close

Enter

Log in using OpenID

bilkent üniversitesi elektrik ve elektronik mühendisliği

embedDownload
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
1
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Nedir?
• Elektrik ve Elektronik Mühendisleri, matematik ve fizik
temelleri üzerine kurulmuş olan sistem analiz ve sentez
yöntemlerini kullanarak, sürdürülebilir ve kaliteli bir hayat için:
–
–
–
–
–
Enerji
Sağlık
Ulaşım
Haberleşme
Konut
alanlarındaki güncel problemlere çözüm üretirler.
• Elektrik Mühendisliği, değişik kabiliyet seviyesindeki
mühendislerin uyumlu bir takım halinde çalışmalarını
gerektirir.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
2
Enerji
Akıllı Şebekeler
Yakıt Pili
30 Haziran 2014
Katı Hal Aydınlatma
Yenilenebilir Enerji
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
3
Sağlık
Da Vinci
Robot
Operatör
Biyo-algılayıcılar
Tele-sağlık
Görüntüleme
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
4
Ulaşım
Gömülü
Sistemler
Hibrid Araçlar
Akıllı Ulaşım
Sistemleri
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
5
Haberleşme
Telekomünikasyon - Bilişim
Akıllı
Telefonlar
Kablosuz
Internet
Veri
Merkezleri
3D TV
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
6
Konut
Konut
Akıllı evler
Güneş Enerjisi
Akıllı Evler
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
7
Eğitim Seviyeleri
Lisans
Seviyesi
 4 yıllık temel mühendislik eğitimini kapsar.
Yüksek
Lisans
Seviyesi
 Lisans eğitimi sonrasında 2-3 yıllık bir eğitim ve araştırma sürecidir.
 Mezunlar, üretim ve test uygulamalarında çalışabilecek kabiliyetlerle
donatılır.
 Mezunlar ilgi alanlarında tez çalışması hazırlarlar.
 Endüstride AR-GE uygulamaları da dahil olmak üzere çalışabilirler.
Doktora
Seviyesi
 Yüksek lisans eğitimi sonrasında 3-4 yıllık bir eğitim, derin ve kapsamlı
bir araştırma sürecidir.
 Mezunlar, ilgi alanlarında orijinal ve uluslar-arası nitelikte bilimsel
katkı içeren bir tez çalışması hazırlarlar.
 Endüstride, ileri seviyede AR-GE uygulamaları ve yetkin ürünlerin
geliştirilmesi sürecinde görev alırlar veya üniversitelerde öğretim üyesi
olarak, ileri seviyede araştırma çalışmaları yürütür ve teknoloji
konusunda yaratıcı ve donanımlı mühendislerin yetişmelerini sağlarlar.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
8
Elektrik ve Elektronik Mühendisleri
Neler Yapar?
• Araştırma
• Geliştirme
– Araştırmayı uygulamaya dökme
• Tasarım
• Test
– Güvenilirlik ve dayanıklılık
• Sistem mühendisliği
• Üretim
• Bakım ve Onarım
• Teknik Destek
• Yönetim
• Satış
• Danışmanlık
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
9
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Çalıştıran Başlıca Sektörler
• Telekomünikasyon
• Yarı-İletkenler
– Yonga üretimi, nanoteknoloji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Biyomedikal
Savunma
Havacılık ve Uzay
Otomotiv ve Ulaştırma
Üretim
Bilgisayar
Enerji ve Elektrik Güç
Eğitim ve Araştırma
Servis
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
10
Türkiye’de Endüstrideki Durum
Başlıca EE mühendisi işverenleri:
• Aselsan, Havelsan, Roketsan, TAİ
• Türk Telekom, Türkcell, Ericsson,
Vodafone
• Karel, Netaş, Alcatel-Lucent
• Siemens, Meteksan, Koç Sistem
• Arçelik,Vestel
...
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
11
Bilkent Üniversitesi - Bilgiler
ve Rakamlar
Bilkent, Dünyanın En İyi Genç
Üniversiteleri Sıralamasında 31. Oldu
Bilkent Üniversitesi, Times Higher Education
tarafından yapılan araştırmaya göre, kuruluş
tarihleri 50 yılı aşmayan dünyanın en iyi genç
üniversiteleri sıralamasında 31. oldu. Geçen yılın
değerlendirmesine göre 8 basamak yükselen
Bilkent, listeye girmeyi başaran Türk üniversiteleri
arasında en üst sırada yer alıyor. 100 üniversitelik
bu liste, aşağıdaki ölçütler ışığında hazırlanıyor.
1. Eğitim (eğitim kalitesi ve öğretim atmosferi): %
30
2. Araştırma (bilimsel araştırmaların sayısı, fonları
ve saygınlığı): % 30
3. Atıflar (bilimsel yayınların diğer araştırmacılarca
kullanım istatistikleri): % 30
4. Uluslararası çeşitlilik (uluslararası öğretim
elemanları ve öğrenciler): % 7,5
5. Endüstri geliri (araştırma projelerine verilen
finansal destek): %2,5
30 Haziran 2014
Bilkent, Dünyanın En İyi Genç
Üniversiteleri Sıralamasında 31. Oldu
Bilken
t
Ünive
rsitesi
,
Times
Highe
r
Educa
tion
tarafı
ndan
yapıla
n
araştı
rmay
a
göre,
kurul
uş
tarihl
eri 50
yılı
aşma
yan
dünya
nın en
iyi
genç
ünive
rsitel
eri
sırala
masın
da 31.
oldu.
Geçen
yılın
değer
lendir
mesin
e
göre
8
basa
mak
yükse
len
Bilken
t,
listey
e
girme
yi
başar
an
Türk
ünive
rsitel
eri
arasın
da en
üst
sırada
yer
alıyor
. 100
ünive
rsiteli
k bu
liste,
aşağı
daki
ölçütl
er
ışığın
da
hazırl
anıyo
r.
1.
Eğiti
m
(eğiti
m
kalite
si ve
öğreti
m
atmos
feri):
% 30
2.
Araştı
rma
(bilim
sel
araştı
rmala
rın
sayısı,
fonlar
ı ve
saygı
nlığı):
% 30
3.
Atıfla
r
(bilim
sel
yayınl
arın
diğer
araştı
rmacıl
arca
kullan
ım
istatis
tikleri
): %
30
4.
Ulusla
rarası
çeşitli
lik
(ulusl
arara
sı
öğreti
m
elema
nları
ve
öğren
ciler):
% 7,5
5.
Endüs
tri
geliri
(araşt
ırma
projel
erine
verile
n
finans
al
deste
k):
%2,5
Sırala
maya
www.
times
highe
reduc
ation.
co.uk/
world
unive
rsityranki
ngs/
adresi
nden
ulaşa
bilirsi
niz.
Sıralamaya www.timeshighereducation.co.uk/worlduniversity-rankings/ adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
12
Bilkent Üniversitesi - Bilgiler
ve Rakamlar
• Bilkent Üniversitesi’nde 13,000 öğrenci öğrenim görmektedir
ve 40 farklı ülkeden yaklaşık 1,000 kişilik öğretim kadrosu
görev yapmaktadır.
• Son 5 yıl için ortalama yıllık dış kaynaklı araştırma projesi
bütçeleri 32 milyon Amerikan Doları’nın üzerindedir
– Dış kaynaklı desteklerin önemli kısmı EEE bölümü öğretim üyesi ve
araştırıcılarının yürüttükleri projelerden gelmektedir
• Dünyanın pek çok yerindeki 240’tan fazla üniversite ile
öğrenci değişimi programı anlaşması vardır
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
13
Öğrenci Sayıları
(Temmuz 2014 itibariyle)
• Lisans Programı Toplam Öğrenci Sayısı: 744 1. yıl: 112
– 2. yıl: 210
– 3. yıl: 209
– 4. yıl: 189
• İngilizce Hazırlık: 24
• Lisansüstü Programı Öğrenci Sayısı: 163
– Yüksek Lisans (MS): 86
– Doktora (PhD): 77
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
14
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü:
Öğrenci Profilimiz
Öğrenci Profilimiz
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilkent
Üniversitesi’nin Lisans Yerleştirme Sınavı’ndaki en yüksek
puanla öğrenci kabul eden bölümüdür.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
15
Yan Dal Programları
Fizik(2), Kimya,
Matematik(1), Moleküler
Biyoloji ve Genetik,
İktisat(4), Uluslararası
İlişkiler (1), Psikoloji(1),
Siyaset Bilimi, Amerikan
Kültürü ve Edebiyatı,
Arkeoloji, Felsefe (2), İngiliz
Dili ve Edebiyatı, Tarih,
Grafik Tasarım, İletişim ve
Tasarım, Müzik Yorumculuk,
Yiyecek ve İçecek Yönetimi
30 Haziran 2014
•
•
•
•
Yan dal programına
başvuracak öğrencilerin genel
not ortalaması 3.0 veya daha
yüksek olmalıdır.
Yan dal sertifikasına hak
kazanmak için öğrencinin yan
dal programında verilen
derslerin tümünü en az C
notuyla başarmış olması ve
yan dal not ortalamasının 2.5
veya daha yüksek olması
gereklidir.
Yan dal sertifikası diploma
yerine geçmez.
Not: Öğrenci sayıları,
Temmuz 2014 itibariyle yan
dal programına kayıt olan
öğrencileri göstermektedir.
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
16
Değişim Programı (2014-2015)
• Amerika Birleşik Devletleri Üniversiteleri ve Kanada
–
–
–
–
University of California Los Angeles , ABD (1 öğrenci)
Drexel University, ABD (1 öğrenci)
National University of Singapore, Singapur (3 öğrenci)
University of Maine, ABD (1 öğrenci)
• Avrupa Üniversiteleri (Erasmus Programı dahil)
–
–
–
–
–
–
–
Telecom Sudparis , Fransa (3 öğrenci)
Helsinki Metropolia University, Finland iya (2 öğrenci)
AGH University of Science and Technology, Polonya (2 öğrenci)
Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nürnberg, Almanya (2 öğrenci)
Autonomous University of Madrid, İspanya (2 öğrenci)
EPFL (Ecole Polytechnique Fedeal Lausanne), İsviçre (1 öğrenci)
Aston University, İngiltere (2 öğrenci)
• Staj İmkanları (2014 Yaz)
– Fraunhofer Enstitüsü (Biri yüksek lisans olmak üzere toplam 8 öğrenci , 3 ay
süre ile yazın Almanya’nın çeşitli kentlerinde staj yapmaktadırlar)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
17
Öğrencilerimizin Yaratıcılığı Gelişir
• Schneider Electric’in düzenlediği ve binlerce takım arasında
yapılan enerji yönetimi proje yarışmasında LED lambalarının
ürettikleri ısıyı kullanarak, oluşan enerji kaybını önleyen daha
çevreci bir LED lamba tasarlayan İhsan Çulcuoğlu ve Sun Ok
“GLED” adlı projeleriyle Dünya 3.sü oldular.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
18
2014 Lisans Mezunlarının Kariyer
Öngürüleri
Yurtdışında endüstride çalışmak
isteyenler
Amerika ve Avrupa dışında lisansüstü
7,09%
23,88%
1,49%
18,50%
Avrupa'da lisansüstü
ABD VE Kanada'da lisansüstü
6,16%
5,13%
12,41%
25,34%
Endüstride çalışıp aynı zamanda
Bilkent Üniversitesi dışında lisansüstü
Endüstride çalışıp aynı zamanda
Bilkent Üniversitesi'nde lisansüstü
Bilkent Üniversitesi'nde lisansüstü
Türkiye'de endüstride çalışmak
isteyenler
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
19
2014 Lisans Mezunlarının
Lisansüstü Programları Öngörüleri
Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği
33,02%
Elektronik ve Elektronik
Mühendisliği Dışı
Mühendislik
2,83%
Temel Bilimler
6,60%
30 Haziran 2014
57,55%
İşletme/
Ekonomi/Finans/MBA
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
20
Mezunlarımız
Yurtdışı Üniversiteler
Yurtiçi Üniversiteler
Kurumlar ve Şirketler
Boston University
Bilkent Üniversitesi, EEE
Aselsan
Caltech
Bilkent Üniversitesi, Fizik
Havelsan
Eindhoven Univ. of Technology
Bilkent Üniversitesi, MBA
Karel
Georgia Tech.
Boğaziçi Üniversitesi
Netaş
Golden Gate
Işık Üniversitesi
Tübitak
Harvard
İTÜ
Türkcell
MIT
Koç Üniversitesi
Türksat
Munich Tech.
ODTÜ
Vestel
North Carolina State University
TOBB Üniversitesi
Microsoft
Northwestern University
Sabancı Üniversitesi
IBM
Ohio State
Türk Telekom
Princeton
Stanford
Texas A&M
UC San Diego
University of California
University of Houston
University of Illinois
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
21
Öğrenci Kalitemiz
En Üst Seviyede Tanınmaktadır
İlker Karakaşoğlu, yeni mezunumuz, Fullbright'ın bulunduğu 130 ülkeden seçilen 260
adaydan sadece 30 tanesi Amerika'daki heyet tarafından verilen Fullbright bursunu almaya
hak kazanmıştır. İlker 2012 yılında bu bursu Türkiyeden almaya hak kazanan tek
bursiyerdir.
Fulbright S&T is designed to be the most
prestigious international scholarship in science
and technology and to demonstrate the United
States' commitment to welcoming top-notch
future researchers and leaders to pursue serious
scientific study and research at U.S. institutions.
Fullbright S&T Bilim ve Teknoloji alanında dağıtılan
en prestijli burslardan biri olarak kabul edilmekte
olup, ABD’nin geleceğin birinci sınıf bilim adamlarını
yetiştirmek ve bu kişilerin ABD enstitülerinden
kaliteli araştırmalar yapmasını sağlaması
konusundaki kararlılığının bir göstergesidir.
Grantees receive three years of funding from
ECA followed by support from their U.S. host
institution until the completion of Ph.D.
programs.*
Bursiyerler 3 yıl boyunca ECA tarafından
desteklenmelerinin yanısıra, doktora çalışmalarını
yaptıkları enstitü tarafından doktora programları
süresince desteklenirler.
[*] http://scienceandtech.fulbrightonline.org/index.php
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
22
Örnek Mezunlarımız –
Murat Aktıhanoğlu (BS’91)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
23
Örnek Mezunlarımız –
Fatih Erden (BS’91, PhD’97)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
24
Örnek Mezunlarımız –
Deniz Başkent (BS’96, MS’98)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
25
Örnek Mezunlarımız –
Aydoğan Özcan (BS’00)
• Aydoğan Özcan (2000 mezunu) ABD Hükümeti tarafından verilen
2011 Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers
ödülünü aldı.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
26
Örnek Mezunlarımız –
Erdinç Irci (BS’04, MS’07)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
27
Akademik Kadro
Akademik Kadro
Profesörler
Doçentler
A. ALTINTAŞ (1986, Ohio State)
E. ARIKAN (1985, MIT)
O. ARIKAN (1990, UIUC)
A. ATALAR (1978, Stanford)
E. ATALAR (1991, Bilkent)
O. AYTÜR (1991, Northwestern)
B. BARSHAN (1991, Yale)
E. ÇETİN (1987, Univ. Pennsylvania)
T. M. DUMAN (1998, Northeastern)
Y. Z. İDER (1979, Northwestern)
E. KARAŞAN (1995, Rutgers)
L. GÜREL (1991, UIUC)
H. KÖYMEN (1979, Univ. Birmingham)
Ö. MORGÜL (1989, UC Berkeley)
L. ONURAL (1985, SUNY)
Ö. ORAL (1971, METU)
H. ÖZAKTAŞ (1991, Stanford)
E. ÖZBAY(1992, Stanford) *
H. ÖZBAY (1989, Univ. Minnesota)
A. B. ÖZGÜLER (1982, Univ. Florida)
N.AKAR (1994, Bilkent)
H.V. DEMİR (2004, Stanford) *
V.B. ERTÜRK (2000, Ohio State)
S. GEZİCİ (2006, Princeton)
F. Ö. İLDAY (2003, Cornell) *
30 Haziran 2014
Yardımcı Doçentler
A. K. OKYAY (2007, Stanford)
S. S. KOZAT (2004, UIUC)
E. Ü. SARITAŞ (2009, Stanford)
T. ÇUKUR (2009, Stanford)
C. TEKİN (2013, Univ. Michigan)*
Öğretim Görevlileri
Dr. T. REYHAN (1981, Birmingham)
* Fizik Bölümü ile paylaşımlı
* Şubat ayında başlayacaktır
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
28
Bilimsel Araştırma
Konuları
Bilimsel Araştırma
Konuları
•
Biyomedikal
•
Bilgisayar Ağları
•
Elektromanyetik
•
Elektronik
•
Nanoteknoloji
•
Optik ve Fotonik
•
Robotik
•
Sinyal İşleme
•
Sistemler ve Kontrol
•
Telekomünikasyon
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
29
Araştırma Faaliyetleri
Araştırma Faaliyetleri
• Yılda öğretim üyesi başına yaklaşık 3.5 yayınlanmış
makale
• Toplam atıf sayısı (ISI) : Öğretim üyesi başına
yaklaşık 300
160
140
120
100
80
60
40
20
0
SCIE Makale Sayısı
62
87
90
93
100
2007
2008
2009
2010
136
2012
2013
43
2004
30 Haziran 2014
76
119
132
2005
2006
2011
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
30
Araştırma Merkezleri ve Projeler
•
•
•
•
•
•
NANOTAM (Nanoteknoloji Araştırma Merkezi)
(E. Özbay)
3DTV (3 boyutlu TV) Projesi (L. Onural)
BASTA (Bilkent Akustik ve Sualtı Teknolojileri Araştırma
Merkezi) (H. Köymen)
BiLCEM (Bilişimsel Elektromanyatik Araştırma Merkezi)
(L. Gürel)
İSYAM (İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma
Merkezi) (A. Altıntaş)
UMRAM (Ulusal Manyetik Rezonans Araştırma
Merkezi) (E. Atalar)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
31
Akademik Ödüller
2013 IEEE BAKER PRIZE
PAPER AWARD
Erdal Arıkan
IEEE Fellows
Erdal Arıkan
Abdullah Atalar
Enis Çetin
Tolga M. Duman
Levent Gürel
Levent Onural
Özay Oral
Haldun Özaktaş
EU Descartes Award
TÜBİTAK Science Awards
Ergin Atalar (2006)
Ekmel Özbay (2006)
Haldun Özaktaş (1999)
Abdullah Atalar (1994)
Özay Oral (1985)
TÜBA Members
Abdullah Atalar
Haldun Özaktaş
Ekmel Özbay
ISMRM Fellow
Ergin Atalar (2011)
Ekmel Özbay (2005)
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
32
Akademik Ödüller
Akademik Ödüller
IEEE 3. Milenyum
Madalyası
Ayhan Altıntaş
Levent Onural
Tolga M. Duman
30 Haziran 2014
2010 IEEE Information
Theory Makale Ödülü
Erdal Arıkan
TÜBİTAK Teşvik Ödülleri
Özay Oral (1978)
Abdullah Atalar (1982)
Erol Sezer (1985)
Bülent Özgüler (1987)
Enis Çetin (1993)
Levent Onural (1995)
Ayhan Altıntaş (1996)
Ömer Morgül (1997)
Ekmel Özbay (1997)
Billur Barshan (1998)
Orhan Aytür (1999)
Orhan Arıkan (2002)
Levent Gürel (2003)
Ezhan Karaşan (2004)
H.Volkan Demir (2009)
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
33
Lisans Öğrencilerimiz ve Araştırma
Lisans Öğrencilerimiz ve Araştırma
• Öğrencilerimizin bir kısmı zorunlu yaz stajlarını araştırma
merkezlerinde yapmaktalar.
• Araştırma projelerinde ilgi ve becerileri doğrultusunda bazı
öğrencilerimiz ikinci sınıftan itibaren görev almaktalar:
– Bu seneki Bilkent Lisansüstü Araştırma Konferansı’nda bir 4. sınıf
öğrencimiz en iyi poster sunumu kategorisinde ödül almıştır.
– 4. sınıf öğrencilerimizden bir kısmı ulusal/uluslararası bildirilerde
yazarlar arasında yer almaktadır.
• 4. sınıf öğrencileri, takımlar halinde sanayi odaklı bitirme
projeleri yapabilmektedirler.
• 4. sınıfta zorunlu bir proje dersinden başka, seçmeli ders
olarak bir öğretim üyesi danışmanlığında bir bitirme projesi
daha yapılabilmektedir.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
34
Son Sözler
• Elektrik ve Elektronik Mühendisliği:
– Yaratıcı
– Sorgulayıcı
– Matematik ve fizik kabiliyeti yüksek
öğrencilerin çok başarılı kariyerlere sahip olabildiği bir meslektir.
• Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bölümü olarak öğrencilerimize üstün seviyede bir eğitim
veriyor ve kabiliyetlerini en üst seviyeye taşımalarına
olanak sağlıyoruz.
• Mezunlarımız, uluslararası seviyede başarılı kariyerler
yapabilmekte ve hepimize gurur kaynağı olmaktadırlar.
30 Haziran 2014
Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
35
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
2 659 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content