close

Enter

Log in using OpenID

Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler hk

embedDownload
SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
KONU : Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler hk.
Türk Dermatoloji Derneği, Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı ve Deri ve Zührevi Hastalıklar
Asistanlarının üye olabildiği bir tıpta uzmanlık derneğidir. Üyelerinin mesleki çalışmalarını ilmi ve
hukuki yönden destekleyici ve savunucu olmak amacıyla hareket etmektedir.
Üyelerimizden
Derneğimize
gelen
başvurulardan,
İl
Sağlık
Müdürlüklerince
hekimlerin
muayenehanelerinde lazerle epilasyon işlemlerini gerçekleştiremeyeceğinin söylendiği, yapılan
denetimlerde cezai yaptırımların uygulandığı öğrenilmiştir. Son olarak Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından bir üyemize gönderilen yanıtta, Bakanlığınızdan alınan görüşe dayanıldığı belirtilmiştir. Bu
yazıda Bakanlığınızca “muayenehanede yapılabilecek tıbbi işlemler listesinin Danıştay 10.Dairesinin
E.2010/15005, K.2012/4557 sayılı karan ile iptal edilmesi ile Muayenehanede yapılacak tıbbi işlemler
listesi yeniden düzenleninceye kadar muayenehanelerin güzellik merkezinden dönüşen muayenehane
olması halinde Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamımdaki
işlemleri muayenehanelerinde yapabilecekleri aksi halde yapmalarına imkan bulunmadığı” şeklinde bir
görüş iletildiği belirtilmiştir.
İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısı ekinde Bakanlığınızın görüşüne yer verilmemiş olmakla birlikte birçok
ilde benzer gerekçeler ile üyelerimiz yönünden sorunlar oluştuğundan aktarılan şekilde görüş
bildirdiğiniz düşünülmüş ve başvuru yapma zorunluluğu doğmuştur.
Bakanlığınızca 25.09.2010 tarih ve 27710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik ile hekimlerin muayenehanelerinde yapabilecekleri işlemler sayma yoluyla belirlenmiş,
bu işlemler Yönetmeliğin Ek-13 sayılı çizelgesinde düzenlenmiştir.
Derneğimizce bu düzenlemelerin hukuka aykırı olması nedeniyle iptali için açılan davada Danıştay 15.
Dairesi’nin E.2013/2808, K.2014/5737 sayılı dosyasında iptal kararı verilmiştir. Aynı şekilde Türk
Gastroenteroloji Derneği tarafından açılan davada da Danıştay 10.Dairesi E.2010/15005, K.2012/4557
sayılı karan ile iptal kararı vermiştir. Bu kararlarda;
-
Muayenehanelerde yapılabilecek işlemler listesini belirleyen heyetin bütün uzmanlık alanlarını
temsil edebilecek mahiyette olmadığını,
-
Bütün
uzmanlık
alanlarını
temsil
edebilecek mahiyette
bir
kurul
tarafından
önce
muayenehanelerde yapılabilecek işlemlerin mi yoksa yapılamayacak işlemlerin mi sayma
suretiyle belirlenmesinin uygun olacağının tartışılması gerektiğini,
-
Muayenehanelerde yapılacak işlemler tahdidi olarak belirlenecek ise her bir uzmanlık dalı
itibariyle bu ayrımın yapılması gerektiğini,
1
-
Ayıca her bir uzmanlık dalını temsil edecek nitelikte oluşturulacak bilimsel komisyon
kararlarının da getirilecek düzenlemeler açısından belirleyici olması gerektiğini,
-
Dava açıldıktan sonra yürürlüğe giren düzenlemeler uyarınca bu belirlemelerin öncelikle bütün
uzmanlık alanları ile ilgili müfredat, rotasyon ve uzmanlık alanlarının görev tanımını, eğitim
kurularının niteliğini belirlemekle görevli Tıpta Uzmanlık Kurulunca yapılması gerektiğini
belirtmiştir.
Bakanlığınız tarafından uzunca bir süredir kararlardaki tespitler dikkate alınarak uygulamayı
düzenleme yoluna gidilmemiştir. Dolayısıyla Deri ve Zührevi Hastalıklar uzman hekimlerinin
muayenehanede yapabilecekleri işlemlerinin var olan hukuksal düzenlemelere göre belirlenmesi
gerekecektir.
1219 sayılı Yasa’nın 1. Maddesinde hasta tedavi edebilmek için tıp fakültesinden mezun olmak
gerektiği, 8. Maddesinde ise uzmanlık gerektiren işler için usulüne uygun olarak alınmış uzmanlık
belgesine sahip olmak gerektiği hüküm düzenlenmiştir. Yasa hükümleri ile iptal kararları birlikte
değerlendirildiğinde münhasıran uzmanlık gerektirenlerin işlemlerin ilgili uzmanlık alanları tarafından
hasta yararı gözetildiğinde tıbben muayenehane ortamında yapılmasında sakınca bulunmaması
halinde muayenehanede yapılabilecektir. 1219 sayılı Yasa’nın Ek-13. Maddesi uyarınca da uzmanlık
dallarının eğitim müfredatları ve bu müfredatlara göre uzmanlık dallarının temel uygulama alanları ile
görev ve yetkilerinin çerçevesi Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenecektir.
Dolayısıyla hekimler uzmanlık eğitim müfredatları içerisinde yer alan işlemleri yapmak konusunda
yetkilidirler. Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlık eğitimi müfredatının içeriğinde lazerle epilasyon
işlemler de yer aldığından hekimlerce bu işlemler yapılabilecektir.
Bu noktada Bakanlığınızca yargı kararı doğrultusunda herhangi bir düzenleyici işlem yapılmaması
nedeniyle hekimlerin çalışma haklarına bir sınır getirilmesi hukuken olanaklı değildir. Hekimlerin
mesleklerini icra etmeleri Anayasa’nın 48. Maddesinde düzenlenen çalışma özgürlüğü kapsamında
değerlendirilmektedir.
Anayasanın
13.
Maddesi
uyarınca
çalışma
özgürlüğüne
getirilecek
sınırlamaların hakkın özüne dokunmayacak biçimde yasa ile yapılması olanaklıdır. Hekimlerin
muayenehanede lazer epilasyon ile işlem yapmalarını yasaklayan bir hukuk normu olmaması
karşısında Bakanlığınızca üzerinize düşen yükümlülüğün yerine getirilmemesi gerekçe gösterilerek
çalışma özgürlüğünün kısıtlanması hukuken mümkün değildir.
Son olarak yazınızda yer aldığı söylenen daha öncesinde güzellik merkezi olup şuan muayenehaneye
dönüşmüş yerlerde bu işlemlerin yapılabileceğine değinmek gerekmektedir. Yazınızın atıf yaptığı
yerler Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4.
Maddesinin 2. Fıkrasında; “Sağlık kuruluşu statüsü sona eren ve işleteni tabip olan müstakil
merkezler, güzellik salonuna veya ilgili mevzuat ile belirlenen şartlar ve standartlar sağlanarak
muayenehane veya polikliniğe dönüştürülür” şeklinde tarif edilen kuruluşlar olduğu anlaşılmaktadır.
2
Anılan madde ve yazınız uyarınca belirtilen biçimde çalışan ve üstelik uzman olması şartı dahi
aranmayan hekimlerin yürürlükten kalkan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tüm işlemleri yapabilecekleri belirtilirken uzman hekimlerin bu
işlemleri yapamayacağına ilişkin yorum bilimsel gerekliliklerle bağdaşmamaktadır.
Nitekim Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin geçici 4.
Maddesinin 4. Fıkrasında; “yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları
Hakkında Yönetmelikte sayılan tıbbî işlemlerin tamamı, sertifika veya buna benzer yetki belgesine
dayanılarak unvanlarda, “estetik” veya bu anlama gelecek herhangi bir ibare kullanılmaksızın tıp
mesleğini icra yetkisi sahasına göre tabip veya uzman tabiplerin tıbbi uygulaması şeklinde yürütülür.”
denmektedir.
Yürürlükten kaldırılan Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin hekimlerin
yapabileceği işlemlerin sayıldığı 12. Maddesinin lazer işlemlerinin hekimler tarafından yapılabileceği
düzenlenmiştir.
Dolayısıyla Bakanlığınızca hekimlerin dahi muayenehane koşullarında lazer epilasyon işlemlerini
yapmasında bir sakınca görülmemesi karşısında uzman hekimlerin de muayenehanelerinde bu
işlemleri gerçekleştirmesinde bir sakınca olmadığı ortaya çıkmaktadır.
Sonuç olarak, Deri ve Zührevi Hastalıkları uzman hekimlerinin muayenehanelerinde lazer cihazı ile
uygulamada bulunmalarının önünde hukuken ve tıbben bir engel bulunmamakta olup aksi yöndeki
görüşünüzün düzeltilmesi ile il sağlık müdürlüklerine konu hakkında bilgi verilmesi talebimizi
bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. 24.3.2015
Türk Dermatoloji Derneği
Adına
3
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
125 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content