close

Enter

Log in using OpenID

DARÜġġAFAKA EĞĠTĠM KURUMLARI 3. GELENEKSEL

embedDownload
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI
MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
BAŞVURUDA BULUNANLAR: 1. Türk Dermatoloji Derneği
2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
VEKİLİ
: Av. Ziynet Özçelik
Tunus Cad. No:21/3 Kavaklıdere/ ANKARA
Tel: (312) 418 50 10
D. KONUSU
: Yargı kararının uygulanarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları
Hakkında Yönetmeliğinin IPL cihazlarının güzellik salonlarında güzellik
uzmanlarınca kullanılmasına olanak tanıyan hükümlerinde değişiklik
yapılması istemidir.
AÇIKLAMALAR
:
Başbakanlık ve Bakanlığınız tarafından 06.12.2012 gün ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak
yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Yönetmeliğin 1 ve 2. Maddeleri ile yapılan değişiklikle birlikte
güzellik salonlarında güzellik uzmanlarınca lazer epilasyon ve iğneli epilasyon dışındaki yöntemlerle
epilasyon ve depilasyon işlemlerinin yapılmasının önü açılmış, bu kapsamda kabul edilen foto
epilasyon işlemini gerçekleştirecek güzellik uzmanlarının ise Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya bu
Bakanlığın yetkilendirdiği okul veya kurslardan transkriptli foto epilasyon diploması veya kurs bitirme
belgesine sahip olmaları kurala bağlanmıştır. Ayrıca bu işlemler için kullanılacak cihazların teknik
özelliklerinin il sağlık müdürlüklerine bildirileceği, Müdürlük tarafından da her yılın Aralık ayında
cihazların denetleneceği düzenlenmiştir.
Bu değişikliğin iptali istemiyle müvekkil Dernekler adına Danıştay 8. Dairesi’nin E.2013/2099 sayılı
dosyasında kayıtlı dava açılmıştır. Dosyada yürütmeyi durdurma istemi hakkında henüz karar
verilmemiştir.
Bununla birlikte yine IPL cihazları ile güzellik uzmanlarına çalıştıkları yerlerde uygulama yapma yetkisi
tanıyan 30.12.2008 gün ve 49395 sayılı Genelge hakkında açılan davada Danıştay 15. Dairesi ve 13.
Dairesi tarafından oluşturulan ortak heyet tarafından E.2013/2787, K.2013/10563 sayılı ve 11.12.2013
günlü kararlaiptal kararı verilmiştir. Kararın gerekçesinde, “IPL Cihazlarının klasik anlamdaki
epilasyon cihazı gibi üretilip üretilmediği, bu nitelikte üretilen bir cihazın Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği kapsamı dışında kalıp kalmayacağı, cihazın yoğunlaştırılmış ışık enerjisi vermesi
nedeniyle konunu uzmanı doktor tarafından kullanılmasının zorunluluk arz edip etmeyeceği, bu
cihazların uzman doktorlar dışındaki kişiler tarafından kullanılmasının sağlık açısından bir
1
tehdit oluşturup oluşturmayacağı, bu cihazlarla yapılan işlemlerin tıbbi müdahale niteliğinde
olup
olmadığı
hususlarının
tıbben
ve bilimsel
olarak
belirlenmesi
gerektiği
açıktır.
…konusundaki uzman doktorlar dışındaki kişilerin IPL cihazı kullanmasına, foto epilasyon
uygulamasını yapmasına imkan tanıyan dava konusu düzenleme davalı idarece cihazın niteliği de
araştırılmak suretiyle uzman hekim olmayan kişilerce kullanılmasının tıbben ve bilimsel olarak
sakıncalı olup olmadığı belirlenmeden, yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan yürürlüğe konulan
Genelgede hukuka uyarlık görülmemiştir.“ denmektedir. (Ek1)
Bakanlığınız tarafından gerçekleştirilen Yönetmelik değişikliğine ilişkin hazırlık işlemleri sırasında
yapılması düşünülen değişikliğin hukuka aykırı olacağı, toplum sağlığı açısında giderilmesi imkansız
zararlara neden olacağı müvekkil Dernekler tarafından bildirilmişti. Ne yazık ki Bakanlığınızca idari
işlemlerin hukuka uygun yürütülmesi talebi dikkate alınmamış ve yönetmelik değişikliği yapılmıştı.
Danıştay 15. Dairesi tarafından verilen K.2013/10563 sayılı ve 11.12.2013 günlü kararla birlikte bu
değişikliğin hukuka aykırı olduğu bir kez daha ortaya konmuştur.
Yargı kararı Genelge ile aynı içerikteki düzenlemelerin kararda saptanan hukuka aykırılıklar
giderilmeksizin Yönetmelik ile yapılmış olması nedeniyle Bakanlığınızı da bağlamaktadır. Bir başka
anlatımla karar doğrultusunda işlem yapma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Söz konusu dosyada
kararı uygulama yükümlülüğü bulunan idarelerden Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’nce yayımlanan 6.5.2014 gün ve 456 sayılı yazısı ile yargı kararı uyarınca IPL cihazlarının
hekim
olmayan
kişilerce
kullanılamayacağını,
IPL
eğitiminin
de
verilemeyeceğini
duyurmuştur.(Ek2)Nitekim yazı aynı zamanda Bakanlığınıza da gereği için gönderilmiştir.
Yönetmelik değişikliği öncesinde Bakanlığınız ile yapılan yazışmalarda düzenleyici işlemde yapılan
değişikliğin gerekçesi olarak Sağlık Bakanlığı’ndan alınan görüşlere atıf yapıldığı da dikkate
alındığında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ekte sunulan genelgesi ve yargı kararı uyarınca
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması tarafınız açısından bir
zorunluluk olmaktadır. Eş söyleyişle yargı kararı doğrultusunda Yönetmelikte IPL cihazları ile güzellik
uzmanlarına uygulama yetkisi tanıyan, güzellik uzmanlarının eğitim almak koşuluyla bu işlemleri
yapabileceğini düzenleyen değişikliklerin geri alınması Anayasa’nın 138 ve 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanunu’nun 28. Maddesinin gereğidir. Aksine eylemler Türk Ceza Kanunu’nun 257.
Maddesinde düzenlenen görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacaktır.
Tüm bu nedenlerle yargı kararına uyularak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki
IPL cihazları ile güzellik uzmanlarına uygulama yetkisi tanıyan, güzellik uzmanlarının eğitim almak
koşuluyla bu işlemleri yapabileceğini düzenleyen hükümlerde değişiklik yapılmasını aksi takdirde suç
duyurusu da dahil olmak üzere hukuksal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı müvekkil Dernekler
adına bildiririm. Saygılarımla. 20.6.2014
Başvuruda Bulunanlar
Vekili
Av. Ziynet Özçelik
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
289 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content