close

Enter

Log in using OpenID

2013 YILINA AİT 16 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

embedDownload
2013 YILINA AİT 16 NİSAN 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI
ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
16 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DOKÜMANI
Şirketimizin Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 16 Nisan 2014
Çarşamba günü saat 14:30’da Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 K.2 Elmadağ-Şişli/İstanbul adresinde
yapılacaktır.
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan
genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını
kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula
elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1
Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirketimiz ile Şirket’imizin www.arfyo.com internet adresinden temin
edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini
kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;
•
•
•
•
Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki
belgelerini,
Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan
www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Şirketimizin 2013 hesap dönemine ait bilanço ve kar zarar tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet ve denetçi raporları
ve Olağan Genel Kurul toplantısına ait gündem maddelerinin açıklayıcı notlarını içeren Bilgilendirme Dokümanı
toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket merkezinde ve www.arfyo.com internet sitemizde sayın Ortaklarımıza
sunulmuş olacaktır.
Saygılarımızla,
Yönetim Kurulu
2
GÜNDEM
1. Açılış; Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda
hazır bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
2. 2013 Mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
hakkında karar alınması,
3. 2013 Mali yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve
onaylanması hakkında karar alınması,
4. 2013 Mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar
alınması,
5. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin müzakeresi ile karara bağlanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları
hakkında karar verilmesi,
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız
Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerinin görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için Yönetim Kurulu’nca
önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılında yapılan bağışlar hakkında
Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi
kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
12. Kapanış.
3
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nın II-7.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek
açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel
açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları
Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu paylar sermayenin %4,04’ünü, B grubu paylar
ise %95,96’unu temsil etmektedir.
Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 100 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy
hakkına sahiptir. Yönetim kurulu üyelerinin seçimindeki imtiyazlı paylar dışında pay sahiplerimizin oy hakları
aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:
Pay Sahibi
Alternatifbank A.Ş.*
Diğer
Halka Açık
Pay
Grubu
A
B
B
Pay Tutarı
(TL)
Pay Oranı
(%)
Oy Hakkı
Oy Oranı
(%)
898.660,96
3.593,54
21.365.758,70
4,036%
0,016%
95,948%
898.660,96
3.593,54
21.365.758,70
4,036%
0,016%
95,948%
Toplam
22.268.013,20
100,00%
22.268.013,20
100,00%
* A grubu payların her biri Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 100 oy hakkına, B grubu payların her biri 1
oy hakkına sahiptir, bunun dışında A grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.
2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde
Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:
Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin yönetim ve faaliyetlerinde, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya
gelecek hesap döneminde planladığı, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik
bulunmamaktadır.
3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri
Hakkında Bilgi:
2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize iletilen herhangi bir talep
bulunmamaktadır.
4
16 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ
1. Açılış; Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının toplantıda hazır
bulunanlar adına, Toplantı Başkanlığı’nca imza edilmesine yetki verilmesi,
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkanlık
Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. Ayrıca Genel Kurul Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık
Divanı’nca imzalanması hususunda yetki verilecektir.
2. 2013 Mali yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında
karar alınması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde
ve www.arfyo.com Sirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet
Faaliyet Raporu, Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet
sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer
belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
3. 2013 Mali yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
hakkında karar alınması,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz
Merkezi’nde ve www.arfyo.com Sirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız
Denetim Raporu Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet
sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer
belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
4. 2013 Mali yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması hakkında karar alınması,
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı ‘’Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliğ’’ hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak
hazırlanan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından
denetlenen 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımız Genel Kurul`da okunarak,
ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.
5. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisinin müzakeresi ile karara bağlanması,
Şirketimiz’in 01.01.2013- 31.12.2013 hesap dönemine ait yasal kayıtlarında (32.805,12) TL net dönem zararı
oluştuğundan kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. İlgili tablo EK/1’de yer almaktadır.
6. 2013 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin ibra edilmeleri,
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin 2013 yılı faaliyet,
işlemlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, Bağımsız Yönetim
Kurulu üyelerinin seçimi, Yönetim Kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri
ile ücretlerinin belirlenmesi,
SPK.nu, TTK ve bu kanunlar kapsamında çıkarılan yönetmelikler ile şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan
Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine
yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK’nın II-17.1 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.
Esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde; Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek, en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeli bir Yönetim Kurulu
tarafından idare edilir.
Genel Kurul süresi sona ermiş olmasa dahi Yönetim Kurulu’nun yenilenmesine karar verebilir.
5
Seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinden 2 adedi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan
bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmisleri EK/2’de sunulmaktadır.
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin
2014 yılı ücretleri belirlenecektir.
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2014 yılı için Yönetim Kurulu’nca önerilen
Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun onaylanması,
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite’sinin görüşü ve Yönetim Kurulu’nun onayı doğrultusunda 2014 yılı
hesaplarının SPK ve bu kanun kapsamında yapılan düzenlemelere göre denetimini yapmak üzere bağımsız dış
denetim şirketi seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışların ortakların
bilgisine sunulması,
2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış bulunmamaktadır. Söz konusu madde
Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında
yapılmış bir işlem mevcut ise Genel kurula bilgi verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Yönetim
kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme
konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle
uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler
hakkında genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilir. Şirketimizin bu madde kapsamında herhangi bir
işlemi bulunmamaktadır.
11. Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında
Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK`nun “Şirket ile işlem yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395.
maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için
gerekli iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
12. Kapanış.
EKLER:
EK/1 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
EK/2 Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
6
EK/1 - 2013 Yılı Karının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu
Yönetim Kurulu Kar Dağıtım teklifi:
1- Şirketimizin 01.01.2013 – 31.12.2013 mali dönemine ait yasal kayıtlarında (32.805,12) TL net dönem
zararı oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına,
2- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı Tebliği doğrultusunda hesaplanan 10.208 TL net dönem
karınnın olağanüstü yedeklere aktarılmasına,
3- Bu hususların 16.04.2014 tarihinde yapılacak olan 2013 yılı Olağan Genel Toplantısı’nda Genel
Kurul’un onayına sunulmasına,
Hususlarını onayınıza sunarız.
ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.NİN 2013 YILI KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)
1
2
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz
konusu imtiyaza ilişkin bilgi
22.268.013,20
2.612.628,33
İmtiyaz Yoktur
SPK'ya Göre
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dönem Karı
Vergiler (-)
Net Dönem Karı (=)
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)
Net Dağıtılabilir Dönem Karı (=)
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Ortaklara Birinci Kar Payı
Nakit
Bedelsiz
Toplam
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Dağıtılan Diğer Kar Payı
Yönetim Kurulu Üyelerine
Çalışanlar
Pay Sahibi Dışındakilere
İnfa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı
Ortaklara İkinci Kar Payı
Genel Kanuni Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAGANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
10.208,00
0,00
10.208,00
0,00
0,00
10.208,00
0,00
10.208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.208,00
0,00
Yasal
Kayıtlara
Göre
-32.805,12
0,00
-32.805,12
0,00
0,00
-32.805,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
EK/2 - Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Meriç ULUŞAHİN – ( Yönetim Kurulu ..........)
1965 Mersin doğumludur. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 1987
yılında Akbank A.Ş.’de müdür yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Uluşahin, 2000-2008 yılları arasında
Şekerbank A.Ş.’de üst yönetici pozisyonunda, 2008-2014 yılları arasında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapmıştır. Sn Meriç Uluşahin, Nisan 2014 tarihinden itibaren Alternatifbank A.Ş. Genel
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ahmet Celalettin YILDIRIM – ( Yönetim Kurulu ..........)
1968 Adana doğumludur. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünde tamamlamıştır.
Ayrıca Harvard Business School’un yönetim programını tamamlamıştır. İş hayatına 1991 yılında Yapı Kredi
Bankasında İnterbank masa sorumlusu olarak başlayan Yıldırım, 2000-2002 yılları arasında Hazine Bölüm
Başkanı görevini yürütmüştür. Yapı Kredi Almanya’da 2002-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdür olarak görev almış, ardından 2006-2013 yılları arasında Yapı Kredi Yatırım’ın Genel Müdürü ve
Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışma hayatını sürdürmüştür. 3 Haziran 2013 tarihinden itibaren Alternatif
Yatırım A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.
Mehmet Hurşit ZORLU – ( Yönetim Kurulu ........... )
1959 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Toz Metal ve Türk
Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek
Grubunda Pazarlama uzmanı göreve başladı. Efes İçecek Grubunudaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi,
Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri
Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı
İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü.
Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan Mehmet Hurşit Zorlu,
Alternatifbank A.Ş. ve Anadolu Grubu’nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev
yapmaktadır. Ayrıca TKYD, TÜYİD, TEİD ve KOTEDER gibi derneklerde de yönetim kurulu üyesi olarak
görev üstenmiştir.
Nicholas Charles COLEMAN – (Yönetim Kurulu ........... )
Londra Guildhall Üniversitesi’nden yüksek ekonomi lisansı ile mezun olmuştur. 2008 yılında EGM ve Grup
finans direktörü olarak CBQ’ya katılmıştır. Bank of New York, Londra National Westminster Bank ve Morgan
Stanley’de görev almış bir bankacı olarak 22 yılı aşkın tecrübeye sahiptir. Daha önce Arthur Young Kuveyt’te
görev almıştır. İngiltere ve Galler Yeminli Muhasebeciler Enstitüsü Üyesi’dir. United Arab Bank, Orient 1
Limited, Commercial Bank Yatırım Hizmetleri, Gekko LLC ve CBQ Finance Limited’te yönetici olarak görev
yapmıştır.
Kemal SEMERCİLER – ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )
1958 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.
Kariyerine 1981 yılında Yapı Kredi Bankası’nda müfettiş olarak başlayan Semerciler, Mali Kontrol, Muhasebe
ve Teftiş departmanlarında yöneticilik görevlerinde bulunurken, 2006-2008 yılları arasında Mevzuat
departmanında Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. 2008-2009 yılları arasında Yapı Kredi Bankası’nda
Genel Müdür Danışmanı olarak görev yaptı. Yapı Kredi Bankası’ndaki görevi süresince bankanın birçok
iştirakinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetçilik görevlerini sürdürdü. Kemal Semerciler Mart 2010’dan beri
ABank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.
Bahattin GÜRBÜZ – ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi )
1954 yılında doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun
oldu. Kavrakoğlu İşletme Enstitüsü’nde Executive MBA eğitimi alan Gürbüz, profesyonel kariyerine Kayseri
Türkiye İş Bankası, İthalat-İhracat ve Dış İşlemler departmanında başladı. 1983’te Dışbank’ta müfettiş olarak
göreve başlayan Gürbüz, 1983-2004 yılları arasında burada çeşitli görevlerde bulundu. 1997-2004 yılları
arasında Dış Faktoring, Dış Leasing ve Dışbank Malta’da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Aynı zamanda Poliport
Kimya Sanayi Yönetim Kurulu’nda murahhas aza görevini sürdürdü. 2004-2005 yılları arasında Dış Bank’a
danışmanlık yaptı. 2006 yılında D Commerce Bank AD, Bulgaristan’ın Denetim Kurulu üyeliğine getirildi, bir
yandan da Alfa Group’a danışmanlık yapmaya devam etti. Bahattin Gürbüz Nisan 2011’den beri ABank
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.
8
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
130 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content