihalesi
.Kapah Zarfve Acik Arturrna Usulu
: 162
:Yaklasik olarak 280.] 23,00TL
.Ortakoy Kaymakamhgi Toplanti Salonu
Ortakoy/f;ORUM
:11/03 /20 15 Carsamba, Saat 10:00
BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYONU BASKANLIGINA
1Bankasmi temsil etmeye ve onun adina hareket etmeye tam yetkili
olarak ve verilen turn yeterlik
sartlanrn ve bilgilerini gozden gecirip tamamnu anlayarak,
Banka Promosyon ihalesine yeterlik icin degerlendirilmek uzcre basvurrnaktayrz.
2-Banka Prornosyonu lhale Komisyonu daha fazla bilgi icin Bankanuzla irtibat kurabilir.
3-A~agldaki isim ve imzalar Bankanuz adina hareket etmeye tam yetkilidirler. imza sahipleri
olarak bu basvurudaki taahhut vc bilgilcrin tam. gercek ve her detayi ilc dogru oldugunu
bildiririz.
l~a:J
...
.._-_.....
....
_-~~-- _
.........._..........
_-
_._ ...
................. .. .........
Adt ve Soyadl
_
...... ......... .._..........._..........._......................-............
Bankadaki Gorevi
• • • • _ • • _ _ • _ _ ___ •• _ ••••• _ _ • _ _ _ ___ . _••••••• _ _
. ~
___ __ . _ .. .. . M ••••• •
Im zasi
~.ye tki li
I-;·ye tk il
AdtSOYADI
.............Bankasi Yetkilisi
imza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content