close

Enter

Log in using OpenID

8. sınıf deneme konuları

embedDownload
8. SINIF
Deneme Sınavları / İçer kler*
∗Deneme s navlar n n çer kler n gösteren tablolar 2013-2014 y ll k planlar na göre haz rlanm t r. 2014-2015 e t m y l ba lad
de kl k olab l r. çer kler n güncel hal ç n www.testokul.com adres n t klay n z.
8. S n f / Türkçe
Ö renme
Alan
3. OKUMA
4. YAZMA
5. D L
B LG S
Alt Ö renme Alan
nda çer k ve da l mlarda y ll k planlara göre
8. S n f / Matemat k
Deneme S nav No
01 02 03 04 05
S ra
No
Deneme S nav Konular
8. S n f / Fen ve Teknoloj
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
S ra
No
Deneme S nav Konular
2. Okudu u Metn Anlama ve Çözümleme
01
Örüntü ve Süslemeler
01
M toz Bölünme
3. Okudu u Metn De erlend rme
02
Dönü üm Geometr s
02
Kal t m
4. Söz Varl n Zeng nle t rme
03
Tablo ve Gra kler
03
Mayoz Bölünme
1. Yazma Kurallar n Uygulama
04
Üslü Say lar
04
DNA ve Genet k Kod
6. Yaz m ve Noktalama Kurallar n Uygulama
05
Köklü Say lar
05
Adaptasyon ve Evr m
1. F l ms ler le lg l b lg ve kurallar kavrama
∗
ve uygulama
06
Olas l k Çe tler
06
Kald rma Kuvvet
07
Olay Çe tler
07
Baz C s mler Neden Yüzer?
08
Gerçek Say lar
08
Bas nç
09
Merkez E l m ve Yay lma Ölçüler
09
Elementler n S n and r lmas
10
Üçgenler
10
K myasal Ba lar
11
Üçgenlerde Ölçme
11
K myasal Tepk meler
12
Örüntüler ve l k ler
12
As tler / Bazlar
13
Ceb rsel fadeler
13
Su Ar t m
14
Olas Durumlar Bel rleme
14
Ses Dalgalar
15
Denklemler
15
Ses n Özell kler
16
Geometr k C s mler
16
Müz k ve Fen
17
Geometr k C s mler n Yüzey Alanlar
17
Ses B r Enerj Türüdür
18
E ts zl kler
18
Is - S cakl k
19
zdü üm
19
Enerj Dönü ümü ve Öz s
20
Dönü üm Geometr s
20
Madden n Hâller ve Is Al ver
21
Er me - Donma ve Buharla ma - Yo u ma Is s
22
Is nma - So uma E r ler
23
Bes n Z nc r nde Enerj Ak
24
Madde Döngüler
25
Enerj Kaynaklar ve Ger Dönü üm
26
Elektr k Ak m n n Manyet k Etk s
27
Elektr k Enerj s Is ya Dönü ür
28
Elektr kl Aletler n Gücü
29
Evren ve Dünyam z Nas l Olu tu?
2. Cümleyle lg l b lg ve kurallar kavrama
ve uygulama
∗∗ ∗∗∗
3. Anlat m bozukluklar n bel rleme ve
düzeltme
Toplam
20 20 20 20 20
∗ : 2. kazan ma kadar
∗∗: 6. kazan ma kadar
∗∗∗: 7. kazan ma kadar
8. S n f / nk lap Tar h ve Atatürkçülük
S ra
No
Deneme S nav Konular
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
01
Bat ya Erken Aç lan Kent: Selan k / Mustafa
Kemal Okulda
02
Cepheden Cepheye Mustafa Kemal
03
Dört eh r ve Mustafa Kemal L derl k Yolunda
04
Osmanl Devlet Hang Cephede?
05
Geld kler G b G derler
06
Ve M ll Mücadele Ba l yor
07
Egemenl k M llet nd r
08
Büyük M llet Mecl s syanlara Kar / Bar Antla mas m , Ölüm Ferman m ?
09
lk Zafer m z / Destanla an D ren
30
Yerkabu unu Etk leyen Levha Hareketler
10
st klal M llet m nd r / Sava a Ra men E t m
Kongres
31
S cakl k Fark ndan Kaynaklanan Hava Olaylar
11
Anadolu nsan n n Büyük Fedakarl / D r l n
Destan : Sakarya
12
Hayat Veren Zafer / Sava a Son Veren Belge / Sanat
ve Edeb yat Eserler m zde Kurtulu Sava m z
13
Saltanattan M ll Egemenl e / Zafer n ve Ba ms zl n Tesc l
14
Ba kent Ankara / Ya as n Cumhur yet
15
Ça da Devlete Do ru / Çok Part l Demokrat k
Hayat
S ra
No
16
Ça da Uygarl a Do ru Ad mlar / Hukuk ve A le
01
Hac Ned r ve N ç n Yap l r?
17
Rej m Kar t B r syan / Kabotaj Bayram
02
Hac ve Umre le lg l Kavramlar
18
Harf nk lab ndan M llet Mektepler ne / M ll
Kültürümüz Ayd nlan yor
03
Hacc n nsan Davran lar Üzer ndek Etk s 19
Kub lay Olay / Ça da Ün vers te Yolunda
04
Kurban Ned r ve N ç n Kes l r? 20
Devlet ve Toplum El Ele
05
nsan n Payla ma ve Yard mla ma ht yac
21
Modern Tar m n Do u u
22
Sanat ve Spor / Soyad Kanunu
23
Türk Ça da la mas / Her ey Güçlü B r Türk ye ç n
/ Cumhur yetle B r M llet z
24
Toplam
20 20 20 20 20
Toplam
03
04
05
8. S n f / D n Kültürü ve Ahlak B lg s
8. S n f / ng l zce
S ra
No
Deneme S nav Konular
Deneme S nav No
Deneme S nav Konular
06
slam n Payla ma ve Yard mla maya Verd Önem 07
Payla ma ve Yard mla ma badet Olarak Zekât
08
Toplumsal Dayan ma badet Olarak Sadaka
Fr endsh p
09
Yard mla ma Kurumlar m z Cumhur yet n Vatanda lar y z
02
Road To Success
10
Allah Her ey B r Ölçüye Göre Yaratm t r.
25
Ne Mutlu Türk'üm D yene / Halkç l k / Toplumda
Devlet Deste
03
Improv ng One S Looks
11
Kader ve Evrendek Yasalar
04
Dreams
12
nsan rades ve Kader 26
La kl k / Her Alanda Yen l k
05
Atatürk: The Founder Of Turk sh Republ c
13
Allah a Güvenmek (Tevekkül) 27
En Büyük Eser / Mazlum M lletler
06
Detect ve Stor es
14
Ayete l-Kürs ve Anlam 28
Türk D Pol t kas
07
Personal Exper ences
15
Hz. Muhammed n Hayat ndan Örnek Davran lar
29
Hatay Türk ye'ye Kat l yor
08
Cooperat on In The Fam ly
16
Akl n D nî Sorumluluktak Yer ve Önem 30
Atatürk B z mle
09
Success Stor es
17
Kur an Akl m z Kullanmam z ster
31
Y ne B r Dünya Sava
10
Read ng For Enterta nment
18
Kur an Do ru B lg y Te v k Eder
32
Demokras Yolunda Türk ye / nsan Haklar yla
Vard r
11
Personal Goals
19
Vah y, Ak l ve Duyular B lg Ed nmem z Sa lar
33
So uk Sava Y llar / Gel en Türk ye / Sava ta ve
Bar ta Türk Ordusu
12
Personal ty Types
20
B lg Taassubu Önler
13
Language Learn ng
21
Sevg ve Merhamet Örne : Hz. Yusuf
34
Türk ye'ye Yönel k Tehd tler / SSCB Da ld ktan
Sonra
14
Precaut onary Measures
22
slam D n ne Göre Kötü Al kanl klar
15
Preferences
23
D nler Ve Evrensel Ö ütler
16
Empathy
Körfez'de Sava / Avrupa B rl 'ne Do ru
Toplam
02
20 20 20 20 20
01
35
Deneme S nav No
01
20 20 20 20 20
Toplam
01
02
03
04
05
Toplam
20 20 20 20 20
Deneme S nav No
01
02
03
04
05
∗
20 20 20 20 20
∗ 3. kazan ma kadar
31
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
781 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content